Informatiebulletin juli 2017

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Juli 2017 Kalender Zaterdag 1: Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus, hoogfeest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 2: Vierde zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis (eremis door EH S. Steijaert) Maandag 3: H. Ireneus van Lyon, bisschop en martelaar Geen H.H. Missen Dinsdag 4 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 5: H. Antonius Juli: maand van het kostbaar Bloed Door Uw kostbaar Bloed, dat nog dagelijks op veel altaren in het heilig Misoffer aan de Vader geofferd wordt, verlos ons, Jezus. Maria Zaccaria, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 6: H. Maria Goretti, maagd en martelares 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 7: H.H. Cyrillus en Methodius, bisschoppen en belijders – Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 8: H. Elizabeth, koningin van Portugal, weduwe 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 9: Vijfde zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 10: De zeven heilige broers, en H.H. Rufina en Secunda, maagden en martelaressen Geen H.H. Missen Dinsdag 11: H. Pius I, paus en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 12: H. Johannes Gualbertus, abt 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen (pastorie) Donderdag 13 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 14: H. Marcellinus, belijder (commemoratie: H. Bonaventura, bisschop, belijder en Kerkleraar) 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 15: H. Henricus, keizer en belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 16: Zesde zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 17: H. Alexius, belijder Geen H.H. Missen Dinsdag 18: H. Camillus van Lellis, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 19: H. Vincentius a Paulo, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 20: H. Hieronymus Aemilianus, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 21: H. Fredericus van Utrecht, bisschop en martelaar (commemoratie: H. Laurentius van Brindisi, belijder en Kerkleraar) 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 22: H. Maria Magdalena, boetelinge 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 23: Zevende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 24: H. Bernulphus, bisschop en belijder (commemoratie: H. Christina, maagd en martelares) Geen H.H. Missen Dinsdag 25: H. Jacobus, apostel (commemoratie: H. Christoforus, martelaar) 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 26: H. Anna, moeder van de maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 27: H. Pantaleon, martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 28: H. Innocentius I, paus en belijder, H. Victor I, paus en martelaar, H.H. Nazarius en Celsus, martelaren 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 29: H. Martha, maagd 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 30: Achtste zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 31: H. Ignatius van Loyola, belijder Geen H.H. Missen Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor aanvang van de H. Mis, of na (telefonische) afspraak.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, In de maand juli treedt ook in onze parochie het zomerreces aan. De catechese voor volwassenen en de lezingen voor de Sint-Nicolaasacademie kennen een onderbreking tot aan september, en ook velen van u zullen gedurende korte of langere tijd met vakantie gaan. In het afgelopen jaar is de belangstelling voor de catechismuslessen en ook voor de maandelijkse lezing voor de academie op de derde zaterdag enigszins afgenomen. Dat is zowel onbegrijpelijk als betreurenswaardig, omdat er door de Sint-Nicolaasacademie uiterst competente sprekers zijn uitgenodigd die over interessante en actuele thema’s in het spanningsveld tussen Kerk, geloof en maatschappij hebben gesproken. Deze thema’s hadden wellicht bij velen de horizon kunnen verbreden. Wat de catechese betreft: Het is gewoon zo dat vele katholieken – en dus ook gelovigen uit onze parochie – een uiterst gebrekkig begrip hebben van de inhoud van ons geloof. Dat leidt niet zelden tot merkwaardige uitspraken of tot het navolgen van uiterst dubieuze privé-verschijningen. Wij zijn allen geroepen om te geloven wat de Kerk ons voorhoudt om te geloven; voorwaarde is dan dat wij er moeite voor doen om dat geloof te begrijpen. Het kennen van ons geloof is een onmisbare geleiding naar een ware verdieping in Gods heilswerk onder ons. Daarom spreek ik de hoop uit om velen van u die daartoe in staat zijn vanaf september te mogen verwelkomen in de catechese of af en toe te ontmoeten bij de Sint-Nicolaasacademie. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen op woensdag 12 juli Op woensdag 12 juli komt de afdeling Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen weer bijeen in onze kerk en pastorie. Het programma is als volgt: 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid en toewijdingsgebed 12.30 uur: Conferentie met koffie en thee in de pastorie (tot circa 14.00 uur). Iedereen is welkom! Kardinaal Sarah: Bisschoppen en priesters mogen niet terugschrikken voor 'harde' bewoordingen over homoseksualiteit Afgelopen maand verscheen in Amerika een opmerkelijk boek over homoseksualiteit van de hand van Daniel Mattson met de titel Why I don’t call myself gay (Waarom ik mijzelf geen homo noem). De auteur is een katholiek die zich aangetrokken voelt tot mensen van het eigen geslacht maar in kuisheid leeft. Het boek is opmerkelijk omdat het ingaat tegen de wereldwijd in steeds bredere – ook katholieke – kringen aanvaarde gedachte dat zaken als een 'gay lifestyle', het homohuwelijk en geslachtskeuze-naar-eigen-voorkeur grote verworvenheden van deze tijd zijn. De schrijver maakt zich zorgen over het groeiende aantal priesters en bisschoppen die openlijk steun betuigen aan de acceptatie van homoseksualiteit als een manier van leven, ook binnen de Kerk. Mattson vertelt over de strijd in zijn eigen leven, waarbij hij zich in eerste instantie afkeerde van God totdat hij zich bekeerde tot Christus en (opnieuw) ontdekte dat hij als mens geschapen is naar beeld en gelijkenis van God, dat hij een geliefde zoon van God is. Daarin vond hij werkelijke rust. In dit boek maakt hij duidelijk dat de Rooms-katholieke Kerk een positieve boodschap heeft voor mensen die homofiele gevoelens hebben, een boodschap die leidt tot werkelijk levensgeluk. Ook legt hij uit hoe het aanvaarden van de eenzaamheid die gepaard gaat met het hebben van deze gevoelens, en het opdragen van die eenzaamheid aan God een grote bijdrage kan zijn voor het leven van deze wereld. Hij spreekt over het mysterie van het lijden dat aan ons geopenbaard is. Het voorwoord van dit boek is geschreven door kardinaal Sarah, prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Hij vraagt eerst aandacht voor het feit dat de Kerk dingen in de catechismus over homoseksualiteit leert die sommige geestelijken niet citeren, inclusief de duidelijke waarschuwing: “In geen enkel geval kunnen homoseksuele handelingen worden goedgekeurd.” (CKK 2357) Het respect en de gevoeligheid waarnaar de catechismus terecht verwijst, geven ons geen permissie om mensen die last hebben van aantrekkingskracht naar hetzelfde geslacht de volheid van het Evangelie te ontnemen. Het weglaten van de ‘harde’ uitspraken van Christus en Zijn Kerk duidt niet op naastenliefde." Zijn waarschuwing over het onthouden van het Evangelie aan degenen die met homofiele gevoelens te maken hebben, komt op een kritiek moment in het leven van de Kerk, waarin verschillende bisschoppen en kardinalen pleiten voor het omarmen van de LHBT-familie binnen de Kerk. Deze prelaten en geestelijken, die homoseksualiteit rechtvaardigen, betwisten het werkelijke begrip van de Kerk voor de menselijke persoon en voor de menselijke seksualiteit door het authentieke kerkelijke onderricht opzij te zetten en op die manier mensen die gericht zijn op hetzelfde geslacht eerder in gevaar brengen dan helpen. Vervolgens verhaalt hij vier belangrijke waarheden: 1. Alleen Christus kan de wonden van zonde en scheiding genezen. 2. Alleen de Kerk heeft de antwoorden op de diepste vragen van de mens en zijn diepste behoeften aan liefde en vriendschap. 3. Alleen de volheid van het evangelie vervult het menselijke hart. 4. Alleen de geboden markeren het pad naar vriendschap met Christus en met elkaar, want Gods geboden zijn niet lastig (1 Joh. 5, 3). Hoewel kardinaal Sarah door tegenstanders vaak wordt beschouwd als een vijand van LHBT-rechten, is het tegendeel waar: Diegenen met homofiele gevoelens hebben geen grotere pleitbezorger, geen betere herder, geen grotere vriend dan een man die overkort de Waarheid voorhoudt. De auteur zegt ten slotte: “Om het echt overvloedige leven te kunnen leven, moet ik doen wat alle mensen moeten doen wanneer zij de liefde en barmhartigheid van Jezus tegenkomen: door de genade van God, ga heen en zondig niet meer.”

[close]

Comments

no comments yet