Ročenka 2017/2018

 

Embed or link this publication

Description

Rodina, Titus Zeman

Popular Pages


p. 1

Ročenka 2017/ 2018 SOŠ sv. Jozefa Robotníka KRÁČAME SPOLOČNE

[close]

p. 2

-2- SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA * informácie Mgr. Igor Pecha SDB (riaditeľ školy) M ilí priatelia, dobrodinci, exallievi, zamestnanci a predovšetkým vy „naši žiaci!“ Dosiahnutie úspechu je pre každého veľmi dôležité. Čo by mohlo byť mojím úspechom? Pri rozlúčke s tretiakmi odchádzajúcimi s výučným listom v ruke, vidíme ich rast v odbornosti, vzájomných vzťahoch i vnímaní Boha vo svojom živote. Teší nás, že celkovo dospeli a osobnostne sa posunuli. Tento rok nám môže byť veľkým vzorom jeden z nás, don Titus Zeman. Bol to salezián, ktorý žil svoju každodennosť a tá priniesla jeho výnimočnosť. Reagoval na to, čo prináša každodenný život. Možno by sme si priali život bez prekážok a ťažkostí, no vieme, že to tak nie je a ani nebude. Pri pohľade na Titusa vidíme, že práve on pochopil, že prekážky sú súčasťou života. V ňom sa odohráva previerka charak- teru, viery i našej odbornosti. Ukazuje nám, že vernosť svojim ideálom stojí za to, že vytrvalosť sa nezastaví pred prekážkou a pomoc druhým je niečo šľachetné aj vtedy, keď nás to niečo stojí. Neprežíval slobodu tam, kde bol, ale vo svojom vnútri. Jeho nezlomnosť nám prináša konkrétny príklad ako sa to dá, je to jeden z nás. Náš dom na začiatku školského roka opäť ožíva, prajem nám všetkým, aby sme „Kráčali spoločne“ vo vďačnosti za všetko, čo sa nám dostáva, vo vzájomnej úcte a úprimnom záujme o seba navzájom. Podľa vzoru Titusa sa učme zdolávať každodenné ťažkosti, aby sme sa dostali k novým perspektívam života. Mgr. Igor Pecha SDB * DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Š kola počas týchto dní prezentuje svoje odbory. Chceli by sme Vás pozvať na prehliadku našich priestorov v dňoch: 16. a 22. novembra, 8. decembra 2017.

[close]

p. 3

w w w . sos . sd b . s k -3- * ZAMESTNANCI SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA Horný rad: p. Peter Pilko, Mgr. Štefan Ignačák, Ing. Daniel Imriška SDB, p. Peter Urík, Ing. Marián Kvasnica, Ing. Vladimír Běhálek, Bc. Anton Kutliak, Mgr. Pavol Dzivý SDB, Mgr. Jozef Sarnecký SDB, Ing. Stanislav Čelko, p. Anton Belanec, Mgr. Marek Žifčák, Mgr. Ivan Tichánek Stredný rad: p. Marek Kajaba, Ing. Martin Pňaček, p. Marián Lisko, p. Miroslav Brodňan, p. Dávid Slíž, p. Juraj Lisko, p. Jozef Olbert, Ing. Anton Marec, Ing. Radoslav Jurko, Mgr. Peter Dubiel, Mgr. René Gabčo, Ing. Juraj Vojtáš, Mgr. Miroslav Kaleta, Mgr. Rastislav Behún SDB, Bc. Patrik Mižák SDB, Mgr. Jaroslav Šebeš, Mgr. Ivan Strašík, Mgr. Michal Sventek Dolný rad: Mgr. Darina Stebnická, Mgr. Monika Albertová, p. Petra Kostíková, Ing. Mária Hrúzová, Emília Kajabová, Ing. Janka Funtíková, Mgr. Igor Pecha SDB, RNDr. Natália Hrtúsová, Ing. Petra Mieresová, Ing. Adriana Tvrdá, Mgr. Anna Troskovičová, p. Eva Horníková * SVIATOK DON BOSCA P olročné vysvedčenie sa spája so sviatkom don Bosca. Žiaci si pre ostatných pripravili divadlo o jeho živote, detstve a spiritualite.

[close]

p. 4

-4- SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA * informácie Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka* ŽILINA, SLOVENSKO Z abezpečuje kvalitnú výučbu v troj a štvorročných odboroch. Kladie dôraz na výchovu, odborné vedomosti a jazykovú prípravu. Podmienkou prijatia do školy je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. V rámci praktického vyučovania žiaci získajú základné pracovné návyky, zručnosti a skúsenosti v danom odbore. Súčasťou školy je aj školský internát. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo školského vyučovania v duchu preventívneho systému don Bosca. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia. * POSLANIE ŠKOLY Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a od- bornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy. * HODNOTY ŠKOLY 1 Viera, odbornosť a celkový rozvoj žiakov 2 Saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii 3 Rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom, zdravá náročnosť...) 4 Spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov 5 Spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absolventmi školy) 6 Príjemné a výchovné prostredie * KONTAKT Adresa: SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina Kód: 653007 IČO: 00652512 DIČ: 2020639159 Telefón: 041/723 41 02 č.ú.: 4260026918/3100 IBAN: e-mail: sos@sdb.sk Sberbank, pob. Žilina SK3031000000004260026918

[close]

p. 5

* TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY w w w . sos . sd b . s k -5- * AUTOOPRAVÁR - MECHANIK  / ELEKTRIKÁR / LAKOVNÍK * STOLÁR   *MURÁR Dĺžka vzdelávania a prípravy:  3 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie, výučný list * DVOJROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR * DOPRAVNÁ PREVÁDZKA  * STAVEBNÍCTVO * DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA Dĺžka vzdelávania a prípravy:  2 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  maturitné vysvedčenie * ŠTVORROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR * GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Dĺžka vzdelávania a prípravy:  4 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní:   maturitné vysvedčenie * VZDELÁVANIE V SUČANOCH ÚVTO Sučany, absolvent aj exallievi

[close]

p. 6

-6- TRIEDY * školský rok 2017/2018 I. A stolár Horný rad: Ing. Marián Kvasnica (TU), Peter Urík (MOV), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Patrik Straka, Lukáš Malík, Adam Letko, Filip Hodoň, Tomáš Šupej, Oliver Macák, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Mgr. Peter Dubiel (MOV), Filip Moravčík, Martin Staškovan, František Kováčik, Andrej Podolinštiak, Damián Trnka, Šimon Mieres, Jakub Poljak I. B autoopravár Horný rad: Peter Pilko (MOV), Dávid Slíž (MOV), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Adam Hric, Ján Ondrejčík, Filip Vismek, Ing. Janka Funtíková (TU), Roman Badžgoň, Peter Uhlárik, Patrik Klunda, Dávid Fábel, Ivan Biras, Adrián Fľajs, Daniel Krajčo, Lukáš Imrišek, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Ján Šugár, Patrik Vaško, Róbert Lapšanský, Marián Pallo, Tomáš Petreje, Martin Bronček, Jakub Baleja, Daniel Poleč, Michal Kozub, Filip Čibenka, Lukáš Jaseň, Adam Brišák, Jakub Vallo

[close]

p. 7

w w w . sos . sd b . s k -7- I. C autoopravár, murár Horný rad: Peter Pilko (MOV), Dávid Slíž (MOV), Mgr. Štefan Ignačák (MOV), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Juraj Šimák, František Odlevák, Tomáš Hraboš, Martin Kontrík, Dávid Kundrát, Patrik Kurej, Mgr. Ivan Strašík (TU), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Mgr. Peter Dubiel (MOV), Patrik Michalovič, Alan Michalovič, Tomáš Hanuliak, Denis Neimi, Kamil Náležinský, Chrachala Marek, Jozef Tichák, Martin Záhumenský, Erik Jahôdka, Dušan Chovan I. D autoopravár Horný rad: Mgr. Peter Dubiel, Dávid Slíž (MOV), Mgr. Daniel Imriška SDB (VYCH), Mgr. Peter Pilko (MOV), Marek Koterec, Peter Zboroň, Michal Sedliaček, Peter Funtík, Filip Dauda, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Lukáš Gumulák, Dominik Chrenko, Rastislav Kmec, Tomáš Tepličanec, Dominik Sudor, Ján Jakub Hanuliak, Andrej Miklušák, Ivan Bohucký, Filip Jagelčák, Patrik Mišura, Adam Tomašov, Mgr. Anna Troskovičová (TU)

[close]

p. 8

-8- TRIEDY * školský rok 2017/2018 II. A stolár, murár Horný rad : Ján Kráľovič, Jakub Katrenčík, Ján Banasiewicz, Juraj Kotrbanec, Šimon Janovič Stredný rad : Marek Kajaba (MOV), Peter Urík (MOV), Jozef Olbert (MOV), Mgr. Štefan Ignačák (MOV), Simon Karásek, Lukáš Michalčík, Jakub Frolo, Dominik Gazáfi, Patrik Kubošek, Lukáš Zelník, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad : Mgr. Peter Dubiel (MOV), Bc. Patrik Mižák SDB (VYCH), Matej Lapoš, Marek Klocháň, Roman Slúčik, Ján Slíž, Mgr. Darina Stebnická (TU), Andrej Červeňan, Michal Domáň, Tomáš Jaššo, Tadeáš Cvacho, Štefan Červeň, Lukáš Karpiš II. B autoopravár - mechanik Horný rad: Erik Jančiga, Ing. Igor Pažický (TU), Michal Hodás, Tomáš Poľko, Matej Milo, Adrián Hudek, Matúš Oleš, Jozef Pekarovič, Tomáš Bobko, Filip Flajs, Miloš Štrba, Peter Flajs, Bc. Anton Kutliak (MOV), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Mgr. Peter Dubiel (MOV), Ján Pavol Hužovič, Dominik Hanák, Juraj Janták, Peter Matkovič, Samuel Strapek, Kamil Hušták, Dávid Dišek, Lukáš Gaňa, Peter Paluga, Martin Hollý, Dušan Hrkeľ, Bc. Patrik Mižák SDB (VYCH)

[close]

p. 9

w w w . sos . sd b . s k -9- II. C autoopravár - lakovník, elektrikár Horný rad: Ing. Radoslav Jurko (TU), Juraj Lisko (MOV), Patrik Vrbinský, Roman Kriško, Juraj Homolík, Michal Kolibáč, Ján Horváth, Jakub Budzeľ, Tomáš Balog, Martin Kršjak, Roman Dobroň, Martin Milo, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Mgr. Peter Dubiel (MOV), Bc. Patrik Mižák SDB (VYCH), Filip Hajdúch, Lukáš Bajcár, Matej Mrenka, Matej Ligač, Šimon Strýček, Samuel Kvak, Štefan Blažej Cigánik, Maroš Pjontek, Timotej Pekár, Artim Timotej Márius * SALEZIÁNI V SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA Mgr. Igor Pecha SDB (riaditeľ SOŠ) Mgr. Jozef Sarnecký SDB (katechéta školy) Mgr. Pavol Dzivý SDB (direktor komunity SOŠ) Bc. Ján Drgoň SDB (majster OVY GDM) Mgr. Rastislav Behún SDB (vedúci vychovávateľ Ši) Ing. Daniel Imriška SDB (vychovávateľ v ŠI) Bc. Patrik Mižák SDB (vychovávateľ v ŠI) Mgr. Marián Bundzel SDB (duchovný v SOŠ)

[close]

p. 10

- 10 - TRIEDY * školský rok 2017/2018 III. A stolár Horný rad: Marek Kajaba (MOV), Jozef Olbert (MOV), Slavomír Zajac, Marián Fekete, Adam Ferenčík, Dominik Keblúšek, Jakub Kalužník, Ing. Mária Hrúzová (TU), Samuel Kocinec, Jakub Pekara, Benjamín Mydlo, Cyril Korpesio, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Mgr. Peter Dubiel (MOV), Matej Soroka, Andrej Mrázik, Miroslav Baďo, Martin Dujčík, Matúš Židuliak, Jakub Živčic, Michal Grondžák, Erik Peter Abaffy, Daniel Fečo, Lukaš Tereštík, Milan Kúdelčík, Mário Žiak III. B autoopravár - mechanik Horný rad: Miroslav Brodňan (MOV), Mgr. Marek Žifčák (TU), Peter Jakubčík, Miroslav Ladňák, Marek Mikolka, Michael Bolibruch, Matúš Hanuliak, Patrik Poľko, Matúš Duchoň, Matej Jánoš, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Róbert Ševčík, Michal Gabriš, Branislav Lacek, Peter Galadík, Dušan Kuba, Ľubomír Záň, Ivan Pavlík, Miroslav Hulín, Miroslav Ľuba, Erik Paprčiak, Chýba: Matúš Poljak

[close]

p. 11

w w w . sos . sd b . s k - 11 - III. C autoopravár - mechanik, lakovník Horný rad : Marián Lisko (MOV), Peter Bačinský, Martin Šroba, Anton Kubica, Roman Prítel, Mgr. Monika Albertová (TU), Juraj Škola, Andrej Vojtas, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad : Mgr. Peter Dubiel (MOV), Pavol Marčiš, Dominik Podhorský, Adam Čanecký, Jakub Zaduban, Tomáš Rácik, Matúš Chovanec, Štefan Babic, Daniel Filický, Andrej Gacho, Dominik Slaninka Chýbajúci : Patrik Čuraj, Vladimír Kubala, Martin Jánošík III. D autoopravár - elektrikár, murár Horný rad : Ing. Martin Pňaček (TU), Juraj Lisko (MOV), Mgr. Štefan Ignačák (MOV), Michal Budzeľ, Šimon Kopunec, Branislav Dubéci, Dominik Vojtašák, Tomáš Remek, Jakub Solár, Patrik Franek, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad : Matej Kováčik, Juraj Kočišík, Radoslav Lukáč, Jakub Lacek, Dušan Hnát, Marek Ondrašina, Tobiáš Vyhnal, Šimon Mikolka, Juraj Ondrášek, Kristián Šperňák Chýbajúci: Michal Kučera

[close]

p. 12

- 12 - TRIEDY * školský rok 2017/2018 I. GDM grafik digitálnych médií Horný rad : Mgr. Ivan Tichánek (MOV), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Matej Grečmal, Martin Karpecki, Dominik Hampl, Jakub Kováč, Lukáš Mičúch, Filip Kuloštiak, Matúš Chovan, Jakub Šumský, Samuel Stepek, Samuel Kolčák, Ondrej Dubnička, Štefan Hrabuša, Jozef Franček, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad : Maroš Mohylák, Dávid Riša, Jakub Kramár, Adam Homolík, Daniel Oravec, Ing. Petra Mieresová (MOV), Sára Puškášová, Tereza Hodásová, Eliška Klinovská, Ing, Adriana Tvrdá (TU), Tomáš Košša, Peter Istenik, Filip Sestrenek II. GDM grafik digitálnych médií Horný rad : Mgr. Jaroslav Šebeš (MOV), Bc. Patrik Mižák SDB (VYCH), Jozef Kramár, Adam Chovanec, Martin Bajaník, Samuel Koza, Damián Bačkor, Gabriel Babiš, Benjamín Deket, Branislav Jánošík, Michal Vrábel, Andrej Poleta, Ján Miške, Martin Paur, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad : Nina Culíková, Nikola Nemčeková, Eva Mária Budzeľová, Lujza Václaviková, Tatiana Trnková, Kristína Tkáčová, Ing. Petra Mieresová (TU), Júlia Jirotková, Barbora Krčmariková, Monika Glovaťáková, Terézia Mariašová, Klaudia Belicajová

[close]

p. 13

w w w . sos . sd b . s k - 13 - III. GDM grafik digitálnych médií Horný rad : Mgr. Jaroslav Šebeš (TU), Bohuš Androvič, Patrik Schmiester, Daniel Hnáth, Juraj Kucharčík, Denis Baláž, Patrik Kysela, Adam Juriga, Silvester Jurčák, Jozef Červeň, Erik Gavroň, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad : Mgr. Peter Dubiel (MOV), Ladislav Podstavek, Lukáš Janoviak, Adrián Brčák, Filip Feranec, Michaela Pajgerová, Barbora Potančoková, Silvia Zbýňovcová, Timotej Pálfy, Matúš Matušiska, Jakub Pekár, Šimon Jurša, Samuel Kováčik Chýbajúci: Vratko Šimek, Dominika Hálková IV. GDM grafik digitálnych médií Horný rad : Mgr. Ivan Tichánek (MOV), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Alexander Nguyen, Matej Michalec, Miroslav Vereš, Peter Červinka, Richard Olašák, Dalibor Burdilák, Jakub Suchánek, Mgr. Michal Sventek (TU), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ), Bc. Patrik Mižák SDB (VYCH) Dolný rad : Peter Šoltýs, Štefan Kozák, Marián Rolček, Ondrej Damián Drdaj, Barbora Pačková, Ráchel Ptačinová, Erika Hušlová, Peter Hodoň, Ondrej Bebjak, Sebastián Kapičák, Jakub Michalec Chýbajúci : Marek Žalman

[close]

p. 14

- 14 - TRIEDY * školský rok 2017/2018 I. NDŠ dopravná prevádzka Horný rad : Ing. Vladimír Běhálek (TU), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Michal Dolník, Martin Masný, Matúš Kuruc, Pavol Holubčík, Samuel Gelatka, Anton Fujdiak, Matej Surový, Sebastián Cvinger, Andrej Kabatiar, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad : Jaroslav Buchta, Dominik Staněk, Lukáš Kalinin, Stanislav Glovaťák, Tadeáš Blahunka, Juraj Ďurana, Ladislav Štrba, Martin Fusko, Adam Neščák, Pavel Ďuriník, Ján Zaduban, Bc. Patrik Mižák SDB (VYCH) II. NDŠ dopravná prevádzka, stavebníctvo Horný rad : Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Matúš Kohút, Kristián Sabela, Kristián Popelka, Ľuboš Malík, Tomáš Mário Peregrim, Dávid Králik, Ladislav Valchoň, Miroslav Badura, Jozef Neveďal, RNDr. Natália Hrtusová (TU), Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Dávid Bartek, Rastislav Bugaj, Damián Frnka, Michal Gábriš, Filip Hodas, Ivan Šikula, František Maslík, Ján Tadeáš Drinka, Lukáš Čičút, Matúš Macura, Peter Poláček, Pavol Bulák, Tomáš Sochuliak Chýbajúci : Branislav Kavecký, Marek Moško

[close]

p. 15

Zábava ČADCA - ŽILINA, SLOVENSKO P ríjemné vyplnenie voľného času spojené s hudbou, tancom a jedlom patrí medzi aktivity, ktoré máme radi. Atmosféru dotvárajú dievčatá z družobnej školy v Čadci, ktoré vždy rady prijmú naše srdečné pozvanie. * FAŠIANGOVÝ PLES w w w . sos . sd b . s k - 15 - Overenie tanečných schopností Nebolo to iba o tanci… Priateľstvá sa upevňujú aj počas zábavy Kapela sa starala o dobrú náladu

[close]

Comments

no comments yet