พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

 

Embed or link this publication

Description

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

Popular Pages


p. 1

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณั ฑย์ าสบู พ.ศ. ๒๕๖๐

[close]

p. 2

พระราชบัญญตั คิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบบั ลงประกาศราชกจิ จานเุ บกษา)

[close]

p. 3

พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑย าสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับลงประกาศราชกจิ จานุเบกษา ทป่ี รกึ ษา : นายแพทยเ จษฎา โชคดาํ รงสุข นายแพทยสเุ ทพ เพชรมาก อธบิ ดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค คณะดาํ เนนิ การ : แพทยหญิงปานทพิ ย  โชติเบญจมาภรณ ผูอํานวยการสาํ นกั ควบคมุ การบริโภคยาสบู นายจิระวฒั น อยสู ะบาย หัวหนากลุมพฒั นาและบงั คบั ใชก ฎหมาย สํานกั ควบคุมการบริโภคยาสบู นายวิทูรย  ชาติเง้ยี ว นติ กิ ร สํานกั ควบคมุ การบรโิ ภคยาสูบ นางสาวปท วิกา เขตอนันต  นติ ิกร สาํ นกั ควบคุมการบรโิ ภคยาสบู นายธีระชัย จติ รอบอารีย นิติกร สาํ นักควบคมุ การบริโภคยาสูบ นางสาวศาชกร ทองขาวขํา นิติกร สํานกั ควบคุมการบริโภคยาสบู พิมพครงั้ ท่ี ๑ : เมษายน ๒๕๖๐ จาํ นวน ๓,๐๐๐ เลม พิมพที่ : โรงพมิ พม์ หาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2560 โทรศัพท ์ 0-2564-3104 ถึง 6 โทรสาร 0-2564-3119 http://www.thammasatprintinghouse.com

[close]

p. 4

คำ�น�ำ สบื เนอื่ งจากพระราชบญั ญตั คิ วบคมุ ผลติ ภณั ฑ์ยาสบู พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดย้ กเลกิ พระราชบญั ญตั เิ ดมิ ๒ ฉบบั ไดแ้ ก่ พระราชบญั ญตั คิ วบคมุ ผลติ ภณั ฑ์ยาสบู พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พระราชบญั ญตั คิ มุ้ ครองสขุ ภาพ ของผูไ้ มส่ บู บหุ รี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซงึ่ ใช้บงั คับมาเปน็ เวลานานถึง ๒๕ ปี รวมทั้งมีบทบญั ญัติหลายประการ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลทำ�ให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครอง สุขภาพอนามัยของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าท่ีควร ประกอบ กับประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control: WHO-FCTC) ดังนั้น จึงได้มีการ ปรับปรุงแก้ไข และจัดทำ�กฎหมายฉบับใหม่ขึ้น เพ่ือกำ�หนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากร ที่สำ�คัญของชาติ ให้มปี ระสิทธภิ าพย่งิ ขึน้ และให้สอดคลอ้ งกับกรอบอนสุ ญั ญาดงั กลา่ ว บัดน้ี พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๙ ก เม่ือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ตั้งแตว่ ันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปน็ ตน้ ไป สำ�นกั ควบคมุ การบรโิ ภคยาสบู กรมควบคมุ โรค กระทรวงสาธารณสขุ ในฐานะหนว่ ยงานหลกั ทมี่ ี ภารกจิ ในการดำ�เนนิ งานทง้ั ดา้ นวชิ าการ อำ�นวยการ และปฏบิ ตั กิ ารเกย่ี วกบั การดำ�เนนิ งานตามกฎหมาย วา่ ดว้ ยการควบคมุ ผลติ ภณั ฑย์ าสบู ภาพรวมของประเทศ จงึ ไดจ้ ดั พมิ พพ์ ระราชบญั ญตั คิ วบคมุ ผลติ ภณั ฑ ์ ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่สาระสำ�คัญและข้อกฎหมายให้แก่ประชาชนท่ัวไป ผู้มีส่วนไดเ้ สีย และใช้ประกอบการช้ีแจงและการปฏิบัติงานของเจา้ หน้าท่ีที่เกี่ยวขอ้ ง เพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป สำ�นักควบคมุ การบริโภคยาสบู กรมควบคมุ โรค กระทรวงสาธารณสขุ เมษายน ๒๕๖๐

[close]

p. 5[close]

p. 6

สารบญั ❂ พระราชบัญญตั คิ วบคุมผลิตภณั ฑ์ยาสบู พ.ศ. ๒๕๖๐ ❂ อตั ราค่าธรรมเนยี ม ❂ โครงสรา้ ง และบทบญั ญตั ิท่สี ำ�คญั หนา้ ๑ ๒๒ ๒๓

[close]

p. 7[close]

p. 8

เลม่ ๑๓๔ ตอนท่ี ๓๙ ก หน้า ๒๗ ราชกิจจานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๐ พระราชบัญญตั ิ ควบคุมผลิตภัณฑย์ าสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจา้ อย่หู ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ใหไ้ ว้ ณ วนั ท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ใหป้ ระกาศวา่ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมาย วา่ ดว้ ยการคุม้ ครองสขุ ภาพของผู้ไมส่ บู บุหรี่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอม ของสภานติ ิบญั ญตั ิแหง่ ชาติ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชบญั ญตั นิ ้เี รียกวา่ “พระราชบญั ญัตคิ วบคมุ ผลิตภณั ฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐” มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกจิ จานุเบกษาเป็นตน้ ไป มาตรา ๓ ใหย้ กเลิก (๑) พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภณั ฑย์ าสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒) พระราชบัญญตั ิคุ้มครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ ในพระราชบญั ญตั ินี้ “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนา ทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใดท่ีมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เค้ียว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใด เพอื่ ใหไ้ ดผ้ ลเป็นเชน่ เดยี วกนั ทัง้ นี้ ไมร่ วมถงึ ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑย์ าสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 1

[close]

p. 9

เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๓๙ ก หน้า ๒๘ ราชกจิ จานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๐ “ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ และให้หมายความรวมถึง ผไู้ ด้รับใบอนญุ าตขายยาสูบสําหรบั การขายส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต “ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือองค์กรที่ทําการแทนผู้ประกอบการ สมาคมหรือ ชมรมผู้เพาะปลกู ผบู้ ่ม ผูค้ า้ ใบยาสบู หรือสมาคมหรือชมรมผูค้ า้ ผลิตภณั ฑย์ าสบู “เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ภาวะที่ร่างกายต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นประจํา และตกอย่ใู นสภาพทจี่ ําเปน็ ตอ้ งพึ่งผลิตภณั ฑย์ าสูบ “สูบบุหรี่” หมายความรวมถึง การกระทําใด ๆ ซึ่งมีผลทําให้เกิดควันหรือไอระเหยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการครอบครองผลิตภณั ฑย์ าสบู ขณะเกดิ ควนั หรือไอระเหย “เขตปลอดบุหรี่” หมายความว่า บริเวณที่หา้ มสบู บุหร่ี “เขตสบู บหุ รี”่ หมายความวา่ บริเวณทจ่ี ดั ไวใ้ หเ้ ปน็ ที่สูบบุหรีภ่ ายในเขตปลอดบุหร่ี “หบี ห่อ” หมายความว่า ซอง หอ่ หรือส่งิ บรรจอุ ื่นซ่งึ ใชใ้ นการหุม้ หอ่ บรรจผุ ลิตภณั ฑ์ยาสูบ “โฆษณา” หมายความว่า การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ เพือ่ ประโยชน์ในทางการคา้ “การส่อื สารการตลาด” หมายความว่า การกระทาํ ในรปู แบบต่าง ๆ โดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสร้างข่าว การเผยแพร่ขา่ วสาร การสง่ เสริมการขาย การแสดง ณ จดุ ขาย การตลาดแบบตรง การขาย หรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ และการตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพอื่ ขายสนิ คา้ หรอื บรกิ าร หรือสร้างภาพลกั ษณ์ “ข้อความ” หมายความรวมถึง ตัวอกั ษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว แสง เสียง เครื่องหมาย หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีทาํ ให้บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าใจความหมายได้ “ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทําให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับ สินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้า ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้า ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า และให้หมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสําหรับใช้ประกอบกับ สินคา้ น้ัน “ขาย” หมายความรวมถึง จาํ หน่าย จ่าย แจก แลกเปลย่ี น หรอื ให้ เพือ่ ประโยชน์ในทางการค้า “ผดู้ าํ เนนิ การ” หมายความว่า เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานที่ สาธารณะ สถานที่ทาํ งาน หรือยานพาหนะ ทเ่ี ปน็ เขตปลอดบุหร่ี “สถานที่สาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมกี ารเช้ือเชญิ หรือตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนหรอื ไม่กต็ าม “สถานทีท่ าํ งาน” หมายความว่า สถานทีร่ าชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานประกอบการ ของเอกชนหรือสถานที่ใด ๆ ที่บุคคลใช้ทํางานร่วมกันตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคาํ แนะนําของคณะกรรมการ 2 พระราชบัญญตั คิ วบคมุ ผลิตภัณฑย์ าสบู พ.ศ. ๒๕๖๐

[close]

p. 10

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๙ ก หน้า ๒๙ ราชกิจจานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๐ “ยานพาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะสาธารณะ หรือยานพาหนะอ่ืนใดที่ใช้ในการรับขนส่ง บุคคล “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคมุ ผลิตภณั ฑย์ าสูบแห่งชาติ “พนักงานเจา้ หน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซ่งึ รัฐมนตรีแตง่ ตัง้ ใหป้ ฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี “รฐั มนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผี รู้ กั ษาการตามพระราชบญั ญตั นิ ้ี มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมทั้งออกกฎกระทรวง และประกาศ เพ่ือปฏบิ ตั กิ ารตามพระราชบญั ญตั ิน้ี กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมอ่ื ไดป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช้บังคับได้ หมวด ๑ คณะกรรมการควบคุมผลิตภณั ฑย์ าสูบแห่งชาติ มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ แห่งชาติ” ประกอบดว้ ย (๑) รฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ (๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เป็นรองประธานกรรมการ (๓) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบสองคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผจู้ ดั การกองทุนสนับสนนุ การสรา้ งเสรมิ สุขภาพ (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข กฎหมาย การคุ้มครองสิทธิสตรี หรอื สทิ ธิเด็ก และด้านอน่ื ทเ่ี ปน็ ประโยชนใ์ นการควบคมุ ผลิตภณั ฑย์ าสูบ ดา้ นละหนงึ่ คน (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนส่ีคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยองค์กรเอกชนท่มี ีวตั ถุประสงค์มิใชเ่ ปน็ การแสวงหากําไร และดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับด้านการคุ้มครอง สุขภาพอนามัยของประชาชน จํานวนสามคน และด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวนหนึง่ คน พระราชบญั ญตั คิ วบคุมผลติ ภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 3

[close]

p. 11

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๙ ก หน้า ๓๐ ราชกจิ จานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมควบคุมโรค แต่งต้ังข้าราชการกรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบงานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจํานวนสองคน เป็นผชู้ ่วยเลขานุการ การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด มาตรา ๗ กรรมการผ้ทู รงคณุ วุฒิ ตอ้ งมีคณุ สมบัติและไมม่ ีลักษณะตอ้ งหา้ ม ดังตอ่ ไปน้ี (ก) คุณสมบตั ิ (๑) มีสัญชาตไิ ทย (๒) มอี ายุไม่ต่ํากวา่ สามสบิ หา้ ปีบรบิ ูรณ์ (ข) ลกั ษณะตอ้ งห้าม (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรอื เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ (๒) เปน็ คนไรค้ วามสามารถหรอื คนเสมือนไร้ความสามารถ (๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผดิ ทไี่ ดก้ ระทาํ โดยประมาท ความผดิ ลหโุ ทษ หรอื ความผิดฐานหมน่ิ ประมาท (๔) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติ มิชอบในวงราชการ (๕) เปน็ ผดู้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร พรรคการเมอื ง ท่ีปรกึ ษาพรรคการเมอื ง หรือเจ้าหนา้ ทพ่ี รรคการเมอื ง (๖) เป็นผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการท่ีเกี่ยวกับ ผลติ ภณั ฑย์ าสูบไมว่ า่ โดยทางตรงหรือทางออ้ ม มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วันท่ีได้รับ การแต่งต้ัง ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน สองวาระไมไ่ ด้ เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปก่อนจนกว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ ่ึงไดร้ บั แตง่ ต้งั ใหม่เขา้ รับหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคณุ วุฒแิ ทนกไ็ ด้ และในการนีใ้ หค้ ณะกรรมการประกอบดว้ ยกรรมการเท่าท่ีเหลอื อยู่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับแต่งต้ังแทนตําแหน่งท่ีว่างน้ันอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ ทเ่ี หลอื อยู่ของกรรมการผ้ทู รงคุณวุฒิซึ่งไดแ้ ต่งต้งั ไว้แลว้ 4 พระราชบัญญัตคิ วบคมุ ผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. ๒๕๖๐

[close]

p. 12

เลม่ ๑๓๔ ตอนที่ ๓๙ ก หนา้ ๓๑ ราชกจิ จานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๐ มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก ตําแหนง่ เม่ือ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรอื หยอ่ นความสามารถ (๔) ขาดคณุ สมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี (๑) เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ ชอบ (๒) กาํ หนดมาตรการเก่ียวกบั การควบคมุ ผลติ ภัณฑย์ าสบู การคุม้ ครองสขุ ภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมท้ังให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และประสานงานส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนเพื่อดําเนินการ ตามมาตรการดังกล่าว (๓) ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่รัฐมนตรี คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิ าหกจิ องค์กรเอกชน และพนกั งานเจ้าหนา้ ท่ใี นการปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญตั ิน้ี (๔) ใหค้ าํ แนะนาํ หรอื ให้คาํ ปรึกษาในการออกประกาศเพอื่ ปฏิบตั ิการตามพระราชบญั ญัตินี้ (๕) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายและ แผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) และมาตรการตาม (๒) รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ผลการดาํ เนนิ การดังกลา่ ว (๖) กําหนดหลักเกณฑ์ วธิ กี าร และเงอื่ นไขการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญตั นิ ี้ (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่ คณะรฐั มนตรีหรอื รัฐมนตรมี อบหมาย มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน็ องคป์ ระชมุ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหร้ องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าทีไ่ ด้ ใหท้ ่ีประชุมเลอื กกรรมการคนหน่ึงเปน็ ประธานในที่ประชุม พระราชบญั ญตั ิควบคมุ ผลิตภณั ฑย์ าสบู พ.ศ. ๒๕๖๐ 5

[close]

p. 13

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๙ ก หน้า ๓๒ ราชกจิ จานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๐ การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา้ คะแนนเสยี งเท่ากันใหป้ ระธานในท่ีประชุมออกเสยี งเพม่ิ ข้ึนอกี เสยี งหนง่ึ เป็นเสยี งช้ีขาด ให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่ งนอ้ ยปลี ะสองครงั้ มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ อย่างหน่งึ อยา่ งใดตามท่คี ณะกรรมการมอบหมายกไ็ ด้ การประชมุ คณะอนุกรรมการ ใหน้ ํามาตรา ๑๑ มาใชบ้ ังคับโดยอนโุ ลม มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่ง เอกสารหรือข้อมลู ท่ีเกีย่ วข้องมาเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาได้ มาตรา ๑๔ ในการปฏบิ ตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการและอนุกรรมการตามหมวดนี้ เปน็ เจ้าพนกั งานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕ ใหก้ รมควบคุมโรคเป็นสํานักงานเลขานุการรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนกุ รรมการ และใหม้ อี าํ นาจหน้าท่ี ดงั ต่อไปนี้ (๑) จัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ เสนอต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยต้องคํานงึ ถึงพันธกรณีระหวา่ งประเทศท่ปี ระเทศไทยมีอยดู่ ว้ ย (๒) ดําเนนิ การหรอื สนบั สนุนให้มีการศกึ ษา วิเคราะห์ และวจิ ัยเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผไู้ มส่ ูบบหุ รี่ และการบาํ บดั รกั ษาและฟื้นฟสู ขุ ภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ (๓) เปน็ ศนู ยก์ ลางขอ้ มลู เก่ยี วกับการควบคุมผลติ ภัณฑย์ าสูบ การคมุ้ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบาํ บัดรกั ษาและฟน้ื ฟูสุขภาพของผู้เสพตดิ ผลิตภณั ฑ์ยาสบู (๔) ประสานงาน สนับสนุน และร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรการ ตามมาตรา ๑๐ (๒) (๕) ปฏิบัติการอน่ื ใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามท่ี กฎหมายกาํ หนดให้เป็นอาํ นาจหนา้ ที่ของกรมควบคมุ โรค หมวด ๒ คณะกรรมการควบคมุ ผลิตภณั ฑ์ยาสบู กรุงเทพมหานคร มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการควบคมุ ผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (๑) ผวู้ ่าราชการกรงุ เทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 6 พระราชบัญญตั คิ วบคุมผลติ ภัณฑย์ าสบู พ.ศ. ๒๕๖๐

[close]

p. 14

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๙ ก หนา้ ๓๓ ราชกิจจานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๐ (๒) ปลัดกรงุ เทพมหานคร เปน็ รองประธานกรรมการ (๓) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบหกคน ได้แก่ ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายตําแหน่งละหน่ึงคน สรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายหนึ่งคน ผู้อํานวยการสํานักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพ้ืนที่ (กรุงเทพมหานคร) ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการ สํานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์ กรงุ เทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงาน คณะกรรมการการอาชวี ศึกษา และผู้แทนสาํ นกั งานคณะกรรมการส่งเสรมิ การศึกษาเอกชน (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนหกคน ซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเช่ยี วชาญ และมปี ระสบการณ์เปน็ ทป่ี ระจกั ษใ์ นดา้ นการแพทยห์ รือการสาธารณสขุ กฎหมาย นิเทศศาสตร์ หรือสือ่ สารมวลชน การค้มุ ครองสิทธสิ ตรีหรอื สิทธเิ ดก็ การคุ้มครองสทิ ธิและเสรภี าพของประชาชน และด้านอื่น ท่ีเปน็ ประโยชนใ์ นการคมุ้ ครองสขุ ภาพอนามัยของประชาชน ดา้ นละหนงึ่ คน ให้รองผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ังจํานวน หน่งึ คนเปน็ กรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ังข้าราชการในสังกัดสํานัก อนามยั กรงุ เทพมหานครจํานวนสองคน เป็นผชู้ ่วยเลขานุการ มาตรา ๑๗ คุณสมบตั แิ ละลักษณะตอ้ งหา้ มของกรรมการผทู้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ (๔) ให้นํามาตรา ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม สําหรับการแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง ใหเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิ กี าร และเงอ่ื นไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด มาตรา ๑๘ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่ใน เขตกรงุ เทพมหานคร ดงั ตอ่ ไปน้ี (๑) ดําเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบําบดั รักษาและฟนื้ ฟสู ขุ ภาพของผเู้ สพตดิ ผลติ ภัณฑย์ าสูบ (๒) ดําเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรการ ตามมาตรา ๑๐ (๒) (๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ การลด และเลิกการบริโภค ผลิตภณั ฑ์ยาสบู และการค้มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี แลว้ รายงานผลตอ่ คณะกรรมการ พระราชบัญญตั ิควบคมุ ผลติ ภณั ฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 7

[close]

p. 15

เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๓๙ ก หนา้ ๓๔ ราชกจิ จานุเบกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๐ (๔) เสนอแนะและประสานงานส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน เกีย่ วกบั การควบคุมผลติ ภณั ฑ์ยาสูบ การคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ มส่ ูบบหุ ร่ี และการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ ของผูเ้ สพตดิ ผลติ ภณั ฑ์ยาสูบ (๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี และการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้เสพติด ผลิตภัณฑย์ าสูบ ตอ่ คณะกรรมการ (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี และการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามท่ีรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือ ผู้ว่าราชการกรงุ เทพมหานครมอบหมาย มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครจะแต่งต้ัง คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรงุ เทพมหานครมอบหมายกไ็ ด้ มาตรา ๒๐ การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ให้นํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บงั คบั โดยอนโุ ลม หมวด ๓ คณะกรรมการควบคุมผลติ ภณั ฑ์ยาสบู จังหวัด มาตรา ๒๑ ให้มคี ณะกรรมการควบคมุ ผลติ ภณั ฑ์ยาสูบจังหวัด ประกอบด้วย (๑) ผูว้ า่ ราชการจังหวดั เป็นประธานกรรมการ (๒) รองผวู้ ่าราชการจงั หวัดซึ่งไดร้ ับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจงั หวดั เปน็ รองประธานกรรมการ (๓) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบสามคน ได้แก่ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดซึ่งเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายหน่ึงคน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัด พัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งต้ังหน่ึงคน ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัด และผูบ้ ริหารองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ภายในเขตจังหวดั ซงึ่ ผ้วู ่าราชการจังหวดั แตง่ ต้งั จํานวนสามคน 8 พระราชบญั ญตั ิควบคมุ ผลิตภณั ฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

[close]

Comments

no comments yet