smart ฉบับที่ 203 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560

 

Embed or link this publication

Description

Smoke free youth Asean

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

กิจกรรมในรอบ 3 เดือน ภาพท่ี (1) : เยาวชนอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เปนแกนนําและตัวแทนเยาวชนประเทศ ในอาเซียน เขาพบนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จนั ทรโอชา เพือ่ ขอบคณุ ทา นนายก แทนเด็กไทย และเด็กในภูมิภาคอาเซียน ท่ี ไดผาน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 เปนกฎหมายบังคับใชเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม ทผ่ี านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล เมอื่ วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ภาพที่ (2) : ศ.นพ.ประกติ วาทีสาธกกจิ รวม แสดงความยินดีกับ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผู จดั การ สสส. และนางสาวแสงเดือน สวุ รรณรศั มี ผูจัดการมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ พรอม ท้ังนักรณรงคผูขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด เขารับประทานโลเกียรติยศ จากพระเจาวรวงศ เธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา มาตุ เน่ืองในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ณ หา งสรรพสนิ คา ฟว เจอรป ารค รงั สติ ปทมุ ธานี ภาพท่ี (3) : มูลนธิ ิเพอ่ื สงั คมอาเซยี นปลอดบุหร่ี (SEATCA) จัดงาน Asean Youth Forum โดย มเี ยาวชนแกนนาํ จากภมู ิภาคอาเซยี น 9 ประเทศ คอื อินโดนีเซยี ฟล ปิ ปนส เวียดนาม พมา สปป. ลาว กมั พชู า มาเลเซยี สิงคโปร และไทย รวม แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนการทํางานรณรงค ในประเทศของตัวเอง ณ โรงแรมเอเซีย เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ วันท่ี 28-30 พฤษภาคม ภาพท่ี (4) : โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร เนชั่นแนล รวมกับ มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบ บหุ ร่ี แถลงขา วกจิ กรรมเนอื่ งในวนั งดสบู บหุ รโี่ ลก โดยมี คุณเขาทราย แกแลค็ ซ่ี อดตี นักมวยแชมป โลก และคุณสามารถ พยัคฆอรุณ ที่เขารับการ รักษาอาการเสนเลือดหัวใจตีบ เน่ืองมาจากการ สบู บุหร่ี ไดประกาศเลกิ บหุ ร่ีอยา งเดด็ ขาด ณ โรง พยาบาลวชิ ัยเวช 31 พฤษภาคม 2560 บรรณาธิการ : ประกิต วาทสี าธกกิจ บรรณาธกิ ารจัดการ : แสงเดือน สวุ รรณรัศมี กองบรรณาธกิ าร : สมปอง ดวงไสว, ประเสริฐ ผลิตผลการพมิ พ, แกว วิฑูรยเ ธียร, สรญั ญา บญุ โสม, สขุ ฏิพจน พรศรี หริสร ทวพี ัฒนา, พชรพรรษ ประจวบลาภ, วรวรรณ จิรธนาพัฒน, เพ็ญประภา ชิระกลุ , อุรพี จลุ ิมาศาสตร, เบญจณี บนิ ซนั กนกวรรณ ชมเชย องั คณา มานุจัม บรรณาธกิ ารศิลปกรรม : สขุ สนั ต เสลานนท www.smartonline.in.th สาํ นกั งานมูลนธิ ิรณรงคเพ่ือการไมสบู บุหรี่ เลขท่ี 36/2 ซ.ประดพิ ทั ธ 10 ถ.ประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุ เทพฯ 10400 โทร. 0 2278 1828 โทรสาร. 0 2278 1830 http://www.ashthailand.or.th

[close]

p. 3

บทบรรณาธกิ าร : ศ.นพ.ประกิต วาทสี าธกกิจ อยากให “รานคาปลกี รกั เดก็ ๆ” หลังจากท่ีทุกฝ่ายใช้เวลากว่าสองปีในการร่วมว่ิง เต้นผลักดันจนสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่างพระราช บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบออกมาเป็นกฎหมายเมื่อ เดอื นมนี าคม และมีผลบงั คบั ใชไ้ ปเมอ่ื วนั ท่ี 4 กรกฏาคม ท่ี ผ่านมา การผ่านกฎหมายเป็นก้าวสําคัญมากแต่ที่สําคัญ ไม่นอ้ ยกวา่ กันคอื การบงั คับใช้กฎหมายอย่างจรงิ จัง โดย เฉพาะในส่วนที่ป้องกันการเข้าถึงสินค้าบุหร่ีของเด็กและ เยาวชนทห่ี ้ามขายบหุ รีแ่ กผ่ ้ทู ่ีอายุไมถ่ ึง 20 ปี และโดย เฉพาะการห้ามขายบุหรี่แบบเป็นรายมวนซ่ึงเป็นสาเหตุท่ี สําคัญที่ทําให้เด็กและเยาวชนที่มีเงินน้อยก็สามารถซ้ึอบุหร่ี ได้ อีกมาตรการหนึ่งคือการห้ามแสดงหรือโชว์ซอง บุหร่ีที่จุดขายปลีกเพราะการโชว์บุหร่ีเป็นการโฆษณาอย่าง หน่งึ ถา้ หากร้านค้าร่วมมือทําตามกฎหมายสามข้อนจ้ี ะสง่ ผล ดีตอ่ การลดการตดิ บหุ รี่ของเยาวชนลงอย่างแนน่ อน ท้ังน้ีก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้กรมควบคุมโรคได้ เชิญผู้ผลิตและผู้นําเข้าสินค้าบุหร่ีมาทําความเข้าใจถึงราย ละเอียดของกฏหมายและขอให้สื่อสารกับเครือข่ายร้านค้า ปลีกของแตล่ ะบริษัทในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ในขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงเครือข่าย เยาวชนในพ้ืนทก่ี ไ็ ดเ้ ดินสายแจกสตก๊ิ เกอรแ์ ละแผน่ พบั พรอ้ ม ขอความร่วมมือให้ร้านค้าปลีกไม่ขายบุหร่ีแก่เด็กอายุท่ีไม่ถึง 20 ปี และไมข่ ายบุหรี่แบบเป็นมวน จุดดีของกฎหมายใหม่อีกข้อหนึ่งคือการกําหนดให้ มีคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดทุกจังหวัดให้มีหน้า ท่ีหลักในการสอดส่องสนับสนุนควบคุมให้มีการบังคับใช้ กฎหมาย ซ่งึ เป็นบทบัญญตั ิท่ีเพ่ิมเติมจากกฎหมายฉบบั เก่า ท่ีถกู ยกเลิกไป ความหวังท่ีจะลดจํานวนเด็กและเยาวชนที่จะกลาย เปน็ นักสบู หนา้ ใหม่ จงึ มคี วามเปน็ ไปได้มากข้ึน ในส่วนของเจ้ากระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง มหาดไทยก็จริงจังกับการกําชับให้ทุกจังหวัดเร่งต้ังคณะ กรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดและให้ดําเนินการตามแผน ควบคุมยาสูบจังหวัดและขอให้ สสส. จัดงบประมาณใหแ้ ก่ทุก จังหวัดเพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการควบคุม ยาสูบ แต่อย่างไรก็ตามการมีจิตใจที่รักเด็กและการมี จิตสํานึกของร้านค้าปลีกเจ็ดแสนกว่าร้านท่ีจะมีส่วนร่วม ป้องกนั เดก็ /จากการติดบหุ ร่ี โดยการปฏิบัตติ ามกฎหมาย จะ เป็นสิ่งสําคัญที่สุดท่ีจะทําให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฏหมายท่ี ตอ้ งการป้องกันนักสูบหนา้ ใหม่ ความจรงิ จาํ นวนเด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี ทีส่ ูบบุหร่ีมี ประมาณ 5 แสนคน ไมถ่ ึง 5 % ของคนสูบบุหรี่ท้ังหมด ดังนน้ั การทาํ ตามกฎหมายโดยไมข่ ายแก่เด็กท่ีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมทงั้ ไม่แบ่งขายรายได้จากการขายบุหร่ีของร้านค้าปลีกก็จะลดลง เพยี งนดิ เดยี ว จึงขอวิงวอนให้ร้านค้าปลีกท่ัวประเทศเห็นแก่ อนาคตเด็ก ๆ โดยไม่ขายบหุ รีแ่ ก่เด็กทอี่ ายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ แบง่ ขายเปน็ มวน และไม่แสดงซองบหุ รท่ี ีจ่ ุดขาย เพราะหากหยุดคดิ สกั นดิ เด็กที่รา้ นค้าปลีกจะช่วย ป้องกันไม่ให้เขาติดบุหร่ีเขาเป็นลูกหลานในละแวกบ้านของ รา้ นค้าปลกี แตล่ ะรา้ น ทง้ั นั้นมิใชห่ รือ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์อังกฤษประกาศว่า“การป้อง กันเด็กจากการติดบุหร่ีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก ฝ่ายในสงั คม” คนไทยทุกฝ่ายจงึ ตอ้ งร่วมกันปกป้องเด็ก ๆ จากการ ติดบุหรีค่ รบั SMART 1

[close]

p. 4

จบั กระแส : กองบรรณาธิการ 4 ก.ค.ดีเดย... บงั คบั ใชกฎหมาย บงั คบั ใชก นั แลว สาํ หรบั พระราชบญั ญตั คิ วบคมุ ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 เพ่ือเปนอีกมาตรการหนึ่ง ที่จะชวยปองกันเยาวชนไมใหเขาสูวงจรรายของการ ติดบุหรี่ อันเน่ืองมาจากกลยุทธการตลาดของบริษัท บุหรี่ เปนการคุมครองสิทธิของเยาวชนและคุมครอง สขุ ภาพของผไู มส บู บหุ รตี่ ามกรอบอนสุ ญั ญาวา ดว ยการ ควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO-FCTC) ซ่งึ ประเทศไทยรวมเปน ภาคีดว ย จึงจําเปน ตองปรบั ปรงุ กฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ และแนวปฏิบัติ ตามกรอบอนุสญั ญาฯ ซง่ึ เปนกฎหมายโลก นพ.เจษฎา โชคดํารงสขุ อธบิ ดกี รมควบคุมโรค “ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ อยูเดิม 2 ฉบับคอื พ.ร.บ.ควบคุมผลติ ภัณฑย าสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คมุ ครองสขุ ภาพของผู ไมส บู บหุ รี่ พ.ศ.2535 ซงึ่ บังคบั ใชม ากวา 25 ปแลว สาํ หรับ พ.ร.บ.ควบคุมผลติ ภณั ฑ ยาสูบ ฉบบั ใหม พ.ศ.2560 น้ี กเ็ ปนการนาํ ท้ังสองฉบับมารวมและปรบั เพมิ่ ขอ มูลบาง ขอเพ่ือการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบชนิดใหมๆ ท่ีออกมาในสถานการณปจจุบัน และ เพ่ือปองกันนักสูบหนาใหมไมใหเขาไปเสพ จากขอมูลท่ีถูกเปดเผยวา “เด็กไทย 10 คนทส่ี บู และติดบหุ ร่ี 7 คนจะตดิ บหุ รีไ่ ปตลอดชวี ติ และ 3 คนจะติดไป 20 ป กวา จะเลิกได” เพราะอาํ นาจการเสพตดิ สงู มาก กฎหมายฉบบั นี้จึงเปนกฏหมายทอ่ี อกมา เพอ่ื ปกปองเด็กใหพ นจากภยั บหุ ร่ี ซงึ่ เปน การควบคมุ ท่ียัง่ ยนื 2 SMART

[close]

p. 5

ควบคมุ ผลติ ภณั ฑย าสบู พ.ศ.2560 เซเวน แฟมลิ ่ีมารท พรอ มปฏบิ ัติตามกฎหมาย อยา งเครง ครัด นายบัญญัติ คํานูณวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการบริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ผูดําเนินธุรกิจราน “เซเวน อเี ลฟเวน” ในเครือซีพี กลาวถงึ การรับมอื หลงั พ.ร.บ.ควบคมุ ผลติ ภัณฑยาสบู พ.ศ.2560 ซึ่งมผี ลบงั คบั ใชเ มื่อวันที่ 4 ก.ค.ท่ี ผานมาวา รานเซเวนท่ีมีสาขาอยู 10,000 สาขา ทั้งสาขาท่ีลงทุนเอง 45% และสาขาแฟรนไชสหรือ Store Business Partner 55% พรอ มปฏบิ ตั ิตามกฎหมายใหม โดยไดเ ตรียมความพรอ มดว ยการนาํ บหุ รีอ่ อกจากชน้ั วางสนิ คา บรเิ วณดา น หลงั เคานเ ตอรค ดิ เงนิ ทเี่ ดมิ มแี ผน ปด เพอ่ื ใหล กู คา มองไมเ หน็ สนิ คา เอาไวใ ตเ คานเ ตอร ชั่วคราว พรอมติดปายในบริเวณที่ขายบุหรี่เพิ่มใหลูกคาเห็นชัดวา ไมวางขายสินคา ประเภทดังกลาว พรอมใหขอมูลท่ีถูกตองกับพนักงานหากมีลูกคาสอบถามใหตอบ วา ขณะนกี้ ําลังหาพื้นทวี่ างสินคาทีเ่ หมาะสมอยู “สวนการหามขายบุหรี่กับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป การไมวางบุหร่ีบน ช้ันวางสนิ คา จะสงผลกระทบกับยอดขายหรอื ไมนั้น ยงั ตอบไมได เพราะเพง่ิ เริ่ม ดาํ เนินการ” ดา นรา นแฟมลิ มี่ ารท รา นสะดวกซอื้ ในเครอื เซน็ ทรลั กรปุ นนั้ ผบู รหิ ารชแี้ จง วา พรอมปฏิบัติตามกฎหมายใหมอยางเครงครัด โดยขณะน้ีไดทําแผนอะครีลิกปด บริเวณช้ันวางบุหร่ีเพ่ิมที่อยูหลังเคานเตอรคิดเงิน ปดในแตละชั้นวางและปดรวมท้ัง แผงเพ่ือไมใหลูกคามองเห็นสินคา ซึ่งไดดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับ กฎหมายดงั กลาวในทุกสาขา ทง้ั 1,150 สาขาทั่วประเทศ SMART 3

[close]

p. 6

เกบ็ มาฝาก : ฅนถนดั ซา ย จะมคี นตายจากบุหรี่ 8 ลา นคน ในอีก 13 ป องคก ารอนามยั โลกไดเ ปด เผยขอ มลู วา จะมผี เู สยี ชวี ติ จากบหุ รี่ ประมาณ 6 ลา นคนของประชากรโลก และคาดการณวาจะมีจาํ นวนผู เสียชีวิตเพมิ่ ขึ้น เปน 8 ลา นคน ในป 2573 สําหรับสถิติผเู สยี ชวี ติ จากบุหร่ีในประเทศไทย ป 2559 ท่ีผา นมา มีจํานวนผเู สียชวี ิตสูงถงึ 52,000 คน หรอื วันละ 142 คน เฉล่ยี ช่ัวโมง ละ 6 คนถือไดวา การสบู บุหร่เี ปนสาเหตุอนั ดบั 2 ทค่ี รา ชวี ิตประชากร ในประเทศ สํานักงานสาธารณสุข (สสจ.) จ.บุรีรมั ย เปน สสจ.ดีเดนทีไ่ ดรับ รางวลั ระดับชาตใิ นการเชิญชวนผูเลิกสูบ รวมในโครงการ “3 ลาน 3 ป เทดิ ไทองคราชนั ” ทีไ่ ดรับความสําเรจ็ อยางสงู นพ.วทิ กิ สฤษฎชี ยั กลุ นายแพทยส าธารณสขุ สาํ นกั งานสาธารณสขุ จ.บรุ รี มั ย กลา ววา จงั หวดั บรุ รี มั ยม ผี สู บู บหุ รรี่ อ ยละ 12 ของประชากรทง้ั หมด 1,400,000 คน มผี รู ว มโครงการประมาณ 320,000 คน เหน็ ผลการทํางาน ไดอยางเปนรูปธรรมเพราะมีการบันทึกและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ไมเพียง แคก ารเปน ผูนําในการกระตุนและปลกุ จิตสํานกึ ใหเกดิ การเลิกสูบบหุ รี่ แตยงั คิดคนเทคนิคตา งๆ ในการชว ยเลิกบหุ รี่ เชน การทาํ สัญญาใจกับลกู เพราะลูก เปรยี บเสมอื นหวั ใจของพอ แม ใหล กู มาบอกพอ แมเ ลกิ บหุ รี่ และชว ยทาํ บนั ทกึ รายจา ยในครอบครวั เมอื่ ลกู เหน็ วา แตล ะวนั พอ แมเ สยี เงนิ ไปกบั บหุ รมี่ ากกจ็ ะ บอกใหพ อ แมเ ลกิ อกี หนงึ่ ทางเลอิื กคอื การนวดกดจดุ สะทอ นเทา ชว ยเลกิ บหุ รี่ และการลงพนื้ ท่ตี ิดตามใหก าํ ลังใจ หากใครทตี่ อ งการกาํ ลงั ใจในการเลกิ บหุ รี่ โทร 1600 สายดว นบรกิ าร ใหคําปรกึ ษาในการเลิกบุหรี่ “การเลกิ บหุ รไ่ี มไ ดอ าศยั กาํ ลงั ใจจากตวั ผสู บู เพยี งอยา งเดยี ว กาํ ลงั ใจ จากคนรอบขา งกส็ าํ คญั กาํ ลงั ใจเหลา นนั้ จะเปน สว นเตมิ เตม็ ไฟแหง ความหนกั แแนนใหลุกโชนมากกวา ไฟจากปลายมวนบุหร่ีทอี่ ยเู พยี งปลายมือ” ขอมลู จาก : คอลมั นป านมณี หนงั สือพมิ พแนวหนา 4 SMART

[close]

p. 7

รายงานพิเศษ : กองบรรณาธกิ าร WORLD NEWS สมองแพถังมโรคมะเรง็ รศ.นพ.สุรยิ เดว ทรีปาตี ผอ.สถาบนั แหง ชาตเิ พื่อการพฒั นาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย มหดิ ล เปด เผยวา ขณะนีพ้ บเหน็ วยั รุนจํานวนมากนยิ มสูบบุหร่ีไฟฟา ทั้งท่ีเปนสิง่ ผดิ กฎหมาย แตม ีการ ละเมิดโฆษณาขายในสื่อออนไลนอยางกวางขวาง โดยอางวา บุหรี่ไฟฟาปลอดภัย มีแตไอน้ํากับสาร นิโคติน ในน้ํายาบุหร่ีไฟฟามีรสผลไมและรสขนม สามารถเลือกน้ํายาตามชอบ เวลาสูบจะมีไอน้ํา จาํ นวนมาก มากกวาควันจากการสูบบุหรีธ่ รรมดา ซึ่งสิ่งเหลาน้ี ลวนเปนเทคนิคเชิญชวนใหเร่ิมสูบไมใชใหเลิกบุหรี่ ท่ีสําคัญสารนิโคตินเขาสูสมองของวัยรุนไดอยาง รวดเรว็ ภายใน 7 วนิ าที กจ็ ะไปกระตนุ สมองทําใหเกดิ การติดยาไดเหมอื นกนั “นโิ คตนิ เปน อนั ตรายตอ สมองทก่ี าํ ลงั เจรญิ เตบิ โตของวยั รนุ และควนั ไอระเหยจากบหุ รไี่ ฟฟา ยงั ประกอบดว ยสารเคมี ทีเ่ ปนอันตรายหลายชนดิ รวมทัง้ สารกอ มะเร็งดว ย” ในสหรฐั อเมรกิ า พบการระบาดของบหุ ร่ไี ฟฟาในวัยรนุ มัธยมตนถึงมธั ยมปลายมากถงึ 3 ลา นคน ขณะท่ีองคก ารอาหาร และยา (เอฟดเี อ) ไดอ อกกฎหมายควบคมุ บหุ รไี่ ฟฟาวาเปน ผลติภณั ฑย าสูบท่นี าเปนหวง วยั รุนอเมริกาทสี่ ูบบุหรีไ่ ฟฟา มกั จะ ใชย าสบู ชนดิ อนื่ รว มอยา งกญั ชาและสง่ิ เสพตดิ ชนดิ อนื่ ดว ย อยา งไรกต็ าม ในประเทศไทยหากภาครฐั ไมส ามารถควบคมุ การระบาด ของบหุ รไ่ี ฟฟาในวยั รุนได ก็จะเพ่มิ ปญหายาเสพติดในสงั คมไทยอยา งแนนอน บหุ รท่ี าํ ใหอ ายุสั้นหายไป 12.6 ป ดร.กนิษฐา บญุ ธรรมเจรญิ โครงการศกึ ษาภาระโรคและปจจยั เสยี่ ง สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวา ตัวเลขลา สุดของคนไทยท่เี สยี ชวี ติ จากการสูบบุหรีว่ า มถี ึง 51,651 คนในป พ.ศ.2557 เพิม่ ข้ึน 941 คน จากป พ.ศ.2552 ทีเ่ สยี ชวี ิต 50,710 คน โดยเปนจาํ นวนตัวเลขเพ่มิ ขึ้นในทุกกลุม โรค ทั้งกลุมโรคมะเรง็ โรคหวั ใจและหลอดเลอื ด โรคปอดเรอ้ื รัง และโรคอ่นื ๆ โดยเฉลย่ี ผเู สยี ชวี ติ จากโรคทเี่ กดิ จากการสบู บหุ รี่ มอี ายสุ นั้ กวา ทคี่ วรจะ เปน คนละ 12.6 ป สง ผลกอ นเสยี ชวี ิตแตล ะคนจะปวยหนักเปน เวลา 2.3 ป รวม แลว เปน จํานวนปส ุขภาพทรุดโทรมท่แี ตล ะคนเสยี ไปเทา กับ 15 ป ทัง้ นี้เปนการวิเคราะหข อ มูลเฉพาะกลุมผทู เี่ สยี ชวี ติ จาก การสบู บุหรี่โดยตรง ยงั ไมรวมคนไทยที่เสยี ชวี ติ จากการไดรบั ควนั บหุ รมี่ ือสอง SMART 5

[close]

p. 8

ความเคลอื่ นไหว : สุขสนั ต เสลานนท ภาคตะวันออกผนึกกําลงั หลังจากกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑย าสูบ พ.ศ.2560 ไดบ ังคบั ใชไ ปเมอื่ วันที่ 4 กรกฎาคม ท่ผี า นมา เครอื ขายกลุม Gen Z : ไมสูบ นําโดย นายสุรพัศโยธิน บรู ณานนท (แบงค) นายกสมาคมส่ือสรา งสรรคเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก คณะ กรรมการเขตสุขภาพ (กขป.) เขตพืน้ ท่ี 6 และนายกสมาคมส่อื สรางสรรคฯ ภาคตะวันออก ประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ ารขบั เคล่อื นเครอื ขา ย เยาวชน Gen Z ระดับภาคและสงเสริมการขับเคล่ือนนโยบาย/มาตรการตามกฎหมายฉบับใหม ตลอดจนปจจัยเสี่ยงสุขภาพรวมกับ สํานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษามัธยมศึกษาเขต 6,7,17,18 สํานักงานปองกันควบคมุ โรคที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข ผูอาํ นวยการศูนยสือ่ สรา งสรรคจ ังหวัดและประธาน / รองประธานเครือขายเยาชน Gen Z / Idol ทุกจังหวัดในภาคตะวันออก รวมถอดบทเรียนการจัดต้ัง/ขับเคล่ือนเครือขาย Gen Z : ไมสูบ ไมด่ืม ไมเสพ (ระยะที2่ ) และหารอื แนวทางการขับเคล่อื น มาตรการกลไกการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบระดับเขต/ภาค ตาม แนวทางประชารัฐ ตลอดจนหารือการเตรียมการผลักดันปญหา บหุ ร่ี : ภยั คกุ คามการพฒั นาเปน นโยบายสาธารณะระดบั เขตสขุ ภาพ (Tobacco Free Generation) ภาคตะวันออกตอ ไป 6 SMART

[close]

p. 9

ลงพื้นท่ีชีแ้ จงกฎหมายใหม... สมาคมสอ่ื สรา งสรรคฯ ภาคตะวนั ออก โดยศนู ยเ ยาวชน Gen Z ภาคตะวนั ออก และมลู นธิ ริ ณรงคเ พอ่ื การไมส บู บหุ ร่ี รว มกบั สาํ นกั งานควบคมุ โรคท่ี 6 กระทรวง สาธารณสขุ ภาคีเครอื ขายภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงั คม และครอื ขายแกน นําเยาวชน Gen Z รวมกันลงพื้นท่ีเผยแพรประชาสัมพันธกฎหมายควบคุมผลิต ภณั ฑย าสบู ฉบบั ใหม พ.ศ.2560 ในพนื้ ทเ่ี ขตปกครองพเิ ศษและเมอื งทอ งเทย่ี วพทั ยา บางแสน นาจอมเทยี น และสตั หบี ซง่ึ ไดร บั ความสนใจจากหนว ยงาน สถานประกอบ การ สถานบรกิ าร ประชาชนและนกั ทอ งเทยี่ วในพน้ื ท่เี ปน จาํ นวนมาก ภาพและขา ว : ศูนยเยาวชน Gen Z ภาคตะวนั ออก SMART 7

[close]

p. 10

แขกรบั เชญิ : รศ.นพ.อดิศกั ด์ิ ผลติ ผลการพมิ พ บุหรีม่ ือสองและสาม ความเปน ธรรม...ทางอากาศ และสขุ ภาพเดก็ บหุ รม่ี อื สอง หมายถงึ การไดร บั ควนั บหุ รจ่ี ากผทู ส่ี บู บหุ รี่ เปน ปญ หาสขุ ภาพทส่ี าํ คญั ของเดก็ ทเี่ กดิ จากผใู หญ งานวจิ ยั พบวา เดก็ ทารกทไ่ี ดร บั ควนั บหุ รมี่ อื สอง เสยี่ งตอ การตาย เฉยี บพลันโดยไมทราบสาเหตุ อาจตดิ เชอ้ื ทางเดนิ หายใจ ภูมิแพ หอบ หืด ในระยะยาว มี ผลตอ โรคปอดเรอ้ื รงั มคี วามเสยี่ งตอ มะเรง็ ปอดในอนาคต และมผี ลตอ การทาํ งานของสมอง ในดา นระดับสตปิ ญญา รศ.นพ.อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ บหุ รี่มือสาม หมายถึง สารนโิ คตนิ และสารพิษอื่นๆ ในควนั บหุ ร่ี ท่ไี ปเกาะตามพืน้ ผวิ ฝา เพดาน เฟอรนิเจอร เสอื้ ผา ทีน่ อน ในบา นและสิง่ แวดลอม สารเหลา นี้จะเปน อนั ตรายเมอื่ ถกู ดดู ซึมเขาทางผวิ หนงั จากการสมั ผสั รวมทงั้ จะปนเปอนกับอากาศภายในบาน ทําใหอ ากาศ เปนพษิ เปน อันตรายตอผหู ายใจสูดดมเขาไปโดยเฉพาะเด็ก ๆ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดทําการศึกษา ครอบครัวทม่ี เี ดก็ เลก็ แรกเกดิ ถงึ อายุ 6 ป ท่มี คี นในครอบครวั สูบบุหรจ่ี าํ นวน 75 ครอบครัวไดทําการตรวจหาสารพษิ จากบุหรที่ ี่ เรยี กวา สารโคตินินในปส สาวะของเดก็ จากการไดรบั ควันพิษมา 48 ชั่วโมงกอ นมารบั การตรวจ รอยละ 76 หรอื 57 ราย ตรวจ พบสารพิษ โดยรอยละ 42.7 หรอื 32 ราย ตรวจพบในระดับท่ีมากกวา 2 ng/ml ซงึ่ บง บอกถงึ ปริมาณทม่ี าจากสิ่งแวดลอ มรอบ ตัวเด็ก ท่ีสวนใหญก็เปนท่ีบานเรือนของเด็กไดรับมาในลักษณะบุหรี่มือสองและมือสาม พบวา เด็กท่ีอยูอาศัยกับผูสูบบุหร่ีใน คอนโดมิเนียม แฟลต อพารตเมนต และการอยอู าศยั กับผูสบู บุหร่ีมากกวา 20 มวนตอ วนั ไมว า ผูส ูบน้นั จะสบู ในบา นหรอื นอกบานกต็ าม พบวา เด็กในคอนโดมิเนียม อพารต เมนต และแฟลต มสี ารโคตนิ นิ สงู กวาเด็กทีอ่ ยูในบานเด่ยี ว หรือทาวน เฮาสทีม่ คี นสูบบหุ ร่ี ถึงสองเทาตวั จากการประสานงานกบั ครอบครวั และไดพดู คยุ ใหความรู เพ่ือสรา งความตระหนกั ตอ สุขภาพเดก็ จากพษิ ควนั บุหร่ี ให คาํ แนะนาํ และบรกิ ารคลนิ กิ อดบุหร่ี สามารถลดการสบู บุหร่ใี นครัวเรือนจากรอ ยละ 42.7 เหลือ รอ ยละ 30.7 และสงผลตอ สติ ปญ ญาและสุขภาพของเดก็ หากผใู หญร อบตัวไมส ูบบุหร่ี โดยเฉพาะอยางยง่ิ การสูบบุหรี่ในพนื้ ทีแ่ คบเชน ในรถ ในบาน แมสถาน ทเ่ี หลา นเ้ี ปนสถานทสี่ วนบคุ คล การสรา งสง่ิ แวดลอ มรอบตวั เดก็ ใหเ ปนพษิ ตอเดก็ ไมเปนธรรมตอ สขุ ภาพเดก็ ทสี่ งั คมควรใหค วาม สนใจ ถงึ เวลาแลวที่สังคมไทยควรจะใหการคมุ ครองเด็กจากพิษควันนบหุ รีใ่ นพ้นื ทสี่ วนบุคคล 8 SMART ขอมูลจาก : หนังสอื พมิ พ NEW ) 108

[close]

p. 11

108 ไอเดยี เจง : สุขฏพิ จน พรศรี สรา งวฒั นธรรม ...ปลอดบุหร.่ี .. “MSMC สขุ ภาพดี ชวี มี สี ขุ ” วัฒนาธรรมในองคกร เปรียบเสมือนการปลูกฝงแนวคิดและทัศนคติตางๆ ใหกับผูคนในองคกรเพื่อเปาหมายเดียวกัน ทําใหองคกรเติบโตประสบความสําเร็จ อยูรวมกนั อยางมคี วามสุข การสรางวัฒนธรรมดา นการรกั สขุ ภาพ มคี วามสําคญั ไมต าง กบั การสรางวฒั นธรรมในการทํางานใหองคกรเจริญรุงเรอื งเชนกัน “ตราบใดทพ่ี นกั งานยงั สบู บหุ รป่ี ญ หาดา นสขุ ภาพยอ มตามมา ไมช า กเ็ รว็ สง ผลกระทบทงั้ ทางตรงและทางออ มตอ องคก ร และครอบครัวแนน อน” ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร มศว จัดโครงการสรางวัฒนธรรม ปลอดบุหรี่ ในองคก ร “MSMC สขุ ภาพดี ชวี ีมีสุข” Rally MSMC Smart Don’t Smoke เพือ่ กระตนุ ใหพนักงานตระหนกั รู ถึง โทษและพิษภยั ของบุหรี่หนั มาสนใจและมีสว นรว มในการรณรงคเ พ่ือ ลด ละ เลกิ บุหรี่ เสรมิ สรางพลงั และแรงจูงใจใหแกพ นักงานท่ี ตองการเลิกบหุ ร่ี อีกท้ังสง เสรมิ ประเพณีวัฒนธรรมทดี่ งี ามและสรา งความย่งั ยืนในดานสขุ ภาพในองคกร การสรา งวัฒนธรรมปลอดบหุ ร่ี ในองคกร เปน เรื่องใหญทตี่ องใชเ วลานาน เปน เรือ่ งละเอยี ดออ น ตอ งอาศยั ความเขา ใจ รว ม มือทง้ั คนในองคกรและนอกองคกร เพ่ือทจี่ ะขบั เคลอ่ื นใหองคก ร สรา งวฒั นธรรมปลอดบุหรี่ เพือ่ สขุ ภาพดี ชวี ีมสี ุข ไรค วันบหุ ร่ี อยาง ยงั่ ยืน SMART 9

[close]

p. 12

ส่ือมวลชนอาสา : กองบรรณาธกิ าร ส่ือกองทัพ....ยกกําลังพลปกปองเยาวชน มลู นธิ ริ ณรงคเ พือ่ การไมสบู จัดสัมมนาส่อื มวลชน ในปน มี้ งุ เปาหมายไปทสี่ อื่ มวลชน 3 เหลา ทัพ ทั้งกองทัพบก และกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ที่ไดจัดสัมมนาไปแลว กองทัพบก 3 ครง้ั ซึง่ มที ั้งหมด 127 สถานนีทั่วประเทศ กองทพั เรอื มที ห้ั มด 15 สถานี ท่ตี ิดทะเลและ แมนํ้า และในเดือนกันยายนจะไดรวมกับกองทัพอากาศจัดสัมมนาสื่อมวลชนของกองทัพ อากาศ ซ่งึ มี 21 สถานีทว่ั ประเทศ บทบาทกองทัพเรอื 1. มีการเช่ือมระหวางสื่อของกองทัพกบั สอ่ื ของหนว ยงานในจงั หวดั ส่อื ทอ งถิน่ เพือ่ ทาํ งานประสานกนั 2. นําขอ มลู ท่ีไดรับไปประชาสัมพันธต อ อยา งเชน อันตรายของบหุ รี่ ไฟฟา โดยเฉพาะชายแดนเพราะจะมีการสูบบุหรี่ไฟฟากนั มาก 3. นําเนตไอดอล มารวมทํากจิ กรรมกับกลุม Gen Z เพ่ือเปนแบบ อยางท่ดี ี และเปดโอกาสรวมจดั รายการหรือออกทวี ี 4. จดั ประกวดทาํ คลปิ รณรงค ในกลมุ Gen Z เพอ่ื ใหม สี วนรว มและ ปลกู ฝงสรา งคา นิยมไมส บู บหุ รี่ และนําคลิปทช่ี นะเลศิ ไปเปนสือ่ รณรงคเผยแพร เด็กจะเกดิ ความภมู ใิ จ 5. สถานพี ัทยาคลนื่ คลอบคลุมพื้นทไี่ ดกวางท่ัวภาคตะวันออก และถงึ จ.อยุธยา มสี องระบบ ทง้ั AM และ FM ก็จะใชจ ดุ แขง็ นี้ ขยายกลุม เปา หมายไดหลากหลาย 6. นาํ เร่อื งบุหรไ่ี ปผนวกรว มกบั คายยาเสพตดิ และสอดแทรก เขา ไปกบั การเปดรบั สมคั รจานายเรอื ใหม ใหความรูเ รือ่ งบุหรี่ 7. เปดสปอตรณรงคเ ร่อื งพษิ ภยั บุหร่ี เปนประจาํ และตอ เนอื่ งเพ่อื ให ติดหู 8. ลงพืน้ ทีใ่ หความรูและประชาสัมพันธกบั ประชาชน และแมค า ใน ชุมชน เกีย่ วกับกฎหมายใหมใหร บั ทราบและปฏิบัติตาม เปน ทน่ี า ยนิ ดี ทส่ี อื่ หลายทา นทส่ี บู บหุ รี่ ไดใ ชโ อกาสนี้ ประกาศ ในทปี่ ระชมุ วา จะเลกิ บหุ รแ่ี ละพรอ มเปน แบบอยา งทดี่ ใี หก บั แฟนรายการ นับเปน เรื่องทด่ี ีทเ่ี กิดข้ึนในการสมั มนาครั้งน้ี 10 SMART

[close]

p. 13

บทบาทสาํ คญั ในการ รณรงคไมส ูบบหุ ร่ี... บทบาทสอ่ื กองทพั บก 1. คลน่ื ความถคี่ รอบคลมุ ไดเตม็ พืน้ ท่ี สามารถแทรกเน้อื หาเกยี่ วกับพษิ ภัยบหุ รี่ ไดก ลุมพิเศษเพม่ิ จากประเทศเพ่ือนบานท่ฟี ง ภาษาไทยรูเ รือ่ ง อยางเชน สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา 2. ขอความรวมมอื กบั วทิ ยชุ ุมชน อบต. เทศบาล โรงเรียน สือ่ ทองถ่นิ เอกชน ใหพดู รณรงคผ านเสยี งตามสายทรี่ ับผิดชอบ 3. จัดกจิ กรรมรณรงคกลมุ Gen Z ใหเ ขา มามีสว นรว ม เชน ประกวดออกแบบส่อื รณรงค ทําลานกีฬาปลอดบุหร่ี เปนสอ่ื ประชาสัมพนั ธ หรอื ประกวดดีเจเยาวชนพันธใุ หม จดั รายการแทรกเร่ืองรณรงคบ หุ รี่ 4. เปน แบบอยา งทีด่ ีใหแกเ ยาวชนในการไมส ูบบหุ ร่ี หรอื ลด ละ เลกิ บหุ รี่ สรางเครอื ขา ยและสรา งครอบครวั ไมสูบบหุ ร่ี ใน ฐานะสอ่ื มวลชนที่เปนตน แบบดีๆ 5. รวมกนั สรา งจิตสาํ นึกและทาํ ส่ิงแวดลอ มใหปลอดบุหร่อี ยา งแทจ รงิ เร่มิ จากทาํ พื้นท่ปี ลอดบุหรใี่ หเ ปน จรงิ ตามทกี่ ฎหมาย กําหนด และขยายวงกวางข้นึ เปน สงั คมปลอดบุหรีต่ อไปอยา งยั่งยืน “สือ่ มวลชน” ผูมีบทบาทสาํ คัญตอการรณรงคเพอื่ การไมสูบบุหรี่” SMART 11

[close]

p. 14

สารเยาวชน : พชรพรรษ ประจวบลาภ เครอื ขา ยยวุ ทัศสนรฯา งความเขาใจกฎหมายใหม 12 SMART ภายหลงั พระราชบญั ญตั คิ วบคมุ ผลติ ภณั ฑย าสบู พ.ศ. 2560 มผี ลบงั คบั ใชไ ปเมอื่ วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2560 กรมควบคมุ โรค กระทรวงสาธารณสุข พรอ มดวยมลู นธิ ิรณรงคเ พือ่ การไม สูบบุหรี่ จัดแถลงขาวการประกาศใชเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม กอ นวนั บงั คบั ใชเ พอื่ ใหส อ่ื มวลชนรบั ทราบ และประชาสมั พนั ธ ทาํ ความเขา ใจตอการปฏิบัติทีถ่ ูกตอ ง เครือขา ยยวุ ทศั น กรงุ เทพมหานคร (ยทก) รวมเดนิ หนา สรา งความเขา ใจตอ การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายดงั กลา วในเรอ่ื ง หา ม ขายบหุ รใ่ี หก ับผมู อี ายุตาํ่ กวา 20 ป หา มใช จาง วาน หรือยินยอม ใหผทู มี่ อี ายุตา่ํ กวา 18 ป ขายบหุ ร่ี หา มแบง ซอง แยกมวนขาย ผู ฝา ฝน สบู บหุ รใี่ นเขตปลอดบหุ รป่ี รบั ไมเ กนิ 5,000 บาท โดยไดร บั ความรว มมอื จากรา นสะดวกซอ้ื ตา งๆ จงึ ไดล งพน้ื ทร่ี า นสะดวกซอ้ื ใน กทม. ท่เี ขตวัฒนา และจดั กจิ กรรมทอกลโชวท ี่จงั หวัดยโสธร และจังหวัดศีรษะเกษ จึงไดถือโอกาสนี้ลงพื้นท่ีรณรงคกับราน สะดวกซ้ือและรานชําในชุมชน เพื่อสรางความเขาใจและพรอม ปฏบิ ัติตามกฎหมายใหม และอยากฝากไปถึงผูเกี่ยวของตอกฎหมายดังกลาว เรง รดั การจดั ทาํ คมู อื หรอื กฎหมายลกู เพอื่ รองรบั มาตรการการบงั คบั ใขก ฎหมาย และตอ งบงั คบั ใชอ ยา งจรงิ จงั จบั ปรบั เปน ตวั อยา ง เพอื่ ใหสงั คมไทยเปนสังคม “ปลอดบหุ ร่ี”

[close]

p. 15

เปดโปงและเฝา ระวงั อตุ สาหกรรมยาสบู : วรวรรณ จริ ธนาพิวฒั น กจิ กรรมเฝา ระวังและเปด โปงกลยุทธบ รษิ ทั บหุ รี่ในภมู ภิ าคอาเซยี น (24) บริษทั บุหร่ีชว ยเหลือผูป ระสบภัยในฟลิปปนส เว็บไซตเปดโปงกลยทุ ธ www.tobaccowatch.seatco.org ประเทศไทยเร่ิมเขาสูฤดูฝนอยางเต็ม ตัวแลว หลายพ้ืนท่ีมีฝนตกหนัก บางก็ประสบ อุทกภัย ทําใหมีผูบาดเจ็บและไดรับความเดือด รอนกันเปนจํานวนมาก ภาครัฐ องคกรตาง ๆ รวมทงั้ ประชาชนทกุ ภาคสว นกร็ ะดมสรรพกาํ ลงั เพอื่ ใหค วามชว ยเหลอื และบรรเทาทกุ ขผ ทู ไ่ี ดร บั ผลกระทบจากภัยธรรมชาติกนั อยางไมข าดสาย ตลอดทงั้ ป 2559 ทผี่ า นมา ภมู ภิ าคเอเซยี แปซฟิ ค ไดร บั ผลกระทบจากภยั ธรรมชาตกิ วา รอ ย ละ 40 ขณะท่ีมีประชาชนกวารอยละ 84 ตอง ประสบความเดอื ดรอ นหลังภัยธรรมชาติ 1 ตองยอมรับวาการใหความชวยเหลือ โดยภาครัฐในภูมิภาคของเรายังประสบปญหา ในหลายประการ จึงเปนชองทางใหบริษัทบุหรี่ เขามาแสวงหาประโยชนจากความสูญเสียของ ประชาชนไดอยบู อยครง้ั เชนที่ Japan Tobacco International (JTI) บริษทั บหุ รยี่ กั ษใ หญส ัญชาติ ญป่ี นุ ไดป ระสานความรว มมอื กบั องคก รทางศาสนา และองคก รพฒั นาเอกชน จดั กจิ กรรมใหค วามชว ย เหลอื ชมุ ชนทไ่ี ดร บั ผลกระทบจากภยั ธรรมชาติ ดงั ภาพกจิ กรรมเพอ่ื สงั คมของ JTI ในชมุ ชนชายฝง ของประเทศฟล ปิ ปน สท ไ่ี ดร บั ผลกระทบจากภยั ธรรมชาติ ซึ่งโดยมากแลว เปน การใหค วามชวย เหลอื แบบประชาสงเคราะห เนน การแจกสง่ิ ของ เครอ่ื งใช การจัดกิจกรรมแสดงใหเห็นวาบริษัท บุหรี่ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยอาศัยความ ทุกขยากของชาวบานในการแสวงผลประโยชน ผานการรวมมือกับองคกรตาง ๆ เพื่อสราง ภาพลกั ษณท ่ดี ีในสายตาของชาวบา น นอกจากการแจกสิ่งของก็ดี การจัด กิจกรรมก็ดี ลวนแตแฝงการโฆษณาอยูท้ังสิ้น อาทิ การใหเจาหนา ทใ่ี สเสือ้ เปน ทีมสีเดียวกับ ซองบุหรี่ของบริษัท หรือประทับตรายห่ี อบหุ รี่ หรอื ตราบรษิ ทั ไวบ นผลติ ภณั ฑท แ่ี จก ยงิ่ ไปกวา นนั้ บรษิ ัทบุหรเ่ี ขาถงึ ตัวเดก็ ๆ และเยาวชนใน ชุมชนไดโ ดยงา ยดายอีกดว ย ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เพ่ือสังคม โดยใหความชวย เหลือประชาชนท่ีประสบภัย ธรรมชาตขิ องบรษิ ทั บหุ รนี่ น้ั ไม ไดแ สดงออกถงึ ความจรงิ ใจแต อยา งใด มงุ การประชาสมั พนั ธ ใหกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็ก เยาวชน และผูมีรายไดนอย วาบริษัทเปนนักบุญท่ีเขามา ใหความชวยเหลือโดยไมหวัง ผลตอบแทน ขณะท่ีบริษัท บุหรี่ก็ยังไดรับเสียงสนับสนุน จากองคกรพัฒนาอ่ืน ๆ ที่รู ไมทันเลหเหลี่ยมของบริษัท กลายเปนการสรางเครือขาย สนับสนุนสินคาพิษใหเติบโต ทําลายสังคมตอไปอยางไมมีที่ สน้ิ สุด เทา กบั เปน “การยงิ ปน นัดเดยี ว ไดนกหลายตัว” ฉบับหนาจะมาพูดคุย กนั ถงึ การจดั กจิ กรรมเพอื่ สงั คม ของบริษัทบุหรี่ ท่ีเกี่ยวของกับ ศาสนา ซ่งึ อาจจะเปน กิจกรรม ในรูปแบบที่ไมคอยพบบอยนัก ในสงั คมไทย หากแตเ ปนทแ่ี พร หลายในฟล ิปปนส SMART 13

[close]

Comments

no comments yet