Wateropleidingen Jaarverslag 2016

 

Embed or link this publication

Description

Wateropleidingen Jaarverslag 2016

Popular Pages


p. 1

Wateropleidingen Jaarverslag 2016 www.wateropleidingen.nl

[close]

p. 2

www.wateropleidingen.nl Voorwoord Het jaar 2016. We kijken terug op een jaar vol beweging en ontwikkeling. Het jaar waarin we laten zien dat we dé partner in waterkennis zijn. Het betekent een uitgebreide en intensieve samenwerking met de sector. Het bestuur vertegenwoordigt de breedte van de watersector en geeft richting aan onze activiteiten. Die samenwerking zorgt ervoor dat ons aanbod uitgebreid en geactualiseerd is. De sector kan er op vertrouwen dat wij de juiste waterkennis borgen en op peil houden. Die van cursisten en opdrachtgevers. Dit doen we elke dag met veel passie en enthousiasme. Agnes Maenhout Directeur Wateropleidingen Dat de sector het belangrijk vindt kennis op peil te houden blijkt uit de vele maatwerk opdrachten die we uitvoerden. Een opfriscursus voor drinkwatercontroleurs. Een kennisscan voor Rioned. Een onderzoek naar in- door en uitstroom activiteiten van drinkwaterbedrijven voor het O&O fonds. We leverden de eerste groep geslaagden af van de nieuwe opleiding Dijktechniek. Dijkgraaf Hetty Klavers deelde de diploma’s uit. We sloten 2016 af met het winnen van de tender ‘Opleidingstraject voor de Nieuwe Normering Waterveiligheid’. Vooruitkijken is iets waar we goed in zijn. Dit jaar formuleerden we een nieuwe strategie voor de komende 3 jaar. Samen met de sector werken we aan actueel vakmanschap voor de toekomst. P. 2

[close]

p. 3

www.wateropleidingen.nl P. 3

[close]

p. 4

inhoudsopgave 1. Partner in kennis | 5. 2. Buitenland | 9. 3. Innovatie van ons aanbod | 12. 4. Zichtbaar rendement | 15. 5. Organisatie | 18. www.wateropleidingen.nl Fotograaf Theo Vermolen P. 4

[close]

p. 5

1. partner in kennis

[close]

p. 6

www.wateropleidingen.nl 1. Partner in kennis Afstemmen met innovaties en ontwikkelingen in de sector is voor Wateropleidingen essentieel. Goed samenwerken met partijen in de watersector zorgt dat nieuwe kennis zich verspreid en geborgd blijft bij onze klanten. Afvalwaterzuivering • De Energiefabriek • Zuiveren met Anammox • De Grondstoffenfabriek • Nereda Steeds meer organisaties weten ons te vinden. Voor opleidingen maar ook voor vraagstukken over actuele kennis, kennis borgen, arbeidsmobiliteit, opleidingsplannen en certificering. In 2016 bouwden we de samenwerking met de sector verder uit. Omdat we zelf bijeenkomsten organiseren en omdat we gevraagd worden deel te nemen. Voorbeelden zijn Raad van Advies voor de opleiding Dijktechniek, Platform Controle en Handhaving, KIAD platform drinkwaterbedrijven, HR-O&O-drinkwater bedrijven, CoP Beheer en Onderhoud, samenwerken met CIV-Water en Programmaraad PAOTM. Waterbeheer • Ecologisch Oeverbeheer • Integraal waterbeheer Waterveiligheid • IPM (Integraal Projectmanagement) • De aarde verandert, uw kering ook? Vergunningen en Handhaving • PHB module F • Toezicht en handhaving Riolering en Stedelijk Water • Rioleringstechniek • Stedelijk Water Nieuwe titels en herzieningen Vanuit de samenwerking ontwikkelde we voor elk vakgebied meer dan 2 titels of we hebben titels herzien. Hiermee hebben we ons doel van 2016 ruim behaald. Drinkwater • Opfriscursus voor drinkwatercontroleurs • Actuele Zuiveringstechnieken P. 6

[close]

p. 7

Opfriscursus drinkwatercontroleurs In opdracht van het Platform Controle en Handhaving (PCH) ontwikkelde we de ‘Opfriscursus voor drinkwatercontroleurs’. We voerden deze cursus acht keer uit. De cursus richt zich vooral op de gewijzigde NEN 1006, herziene waterwerkbladen en de Inspectierichtlijn 2016. Tijdens de cursus delen drinkwatercontroleurs hun kennis met elkaar en bespreken praktijkcases. Drinkwatercontroleurs hebben vaak contact met klanten. Ook die vaardigheid wordt tijdens deze cursus aangescherpt. Cursisten krijgen feedback op hun klantbezoeken. Els Vernooij (Opleidingsmanager): “We bieden een sterk programma ter bevordering van een landelijk uniforme werkwijze. Docenten uit de praktijk, veel van elkaar leren. We maakten een instructiefilm met een toetsing. Hierdoor weet iedereen of hij of zij beschikt over de juiste kennis.” www.wateropleidingen.nl Kennisscan Voor Rioned ontwikkelden we de kennisscan op het gebied van riolering en stedelijk water. De kennisscan hoort bij de Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken. Met deze kennisscan kunnen gemeenten nagaan welke kennis zij wel of niet in huis hebben. De kennisscan is in 2016 meerdere keren uitgevoerd in diverse regio’s. De uitkomsten geven inzicht in actuele kennis. Dijktechniek De ontwikkeling van de opleiding Dijktechniek werd begeleid door de Raad van Advies. Voorzitter is dijkgraaf Hetty Klavers. In 2016 startte de opleiding voor de 2e keer. De opleiding zorgt voor het professionaliseren van het vakgebied waterveiligheid. We brengen de technische kennis van hbo-ers op peil. Hetty Klavers, dijkgraaf waterschap Zuiderzeeland, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Vakmanschap is heel belangrijk voor waterschappen. De opleiding dijktechniek zorgt ervoor dat dijkprofessionals van de toekomst ons vakmanschap vergroten. En dat hebben we de komende jaren hard nodig als we volop aan de slag gaan met het versterken van onze dijken.” (uit HWBP). P. 7

[close]

p. 8

www.wateropleidingen.nl In 2016 brachten we 98 offertes uit. Hiervan zijn er 71 gegund. Een score van 72%. Het aantal maatwerkvragen neemt steeds meer toe. 45% van de offertes zijn gericht op maatwerk. Maatwerkvragen zijn heel verschillend van aard. Een aantal voorbeelden: We ondersteunden Dunea met een trainingsprogramma en persoonscertificering over de HELKO methode voor medewerkers en aannemers. We ontwierpen een programma Basiskennis zuiveren op maat voor een klant uit de industrie waar een hoge N-belasting aanwezig is. We voerden deze cursus in diverse Europese landen uit. In opdracht van het O&O fonds onderzochten we de in- door en uitstroom activiteiten van de drinkwaterbedrijven. We trainden vmbo docenten in het vakgebied water zodat zij voldoende gekwalificeerd zijn om hun studenten op te leiden. Opdrachtgevers zijn Stowa en Rijkswaterstaat. Samen met PAO Techniek en Management en HKV Lijn in water vormt Wateropleidingen het consortium. De komende twee jaar verzorgen we samen het opleidingsprogramma Nieuwe veiligheidsnormering. Keringbeheerders en marktpartijen leren omgaan met de nieuwe beoordeling en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium WBI. Het opleidingsprogramma telt nu 14 verschillende cursussen van 1 tot 3 dagen. Een deel van de cursussen organiseerden we als pilot in het najaar van 2016. Veel cursussen behandelen aspecten van het door Deltares en Rijkswaterstaat ontwikkelde instrumentarium WBI. Ronald Hoorman (Programmamanager): “We zijn trots dat onze klanten voor Permanente Her- en Bijscholing trouw aan Wateropleidingen blijven. Een nieuwe cyclus van modulen is van start gegaan. De goede relatie met de opdrachtgevers blijven we vanzelfsprekend voortzetten.” De grootste maatwerkopdracht van 2016 is het winnen van de tender “Opleidingstraject voor de Nieuwe Normering Waterveiligheid”. P. 8

[close]

p. 9

2. buitenland

[close]

p. 10

www.wateropleidingen.nl 2. Buitenland World Water Academy, de Engelse naam voor Wateropleidingen, bouwde het afgelopen jaar verder aan de internationale activiteiten van onze organisatie. World Water Academy (WWA) Voor Waterschap Vechtstromen organiseerde World Water Academy 2 trainingen voor de nieuwe besturen van de waterschappen in Swaziland. Samen met DB-lid Jan van Hoek en 2 beleidsmedewerkers is een inspirerend en interactief programma vorm gegeven. World Water Academy won in Myanmar het project WASH Training (Water, Sanitatie en Hygiene) in rampsituaties. Dit UNICEF project gaat een aantal ervaringsdeskundigen op dit gebied verder inhoudelijk en didactisch trainen. Zodat zij in staat zijn zelf leiding te geven en trainingen uit te voeren over dit onderwerp. Samen met de lokale vestiging van MDF en een trainer via het Nederlandse Rode Kruis wordt de cursus ontwikkeld en uitgevoerd. World Water Academy ontwikkelde in het kader van het door Erasmus+ gefinancierde AQUAVET project materialen voor de cursus Waterefficiënte technieken voor loodgieters. Voor het najaarscongres van Waternetwerk ‘Wereldwijd samenwerken aan water’ droeg World Water Academy bij aan de organisatie van het programma. Daarnaast gaven we een inhoudelijke sessie samen met Wereld Waternet en Vitens Evides International. AquaDactics De in 2015 opgerichte zusterorganisatie AquaDactics is door EWSeta, de accreditatie organisatie van de Zuid Afrikaanse Water en Energy sector, geaccrediteerd als skills development provider. Ons aanbod op MBO niveau (NFQ level 4) is ook geaccrediteerd. De officiële toekenning van de accreditatie vindt plaats in 2017. Tijdens de WISA conferentie (Water Institute of Southern Africa) in Durban (mei) organiseerde AquaDactics twee inhoudelijke presentaties over het gebruik van ervaring in trainingen en methodes en de implementatie van innovaties via trainingen. Daarnaast had AquaDactics samen met Centre of Expertise een eigen stand op de beurs. P. 10

[close]

p. 11

We namen deel aan Nereda Community in Pilanesberg, Zuid Afrika georganiseerd door RoyalHaskoningDHV en Nereda licentiehouders Mondiaal. Het doel is om het netwerk te ontwikkelen voor trainingen. AquaDactics heeft in 2016 in totaal 6 proposals geschreven. Hiervan is 1 proposal gegund, 3 lopen nog en 2 zijn niet gegund. Met de accreditatie en verdere samenwerking in de sector verwachten we in 2017 meer vraag naar ons aanbod. In 2016 hebben we de website van AquaDactics een frisse look gegeven en is nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. Samen met Vitens Evides International voerden we een trainingsproject uit over waterdistributie in Kaapstad. In dit project is een curriculum opgezet voor zogenaamde first line response officers. Dit zijn monteurs en inspecteurs die als eerste naar een lekkage of probleem in het waterdistributienetwerk gaan. Daarnaast ontwikkelde we de eerste module Bascis of Water Reticulation. www.wateropleidingen.nl Buitenlandse Delegaties Het hele jaar ontvingen we verschillende buitenlandse delegaties in Nieuwegein. Vaak waren dit delegaties met interesse voor Wateropleidingen. Met vragen als hoe werkt Wateropleidingen in de praktijk en wat is de waarde van het programma Trainen van Trainers. Johan Oost (Project manager World Water Academy): “Ik ben trots op de cursusontwikkeling in Kaapstad met lokale experts en professionals. Met een combinatie van didactische trainingen, Nederlands materiaal en een expert (Jan Peuten) hebben we onze WWA filosofie en manier van werken in de praktijk gebracht voor water distributie.” P. 11

[close]

p. 12

3. innovatie van ons aanbod

[close]

p. 13

www.wateropleidingen.nl 3. innovatie van ons aanbod De opleidingen van Wateropleidingen zijn alweer bijna vijf jaar in blended vorm: een combinatie van klassikale trainingen met online leren in onze digitale leeromgeving de digitale Wateropleidingen [DWO]. De DWO biedt de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan met het lesmateriaal. Zo maak je oefenvragen, bekijk je filmpjes en vind je relevante achtergrondinformatie. En dat op elk moment van de dag. Qua ontwikkelen van onze digitale leeromgeving hebben we niet stil gezeten. Digitale Wateropleidingen Belangrijk punt is dat wij de evaluatievragen over de DWO hebben verbeterd waardoor we gerichte feedback ontvangen en de waardering beter kunnen meten. Het resultaat is dat de waardering gemiddeld met 0,5 punt gestegen is volgens de evaluaties. In 2016 is de DWO aantrekkelijker gemaakt door meer beeldmateriaal en oefenmateriaal toe te voegen. Inmiddels staan er meer dan 80 opleidingen in de DWO. In 2016 maakten 958 unieke bezoekers gebruik van de DWO. Gemiddeld bezoekt een cursist 48 keer de omgeving met een gemiddeld bezoek van 8,2 minuten. E-learning Nieuw is de e-learning module ‘De taal van de waterkering’. Voor iedereen die start in het vakgebied is deze module heel handig. Je maakt je op een interactieve wijze de belangrijkste begrippen snel eigen. Innovatief aan deze e-learning module zijn de verschillende animaties die een goed beeld geven van de invloed van golfslag op een waterkering of hoe een sluis werkt. Voor deze innovaties hebben we geïnvesteerd in het aannemen van een multimedia designer die ook mede verantwoordelijk is voor onze nieuwe huisstijl. De Look & Feel is nu eigentijds, de navigatie is eenvoudiger en past bij de huisstijl van Wateropleidingen. De vindbaarheid van informatie is verbeterd. Ook is het mogelijk om op elk device (laptop, telefoon, ipad etc.) de DWO te bezoeken. Om cursisten nog beter te ondersteunen bieden we naast de e-learning module wiskunde ook een e-learning module scheikunde aan. Beide modules zijn voor deelnemers van onze opleiding binnen de digitale leeromgeving beschikbaar. . P. 13

[close]

p. 14

www.wateropleidingen.nl Online toetsen In 2016 is digitaal toetsen een feit. We hebben geïnvesteerd in een nieuw toetssysteem en pasten dit toe bij de opleiding Dijktechniek. De toets, het nakijken en de analyse gebeurt digitaal. Met digitaal toetsen is het gebruik van foto’s en filmpjes mogelijk. Cijfers zijn bij het gebruik van meerkeuzevragen snel bekend en we draaien analyserapporten uit als dat nodig is. Een belangrijk aandachtspunt is dat de vraagsoort geschikt moet zijn. Meerkeuzevragen heeft de voorkeur maar dat past niet altijd bij de aard van onze opleidingen. Daarnaast hebben cursisten voldoende IT kennis nodig. Daarom is een zorgvuldige afweging nodig bij de inzet van digitaal toetsen en bij het inrichten van een tentamen. Ingrid Hilwerda (Didactiek adviseur): “Door te werken met professionals uit de watersector als docent zitten wij al heel dicht op de praktijk. Die praktijkgerichtheid versterken we door bij het ontwerpen en ontwikkelen van opleidingen en cursussen bij elke stap na te denken hoe we de praktijk zo dicht mogelijk kunnen benaderen. Dit kan bijvoorbeeld door inzet van praktijklocaties, praktijkopdrachten en oefeningen gebaseerd op praktijksituaties. Ik ben er trots op dat wij de praktijk zo centraal stellen want dat levert het grootste leereffect op.” Bij de opleiding Dijktechniek heeft digitaal toetsen positief uitgepakt. Het tentamen werd inhoudelijk als pittig ervaren maar was een goede afspiegeling van de inhoud. Deelnemers konden goed uit de voeten met het digitaal verwerken van de antwoorden. P. 14

[close]

p. 15

4. zichtbaar rendement

[close]

Comments

no comments yet