KodlaRize Projesi 2017 Bulteni

 

Embed or link this publication

Description

KodlaRize Projesi 2016-2017 yılı yapılan çalışmalar

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

Ġçindekiler İÇİNDEKİLER  Proje Ġnternet Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları …..………………….…………. 3  Proje Tanıtım Toplantıları ……………………………………………………………..……...4-5  BT Sınıfları Yenileme ÇalıĢmaları ……………………………………….………….……….. 6  Code.Org ve Scratch Eğitimi (Eğitmen Eğitimleri) …………………….….………. 7  Web Tasarımı ve Mobil Eğitimi (Eğitmen Eğitimleri) ……………….………….... 8  Lego Robotik Eğitimi (Eğitmen Eğitimleri) ……………..…………….…………….…. 9  Öğrencilerle Üniversite Gezisi (Sosyal Faaliyetler) ………….………….………… 10  Sınıf Ġçi Bilgi YarıĢmaları (Sosyal Faaliyetler) .…………………………………….... 11  Kodlama Pano ve AfiĢleri ……………………………………………………………………..... 12  Tübitak Bilim Fuarlarında Kodlama ÇalıĢmaları ……………………………………… 13  Derepazarı Kodlama Atölyesi AçılıĢı …………………………………………………...…. 14  HemĢin Kodlama Atölyesi AçılıĢı ………………………………………………………..…… 15  Kalkandere Kodlama Atölyesi AçılıĢı …………………………………………………….… 16  Pazar Kodlama Atölyesi AçılıĢı ……………………………………………………………….. 17  Kodlama Festivali ………………………………………………………………………………… 18-21  KodlaRize Projesi Ekibi …………………………………………………………………………... 22

[close]

p. 3

Proje Sitesi Proje Sitesi: kodlarize.gov.tr Projenin resmi internet sitesini açtık. Haber, duyuru, doküman, atölye ve etkinlik fotoğraflarına sitemizden ulaĢabilirsiniz. facebook.com/kodlarize twitter.com/kodlarize instagram.com/kodlarize

[close]

p. 4

Proje Tanıtım Toplantıları Merkez İlçe Tanıtım Toplantıları Rize Valisi Erdoğan BEKTAġ himayesinde yürütülen kodlama projesi kapsamında Kasım ayının ilk haftasında Milli Eğitim Müdürümüz ġemsettin DURMUġ, ġube Müdürü Hasan TEKKE ve proje il koordinatörü Adem TÜRK‟ün katılımıyla Rize Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi konferans salonunda öğretmenlere yönelik ilk bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Merkez ilçe ve Güneysu‟daki Ortaokullarda BiliĢim Teknolojileri ve Yazılım dersini okutan bütün öğretmenler katıldı. Toplantıda konuĢan Müdürümüz ġemsettin DURMUġ projenin öneminden bahsederek proje kapsamında düzenlenen faaliyetlerin çocukların analitik düĢünmesine büyük fayda sağlayacağına, teknoloji konusunda tüketici olmaktan çıkıp üretici haline gelebileceklerine, kendi programlarını yazabileceklerine değindi. Daha sonra öğretmenlere kodlama projesi, proje kapsamında yapılacaklar ve projenin nasıl yürütüleceği konusunda bilgiler verildi. Öğretmenlerin görüĢleri alınarak mevcut durum değerlendirildi. Öğretmenlerle yapılan toplantıdan sonra merkez ilçe ortaokul müdürleriyle de toplantı yapıldı. Toplantıda proje sunumu yapılarak kodlamanın öneminden bahsedildi. Daha sonra okulların mevcut biliĢim teknolojileri sınıflarını iyileĢtirmek için yapılacak çalıĢmalar değerlendirildi.

[close]

p. 5

Proje Tanıtım Toplantıları İyidere, Pazar ve Ardeşen İlçe Tanıtım Toplantıları Kodlama projesi kapsamında Kasım ayının ikinci haftasında ġube Müdürü Hasan TEKKE ve proje il koordinatörü Adem TÜRK‟ün katılımıyla Ġyidere, Pazar ve ArdeĢen ilçelerinde öğretmenlere yönelik ayrı ayrı bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantılara ilçe Milli Eğitim Müdürleri, ġube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

[close]

p. 6

BT Sınıfı ÇalıĢmaları Okullardaki bilgisayar sayıları belirlenerek her hafta takip edildi. Okul aile birlikleri ve hayırseverlerin destekleri ile mevcut bilgisayar alt yapısı iyileĢtirildi. Bilgisayar sınıfı iyileĢtirme çalıĢmaları kapsamında Rize genelinde Ekim ayında 652 olan bilgisayar sayısı Nisan ayı sonunda 1775 olmuĢtur.

[close]

p. 7

Eğitmen Eğitimleri Code.Org ve Scratch Eğitimi KodlaRize Projesinin 2.dönemi için yapılan planlama kapsamında düzenlediğimiz eğitmen eğitimini tüm öğretmenlerin katılımıyla 7 farklı grupla 7 farklı okulda yapıldı. Eğitimde 5. ve 6. sınıflar için ayrı ayrı uygulamalar yapıldı. Eğitimin 1. bölümünde code.org sitesi üzerinde çeĢitli algoritma uygulamaları ve derslerin nasıl iĢleneceğini gösteren uygulamalar yapıldı. 2. bölümde 6. sınıfların uygulayacağı scratch programı anlatıldı.

[close]

p. 8

Eğitmen Eğitimleri Web Tasarımı ve Mobil Eğitimi Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi ve Rize Gençlik Merkezinin Ortak olarak hazırladığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı‟nın desteklediği kodlama ve programlama eğitimimiz 25 katılımcı ile gerçekleĢtirildi. Eğitime katılan öğretmenler 10 gün boyunca kodlama, web programlama, php, mysql veritabanı yönetimi ve android uygulama geliĢtirme eğitimi aldılar.

[close]

p. 9

Bu eğitimle beraber öğretmenlerin lego robotunu kullanmayı öğrenip, öğrendikleri bilgilerle beraber öğrencilerin robotik kodlama becerilerini geliĢtirmeleri katkıda bulunmaları ve kendi özgün ürünlerini oluĢturabilmeleri hedeflenmektedir. Eğitimde öğretmenlere ilk gün lego parçaları tanıtılarak bu parçaları birleĢtirme iĢlemi gösterildi. Robot parçalarıyla yapılabilecek farklı türdeki robotları inceleyen öğretmenler robotları bilgisayara bağlayıp program yazma iĢlemi yaptılar. Eğitimin 2. Gününde, robotlara farklı türden programlar yazarak çeĢitli uygulamalar yapıldı. Eğitimin sonunda öğretmenlere katılım belgesi verildi. Eğitmen Eğitimleri Lego Ev3 Robotik Eğitimi KodlaRize Projesi kapsamında 20-21 Nisan tarihlerinde Teknokta Eğitim DanıĢmanlık ġirketi tarafından koordinatör öğretmenlerimize Lego Robot Tasarım ve Programlama eğitimi verildi. Lego robotu ile öğrenciler yeteneklerini geliĢtirip, farklı ve özgün ürünler oluĢturabilmektedir.

[close]

p. 10

Sosyal Faaliyetler Projeden sorumlu Vali Yardımcısı Ġhsan Selim BAYDAġ ve Of Kaymakamı Eyüp FIRAT‟ın da katıldığı ziyaret programının ilk bölümünde KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Zeynep ġAHĠN TIMAR tarafından, öğrencilere kodlama eğitimi ve kod yazma iĢlemine iliĢkin bir sunum yapıldı. Ardından öğrenciler teknoloji laboratuvarlarına alınarak kodlama eğitimin temel bilgileri ve algoritmaları gösterildi. Öğrencilerle Üniversite Gezisi Geleceğin Yazılımcıları Rize‟den YetiĢiyor sloganı ile Rize Valisi Sayın Erdoğan BEKTAġ‟ın himayesinde baĢlattığımız ve ortaokul öğrencilerinin bilimsel düĢünme becerilerini geliĢtirmeyi amaçlayan „Kodlama Eğitimi Projesi‟ kapsamında, 5 ve 6. sınıflardan oluĢan 160 kiĢilik öğrenci grubu, il ve ilçe koordinatörü öğretmenlerin gözetiminde KTÜ Of Teknoloji Fakültesini ziyaret etti.

[close]

p. 11

Sosyal Faaliyetler Sınıf İçi Bilgi Yarışmaları KodlaRize projesi kapsamında tüm okulların sınıf içinde uyguladığı öğrenciler arası bilgi yarıĢmaları düzenlendi. Öğrenciler bu etkinliği biliĢim teknolojileri sınıflarında sınıf arkadaĢlarıyla beraber yaptı. Motivasyonu arttırmak için eğlenceli bir etkinlik oldu. Hem yarıĢtılar hem de eğlendiler. Etkinlik kapsamında iki farklı bilgi yarıĢması sistemi kullanıldı. Öğrenciler Hayallerindeki Robotları Anlattı Merkez ilçe ġehit Nedim Çalık Ortaokulu öğrencileri katıldıkları “Hayalimdeki Robot” projesi kapsamında hazırladıkları videolar ile hayallerindeki robotları anlattılar. Katıldıkları projede Rize‟yi de temsil eden öğrencilerin videolarını sergilemeye değer bulan proje yetkilileri, öğrencilere isimleri yazılı sertifika ile biliĢim teknolojileri içerikli çeĢitli kitap ve dergiler hediye etti.

[close]

p. 12

Pano ve AfiĢler Kodlama Pano ve Afişleri KodlaRize projesini tanıtmak ve öğrencilerde kodlama bilincini arttırmak için okullarımızda afiĢ ve panolar düzenlendi. Panolarda kodlama ve algoritma ile ilgili temel bilgiler ile derslerde yapılan çalıĢmalarda baĢarılı olan öğrenciler yayınlandı.

[close]

p. 13

Kodlama ÇalıĢmaları Tübitak Bilim Fuarlarında Kodlama Çalışmaları KodlaRize Projesi kapsamında okullarda yapılan robotik çalıĢmalar Tübitak 4006 Bilim Fuarları‟nda sergilendi. Sergilenen çalıĢmalar projesinin baĢarıya ulaĢtığını göstermekteydi.

[close]

p. 14

Kodlama Atölyeleri Derepazarı Kodlama Atölyesi Açılışı Geleceğin Yazılımcıları Rize‟de YetiĢiyor sloganıyla, Rize Valisi Erdoğan BektaĢ‟ın himayesinde yürütülen “Kodlama Eğitimi Projesi” kapsamında Derepazarı Ġlçesindeki Ali Rıza Yılmaz Ortaokulunda oluĢturulan kodlama atölyesinin açılıĢı, Vali Erdoğan BektaĢ Tarafından yapıldı. AçılıĢa Derepazarı Kaymakamı Selçuk Köksal‟ın yanı sıra Derepazarı Belediye BaĢkanı Yakup Samangül, Ġl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kalender, çok sayıda daire müdürü ve öğrenciler katıldı. Rize Valisi Erdoğan BektaĢ, burada yaptığı konuĢmada; yılbaĢından beri iki temel proje üzerinde yoğun mesai harcadıklarını belirterek, “Bu projelerden biri kodlama projesi bir diğeri de Dyned projesidir. Bazı teknik sorunlar yüzünden Milli Eğitim Bakanlığınca Dyned Projesinde bir takım modüller henüz aktif hale getirilemedi. Bu nedenle Dyned Projesinde istediğimiz noktaya gelemedik. Buna rağmen gayretlerimiz devam ediyor. Umarım en kısa sürede hedeflediğimiz noktaya geleceğiz” dedi.

[close]

p. 15

Kodlama Atölyeleri Hemşin Kodlama Atölyesi Açılışı KodlaRize Projesi kapsamında HemĢin ilçesinde oluĢturulan Kodlama Atölyesinin açılıĢı Vali Erdoğan BektaĢ tarafından gerçekleĢtirildi. AçılıĢa Ġlçe Kaymakamı CoĢkun ÖZTÜRK, Belediye BaĢkanı Halim Kazım BEKAR, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Ali KAMBUR, ġube Müdürü M.Cesim YUFKACI ve sınıfın oluĢturulmasında emeği geçen hayırsever iĢ adamları da katıldı. AçılıĢın ardından öğrencilerle sohbet eden Vali BEKTAġ, öğrencilere kodlamanın öneminden bahsedip bu atölye sayesinde öğrencilerin artık kendi oyunlarını ve robotik tasarımları kendilerinin yapabileceğine inandığını söyledi. Vali BEKTAġ, öğrencilerin artık bilgisayarın esiri olmamalarını, bilgisayarı yöneten ve kodlayan niteliğe geçmeleri gerektiğini belirtti.

[close]

Comments

no comments yet