Pravila blackboard

 

Embed or link this publication

Description

muvarna

Popular Pages


p. 1

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИ С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА BLACKBOARD В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 1. При провеждане на електронен изпит в BLACKBOARD изпитващото звено (катедра или УС) е длъжно да осигури по минимум ДВАМА квестори на учебна зала, които да присъстват през цялото време на изпита. Представителите на ЦЕДО не са квестори и имат само задължения (при необходимост) за техническа и софтуерна поддръжка – включване на изпитните тестове, реакция на възникнали проблеми и др. 2. Студентите се предупреждават от изпитващите своевременно да проверят и – при необходимост – да обновят потребителските си имена и пароли, за да се избегнат недоразумения в деня на изпита. 3. Преди началото на изпита преподавателят/изпитващият следва да информира студентите за начина на провеждане на изпита и за всички подробности по изпълнението на отделните задачи. Ако има въпроси от тяхна страна преди или по време на изпита, единствено изпитващият преподавател може дава разяснения или допълнителна информация. 4. При влизане в изпитната зала студентите са длъжни да оставят чантите, телефоните и други електронни устройства на определено за целта място. Квесторите дават указания и организират заемането на местата. Установяването на втори мобилен телефон или друго мобилно електронно устройство у даден студент след началото на изпита, независимо дали е включен или не, се третира като доказано преписване и се налага наказание по чл. 197 (1) от Правилника за учебната дейност на МУ-Варна. 5. Квесторите са длъжни да следят и да пресичат своевременно опити за подсказване и преписване от страна на студентите. При доказано преписване под каквато и да било форма изпитът се прекратява и студентът следва да напусне учебната зала. В тези случаи се прилага чл. 197, ал. 1 от Правилника за учебната дейност на МУ-Варна, който гласи: Чл. 197. (1) (Изм. и доп. – 23.01.2017г.) При доказано преписване на текущ контрол, семестриален изпит, държавен изпит или плагиатство от студент при разработването на самостоятелна работа му се налага наказание слаба оценка, лишаване от право да положи изпит по съответната дисциплина за учебната година и предупреждение за отстраняване. При повторно нарушение студентът се отстранява за определен от Ректора срок. За констатираното нарушение се съставя протокол и се изпраща на декана с копие до директора на ЦЕДО. 6. С оглед ефективното използване на изпитните места не се разрешава оставане в изпитната зала след завършване и предаване на теста. Студентът информира квесторите, че е завършил изпита, и напуска компютърната зала. Доц. Иван Мерджанов, д. п. Директор на ЦЕДО

[close]

Comments

no comments yet