Reglament règim intern residencia

 

Embed or link this publication

Description

Reglament règim intern residencia

Popular Pages


p. 1

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN FUNDACIÓ CASA D’EMPARA Els objectius generals de la Residència consisteixen a facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, i a afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social. La Residència vol que els residents es trobin com a casa seva, en un ambient familiar i adequat a les seves característiques personals. L’objectiu és oferir un nivell de vivència, d’assistència i d’acolliment que en conjunt signifiqui un nivell de qualitat de vida acceptable. Amb la finalitat d’aconseguir el bon funcionament de la Residència, la millor convivència, la màxima participació, el respecte als drets dels residents, i la consecució del màxim benestar integral d’aquests, es necessària la col·laboració de tots els residents. Per tot això, cal establir una organització, unes pautes de funcionament, i unes normes de convivència, les quals es recullen en el següent REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR CAPÍTOL I: CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTABLIMENT Article 1.- La Residència “CASA D’EMPARA“ és un servei social, inscrit amb data 04/10/88 al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, amb el número S00113. Domiciliat a Vilanova i la Geltrú, Rbla. Ventosa, número 20. Essent el seu titular l’entitat d’iniciativa social “Fundació Casa d’Empara de Vilanova i la Geltrú”, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Article 2.- La Residència, “CASA D’EMPARA” és un servei substitutiu de la llar, i té la consideració d’institució oberta. És un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans. El servei es presta les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. Article 3.- L’establiment residencial, té com a finalitat esdevenir la llar de les persones grans, que lliura i voluntàriament han decidit ingressar-hi. Vol que els residents es trobin com a casa seva, en un ambient familiar i adequat a les seves característiques personals. Article 4.- Objectius del servei: Objectiu general: - Proporcionar la qualitat de vida dels residents. Objectius específics: - Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència. - Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 2

Article 5.- Per a la consecució d’aquests objectius, la Residència “CASA D’EMPARA” presta els següents serveis: - Allotjament - Manutenció - Acolliment i convivència - Atenció personal a les activitats de la vida diària - Hàbits d’autonomia - Dinamització sòcio-cultural - Manteniment de les funcions físiques i cognitives - Bugaderia i repàs de roba - Higiene personal - Suport social - Atenció familiar adreçada a l’afavoriment de les relacions de la família amb l’usuari, i el seu entorn. - Garantir l’assistència sanitària. Article 6.- Com a serveis complementaris la Residència ofereix: - Perruqueria/barberia - Podologia - Biblioteca - Serveis religiosos (confessió catòlica) - Acompanyament - Sortides i excursions - Farmàcia - Productes d’higiene personal L’horari i el cost d’aquests serveis estarà exposat al taulell d’anuncis. Article 7.- La Residència disposa d’un programa anual d’activitats, que inclou activitats per a afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social, així com activitats d’animació i d’oci. CAPÍTOL II: SISTEMA D’ADMISSIONS Article 8.- Són destinataris del servei, les persones grans amb un grau d’autonomia suficient per a realitzar les activitats de la vida diària, però que necessiten un determinat nivell d’organització i suport personal. Així mateix, són també destinataris del servei, les persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per a realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió, i que per les seves circumstàncies sòcio-familiars requereixen la substitució de la llar. Article 9.- Poden sol·licitar l’ingrés a aquest establiment residencial les persones que hagin complert 60 anys d’edat, (65 anys en el cas de places col·laboradores) i el seu estat de salut no requereixi una atenció hospitalària continuada. Són excloses les persones que pateixin malalties mentals o infeccioses transmissibles. Article 10.- En el cas de persones que per relació de tipus familiar -matrimonis, germans-, sol·licitin llur ingrés al mateix temps, la de menys edat haurà de tenir la mínima establerta a l’article anterior. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 3

Article 11.- D’acord amb els criteris que van inspirar la seva creació, l’establiment residencial, està destinat a subvenir les necessitats de caire material i assistencial d’ancians d’ambdós sexes que per mancances de tipus econòmic, físic o familiar ho necessitin i ho sol·licitin. Article 12.- Les sol·licituds d’admissió seran tramitades per la Direcció de la Residència d’acord amb el Reglament present i els criteris i objectius fixats pels Òrgans de Govern de la Institució. Article 13.- Els sol·licitants hauran de complimentar una Declaració Jurada, segons model que facilitarà la Direcció, en la qual es detallaran les circumstàncies personals, familiars, sanitàries, de residència, econòmiques, d’edat, etc., que la Institució cregui d’interès per tal d’assegurar l’adequació als criteris d’admissió i de règim interior de la Residència. Es respectarà el dret del candidat a preservar la seva intimitat, especialment en tot allò que no afecti al funcionament de l’establiment residencial i a les seves normes i reglaments interns. A l’ingrés, la direcció de la Residència, haurà de disposar d’un informe mèdic, efectuat com a màxim en els tres mesos anteriors a l’ingrés, a excepció feta dels casos urgents. Per tal d’assegurar el compliment d’allò que estableix l’article 8è, els sol·licitants hauran de fer les revisions i proves mèdiques que la Direcció de la Residència els indicarà. La Direcció podrà demanar als sol·licitants la documentació que cregui convenient: partides de naixement, informes socials, certificats de residència, etc.- per tal d’assegurar l’exactitud de les dades que contempli la Declaració Jurada presentada per aquests. Article 14.- La Direcció de la Residència no admetrà a tràmit cap sol·licitud d’ingrés, sense tenir la plena seguretat que aquesta obeeixi a la lliure voluntat de la persona que hagi d’ingressar. Això serà d’especial aplicació en els casos que els contactes inicials amb l’establiment residencial hagin estat efectuats per una persona que no sigui el mateix interessat. Article 15.- L’ingrés a la Residència de persones que no poden manifestar lliurement la seva voluntat que per raó de les seves circumstàncies personals poden ser declarades incapaces, comporta que el director tècnic de l'establiment en sigui el guardador de fet, quan l’ingrés de la persona s'hagi realitzat sense la intervenció d'alguna de les persones que s'indiquen a continuació: • Cònjuge o parella estable convivent. • Descendents majors d'edat o altrament els ascendents. • Germans. • La persona que hagi assumit la guarda de fet, sempre que hagi comunicat el fet de la guarda al jutge o al ministeri fiscal. Es deixarà constància en l'expedient assistencial dels familiars que han intervingut en l’ingrés, així com de la comunicació al jutge o ministeri fiscal efectuada per la persona que exerceix la guarda de fet. Article 16.- Sense perjudici del dret que en tot moment té el resident per a renunciar a la plaça que li hagi estat concedida, les admissions tindran caràcter provisional en el decurs d’un termini de quinze dies, transcorregut el qual amb una adaptació que es consideri satisfactòria per ambdues parts, l’admissió prendrà caràcter definitiu. Per tant, i mentre no s’hagi complert el termini esmentat, el candidat o resident provisional no prendrà cap mena de determinació que pugui dificultar el possible retorn al seu domicili d’origen. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 4

Article 17.- Qualsevol inexactitud que, més tard o més d’hora, es pugui apreciar en la Declaració Jurada presentada pel candidat, donarà dret a la Institució a exigir i exercir les rectificacions corresponents. Fins i tot aquesta circumstància podrà donar lloc a l’exclusió de la Residència de la persona afectada, si s’apreciés mala fe en l’alteració de dades, que hagin servit per desvirtuar alguna norma bàsica de les que regeixin el funcionament de la Residència “CASA D’EMPARA”, àdhuc en el cas que l’interessat hagi adquirit la condició de resident amb caràcter definitiu. Article 18.- En els supòsits de concert o col·laboració amb la Direcció General de Protecció Social (DGPS), o amb un altre Organisme Públic, que es refereixi a reserva de places, aquestes es cobriran segons les normes legals vigents i/o els terminis del conveni de col·laboració corresponents, sense perjudici de l’obligació del sol·licitant d’aportar els documents que puguin ésser exigits per la Direcció del Centre. Article 19.- Els matrimonis que havent complert les condicions d’admissió establerts amb caràcter general als articles anteriors, obtinguin places a l’establiment residencial, gaudiran del dret a compartir habitació exclusivament reservada per a ells. CAPÍTOL III: NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA RESIDÈNCIA Article 20.- No constitueix obligació dels residents el contribuir directament a la realització de cap tasca de les necessàries pel funcionament de la Residència, essent suficient que en aquest sentit facilitin al màxim la tasca dels professionals encarregats de desenvolupar-les. Malgrat això, és recomanable que els residents desenvolupin el màxim d’activitats adequades a la seva situació, amb l’objectiu de mantenir i potenciar les seves capacitats; principalment les activitats de cura personal que ja efectuaven amb anterioritat al seu ingrés: fer-se la higiene, endreçar-se l’habitació, fer-se el llit, tenir cura de la roba, etc. Aquells residents que, a més a més, desitgin contribuir de forma voluntària a la realització esporàdica, o continuada, d’alguna tasca referent al funcionament de la Residència: bricolatge, costura, jardineria, etc.- podran fer-ho sota les directrius de les persones responsables de cadascuna d’aquestes tasques. Article 21.- Atenent a les preferències més extenses en l’entorn social de la Residència, i en compliment de la voluntat fundacional, l’establiment només brinda, amb caràcter ordinari, serveis religiosos corresponents a la confessió catòlica. Article 22.- El règim de sortides serà lliure, llevat que existeixi prescripció facultativa que ho impedeixi. Les persones presumptament incapacitades, a criteri del responsable sanitari, i amb la finalitat de la seva protecció, sortiran acompanyades de familiars o d’altres persones. Caldrà comunicar amb antelació suficient la intenció d’estar absent a l’hora dels àpats, o per dormir. Article 23.- En cas de malaltia els residents s’hauran de sotmetre a les prescripcions del servei mèdic. Article 24.- Règim de visites. Les visites al resident a l’establiment residencial, s’ajustaran a les següents normes: - Els visitants han de passar per recepció, tant a l’entrar com al sortir. - Els visitants hauran d’esperar a recepció fins l’arribada del resident a aquest punt “rebuda”. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 5

- Les visites s’efectuaran en espais comuns de la residència. - L’horari establert per a les visites és el que s’anuncia al tauló d'anuncis de la Residència. - Queda prohibida l’entrada d’animals domèstics dins la Residència. - Les visites als residents malalts hauran de seguir les indicacions del responsable sanitari (l’horari s’ajustarà a les necessitats del malalt). Article 25.- En cas de malaltia, impossibilitat i, àdhuc defunció, d’un resident, la Institució s’ocuparà de tot allò que calgui, sense perjudici de donar avís als familiars o persones que aquest hagi designat prèviament en previsió de qualsevol de les circumstàncies esmentades. Article 26.- Els objectes perduts es lliuraran a consergeria o s’avisarà als propietaris per que els recullin. Article 27.- Es recomana no tenir objectes de valor o diners a la Residència. En aquest sentit, la residència no es fa responsable de les pèrdues que es puguin produir d’aquest objectes. La residència tampoc es fa responsable de les pròtesis externes dels residents, com ulleres, audifons o dents postisses. Article 28.- La correspondència serà lliurada a l’usuari directament o al seu representant legal. Article 29.- Sistema horari de funcionament de la Residència. a) Horari general del servei Serà el que s’exposa en el tauló d’anuncis de la Residència. b) Menjador-cuina El menú garantirà l’alimentació correcta i variada, i les diferents dietes que poden ser prescrites per ordre mèdica. En cas de no utilització d’algun àpat s’avisarà amb 24 hores d’antelació al responsable del servei de menjador. Les places de menjador són fixes per a la millor atenció al resident. La seva ocupació pot ser modificada per la persona responsable de la Residència per necessitats del servei. c) Habitacions Els residents han de respectar la distribució i ordre existent del mobiliari, encara que podran decorar-ho amb els seus propis objectes personals. Les deixalles es deixaran en els llocs destinats a aquestes. Per tal de facilitar la neteja de les habitacions, sempre que sigui possible, els residents les deixaran lliures. Si s’utilitza la radio o la TV a l’habitació, el volum dels aparells haurà de permetre una adequada convivència. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 6

La persona responsable de la Residència, serà qui designarà els canvis d’habitació de forma justificada per motius de convivència, per prescripció facultativa, o necessitats estructurals del servei, prèvia comunicació a l’usuari. d) Bugaderia Tots els residents hauran de tenir la seva roba marcada, en cas contrari, la residència no es farà responsable de les pèrdues que es puguin produir. La roba de l’usuari es rentarà sempre que sigui necessari. També s’efectuarà el repàs de la roba personal. La roba personal de l’usuari que es vagi deteriorant, haurà de ser proveïda per l’usuari o pels seus familiars segons les indicacions dels cuidadors. e) Atenció sanitària L’horari de consultes és el que en cada moment s’anunciï al tauló d’anuncis. L’usuari en el moment de l’ingrés , aportarà la Tarja de la Seguretat Social, per procedir al canvi de metge de capçalera, si s’escau. Els medicaments, bolquers, i el material per a l’atenció d’infermeria, anirà a càrrec del resident, mitjançant la Seguretat Social, o Mútua que correspongui. Els desplaçaments al metge, especialistes o altres, els faran els familiars. En cas de no tenirne, a càrrec l’usuari, la Residència li facilitarà l’acompanyament i el desplaçament si la persona no és autònoma. En el cas de tot sol o bé acompanyat de persona aliena a la Residència, obtingui atenció mèdica externa al serveis propis de l’Entitat, ell, o bé el seu acompanyant, tindran l’obligació de donar coneixement a la Direcció de la Residència, mitjançant informe mèdic escrit, de la prescripció que se li hagi fet i de la causa de la mateixa, a fi de facilitar-ne el subministrament de medicació, i en el cas de ser una afecció contagiosa tindrà de comunicarse amb tota immediatesa. L’usuari és el responsable de la seva higiene personal, sempre que sigui possible. Altrament, el personal cuidador de la Residència s’encarregarà d’ajudar-lo o fer-li aquesta, i del manteniment del seu aspecte personal. El resident es banyarà o dutxarà sempre que sigui necessari, i si s’escau, d’acord amb les indicacions del personal cuidador. Els estris de la higiene personal (per exemple raspall de dents, maquineta d’afaitar...), aniran a càrrec del resident, igual que els productes per la seva higiene personal. CAPÍTOL IV: NORMES DE CONVIVÈNCIA I RESPECTE MUTU ENTRE ELS RESIDENTS Article 30.- Tot resident es comportarà correctament amb els altres i haurà de respectar escrupolosament les normes de funcionament establertes, per tal de mantenir el bon clima de convivència dins la Residència. Per respecte a tots els residents, les alteracions provades de les normes de convivència podran, fins i tot, comportar l’exclusió de la Residència dels responsables de les mateixes. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 7

Article 31.- Els residents gaudiran de llibertat de moviment dins de la Residència, tot respectant però els horaris fixats per als diferents serveis i els espais reservats, que no siguin d’ús col·lectiu. Article 32.- El resident pot utilitzar les instal·lacions, els objectes i els aparells de la Residència, tenint cura dels mateixos i respectant l’ús dels altres residents (TV, sofàs, etc...). Aquesta utilització serà condicionada a la celebració d’activitats col·lectives degudament organitzades pel Centre, que tindran sempre absoluta prioritat. Article 33.- Es totalment prohibit de fumar en qualsevol lloc de la residència.. Article 34.- En cap cas, els serveis religiosos tindran caràcter obligatori, garantint el respecte a la llibertat de confessió religiosa, ni originaran cap discriminació per aquest fet. Article 35.- Drets dels usuaris. L’usuari/usuària té els drets reconeguts a les lleis i especialment als articles. 8,9,10 i 12 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, això és: a) Que es respecti la dignitat de les persones, llur benestar i llur autonomia i intimitat. b) La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients. c) Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur consentiment específic i lliure. d) Accedir a llurs expedients individuals. e) Exercir la llibertat individual per a ingressar i romandre a l’establiment, i per a sortir-ne, llevat les limitacions establertes per la legislació vigent. f) Conèixer el reglament intern del servei, i especialment, els seus drets i deures. g) Rebre una atenció personalitzada. h) Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural, en condicions d’igualtat respecte a l’atenció que reben els altres ciutadans. i) Comunicar i rebre lliurement informació. j) El secret de les comunicacions. k) Presentar suggeriments, queixes i reclamacions i rebre resposta. l) Gaudir de la intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana. m) Considerar com a domicili l’establiment residencial on viuen i mantenir la relació amb l’entorn familiar, convivencial i social, tot respectant les formes de vida actuals. n) Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col·lectivament. o) Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l’entorn on viuen. p) Exercir lliurement els drets polítics i la pràctica religiosa. q) Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades. r) Rebre de manera continuada la prestació dels serveis. s) No ésser sotmesos a cap mena d’immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones. t) Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de l’usuari o usuària. Article 36.- Obligacions dels usuaris: L’usuari/usuària i el seu representant legal, el guardador de fet i/o la persona o familiar de referència, tenen els deures previstos a l’art. 13 de la Llei 12/2007, especialment: a) Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en l’establiment i la resolució dels problemes. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 8

b) Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors. c) Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les persones. d) Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del centre i tenir-ne cura. e) Complir el Reglament de règim interior. f) Abonar puntualment el preu establert CAPÍTOL V: DEL RÈGIM ECONÒMIC Article 37.- El cost per l’estada a l’establiment residencial és el pactat en el contracte assistencial. Article 38.- Tot resident, pel sol fet de ser-ho, té dret a la cobertura integral de totes les seves necessitats bàsiques: -allotjament, manutenció, assistència sanitària, etc.-, tot això en el marc del servei que amb caràcter general la Residència habiliti, tenint cura que resultin dignes i suficients en tots els sentits. Article 39.- La no utilització dels serveis generals de la Residència, no donarà dret a rebre compensacions de cap mena ni a eximir-lo de l’obligació de satisfer íntegrament l’aportació econòmica personal que preveu el Reglament present, i el contracte assistència subscrit; exceptuant el cas de les absències voluntàries superiors a 30 dies consecutius mensuals, en què –en cas que fos voluntària- s’haurà de reservar la plaça però es podrà cobrar el preu de l’estada deduint-ne el cost de l’alimentació, que està quantificat en un 30% del cost total. Article 40.- L’obligació de la Residència en quant a la cobertura de les necessitats prevista en aquest article, s’entendrà sempre com complementària als mitjans propis dels usuaris. Tal es el cas, per exemple, de l’atenció sanitària, en què l’obligació de la Residència es limitarà a facilitar l’accés a l’atenció sanitària, bé sigui per la Seguretat Social o per mitjà de les assegurances mèdiques privades que tinguessin els usuaris (costejades econòmicament per ells). Les contingències no cobertes per les assegurances mèdiques que tinguessin els usuaris, seran ateses per aquests. Article 41.- En la mesura del possible, les aportacions econòmiques s’efectuaran mitjançant domiciliació bancària, i per mensualitats anticipades. Pels serveis que es prestin als usuaris es lliuraran les corresponents factures, de les quals es guardarà còpia en el servei o establiment durant un termini de 6 anys. En les factures que es lliurin als usuaris, constarà el cost total del servei, i la quantitat efectiva que paga l’usuari. Article 42.- Les modificacions de tarifes de preus no podrà suposar, en cap cas, la revisió unilateral dels pactes subscrits en el contracte assistencial, entre els titulars de l’establiment i els usuaris, o en el seu cas, els seus representants legals. Article 43.- Els residents faran una aportació econòmica d’acord amb les seves possibilitats, fins a cobrir el preu d’estada a la residència. Així mateix els residents, les rendes dels quals no arribin a cobrir el preu de l’estada, però que comptin amb béns patrimonials, transcorregut el període de provisionalitat a que fa referència aquest reglament i hagin adquirit, per tant, la condició de residents definitius, estaran obligats a efectuar la realització de la part que calgui dels seus béns patrimonials esmentats per tal de complementar el preu referit. A aquests efectes, no tindran la consideració de béns patrimonials els objectes d’ús personal –televisors, ràdios, llibres, vehicles, vestuari, joies, etc.- Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 9

En el cas de que no puguin satisfer la totalitat o part del preu de la residència es comptabilitzaran les quantitats no satisfetes com a crèdit de la Fundació Casa d’Empara al resident, i aquesta podrà reclamar la seva devolució a fi de poder reclamar el seu import en el moment en que el propi resident o els seus hereus, els fos possible de satisfer-lo en tot o en part. Article 44.- En finalitzar amb caràcter definitiu l’estada de l’usuari en l’establiment residencial, se’ls farà liquidació en funció del temps real en que hagi estat ingressat. A aquests efectes es tindran en compte les següents consideracions: a) Baixa voluntària: els usuaris hauran d’anunciar la baixa als responsables de l’establiment amb un pre-avís de 15 dies. En cas contrari, en fer la liquidació es podrà cobrar fins un màxim de 15 dies addicionals del preu de l’estada com a compensació. b) La liquidació per baixa definitiva del resident es farà, com a màxim en el termini d’un mes. En el moment de l’ingrés, no es podrà exigir a l’usuari, una quantitat superior a 15 dies del preu de l’estada com a garantia de pagament. Aquesta garantia s’haurà de liquidar en cas de baixa. CAPÍTOL VI: MECANISMES D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ Article 45.- Els residents i els seus familiars, tenen el dret d’ésser escoltats individualment en tot allò que creguin que pot contribuir a la millora del funcionament de la Residència en tots els ordres, o per a la formulació de queixes o reclamacions. A aquest efecte, el director tècnic del servei, i el responsable higienico-sanitari, disposaran d’un horari d’atenció als familiars i usuaris, que restarà exposat en el tauler d’anuncis. Article 46.- L’establiment disposa de fulls de reclamació davant el Departament de Benestar Social, i d’una bústia de suggeriments. Article 47.- La Residència disposa d’un tauler d’anuncis en un espai concorregut pels residents on s’hi exposa: - Autorització de l’establiment. - Organització horària dels serveis generals que es presten. - Tarifa de preus actualitzada i, si s’escau, dels serveis complementaris. - Organigrama de l’establiment. - Avís sobre la disponibilitat de fulls de reclamació, i sobre la possibilitat de reclamar davant el Departament de Benestar Social. - Calendari amb horari d’activitats, i concreció setmanal, quinzenal o mensual d’aquestes. - Instruccions per a casos d’emergència amb especificacions per al personal de l’establiment i per als usuaris tenint en compte les seves característiques. - Horari d’atenció als familiars i usuaris per part del director tècnic i del responsable higienico-sanitari. - Horari d’atenció metge - Horari de funcionalment de la residència. CAPÍTOL VII: SISTEMA DE BAIXES Article 48.- El resident causarà baixa per les següents causes: Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

p. 10

a) Expressió de la seva voluntat, o en el seu cas del seu representant legal, en qualsevol moment, de renunciar a la plaça que li hagi estat assignada. El resident haurà d’anunciar la baixa voluntària als responsables de l’establiment. b) Trasllat a un altre servei públic o privat. c) L’expiració del temps pactat en el cas que es tracti d’un ingrés temporal. d) Abandó de la residència sense cap notificació, per un període de més de 30 dies seguits. d) Defunció. Article 49.- L' incompliment provat per part dels usuaris i en el seu cas dels seus representants legals de les obligacions esmentades en aquest reglament, podrà comportar la suspensió de la prestació del servei i el cessament i baixa del resident. Aquesta mesura en cap cas tindrà caràcter sancionador. Les causes de suspensió o cessament de la prestació són: a) Quan s’hagi observat inexactitud en la declaració jurada, observant mala fe en l’alteració de les dades, que hagin suposat l’accés a la prestació sense reunir realment els requisits establerts. b) Quan es deixin de reunir els requisits i les condicions que van motivar l’ingrés en la Residència. c) Per incompliment de les normes de funcionament i convivència, de la Residència, i en general del reglament de règim interior. d) Per incompliment de la obligació de pagament. e) Per incompliment de prescripcions facultatives d’obligada aplicació a tots o part dels residents degut a causes excepcionals d’afeccions contagioses. I per la manca de comunicació, a la Direcció de la Residència, de la diagnosi de facultatiu extern que hagi pogut utilitzar el resident, i de les prescripcions facultatives també externes, que no permetin, al servei higienic-sanitari de la residència, de complir amb els protocols de guarda i subministrament de medicaments. Aprovat per la Junta del Patronat de la Fundació Casa d’Empara de Vilanova i la Geltrú, del dia 22 de gener de 2013. Rambla Ventosa, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93.811.51.64 Fax 93.814.46.71 NIF G-08369449 E-mail: casaempara@casaempara.cat

[close]

Comments

no comments yet