Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά 25 Οκτωβρίου 2017

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά 25 Οκτωβρίου 2017

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο Athens Plaza Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

[close]

p. 2

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 25 Ὀκτωβρίου | 6.30 μ.μ.

[close]

p. 3[close]

p. 4

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 25 Ὀκτωβρίου | 6.30 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Τετάρτη 25 Ὀκτωβρίου 2017, ὥρα 6.30 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν Νεοφύτου Δούκα 10 Ἀπό 9 Ὀκτωβρίου ἕως 24 Ὀκτωβρίου 2017, Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ. Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 BEƒ°√™ Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων Νεοφύτου Δούκα 10, Ἀθήνα 106 74 Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 books@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 5

Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Ἀντωνόπουλος Συντονισμός Ἀνδρέας Βέργος Παραγωγή καταλόγου Indigo Graphics Εἰκόνες ἐξωφύλλου Νο 445 & 510

[close]

p. 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξένη λογοτεχνία 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 3. Λεξικά 4. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 5. 16ος αἰώνας 6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 7. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 8. Παιδεία 9. Θρησκεία 10. Μουσική 11. Φιλοσοφία 12. Ἐπιστῆμες 13. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 14. Ἱστορία 15. Ναυτικά 16. Τοπικά 17. Διάφορα 18. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 19. Χάρτες 20. Φωτογραφία 21. Τέχνες – Λαογραφία 22. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 23. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ. 24. Χαρακτικά 19ου αἰώνα – Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες 25. Νεοελληνική χαρακτική 1-2 3-82 83 84-92 93-96 97-102 103-115 116-118 119-128 129-133 134-138 139-150 151-173 174-267 268-279 280-343 344-345 346-364 365-368 369-376 377-381 382-397 398-440 441-489 490-520

[close]

p. 7

Τετἀρτη 25 Ὀκτωβρίου 2017, ὥρα 6.30 μ.μ. Mέρος Α´: 1-345 1. Ξένη λογοτεχνία 1 BYRON, George Gordon Noël, Lord. Ζουλέϊκα καί ἡ Κατάρα τῆς Ἀθηνᾶς, ποιήματα τοῦ Λόρδ Βύρων. Ἀθήνα, Π. Μαντζαράκης, 1837. μικρό 8ο, 76 + [2] + (77-94) σ. (μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στό κάτω περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, μεταγενέστερη ἀφιέρωση σέ ἐπικολλημένη ταινία χαρτιοῦ στόν τίτλο). Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1837.86, Κασίνης, I, 250. € 80-120 2 DANTE, Alighieri. Ἡ θεία κωμωδία, στά ἑλληνικά ἀπ’ τόν Ν. Καζαντζάκη. Ἀθήνα, Κύκλος, 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 527 σ. (λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων). Ἀρχικά χαρτόνια (λερωμένη ἡ ράχη, τά καλύμματα ἐπενδυμένα μέ μεταγενέστερο χαρτί). Κασίνης, II, 1374. € 100-150 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 3 Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τόν βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος καί σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστατον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον. Βενετία, Ἑλληνική Τυπογραφία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1850. 8ο, 14 σ. (μικρή φθορά ἀπό σβήσιμο σφραγίδας στόν τίτλο). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη). Γκίνης & Μέξας, 5202. € 60-80 4 ΙΩΑΝΝΟΥ, Μάνθος. Συμφορά καί αἰχμαλωσία Μωρέως, στιχολογηθεῖσα παρά Μάνθου Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, μέ προσθήκην ἄλλων ἀξιολόγων ὑποθέσεων. Βενετία, Φοῖνιξ, 1863. 8ο, 120 σ. (λεκές ἀπό νερό στά πρῶτα κυρίως φύλ- λα). Ἀρχικά μαρμαρογραφημένα ἐξώφυλλα (μικρές φθορές στή ράχη). Γκίνης & Μέξας, 9926. € 150-200 5 ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν., καί Émile LEGRAND. Les Exploits de Digénis Akritas, épopée byzantine du dixième siècle, publiée pour la première fois d’ après le manuscrit unique de Trébizonde (Collection de monuments pour servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, nouvelle série, no. 6). Παρίσι, Maisonneuve & Cie, 1875. 8ο, CLII + 299 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, λίγο λερωμένο). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.368. € 100-150 6 ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν. Ἱστορικόν δοκίμιον περί τοῦ θεάτρου καί τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν, ἤτοι εἰσαγωγή εἰς τό Κρητικόν Θέατρον. Βενετία 1878. 8ο, υκ´ σ. Γενικός τίτλος μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου («Κρητικόν Θέατρον [...] μετά ἱστορικῆς εἰσαγωγῆς περί τοῦ παρά Βυζαντινοῖς θεάτρου»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1878.342. [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Κρητικόν Θέατρον, ἤ συλλογή ἀνεκδότων καί ἀγνώστων δραμάτων. Βενετία 1879. 8ο, yα´ + 467 σ. Προμετωπίδα. Ἠλιού & Πολέμη, 1879.476. (2) € 100-150 7 ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος. Ἐρωτόκριτος, ἔκδοσις κριτική, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν πρώτων πηγῶν, μετ’ εἰσαγωγῆς, σημειώσεων καί γλωσσαρίου ὑπό Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου. Ἡράκλειο, Σ. Μ. Ἀλεξίου, 1915. CLXXXX + 784 σ. Μέ 8 φωτοτυπικούς πίνακες στό τέλος. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). € 150-200 8 [ΝΕΡΟΥΛΟΣ, Ἰάκωβος Ρίζος]. Ὁ ἐφημεριδοφό- 6

[close]

p. 8

4 βος, κωμῳδία εἰς πράξεις τρεῖς διῃρημένη καί συντεθεῖσα παρά τοῦ ΒΔΖΚΜΞΠΡΛΘ. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης, 1837. 8ο, 64 σ. (μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο, λεκέδες ἀπό νερό). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, φθορές στή ράχη). Ἠλιού 1837.150. € 50-70 9 ΞΕΝΟΣ, Στέφανος Θ. Ἡ ἡρωίς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἤτοι σκηναί ἐν Ἑλλάδι ἀπό τοῦ ἔτους 1821-1828. Λονδίνο, τυπογραφεῖο τοῦ Βρεττανικοῦ Ἀστέρος, 1861. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 434 καί 368 + η´ σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 8647. € 60-80 10 ΑΒΛΙΧΟΣ, Γεώργιος Γ. Τέρψις, ἤ ποιήσεις διάφοροι, καί ἡ Βοσκοπούλα. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1869. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιβ´ + 104 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο στό τέλος τῆς ἀφιέρωσης (σ. ς´). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη, ἄκοπο καί ἀξάκριστο). Ἠλιού & Πολέμη, 1869.532. € 80-120 8 11 ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ, Ἰωάννης. Μιχαήλ ὁ Παλαιολόγος, ἱστορικόν διήγημα. Λειψία 1883. 8ο, VI + 176 σ. Ἀρχικό πανί (ὁ τίτλος στό κέντρο διακοσμητικῆς σύνθεσης σέ μαῦρο φόντο). Ἠλιού & Πολέμη, 1883.588. € 40-60 12 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, Δημήτριος Α. Ἀπάτη ἀντ’ἀπάτης, κωμῳδία εἰς πράξεις τρεῖς. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1885. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 130 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα, περιβάλλονται ἀπό νεότερα). Ἠλιού & Πολέμη, 1885.165. € 30-40 13 ΑΛΕΞΙΟΥ, Ἕλλη. «Γον Χριστιανικόν Παρθεναγωγεῖον», μυθιστόρημα. Ἀθήνα, Κύκλος, 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 244 σ. Δερμάτινη ράχη. € 40-60 14 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης. Ἐποχές. Θεσσαλονίκη 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [32] σ. Μέ 2 ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές σχεδίων τοῦ Τ. Ἀλεξανδρίδη. Ἀρχικά 7

[close]

p. 9

14 17 ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἐποχές 2. Θεσσαλονίκη 1948. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. [24] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἐποχές 3. Θεσσαλονίκη 1951. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἐκτός ἐμπορίου. [24] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στούς ἀγαπημένους μας / θείους Εἰρήνη καί Κώστα / μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη / Μ. Ἀναγ.»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3) € 200-300 15 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Ἐπιτάφιος. Θεσσαλονίκη 1951. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 21 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη: «[...] / μέ ἐξαιρετική ἀγάπη κι’ ἐκτίμηση / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Γιάννη Σβορώνου, ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό Χειμερινό ἡλιοστάσιο, μαζί μέ τό Ξύλινο ἄλογο καί τό Ἀλφαβητάριο. Θεσσαλονίκη 1955. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 48 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη: « Στό διακεκριμένο αἰσθητικό / στόν ἐκλεκτό πνευματικό ἄνθρωπο / καί Ὁδηγό / [...] / προσφορά ἐξαιρετικῆς τιμῆς καί ἀφοσιώσεως / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Σβορώνου, ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ γέννηση τῶν πηγῶν. Θεσσαλονίκη 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 52 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη: «[...] / δεῖγμα βαθειᾶς τιμῆς καί ἀγάπης / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Σβορώνου, ἄκοπο ἀντίτυπο). (3) € 80-120 16 ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας. Σκλάβοι πολιορκημένοι. Ἀθήνα, Στοχαστής, 1927. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 92 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 17 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Τό φύλλο. Ἀθήνα 1961. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 109 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Νανά, / μέ ὅλη μου τήν φιλία / Βασίλης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ R. Moyer). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό πηγάδι. Ἀθήνα 1961. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 91 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Νανά, / μέ τίς εὐχές μου / γιά κάθε εὐτυχία στήν / δουλειά της / Βασίλης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ K. Lunde). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τ’ἀγγέλιασμα. Ἀθήνα 1961. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 141 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Μαρία-Παναγιώτα / μέ τήν ἐκτίμησή μου / Βασίλης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Ν. Σαχίνη). (3) € 80-120 8

[close]

p. 10

18 ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Ὁ Μανώλης Λέκας, κι ἄλλα διηγήματα. Ἀθήνα 1928. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 139 σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένη ἡ μιά πλευρά κάθε τυπογραφικοῦ). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό μου καί ἀλησμόνητο / κ. Γιάννη Θιακάκη, πού εἶναι ἕνας / ξεχωριστός ἄνθρωπος, ἕνας ἄντρας γε- / μάτος τιμιότητα καί καλωσύνη, μ’ ὅ- / λη μου τήν ἀφοσίωση πού ἔχω γιά / κεῖνον καί γιά τή γυναίκα του. / Μυτιλήνη. / Ηλ. Μέλλος Βενέζης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 60-80 19 ΒΛΑΣΤΟΣ, Πέτρος. Κριτικά ταξίδια. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἑστία, 1912. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 214 σ. Μέ 5 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, ἔχει διατηρηθεῖ τμῆμα τοῦ πάνω ἐξωφύλλου, λυτό). [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Παραβλάσταρα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἑστία, 1937. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 244 σ. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ Ἀργώ κι ἄλλα ποιήματα. Ὀξφόρδη, University Press, 1921. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 350 σ. Ἀρχικό πανί. (3) € 80-120 20 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Πλούμιτσα, [στό τέλος:] Κροκεαί, Σεπτέμβριος 1950. [Ἀθήνα 1950]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 53 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 14 σ. Ἔκδοση πού ἀναπαράγει φωτολιθογραφικά χειρόγραφο τοῦ ποιήματος καλλιγραφημένο ἀπό τόν Σπύρο Κυρίτση «γιά νά διανεμηθεῖ στούς προσωπικούς φίλους τοῦ ποιητῆ μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου ἔτους», ὁ τίτλος καί ὁ ἀριθμός γραμμένα μέ τό χέρι, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Γιά τό / Δημήτρη καί γιά τήν Κατίνα / Φωτιάδη / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). € 70-90 21 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Τό γυμνό παιδί. Ἀθήνα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, [1939]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 79 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, σβησμένη σφραγίδα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ὀξειδωμένα, μικρές φθορές). € 30-40 22 ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ, Φῶτος. Ἀρχοντικά. Ἀθήνα 1913. 24 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 29 σ. Προμετωπίδα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] Aὐτόγραφη ἐπιστολή («Φίλτατε Κύριε Μιμῖκο»). χ.τ., «Τετάρτη». Γραμμένη μέ μολύβι σέ φύλλο διαστάσεων 198 x 150 mm. (2) € 60-80 23 ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Λαμπάδες. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, χ.χ. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 93 σ. Μέ εἰκονογράφηση τοῦ Δ. Μπισκίνη, ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν ποιητή («6. 1. 48 / Γ. Δρ–»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη, ἀξάκριστο). Ἄν καί τυπωμένη ἀπό τό 1926, ἡ συλλογή αὐτή κυκλοφόρησε τό 1948. € 80-120 24 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἡ ἐπιστροφή τῶν πουλιῶν. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1946. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 285 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 96 σ. Προμετωπίδα (σχέδιο τοῦ συγγραφέα), ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ, ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στήν “Marguerite des Princesses” / Ν. Ἐγγ— / 46»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 1.000-1.500 9

[close]

p. 11

27 25 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἐν ἀνθηρῷ Ἕλληνι λόγῳ. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1957. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 37 σ. Μεταξύ τοῦ τρίτου καί τοῦ τέταρτου φύλλου δεμένο λεπτό μπλέ χαρτόνι μέ κρίση τοῦ P. Eluard γιά τόν ποιητή. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἡ κρίση τοῦ Eluard («Nikos Engonopoulos, qui taille à vif dans la réalité. Paul Eluard») προέρχεται ἀπό ἀφιέρωσή τοῦ Γάλλου ποιητῆ σέ βιβλίο πού προσέφερε στόν Ἐγγονόπουλο τό 1946. € 250-350 26 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἥλιος ὁ πρῶτος, μαζί μέ τίς παραλλαγές πάνω σέ μιάν ἀχτίδα. Ἀθήνα, Γλάρος, 1943. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 600 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 38 σ. Προμετωπίδα τοῦ Γ. Τσαρούχη (ἀναπαραγωγή χαλκογραφίας), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη: «[...] / Μέ βαθύτατη ἐκτίμηση / καί τά πιό φιλικά μου αἰσθήματα / Ὀ. Ἐλύτης / 43»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 250-350 27 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Προσανατολισμοί. Ἀθήνα 1936. 10 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 21 σ. Ἐν μέρει σβησμένη ἀφιέρωση («[...] / Ἐλύτης»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. € 400-600 28 [ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος] «ΔΙΓΕΝΗΣ, Ὀρέστης». Ἐλεύθερο πνεῦμα, δοκίμιο. Ἀθήνα, Α. Ι. Ράλλης, 1929. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 123 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο κ. Γιάννη Μηλιάδη / μέ πολλή ἐκτίμηση / Γιῶργος Θεοτοκᾶς / Ἀθήνα 1929»). Πανί. [δεμένο μαζί:]. [ΟΥΡΑΝΗ, Ἑλένη] «ΘΡΥΛΟΣ, Ἄλκης». Κριτικές μελέτες, III. Ἀθήνα, Μ. Σ. Σαριβαξεβάνης, 1925. 231 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κύριο Γ. Μηλιάδη / μέ βαθιά ἐχτίμηση / ἀνάμνηση κοινῶν ἀγώνων / Ἄλκης Θρύλος / 11/11/2[...]»). Τό Ἐλεύθερο πνεῦμα θεωρεῖται τό «μανιφέστο» τῆς γενιᾶς του ’30. € 100-150 29 ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Ἀργώ, μυθιστόρημα, ὁριστική μορφή σ’ ἕνα τόμο. Ἀθήνα, Πυρσός, 1936. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 482 σ. Πανί (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό τίμημα τῆς λευτεριᾶς (Κατσαντώνης), ἔργο σέ τρεῖς πράξεις, [πάνω:] Γιώργου Θεοτοκᾶ θεατρικά ἔργα, 1. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1958. 73 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό Κωνστ. Τρυπάνη / μέ φιλικά αἰσθήματα / Γιῶργος Θεοτοκᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2) € 60-80 30 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗΣ, Γ. Τό ἔργο τοῦ Κ. Π. Καβάφη – Ἀπό τά ποιήματα τοῦ Κ. Π. Καβάφη (ἀπό τά Βιβλία τῆς Ζωῆς, βιβλίο 4). Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1917. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 48 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, λυμένα τά τελευταῖα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κολλητική ταινία στή ράχη). [μαζί τοῦ ἰδίου:] Ἡ πολιτική τοῦ Καβάφη. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1926. 14 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 31 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1905-1915). Ἀλεξάνδρεια, [1930-1933]. 46 φ. (λείπει τό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο

[close]

p. 12

33 35 τῶν ποιημάτων, μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο πρός τό τέλος). Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ10. € 300-400 32 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1908-1914). Ἀλεξάνδρεια, [1920-1926]. 29 φ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν καλλιτέχνη Ἀ. Βλαχόπουλο / Κ. Π. Καβάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ4. € 1.000-1.500 33 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1915-[1925]. Ἀλεξάνδρεια, [1925]. 76 ποιήματα σέ 87 λυτά φύλλα (τό πρῶτο καί τό τελευταῖο λευκά) πιασμένα μέ μεταλλικό συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος ὁ τίτλος καί ἡ τελευταία σελίδα τοῦ πίνακα). Τοποθετημένα σέ δίφυλλο μέ τόν τίτλο στήν πρώτη σελίδα του καί τόν πίνακα περιεχομένων στήν τρίτη καί τήν τέταρτη, αὐτόγραφη συμπλήρωση τοῦ πίνακα περιεχομένων μετά τό 54ο ποίημα, αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση 5 ποιημάτων καί ἡ δεύτερη χρονολογία τοῦ τίτλου καί τοῦ ἐξωφύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις σέ 2 ποιήματα (53ο & 55ο) καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 2 ποιημάτων, ἀντί- τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν καλλιτέχνη Ἀ. Βλαχόπουλο / Κ. Π. Καβάφης»), πρίν ἀπό τό 18ο ποίημα ἔχει τοποθετηθεῖ σέ μεταγενέστερο χρόνο ἕνα φύλλο μέ δακτυλογραφημένη μετάφρασή του στά ἀγγλικά (τοῦ Γ. Βαλασόπουλου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ5. € 1.500-2.000 34 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Δέρμα τῶν Α. & Α. Γανιάρη (μικρές φθορές στίς ἑνώσεις, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο). € 500-700 35 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδύσεια. Ἀθήνα, Πυρσός, 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ συγγραφέα. 4ο, 367 x 250 mm., 835 σ. Λινάτσα. [μεταξύ τῶν σ. Α6 καί Α7 τοποθετημένο τό δεκαεξασέλιδο:] «Λεξιλόγιο τῆς Ὀδύσειας». (2) € 1.200-1.600 11

[close]

p. 13

40 36 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Διηγήματα, καλογέρου χειρόγραφον (1687-1695), [πάνω:] Ἀπ’ τό σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς. Ἀθήνα 1897. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 32ο, 137 x 75 mm., 69 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1897.73. € 40-60 37 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Ἄμρι ἀ μούγκου, στό χέρι τοῦ θεοῦ. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1954. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 231 σ. Μέ εἰκόνες τοῦ Σπ. Βασιλείου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Τατιάνα καί τόν / Ἀχιλλέα, μέ ἀγάπη / Μ. Καρ—»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο), περίβλημα (μικρές φθορές). € 50-70 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, Γιώργος. Δῶρα τῆς ἀγάπης. Ἀθήνα 1946. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1000 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 87 σ. Μέ 3 ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές σχεδίων τοῦ Γ. Τσαρούχη, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν αγαπητό κι’ εκλεκτό φίλο / Γιώργο Οικονομόπουλο / μέ όλη μου τή συμπάθεια, τήν εκτίμηση / καί τήν πίστη, / Γιώργος Καραπάνος / 10. 11. 12 1946») καί ἕνα αὐτόγραφο ποίημα μέ τήν ἔνδειξη «ἀνέκδοτο» («Καρτέρα, καρτέρα, / καί σφίξε τά δόντια...»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). € 80-120 39 [ΚΑΡΖΗΣ, Λῖνος] «ΑΤΤΙΣ, Λῖνος». Λῖνος Ἄττις, [στή σ. 4:] τόμος I, Ἀθῆναι, 1912. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 282 x 214 mm., 14 σ. Στίς σ. 514 οἱ «Συμφωνίες» I-VII, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Ναπολέοντα Λαπαθιώτη / ἀπό ἀγάπη / Λῖνος Ἄττις»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. € 100-150 40 ΚΑΡΖΗΣ, Λῖνος. Προλεγόμενα. 1916. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 331 x 240 mm., [12] φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης σέ κυκλικό ἀνάγλυφο στό ἐξώφυλλο), ἀπόσπασμα στό πρῶτο φύλλο καί 9 ποιήματα στά ἑπόμενα, πρίν ἀπό κάθε ποίημα ἡμιδιαφανές φύλλο μέ τόν τίτλο του τυπωμένο μέ κόκκινο μελάνι, ἡμιδιαφανῆ φύλλα ἐπίσης στήν ἀρχή καί τό τέλος, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Ναπολέοντα Λαπαθιώτη / μέ ἀγάπη / ὁ / Καρζῆς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 150-200 41 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Κ. Γ. Νηπενθῆ, ποιήματα βραβευμένα στό Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό. Ἀθήνα 1921. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 78 σ. (λεκές ἀπό νερό στό κάτω περιθώριο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). € 60-80 42 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Κ. Γ. Ἅπαντα, ἔμμετρα καί πεζά. Ἀθήνα 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. CXXIX + 252 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ ἐκτός κειμένου. Πανί (λερωμένο, σχισίματα στίς ἑνώσεις). € 60-80 43 ΜΑΡΚΟΡΑΣ, Γεράσιμος. Μικρά ταξείδια, στίχοι. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1898. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 243 σ. (μικρή φθορά στό κάτω περιθώριο μερικῶν φύλλων). Δερμάτινη ράχη (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.641. € 60-80

[close]

p. 14

44 50 44 ΜΑΡΚΟΡΑΣ, Γεράσιμος. Ποιητικά ἔργα. Κέρκυρα, Ι. Ναχαμούλης, 1890. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 395 σ. Ἀντίτυπο μέ ἔμμετρη ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Πολλά, βιβλίο, τά λάθη σου / Ἀλλά τό πλέον βαρύ / Ποῦ δέν ἐπῆες προτύτερα / Στό σπίτι τοῦ [σβησμένο: «Σουρῆ» (;)] / Ἀθῆνα, 8 Μαΐου 1896. Γ. Μαρκορᾶς»). Νεότερη δερμάτινη ράχη (φθορές στίς ἑνώσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1890.132, Legrand & Pernot, 3663. € 80-120 45 ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ, Στέφανος. Ποιήματα. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1901. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 160 σ. (λίγο λερωμένος ὁ τίτλος, λεκέδες ἀπό νερό σέ ὁρισμένα φύλλα). Ἔκδοση Μαρασλῆ, μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ ἐκτός κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Δερμάτινη ράχη. € 40-60 46 ΜΑΤΣΑΣ, Ἀλέξανδρος. Ποιήματα, 1930-1934. Ἀθήνα, Κασταλία, 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 24 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («15. XI. 35 / Στόν ἀγαπητό φίλο / Ἀνδρέα Γεράκη / Ἀλέκος Μάτσας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 47 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό γαλάζιο βιβλίο, πρώτη χιλιάδα. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2205 ἀντίτυπα. 215 σ. Πανί. € 30-40 48 ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ, Ἀλέξανδρος. Μέ τοῦ Βορηᾶ τά κύματα, ταξείδια – περιγραφαί – ἐντυπώσεις, ἔκδοσις τιμητική ἐπί τῇ πεντηκονταετηρίδι τοῦ συγγραφέως. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, [1923]-1927. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 6 «σειρές» δεμένες σέ 2 τόμους, 172, 200, 208, 191, 176 καί 158 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη. (2) € 60-80 49 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ. Κάιρο, Société L’ Art Graphique, 1955. Δεύτερη ἔκδοση, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. Ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση τοῦ Σ. Τσίρκα στόν Δ. Φωτιάδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές ἐπιδιορθώσεις στή ράχη, ἀξάκριστο). € 60-80 13

[close]

p. 15

54 50 ΝΙΡΒΑΝΑΣ, Παῦλος. Ἀπό τήν φύσιν καί ἀπό τήν ζωήν. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1898. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 194 σ. (λεκές ἀπό νερό στά τελευταῖα φύλλα). Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα ἐξώφυλλα (τοῦ Θ. Ἄννινου, λερωμένα, μικρές φθορές, λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.769. € 40-60 51 ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Ὁ δωδεκάλογος τοῦ Γύφτου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1907. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 208 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος. Δερμάτινη ράχη (φθορές). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ ἀσάλευτη ζωή. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1904. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 210 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος. € 70-90 52 ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Τά δεκατετράστιχα. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1919. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 121 σ. ( μικροί λεκέδες ἀπό ὀξείδωση συνδετήρων στό ἐσωτερικό περιθώριο). Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἐλαφρά ὀξειδωμένα). € 50-70 53 ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Τάφος. Ἀθήνα 1898. 14 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 77 σ. (μικρό ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στόν ψευδότιτλο, λερωμένα μερικά φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ ἀγαπητῷ μοι Εὐσταθίῳ Παλαμᾶ / μετά τῶν εὐχαριστιῶν μου / Κ. Παλαμᾶς»). Πανί τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λίγο λερωμένο, μικρές φθορές στή ράχη, σελοτέιπ, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.563. € 80-120 54 ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Τραγούδια τῆς πατρίδος μου. Ἀθήνα 1886. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 193 σ. Λείπει ἡ δερμάτινη ράχη (χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1886.412. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1892. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 160 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1892.223. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Θάνατος παλληκαριοῦ. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1901. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. € 150-200 55 ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Τρισεύγενη, δρᾶμα σέ τέσσερα μέρη. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1903. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 156 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος). Νεότερο πανί (ἔχει διατηρηθεῖ τό κάτω ἐξώφυλλο, φθορές). € 50-70 56 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ἀλέξανδρος. Ἡ μάγισσες. Ἀθήνα, Γ. Φέξης, 1912. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 160 σ. (λίγο ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Δερμάτινη ράχη (ἔχει διατηρηθεῖ τό κάτω ἐξώφυλλο). [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Ἡ νοσταλγός. Ἀθήνα, Γ. Φέξης, 1912. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 103 σ. Διαφημιστικό τοῦ ἐκδότη στό τέλος ([40] σ.). Ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Ὁ πεντάρφανος. Ἀθήνα, Γ. Φέξης, 1912. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 144 σ. (λείπει μικρό τμῆμα ἀπό τήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Χριστουγεννιάτικα διηγήματα. Ἀθήνα, Γ. Φέξης, 1912. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 80 σ. Διαφημιστικό τοῦ ἐκδότη στό τέλος ([62] σ.). Ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο. [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Πρωτοχρονιάτικα διηγήματα. Ἀθήνα, Γ. Φέξης, 1912. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 80 σ. Διαφημιστικό τοῦ ἐκδότη στό τέλος ([62] σ.). Ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο. [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοι-

[close]

Comments

no comments yet