Informatiebulletin september 2017

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Vrijdag 1: H. Egidus, abt – Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 2: H. Stephanus I, koning en belijder – Eerste zaterdag, toegewijd aan het Onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 3: Dertiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 4 Geen H.H. Missen Dinsdag 5 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 6 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 7 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 8: Geboorte van de H. maagd Maria, feest 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 9: H. Gorgonius, martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 10: Veertiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 11 Geen H.H. Missen Dinsdag 12: Heilige Naam van Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 13 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen (pastorie) Donderdag 14: Verheffing van het H. Kruis, feest 11.00 uur: Gezongen H. Mis Vrijdag 15: Zeven Smarten van de H. maagd Maria 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor aanvang van de H. Mis, of na (telefonische) afspraak September 2017 Zaterdag 16: H.H. Cornelius (paus) en Cyprianus (bisschop), martelaren 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) Zondag 17: Vijftiende zondag na Pinksteren – Viering 10 jaar Summorum Pontificum 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Toediening H. Vormsel door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, aansluitend: plechtige gezongen Hoogmis, gecelebreerd door pater J. Berg, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, met pontificale assistentie vanaf de troon Maandag 18 Geen H.H. Missen Dinsdag 19: H.H. Januarius, bisschop, en gezellen, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 20: Quatertemperwoensdag – H.H. Eustachius en gezellen, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 21: H. Mattheüs, apostel en evangelist 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 22: Quatertempervrijdag – H. Thomas van Villanova, bisschop 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 23: Quatertemperzaterdag – H. Linus, paus en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 24: Zestiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 25 Geen H.H. Missen Dinsdag 26 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 27: H.H. Cosmas en Damianus, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 28: H. Wenceslaus, hertog en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 29: Kerkwijding van de H. Michaël, aartsengel, hoogfeest 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 30: H. Hiëronymus, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Met het aanbreken van de maand september loopt het zomerreces ten einde. De meesten van u zijn weer terug van vakantie of van een bezoek aan hun geboorteland, en kunnen nu weer regelmatig deelnemen aan het parochiële leven. Deze maand gaat ook de catechese voor volwassenen weer van start, maar nu nog uitsluitend op zaterdag, twee keer per maand. Dit hangt samen met ontwikkelingen in het apostolaat en een nieuw werkterrein voor de priesterbroederschap Sint Petrus. Wij staan voor het oppakken van een nieuw pastoraat, waar een van onze priesters ook twee dagen per week zal verblijven. Om dat mogelijk te maken is op enkele punten een reorganisatie nodig op ons pastoraat in Amsterdam. Wat dit nieuwe apostolaat inhoudt zal ik u laten weten nadat de afspraken met de kerkelijke autoriteiten zijn afgerond. Deze herfst zullen twee van onze acolieten intreden in de grootseminaries van de broederschap (in Duitsland en de Verenigde Staten). Voor hen vraag ik om uw begeleidend gebed, dat het Gods Wil mag zijn dat zij tot het wijdingsaltaar mogen treden en dat zij goede en ijverige priesters mogen worden. Dan wijs ik u nog graag op het bezoek van de hulpbisschop, mgr Jan Hendriks (foto), die op zondag 17 september aan enkele gelovigen het heilig vormsel zal toedienen. Aansluitend zal de generaal-overste van de priester– broederschap Sint Petrus, pater John Berg, een plechtige heilige Mis met pontificale assistentie opdragen. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen op woensdag 13 september Op woensdag 13 september komt de afdeling Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen weer bijeen in onze kerk en pastorie. Het programma is als volgt: 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid en toewijdingsgebed 12.30 uur: Conferentie met koffie en thee in de pastorie (tot circa 14.00 uur). Iedereen is welkom! Zaterdag 16 september is er geen H. Mis om 11.00 uur, maar uitsluitend om 10.00 uur, voorafgaand aan de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie. Nieuwe priester in onze parochie Begin september zal de uit Rusland afkomstige pater Vitaly Leontyev FSSP als priester van de priesterbroederschap Sint Petrus komen wonen in het naast de kerk gelegen Bonifatiushuis. Hij zal als tweede priester komen werken in de Jozefparochie bij de Agneskerk en in het nieuwe Nederlandse apostolaat dat ook in september van start gaat. Pater Leontyev is geboren in 1971 in Rusland. Hij is tot priester gewijd op 3 juni 2006, nadat hij zijn opleiding aan het FSSP-seminarie Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe in de Verenigde Staten had voltooid. De laatste jaren was hij werkzaam in een apostolaat van de priesterbroederschap Sint Petrus in de Zwitserse plaats Rotkreuz, dat net als het Amsterdamse apostolaat deel uitmaakt van het Duitse district. Plechtige viering 10 jaar Summorum Pontificum Op 7 juli 2007 (7-7-7) publiceerde paus Benedictus XVI zijn lang- verwachte motu proprio Summorum Pontificum, waarin hij bepaalde dat de ‘oude’ Mis, in 1570 gepromulgeerd door de heilige paus Pius V, in de editie van 1962 (gepromulgeerd door de heilige paus Johannes XXIII), voortaan als buitengewone vorm van de Romeinse ritus door elke priester die daartoe in staat is dagelijks mag worden opgedragen, in het bijzonder wanneer een stabiele groep van gelovigen daarom vraagt. Het motu proprio trad in werking op 14 september 2007, het feest van Kruisverheffing. Dit jaar is het dus 10 jaar geleden dat de emeritus paus de traditionele Latijnse Mis volledig heeft vrijgegeven. Al een jaar eerder, op zondag 17 september 2006, begon met toestemming van de bisschop van Haarlem, mgr Jozef Punt, een experiment met de Tridentijnse Mis in de Agneskerk, dat elf jaar later is uitgegroeid tot een volwaardige (personele) parochie met een tradi- tioneel parochiepastoraat, waar alle sacramenten en ook begrafenissen in de ‘oude’ ritus kunnen worden gevierd. Sinds oktober 2008 staat de parochie onder leiding van pastoor Martin Kromann Knudsen FSSP. Ter viering van het tweede lustrum van Summorum Pontificum zal de algemeen overste van de FSSP, de zeereerwaarde pater John Berg (foto), op zondag 17 september in onze kerk een plechtige heilige Mis opdragen met pontificale assistentie vanaf de troon. Voorafgaand zal mgr Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, aan enkele gelovigen het vormselsacrament toedienen.

[close]

Comments

no comments yet