Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

fundacióimpuls memòria 2016 1

[close]

p. 2

4 Carta de la presidenta 2 6 Cultura corporativa Òrgans de govern Missió Visió Principis i valors Codi ètic 9 13 Qualitat educativa Institucions educatives Família Escolaritat i menjador · Opportunitas Sostenibilitat ambiental Suport al professorat Projectes didàctics Formació Investigació 25 30 Cooperació Entorn local Cooperació internacional Memòria econòmica Exercici 2016 33 Col·laboradors 34 Col·labora 3 Edita: Fundació IMPULS. Passeig Manuel Girona, 75 baixos. 08034 Barcelona SPAIN. T. +34 93 206 62 41 · info@f-impuls.org · www.f-impuls.org Fotografies d’arxiu. Barcelona, maig 2017

[close]

p. 3

carta de la 4 presidenta La manera com ha evolucionat l’educació en els últims anys demostra que és un dels sectors que millor ha sabut reaccionar a la complicada situació per la qual ha travessat el nostre país. Ha respost bé a reptes molt difícils i ha sabut aprofitar l’oportunitat que ha tingut en aquesta crisi. Després de dècades - o fins i tot segles - d’un cert immobilisme, els importants canvis socials, econòmics i tecnològics dels últims anys han derivat en una profunda transformació educativa. Si som capaços d’aplicar criteris d’eficiència, i evitem la ruptura irreflexiva que freqüentment acompanya qualsevol procés de canvi, estic convençuda que es produirà una millora real de l’educació i la nostra societat en sortirà reforçada. La Fundació Impuls no ha estat aliena a aquest procés i al llarg dels últims anys ens hem esforçat molt per posar el nostre granet de sorra en aquesta transformació. Per aquest motiu em complau un any més dirigir-me a vosaltres per presentar-vos la Memòria del 2016, una síntesi de les diverses activitats desenvolupades per Impuls, que espero que reflecteixin el compromís de la nostra fundació en la millora de l’educació. Com bé sabeu la nostra fundació té tres línies d’actuació clarament definides: qualitat educativa, suport al professorat i cooperació al desenvolupament. Referent a l’eix de qualitat educativa seguim col·laborant activament amb diversos projectes d’entitats i institucions educatives, afavorint al màxim la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i en l’accés a una educació de qualitat. Per aquest motiu es va crear fa tres anys el programa d’ajudes Opportunitas gràcies al qual, el passat exercici, 124 alumnes van poder beneficiar-se d’ajudes a l’escolarització i al menjador. Hem apostat per sumar-nos a aquest procés de transformació educativa i, sens dubte, la millor manera és donar suport als principals educadors: mares, pares i docents. Per aquest motiu el passat mes de juliol vam organitzar la nostra primera Universitat d’Estiu que va comptar amb la participació de 386 docents que van poder formar-se en aspectes tan importants com l’aprenentatge cooperatiu, avaluació, canvi metodològic, pensament lateral, trastorns d’aprenentatge… Aquest any hem millorat molt el programa Connecta+ amb l’objectiu d’ajudar els joves d’entre 10 i 15 anys a fer un bon ús d’Internet i la tecnologia, i a les seves famílies i docents a rebre la formació necessària per poder acompanyar-los també en la seva “vida digital”. S’ha millorat el disseny de tots els materials, creat noves càpsules formatives per a famílies, nous dossiers… El balanç del projecte en 2016 és espectacular: 72 centres, més de 700 aules actives, 17.000 alumnes, 6 països… i segueix creixent a bon ritme, gràcies especialment a l’aparició de moltes entitats i empreses col·laboradores que han cregut en el projecte. Referent als projectes de cooperació hem realitzat campanyes de sensibilització i activitats solidàries en diversos centres educatius. En la línia dels passats exercicis, els fons recollits s’han destinat a col·laborar amb entitats socials que operen en el seu entorn local i en països en vies de desenvolupament. Com no podia ser d’una altra manera, gran part dels esforços s’han dirigit a ajudar als refugiats de Síria que malviuen en camps de refugiats com el de Lesbos (Grècia) o Erbil (l’Iraq). Voldria acomiadar-me agraint a totes aquelles persones, col·laboradors, voluntaris, donants… que fan possible amb el seu esforç i compromís totes les iniciatives i activitats de la Fundació Impuls. Cordialment, Maria Dolors Casas Presidenta del Patronat 5

[close]

p. 4

cultura corporativa ògorgvaenrns de PATRONAT Maria Dolores Casas Bedós PRESIDENTA 6 Juan Ignacio Gonzalo Migueláñez VICEPRESIDENT missió Alberto Cortés Morales SECRETARI Lluis Salvador Esteve Caireta VOCAL Ramón Farré Gaudier VOCAL La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit internacional, que té com a objectiu garantir la llibertat d’educació. IMPULS facilita l’accés a l’escola d’iniciativa social -on la família i els valors són els principals actors- a totes aquelles persones que la seva situació social o econòmica no els ho permet. visió · Contribuir a la millora de la societat a través de la recerca en matèria educativa, el reconeixement al paper del professorat i la cooperació internacional amb projectes educatius en països en vies de desenvolupament. · Desenvolupar, promoure i/o donar suport a experiències pedagògiques de qualitat, tant públiques com d’iniciativa social. · Constituir-nos com una organització referent i innovadora en l’àmbit educatiu. pirvinacloiprsis HumanismE Volem posar en el centre de cada activitat a les persones — beneficiaris, voluntaris i professionals— i orientar el servei als altres com a mitjà per contribuir a la millora de la societat i al progrés de tota la Humanitat. SolidariTaT Orientem les nostres activitats a la millora de l’educació, de manera desinteressada, ja que el considerem el veritable motor del canvi social i catalitzador del futur de la nostra societat. Afavorim l’intercanvi d’experiències i les bones pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua i la cooperació entre professionals. ResponsabiliTaT Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació dels recursos que disposem per garantir el compliment de la nostra missió i els nostres fins fundacionals. ProfeSsionaliTaT Afavorim el desenvolupament personal i professional de tots els implicats en la nostra organització, professionals, voluntaris i òrgans de govern, per assegurar la consecució dels nostres objectius. Innovació Promovem l’anàlisi de les metodologies didàctiques i la recerca de noves formes d’afrontar-les i millorar-les com a clau per al desenvolupament i l’adaptació al canvi que requereixen els nous reptes en educació. Recolzem la formació continuada dels professionals de l’educació, el paper que juguen en aquest procés les noves tecnologies i la necessitat de construir coneixement de forma col·laborativa. Inclusió Volem una educació de qualitat per a tots sense excloure cap col·lectiu, que s’adapti a la singularitat de cada persona amb les seves necessitats, la seva manera de ser, les seves capacitats i circumstàncies com a base per garantir la igualtat d’oportunitats. 7 Qualitat educativa Institucions educatives Família Escolaritat i menjador Soport al professorat Investigació Projectes Formació Cooperació Entorn local Internacional

[close]

p. 5

Auditoria de comptes, protecció de dades i codi ètic i de bon govern Auditoria El patronat aprova i signa els comptes anuals que posteriorment són auditades i es presenten en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Protectorat de la Generalitat on queden dipositades i poden ser consultades. En 2016 Fundació Impuls va realitzar una Auditoria externa de Protecció de Dades per garantir el correcte tractament de les dades personals que disposa la nostra entitat, i el compliment de les mesures de seguretat necessàries en el desenvolupament de la nostra activitat. Còdi ètic i de bon govern El Codi és un compromís que assumeix la Fundació Impuls com a organització de caràcter social de naturalesa fundacional privada sense ànim de lucre, independent de qualsevol empresa o entitat. Aquest recull un conjunt de valors i principis generals d’actuació, els quals conformen els pilars bàsics de la responsabilitat social, així com les millors pràctiques en matèria de governança de la Fundació, que complementen les disposicions estatutàries vigents a cada moment. Pla integral i auditoria de responsabilitat penal corporativa (RPC) D’acord amb els valors i principis generals d’actuació, la Fundació Impuls disposa d’un Pla Integral de prevenció del delicte corporatiu (Compliance Programme). Així mateix, en l’exercici 2016, realitzem una auditoria de Responsabilitat Penal Corporativa (RPC). 8 Aquest Codi té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes de conducta essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el si de la Fundació, alhora que fixa criteris per al comportament dels seus membres de govern i dels seus professionals en allò que tingui a veure amb l’entitat. La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant no només des de l’estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a més de manera justa, íntegra i èticament impecable, generant un corrent de comportaments i actituds que reforcin la reputació social i institucional d’Impuls. qualitat educativa Les transformacions socials dels darrers anys, com són la crisi econòmica, la globalització i l’impacte de les noves tecnologies, han significat un canvi en el panorama educatiu del nostre país. Els nous reptes de la Societat del Coneixement requereixen recursos addicionals per afrontar amb èxit el futur. Per garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de la iniciativa social, IMPULS destina una part dels seus recursos a donar suport a famílies i a institucions educatives. 9 institucions educatives IMPULS col·labora amb diferents Institucions i centres docents dotant-los de les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i instal·lacions que els permetin millorar la qualitat d’ensenyança. família IMPULS fa costat als pares que volen educar els seus fills en escoles d’iniciativa social vetllant per la consolidació del model educatiu i garantint l’accés a l’educació a qualsevol família independentment de la seva situació social o econòmica.

[close]

p. 6

PROMOCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 10 El mot oportunitat prové del llatí Opportunitas i deriva d’Op (abans) i Portus (port) i feia al·lusió directa a l’estat d’una embarcació i els seus tripulants tot just abans d’arribar a port i aconseguir el seu objectiu. escolaritat i menjador La Campanya de beques Opportunitas que Impuls duu a terme a diversos col·legis de Catalunya neix amb la finalitat d’afavorir la igualtat d’oportunitats, en el sentit que la situació econòmica d’una família no sigui un obstacle perquè els alumnes rebin una formació de qualitat. En què consisteix la beca? La beca que Fundació Impuls ofereix està destinada a famílies amb fills a qualsevol etapa d’ensenyament obligatori o post obligatori i que passen dificultats econòmiques i no poden assumir el cost de l’escolaritat o del menjador a centres educatius d’iniciativa social. oupnaortunitat per a tots Les beques no es lliuren en metàl·lic als beneficiaris, que la Fundació Impuls les abona al col·legi per cobrir part de les despeses d’escolaritat i/o menjador dels alumnes becats. Qui concedeix les beques i amb quins criteris? Les beques són concedides per la Fundació Impuls a proposta dels centres educatius. El Comitè de Beques d’Impuls, un cop estudiades totes les sol·licituds, les concedeix atenent els següents criteris: 1. Situació econòmica acreditada de la família, que no li permet afrontar les despeses derivades de l’escolarització dels fills. En el cas de tractar-se d’alumnes d’etapes post obligatòries: 2. Compromís de l’alumne per implicar-se en el programa de beques tot col·laborant, segons les seves possibilitats, amb les activitats de l’escola. 3. Capacitats de l’alumne, no tant a raó del seu rendiment acadèmic sinó del seu potencial personal valorant molt especialment el seu esforç. 11 124 alumnes ajudats 965€ dotació mitjana anual per alumne 120.216€ dotació econòmica 2016

[close]

p. 7

sostenibilitat ambiental Conscient de la responsabilitat amb el medi ambient, la Fundació Impuls desenvolupa la seva activitat mantenint una coherència en l’ús dels recursos i la sostenibilitat ambiental. Des de fa 5 anys Impuls disposa de dues instal·lacions de plaques fotovoltaiques ubicades a centres escolars amb els quals col·labora de forma habitual. Aquestes instal·lacions es van realitzar amb un doble objectiu, per una banda reduir el consum d’energia dels propis centres i destinar els possibles beneficis 12 que s’obtenen de la venda d’energia neta a l’acompliment dels fins fundacionals d’Impuls. Per altra banda a les impressions de material divulgatiu (memòria anual, fulletons, cartes...) fem servir paper amb l’etiqueta o marca registrada de l’FSC que permet identificar clarament l’origen d’un producte, garantint la seva qualitat i el bon maneig que ha tingut en el procés de producció per tal de col·laborar amb el sosteniment i preservació dels recursos naturals, en aquest cas, els boscs. 13 suport al professorat Impuls dóna suport al professorat perquè pugui comptar amb el suport necessari per desenvolupar la seva vocació professional: l’educació de la infantesa i el jovent, clau del futur de la nostra societat. IMPULS vol contribuir al reconeixement social de tots els professionals de l’educació i a la millora de la qualitat educativa a través de la investigació en l’àmbit educatiu, la definició de projectes d’innovació pedagògica i la formació del professorat.

[close]

p. 8

1. Projectes didàctics L’objectiu és contribuir al reconeixement social del professorat i donar suport a les metodologies didàctiques i projectes pedagògics que s’orienten a la personalització educativa per treure el millor de cada alumne adaptant-se als diferents ritmes d’aprenentatge. als centres educatius El projecte Connecta+ es desenvolupa als centres educatius i s’organitza en un nombre d’unitats didàctiques -impartides pel mateix professorat de l’escola-, que estan integrades com a eixos transversals del currículum. Es 14 proposen 15 temes adaptats a les edats de 5è de Primària a 3r d’ESO. 5è PRIM. 6è PRIM. 1r ESO 2n ESO 3r ESO 1a SESSIÓ Ens coneixem? Contacte amb desconeguts Qui sóc a la Xarxa? Identitat digital A la Xarxa respecto i ajudo No al ciberbullying WhatsApp, ús o abús? Addicció al telèfon mòbil Sobreexposats a la Xarxa Sexting 2a SESSIÓ Navego amb cinturó de seguretat Mesures de seguretat a Internet Sherlock Holmes a la recerca d’informació Fiabilitat de les fonts d’informació Vols ser el meu amic? Xarxes Socials Jocs online i videojocs Addicció i continguts no apropiats Stop ciberbullying Assetjadors, victimes i espectadors 3a SESSIÓ Comunicació a l’instant Ús de l’email i netiqueta Jocs online Addicció i contacte amb estranys Tinc cara de pantalla? Addicció als dispositius Accés a continguts d’altres Pirateria i plagi Xarxes Socials Identitat digital i sobreexposició Curs Connecta+ El projecte Connecta+ de la Fundació Impuls ofereix un curs de formació per a professors amb l’objectiu d’oferir-los els coneixements i eines necessàries perquè puguin acompanyar i guiar els seus alumnes en l’ús responsable de les noves tecnologies. El curs Connecta+ és on-line (30h) i obert a tots els docents de l’Estat. Els temes tractats van en la línia dels continguts que es proposen com a guies de treball als centres, permetent que el professor o professora que realitza el curs pugui triar entre tres itineraris possibles: Itinerari 1 Addicció a internet Itinerari 2 Fiabilitat de les fonts documentals Itinerari 3 Identitat digital Com és un curs reconegut pel Departament d’Ensenyament, els docents que finalitzen el curs reben un certificat que es pot presentar com a mèrits a oposicions, estadis, etc. 478 famílies que han realitzat microcàpsules formatives (5h) sobre els temes de Connecta+ 52% 48% 196 docents formats en 2016 15 344 docents formats des de la publicació del curs

[close]

p. 9

centres educatius registrats 5 Mèxic 1 Guatemala ESPAÑA ANDALUCÍA MÁLAGA: CEIP La Axarquìa CÁDIZ: Colegio Puertoblanco SEVILLA: Adharaz COMUNIDAD DE MADRID MADRID: CEIP Giner de los Ríos, Colegio Cardenal Spinola, Tajamar CASTILLA Y LEÓN SORIA: CEIP Virgen del Rivero COMUNITAT VALENCIANA CASTELLÓ DE LA PLANA: Colegio Mater Dei, Obispo Pont VALÈNCIA: Club Juvenil Alfambra, Guadalaviar, La Inmaculada 16 ALACANT: Asociacion Cultural Tonaira ISLAS CANARIAS LAS PALMAS: CEIP María Muñoz Mayor SANTA CRUZ DE TENERIFE: CEIP El Draguillo, CEIP Teobaldo Power ILLES BALEARS PALMA: CC La Salle Pont Dinca, Llaüt, Aixa, IES Arxiduc Lluis Salvador, IES Arenal, IES Quarto de Portmany CATALUNYA TARRAGONA: Aura, Turó, Col·legi Santa Teresa de Jesús, Josep Veciana GIRONA: Escolàpies Figueres, Les Alzines, Bell-lloc del Pla LLEIDA: Terraferma, Arabell BARCELONA: Colegio Collaso i Gil, Colegio Joaquim Blume, Taula Rodona, Lestonnac, MDP Bailèn, Centre Educació Especial Fasia, Colegio Canigó, ACESCO, GEM, La Presentacio, Colegio Santo Angel, Xaloc, Col.legi Pineda, Col·legi Pare Enric d’Ossó, Escoles Minguella, Santíssima Trinitat, La Vall, La Farga, Airina, Mestral, Montclar, C.E.P Monlau, Instituto Joaquim Pla i Farreras, INS Mont Perdut, NS Lacetània, Instituto Castellbisbal, Institut Bellvitge EL SALVADOR Fundación Actúa, Club Sherpas, Lamatepec, Alamar MÈXIC Liceo del Valle, Liceo de Monterrey, Colegio Álamos COSTA RICA Yorkin, Iribó GUATEMALA Entrevalles 705 aules on s’imparteix 72 centres educatius inscrits 17.625 alumnes 4 El Salvador 59 Espanya 1 Andorra 2 Costa Rica 3 Canarias 2 Santa Cruz de Tenerife 1 Las Palmas 1 Castilla y León 31 Soria Madrid 3 Andalucía 1 Cádiz 1 Málaga 1 Sevilla 37 Catalunya 28 Barcelona 3 Girona 2 Lleida 4 Tarragona 6 València 21 Castelló Alacant de la Plana 3 València 6 Balears 17

[close]

p. 10

2. Formació La Fundació Impuls participa en el desenvolupament i la realització d’activitats de formació professional, cultural i educativa (conferències, jornades, cursos...) adreçades als professionals de l’educació. Formació d’estiu al 18 professorat D’acord amb la missió de la Fundació, Impuls organitza cada estiu els Cursos de Formació per a professors. Aquest any, prop de 400 professors van assistir a la XI edició de les Jornades de Formació Docent celebrades el mes de juliol a la Universitat Internacional de Catalunya. La innovació educativa, les metodologies didàctiques i la transformació en l’ensenyament van ser alguns dels temes tractats pels experts. Competències de lideratge per al professorat Liderant el teu futur. Win-Win Schools Creant entorns educatius Detecció dels trastorns psicopatològics i d’aprenentatge relacionats amb el fracàs escolar Experts en Educació en Família Educar adolescents avui Pensar per aprendre Una cultura de pensament per a les aules del segle XXI Gaudim aprenent Treballem per projectes Ens comuniquem i debatem Aprenentatge i servei Ens comprometem amb els altres Tots els cursos van coincidir en la importància de l’esforç i el treball amb els alumnes com a protagonistes del procés i els professors com a guia durant l’aprenentatge. utilitat dels continguts apresos 150 144 100 88 50 46 13 0 molt poca poca normal molta professorat assistent als cursos de formació d’estiu 262 104 organització del curs 200 178 150 101 100 50 0 2 17 dolenta regular bona molt bona material utilitzat en el curs 180 169 160 140 120 100 98 80 60 40 31 20 1 0 dolent regular bo molt bo nivell de contingut de les sessions 150 141 126 100 19 50 0 5 23 dolentes regular bones molt bones

[close]

p. 11

Jornada d’Innovació Educativa (Palma de Mallorca) La Jornada d’Innovació Educativa, organitzada per la Fundació Impuls, en col·laboració amb els col·legis de Palma, Aixa i Llaüt va aplegar a les instal·lacions del CaixaForum de Palma de Mallorca a més de 20 150 professionals de l’educació de tota l’illa. Al llarg de les sessions van poder intercanviar idees i experiències relacionades amb l’aplicació de noves metodologies didàctiques. Entre els diversos ponents va destacar Robert Swartz, director del National Center for Teaching Thinking de Boston- Massachusetts i referent en l’àmbit mundial en educació, gràcies al seu mètode Teaching Thinking que pretén desenvolupar l’aprenentatge basat en el pensament crític i creatiu. Al llarg de la seva ponència va oferir les diferents claus per afavorir els hàbits intel·lectuals dels alumnes i ajudarlos a què el seu aprenentatge sigui més efectiu i eficaç: «Si els nens no reflexionen sobre el que estan fent no podran recolzar-se en pensaments segurs». Posteriorment Aixa i Llaüt, centres pioners en l’aplicació del mètode TBL de Swartz a les Balears, juntament amb altres centres educatius van impartir diversos workshops sobre aspectes pràctics i metodologies actives: la creació de l’art en 3D, l’ús de recursos digitals dins de l’aula, aprenentatge a través de Minecraft, etc. Tot això plantejat i enfocat des de la perspectiva d’oferir als docents una oportunitat per conèixer i profunditzar en els nous projectes i mètodes d’ensenyament. En un dels workshops es va presentar el projecte Connecta+ de la Fundació Impuls. públic privat/concertat entitats educatives infantil primària ESO/Batx. directius segons tipus de centre 72 58 23 assistents 114 39 segons etapa educativa 58 50 21 24 21

[close]

p. 12

3. Investigació Àrea d’estudis 22 Impuls està compromès amb la recerca en l’àmbit de l’educació amb els següents objectius: ● Contribuir a la formació dels professionals de l’educació per facilitar la seva tasca docent i la millora de la qualitat educativa. ● Crear i difondre coneixement per generar i impulsar noves idees en l’àmbit educatiu. ● Afavorir el debat social, amb informació i propostes sobre temes rellevants i prioritaris per al futur de la societat. EXEMPLE DE RESULTATS INFORME DE CENTRE: Tens telèfon mòbil amb internet (smartphone)? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 41% 30% 20% 10% 0% 5è (10-11 anys) 82% 6è (11-12 anys) 92% 1r ESO (12-13 anys) 2n ESO (13-14 anys) 97% 3r ESO (14-15 anys) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Facebook Tuenti Xarxes Socials per edats Twitter Whatsapp Instagram Snapchat Videojocs Altres videoconsola perfils 5è 6è 1r ESO 2n ESO 3r ESO No tinc cap perfil Principal ús d’internet 16 16 14 15 12 4 2 5è (10-11 anys) 5 3 0 6è (11-12 anys) 5 41 1r ESO (12-13 anys) 10 2 2n ESO (13-14 anys) jugar parlar amb els amics: xat escrit, conversa parlada, videoconferència veure pel·lícules, sèries i vídeos de youtube o similar escoltar música 19 13 8 0 3r ESO (14-15 anys) EXEMPLE de resultaTS Informe d’aula: Saps d’algun cas, entre companys / es de la teva classe, que estigui patint alguna situació d’assetjament cibernètic? 12,2% 87,8% 12,2% Connecta+: Informe d’hàbits en l’ús de les Noves Tecnologies. Informes personalitzats de centre Tots els col·legis que participen en el projecte Connecta+ reben en finalitzar l’any un informe estadístic exhaustiu sobre l’ús d’Internet i les tecnologies que fan els alumnes, en aquells cursos on s’està aplicant el programa. D’aquesta manera el coordinador del projecte pot conèixer, sempre de manera totalment anònima, els usos i hàbits dels alumnes del centre en accedir a Internet i les xarxes socials, l’ús que li donen a les noves tecnologies, les problemàtiques que troben… Sí No 87,8% 9,8% En el cas dcaescqibueerbt’uhlalygiinsgtr, ohbaastfeatmabl9gau,8lng%aun cosa per evitar-ho? 9,8% 2,4% 9,8% 78% 2,4% 78% Sí 9,8% No No sé què fer 4,9% No m’he trobat mai en aquesta situació 9,8% 4,9% 85,4% Nota: les següents gràfiques són una mostra d’algunes de les gràfiques que s’aporten al centre. En el cas de l’informe de centre es lliuren més de 100 gràfiques diferents amb el resum de respostes globals per curs i tema. 85,4% 23 Informes personalitzats d’aula A partir dels diversos formularis anònims que completen els alumnes en realitzar el projecte s’elabora un informe personalitzat per aula que permet al docent encarregat de dinamitzar les sessions veure en temps real el resum de respostes de la seva aula. D’aquesta manera pot aplicar el projecte de forma més rigorosa i adaptada a la realitat de l’aula. Si per exemple a primària veiem que un percentatge elevat d’alumnes afirmen disposar d’una xarxa social pròpia (Instagram, snapchat ...), la sessió podria centrarse en aspectes com el contacte amb desconeguts, la identitat digital que vam crear, possibles mesures de seguretat ... A més, en algunes unitats concretes, com és el cas de ciberbullying, les preguntes que es plantegen incorporen elements de control que permeten al docent detectar possibles casos d’assetjament escolar. Si el docent detecta que aquest problema s’està donant a la seva aula podrà realitzar una sessió enfocada a resoldre-ho.

[close]

p. 13

24 25 cooperació Impuls organitza campanyes de sensibilització i col·labora amb projectes solidaris d’àmbit educatiu en països en vies de desenvolupament. L’educació és l’eina més eficaç per aconseguir el creixement dels països en vies de desenvolupament i estimular la participació de les comunitats afectades en la resolució dels seus propis conflictes. Els coneixements que adquiriran nens i nenes a l’escola els donaran noves opcions de vida i els permetran ajudar les seves famílies i millorar el seu entorn. Avui, més que mai, és necessari formar els joves en la solidaritat, la generositat i el valor de compartir per tal que es conscienciïn i s’impliquin realment per assolir una societat més justa, on tots puguem viure amb dignitat.

[close]

p. 14

1. Entorn local AMB ELS QUE ESTAN MOLT A PROP NOSTRE Impuls col·labora amb diversos col·legis d’arreu de Catalunya per programar, dins de les seves possibilitats, un seguit d’activitats solidàries implicant mares i pares, professorat i alumnes. Els fons recaptats amb les activitats que organitzin es destinen a diversos projectes solidaris. 26 Menjador social de la Fundació Jericó a Lleida Suport a persones sense llar, amb problemes econòmics i en risc d’exclusió d’aquesta ciutat. Col·laboració 477€ 5.910€ entorn local Col·laboració amb la Fundació Benèfica Mare de Déu de Misericòrdia a Reus Associació que acull persones necessitades d’atenció i assistència, amb pocs o nuls recursos econòmics i socialment abandonades. Col·laboració 600€ Atenció a famílies en risc d’exclusió social Impuls col·labora amb Càritas Diocesana de Terrassa en l’ajuda a famílies amb problemes econòmics, familiars o socials. Col·laboració 3.290€ Ajuda a centres d’acollida i suport de la Dona En col·laboració amb la Fundació Pro Vida de Catalunya. S’ofereix una resposta immediata i acollidora a les dones gestants o amb fills menors a càrrec seu, en situació de marginació, pobresa o dificultats. Col·laboració 893€ Projecte de col·laboració amb la Fundació Bonanit de Tarragona Entitat que porta a terme una gran tasca d’ajuda a persones sense llar, que busquen feina o es troben en condicions cròniques de pobresa. A més, ofereix ajuts puntuals a famílies en situació de vulnerabilitat. Col·laboració 650€ 27

[close]

p. 15

2. Cooperació internacional AMB ELS QUE HO NECESSITEN I ESTAN MOLT LLUNY Col·laboració per a la investigació oncològica Impuls coopera amb Richi Foundation Projecte de l’Richi Foundation contra el Càncer Infantil en el qual col·labora la Fundació Impuls amb l’objectiu de proporcionar, a tots els nens i adolescents que pateixen càncer, l’oportunitat de tenir un millor pronòstic i una major qualitat de vida. Una de les iniciatives amb què treballa la Richi Foundation és el Richi Talent, proposta que vol despertar la vocació dels estudiants de Batxillerat amb més talent mitjançant la celebració d’un certamen anual. Els guanyadors tenen la possibilitat de realitzar pràctiques en institucions de recerca oncològica de primer nivell del nostre país i assistir al curs d’estiu a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) a Boston. 28 Col·laboració 4.081€ 12.347€ cooperació internacional Cor solidari per Ebale: Forfait-Mamà Atenció a dones durant l’embaràs i el part a Kinshasa Ebale és un projecte solidari amb el qual està col·laborant la Fundació Impuls, promogut pel grup d’Amics de Monkole, la Fundació Montblanc i l’ONG Onay en col·laboració amb el seu soci local, l’Hospital Monkole. La missió de Ebale és facilitar l’accés a cures de salut a la població marginada i desfavorida de la ciutat de Kinshasa, capital de la República Democràtica del Congo. Monkole ha creat un programa anomenat FORFET-MARE, a través del qual les dones embarassades poden ser ateses durant l’embaràs, el part i el postpart a l’hospital i, si cal per al seu estat de salut, al nounat. Col·laboració 692€ Campanya d’ajuda als refugiats a Lesbos Sabates per a Lesbos Impuls difon i participa activament en aquesta campanya de recollida de roba, calçat i productes d’higiene per als dos camps de refugiats a l’illa de Lesbos: Moria i kara Tepé. L’objectiu és cobrir les necessitats més urgents i recollir el màxim de productes nous amb l’objectiu d’enviar-los al magatzem principal de Lesbos, gestionat per l’ONG suïssa SAO Save Assist Outreachdes, d’on es nodreixen els dos camps de refugiats en funció de les seves necessitats . Col·laboració 1 Tona de roba, més de 200 parells de sabates + 508 € Apadrinament en un camp de refugiats a Iraq 29 Walk with them Projecte solidari de la Fundació Impuls en cooperació amb l’associació Ajuda a l’Església Necessitada (AIN) per ajudar d’una manera real i directa als refugiats sirians i iraquians. La iniciativa consisteix en l’apadrinament d’un camp de refugiats situat al Kurdistan iraquià, a Erbil, on conviuen famílies cristianes i musulmanes que s’han vist obligades a fugir a causa de la guerra entre Síria i l’Iraq. El projecte vol sensibilitzar a tothom del que està passant en terres iraquianes, a més de recaptar fons amb activitats solidàries utilitzats per cobrir la necessitat més urgent, que és proporcionar un allotjament a les famílies refugiades mitjançant el lloguer de petits habitatges on puguin reprendre les seves vides. Col·laboració 7.066€

[close]

Comments

no comments yet