ILGIN BELEDİYESİ

 

Embed or link this publication

Description

BELEDİYENİN SESİ

Popular Pages


p. 1

MİLLETVEKİLİMİZ PROF. DR. HACI AHMET ÖZDEMİR ILGIN’I ZİYARET ETTİ AK Part Konya M lletvek l Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR, Ilgın’da vatandaşlarla buluştu. Ilgın’a bağlı Mec d ye, Kapaklı, Argıthanı, Bogazkent, Çavuşcugöl, Gölyaka, Tekeler, M saf rl , Dereköy, Yorazlar ve Göd kören mahalleler n z yaret ett . Mahalle sak nler yle b r araya gelerek talepler n d nleyen ÖZDEMİR, z yaret ett ğ her mahallede AK Part ’n n her zaman halkla ç çe olduğunu, halkın stekler doğrultusunda s yaset oluşturan b r part olduğunu d le get rd . Devamı 4 Eylül 2017 - Sayı : 28 ILGIN BELEDİYESİ “Şehrini Geleceğe Hazırlayan Belediye” ILGIN BELEDİYESİ ŞEHİTLER PARKI Devamı 3 Mehmet KARAHAN Ilgın Beled ye Başkanı 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI Devamı 4 TEK MİLLET TEK VATAN TEK BAYRAK TEK DEVLET ILGIN’IN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ Ilgınımızın yüreğ tem z nsanları, saygı değer vatandaş- larım. Devlet m z tarafından 09.09.2016 cuma günü tarafıma Ilgın Beled ye Başkanlığı görev tevd ed ld . Bu tar hten t ba- ren; bu şerefl görev n ne kadar önem arz eden ve b r o kadar ağır sorumluluk gerekt ren, veball b r görev olduğunun şuuruy- la hareket ett m. İslam meden yet n n düsturu olan; "Yaradılanı Sev Yaradandan Ötürü" ş arından hareketle... Devamı 2 Devamı 3 3

[close]

p. 2

2 Eylül 2017 BAŞKAN KARAHAN'DAN BAYRAM ZİYARETLERİ Şeh t Harun Çoban Park’ında düzenlenen bayramlaşma programına AK Part Konya M lletvek l Dr. Mehmet BALOĞLU, İlçe Kaymakamı Yücel GEMİCİ, Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN, AK Part İlçe Başkanı Al ERTEN, Beled ye Mecl s Üyeler ve AK Part Yönet m Kurulu Üyeler n n yanı sıra halktan da çok sayıda katılım sağlayan oldu. Prog- ram sonrasında Başkan KARAHAN lçem zde bulunan Jandarma ve Pol s Karakolları z ya- Mehmet KARAHAN Ilgın Beled ye Başkanı ret ett . Bayramı ev nden, a les nden uzak geç ren askerler ve bayramda görev başında bulunan pol s memurları le bayramlaşan Başkan KARAHAN z yaret sırasında personellere ç kolata kramı yaptı. Ilıca Mahalles nde bulunan pol s karakolunda personeller le koyu geçen ILGIN’IN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ sohbet n ardından pol s memurlarının stekler üzer ne pol s karakolu önünden geçen yolun asfaltlanacağı sözünü verd . Ilgınımızın yüreğ tem z nsanları, saygı değer vatandaş- Başkan KARAHAN şeh t a leler n de z yaret ederek bayramlarını kutladı. Ilgın mer- larım. Devlet m z tarafından 09.09.2016 cuma günü tarafıma Ilgın Beled ye Başkanlığı görev tevd ed ld . Bu tar hten t baren; bu şerefl görev n ne kadar önem arz eden ve b r o kadar ağır kezde bulunan Şeh t Ayhan KAYA, Şeh t İrfan YAYLA, Beykonak Mahalles nde bulunan Şeh t Enes KAYA le Yukarı Ç ğ l Mahalles nde bulunan Şeh t Mustafa ÇETİN' n a leler n sorumluluk gerekt ren, veball b r görev olduğunun şuuruyla ha- z yaret ett . Z yaret ett ğ Şeh t yakınlarına 15 Temmuz anısına plâket hed ye ederek Şeh tler reket ett k. İslam meden yet n n düsturu olan; "Yaradılanı Sev Ya- ç n dua ett . Şeh tl k yüce b r mertebe herkese ve her a leye nas p olmaz d yen Başkan radandan Ötürü" ş arından hareketle herkes d nled k. H çk msey ayrıştırmadık. Kucaklayıcı b r üslupla yaklaşarak vatandaşlarımızla dertleşt k ve hemhal olduk.Allah'ın zn yle de; hemhal ol- KARAHAN; “Z yaretler m z sırasında oldukça duygusal anlar yaşadık, söyleyecek söz bulamadığımız zamanlar oldu” ded . maya, dertleşmeye devam edeceğ z. Konya Büyük Şeh r Beled yem zle yaptığımız ortak st şarelerle lçem ze yen h zmetler n gelmes ve yen caddeler n açılması noktasında çalışmalarımızı başlattık. Şehr m z n Prest j Caddes tamamlandı. Muhs n Yazıcıoğlu Caddes ç n se çalışmalarımız başladı. Yakın zamanda bu caddem z de tamamlayıp halkımızın h zmet ne sunacağız. Böylel kle her k caddem z n de asfalt, aydınlatma ve kaldırım çalışmaları le b rl kte tüm alt yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. İlçem zde öğrenc kontenjanını artırmak ç n fakülte ve yen yüksekokul bölümler n n get r lmes ç n rektörümüzle görüşme yapıp çalışmalara başladık. İlçem ze 15 Temmuz Şeh tler Anıtını kazandırdık. 15 Temmuz’u, b r nc yıl dönümünde halkımızla beraber b rl k ve Başkan KARAHAN esnaf ve sanatkârların da bayramlarını kutladı. Muhs n Yazıcı- bütünlük ç nde andık. 15 Temmuz’da yazılan onurlu d ren ş m - oğlu Caddes , Kapalı Çarşı ve çevres nde bulunan esnaf ve sanatkârları tek tek z yaret ederek z ve kutlu d r l ş m z anlatmak üzere İstanbul M lletvek l m z Ahmet Hamd ÇAMLI’yı lçem zde m saf r ederek yoğun katılımlı b r program yaptık. bayramlaştı. Z yaretler m z herkes memnun ett . Gerek z yaret ett ğ m z Şeh t yakını a leler, gerek esnaf ve sanatkâr kardeşler m z b zzat teşekkürler n lett ler d ye açıklama yapan Baş- kan KARAHAN devamında bayram kutlamaları değerlend rmes n şöyle yaptı: Vatandaşlarımızın refahlı, huzurlu, b rl k ve bütünlük “İlçem z Şeh t Harun Çoban Parkı’nda düzenled ğ m z bayramlaşma programımıza çer s nde yaşayab lmes ç n yen projeler üretmeye çalışıyoruz. katıldık. AK Part Konya M lletvek l m z Dr. Mustafa BALOĞLU m safir m z oldu. İlçe Aynı zamanda Ankara le sürekl temas hal nde olarak projeler m z n tak b ve Ilgınımızın gel şmes ç n bürokratlarımız, vek ller m z, bakanlarımız ve hükümet m z n bütün kademeler yle sü- Kaymakamımız Yücel GEMİCİ, AK Part İlçe Başkanımız Al ERTEN, beled ye b r m am rler m z, s yas part tems lc ler m z, STK (S v l Toplum Kuruluşları) başkanlarımız ve lçe rekl temas hal ndey z. Örneğ n M ll Eğ t m Bakan Yardımcı- halkımızın da katıldığı güzel b r etk nl ğe ev sah pl ğ yaptık. Sayın Vek l m zle b rl kte Il- mız Sn. Orhan ERDEM' makamında z yaret ett k. Fen L sem ze gınlı kardeşler m zle sohbet ett k. Vatandaşlarımızın stekler n ve sorunlarını konuştuk. Va- yurt yapılması, Cumhur yet ve İnönü İlkokullarının ve İmam tandaşlarımız memnun yetler n d le get rerek teşekkürler n lett . Bu güzel buluşmanın ar- Hat p L ses n n yen den nşa ed lmes ç n gereken adımları attık. Güzel Ilgınımızın geleceğ ç n hayırlara ves le olsun. dından lçem z Pol s ve Jandarma Karakollarını z yaret ett k. Evler nden, a leler nden uzakta vatan görev n yapmakta olan askerler m z ve bayramda görev başında bulunan pol s me- Gençler m z ç n mahalleler m zde Spor Toto Başkanlı- murlarımızın bayramlarını kutladık. Bu kardeşler m zle hasb hal ett k. Görüş, stek ve ş kâğı le protokol düzenleyerek her b r 163.000 TL’ye mâl olacak yetler n d nled k. Bu güzel günde a leler n aratmamak adına yalnızlıklarına ortak olduk. olan halı sahaların 980.000 TL’l k malzeme hales n yaparak ya- Özell kle asker kardeşler m z z yaret m zden çok memnun olduklarını d le get rd ve teşek- pımına başladık. İnşallah 2017 yılı b tmeden halı sahalarımızı h zmet n ze sunmuş olacağız. kür ett ler. Asıl b z onlara teşekkür borçluyuz. Tüm asker ve pol s memuru kardeşler m z n bayramlarını s zler n ves les le b r kez daha kutluyorum.” ded . Beled yem z ek pler bu yıl çer s nde 4500 metrekare as- El mden geld ğ nce, zamanımı halkımla beraber geç rmeye çalıyorum d yen Başkan faltlama ve 20.000 metrekare k l tl taş döşemes gerçekleşt rd . KARAHAN açıklamasında; “Esnaf ve sanatkâr kardeşler m z de unutmadık elbet. Muhs n Şehr m z güzelleşt rmek ç n ek pler m z gerek rse Ilgın’ı baş- Yazıcıoğlu Caddes , Kapalı Çarşı ve çevres nde bulunan esnaflarımızı tek tek z yaret ederek tan aşağı yen leyecek. Çalışır vaz yette olan b r asfaltlama ve k bayramlaştık. İlçem z n sorunları üzer ne hasb hal ett k. Alışık olmadıkları b r duruma şah t- k l tl taş döşeme ek b le çalışan Fen İşler m z günlük yaklaşık olarak 400 metrekare yol döşeme ş yapmaktadır. l k ett kler n d le get ren vatandaşlarımız oldu. Z yaret m zden çok memnun olduklarını bel rtt ler.” ded . Bütün gayret m z s z kıymetl hemşehr ler m z ç n. S z- Başkan KARAHAN açıklamasında genel olarak b rl k ve beraberl k vurgusu yapa- lere daha y h zmet sunab lmek ç n. İlçem z daha refah, daha rak; “B rl k ve beraberl ğ n s mges olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşl ğ - tem z, daha yaşanılab l r b r şeh r hal ne get rmek ç n. Bu ne- m z artıran bayramlar aynı zamanda coşku ve sevg günler d r. Bu güzel günler fırsat b le- denle gece gündüz durmadan çalışarak Ilgınımıza ve s zlere sayısız h zmetler sunacağız. rek yaşamımızda sevg n n, saygının, kardeşl ğ n, hoşgörünün, eş tl ğ n, adalet n etk n kılınması, et k değerler n toplumu kuşatması adına hep b rl kte çaba göstermel y z. Sevg n n, say- Kıymetl Hemşehr ler m; gının, hoşgörünün ve yardımlaşma duygusunun oluşturacağı kl m n güçlenmes , ş ddet n ve 2017-2018 Eğ t m Öğret m dönem başlıyor. Başta öğ- savaşların yer n barışa bırakması ortak arzumuzdur. Rabb m z kest ğ m z kurbanlarımızı, renc kardeşler m olmak üzere tüm öğretmen ve eğ t mc lere ba- badetler m z kabul ve makbul eyles n. Daha n ce bayramlara er şmey nas p buyursun. He- şarılı b r yıl d l yorum. B l yoruz k b r nsanın hayatta başarıyı p m z n bayramı mübarek olsun.” ded . yakalayab lmes ve kend n gel şt reb lmes eğ t m le mümkün- dür. Eğ t m se önce a lede başlar. B r çocuğun lk ve en y öğret- men a les d r. Evde başlayan eğ t m okullarda devam eder. Eğ - t ml k ş ler n hem topluma hem de kend ler ne faydası eğ t ms z nsanlardan daha büyüktür. K ş doğruyu ve yanlışı eğ t m saye- s nde öğren r bu sayede eks kler n düzelterek daha başarılı olma yolunda lerler. Eğ t me her toplumda büyük önem ver lmel d r. Vatandaşları y eğ t m almış toplumlar dünya devletler ç nde her zaman söz sah b olan ler meden yettek toplumlardır. Ge- lecek, çocuklarına y eğ t m veren toplumların olacaktır. Çocuk- lar yarının büyükler olduğundan onların doğru şek lde eğ t lmes ç n uğraşılmalı ve böylece aydınlık yarınlara kavuşulmalıdır. Çocuklarımız yarınlarımızdır. Bu b l nçle b zlerde beled ye ola- rak çocuklarımızın eğ t m ç n el m zden gelen gayret göstere- ceğ m zden k msen n şüphes olmasın…

[close]

p. 3

Eylül 2017 3 ILGIN BELEDİYESİ ŞEHİTLER PARKI Esentepe Mahalles Balta Pınar Mevk nde 35.000 metrekare alanı kapsayacak şek lde planlanan Şeh tler Parkı (Mes re Alanı) projes lçem ze hayırlı olsun. Ilgın Beled yes ; Orman Genel Müdürlüğü le ortaklaşa hazırlamış olduğu Şeh tler Parkı (Mes re Alanı) projes le lçeye anlamlı b r Şeh tler Parkı, yen b r görünüm ve ferah b r mes re alanı kazandırmış olacak. 35.000 metrekare le oldukça gen ş b r alana sah p olacak olan mes re alanı lçe halkının ht yaçlarını karşılayarak halkın p kn k ve sosyal akt v te ç n lçe dışına çıkmamasını sağlayacak. Proje hakkında b lg veren Başkan KARAHAN; “Bu proje kısa b r süre ç nde faal yete geçecek nşallah lçem z büyük b r mes re alanına ve aynı zamanda Şeh tler m z n anısına yapılmış olup adlarının taşınacağı büyük b r tar h parka sah p olacak” ded . Parkta her Şeh t ç n b r de ağaç d k leceğ n bel rten Başkan KARAHAN sözler ne şöyle devam ett ; “Projem z Şeh tler m z adına Ay Yıldız ve Türk ye Har tası konsept olarak planlanmıştır. Proje alanımız k kademel olarak hem mes re alanı hem de şeh tler parkı olarak tasarlanmıştır. Parkımızda 16 Esk Türk Devlet ’n n bayrağının bulunacağı, b r sur le çevrelenm ş ve çer s nde kuş bakışı Ay Yıldız olarak şeh tl k s mler ve hayat h kâyeler yazılı olacaktır. Şanlı Bayrağımızın ve Şeh tler m z n künyeler n n çakıldığı k adet künye duvarımız vardır. Mes re alanı ç nde 50 adet barbekülü kamelya, spor alanları, çocuk oyun alanları, mesc d ve sosyal tes sler bulunmaktadır. Ş md den Ilgınımıza hayırlı olsun.” ded . İLÇEMİZDE İKİ YENİ NOKTAYA SİNYALİZASYON SİSTEMİ İlçem zde Prest j Caddes üzer nde bulunan k noktaya daha s nyal zasyon s stem kuruldu. Artan kazalardan dolayı lçem zde k Prest j Caddes üzer nde bulunan k ayrı noktaya daha s nyal zasyon s stem kurularak 16 Ağustos Çarşamba günü t bar le faal yete geçt . Ak Cam c varında bulunan Nevzat İsp r Caddes le Selçuklu Caddes ve 197. Sokağın kes şt ğ noktaya ve de İnönü Caddes le Beyşeh r-Ç ğ l yolu olarak b l nen Menderes Caddes n n kes şt ğ noktada s nyal zasyon s stem akt f ed ld . Bu k ayrı noktada trafik karışıklığının olması ve sık sık yaşanan kazalar s nyal zasyon s stem n gerekl hale get rm şt d yen Başkan KARAHAN, “Yaşanan kazalar üzer ne çalışmalarımız yaklaşık k hafta önce başlamıştı. Çalışmalar net ces nde çarşamba günü t bar le de bu k noktada trafik kaz c hazlarımız faal yete geçt . Bunun yanında hız yapılan bazı bölgelere yen kas s s stem de kurduk. Her ne kadar b z beled ye olarak önlem alsak da hem sürücüler m z hem de yayalarımız daha d kkatl olmalı k kazalar yaşanmasın. İnşallah bundan sonra lçem zde kaza duymayız ve de görmey z. İlçem ze hayırlı olsun.” ded .

[close]

p. 4

4 Eylül 2017 15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN “15 Temmuz” anısına plaket yaptırarak z yaret ett ğ k ş , kurum ve kuruluşlara götürerek takd m ed yor. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız d yen Başkan KARAHAN, “Unutmamak ve unutturmamak ç n ne gerek yorsa yapacağımızın b l nmes gerekmekted r.” ded . Z yaretler m zden ve hed ye takd m m zden çok memnun oluyorlar d yen Başkan KARAHAN yaptığı açıklamada şöyle konuştu “15 Temmuz ha n darbe g r ş m n n üzer nden 1 yılı aşkın b r zaman geçt ama o gecen n bıraktığı acı hâlâ lk günkü tazel ğ le yürekler m z sızlatıyor. Bu hanet unutmak Şeh tler m ze yapılacak olan büyük b r saygısızlıktır. Bunun ç n h çb r zaman unutmayacağız. B z unutmayalım k unutturmayalım. Bu düşünce le yaptırdığımız plaketler m z 15 Temmuz anısına, z yaretlerde bulunduğumuz k ş , kurum ve kuruluşlara b zzat götürerek takd m ed yorum. Z yaretler m zden ve bu düşüncem zden memnun oluyorlar bu da b z sev nd r yor.” ded . MİLLETVEKİLİMİZ PROF. DR. HACI AHMET ÖZDEMİR 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI ILGIN’I ZİYARET ETTİ AK Part Konya M lletvek l Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR, Ilgın’da vatandaşlarla buluştu. Ilgın’a bağlı Mec d ye, Kapaklı, Argıthanı, Bogazkent, Çavuşcugöl, Gölyaka, Tekeler, M safirl , Dereköy, Yorazlar ve Göd kören mahalleler n z yaret ett . Mahalle sak nler yle b r araya gelerek talepler n d nleyen ÖZDEMİR, z yaret ett ğ her mahalledeAK Part ’n n her zaman halkla ç çe olduğunu, halkın stekler doğrultusunda s yaset oluşturan b r part olduğunu d le get rd . M lletvek l m z Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR, AK Part mensuplarının sadece seç m önces değ l, her zaman vatandaşla b r arada olduklarını fade ederek, şunları söyled ; “Gördüğünüz üzere b zler sadece seç m dönemler nde halka g den s yas ler değ l z. Seç m n dışındak zamanlarda da hemşer ler m z z yarete gel yoruz. Bu lçen n çocuğu olduğum ç n halkın sorunlarıyla alakalı gen ş çapta çalışmalar yapıyorum. Yoğun programlarımızdan vak t buldukça hemşer ler m n sorunlarını ve stekler n d nleyerek en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. S zler n rahatı ç n b zler ara vermeden çalışmak zorundayız. ” ded . Ilgın Beled yes tarafından yürütülen proje kapsamında lçe merkez nde bulunan 15 Temmuz Demokras ve Şeh tler Meydanı'na lçe halkının da desteğ le "15 Temmuz Şeh tlerAnıtı" yapıldı. 15 Temmuz ruhunu da ma d r tutmak ve unutturmamak ç n Ilgın Beled yes öncülüğünde yapılan 15 Temmuz Şeh tler Anıtı'na lçe halkı hem madd hem de manev destek verd . 15 Temmuz ha n darbe g r ş m n n ardından tutulan demokras nöbetler yle canlanmaya başlayan bu meydan, Ilgın Beled yes 'n n dokunuşlarıyla Ilgın'ın tar h dokusuna yakışır şek lde güzelleşt r ld . Anıt tasarımında yer alan yıldızın beş köşes nden çıkan şer tler, başlık kısmında altın kürey kucaklayarak Vahdet vurgusu yapılmıştır. Makro ölçekten bakıldığında Ayyıldız görünümü ön plana çıkmaktadır. Perspekt fte se bu H lal, Türk üçgen n s mgelemekted r. Sert zem nde se orta alan yaya aksları da düşünülerek düzenlenm şt r. 15 Temmuz Şeh tler Anıt'ı 15 Temmuz'un yıl dönümünde yapılan anma törenler ne yet şt r lerek h zmete açılmıştır. Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN, yaptığı açıklamada FETÖ' nün 15 Temmuz'da k ha n darbe g r ş m sırasında hayatını kaybeden Şeh tler n anısını yaşatmak ç n yapılmış olan bu anıtın manev değer n n paha b ç lemez olduğunu bel rtt . O günü unutmayıp, unutturmayacaklarını fade eden Başkan KARAHAN, şunları söyled ; "15 Temmuz Şeh tler m z anısına nöbet tuttuğumuz meydan ç n, 15 Temmuz Demokras ve Şeh tler Meydanı Projes 'n hazırladık ve hayata geç rd k. Bu proje kapsamında, meydana 15 Temmuz Şeh tler Anıtı yapılacağının sözünü verd k ve kısa süre ç nde hayata geç rd k. Bu eser b r k ş n n eser değ l, hep m z n eser d r. Kısaca Ilgınımıza mâl olmuş b r eser. Demokras ye sah p çıkan her vatandaşımıza teşekkür ed yorum. Demokras Şeh tler m ze b r kez daha Allah'tan rahmet, gaz ler m ze se o gece yaptıkları unutulmaz fedâkarlıkları ç n b r kez daha m nnet borçlu olduğumuzu bel rmek st yorum." ded .

[close]

p. 5

Eylül 2017 5 SAĞLIKLI NEFES SAĞLIKLI NESİL Ilgın Beled yes Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar net ces nde lçem zde s gara bağımlılığı yaşının lkokul çağına kadar nd ğ tesp t ed lm şt r. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayy p ERDOĞAN' ın başlattığı “S garaya Hayır” kampanyasına Ilgın Beled yes olarak destek vermek ç n Tütün ve Alkol P yasası Düzenleme Kurumu’na (TAPDK) b r proje hazırlandı. Sağlıklı b r nes l yet şt rmek amacıyla İlçe Kaymakamlığı, Ilgın Beled ye Başkanlığı ve İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü le ortaklaşa hazırlanan "SAĞLIKLI NEFES SAĞLIKLI NESİL" adlı proje TAPDK’ ya tesl m ed ld . Bu projeyle lçem zde s gara le mücadele konusunda başta öğrenc ler olmak üzere gençler m z ve halkımızı b l nçlend rmek ve s gara le mücadelede yardımcı olab lmek hedeflenm şt r. PROJE KAPSAMINDA • Çeş tl konferanslar • B lg lend rme broşürler • Anket çalışmaları • Özel gün etk nl kler • Kültürel ve sport f faal yetler • Kurum, kuruluş ve a lelere z yaretler • Tanınırlık sağlayan promosyon ürünler n n dağıtımı, afiş-poster ve levhaların basımı • Projen n değerlend r lmes ve sonuçlarının alınması g b akt v teler düşünülmüştür. PROJE HEDEFLERİ • M ll değerler ne bağlı, dünya le rekabet edeb lecek kapas tede olan, sağlıklı b reylere sah p b r toplum oluşturulmasına katkı sağlamak. • “S garanıAt, Ömrüne Ömür Kat” sloganıyla s garanın zararlı olduğunu vurgulayan et- k nl klere d kkat çekmek. • A le ve lçe ekonom s ne katkı sağlamak. • Çocuk ve gençler m z s garadan uzak tutarak sağlıklı düşünmes n , kültürel ve sport f faal yetlere yönelmeler n sağlamak g b faal yetlerle gençler m z n, çocuklarımızın ve lçem z n geleceğ n korumayı hedeflemektey z. ILGIN’A 750 BİN TL’LİK KENT GÜVENLİK VE YÖNETİM SİSTEMİ YATIRIMI Ilgın Beled yes ve Ilgın İlçe Emn yet Müdürlüğü arasında mzalanan şb rl ğ protokolüne göre lçem ze Kent Güvenl k ve Yönet m S stem s stem get r ld . KGYS (Kent Güvenl k ve Yönet m S stem ) projes kapsamında Ilgın Beled yes ve Ilgın İlçe Emn yet Müdürlüğü şb rl ğ le mzalanan protokolde öncel kle lçe g r ş ve çıkışlarına Plaka Tanıma S stem (PTS) olmak üzere 21 farklı noktaya toplamda 65 kamera s stem kuruldu. İlçem zde güvenl k h zmetler n n ver ml l ğ n arttırmak, k ş hak ve hürr yetler ne dokunulmadan genel asay ş ve huzuru tem n etmek amacıyla kurulan Kent Güvenl k ve Yönet m S stem s stem lçedek büyük b r eks kl ğ tamamlamış olacak. İlçen n 21 farklı noktasına yerleşt r lecek olan hareketl ve sab t kameralar sayes nde lçeye araç g r ş çıkışları güvenl k altına alınacak. Kurulumu yapılan proje Aselsan tarafından yürütülüyor. İlçeye öneml get r s olacak olan projen n mal yet se 750.000 TL. Tamamlanan proje hakkında açıklama yapan Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN, Ilgınımız ç n bu s stem oldukça gerekl b r projeyd . Bu proje üzer nde uzun zamandır çalışmalar yapıyorduk d yen Başkan KARAHAN konuşmasına şöyle devam ett ; “Konya’nın hemen hemen bütün lçeler nde bu s tem var. Olması da gerek yor. Özell kle g r ş çıkışlara yerleşt r lecek olan Plaka Tanıma S stem le lçem ze g r ş çıkış yapan ya da lçede bulunab lecek sorunlu plaka sah b kolaylıkla tesp t ed leb lecek. Kısacası asay ş açısından Kent Güvenl k ve Yönet m S stem lçem ze büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacak. Emn yet Müdürlüğünün yer tesp t yaptıktan sonra yapımına başlandı ve kısa sürede de b t r ld . İnşallah önümüzdek ay t bar yle h zmete geçm ş olacak. Proje ç n desteğ n es rgemeyen, emeğ geçen AK Part Konya M lletvek l m z Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR Bey’e ve proje ortaklığı le sürec b rl kte tak p ett ğ m z Ilgın Emn yet Müdürlüğüne çok teşekkür eder m. Ilgınımız ç n hayırlı olsun.” ded . OSMANLI MEYDANI PROJESİ Tur zm n en öneml unsurları tar h, kültür ve doğal güzell kler d r. Bu nedenle amacımız lçem z n çehres olarak adlandırab leceğ m z Lala Mustafa Paşa Küll yes le P r Hüsey n Bey (Çukur) Cam arasında kalan bölgey kamulaştırıp, gerekl çevre düzenlemeler n yaparak şehr m ze değer katacak b r Kent Meydanı oluşturmaktır. Selçuklu ve Osmanlı meden yetler ne a t bu k eser m z n arasında oluşturulacak bu meydan le meden yetler arasında b r köprü kurmuş olacağız. 40562 metre karel k alanın lçem z n köklü tar h n , kültürünü ve doğal güzell kler n tanıtacak b r meydan şekl nde düzenleyerek, bölgem z z yaret eden yerl ve yabancı tur stler n uğrak noktası hal ne get r lecekt r. Kentsel b r mekân olan meydan, parçası olduğu kentle fiz ksel, sosyal, kültürel ve tar hsel bağlamda b r bütündür. Bu nedenle meydan olarak kullanılan alanlarda, genell kle kent n özgün s mgeler görülecekt r. Proje le lçem z n köklü tar h n n gün yüzüne çıkarılarak sosyal hayata katılması, lçem z tar h nde çok öneml b r yere sah p olan; Lala Mustafa Paşa Küll yes , P r Hüsey n Bey Ulu (Çukur) Cam ve Osmanlı Kent Meydanımız lçem ze yen b r k ml k kazandırmış olacaktır.

[close]

p. 6

6 Eylül 2017 BAŞKAN KARAHAN VATANDAŞLA BİR ARAYA GELİYOR Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN, vatandaşları z yaret ederek sorunlarını d nl yor. Görev süres nce her zaman halkın ç nde olduğunu, esnafları z yaret ederek sorunlarını d nled ğ n ve çözüme kavuşturmak ç n çalıştığını aktaran Başkan KARAHAN, şunları kaydett ; "Zaman buldukça esnafımızı z yaret etmeye çalışıyorum. Esnafımızın düşünces ve stekler b z m ç n çok öneml . Bugüne kadar hep halkın ç nde oldum. Bu sayede vatandaşların ht yaç ve öner ler n yer nde d nley p, en etk l b ç mde h zmet verd k. Bu sebeple gerçekleşt rd ğ m z z yaret ve temaslarımıza aynı şek lde h ç ara vermeden devam ed p, tempomuzu her geçen gün daha çok arttırarak h zmet çıtamızı en yükseklere ulaştırma gayret ve kararlılığı ç nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herşey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak ç n. Yapmış olduğumuz h zmetlerle Ilgın’da hemşehr ler m z n günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel beled yec l ğ n sorumluluklarını yer ne get rerek Ilgın’ı daha da yaşanab l r b r lçe hal ne get rmek ç n çalışıyoruz. Bundan sonrak süreç ç nde de h zmetler m z n daha kal tel b r şek lde s zlere ulaşması ç n çalışmalarımız hızlı b r şek lde devam edecekt r” ded . 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR Konya Büyükşeh r Beled yes Meslek Ed nd rme Kursları (KOMEK) bünyes nde açılacak olan kurs kayıtlarımız 11 Eylül 2017 - 24 Eylül 2017 tar hler arasında olup, kayıt olmak steyenler Ilgın KOMEK Kurs Merkez ne şahsen müracaat ederek veya www.komek.org.tr adres nden onl ne olarak kayıt yaptırab lmekted rler. B lg sayar Kullanımı, Ön Muhasebe, B lg sayarda Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye), Hasta Kabul İşlemler , İng l zce A1 Sev ye, İşaret D l , İlk Yardım, İş Güvenl ğ ve İşç Sağlığı, D ks yon, Salon Takımları D k m , Kuran-ı Ker m El f-Ba Okuma (Bayan), Kuran-ı Ker m Tecv dl Okuma (Bayan), Kuran-ı Ker m El f-Ba Okuma (Erkek), G tar Eğ t m , Eğ t c Annel k, G r ş mc l k (KOSGEB), Model Uçak Yapımı, Fransızca A1, Adl Kalem İşler , Grafik ve An masyon, Süt Sığırı Yet şt r c l ğ , Kuran-ı Ker m Tecv dl Okuma (Erkek), Arapça A2 Sev yes , Arapça A1 Sev yes , Osmanlıca Türkçe Kel meler n İmlası, Kadın Temel Etek D k m , Ç lek Yet şt r c l ğ , İğne Oyası, Okul Taşıtları Rehber Personel Eğ t m , Meyve Ağacı Budamacılığı, Elde Kurdela İş , Mantar Yet şt r c l ğ , B tk Zararlıları İle Mücadele, Doğal Gaz Yakıtlı Kalor fer Ateşç s , İşletmelerde H jyen, Cev z Yet şt r c l ğ olmak üzere toplam 36 farklı branşta kurslar açılacaktır. Tüm kurslar ücrets z olup kurs yerlere tüm resm şlemlerde geçerl M ll Eğ t m Bakanlığı onaylı sert fika ver lecekt r. Ayrıntılı B lg İç n : 0 (332) 881 0064 - Ilgın KOMEK Merkez Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN 2017-2018 Eğ t m Öğret m yılının açılışı dolayısıyla b r mesaj yayınladı. Başkan KARAHAN 2017-2018 Eğ t m Öğret m yılının öğrenc , öğretmen ve eğ t m cam asına hayırlı olmasını d leyerek, tüm öğrenc lere başarılar d led . Yen eğ t m öğret m yılının, başta geleceğ n tem natı öğrenc ler olmak üzere tüm eğ t m cam asına hayırlı olmasını d leyen Başkan KARAHAN: "Ülkem z n muasır meden yet sev yes ne ulaşması ç n b lg y üreten b r nes l yet şt rmek zorundayız. Türk ye'n n, modern dünyanın öncüler arasındak yer n almasına katkı sağlayacak b reyler yet şt rmek ç n bundan önce olduğu g b bundan sonra da çalışmaya devam edeceğ z. Bugüne kadar eğ t m ç n h çb r fedakârlıktan kaçınmadan tüm mkânlarını seferber eden Ilgın Beled yes aynı düstur le çalışmalarına bundan sonra da devam edecekt r. Çocuklarımızın gel şm ş ülkelerdek yaşıtlarıyla rekabet ed p başarılı olab lmes ç n var gücümüzle eğ t me destek vermeye devam edeceğ z." şekl nde konuştu. Eğ t m n her kademes nde kal ten n yükselmes ç n yatırımların hız kesmeden devam edeceğ n kaydeden KARAHAN; "Geleceğ m z n tem natı çocuklarımızı ne kadar y yet şt reb l rsek ülkem z n yarınları da o kadar aydınlık olacaktır. Bu ves le le öğretmen ve öğrenc ler m z n sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu b r eğ t m yılı geç rmeler n d l yor, 2017-2018 Eğ t m Öğret m yılının ülkem ze hayırlı olmasını temenn ed yorum" ded .

[close]

p. 7

Eylül 2017 7 STANDLARIMIZLA ILGINIMIZI TANITIYORUZ Tar h temasıyla “TÜYAP 2017 Kent Fuarı'nda” konuklarıyla buluşan ve fuarın bu yılk gözdeler arasına g ren beled yem z, fuar süres boyunca tüm gözler üzer nde topladı. 2017 Kent Fuarı'nın gözdes olan beled yem z standı, z yaretç ler n lg odağı oldu. Standa akın eden z yaretç ler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Sah bAta Termal Otel personeller karşıladı. Ilgın'ın tur st k yerler le tar h , kültürel ve doğal güzell kler n n yanı sıra Ilgın'ın basılı materyaller ne yoğun lg gösteren z yaretç ler n b r d ğer lg odağı se, lçem zde bulunan tar h yapıların maketler oldu. Ç ğ l Kum Döken Suyu’nun lezzet n tatmak ç n standı z yaret eden vatandaşlara suyun özell kler tanıtıldı. B r d ğer kramımız se Ilgın’a a t olan gölle sunumu yapıldı. Çeş tl yörelerde farklı adlarla anılan gölle vatandaşların lg s n çekt . Fuarın açılışında standa gelen Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN z yaretç lerle yakından lg lenerek, lçede yapılan ve yapılması düşünülen projeler hakkında b lg ler verd . İmkânlar ölçüsünde şehr m z tanıtmak ç n fuarlara katıldıklarını d le get ren Başkan KARAHAN; “ Bu yıl 2017 Kent Fuar’ında beled yem z n standı yoğun lg görüyor. Bununla beraber AKYÖRDER tarafından Akşeh r, Cankurtaran, Deveboynu yaylası ve Feth ye Seyd kemer, Sek Zümrüt Çayırı Yörük Türkmen Şenl kler g b ulusal ve uluslar arası organ zasyonlarda Ilgın Beled yes ve Termal Tes sler m z tanıtıyoruz. Bölgem z n tar h ve tur st k yerler n m nyatür hal ne get r p Ilgın’ı b lmeyen ve görmeyen vatandaşlarımıza serg l yoruz. En kısa zamanda Ilgın’a bu tar h eserler görmeye gelecekler n d le get r yorlar. Bu tür fuarlarla lçem z tanıtmaya devam edeceğ z.”ded . YOL YAPIM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR “Öneml olan vatandaşlarımızın rahatı” Ilgın Beled yes Fen İşler Müdürlüğü’ne bağlı ek pler lçede yol bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ed yor. Selçuklu Caddes , Muhs n Yazıcıoğlu Caddes , Ayvatdede Mahalles ve Şıhcarullah Mahalles g b lçen n farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren ek pler m z bozulan yollarda asfaltlama ve k l tl taş döşeme şlemler ne devam ed yor. Vatandaşların daha konforlu ve kullanışlı yollarda seyahat etmeler ç n çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bel rten Başkan KARAHAN; “Konya Büyükşeh r Beled yes ek pler m z ve Ilgın Beled yes Fen İşler Müdürlüğü ek pler m z cadde ve mahalle yollarının bakım, onarım ve yen leme çalışmalarına tüm hızıyla devam ed yor. Halkımızın konforu ve rahatı ç n çalışmalarımıza ara vermeden devam ett r yoruz. İlçem z n her yer nde ek pler m z gece gündüz çalışıyor. Ben m ç n öneml olan vatandaşlarımızın rahatı. H zmet ç n çıktığımız bu yolda vatandaşlarımız ç n çalışmaya devam edeceğ z” ded .

[close]

p. 8

8 Eylül 2017 ARAÇ FİLOMUZU YENİLİYORUZ Ilgın Beled yes vatandaşların h zmet alımının sekteye uğramaması ve daha kal tel h zmet sunulab lmes ç n araç filosunu gen şlet yor. H zmet kal tes n n en üst sev yede olması ç n çalıştıklarını ve bu doğrultuda ht yaç duyulan araçların beled ye filosuna dâh l ed ld ğ n kaydeden Başkan KARAHAN; “İşler m z kolaylaştırmak, h zmette ver ml l ğ arttırmak ve daha y h zmet vereb lmek ç n araç parkımızı güçlend rmeye devam ed yoruz. Güçlend r lm ş araç filomuzla vatandaşlarımıza daha kal tel , daha hızlı ve daha ver ml h zmet sunab leceğ z. Yapılan tüm h zmetler vatandaşlarımızın daha y mkâna kavuşması ve geleceğe umutla bakması ç nd r. Beled yem z n araç parkını mkânlar ölçüsünde gel şt rmeye ve modern ze etmeye devam edeceğ z. İlçem ze uzun yıllar h zmet verecek olan bu araçlarımız, çalışmalarımızda b zlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu kapsamda lçem ze 1 adet kamyon, 1 adet araz aracı, 2 adet beko loder kazandırılmıştır. Beled ye araç filomuza dâh l olan araçlarımız lçem ze ve halkımıza hayırlı olsun.” ded . Foto Çek lecek BAŞKAN KARAHAN BAŞKAN KARAHAN ÜST GEÇİT İNŞAATINI İNCELEDİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN lçe ve mahalle sorunlarını st şare etmek üzere muhtarlar le b r araya geld . Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN, Sah b Ata Termal Otel’ n konferans salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlar le b r araya gelerek, mahalle muhtarlarımız le karşılıklı görüş alışver ş nde bulunduk fades n kullanarak şunları söyled ; “Ş falar Şehr Ilgınımızın merkez, merkeze uzak mahalle muhtarları ve beled ye da re am rler le otel m zde bu toplantıyı gerçekleşt rerek şehr m z n geleceğ , sorunları ve yapacak olduğumuz projeler hakkında görüş alışver ş nde bulunduk. B zler kırmayıp toplantıya cabet eden, stekler n , sorunlarını ve fik rler n b z mle paylaşan değerl muhtarlarımıza teşekkür eder m.” ded . Toplantı sonrasında muhtarlara, Başkan KARAHAN tarafından “15 Temmuz’u Unutmamak ve Unutturmamak” adına yaptırılan plaketler takd m ed ld . Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN, yapımı devam eden D-300 Karayolu Ilgın Devlet Hastanes üst geç d nşaat alanında ncelemelerde bulundu. Şant yedek yetk l lerden çalışmalarla lg l b lg alan KARAHAN burada yaptığı açıklamada lçede devam eden tüm kamu yatırımlarının beled ye tarafından yakından tak p ed ld ğ n söyled . Yatırımların proje aşamasından yapım ve tesl mat sürec ne kadar her aşamasında üzerler ne düşen bütün sorumlulukları yer ne get rd kler n bel rten KARAHAN; "Tar h İpek Yolu üzer nde Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapımı gerçekleşt r len üst geç t nşaatında ncelemelerde bulunarak, yetk l şant ye şefler m zden b lg ler aldık. İnşallah üst geç t tamamlandığında Ilgınlı vatandaşlarımız, yen devlet hastanes ne daha rahat geçeb lecek." fadeler n kullandı. Çalışmaların kısa b r sürede tamamlanacağını d le get ren Başkan KARAHAN; "Halkımız çok rahat b r şek lde hastaneye ulaşab lecek ve tedav s ne rahatça devam edeb lecek." ded .

[close]

p. 9

Eylül 2017 9 İLÇEMİZ SPORCULARINI TEMELDEN YETİŞTİRİYOR İlçem z spora ve sporcuya artık esk s nden daha çok önem ver yor. Beled ye Spor Kulübü alt yapısında yet şen sporcular lçem z n sm n Türk ye’ye ve Dünya’ya duyurmak ç n antrenmanlarına aralıksız devam ed yor. Gençl k H zmetler ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü olan Cem l ÇEVİK, karate ve okçuluk branşlarında yet şt rd ğ sporcularla yerel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda lçem z tems l etmeye devam ed yor. Aynı zamanda, engell olup spora lg s bulunan fakat cesaret olmayan gençlere yardımcı olarak engell gençler spor cam asına kazandıran Cem l ÇEVİK bu gençler n başarılı maçlara mza atmasını sağlıyor. Futbol kulübü alt yapısında se antrenörler Taner USLU ve Mehmet DOĞAN gençler çalıştırarak geleceğe hazırlıyor. Ilgın Beled yes olarak lçem z gençler n kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve gençler m z spora yönlend rmek adına üzer m ze düşen yapıyoruz ve yapacağız d ye açıklama yapan Ilgın Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN; “ Gençler m z b z m geleceğ m zd r. Gençler m ze sah p çıkmak se asl görev m zd r. İlçem z gençler n n ahlaklı ve sağlıklı yet şmes ç n a leler nden temenn m z çocuklarını spora yönlend rmeler . Gerek Büyükşeh r Beled yem z n gerek Beled yem z n sunduğu ve sunacağı mkânlardan gençler m z n faydalanmasını st yoruz.” ded . ILGIN BELEDİYESPOR KULÜBÜ YENİ SEZONA HAZIR Ilgın Beled yespor Kulübü yen sezona yen kadrosu le güçlü b r şek lde hazırlanıyor. Ilgın Süper Amatör L g’de bu sezon yer alacak olan Ilgın Beled yespor, tekn k d rektör sorununu takımın başına “Şamp yon” lakaplı UEFA L sanslı Tekn k D rektör Ekrem ERDOĞDU’yu get rerek çözdü. Beled ye b nasında düzenlenen mza tören ne Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN, Beled yespor Kulübü Başkanları Sadık UĞRAŞIR, Ahmet BÜYÜKBAYRAKTAR ve kulüp yönet c ler katıldı. Başkan KARAHAN açıklamasında, “Ben futbolu seven b r y m, küçüklüğümden ber hep lg duymuşumdur. Sayın Ekrem hocama ve yen kulüp yönet c ler me ş md den başarılar d ler m.” ded . İmza tören nde futbola her zaman destek olacağını bel rten KARAHAN, Ilgın Beled yespor Kulübü’nün yen tekn k d rektörü Ekrem ERDOĞDU’dan şamp yonluk sözü aldı. Yen sezonda Ilgın Beled yespor’un başarısı ç n çaba sarf edecek olan 1954 Trabzon doğumlu tecrübel tekn k adam Ekrem ERDOĞDU, b lg ve b r k m yle her şeyden önce d s pl n fazlasıyla ön plan- da tutan, ş n profesyonelce yapan b r çalıştırıcı. Çalıştığı b rçok takımda namağlup şamp yonluklar yaşadı. Şamp yon çalıştırıcı; “Ilgın halkına b r lk yaşatmak ç n buradayım. Sayın Beled ye Başkanım Mehmet KARAHAN, Ilgın Beled yespor Kulübü Başkanları Sadık UĞRAŞIR, Ahmet BÜYÜKBAYRAKTAR ve d ğer kulüp yönet c kardeşler m mahcup etmeyeceğ m nşallah” ded . Tüm yetk ler ele alan kulüp yönet m , tekn k çalıştırıcı Ekrem ERDOĞDU le ş b rl ğ çer s nde adım atarak öncel kle sahanın bakımı ve tes sler n hazırlaması ç n çalışmalara başladı. Kale önler n n ve seyrek olan yerler n ç mlenmes , sulanması g b yoğun çabalarla sahayı hazırladılar. 7-8 Ek m tar hler nde başlayacak olan 2017-2018 futbol sezonuna Ilgın Beled yespor’da yapılan transfer çalışmaları devam ederken 2017-2018 Süper Grup Şamp yonluk Parolası le yola çıkan takım Ekrem ERDOĞDU nezaret nde çalışmalara başladı. Günde ç ft antrenman yapan takım muhtemel kadroyla kamp dönem nde yoğun b r şek lde çalışmasına devam ed yor.

[close]

p. 10

ILGIN BELEDİYESİ “Şehrini Geleceğe Hazırlayan Belediye” Eylül 2017 - Sayı:28 Beled yen n Ses Ilgın Beled yes Adına Sah b Mehmet KARAHAN Ilgın Beled ye Başkanı Sorumlu Yazı İşler Müdürü Abdullah BAĞCI Haber - Grafik Tasarım Kemal CESUR Cem BARDAKCIOĞLU

[close]

Comments

no comments yet