Rota Koleji Kültür Sanat Dergisi 2017

 

Embed or link this publication

Description

Rota Koleji Kültür Sanat Dergisi 2017

Popular Pages


p. 1

Haziran 2017 • Sayı:6

[close]

p. 2

ROTA Rota Koleji Kültür-Sanat Dergisi Rota Koleji Kültür Yayınları Gençlik Dergisi Haziran 2017 Sayı: 6 İmtiyaz Sahibi: Rota Eğitim Kurumları adına Kadir AÇIKBAŞLAR Genel Müdür Kurucu Temsilcisi Yazı İşleri Müdürü ve Editör: Derya ADALI - Ayşegül DENİZCİ Yazı Kurulu: Serkan GÖZDER Dilek UZTUĞ Halil KANER Volkan ÖZCAN Alp EFENDİOĞLU Hakan ÇINAREL Pelinsu ARSLAN Berfin BOZKURT Berke Can BİÇİCİ Beste ÖZEL Yağmur ÇIRAKOĞLU Yaren BABİR Simay KURT Ece GÜLEÇ Ezgi TÜRER Aleyna OKUMUŞ Bülent Can AKSU Hasan Can YILDIZHAN Yağmur Emek BAŞER Ezgi SOYSAL İlayda FIRLAR Kerem YAKUTLU Melisa ERDEM Nilay ISIKAN Selin ALKAN Utku Yılmaz ÖZDEMİR Yasemin Melis GÜVEN Sudenur ÇINAREL İremsu BAŞKAYA Egesu KARAUSTA Dokümantasyon: Muhammed AZAK Bilgi Sistemleri Uzmanı Adres: Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Cad. No: 32 Gaziemir/İZMİR İletişim: Tel. : 0 232 220 26 26 info@rotakoleji.com Baskı: Bassaray Matbaası Sanat Cad. No: 1/5 Çamdibi/İZMİR Tel. : 0 232 457 71 48 Baskı Tarihi: 8 Haziran 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş Mavinin Şairi, Ahmet Telli Niye Yazmak, Neyi Yazmak Resimler Türklerde Âşık Kültürü Mezunlarımızdan Bugün Vedilkbahar Yarınlarda Umut ve Ölüm Zamansız Mesele O Değil Arka Sokak İnsanlar Mavi Kırk Yetim Serçe Doydu İncelikler Çizimler Büyüklere Masallar Kafkaokur Dergisi Editörden Sözcüklerin Efendisi Çizimler Çizimler Çizimler Ahmet Ümit-İstanbul Hatırası Oğuz Atay Doris Lessing-Büyükanneler Jostein Gaarder-Sofi’nin Dünyası Sevgi Bağı Peki, Ya Benimki Pamuk’ın Hikâyesi Gelincik Yıldızların İzinde Basit Bir Adamın Basit Öyküsü Dostluk Geç Kalmış Özür Haiku Hayatın İncelikleri Çizimler Çizimler Serkan GÖZDER Derya ADALI Yunus Bekir YURDAKUL İrem BAŞKAYA Ayşegül DENİZCİ Alp EFENDİOĞLU Pelinsu ARSLAN Hakan ÇINAREL Berfin BOZKURT Beste ÖZEL Berke Can BİÇİCİ Yağmur ÇIRAKOĞLU Yaren BABİR Ahmet BÜKE Hüseyin Volkan ÖZCAN Ceren BIYIK Selnur Şarman KORKUTAN Simay KURT Derya ADALI Ece GÜLEÇ Ezgi TÜRER Bade Su ÇALIŞKAN Aleyna OKUMUŞ Bülent Can AKSU Hasan Can YILDIZHAN Yağmur Emek BAŞER Ezgi SOYSAL İlayda FIRLAR Kerem YAKUTLU Melisa ERDEM Nilay ISIKAN Selin ALKAN Utku Yılmaz ÖZDEMİR Yasemin Melia GÜVEN Ahmet NECDET Egesu KARAUSTA Nilay ISIKAN Sudenur ÇINAREL 1 2 5 5 7 8 9 10 12 12 13 14 14 15 17 18 19 20 21 24 26 56 26 28 29 30 32 34 36 39 41 44 47 49 52 54 56 56 56

[close]

p. 3

³$KNLPVHOHULQYDNWL\RN 'XUXSLQFHúH\OHULDQODPD\D .DOÕQIÕUoDODUÕQÕNXOODQDUDNJHoL\RUODU (YOHUoRFXNODUPH]DUODUoL]HUHNGQ\D\D

[close]

p. 6

³%XQFDDFÕ\Õ %XQFDDúNÕ 1DVÕOGDVÕ÷GÕUPÕúVÕQ\UH÷LQH øVWHUVHQDO .R\NHQGLHOOHULQOH )ÕUWÕQDODUÕGD 6HQ <UH÷LQNDGDUE\NVQ 8QXWPD«  GL\HQúDLULQEXúLLULQLoRNEH ÷HQPLúWLPYHDQODGÕ÷ÕPÕVDQPÕúWÕPR]DPDQODU DPDúLLULKHURNXGX÷XPGD$QODPDPÕúÕPPH ÷HU FPOHVL G|NOG \UH÷LPGHQ KD\DWÕPÕQ QHKULQH2DQGDQLWLEDUHQúDLULQúLLUOHULYH|]HO OLNOHGHEXúLLULGX\JXVDOYHGúQVHODQODPGD KD\DWÕPD \|Q YHUGL<UH÷LPLQ VÕNÕúWÕ÷Õ NRFD GQ\DGD\HULPLQROPDGÕ÷ÕQÕGúQG÷PNHQ GLPLYHHWUDIÕPGDNLOHUL\RNVD\PD\DoDOÕúWÕ÷ÕP KHUDQNDUúÕPGD\GÕ$KPHW7HOOLúLLUOHUL2QODUOD oL]GLP \ROXPX XPXWODQGÕP \HU\]QGH KHP KHUúH\KHPGHKLoELUúH\ROGX÷XPXRQODUOD|÷ UHQGLP $FÕODUDVÕ÷ÕQÕ\RUX]oR÷X]DPDQ9DUROPDN LoLQ VHYPHN VHYLOPHN KDWWD LV\DQ HWPHN LoLQ 9HEXQX\DSDUNHQIDUNÕQDELOHYDUPÕ\RUX]\DúD PÕQK]QYHLV\DQGDQJHoWL÷LQL

[close]

p. 7

.Ċ9%Ĩ9!:-!+ Ĩ.%9ĊĨ9!:-!+

[close]

p. 8

 +$=ò5$1 øUHPVX%$ù.$<$ $

[close]

p. 9

4­2+,%2$%Ĩ”â)+Ĩ+­,4­2­ 2QoQF\]\ÕOGDLONRODUDNJ|UOPúRQ DOWÕQFÕ\]\ÕOGDDUWÕNEHOLUJLQELUJHOHQHNKDOLQH JHOPLú ÆúÕN HGHEL\DWÕ YH kúÕNOÕN JHOHQH÷L \DO QÕ]FD7UN(GHEL\DWÕQÕQSDUoDODUÕQGDQELULGH ÷LOEDúOÕEDúÕQDELUJHOHQHNYHNOWUGU.|N 2UWD$V\D \DNDGDUGD\DQDQEXJHOHQHN\]\ÕO ODUÕQ GHQH\LPOHULQGHQ V]OHUHN ELoLPOHQPLú EHOLUOL NXUDOODUÕ RODQ úLLULQ NDOÕFÕ YH HWNLOH\LFL |]HOOL÷LQGHQ \DUDUODQDUDN NXúDNWDQ NXúD÷D DN WDUÕODQELUGH÷HUOHUEWQGU+DONGLOL\OHYHKH FH|OoV\OHROXúWXUXODQVD]HúOL÷LQGHV|\OHQHQ úLLUOHUGHQROXúDQJHOHQHNVHOHGHEL\DWÕPÕ]ÕQDGÕ GÕU 3HNLNLPGLUkúÕN" dR÷XQOXNODVD]oDOÕSGR÷DoODPDúLLURNX\DQ KDONR]DQODUÕQDYHULOHQJHQHODGGÕUÆúÕNODUWRS OXPXQ GH÷HUOHULQL NXúDNODU ER\X WDQÕWPDNWD |QHPOLDUDFÕROPXúYHEXQODUÕNDOÕFÕNÕOPÕúODU GÕU 'R÷DoODPD VD] oDOÕS WUN V|\OHPH \HWH QHNOHULRODQkúÕNODUDEX\HWHQHNJHQHOOLNOH7DQ UÕVDOELUJoWDUDIÕQGDQEDKúHGLOPLúWLUÆúÕNRO PDNLoLQNLúLQLQEHOOLELUWDNÕPNRúXOODUÕ\HULQH JHWLUPHVLJHUHNPHNWHGLUÆúÕNRODFDNNLúLLONROD UDNU\DVÕQGDEkGHLoHUPDKODVDOÕUVD]oDODUYH oÕUDNOÕNH÷LWLPLQLWDPDPODU6RQUDGDGL\DUGL \DUJH]HUHNEXNOWUQGHYDPOÕOÕ÷ÕQÕVD÷ODU *QP]GH LVH kúÕNOÕN JHOHQH÷LQH YHULOHQ |QHPD]DOVDGDKkOkEXJHOHQH÷LVUGUHQNLúLOHU YDUGÕUøúWHRNXOXPX]DJHOHUHNEL]HEXJHOHQH÷L J|VWHUHQÆúÕN$OL5Õ]D(]JLEXLVLPOHUGHQ\DO QÕ]FDELULGLU\ÕOÕQGD81(6&2WDUDIÕQGDQ 1HúHW(UWDúLOHELUOLNWH

[close]

p. 10

-EZUNLARÖMÖZDAN 6HNL]LQFLVÕQÕIWD|÷UHWLPKD\DWÕQDEDúOD\ÕS OLVHVLQGHQPH]XQROGX÷XP5RWD.ROHMLKD\DWÕP ER\XQFD\DúDGÕ÷ÕPDQÕODUÕQE\NELUNÕVPÕQD HYVDKLSOL÷L\DSWÕdRNL\LDUNDGDúOÕNODUNXUGXP JYHQHELOHFH÷LP LQVDQODUOD NDUúÕODúWÕP 5RWD .ROHMLQGHJHoHQEHú\ÕOÕPÕQKHUDQÕPXKWHúHP GL%XGHPHNGH÷LONLKLoN|W]DPDQODU\DúDPD GÕP(OEHWWHNLROGX\HULJHOGLGHUVOHULPN|W OHúWL\HULJHOGLVRUXQODUÕPROGXDPDKHU]DPDQ \DQÕPGDEHQLPGHUGLPHoDUHROPD\DoDOÕúDQ|÷ UHWPHQOHULPYHDUNDGDúODUÕPYDUGÕ *HOHOLP \D]ÕPÕQ DVÕO NRQXVXQD 2NXOXPX] oRNX]XQ\ÕOODUGÕUIDDOL\HWJ|VWHUPHVHELOHoR÷X RNXOXQGDVDKLSROGX÷XJLELPH]XQODUGHUQH÷LQH LKWL\DFÕPÕ]YDUGÕùDQVOÕ\ÕPNLEXJ|UHYEDQDDW IHGLOGL6DQGÕ÷ÕPYHELUoRNDUNDGDúÕPÕQGDVDQ GÕ÷Ձ]HUHELUGHUQHNNXUPDNRNDGDUEDVLWGH÷LO PLú+LoELUUHVPLNXUXOXúDEXLúLoLQX÷UD\DFD ÷ÕPDNOÕPDELOHJHOPH]NHQø]PLU'HUQHNOHU0 GUO÷QGHQ oÕNDPD] ROGXP 7]NOHU KD]ÕU ODQGÕJHoLFL\|QHWLPNXUXOXLoLQPH]XQODUÕPÕ] GDQ\HGLNLúLVHoLOGLYHW]÷QKHUNk÷ÕGÕQDKHS VLQLQ WHNHU WHNHU LP]DVÕ DWWÕUÕOGÕ 'HUQHN NXUX OXPELOGLULPLKD]ÕUODQGÕ%XHYUDNODUÕLONWHVOLP HWPH\HJ|WUG÷PGHEDúYXUXPUHGGHGLOGLW ]NWHNLED]ÕPDGGHOHULQoÕNDUÕOPDVÕJHUHNL\RU PXú

[close]

p. 11

"5'­.Ĩ6%$Ċ,+"!(!2Ĩ™­.+­ "%+,%9Ċâ,%2Ċ-ĨĊ™Ċ-%Ĩ3)ĉ-!:Ĩ/,$5 øONEDKDUGÕR]DPDQODU%HQKHULONEDKDUGD SDSDW\DODUÕQoÕNPDVÕQÕEHNOHUGLPEHNOHUGLPNL RQODUGDQDQQHPHWDo\DSWÕUD\ÕP8IDNWÕLúWHEHN OH\LúOHULP.LPLQEHGHQLQGHQE\NWNLEHNOH \LúOHUL6RQUDE\\HQEHGHQOHUGDKDID]ODEHN OH\LúOHUVDNODGÕLoLQGH8IDNELUSDSDW\DJ|US PXWOXROPDNGH÷LOGLDUWÕNEHNOH\LúOHU\DGDDQ QHPLQ\DSWÕ÷ÕWDoODNHQGLPLGDKDJ]HOKLVVHW PHNGH÷LOGLJHUoHNOHULP$QÕODUÕPoLPOHUGHRWX UXS R\XQ R\QDPDN GH÷LOGL 6RQUD ELU LONEDKDU JHoWLKDWÕUDWÕPGDQ%HUDEHUWRSODGÕPSDSDW\DOD UÕPÕDQÕODUÕPÕWRSODGÕ÷ÕPJLEL2JQGHQVRQUD ELU GDKD SDSDW\DODUÕ EHNOHPHGLP EHQ$VOÕQGD oÕNPDODUÕQÕGDLVWHPHGLPKRúoDNDOODUÕPÕ\RO ODGÕPKHUELULQH%HQRQODUDYHGDHGHELOGLP ùLPGL\DGDKDQJL]D PDQGLOLPLQGH\VHN

[close]

p. 12

9ARÖNLARDAĨ5MUTĨVEĨ¨LÌM  %LU EHEH÷LQ D÷ODPDVÕ\OD EDúOD\DQ NÕVDFÕN |PU|OPDQÕQDNDGDUSHNoRNDQÕ\ODEHVOHQLU %XROD\ODUÕKD\DWÕQEL]HPHUKDEDGH\LúOHULROD UDNGDQLWHOHQGLUHELOLUL]*HQHOGHVUSUL]OHUL\OH PHUKDEDGHUKD\DWøQVDQÕLQVDQ\DSDQGX\JX ODUÕQGDQNLPL]DPDQGD]DDIODUÕQGDQYXUXU%H EHNGQ\D\DJHOGL÷LDQGDDQQHVLQLQNXFD÷ÕQGD EXOXUNHQGLQL%D]ÕEHEHNOHUGHVDGHFHDQQHNR NXVX\OD\HWLQLU*|UHPH]oQNNHQGLVLQLGQ \D\DJHWLUHQRHúVL]NDGÕQÕ%|\OHELUúH\LúWH\D úDPøNLEHEHNLNLIDUNOÕ\DúDP

[close]

p. 13

nåIIRīZAMANSÙZLÙKTÙRī:AMANAīMEYDANīOKUMADÙRo īDEMIèīYAī/KTAYī!KBAL :AMANSÙZLÙĎAīKUCAKīA»ANīÊĎRENCILERIMIZDEN KALEMINDENīYÏREKLERIMIZEc  +$=ò5$1

[close]

p. 14

=DPDQVº] ´ó´410,0)340'C-©,C4(C4HC,Y EC+C4©4I0,3)(3!I3)C4©4HCY Û0)Ú0%0(340LCK(*,+&óI3)LC,H0Y 3)H043!'C)C/©4HC4I&,&4H&G C4HC,Y-C%)C+,C)©4Ú0,3ó-3,0)34H04Y C'©),C)©4I3'+0"04(¾!,0)34H04Y E3413),0)343-©)+C-'C4-*)-&"*)H&I0,-3G 0C,©ó-©4H0ġ3,H3-C,0+0Y FC4©,2©4©4"C4(©+C,C)©4CG D+CI3,3"*)H&I&HC,2C4©4(0(343Y 4&LC((C()&L&4HC4'&'&K 0 ,!3413),0)H04&!C-,Có'©)C1C-'©G &ó33)34(C'©),C)©4HCHC,2C,C4C4H043!Y E3L434H0"0ó0)042´,,0)3C4©,C)©4HC(C-,C"C1C-'©G 0) 4 EM  @ 0HVHOH2'H§LO D'C'´)-*,+C-H0ġ3,+0(0,0Y 4&C4,C+C-20)0-Y 043+(0"3K3Ú34H0Y ĝ,0)3YL0K3,0)323'+0-H0+0-G Y*,+C"C¾!04+0-H0ġ3,Y 4&4"*,&4HC4"´)´+0-Y 3((0''3-,0)343L3((0H3K ´ó´410,0)343)0LI0)0'+0-H0+0-G 3)C%&Ú'*K)Cġ©4-©"+0'343I3,+0-Y 042343ó0L3'-C4,C)©4HC4C,C4 D,"©,H©!,©IC")Cġ©(0%+0-H0+0-G M*1C"´)0ġ340'CóIC(©K i0,010-40(3,hH3"0)0-"CK'©-,C)©4©I3,3K 4C+3440''C)*,+C-H0+0-G D'C'´)-*,+C-H0ġ3,+0(0,0Y +C40'3434H0ġ0)343I3,+0-20)0-G ,3+3!H04-C"+C(©4C3!34%0)+0H04Y ¾!´+´!´'&'+C-H0+0-G  +$=ò5$1 0('0ÅE @

[close]

p. 15

$UND6RNDN ´!3-23)H3ġ34H0ICó,C)C)C(*-Cġ©4L3-×"0(3Y F*-(CK0-I3)ó0"C4,C'C+C!Ú©-+C!©4(0(3G 0-Ú*-ó0"H0(C-,C)L×,I&-3 MC)C4,©-'C"CóC"C4,C)©4(0(3G 0,-3HCLCó3+H3Yó&)C1©-'CI3)H&"2&¾,H´ FCHC-C,H©)©+,C)C)C(©4HC2´,´1´-,0)"0ó0)H3G FCġ+&)"CġH©I3)2´!0,'0+3!,04H3Y M04H34020,H3'*K)Cġ©42´!0,,3ġ3G *-C-,C+IC,C)©H0(04Y D4,C'+C"C40-0,3+0n C4-,C)!C'043("C4-×)Y Có,C)2´Ú2¾('0)3(3"CK©"*)G CI0,C,C)I3)I3)343(0,C+,©"*)Y CICL©43,-(CC',0)3HCLCG *4)C2´4I3'3+340"&+&,&"*) 41CH´--×4©42¾!,0)3G D+CLC,CH3,020'3)+3"*) D)C(*-Cġ©4´('C'L3-×"013(3G 3Ú'0C4,Có©,+©"*)-3"´!´4H04Y M3+I3,3)40,0)*,H&I3!"&+&óC-"´4'0-40H0"-04G ĝ"310-C"I*,&"*)!C'04Y ´40óH*ġ+C"CICó,©"*)0)-04H04G MC)H0ó340I©)C-'©C)'©-H0%)3"0"3H0Y HC!C'04*41C34(C4C)-C(©4HCH*,C4©"*)G C!04(0-C"I*,&"*)C+C ¾,20H0ġ3,+3Y"CK©"*)"CKC1Cġ©4© D-óC+CH*ġ)&2040C,©"*)-04H3(3H0%)3"0"3Y D)C(*-C-H0ġ3,+3YI3,3"*)3ó343G 0)-0C4ĝÛĝĝ @  +$=ò5$1

[close]

Comments

no comments yet