Presentation European Judicial Chamber Sept.2017

 

Embed or link this publication

Description

www.ejchamber.eu

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

проф. Георги Боянов 1944 – 2014 Да си спомним за него. Съдържание 02 Начало 04 Предимства на арбитражното производство 06 Компетентност на арбитражния съд 07 Препоръчителна арбитражна клауза European Judical Chamber 1 08 Структура на арбитражния съд 09 Устройствен правилник 13 Правилник за образуване, разглеждане и решаване на делата 36 Тарифи за разглеждане на вътрешни и международни дела 37 Арбитри 40 Закон за международния търговски арбитраж

[close]

p. 4

2 European Judical Chamber За съда Арбитражният съд при Европейска юридическа палата е основан като независима, постоянна арбитражна институция, осигуряваща високачествени услуги съобразени със специфичните нужди на своите клиенти. Целта, която сме си поставили е да предоставим гъвкава, бърза и икономически изгодна процедура за разрешаване на спорове, както и да създадем предпоставки за запазване на добрия тон между страните и евентуално продължаване на бизнес отношенията им. Компетентност В компетентността на съда са вътрешни и международни спорове от търговски и облигационен характер. Съдът се произнася и при необходимост от попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства - често срещани хипотези в динамичния свят на търговската дейност. Ефективност Арбитражното производство е едноинстанционно, а арбитрите са обвързани с кратки срокове за разрешаване на споровете. Това налага арбитража като несравнимо по-бързата и по-евтина алтернатива на държавното правораздаване.

[close]

p. 5

Конфиденциалност Арбитражните заседания се провеждат при закрити врата, а арбитрите са задължени да пазят търговската тайна и конфиденциална информация, която им е станала известна във връзка с разглеждането и решаването на всяко дело. Професионализъм Като арбитри сме привлекли изтъкнати юристи от България и специалисти с богат опит от различни юрисдикции, подготвени да посрещнат динамично променящите се нужди на международната общност за разрешаване на спорове. Работните езици на съда са български, английски, немски и руски, последните три в случай, че е налице подписано споразумение по чл. 20, ал. 2 от Правилника за образуване, разглеждане и решаване на делата от Арбитражен съд при Европейска юридическа палата. Членство Арбитражният съд при Европейска юридическа палата е учредител и член на сдружение „Асоциация на търговските арбитражи в България“, както и член на организацията за международен арбитраж „The Association for International Arbitration“ (AIA), със седалище в Брюксел, Белгия. European Judical Chamber 3

[close]

p. 6

Предимства на арбитражното производство Арбитражът като алтернативен способ за разрешаване на правни спорове предлага предимствата, които на този етап липсват при държавното правораздаване, което го прави и все по-често предпочитаният метод в динамични сфери като търговските отношения (бизнес отношенията). Арбитражът е по-икономичният път за постигане на яснота по две направления – време и пари. НЕСРАВНИМО Арбитражното производство е несравнимо по-бързо, от една страна, защото 4 ПО-БЪРЗО арбитрите сами се обвързват с кратки срокове, и от друга – то е едноинстан- ционно. Веднъж постановено, решението се ползва със сила на пресъдено нещо и изпълнителна сила и може да бъде атакувано само по исков ред. Правна основа, обезпечаваща изпълнението на арбитражните решения в чужбина, дори в по-висока степен от изпълнението на решенията на държавните съдилища, е Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, известна още като Нюйоркска конвенция. ПО-ЕВТИНО Арбитражното производство е по-евтино. За разлика от съдебната такса, която е постоянно закрепена на 4% от стойността на иска, при арбитража с увеличаване на иска този процент намалява. По-краткият процес предполага и ангажиране на адвокати за по-малко време, ако въобще страните изберат да се ползват от такива. Същото важи и за вещи лица, преводачи и други.

[close]

p. 7

Докато съдебният процес по правило е публичен, арбитражът е конфиден- КОНФИДЕНЦИАЛНО циален, и това е една реална предпоставка да бъде избегнато влошаване на отношенията между страните. В частност международният арбитраж е средство, с което се елиминират притесненията, които изправната страна би имала по повод воденето на дело срещу неизправната страна в чужбина. Притеснения, породени от непознаването на чуждата юрисдикция, неудобствата свързани с пътувания, осигуряване на защита и неизбежно съпровождащите ги разходи по един дълъг процес. БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДЕЛОТО В ЧУЖБИНА За арбитража се говори като за връх на диспозитивното начало, тъй като представлява доброволно, договорно, частно правораздаване. Освен това, страните участват в конституирането на решаващия орган чрез избора на арбитри. Ангажирането на арбитри, които са специалисти по правната и предметна страна на спора осигурява по-компетентното му разрешаване. Ако страните решат, те разполагат с възможността да договорят дори самата арбитражна процедура, така че да я приспособят към своите нужди. ИЗБОР НА АРБИТРИ И ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И не на последно място, тъй като страните доброволно са се подчинили на ДОБРИ ДЕЛОВИ арбитража, вероятността да запазят деловите си отношения добри е много ОТНОШЕНИЯ по-голяма. 5

[close]

p. 8

6 European Judical Chamber Компетентност на арбитражния съд Арбитражният съд при Европейска юридическа палата решава имуществени граждански и търговски спорове, както и спорове за попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това дали седалището или постоянният адрес на една от страните се намира на територията на Република България. Спорове за вещни права или владение върху недвижими имоти, искове за издръжка, спорове по трудови правоотношения, както и спорове, по които едната страна е потребител, не могат да бъдат предмет на разглеждане и решаване от АС. АС разглежда и решава посочените спорове, ако те са му възложени с арбитражно споразумение. Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. То може да се съдържа и в разменени между страните писма, оферти или друга кореспонденция в писмен вид или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Арбитражният съд се произнася за своята компетентност. Възражението, че АС не е компетентен, трябва да бъде направено най-късно с отговора на исковата молба. По-късно възражение за некомпетентност може да се уважи, ако е налице уважителна причина за закъснението. По възражението за некомпетентност АС се произнася с определение или с решение по делото.

[close]

p. 9

Арбитражна клауза, препоръчана от Европейска юридическа палата Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при „Европейска юридическа палата“, гр. София, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Арбитражна клауза за ускорени производства, препоръчана от Европейска юридическа палата Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при „Европейска юридическа палата“, гр. София, съобразно правилата за ускорено разглеждане на спорове от неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. 7

[close]

p. 10

Структура на арбитражния съд За спорове между страни с местожителство или седалище в Република България (вътрешни дела) се Арбитражен съвет води отделна листа от тази за споровете, по които Арбитражният съвет на Арбитражния съд се със- поне една от страните е с местожителство или седа- тои от: председател на съда, един заместник-пред- лище в чужбина (международни дела). седател и двама членове. Те се избират от Управи- Като арбитри могат да бъдат вписани пълнолетни телния съвет на ЕЮП за срок от пет години. граждани, неосъждани, с юридическо образова- ние, които познават вътрешните и международните Председател стопански отношения и правото, което ги урежда. Председателят на Арбитражния съд представлява Арбитрите по всяко дело попълват декларации за съда в страната и чужбина. В изпълнение на свои- безпристрастност и независимост. Арбитрите об- 8 те правомощия той издава разпореждания. разуват арбитражна колегия. Председателят свиква заседание на Арбитражния съвет на съда и арбитражната колегия, отчита дей- Секретариат ността на съда пред арбитражната колегия и УС на Секретариатът на Арбитражния съд се състои от ЕЮП, изпълнява решенията на Арбитражния съ- секретари и други длъжностни лица, назначени от вет и функциите, предвидени в правилниците на Председателя на съда. Арбитражния съд. Секретарите на Арбитражния съд трябва да вла- деят писмено и говоримо най-малко един от евро- Арбитри пейските езици. Арбитрите се вписват и заличават от листата на Секретарите на съда организират деловодство- арбитрите с решение на Арбитражния съвет на то, водят кореспонденцията на съда и извършват съда. Вписването става за срок от пет години. Ар- онези действия по делата, които са им възложени битражният съвет може да вписва в листата нови от правилниците. арбитри в течение на петгодишния срок.

[close]

p. 11

Устройствен правилник на Арбитражен съд при сдружение Европейска юридическа палата (3) Арбитражният съд организира посредничество за разрешаване на гражданскоправни спорове, съобразно правилата, установени в неговия Правилник. Статут Чл. 1. (1) Към сдружение „Европейска юридическа палата“ (ЕЮП) се създава Арбитражен съд. (2) Седалището на Арбитражния съд е в гр. София. (3) Арбитражният съд е независима правораздавателна институция, основана на доброволно съглашение между страните за арбитраж. Компетентност Чл. 2. (1) Арбитражният съд разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване на празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни (физически и юридически лица) с местожителство или седалище в Република България, така и в чужбина, ако споровете са му възложени с арбитражно споразумение. (2) Споровете се разглеждат съобразно Правилника на Арбитражния съд при ЕЮП. Структура Чл. 3. (1) Арбитражният съд се състои от Арбитражен съвет, арбитри и Секретариат. (2) Арбитражният съд разрешава възложените му спорове чрез състав от трима арбитри или чрез един арбитър. Техните права и задължения са еднакви. Арбитражен съвет Чл. 4. (1) Арбитражният съвет на Арбитражния съд се състои от: председател на съда, един заместник – председател и двама членове. Те се избират от Управителния съвет на ЕЮП за срок от пет години. УС на ЕЮП може да прави промени в Арбитражния съвет в течение на този срок. (2) Арбитражният съвет има следните функции: 1. избира арбитрите към съда; 2. взема мерки за изпълнение на решенията на арбитражната колегия; 3. взема решения относно дейността на съда. 9

[close]

p. 12

Председател на Арбитражния съд при ЕЮП, както и по свое же- Чл. 5. (1) Председателят на Арбитражния съд пред- лание. ставлява съда в страната и чужбина. В изпълнение (2) За спорове между страни с местожителство или на своите правомощия той издава разпорежда- седалище в Република България (вътрешни дела) ния. се води отделна листа от тази за споровете, по (2) Председателят свиква заседание на Арбитраж- които поне една от страните е с местожителство ния съвет на съда и арбитражната колегия, отчита или седалище в чужбина (международни дела). По дейността на съда пред арбитражната колегия и вътрешни дела, когато страна по спора е субект с УС на ЕЮП, изпълнява решенията на Арбитражния чуждестранно участие, арбитри могат да бъдат и съвет и функциите, предвидени в правилниците лица, които не са граждани на Република Бълга- на Арбитражния съд. рия. За българските лица листите на арбитрите по 10 (3) Заместник-председателят изпълнява функции- вътрешни и международни дела са задължителни, те на Председателя, когато той е възпрепятстван а за чуждестранни лица и български лица с чуж- или му е възложил това. дестранно участие листите са препоръчителни. В този случай, спорещите страни определят по Арбитри взаимно съгласие арбитър или арбитри и тяхното Чл. 6. (1) Арбитрите се вписват и заличават от лис- възнаграждение. Ако страните не постигнат спо- тата на арбитрите с решение на Арбитражния съ- разумение по тези въпроси, те се решават от пред- вет на съда. Вписването става за срок от пет годи- седателя на АС. ни. Арбитражният съвет може да вписва в листата (3) Като арбитри могат да бъдат вписани дее- нови арбитри в течение на петгодишния срок. По способни пълнолетни граждани, неосъждани за всяко време вписаните арбитри могат да бъдат умишлено престъпление от общ характер, с юри- заличавани поради смърт, при изпадане в трай- дическо образование, които познават вътрешните на невъзможност да изпълняват задълженията си и международните стопански отношения и пра- или при груби нарушения на устава и Правилника вото, което ги урежда, най-малко 8 години про-

[close]

p. 13

фесионален стаж, притежават високи морални качества. В листата се посочва: името на арбитъра, годината на раждане, неговата длъжност или професия, научна степен (звание), специалност и местожителство. (4) Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайната относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си. (5) Когато едно лице е предложено за арбитър или председател на решаващия орган, то трябва да посочи в писмена декларация до Председателя на Арбитражния съд всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност и независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се изпраща на страните. (6) Листите се предоставят на всеки заинтересуван. Задължения на арбитрите Чл. 7. (1) Арбитрите не могат да дават устни или писмени мнения и консултации, както и да бъдат повереници по дела, които са от компетентността на Арбитражния съд при ЕЮП. Арбитри, участващи в юридически лица, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на юридическото лице, в което участват. (2) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри. Арбитражна колегия Чл. 8. (1) Арбитрите образуват арбитражна колегия, която: 1. взема решения по организационни въпроси на съда; 2. обсъжда отчета на Председателя на съда за решените дела за предходната година и взема решение по него; 3. обсъжда практиката на съда по нормативни актове, общи за вътрешните и международните дела, с оглед нейното уеднаквяване. (2) Арбитрите от листата за вътрешните спорове и арбитрите от листата за международните спорове обсъждат в отделни заседания практиката си по 11

[close]

p. 14

Устав на Арбитражния съд при ЕЮП, нормативни- (3) За участие в делата и тяхното решаване арби- те актове, специфични за решаваните от тях спо- трите получават възнаграждения, определени с рове, с оглед на нейното уеднаквяване. тарифа, съобразно цената на иска. В нея се опре- деля и начинът на възнаграждение на Председате- Секретариат ля на съда, неговите заместници и на Секретаря на Чл. 9. (1) Секретариатът на Арбитражния съд се съда за извършената от тях работа. състои от секретари и други длъжностни лица, на- значени от Председателя на съда. Устав, правилници и тарифи (2) Секретарите на Арбитражния съд трябва да Чл. 11. Уставът на Арбитражния съд, правилниците владеят писмено и говоримо най-малко един от за решаване на споровете, тарифите за арбитраж- европейските езици. ните такси и за възнагражденията на арбитрите се 12 (3) Секретарите на съда организират деловодство- приемат и изменят от УС на ЕЮП. то, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени Настоящият Устройствен правилник е приет от правилниците. от Управителния съвет на сдружение „Европейска (4) Персоналът на Секретариата на Арбитражния юридическа палата” с Протокол № 1 от 04.06.2012 съд се включва в списъка на служителите на ЕЮП. г. и е влязъл в сила на същата дата. Финанси Чл. 10. (1) Всички суми, постъпващи по делата на Арбитражния съд при ЕЮП се внасят по негови банкови сметки. (2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд се поемат от постъпленията по ал.1, а при недостиг са за сметка на ЕЮП.

[close]

p. 15

Правилник за образуване, разглеждане и решаване на делата от Арбитражен съд при Европейска юридическа палата Глава І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ да бъдат предмет на разглеждане и решаване от АС. Предмет Чл. 1. (1) Този Правилник урежда правилата за образуване и разглеждане на арбитражни производства и решаване на арбитражни спорове от Арбитражен съд при сдружение „Европейска юридическа палата“, наричан по-нататък за краткост АС. (2) АС е независима, доброволна правораздавателна институция, която решава имуществени граждански и търговски спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това дали седалището или постоянният адрес на една от страните се намира на територията на Република България. (3) Спорове за вещни права или владение върху недвижими имоти, искове за издръжка, спорове по трудови правоотношения, както и спорове, по които едната страна е потребител, не могат Основания за компетентност Чл. 2. (1) АС разглежда и решава спорове, ако те са му възложени с арбитражно споразумение. (2) Арбитражното споразумение е съгласието на страните да възложат на АС решаването на граждански или търговски спор. (3) Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. То може да се съдържа и в разменени между страните писма, оферти или друга кореспонденция в писмен вид или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. (4) Арбитражното споразумение може да се съдържа и като арбитражна клауза в договор, като в този случай недействителността на договора не засяга арбитражното споразумение. (5) Арбитражно споразумение е налице и когато: 1. ответникът по заведено дело пред АС, писме- 13

[close]

Comments

no comments yet