Marine Today Vol. 3 No. 05 July-September 2017

 

Embed or link this publication

Description

To gather some solid perspectives on these and other challenges and opportunities facing shipping as we enter into the 4th Industrial Revolution, ABB Marine & Ports has launched its Shipping 4.0 concept with the ‘Power of the Future.’

Popular Pages


p. 1

Bilingual Edition Thai And English Vol.2 | No.3 | July - September 2017 Shipping 4.0 with ‘Power of the Future’ กกบาั รเ“ดพนิ ลเรังืองา4น.0แหง่ อนาคต” Published By THB 150 / USD 5 Unithai Shipyard to Operate the Largest Floating Dock in Thailand “ยูนไิ ทยชปิ ยาร์ด” เปดิ ตัวอ่ตู อ่ เรือลอยน้�ำทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในไทย Read more | 6 Royal Thai Navy Second Krabi Class Offshore Patrol Vessel HTMS Trang Keel Laying Ceremony กองทพั เรอื ไทยทำ� พธิ วี างกระดกู งเู รอื ตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุด ร.ล.กระบี่ ลำ� ที่สอง ร.ล.ตรงั Read more | 14 www.thaioilgas.com

[close]

p. 2[close]

p. 3

10-12 OCTOBER 2017 Endorsed By : Ministry of Industry Marine Department    Port Authority of Thailand Laem Chabang Port Industrial Estate Authority of Thailand  Thai Shipbuilding And Repairing Association Thai Shipowners Association Petroleum Institute of Thailand (PTIT) Welding Institute of Thailand Bangkok Dock Company (1957) Limited  The Petroleum and Petrochemical College Chulalongkorn University  Technology Promotion Association (Thailand-Japan) Thailand Exhibition Association (TEA) Premium Exhibitors By : PTT Maintenance and ExxonMobil Limited Engineering Company Limited  Unithai Shipyard And Engineering Ltd. Marsun Company Limited Italthai Marine Limited Thaioil Marine Company Limired Thainex-Asia Co.,Ltd. Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd Part of The Fireworks Trade Media Group O cial Media : Marine Today Magazine Juz Talk (Thailand)

[close]

p. 4

www.fireworksbi.com FBI Publications (Thailand) w w w . fi r e w o r k s b i . c o m Editor Managing Director Kenny Yong Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com Editorial Consultants Poontarika Saenrit Board of Directors Kenny Yong Susan Tricia Mervyn Yong Media Executive Anon Ruktigoon Translator Atipong Amornwongpeeti Designer Yossak Chiwpreecha Sininad Sudphuengphach FBI Publications (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel : (+66) 2513-1418 Ext.108 Fax : (+66) 2513-1419 Email : thai@fireworksbi.com Editor’s Message Kenny Yong Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Dear Readers, This month' s edition of Thailand's only bilingual Marine Today magazine is packed full of exciting news from the PTT’s FSRU proposal welcomes investment from Myanmar government and foreign investors and Unithai Shipyard to operate the largest floating dock in Thailand. To gather some solid perspectives on these and other challenges and opportunities facing shipping as we enter into the 4th Industrial Revolution, ABB Marine & Ports has launched its Shipping 4.0 concept with a high-level roundtable discussion on the ‘Power of the Future.’ is appears in our magazine’s the “INFOCUS: Marine 4.0 Industry” Find out more through our Marine Today about Royal Thai Navy was second Krabi class offshore patrol vessel HTMS Trang keel laying ceremony. We would love to hear from you! Follow us on Twitter. You can also email us directly with your thoughts and critique, which I believe will help in our future improvements. Cheerios! Kenny Yong Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

[close]

p. 5

CONTENTS Bilingual Edition Thai And English Vol.2 No.3 July - September 2017 14 12 Organization News 4 The Royal Thai Navy and the U.S. Navy Have Kicked Off the Joint Maritime Exercise กองทัพเรอื ไทยกบั สหรฐั ฯ ร่วมการฝกึ ผสมความพรอ้ มรบ ร่วมทางทะเลครง้ั ที่ 23 ภายใต้รหสั CARAT 2017 The Port Authority of Thailand Carries Out an Annual ISPS Code Drill For 2017 การท่าเรอื แห่งประเทศไทย ฝกึ ซอ้ มแผนฉกุ เฉิน ISPS Code ประจ�ำปี 2560 Industry News 5 PTT’s FSRU Proposal Welcomes Investment from Myanmar Government and Foreign Investors ปตท.เปิดทางรัฐบาลเมียนมาและนักลงทนุ ต่างชาติร่วมทนุ โครงการ FSRU 6 Unithai Shipyard to Operate the Largest Floating Dock in Thailand “ยนู ไิ ทยชิปยาร์ด” เปิดตวั อ่ตู ่อเรอื ลอยน�ำ้ ท่ใี หญท่ ส่ี ดุ ในไทย 7 TTA Announced First Quarterly Earnings Result 87.2m Profit Expects Continued Recovery in Shipping Business โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ เผยผลกำ� ไรไตรมาสแรกของปี 87.2 ลา้ นบาท เช่ือม่ันธุรกิจชปิ ปิง้ จะฟืน้ ตัวดีขึน้ 8 Singapore Looks To LNG Bunkering And Transhipment with First Small Scale Reload สิงคโปร์เปิดตัวสถานรี ับ-จา่ ย LNG เรม่ิ ตน้ ด้วย จุดขนถ่ายขนาดเล็ก 9 Wartsila Hybrid Power Module Is First of Its Kind for the Marine Industry วอร์ทซิลา เหน็ “โอกาสทอง” ในตลาดต่อเรือเจา้ ปัญหาของจนี 16 17 Infocus 10 Shipping 4.0 with ‘Power of the Future’ อตุ สาหกรรมเดินเรอื 4.0 กับ "พลังงานแหง่ อนาคต" Shipbuilding & Equipment 16 Japanese Firms Plan To Launch Self-Driving Cargo Ships Within Decade ญ่ปี นุ่ เตรียมทำ� เรือขนสง่ สินค้าขับเคลือ่ นอัตโนมัติ ตัง้ เปา้ ใช้งานอกี 10 ปี 17 Shell Provides Smarter Solutions To Simplify Ship Owners’ Operations And Help Reduce Costs เชลล์เสนอโซลชู นั่ ท่ชี าญฉลาด เพือ่ เจา้ ของเรอื ลดความยุ่งยากและลดต้นทุน Vessel Launches 14 Royal Thai Navy Second Krabi Class Offshore Patrol Vessel HTMS Trang Keel Laying Ceremony กองทพั เรือไทยท�ำพธิ ีวางกระดกู งูเรอื ตรวจการณ์ ไกลฝงั่ ชดุ ร.ล.กระบี่ ลำ� ทส่ี อง ร.ล.ตรัง Marine & Offshore Technology 18 China Successfully Extract ‘Flammable Ice’ From Seafloor in Potential Energy Breakthrough จีนประสบความส�ำเร็จในการสกดั ‘น้ำ� แขง็ ติดไฟ’ จากกน้ ทะเล 19 MOL, MES to Develop Advanced Vessel Monitoring And Support System MOL และ MES กำ� ลงั พฒั นาระบบตดิ ตามและสนบั สนนุ เรอื ขน้ั สงู Calendar of Oil & Gas and Marine Event 2017 Calendar of Oil & Gas and Marine Event 2017 Marine Today 3

[close]

p. 6

Organization News The Royal Thai Navy and the U.S. Navy Have Kicked off the Joint Maritime Exercise CARAT 2017 กองทัพเรอื ไทยกบั สหรัฐฯ รว่ มการฝึก ผสมความพรอ้ มรบรว่ มทางทะเลครั้งท่ี 23 ภายใต้รหัส CARAT 2017 The Royal Thai Navy and the U.S. Navy have kicked off the joint maritime exercise “Cooperation Afloat Readiness and Training” (CARAT 2017) in Chonburi province, in an effort to enhance the tactical proficiency of both nations’ armed forces. Rear Admiral Donald D. Gabrielson of Commander, Logistics Group Western Pacific and Deputy Chief of the Royal Thai Fleet Rear Admiral Somnuk Prempramote jointly presided over the opening ceremony of CARAT 2017 at the Royal Thai Fleet in Sattahip district. The joint maritime exercise includes training in seizure operations, joint flight operations, and communication drills. CARAT 2017 is meant to boost relations between Thailand and the United States. The exercise, which is being held until June 6th, is the 23rd since its inception in 1995. พิธีเปดิ การฝกึ ผสม CARAT 2017 หรือ “การฝึกความพรอ้ มรบ รว่ มกนั ทางทะเล” จดั ขน้ึ ทสี่ นามหนา้ สโมสรสญั ญาบตั รกองเรอื ยทุ ธการ อ.สตั หีบ จ.ชลบรุ ี โดยมี พล.ร.ต.โดนลั ด.ี เกรเบรสนั ( Donald D. Gabrielson) ผบู้ ญั ชาการ สง่ กำ� ลงั บำ� รงุ ภาคพน้ื แปซฟิ กิ ฝง่ั ตะวนั ตก สหรฐั อเมรกิ า และพล.ร.ต.สมนกึ เปรมปราโมทย์ รองเสนาธกิ ารกองเรอื ยทุ ธการ รว่ มกันเปน็ ประธาน ส�ำหรับการฝกึ ผสมความพร้อมรบรว่ มกันทางทะเลระหวา่ งกองทพั เรอื ไทยและกองทัพเรอื สหรฐั หรือ CARAT จัดขึ้นครงั้ แรกในปี 2539 หรอื ทเี่ รยี กวา่ การฝกึ ผสม “CARAT 1995” โดยไทยเปน็ ชาตแิ รก และ ชาตเิ ดียวทีท่ ำ� การฝกึ กบั สหรฐั โดยปีนเี้ ป็นการฝึกผสม CARAT คร้ังที่ 23 จะมขี น้ึ ระหวา่ งวนั ท่ี 29 พ.ค. - 6 ม.ิ ย. 60 ในพนื้ ทอี่ า่ วไทยตอนบน และ จ.ชลบรุ ี ซง่ึ จะมกี ารฝกึ รบในปฏบิ ัตกิ ารต่างๆ เช่น การปฏิบตั ิการ รบผวิ นำ�้ การปอ้ งกันภัยทางอากาศ การปราบเรอื ด�ำน้�ำ การปฏิบัตกิ าร เกยี่ วกับทนุ่ ระเบดิ และการปฏบิ ัติการตามล�ำน�้ำ สำ� หรบั กำ� ลงั ทเี่ ขา้ รว่ มการฝกึ ฝา่ ยไทย ประกอบดว้ ย กองเรอื ยทุ ธการ หนว่ ยบญั ชาการนาวิกโยธนิ หนว่ ยบัญชาการตอ่ ส้อู ากาศยานและรกั ษา ฝง่ั กรมสรรพาวธุ ทหารเรอื และกรมแพทย์ทหารเรือ ขณะทฝี่ ่ายสหรฐั ฯ น�ำเรอื รบและก�ำลงั พลเข้าร่วม ได้แก่ เรอื โจมตี ชายฝง่ั USS Coronado เรอื กซู้ อ่ ม เรอื ขนสงิ่ อปุ กรณย์ กพลขนึ้ บก เครอ่ื งบนิ P-3C Orion และกำ� ลังรบยกพลขน้ึ บก 1 กองพนั . 4 Marine Today The Port Authority of Thailand Carries Out an Annual ISPS Code Drill For 2017 การทา่ เรอื แหง่ ประเทศไทยฝึกซอ้ ม แผนฉุกเฉิน ISPS Code ประจ�ำปี 2560 On June 16, 2017, Lt. Jg. Chamnan Chairith, R.T.N., Managing Director of Bangkok Port (BKP), the Port Authority of Thailand (PAT), presided over BKP’s annual ISPS security drill of the fiscal year 2017. Held in the area in front of Pier 22A, the drill was attended by representatives from the Marine Department, the Customs Department, Bangkok Shipowners and Agents Association (BSAA), the Counter Terrorist Operations Center, the Bangkok Port Immigration Office, the Patrol and Special Operation Division, the Office of the National Security Council, the National Intelligence Agency, the International Security Unit, the Ministry of Foreign Affairs, Tha Rua Metropolitan Police Station, Bangkholaem Metropolitan Police Station, and Khlong Toei Metropolitan Police Station, among others. The objective of the drill was to equip relevant personnel with readiness in responding to and defusing crises in order to restore normalcy. The drill included an exchange and integration of ideas, procedures, problemsolving techniques, and team work to enhance the efficiency of security operations within the purview of BKP. เมอื่ วันท่ี 16 มถิ ุนายน 2560 เรอื โท ช�ำนาญ ไชยฤทธิ์ ผ้อู �ำนวย การทา่ เรอื กรงุ เทพ เปน็ ประธานในการฝกึ ซอ้ มแผนรกั ษาความปลอดภยั ISPS Code ของ ทกท. ประจ�ำปงี บประมาณ 2560 โดยมี ผูแ้ ทนจาก กรมเจา้ ท่า กรมศุลกากร BSAA ศนู ย์ปฏบิ ัติการต่อต้านการก่อการร้าย สากล ดา่ นตรวจคนเขา้ เมอื งทา่ เรอื กรงุ เทพ กองบงั คบั การสายตรวจและ ปฏบิ ตั กิ ารพเิ ศษ สำ� นกั งานสภาความมน่ั คงแหง่ ชาติ สำ� นกั ขา่ วกรองแหง่ ชาติ กลุ่มงานความม่ันคงระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานตี ำ� รวจนครบาลทา่ เรอื สถานตี ำ� รวจนครบาลบางคอแหลม สำ� นกั งาน เขตคลองเตย เปน็ ตน้ เขา้ ร่วมการฝึกซ้อมฯ ณ บริเวณหนา้ ท่า 22 A เพอื่ เตรยี มความพรอ้ มในการเผชญิ เหตแุ ละการฟน้ื ฟเู หตกุ ารณใ์ หก้ ลบั สู่ ภาวะปกติ ซงึ่ จะมกี ารบรู ณาการทางความคดิ และขน้ั ตอนการดำ� เนนิ การ การแกไ้ ขปญั หาและการท�ำงานเปน็ ทมี เพ่อื เพม่ิ ประสิทธภิ าพการรักษา ความปลอดภยั ภายในเขตความรบั ผดิ ชอบของ ทกท.

[close]

p. 7

Industry News PTT’s FSRU Proposal Welcomes Investment from Myanmar Gov and Foreign Investors ปตท.เปดิ ทางรฐั บาลเมยี นมาและ นกั ลงทนุ ตา่ งชาตริ ว่ มทนุ โครงการFSRU PTT has submitted its studies on the LNG Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) to EPPO. Joint investment from the Myanmar government is invited, while several foreign investors have expressed interest in joining the venture. PTT has also stated that the project could be sped up and completed 2023, as opposed to 2027 stipulated in NEPC’s resolution. Progress of the project will be reported to NEPC for the late-July meeting this year. Mr.Prasert Sinsukprasert, Deputy Directorgeneral of the Energy Policy and Planning Office (EPPO), reveals that after the National Energy Policy Council (NEPC) had resolved to assign PTT to conduct a feasibility study of a Floating Storage and Regasification Unit in Myanmar to replace LNG production from gas imported from Myanmar, expected to be phased out in the future, and to diversify gas procurement risks by obtaining three million tons of gas from the west to lessen dependence of gas from the east. The FSRU is to be finished and able to transfer natural gas by 2027. PTT has proposed its FSRU investment plan in Myanmar’s Kanbauk to EPPO and invited joint investment from the Myanmar Government. However, if the Myanmar Government is disinclined to invest, the project should be able to move forward without a hitch as many foreign investors have expressed interest in making investment with PTT. However, the Ministry of Energy will first review domestic demand for gas in conjunction with national gas management plans to be able to determine with the FSRU construction is necessary. As for the government’s proposal for PTT to begin the capacity expansion of the first unit of its LNG Receiving Terminal to 11.5 million tons in anticipation of a gas crisis in 2021-2023, further clarification is needed as to whether the project will go forward and, if so, whether the capacity will be expanded to 13 or 15 million tons. On the suggestion of the Ministry of Energy, EPPO has come up with a list of measures to be taken in preparation of the natural gas crisis expected to occur in 2021-2023 as a result of inconsistent gas production in the Gulf of Thailand and a decrease in gas volume. The crisis will affect the country’s power generation, cutting its production ลา้ นตนั ตอ่ ปี กำ� หนดสง่ กา๊ ซธรรมชาตภิ ายในปี 2570 by13,623million units of electricity, or an equivalent เบือ้ งตน้ ปตท.ได้น�ำเสนอมาที่ สนพ. วา่ แผนการ of a 1,700 MW national gas power plant. Part of ลงทนุ FSRU นน้ั จะสรา้ งทเ่ี มอื งกนั บอ็ คของเมยี นมา these measures involve increasing LNG storage systems such as the expansion of the first unit of the LNG Receiving Terminal in Map Ta Phut, Rayong and expediting the construction of the Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) in Southern Thailand as well as procuring additional electricity through, for example, power purchase และตอ้ งการใหร้ ฐั บาลเมยี นมาเขา้ มารว่ มลงทนุ แต่ หากรัฐบาลเมียนมาไม่สนใจท่ีจะร่วมลงทุนก็จะไม่ เปน็ ปญั หาตอ่ โครงการ เนอ่ื งจากมนี กั ลงทนุ จากตา่ ง ประเทศหลายรายสนใจจะรว่ มลงทนุ กบั ปตท. เบอ้ื ง ตน้ ทางกระทรวงพลงั งานจะพจิ ารณาความตอ้ งการใช้ กา๊ ซฯในประเทศควบคกู่ บั แผนบรหิ ารจดั การกา๊ ซฯ จงึ from Thailand’s neighboring countries (the Lao จะทราบวา่ จะตอ้ งสรา้ ง FSRU หรอื ไม่ People's Democratic Republic and Cambodia) and สว่ นกรณที ภี่ าครฐั มแี นวคดิ ทจี่ ะให้ ปตท.ขยาย additional purchase of alternative energy. คลงั รบั จา่ ยกา๊ ซธรรมชาตเิ หลว (LNG) ระยะท่ี 1 NECP has resolved to approve fundamental เพมิ่ ขนึ้ จาก 11.5 ลา้ นตนั เพอ่ื รองรบั วกิ ฤตกิ า๊ ซฯ investment projects in LNG receiving facilities to accommodate procurement/import of LNG. These projects are as follows. 1) A new LNG Receiving Terminal in Rayong [T-2]: This project has been commissioned to PTT PLC. 2) Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) in the upper Gulf of Thailand: This project will help accommodate LNG ในปี 2564-2566 ขณะนย้ี งั ไมม่ คี วามชดั เจนวา่ จะ ขยายเพมิ่ หรอื ไม่ หรอื หากขยายเพม่ิ จะเปน็ 13 ลา้ น ตนั หรอื 15 ลา้ นตนั ทง้ั นใ้ี นแนวทางกรณที บี่ รหิ ารจดั การกา๊ ซในอา่ ว ไทยดา้ นการผลติ ไมต่ อ่ เนอื่ งและกา๊ ซมปี รมิ าณลดลง สง่ ผลกระทบตอ่ การผลติ ไฟฟา้ ของประเทศ คดิ เปน็ procurement and the gas demand of Phra Nakhon พลงั งานไฟฟา้ สงู ถงึ 13,623 ลา้ นหนว่ ย หรอื เทยี บ Tai Power Station and Phra Nakhon Neua Power เทา่ กบั โรงไฟฟา้ กา๊ ซธรรมชาติ ขนาด 1,700 เมกะวตั ต์ Station as well as boost competition in the LNG โดยแนวทางแกป้ ญั หาสว่ นหนงึ่ นน้ั กระทรวงพลงั งานจะ procurement business in the future. The project ตอ้ งมกี ารเพมิ่ ขดี ความสามารถในการเกบ็ สำ� รองกา๊ ซ will be operated by EGAT. 3) Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) in Myanmar to replace LNG production from gas imported from Myanmar, expected to be phased out in the future. ธรรมชาตเิ หลว (LNG) เชน่ การขยายโครงการ LNG Receiving Terminal แหง่ ที่ 1 มาบตาพดุ จ.ระยอง และเรง่ รดั การพฒั นาโครงการ FSRU ในพน้ื ทภ่ี าค ใต้ เปน็ ตน้ รวมถงึ การจดั หาพลงั งานไฟฟา้ เพมิ่ เตมิ ปตท.สง่ รายงานผลศกึ ษาคลงั LNG ลอยนำ�้ (Floating Storage and Regasification Unit-FSRU) ถงึ มอื สนพ. เปดิ ทางรฐั บาลเมยี นมารว่ มลงทนุ ขณะ เดยี วกนั ยงั มนี กั ลงทนุ ตา่ งชาตอิ กี หลายรายเสนอขอ เชน่ รบั ซอ้ื ไฟฟา้ จากประเทศเพอื่ นบา้ นและรบั ซอื้ ไฟฟา้ จากพลงั งานหมนุ เวยี นเพมิ่ เตมิ เพอ่ื เปน็ ทางออก สำ� หรบั มติ กพช. พรอ้ มเหน็ ชอบโครงการลงทนุ พนื้ ฐานเพอื่ รองรบั การจดั หานำ� เขา้ กา๊ ซธรรมชาตเิ หลว รว่ มทนุ ระบสุ ามารถเรง่ ดำ� เนนิ การใหเ้ สรจ็ ภายในปี (LNG Receiving Facilities) ประกอบดว้ ย 2566 เรว็ กวา่ แผนท่ี กพช. เคยมมี ตใิ หด้ ำ� เนนิ การ 1. โครงการ LNG Receiving Terminal แหง่ ภายในปี 2570 โดยเตรยี มนำ� เสนอความคบื หนา้ ใหม่ จ.ระยอง [T-2] ทม่ี อบหมายใหบ้ รษิ ทั ปตท. ตอ่ กพช. ในการประชมุ ปลายเดอื น ก.ค. 2560 น้ี เปน็ ผดู้ ำ� เนนิ โครงการ นายประเสรฐิ สนิ สขุ ประเสรฐิ รองผอู้ ำ� นวยการ 2. โครงการ FSRU ในพน้ื ทอี่ า่ วไทยตอนบน สำ� นกั นโยบายและแผนพลงั งาน เปดิ เผยวา่ หลงั จาก รองรับการใช้ก๊าซฯ ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้และ ทคี่ ณะกรรมการนโยบายพลงั งานแหง่ ชาติ มมี ตใิ ห้ โรงไฟฟา้ พระนครเหนอื และเพมิ่ การแขง่ ขนั ธรุ กจิ ปตท.ไปศกึ ษาความเปน็ ไปไดใ้ นการลงทนุ โครงการ จดั หา LNG ในอนาคต โดยมอบหมายให้ กฟผ. FSRU ในประเทศเมยี นมา เพอื่ ทดแทนการผลติ กา๊ ซฯ เปน็ ผดู้ ำ� เนนิ การ จากเมยี นมาทจี่ ะหมดไปในอนาคต และกระจายความ 3. FSRU ในประเทศเมยี นมา เพอ่ื ทดแทนการ เสยี่ งในการจดั หากา๊ ซฯ โดยกระจายไปฝง่ั ตะวนั ตก ผลติ กา๊ ซฯจากพมา่ ทจี่ ะหมดไปโดยมอบหมายให้ ปตท. เพอ่ื ลดการพง่ึ พาการจดั หาจากฝง่ั ตะวนั ออก ขนาด 3 ไปดำ� เนนิ การศกึ ษา. Marine Today 5

[close]

p. 8

Industry News Unithai Shipyard to Operate the Largest Floating Dock in Thailand “ยูนิไทยชิปยาร์ด” เปดิ ตวั อตู่ อ่ เรือลอยน้�ำทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในไทย >>MV. Spica Leader from NKY Line is on dry-dock at Unithai Shipyard’s new floating dock facility. Unithai Shipyard and Engineering Limited, Thailand’s premier shipyard, continues to develop and strengthen the yard’s capacity and capabilities in ship repair services in response to client needs. Unithai Shipyard awarded the contract to China’s Huarun Dadong Dockyard to build a floating dock 984 feet in length and 170 feet wide and boasted a lifting capacity of 48,000 tonnes, making it the largest dock ever seen in Thailand. The christening ceremony took place at the Unithai Shipyard premises on 9th May. “This new floating dock will increase Unithai Shipyard’s capacity and capabilities to accommodate Aframax and Post-Panamax vessels of up to 150,000 DWT in dry dock for repairs and maintenance,” Unithai Shipyard Managing Director Teerapon Udomkanjananan said. “Together with the existing 50,000 DWT capacity floating dock, Unithai Shipyard is able to undertake the entire range of ship repair services, up to 200,000 DWT.” Unithai Shipyard is strongly committed to serving the clients better while guaranteeing the highest quality, maximum safety and on-time delivery at competitive costs. The company provides the complete range of top quality ship repair, conversion and new building services, underscoring its status as the leading shipyard in Thailand. Its wide portfolio of services is constantly expanding and now includes development of offshore structures and the fabrication of oil and gas modules that are in great demand among clients worldwide in the offshore and onshore energy sector. บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จำ� กดั อตู่ อ่ เรอื ทส่ี ำ� คญั ของประเทศ ไดข้ ยายขดี ความ สามารถในการพฒั นาการใหบ้ รกิ ารงานซอ่ มเรอื ทม่ี ี คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความตอ้ งการของลูกค้า ยูนิไทยชิปยาร์ด ได้ร่วมกับ บริษัท Huarun Dadong Dockyard ของประเทศจีน สร้างอู่ต่อ เรอื ลอยน�ำ้ ขนาดความยาว 984 ฟุต ความกวา้ ง 170 ฟุต และมีขีดความสามารถยกน�้ำหนักได้ถึง 48,000 ตัน ท�ำให้อู่ต่อเรือนี้เป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่ ทีส่ ดุ ทีป่ ระเทศไทยเคยมมี า พธิ ีตง้ั เรือถกู จัดขน้ึ ที่ ยนู ิไทยชปิ ยารด์ วนั ที่ 9 พฤษภาคมทผี่ า่ นมา “อตู่ อ่ เรอื ใหมน่ จี้ ะเพมิ่ ขดี ความสามารถและ ประสทิ ธภิ าพในการรองรบั เรอื สนิ คา้ ขนาดใหญไ่ ด้ สงู ถงึ 150,000 เดทเวทตนั (DWT) ในพนื้ ทแี่ หง้ ส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุง” นายธีรพล อุดมกาญจน นนั ท์ กรรมการผ้จู ดั การ บรษิ ทั ยูนิไทย ชปิ ยารด์ แอนด์ เอนจิเนียริง่ จำ� กัด กลา่ ว ดว้ ยศกั ยภาพของอตู่ อ่ เรอื เดมิ ทสี่ ามารถรองรบั เรอื มากกวา่ 50,000 เดทเวทตนั (DWT) ทำ� ให้ ยนู ไิ ทย ชิปยาร์ด สามารถให้บริการซ่อมเรือได้มากกว่า 200,000 เดทเวทตนั (DWT) ยูนิไทยชิปยาร์ดมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าท่ีจะให้ บริการลูกค้าท่ีดีขึ้น ขณะที่การันตีด้วยคุณภาพที่ ไดม้ าตรฐาน การใหค้ วามสำ� คญั ดา้ นความปลอดภยั รวมถงึ การใหค้ วามสำ� คญั เปน็ อยา่ งมากในเรอื่ งการ ส่งมอบงานที่ตรงตอ่ เวลาที่ต้นทนุ ทีแ่ ขง่ ขนั ได้ บรษิ ทั ใหบ้ รกิ ารครบวงจรทมี่ บี รกิ ารครอบคลมุ และมีคุณภาพ โดยให้บริการท้ังการซ่อมบ�ำรุงเรือ การดดั แปลงเรอื และบรกิ ารตอ่ เรอื ใหม่ ทำ� ใหบ้ รษิ ทั เป็นอู่ตอ่ เรือช้นั นำ� ของประเทศไทย บริษัทได้มกี าร ขยายการใหบ้ รกิ ารใหค้ รอบคลมุ อยา่ งตอ่ เนอื่ ง และ ปจั จบุ นั ยงั ใหบ้ รกิ ารครอบคลมุ ในสว่ นของวศิ วกรรม นอกชายฝง่ั และงานวศิ วกรรมซอ่ มแทน่ เจาะนำ�้ มนั และก๊าซ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท่ีท�ำธุรกิจด้านธุรกิจนอกชายฝั่งและภาคส่วนด้าน พลังงานอีกดว้ ย. 6 Marine Today

[close]

p. 9

Industry News TTA Announced First Quarterly Earnings Result 87.2m Profit Expects Continued Recovery in Shipping Business โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ เผยผลก�ำไรไตรมาสแรกของปี 87.2 ลา้ นบาท เชอ่ื มนั่ ธรุ กจิ ชปิ ปง้ิ จะฟน้ื ตวั ดขี นึ้ Thoresen Thai Agencies Public Company Limited announced that its overall performance for Q1/2017 (1 January to 31 March 2017) improved with consolidated net profit of THB 87.2 million or 138% YoY and normalized net profit to TTA of THB 65.8 million due to the rising market freight rates. This is despite the fact that Jan-Mar of each year is normally a low quarter due to the cyclical nature of the business. TTA reported positive consolidated EBITDA of 386.7 million or increased 69% YoY and maintained strong cash and short-term investments on its consolidated balance sheet totaling to THB 9.7 billion at the end of 31 March 2017. Mr.Chalermchai Mahagitsiri, President & Chief Executive Officer, Thoresen Thai Agencies Plc (TTA), said that we are pleased to see Thoresen Shipping perform well due to the rising BDI index to over 1,300 level by the end of March. In this regard, TTA has bought one supramax vessel with capacity of 54,170 DWT which is expected to deliver in May 2017. This shows the continued faith in the shipping business and the direction is to seek out opportunities to renew the fleet. Oil and gas market continued to be volatile throughout Q1/2017, trading within the range of >>Mr.Chalermchai Mahagitsiri, President & Chief Executive Officer, Thoresen Thai Agencies Plc (TTA) (Source: Forbes Thailand) USD 50-60 per barrel. Despite the challenges of this operating environment, Mermaid Maritime delivered satisfied attributable net profit to TTA. Furthermore, PM Thoresen Asia Holdings (PMTA)’s core business in Vietnam continued to perform well at the same level of profit YoY and Unique Mining Services (UMS) also reported lower net loss attributable to TTA. บรษิ ทั โทรเี ซนไทย เอเยนตซ์ สี ์ จำ� กดั (มหาชน) หรอื TTA เปิดเผยผลการด�ำเนนิ งานใน ไตรมาสที่ 1/2560 (1 มกราคม ถงึ 31 มนี าคม 2560) โดยมี ผลกำ� ไรสทุ ธริ วม 87.2 ลา้ นบาท หรอื เพมิ่ ขน้ึ รอ้ ยละ 138 จากไตรมาสเดยี วกนั ของปกี อ่ นและผลกำ� ไรสทุ ธิ จากการดำ� เนนิ งานปกตทิ ่ีเป็นสว่ นของ TTA 65.8 ลา้ นบาท ซงึ่ เปน็ ผลมาจากอตั ราคา่ ระวางเรอื ทปี่ รบั ตัวสูงข้ึน แม้ว่าโดยปกติแล้วช่วงเดือนมกราคมถึง เดือนมีนาคมจะเป็นไตรมาสท่ีมีผลการด�ำเนินงาน ออ่ นตัวตามวัฏจกั รโดยธรรมชาตขิ องธรุ กิจ TTA มผี ลกำ� ไรกอ่ นหกั ดอกเบยี้ ภาษี คา่ เสอ่ื ม ราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาส ท่ี 1/2560 อยู่ท่ี 386.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ ยละ 69 จากไตรมาสเดยี วกนั ของปกี อ่ น และยงั คงรกั ษา ความแขง็ แกรง่ ของเงนิ สดและเงนิ ลงทนุ ระยะสนั้ ใน งบดุลรวมไวไ้ ดเ้ ทา่ กับ 9.7 พนั ลา้ นบาท ณ วนั ที่ 31 มีนาคม 2560 นายเฉลมิ ชยั มหากจิ ศริ ิ กรรมการผจู้ ดั การใหญ่ และประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร TTA กลา่ ววา่ “เรามี ความยินดีที่เห็นผลการด�ำเนินงานของโทรีเซน ชปิ ปง้ิ ปรบั ตวั ดขี น้ึ เนอ่ื งจากดชั นบี อลตคิ (BDI) ขน้ึ มาอยใู่ นระดบั ทส่ี งู กวา่ 1,300 ในชว่ งปลายเดอื น มีนาคม 2560 ดว้ ยเหตนุ ้ี TTA จงึ ไดท้ �ำการซือ้ เรอื Supramax ขนาดเฉลยี่ เทา่ กบั 54,170 DWT จำ� นวน 1 ลำ� ซงึ่ มกี ำ� หนดการสง่ มอบเรอื ประมาณ เดือนพฤษภาคมปีนี้ เราเชื่อมัน่ ในอนาคตท่ดี ีของ ธุรกิจชิปปิ้งและมองหาโอกาสท่ีจะปรับกองเรือ ใหมใ่ หท้ นั สมยั เพอ่ื รองรบั ความตอ้ งการของลกู คา้ สำ� หรบั สถานการณต์ ลาดนา้ํ มนั และกา๊ ซธรรมชาติ ปรากฏวา่ ยงั คงมคี วามผนั ผวนอยา่ งตอ่ เนอื่ งตลอด ไตรมาสท่ี 1/2560 ราคานา้ํ มนั ดบิ อยใู่ นชว่ ง 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบารเ์ รล และแม้วา่ จะต้องเผชิญ สถานการณท์ ท่ี า้ ทายในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ จากปจั จยั ตา่ งๆ ก็ตาม เมอร์เมด มาร์ไทม์ ก็ยังสามารถทำ� กำ� ไรสทุ ธใิ นสว่ นของ TTA ไดเ้ พม่ิ ขนึ้ สำ� หรบั ธรุ กจิ หลกั ของ บมจ. พีเอ็ม โทรเี ซน เอเชีย โฮลดิง้ ส์ หรอื PMTA ในเวยี ดนาม ยงั สรา้ งผลงานทด่ี อี ยา่ ง ต่อเนื่อง โดยมีผลก�ำไรในระดับเดียวกับปีท่ีแล้ว ซึง่ เปน็ ไปตามทค่ี าดไว้ เชน่ เดยี วกบั บมจ. ยนู คิ ไมนงิ่ เซอรว์ สิ เซส หรอื UMS ทร่ี ายงานผลขาดทนุ สทุ ธิ ในส่วนของ TTA ลดลง.” Marine Today 7

[close]

p. 10

Industry News Singapore Looks To LNG Bunkering And Transhipment with First Small Scale Reload สงิ คโปรเ์ ปิดตัวสถานีรบั -จา่ ย LNG เร่ิมต้นด้วยจดุ ขนถา่ ยขนาดเลก็ >>Image courtesy of Singapore LNG Corporation. Singapore LNG Corporation (SLNG) has completed its first small scale LNG reload at its terminal on Singapore’s Jurong Island, setting the stage for Singapore to expand on LNG bunkering and transhipment activities. The LNG gas-up/cool-down and reload operation was carried out from 18-20 June for the newly-built 6,500 Cu.M. Cardissa, a LNG bunker vessel owned by Shell and co-financed by the EU’s Connecting Europe Facility that will serve customers in Northwest Europe. Prior to this, the smallest LNG carrier that had called at the SLNG terminal for unloading or reloading was about 65,000 Cu.M. in size. “The successful completion of our first small scale LNG reload operation is significant as it demonstrates the SLNG terminal’s ability to play the role of LNG supply hub for the region,” said John Ng, CEO of SLNG. “The terminal is able to break LNG cargoes into smaller parcels and facilitate deliveries of small volumes of LNG to other terminals in the region, or as bunker fuel to ships in our port,” Ng said. He added that SLNG is already looking ahead to further enhance its capabilities in this area by exploring possible modifications to its secondary 8 Marine Today jetty to accommodate LNG vessels as small as 2,000 Cu.M. “This is expected to come onstream in 2019,” Ng said. The secondary jetty is originally designed to accommodate LNG vessels from 60,000 Cu.M. to 265,000 Cu.M. in size. บรษิ ทั สงิ คโปรแ์ อลเอน็ จคี อรป์ อเรชนั่ (เอสแอล เอ็นจี - SLNG) พึง่ ดำ� เนนิ การก่อสรา้ งจดุ เปลี่ยน ถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดเล็กจุดแรกแล้วเสร็จ ณ คลังพักของบริษัทในเกาะจูร่ง นับเป็นการเร่ิม ศักราชใหม่ของสิงคโปร์กับการขยายกิจการด้าน จุดบริการก๊าซธรรมชาติเหลวและและขนถ่ายก๊าซ ธรรมชาตเิ หลว เมื่อวันท่ี 18-20 มิถุนายนทีผ่ า่ นมา ได้มกี าร เรม่ิ การปฏบิ ตั กิ ารเตมิ กา๊ ซธรรมชาตเิ หลวใหก้ บั เรอื คาร์ดิสซาซึ่งเป็นเรือบรรทุกเช้ือเพลิงต่อใหม่ขนาด ความจุ 6,500 ลกู บาศกเ์ มตร โดยปฏบิ ัตกิ ารเรมิ่ จากการไลก่ า๊ ซเฉอื่ ยดว้ ยความรอ้ น (gas-up) ทำ� ให้ ถังบรรจุเย็นลงเพ่ือรองรับก๊าซธรรมชาติในสถานะ เหลว (cool-down) และเติมก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เข้าไป เรือคาร์ดิสซาล�ำดังกล่าวเป็นของ บรษิ ัทเชลล์ซึ่งรว่ มลงทนุ กบั คอนเนคติ้ง ยโุ รป ฟา ซิลิต้ี ซ่ึงเป็นกองทุนการลงทุนด้านการขนส่งของ สหภาพยโุ รป เพอื่ ใหบ้ รกิ ารลกู คา้ ในเขตยโุ รปตะวนั ตก เฉียงเหนือ ก่อนหน้าน้ี เรือขนส่งก๊าซ LNG ท่ีเล็กที่สุด ทเี่ รียกใชบ้ รกิ ารคลังพักของบริษทั SLNG เพอื่ งาน พักถ่ายและเติมก๊าซ มีขนาดประมาณ 65,000 ลกู บาศก์เมตร “การทเ่ี ราสามารถใหบ้ รกิ ารเปลยี่ นถา่ ย LNG ใหก้ ับเรอื ขนาดเลก็ ไดเ้ ปน็ คร้ังแรก มีความหมาย อยา่ งยงิ่ และแสดงใหเ้ หน็ วา่ คลงั พกั ของบรษิ ทั เอส แอลเอ็นจีสามารถเป็นศูนย์บริการก๊าซธรรมชาติ เหลวให้กับภูมิภาคได”้ นายจอหน์ อง้ึ ซีอโี อของ เอสแอลเอ็นจี กล่าว “คลงั พกั สามารถยอ่ ยขนาดบรรจกุ า๊ ซธรรมชาติ เหลวทเ่ี ปน็ สนิ คา้ ลงเปน็ ชดุ ยอ่ ยๆ ไดแ้ ละสามารถ น�ำส่งชุดย่อยดังกล่าวแจกจ่ายไปยังคลังพักอ่ืนๆ ในภมู ภิ าคหรอื ใชเ้ ตมิ เปน็ เชอื้ เพลงิ ใหก้ บั เรอื ตา่ งๆ ในทา่ เรอื ของเราเองไดเ้ ชน่ กนั ” นายอง้ึ กลา่ ว นอกจากนนั้ เขายงั เสรมิ วา่ บรษิ ทั เอสแอลเอน็ จี มแี ผนทจ่ี ะพฒั นาขยายสมรรถนะการบรกิ ารในดา้ น นใี้ หไ้ ดด้ ยี งิ่ ขน้ึ และกำ� ลงั ศกึ ษาปรบั ปรงุ ทา่ เรอื LNG สำ� รอง (หรอื ทเ่ี รยี กวา่ Jetty) เพอ่ื ใหส้ ามารถรองรบั เรอื เล็กถึงขนาด 2,000 ลกู บาศกเ์ มตรได้ “คาดวา่ การปรบั ปรงุ ดงั กลา่ วจะเรมิ่ ใชง้ านได้ ทนั ในปี 2562” นายอง้ึ กลา่ วสรปุ เดิมทีท่าเรือส�ำรองดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อ รองรับเรอื LNG ขนาดตัง้ แต่ 60,000 - 265,000 ลูกบาศก์เมตร.

[close]

p. 11

Industry News Wartsila Sees ‘Huge Opportunities’ In China’s Shipbuilding Market วอรท์ ซิลา เห็น “โอกาสทอง” ในตลาดตอ่ เรือ เจ้าปัญหาของจนี Finnish engine maker Wartsila is expecting “huge growth opportunities” for the group in China’s massive shipbuilding industry, according to president of Wartsila China James Han, who also expressed concerns over the sector’s troubling weight of overcapacity. The potential of the Chinese market for Wartsila is seen not just from the sheer size of the shipbuilding market but also from the country’s sustainable economic growth outlook on the back of rapid urbanisation and a huge domestic market, according to Han. China held the number one position globally for new orders during the first quarter of 2017 with 41% share in number of vessels and 28% share in compensated gross tonnes, according to figures from China Association of the National Shipbuilding Industry (Cansi). At present, Wartsila already has a strong foothold in China through five joint ventures with state-owned enterprises (SOEs), three fully-owned companies and seven service stations. Among the joint ventures are Wartsila CME Zhenjiang Propeller Co, Wartsila Engine (Shanghai) Company (CWEC) and Wartsila Electrical & Automation Shanghai Co formed with China State Shipbuilding Corporation (CSSC), and Wartsila Qiyao Diesel Company formed with China Shipbuilding Industry Corp (CSIC). Han noted that the creation of the merged Cosco Shipping has helped consolidated a portion of yard capacity previously operated separately by the then China Cosco Group and China Shipping Group. The formation of Cosco Shipping Heavy Industry under Cosco Shipping has led to plans to shut down three out of five offshore shipyards. The grand plan for Cosco Shipping Heavy Industry is to bring down its combined yard capacity from 11.55m dwt to 10.6m dwt by end-2017 and further down to 9.6m dwt by end-2020. On the part of CSIC, the group consolidated some of its subsidiaries by placing Shanhaiguan New Shipbuilding Industry under Dalian Shipbuilding Industry Co, and merged Wuchang Shipbuilding Industry Group under Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry. CSSC also consolidated Longxue and Huangpu Wenchong shipyards under a rebranded CSSC Offshore & Marine Engineering (Comec). According to data from Clarksons Research, China is expected to further strengthen its position as a shipbuilding giant through increasing consolidation, with the top 10 Chinese builders projected to account for 70% of total output in 2020. Clarksons also expects China to overtake Japan as the second largest shipowning nation by 2020. ผผู้ ลติ เครอ่ื งยนตส์ ญั ชาตฟิ นิ แลนด์ วอรท์ ซลิ า หวังควา้ “โอกาสทอง” สร้างความเจรญิ เตบิ โตให้ กับกลุม่ บรษิ ทั จากอุตสาหกรรมการตอ่ เรือในจีนซง่ึ เปน็ ตลาดทใ่ี หญม่ าก นายเจมส์ ฮาน ประธานบรษิ ทั วอรท์ ซลิ าประเทศจนี เผยขณะแสดงความกงั วลตอ่ ปัญหาก�ำลังการผลติ เกิน (overcapacity) ในภาค อุตสาหกรรมดังกล่าว นายฮานเผยว่า วอร์ทซิลาเล็งเห็นโอกาสจาก ศกั ยภาพของตลาดจนี เพราะวา่ นอกจากขนาดตลาด ต่อเรือท่ีใหญ่แล้ว ประเทศยังมีแนวโน้มการเติบโต ทางเศรษฐกจิ ทย่ี งั่ ยนื อกี ดว้ ย อนั เกดิ จากแรงสนบั สนนุ จากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและการมี ตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ จากตวั เลขสถติ ขิ องสมาคมอตุ สาหกรรมการตอ่ เรอื แหง่ ชาตจิ นี (Cansi) เผยวา่ จนี ครองแชมปอ์ นั ดบั หนึ่งของโลกประจ�ำปี 2560 ในฐานะผูส้ ัง่ ตอ่ เรอื ที่ มากทสี่ ดุ โดยคดิ เปน็ สดั สว่ นถงึ 41% ของจำ� นวนเรอื ทง้ั หมดและ 28% ของปรมิ าณความจรุ วมตนั ปัจจุบันวอร์ทซิลามีฐานการผลิตในจีนท่ีค่อน ข้างเหนียวแน่นผ่านกิจการร่วมค้ากับรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง บริษัทตั้งเอง 3 แห่ง และสถานีบริการ อีก 7 แหง่ กจิ การรว่ มคา้ ดงั กลา่ ว ไดแ้ ก่ บรษิ ทั วอรท์ ซลิ า ซเี อม็ อี เจนิ้ เจยี ง โพรเพลเลอร ์ บรษิ ทั วอรท์ ซลิ า เอนจน้ิ (เซยี่ งไฮ)้ คอมพานี (CWEC) และบรษิ ทั วอรท์ ซลิ า อิเลก็ ทรคิ ัล แอนด์ ออโตเมชนั เซยี่ งไฮ้ ท่รี ่วมทนุ กับบริษัทต่อเรือแห่งชาติจีน (CSSC) และบริษัท วอรท์ ซลิ า ฉยี าว ดเี ซล คอมพานี ทร่ี ว่ มทนุ กบั บรษิ ทั อุตสาหกรรมการต่อเรอื ประเทศจีน (CSIC) นายฮาน ตั้งข้อสังเกตว่าการควบรวมกิจการ เปน็ คอสโค ชปิ ปง้ิ เปน็ การรวมสมรรถนะอตู่ อ่ เรอื ต่างๆ ให้ท�ำงานรว่ มกันไดด้ ขี ้นึ จากเมือ่ ก่อนท�ำงาน แยกกนั เป็นสองกลุ่ม กลา่ วคอื กล่มุ ไชน่า คอสโก กรปุ๊ และไชนา่ ชิปปิ้ง กรุ๊ป การก่อต้ังคอสโก ชิปปิ้ง เฮฟวี อินดัสทรี ภายใต้การดูแลของคอสโก ชิปป้ิง สง่ ผลให้บริษทั วางแผนยบุ อตู่ อ่ เรอื นอกประเทศ 3 แหง่ จากทงั้ หมด 5 แห่ง โดยแผนภาพรวมของคอสโก ชิปปิ้งคือ ต้องการลดก�ำลังการผลิตรวมของอู่ต่อเรือทั้งหมด ลงจาก 11.55 ลา้ นตนั (dwt) ลงเหลอื 10.6 ลา้ นตนั กอ่ นสน้ิ ปี 2560 และลดลงตอ่ ไปจนเหลอื 9.6 ลา้ นตนั ในสน้ิ ปี 2563 ในสว่ นของ CSIC กลมุ่ บรษิ ทั ไดย้ บุ รวม บรษิ ทั ยอ่ ยหลายแหง่ โดยควบรวม ชงั่ ไฮก้ วน นวิ ชพิ บลิ ดง้ิ อนิ ดสั ตรี ไปอยภู่ ายใต้ บรษิ ทั ตา้ เหลยี น ชพิ บลิ ดง้ิ อนิ ดสั ทรี และควบรวมอชู่ าง ชพิ บลิ ดง้ิ อนิ ดสั ทรี กรปุ๊ ภายใตค้ วิ งดาว เปย๋ ไห่ ชพิ บลิ ดงิ้ เฮฟวี อนิ ดสั ทรี ในสว่ นของ CSSC ได้มีการยุบรวม อ่ตู อ่ เรอื หลงสือ และหวงปู้ เวนชาง ภายใต้ช่ือผ่านการรี แบรนดใ์ หม่ วา่ ซเี อสเอสซี ออฟชอร์ แอนด์ มารนี เอนจเิ นยี ริ่ง (Comec) จากข้อมูลของ คลาร์กสัน รีเสิร์ช คาดว่า ประเทศจีนจะเสริมจุดแข็งในฐานะยักษ์ใหญ่แห่ง วงการตอ่ เรอื ดว้ ยการยบุ รวมกจิ การเพมิ่ ขน้ึ โดยหวงั วา่ บรษิ ทั ผตู้ อ่ เรอื 10 อนั ดบั แรกของจนี จะสามารถ ตอ่ เรอื รวมกนั คดิ เปน็ สดั สว่ น 70% ของการตอ่ เรอื ทง้ั หมดได้ในปี 2563 นอกจากนีค้ ลาร์กสันยงั คาด วา่ ในปี 2563 จนี จะสามารถเอาชนะญป่ี นุ่ ได้ กลาย เปน็ ประเทศอนั ดบั สองของโลกทมี่ เี รอื มากทสี่ ดุ . Marine Today 9

[close]

p. 12

Infocus : Marine 4.0 Industry What will power the ships of the future? Will the industry manage on its own to transition out of its dependency on heavy fuel oil, or will regulations be needed to force a change? Is LNG the fuel of the future, or more of a placeholder while greener alternatives ramp up? Will the first movers into new technologies inspire others to follow in their wake? To gather some solid perspectives on these and other challenges and opportunities facing shipping as we enter into the 4th Industrial Revolution, ABB Marine & Ports has launched its Shipping 4.0 concept with a high-level roundtable discussion on the ‘Power of the Future.’ Industry leaders and journalists met with ABB experts to discuss the technologies and power sources that are shaping the maritime industry. In response to the changing needs of the industry, ABB can also announce the role of Global Product Manager for Energy Storage Systems has been expanded to include the development fuel cell solutions. In With the New Moving on to new power sources, John Olav Lindtjørn elaborated on the expanding role of batteries onboard: “Batteries can contribute to more than pure propulsion. They can compensate for sub-optimal engine operations, or serve as a backup, reducing the need for auxiliary power, and thus reducing emissions.” He was supported by ABB colleague Jorulf Nergaard, who pointed out that batteries have the potential serve these and many other purposes that can improve a ship’s overall efficiency and economy. The Onboard DC Grid allows the integration of energy storage and fuel cells into onboard power systems, putting ABB in the vanguard of the new generation vessels. Vision of the Fjords is one of those vessels and Rolf Sandvik, CEO of The Fjords who runs the vessel, said at the roundtable, “What we have done so far is with zero support from the government. We are doing it because we believe that people want a carbon-free future, and that technological advances will eventually bring costs down.” But batteries need charging, and charging is a challenge, Janne Kuivalainen stated: “We need more cases to achieve standardisation. Each route has its own needs, and the same thing basically applies to each vessel.” Here Rolf Sandvik turned his attention to regulations as the driver for change: “Regulations are needed to drive standardisation in charging infrastructure. With these in place the industry will adjust, and as we have seen, the customers are willing to pay.” The roundtable agreed that whilst mechanical engines would continue to be the norm for some time, energy storage and, eventually, fuel cells offer compelling alternative solutions. John Olav Lindtjørn, Global Product Manager for Onboard DC Grid, ABB Marine and Ports said, “Battery cost and performance is improving continuously driving a wider adoption onboard. Also, we see that fuel cells will come to play an increasingly important role but combustion engines will likely be around for a while still, though its dominance is under threat.” But regulations can be tricky, especially at the local level, as The Fjords have experienced: “Local politicians are unwilling to implement regulations that could influence competition. If they reward hybrid or zero-emission solutions where we operate, they fear it would give us an unfair advantage. Of course we believe that regulations would push others to move toward greener solutions. Instead, the responsibility is pushed upward, from local to national, then to the international level, and eventually they land with the IMO, where things move slowly.” “We would like to be able to operate anywhere in the world with our concept, but that requires standardisation, and the road to international standards is a very long one. The industry should take initiatives for standardisation of charging facilities, perhaps working within the ISO regime.” Sandvik is also looking to other fuel sources in his quest for greener operations: “We are planning to retrofit an older vessel with hydrogen power in a government-funded conversion project, and we have started talks with a west coast yard.” >>01 This shore con-nection robot will be installed in Sweden and Denmark as part of ABB’s ground-break-ing electrification project for HH Ferries >> John Olav Lindt-jørn champions the benefits of energy storage and fuel cells 10 Marine Today

[close]

p. 13

Infocus : Marine 4.0 Industry >> The Vision of the Fjords uses a hybrid power system >> Discussing the power of the future – Rolf Sandvik (second from right) leads the discus-sion on energy storage In step with its visionary outlook, ABB Marine and Ports has announced JosteinBogen as the new Global Product Manager for Energy Storage Systems with responsibility to oversee the development of fuel cell systems. Juha Koskela, Managing Director of ABB’s Marine and Ports business said, “We developed the Onboard DC Grid as we anticipated the important role energy storage and fuels cells have to play in the maritime sector. By encouraging debate around the topic and dedicating resources to these technologies, we are establishing ABB as a leading force in the green power revolution. “JanneKuivalainen pointed out that fuel cells will require further technical development before they take a larger role, emphasising the need for the industry to take control of markets, research, and development.” “But for now,” he maintained, “the future is electric.” Seeing the Opportunities Addressing the transition from the old to the new,John Olav Lindtjørn reflected on the potential lifespan of diesel, and the factors that will determinehow long it takes to achieve a shift from fossil fuel: “Power will definitely increase in fuel cells, but combustionengines will be around for a long time, ifperhaps in smaller dimensions. Batteries last between5 and10 years, so costs will drop by the timereplacement is required. Battery recycling will alsoimprove, and the second life of batteries in non-criticalsituations in being considered.” True to form, the press corps posed another stickyquestion: Will shipowners be able to convince customersto pay more for transportation without a rewardfor using green solutions? Tristan Smith offered a reply: “Cargo owners are demandinggreen transport, with less carbon. I believecontainers will pave the way, as their customers aremore concerned with maintaining green and cleanprofiles. With everything from iPhones to automobiles, manufacturers want to be seen as green alongthe whole supply chain. Eventually, tankers and bulkerswill follow,but I am cynical about market forcesalone driving change.Regulations are needed to catalysethe shift.” Rounding off with perspectives on the 4th industrialrevolution and its impact on the power of the future,JanneKuivalainen assumed a holistic perspective: “Digitalisation will impact R&D, and thus influencepower systems development not just directly, but bygiving industry the chance to try out systems in realisticsimulated test situations and model systemsmore accurately. Performance, lifetime, many factorscan be made more predictable. In this way digitalisationcan help us gain deeper domain knowledgebefore we move technologies into the field.” Tristan Smith agreed, summing up the discussionwith an appropriately hybrid approach, merging virtualand physical realities: “Increasing access toknowledge is important to driving change. But eachship is essentially a prototype, and this is both anadvantage and a disadvantage, a blessing and acurse. Ships can be designed to purpose, but noteasily standardised.” That would seem a fitting description of the realityof powering ships. When it comes to determiningthe power of the future, there are as many challengesas there are ships – and as many opportunities. อะไรทจี่ ะเปน็ พลงั งานใหก้ บั เรอื ในอนาคต? อตุ สาหกรรมจะจดั การ ตนเองในการเปล่ียนผ่านออกจากการพ่ึงพาน�้ำมันเช้ือเพลิงอย่างมาก ได้หรือไม่? หรือกฎระเบียบจะมีความจ�ำเป็นในการบังคับให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง? LNG จะเป็นพลังงานแห่งอนาคตหรือไม่หรือแค่ ยดึ ครองตำ� แหนง่ อยมู่ ากกวา่ ในขณะทท่ี างเลอื กทเ่ี ปน็ มติ รกบั สงิ่ แวดลอ้ ม มจี ำ� นวนเพม่ิ มากขน้ึ  ผทู้ ข่ี ยบั ตวั เขา้ สเู่ ทคโนโลยใี หมค่ นแรกจะจดุ ประกาย ใหผ้ อู้ น่ื ดำ� เนนิ รอยตามหรือไม่ เพ่ือที่จะรวบรวมมุมมองท่ีมั่นคงต่อเร่ืองเหล่านี้และความท้าทาย และโอกาสอน่ื ๆ ทกี่ ำ� ลงั เผชญิ หนา้ กบั การเดนิ เรอื ในขณะทเ่ี รากา้ วเขา้ สู่ การปฏวิ ตั อิ ตุ สาหกรรมครง้ั ท ่ี 4 บรษิ ทั  เอบบี  ี เดนิ เรอื สมทุ รและทา่ เรอื ได้ปล่อยแนวคิดการเดินเรือ 4.0 ของตน โดยมีการสนทนาโต๊ะกลม ระดับสูงในเร่ือง “พลังงานแห่งอนาคต” ผู้น�ำในอุตสาหกรรมและ นักข่าวได้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เอบีบี เพ่ือสนทนาเร่ือง เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานท่ีก�ำลังท�ำให้อุตสาหกรรมเดินเรือสมุทร เป็นรูปเป็นร่าง ในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของ อตุ สาหกรรม บรษิ ทั  เอบบี  ี ยงั ไดป้ ระกาศบทบาทของผจู้ ดั การผลติ ภณั ฑ์ ท่ัวโลกส�ำหรับระบบกักเก็บพลังงานที่ได้ถูกขยายออกเพ่ือรวมไปถึง การพฒั นาเซลลพ์ ลังงานเพื่อการตอบโจทย์ มุง่ สู่แหล่งพลังงานใหม่ มุ่งหนา้ สแู่ หล่งพลังงานใหม่ จอหน์ โอลาฟ ลนิ ดทจ์ อรน์ ไดน้ ำ� เสนอการขยายบทบาทของแบตเตอรี่บนเรอื อย่างละเอยี ด “แบตเตอรี่ นนั้ ให้มากกวา่ แรงขบั อยา่ งเดยี ว มนั สามารถทดแทนการทำ� งานของ เครอื่ งจกั รยอ่ ย หรอื ทำ� หนา้ ทสี่ ำ� รองขอ้ มลู ลดความตอ้ งการพลงั งาน สนบั สนนุ และ ดงั นน้ั ลดการปลอ่ ยกา๊ ซเสยี ” เขาไดร้ บั การสนบั สนนุ จากเพอ่ื นรว่ มงานที่เอบีบี จอรัล์ฟ เนอกาด ซ่ึงไดช้ ใ้ี ห้เหน็ วา่ แบตเตอร่ี Marine Today 11

[close]

p. 14

Infocus : Marine 4.0 Industry มีศักยภาพในการท�ำหน้าที่เหล่าน้ี และจุดประสงค์อ่ืนๆอีกมากมาย ซึง่ สามารถปรบั ปรงุ ประสิทธิภาพและเศรษฐกิจของเรือโดยรวม อุปกรณ์ ออนบอร์ด ดีซี กริด ช่วยให้เกิดการบูรณาการของ เครอ่ื งเก็บพลงั งาน และเซลลเ์ ชอื้ เพลิง ไปสรู่ ะบบพลงั งานท่ตี ดิ ต้งั บน เรอื ทำ� ให้ บริษทั เอบีบีเปน็ แถวหนา้ ของผู้ผลิตเรือรนุ่ ใหม่ วิสยั ทัศน์ ของยอร์ดเป็นหน่ึงในเรือเหล่านั้น และ รอล์ฟ แซนด์วิก ผู้บริหาร สงู สดุ ของ เดอะ ยอรด์ ซง่ึ เปน็ ผู้ประกอบการเรอื กล่าวทง่ี านสนทนา โต๊ะกลมว่า “ส่ิงที่เราได้ท�ำผ่านมานั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจาก รฐั บาล เราทำ� เพราะวา่ เราเชอ่ื วา่ ประชาชนตอ้ งการอนาคตทป่ี ราศจาก คารบ์ อน และความก้าวหน้าทางดา้ นเทคโนโลยีจะทำ� ใหต้ ้นทุนนั้น ถูกลงในท้ายท่ีสดุ ” แตแ่ บตเตอรนี่ น้ั ตอ้ งการการชารจ์ และการชารจ์ นนั้ คอื ความทา้ ทาย ยาน คยุ วาไลเนน็ กลา่ ววา่ “เราตอ้ งการตวั อยา่ งมากขน้ึ เพอ่ื บรรลถุ งึ การจดั มาตรฐาน แตล่ ะเสน้ ทางเรอื กม็ คี วามตอ้ งการเปน็ ของตนเอง และสง่ิ เดยี วกนั น้โี ดยพนื้ ฐานกป็ ระยุกตไ์ ปใช้ยงั เรอื แต่ละล�ำ” รอล์ฟ แซนด์วิก ได้หันความสนใจของเขาไปยังกฎระเบียบใน ฐานะตัวผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง “กฎระเบียบน้ันมีความ จำ� เปน็ ในการขบั เคลอื่ นมาตรฐานในโครงสรา้ งพนื้ ฐานสำ� หรบั การชารจ์ เมือ่ มสี ่ิงนข้ี ึน้ อุตสาหกรรมจะปรบั ตวั และ ตามท่ีเราได้พบเหน็ มา ลกู ค้าก็ยินดีท่ีจะจา่ ย” ในการสนทนาโต๊ะกลมได้เห็นพ้องกันว่าในขณะท่ีเครื่องจักรกล จะยงั คงเปน็ บรรทดั ฐานตอ่ ไปอกี เปน็ เวลานาน เครอ่ื งเกบ็ พลงั งานและ เซลล์พลังงานเสนอทางเลือกในการตอบโจทย์ท่ียากเกินจะต้านทาน ในทา้ ยทีส่ ดุ จอห์น โอลาฟ ลนิ ดท์จอรน์ ซง่ึ เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ท่ัวโลกสำ� หรบั ออนบอรด์ ดีซี กริด บริษัท เอบบี เี ดินเรอื สมทุ รและ ทา่ เรอื กลา่ ววา่ “ตน้ ทนุ และประสทิ ธภิ าพของแบตเตอรนี่ นั้ ไดป้ รบั ปรงุ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง กระตนุ้ ใหม้ กี ารนำ� มาใชบ้ นเรอื อยา่ งกวา้ งขวาง เรายงั คงมองวา่ เซลลพ์ ลงั งานจะมบี ทบาทสำ� คญั มากขนึ้ แตเ่ ครอื่ งจกั รแบบ สนั ดาปจะยงั คงมอี ยตู่ อ่ ไปอกี ระยะหนงึ่ ถงึ แมค้ วามโดดเดน่ ของมนั จะถกู คกุ คามก็ตาม” แตก่ ฎระเบยี บนนั้ กอ็ าจมเี ลห่ เ์ หลย่ี มได้ โดยเฉพาะในระดบั ทอ้ งถนิ่ ตามท่ี เดอะ ยอรด์ เคยประสบ “นกั การเมอื งทอ้ งถนิ่ ไมย่ นิ ดที จ่ี ะใช้ กฎระเบยี บซงึ่ จงู ใจใหม้ กี ารแขง่ ขนั หากพวกเขาไดผ้ ลตอบแทนแบบ ผสมผสาน หรอื การงดปลอ่ ยกา๊ ซอยา่ งทเ่ี ราปฏบิ ตั ิ พวกเขากก็ ลวั วา่ จะท�ำให้เราได้รับประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม แน่นอนว่าเราเช่ือว่า กฎระเบยี บจะทำ� ใหค้ นอนื่ มงุ่ สกู่ ารตอบโจทยท์ เี่ ปน็ มติ รตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม ความรบั ผดิ ชอบถกู ผลกั ขน้ึ แทนจากระดบั ทอ้ งถน่ิ สู่ ระดบั ชาติ จากนนั้ สูร่ ะดับนานาชาติ และท้ายสดุ มาท่ี IMO (องคก์ รกิจการทางทะเล ระหวา่ งประเทศ) ซ่ึงเปน็ ท่ที สี่ ง่ิ ต่างๆเคลื่อนท่ีอย่างช้าๆ” “เราอยากทจี่ ะสามารถดำ� เนนิ งานกบั แนวคดิ ของเราทไี่ หนกไ็ ด้ ในโลก แต่นั่นต้องการการจัดมาตรฐาน และหนทางสู่มาตรฐาน ระดับนานาชาตินั้นยังอีกยาวไกล อุตสาหกรรมควรจะมีความคิด รเิ รม่ิ สำ� หรบั มาตรฐานของสงิ่ อำ� นวยความความสะดวกในการชารจ์ บางทโี ดยการทำ� งานภายในกฎเกณฑ์ของ ISO” แซนด์วิกยังคงมองหาแหล่งเชื้อเพลิงในการค้นหาส�ำหรับการ ด�ำเนนิ งานทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของเขา “เราวางแผนท่จี ะตดิ ต้งั พลังงานไฮโดรเจนเพิ่มเติมในเรือเก่าในโครงการเปล่ียนแปลงที่ รฐั บาลสนบั สนนุ เงนิ ทนุ และเราไดเ้ รม่ิ พดู คยุ กบั ลานชายฝง่ั ตะวนั ตก แล้ว” ในขน้ั ตอนของวสิ ยั ทศั นข์ องเขา บรษิ ทั เอบบี ี เดนิ เรอื สมทุ รและ ทา่ เรอื ไดป้ ระกาศใหจ้ อสไตน์ โบเกน็ ใหเ้ ปน็ ผจู้ ดั การผลติ ภณั ฑท์ ว่ั โลก ส�ำหรับระบบกักเก็บพลังงานโดยมีความรับผิดชอบในการควบคุม การพัฒนาของระบบเซลลพ์ ลงั งาน จูฮา คอสเกลา่ ซง่ึ เปน็ กรรมการผ้จู ดั การธรุ กิจ เดนิ เรอื สมทุ ร และทา่ เรอื ของบรษิ ทั เอบบี ี กลา่ ววา่ “เราไดพ้ ฒั นา อปุ กรณ์ ออนบอรด์ ดีซี กริด เพราะเราคาดหวังถึงบทบาทส�ำคัญของอุปกรณ์กักเก็บ พลงั งานและเซลลเ์ ชอื้ เพลงิ ทมี่ ตี อ่ ภาคการเดนิ เรอื โดยการสนบั สนนุ ให้มีการถกเถียงในหัวข้อ และการทุ่มเททรัพยากรเพ่ือเทคโนโลยี เหล่าน้ี พวกเราได้ต้ังให้ บริษัท เอบีบี เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการ ปฏวิ ัตพิ ลงั งานท่เี ปน็ มิตรกับสงิ่ แวดล้อม” 12 Marine Today ยาน คยุ วาไลเนน็ ชวี้ า่ เซลลเ์ ชอ้ื เพลงิ ยงั ตอ้ งการการพฒั นาทางดา้ น เทคนคิ เพมิ่ เตมิ กอ่ นทจ่ี ะมบี ทบาทมากขนึ้ โดยเนน้ ไปทค่ี วามตอ้ งการ ส�ำหรับอุตสาหกรรมในการควบคุมตลาด การวิจัย และการพัฒนา “แต่ส�ำหรบั ตอนนี”้ เขายืนยนั วา่ “ไฟฟ้านน้ั คืออนาคต” มองเห็นถงึ โอกาส ในการกลา่ วปราศรัยถึงการเปลย่ี นแปลงจากเกา่ ไปสู่ใหม่ จอหน์ โอลาฟ ลินดท์จอร์น ได้สะท้อนให้เห็นถึงอายุของน้�ำมันดีเซล และ ปจั จยั ซง่ึ จะกำ� หนดวา่ จะเปน็ เวลานานแคไ่ หนในการบรรลถุ งึ การเปลยี่ น จากเชื้อเพลิงฟอสซิล “พลังงานจากเซลล์เช้ือเพลิงจะเพ่ิมข้ึนอย่าง แนน่ อน แตเ่ ครอ่ื งยนตส์ นั ดาปจะยงั มอี ยอู่ กี นานบางทอี าจจะมขี นาด เลก็ ลง แบตเตอรมี่ อี ายรุ ะหวา่ ง 5 และ 10 ปี ดงั นนั้ ตน้ ทนุ จะถกู ลง เมื่อถึงเวลาท่ีต้องการเปล่ียนแทนท่ี การรีไซเคิลแบตเตอร่ีก็จะมี การปรับปรุงด้วย และการใช้แบตเตอรี่ชีวิตที่ 2 ในสถานการณ์ที่ ไมว่ ิกฤตกิ �ำลงั ได้รับการพจิ ารณา” เหล่านักข่าวได้ต้ังค�ำถามยากอีกค�ำถามหน่ึงว่า เจ้าของเรือจะ สามารถโนม้ นา้ วใจใหล้ กู คา้ จา่ ยเงนิ มากขนึ้ สำ� หรบั ยานพาหนะทไ่ี มไ่ ดม้ ี รางวลั อะไรนอกจากการใชพ้ ลงั งานทเี่ ปน็ มติ รตอ่ สง่ิ แวดลอ้ มไดห้ รอื ไม่ ทรสิ ตนั สมธิ ไดเ้ สนอคำ� ตอบวา่ “เจา้ ของสนิ คา้ ทสี่ ง่ ทางเรอื นนั้ ตา่ งเรยี กรอ้ งการขนสง่ ทเี่ ปน็ มติ รกบั สงิ่ แวดลอ้ ม โดยมคี ารบ์ อนนอ้ ย ผมเชอื่ วา่ คอนเทนเนอรจ์ ะปทู างใหเ้ พราะลกู คา้ ตา่ งกงั วลกบั การรกั ษา โปรไฟล์ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับทุกสิ่งทุกอย่าง จากไอโฟนจนถึงรถยนต์ ผู้ผลติ ตา่ งตอ้ งการให้สนิ คา้ ดูเป็นมิตรกบั สงิ่ แวดลอ้ มตลอดทง้ั หว่ งโซอ่ ปุ ทาน ทา้ ยทส่ี ดุ เรอื บรรทกุ นำ�้ มนั และ เรอื ขนสง่ สนิ คา้ กจ็ ะตามมา แตผ่ มไมเ่ ชอ่ื วา่ พลงั ของตลาดอยา่ งเดยี ว จะขบั เคลอ่ื นใหเ้ กิดการเปลีย่ นแปลง กฎระเบยี บนน้ั มคี วามจ�ำเป็น เพอื่ เรง่ ใหเ้ กดิ ความเปล่ียนแปลง” จบลงดว้ ยมมุ มองตอ่ การปฏวิ ตั อิ ตุ สาหกรรมครง้ั ท ี่ 4 และผลกระทบ ของมันต่อพลังงานแห่งอนาคต ยาน คุยวาไลเน็น ได้สันนิษฐาน มมุ มองแบบองคร์ วมวา่  “ระบบดจิ ติ อลจะมผี ลกระทบกบั ฝา่ ยวจิ ยั และ พฒั นา และดงั นนั้ จงึ มอี ทิ ธพิ ลตอ่ การพฒั นาระบบพลงั งานไมใ่ ชแ่ ค่ โดยตรงเท่านั้น แต่โดยการให้โอกาสอุตสาหกรรมได้ทดลองระบบ ในสถานการณ์ทดสอบจ�ำลองเสมือนจริง และแบบจ�ำลองระบบได้ อยา่ งแมน่ ยำ� มากขน้ึ  ประสทิ ธภิ าพ อายกุ ารใชง้ าน และปจั จยั หลาย อย่าง สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น ในวิธีน้ีระบบดิจิตอลสามารถ ช่วยเราให้ได้ความรู้ท่ีมีขอบเขตลึกซึ้งมากข้ึน ก่อนท่ีเราจะเคลื่อน ยา้ ยเทคโนโลยีลงไปในด้านน้นั ”  ทริสตัน สมิธ เห็นด้วย และสรุปการสนทนาด้วยวิธีการแบบ ผสมผสานที่เหมาะสม โดยรวมความเสมือนจริงและความเป็นจริง ทางกายภาพเข้าด้วยกัน “การเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้นน้ันมีความ สำ� คญั ในการขบั เคลอื่ นการเปลยี่ นแปลง แตเ่ รอื แตล่ ะลำ� นนั้ โดยเนอ้ื แท้ แลว้ เปน็ ตน้ แบบ และนเ่ี ปน็ ทง้ั ขอ้ ไดเ้ ปรยี บและเสยี บเปรยี บ เปน็ ทงั้ พรและคำ� สาป เรอื สามารถออกแบบเพอื่ จดุ ประสงคบ์ างอยา่ งแตไ่ ม่ สามารถทำ� ให้เป็นมาตรฐานได้โดยงา่ ย”  นดี่ ูเหมอื นจะเปน็ คำ� อธบิ ายทเ่ี หมาะสมกบั ความเปน็ จรงิ ของการ ใหพ้ ลงั งานแกเ่ รอื เมอื่ ตอ้ งกำ� หนดพลงั งานแหง่ อนาคต มคี วามทา้ ทาย ตา่ งๆ มากมายเฉกเชน่ เดยี วกบั เรอื และโอกาสทมี่ มี ากมายเชน่ กนั . >>Experts and journalists from the maritime indus-try gathered in London

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet