Reglament règim intern centre de dia

 

Embed or link this publication

Description

Reglament règim intern centre de dia

Popular Pages


p. 1

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN “MAGDALENA MIRÓ” DE LA FUNDACIÓ CASA D’EMPARA DE VILANOVA I LA GELTRÚ El Centre de Dia “Magdalena Miró” està inscrit dins el marc de la Fundació Casa d'Empara de Vilanova i la Geltrú, que és una fundació benèfica particular sense cap fi lucratiu. Està destinat a esdevenir un entorn compensatori de la llar, durant les hores que presta els seus serveis, a les persones grans que lliurement i voluntàriament decideixen assistir-hi. Amb la finalitat d’aconseguir un bon funcionament del centre de dia, la millor convivència, la màxima participació, el respecte dels drets dels usuaris, i la consecució del màxim benestar integral d’aquests, és necessària la col·laboració de tots els usuaris. Per tot això, cal establir una organització, unes pautes de funcionament, i unes normes de convivència, les quals s’especifiquen a continuació. 1.- Identificació del servei o establiment El Centre de Dia per a Gent Gran “Magdalena Miró” està domiciliat a Vilanova i la Geltrú, Rambla Ventosa, número 20, i està registrat en data 14 de setembre de 1993, amb el número S02200, en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, secció d’Acolliment Diürn, amb una capacitat registral de 25 places. 2.- Objectius generals El Centre de Dia és un servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències cognitives i funcionals. El objectius generals del centre consisteixen a facilitar un entorn compensatori a la llar adequat a les necessitats d’assistència, afavorir la recuperació i el manteniment el màxim grau d’autonomia personal i social, mantenint la persona gran en el seu entorn sòcio - familiar, i proporcionar suport a les famílies que tenen cura d’elles. El servei es presta de dilluns a divendres, de 10 h. del matí a 18 h. de la tarda, tots els dies laborables de l’any. 3.- Destinataris i sistema d’admissió Podran accedir al Centre de Dia, les persones majors de 60 anys que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social i familiar. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 2

4.- Serveis i activitats Els serveis que presta el Centre de Dia són acolliment i convivència, dinar i berenar, atenció personal a les activitats de la vida diària, servei de fisioteràpia, animació sòcio-cultural, suport familiar i garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut. També està a disposició dels usuaris de centre de dia el servei de perruqueria i el de podologia. El Centre de Dia disposa d’un programa anual d’activitats adreçades tant al manteniment i la prevenció del deteriorament de les aptituds que intervenen en les àrees funcionals i cognitives de l’usuari, així com també a la vessant més lúdica de la persona. 5.- Normes generals de funcionament i convivència 5.1. Els responsables del Centre de Dia disposen d’un horari d’informació i atenció als familiars dels usuaris, que és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, o a hores convingudes. 5.2. Les absències voluntàries o forçoses transitòries s’hauran de comunicar a la persona responsable del centre de dia, el dia abans. En cas que es tracti d’una urgència, la família de l’usuari trucarà el mateix dia anunciant l’absència. Durant el període d’absència l’usuari continuarà realitzant l’aportació econòmica, de la qual es descomptarà la part proporcional corresponent a alimentació. 5.3. En les absències inferiors a tres mesos es garantirà la reserva de plaça si es realitza l’aportació corresponent. En cas que es produeixi una baixa superior a tres mesos es valorarà la continuïtat de la plaça sempre que no hi hagi llista d’espera. 5.4. L’usuari pot utilitzar totes les instal·lacions de la Fundació Casa d'Empara, excepte habitacions, tenint-ne cura, respectant-ne l’ús per part dels altres usuaris i observant la correcció en el tracte que exigeix educació i respecte als altres. 5.5. En el menjador, salons i d’altres estances de freqüentació ordinària, caldrà que el resident o usuari hi concorri vestit amb la correcció que cada un d’aquests llocs requereixi. 5.6. Els objectes perduts es lliuraran al despatx d’administració. Els responsables del centre no es faran responsables dels objectes de valor que portin els usuaris. 6.- Normes específiques de funcionament per àrees de treball 6.1. Menjador El menú garantirà l’alimentació correcta i variada dels usuaris, i les diferents dietes que hauran de ser supervisades pel responsable sanitari del Centre i per una dietista. El menú diari està exposat el tauler d’anuncis. Només es serviran menús diferents per prescripció facultativa. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 3

El lloc que s’ocupi al menjador serà fix, sempre i quan els responsables del centre no considerin necessari l’ús d’aquell lloc per a una altra persona. En cas d’haver-se de produir un canvi, sempre es comunicarà a la persona amb antelació. 6.2. Atenció sanitària L’usuari de Centre de Dia continuarà sota la tutela mèdica del seu metge de capçalera. Els medicaments, els bolquers i material per a l’atenció d’infermeria aniran a càrrec de l’usuari. La reposició d’aquests productes s’efectuarà pel mateix usuari i/o família, seguint les recomanacions dels responsables del centre. Qualsevol canvi de medicació haurà de ser documentat amb la corresponent prescripció facultativa. En cas que l’usuari pateixi alguna malaltia incompatible amb la convivència o que aquesta resulti difícil pels altres assistits, la Institució realitzarà els tràmits necessaris perquè pugui ser atès en un Centre adequat, i podrà donar per acabada, en tot cas, la relació de prestació amb el pacient. 6.3. Altres Segons l’article 13 de la llei de 10/1991 del 10 de Maig que modifica la Llei 20/1985 sobre Prevenció i assistència en substàncies que provoquen dependència de la Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC 1444522/5 1991, “no es pot fumar en els centre, locals o establiments d’atenció social, els casals o els esplais”. Per a aquest efecte hi ha zones habilitades, com és el jardí i els passadissos. 7.- Sistemes de cobrament El cobrament de la taxa fixada en el moment de sol·licitar l’ingrés al servei, o bé aquella que sigui determinada per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya en el cas de les persones que tinguin una ajuda concedida., es farà mitjançant domiciliació bancària, i per mensualitats anticipades. Les aportacions econòmiques seran revisades anualment. El servei de transport adaptat és un servei extern al Centre de Dia i per tant, queda exempt de l’ajuda concedida per la Generalitat a alguns usuaris. El primer mes l’usuari pagarà l’aportació proporcional corresponent, des del dia del seu ingrés. L’usuari haurà d’efectuar les aportacions econòmiques que corresponguin des del primer dia de l’ingrés, fins al dia en què causi baixa, ambdós inclosos. L’acumulació de dos rebuts impagats sense justificació, suposarà, previ avís a l’usuari i/o família, la baixa del centre. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 4

8.- Mecanismes d’informació i de participació El Centre de Dia disposa de fulls de reclamacions i d’un sistema de suggeriments, els quals estaran a disposició dels usuaris i persones que els demanin. El Centre de Dia exposarà en el tauler d’anuncis tota la informació que cregui oportuna per a l’usuari i els seus familiars. 9.- Drets dels usuaris del Centre de Dia La Fundació Casa d'Empara i el seu personal estan obligats a respectar i fer efectius els drets dels usuaris reconeguts als art. 8, 9, 10, i 12 de la Llei, 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i especialment, els següents: a) Dret a la informació b) Dret a la intimitat i a la no divulgació de les dades personals que estiguin en el seu expedient o historial c) Dret a la continuïtat de la prestació dels serveis en els condicions establertes o convingudes. d) Dret a no ser discriminat en el tractament per raó de naixença, raça, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstàncies personal o social. 10.- Obligacions dels usuaris de Centre de Dia L’usuari/usuària i el seu representant legal, el guardador de fet i/o la persona o familiar de referència, tenen els deures previstos a l’art. 13 de la Llei 12/2007, especialment: a) Observar la conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en l’establiment i la resolució dels problemes. b) Respectar la dignitat i els drets del personal del servei com a persones i com a treballadors. c) Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les persones. d) Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del centre i tenir-ne cura. e) Complir el reglament de règim interior. f) Abonar puntualment el preu establert. A més, tenen les obligacions següents: a) Facilitar la informació i la documentació que els sigui requerida per a l’adequada prestació del servei, i aportar els estris, vestuari i objectes personals que els demanin. b) Col·laborar en els activitats que els siguin recomanades per l’equip de professionals del Centre. c) Guardar la correcció en la higiene personal, el vestit, la conducta i el tracte amb la resta d’usuaris i amb el personal. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 5

11.- Sistema de baixa L’usuari de Centre de Dia podrà causar baixa per les causes següents: a) Voluntat expressa de l’usuari o del seu representant legal. b) Trasllat a un altre servei públic o privat. c) Defunció. d) Cessament o suspensió, previ avís a l’interessat, de la prestació per qualsevol de les causes següents: a. Quan es deixi de reunir els requisits i les condicions que van motivar l’atorgament de la plaça de Centre de Dia. b. Per incompliment de les normes de funcionament i convivència, així com del reglament de règim intern. c. Per incompliment de l’obligació de pagament. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

Comments

no comments yet