smart 202

 

Embed or link this publication

Description

smart 202

Popular Pages


p. 1

มาเปน กนั นะครับ

[close]

p. 2

กจิ กรรมในรอบ 3 เดือน ภาพที่ (1) : มูลนิธิส่ือเพ่ือเยาวชน รวมกับ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข ภาพ (สสส.) จัดประกวดคลิปรณรงคประเด็น “วัยรุนรูทันควันบุหรี่” และนําผลงานมา จัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรงุ เทพมหานคร เขตปทมุ วัน ภาพที่ (2) : นกั ศกึ ษาภาควิชาการพยาบาล สาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ช้ันปที่ 2 ศึกษาดูงานดาน การควบคมุ ยาสูบ บทบาทหนาท่ีของพยาบาลใน การปอ งกันและวธิ กี ารชวยเลกิ จากการบรรยาย ของ ผศ.กรองจติ วาทสี าธกกจิ ทปี่ รกึ ษามลู นธิ ริ ณ รงคฯ และนางสาวชวาลา ภวภตู านนทฯ รว มเปน วทิ ยากร วนั ท่ี 14 มนี าคม 2560 ภาพที่ (3) : สมาพันธเครือขายแหงชาติ เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ เปดตัว “ชมรมนัก ฟุตบอลปลอดบุหร่ี” เพื่อเปนทูตรณรงคเชิญ ชวนใหนักกีฬา ลด ละ เลิกบุหร่ี ณ อาคาร เฉลมิ พระเกยี รติ 50 พรรษา ซ.ศนู ยว จิ ยั กรงุ เทพฯ วันที่ 23 มีนาคม 2560 ภาพที่ (4) : มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ รวมกับศูนยพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการ ควบคุมยาสูบ (พศย.) และมูลนิธิเพ่ือสังคม อาเซียนปลอดบุหร่ี (SEATCA) จัดอบรมพัฒนา สมรรถนะเยาวชนใหเปนผูขับเคล่ือนนโยบาย ดานการควบคุมการบริโภคยาสูบ ระหวางวันที่ 22 - 23 มนี าคม 2560 ณ หองไมดา 2 โรงแรม ไมดา แอรพอรต กรงุ เทพฯ ภาพที่ (5) : นายภมู สิ ทิ ธิ์ ขันตยานุกูลกิจ รอง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ เปนประธานเปดงาน สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง ประเทศไทย เขต 7 และ 8 เร่อื ง รว มกนั สราง สังคมปลอดบุหร่ี & รว มสรา ง Generation Z ไม สบู ทงั้ นผ้ี เู ขา รว มสมั มนาเปน สอื่ มวลชนของสถานี วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ณ โรงแรม อมารีดอนเมอื ง เม่ือวนั ที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 เวบ็ ไซต SMART พมิ พ www.smartonline.in.th บรรณาธกิ าร : ประกติ วาทีสาธกกิจ บรรณาธกิ ารจัดการ : แสงเดอื น สวุ รรณรศั มี กองบรรณาธกิ าร : สมปอง ดวงไสว, ประเสรฐิ ผลิตผลการพมิ พ, แกว วฑิ ูรยเธียร, สรัญญา บญุ โสม, สขุ ฏิพจน พรศรี หริสร ทวพี ัฒนา, พชรพรรษ ประจวบลาภ, วรวรรณ จิรธนาพัฒน, เพ็ญประภา ชิระกุล, อรุ พี จุลมิ าศาสตร, เบญจณี บินซัน กนกวรรณ ชมเชย องั คณา มานจุ ัม บรรณาธิการศิลปกรรม : สุขสนั ต เสลานนท www.smartonline.in.th สํานกั งานมูลนิธิรณรงคเ พื่อการไมส บู บุหรี่ เลขที่ 36/2 ซ.ประดพิ ทั ธ 10 ถ.ประดพิ ัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2278 1828 โทรสาร. 0 2278 1830 http://www.ashthailand.or.th

[close]

p. 3

บทบรรณาธกิ าร : ศ.นพ.ประกติ วาทีสาธกกิจ บหุ รี่ : ภัยคุกคามตอครอบครวั ประเด็นรณรงควันไมสูบบุหรี่โลกปนี้ องคการ อนามยั โลกกาํ หนดไวว า “บหุ รี่ : ภัยคุกคามตอการพัฒนา” วตั ถปุ ระสงคเ พอื่ สรา งความตระหนกั ถงึ ปญ หาทเ่ี กดิ จากการ สบู บหุ รี่ โดยเฉพาะ ทสี่ งผลกระทบถงึ การพัฒนาของสังคม และของประเทศชาติ คือ ทําใหเกิดการสูญเสียตอสุขภาพ เสียชีวิตกอนเวลา ดา นหนง่ึ กบั กอ ใหเ กดิ ความสญู เสยี ทางเศรษฐกจิ จากคา รกั ษา พยาบาล คนทเี่ จบ็ ปว ย และเปน ภาระตอ โรงพยาบาล ซงึ่ มคี นไข ลน มอื อยแู ลว ยงั ตอ งมารบั ภาระคนทปี่ ว ยจากการสบู บหุ ร่ี และ จากการท่คี นเจ็บปวยไมส ามารถทํางานได ทาํ ใหข าดรายได การพัฒนาประเทศ ตองการประชากรที่มีสุขภาพ แข็งแรง และการพัฒนาประเทศตองใชงบประมาณในการ ทาํ สิง่ ทีเ่ ปนประโยชนตอสังคม แตบุหรี่ทําใหคนจํานวนมากปวย และทําใหงบ ประมาณถกู ใชไปในการรกั ษาโรค ท้ังทีจ่ รงิ แลว ปองกันไดถา ไมส ูบบหุ ร่ี แทนที่จะถกู ใชไปในโครงการทจี่ ําเปน อื่น ประเทศ ชาติจึงพัฒนาไมไดเทาท่ีควร จากการท่ีประชากรจํานวนมาก สบู บหุ รี่ นัน่ เปนภาพระดับประเทศ แตบุหรี่ไมใชวาเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาระดับ ประเทศ แตยังเปนภัยตอการพัฒนาของหนวยที่เล็กท่ีสุดของ สังคม นนั่ คอื ครอบครัว ในทุกสังคม การสูบบุหรี่แพรหลายท่ีสุดในคนที่ ยากจน ในครอบครวั ทยี่ ากจน ทมี่ คี นสบู บหุ รี่ เงนิ คา ซอื้ บหุ ร่ี เปนสัดสวนที่สูงมากของรายไดในแตละเดือน และเงินคา บหุ รน่ี ้ี มากกวา คา เลา เรยี นของลกู คา ซอ้ื เสอ้ื ผา และเบยี ดบงั เงนิ ทจ่ี ะซอ้ื อาหารทเี่ พยี งพอและมปี ระโยชนใ หแ กค รอบครวั น่ีกลาวเฉพาะแมขณะที่ผูสูบบุหรี่ที่ยากจนยังไมปวย ยง่ิ พอคนสบู บหุ รท่ี ยี่ ากจนปว ย ครอบครวั จะยงิ่ ไดร บั ความเดอื ด รอน จากการทีต่ องมีคา ใชจายในการรักษาโรค ซงึ่ ถงึ แมจะไม ตอ งเสยี คา ใชจ า ยเกย่ี วกบั การรกั ษาใหก บั โรงพยาบาล แตก ต็ อ ง มคี า ใชจายอ่ืน เชน คา เดนิ ทาง คาซอื้ สงิ่ ของเครอื่ งใชท่จี ําเปน อน่ื นอกจากคาใชจายจะเพิ่มแลว หากผูสูบบุหรี่ท่ีปวย เปน คนทีต่ อ งหาเลย้ี งครอบครัว การเจบ็ ปวยทํางานไมไ ด จะ ทําใหเขาขาดรายได ยิ่งทําใหครอบครัวเดือดรอนเพ่ิมเปน ทวคี ณู ตัวเลขการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2557 มีคนไทยท่ีมีฐานะยากจน ท่ีมีรายไดประมาณ 6,000 บาทตอเดือน ที่สบู บุหรม่ี ีถึง 3 ลาน 1 แสนคน ทร่ี วมแลว เสีย เงนิ คา ซ้อื บุหร่ี กวา 7,000 ลานบาทตอ ป เงนิ 7,000 ลานบาทท่ีเสยี ไปนี้ คนจน 3 ลานกวา คนทส่ี บู บหุ รี่ ไมไ ดป ระโยชนอ ะไรเลย นอกจากทาํ ใหส ขุ ภาพ ตัวเองเส่ือมโทรม รอเวลาที่จะเจ็บปวยดวยโรครายแรงที่ สวนใหญรกั ษาไมหายไปตลอดชวี ิต การสบู บหุ รใี่ นครอบครวั ทย่ี ากจน จงึ เปน ภยั คกุ คาม ตอ ครอบครวั จะเปน ตอ การศกึ ษาของลกู การเบยี ดบงั เงนิ จาก สง่ิ จําเปน อนื่ ๆ ของครอบครัว บหุ รจี่ งึ เปน ภยั คกุ คามตอ การพฒั นาของครอบครวั ดวย นอกจากเปนภยั ตอ การพัฒนาประเทศ การเลิกสบู บุหร่ี ฝา ยทีไ่ ดรบั ประโยชนส ูงสุดคอื ตวั ผู สบู บหุ รเี่ องและครอบครวั และถา ผสู บู บหุ รจ่ี าํ นวนมากเลกิ สบู ได สงั คมและประเทศชาติก็จะไดร ับประโยชนเ ปน ผลตามมา

[close]

p. 4

จับกระแส : กองบรรณาธกิ าร รัฐบาลเดนิ หนา ปกปองเด็กไทย... หลังจากการท่ี พ.ร.บ.ควบคุมผลติ ภณั ฑยาสบู พ.ศ. 2560 จะไดอ อกมา เปน กฎหมายบงั คบั ใชใ นวนั ท่ี 4 กรกฎาคม 2560 น้ี เครอื ขา ยนกั รณรงค จะไดร ว ม กนั ขับเคล่ือนและสนับสนุนกฎหมายใหมใหมกี ารบังคับใชไ ดอยา งจรงิ จงั “...ผมตองการปอ งกันนักสบู หนาใหม วนั นีผ้ มขอรณรงคใ หค นไทยทุกคน ทุกเพศ ทกุ วยั ดแู ลสขุ ภาพ ใสใ จคนรอบขา ง ใหม สี ขุ ภาพกายและใจทแี่ ขง็ แรง เขม แขง็ อยู เสมอ เราจะไดร ว มกนั เดนิ หนา ประเทศไทย ใหไ ปสสู งิ่ ทดี่ กี วา วนั นี้ และยงิ่ ๆ ขนึ้ ไป” นายกรฐั มนตรี พลเอกประยทุ ธ จนั ทรโ อชา ไดพ ดู ในรายการศาสตรพ ระ ราชา เมือ่ วันที่ 10 มนี าคม 2560 ภายหลงั ทีส่ ภานิติบญั ญตั แิ หงชาติ (สนช.) ไดลงมติ เปนเอกฉนั ท 202 เสยี งตอ 0 เสยี ง เหน็ ชอบในรา งพระราชบญั ญตั คิ วบคมุ ผลิตภัณฑ ยาสูบ เสียงไชโยโหรอง ดงั กองไปทั่วแผน ดินไทย 2 SMART องคการอนามัยโลก ไดกําหนดคําขวัญในการรณรงคปน้ีไดแก “ Tobacco : a threat to development” “บหุ ร่ี : ภยั คกุ คามตอ การพฒั นา” เพอื่ แสดงถงึ ภยั คกุ คามทธี่ รุ กจิ ยาสบู มตี อ การพฒั นาทย่ี งั่ ยนื ของทกุ ประเทศ ทงั้ ในดานสขุ ภาพ เศรษฐกิจ และสุขภาวะของประชาชน • การควบคมุ การบริโภคยาสูบ ดีตอ สขุ ภาพ ดตี อการพฒั นาประเทศ • ทกุ ประเทศจะไดป ระโยชนจ ากการประสบความสาํ เรจ็ ในการควบคมุ การ ระบาดของยาสบู โดยการปกปองประชาชนจากอนั ตรายของการใชย าสูบและลด ความสญู เสยี ทางเศรษฐกจิ ของประเทศ • การควบคมุ ยาสบู ไดร บั การบรรจใุ นวาระของการพฒั นาทยี่ ง่ั ยนื เปน หนงึ่ ในวาระทว่ี า ดว ยการลดการเสยี ชวี ติ กอ นเวลาจากโรคไมต ดิ ตอ เรอ้ื รงั (NCD) ลง หนง่ึ ในสามภายในป พ.ศ.2573 (ค.ศ. 2030)

[close]

p. 5

สอื่ มวลชนขับเคลือ่ นงานรณรใงนคช มุ ชนสื่อทองถิ่น...บทบาทสําคัญในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวมถึงตอง สงผานขอมูลขาวสารรอบดานไปยังกลุมประชาชนในทองถ่ินใหมากท่ีสุด เพื่อให ประชาชนทกุ คนสามารถมีสว นรวมในการสรา งสังคมปลอดบหุ ร่ีทย่ี ัง่ ยืน สื่อมวลชน 4 ภาคไดมาเจอกัน และไดรวมกันระดม ความคดิ เพื่อสนับสนนุ การรณรงคในบริบทของตวั เอง วากนั อยา งไร ? มาดแู นวคิดกันเลย • มีการเผยแพรข อมลู ขา วสารอยา งตอ เนอื่ ง จัดทาํ สกปู เน่ืองในวันหรือโอกาสพเิ ศษ • สรา งคา นยิ ม Gen Z Gen Strong นาํ หลกั “บวร” คอื บาน วดั โรงเรียน ผลกั ดนั และสนบั สนุน ปลกุ อดุ มการณร ว มกันทาํ ชุมชนปลอดบหุ ร่ี • สราง Net Idol เปนแบบอยา ง และรวมรณรงค เพ่ือการไมสูบบุหร่ี สอ่ื ส่ิงพิมพ : หนังสือพมิ พ วารสาร นติ ยสาร ฯลฯ • ใหความรูผ านสอ่ื ออนไลน นกั สบื โซเชยี ล โพสต แชร และการ live สด • เผยแพรขอมูลที่ไดรับจากมลู นธิ ฯิ ผานสอื่ ในความ รับผิดชอบ แทรกในรายการอยา งตอ เน่อื ง • จัดเวทีเสวนา เชน โตวาทเี ยาวชน ลงพนื้ ทใี่ หความ รูกับรานคาเรอื่ ง พ.ร.บ.ฉบบั ใหมทีจ่ ะมผี ล บงั คับใช 4 กรกฎาคม 2560 นี้ • จัดประกวดแตงเพลงรณรงคแ ละทาํ หนังสนั้ • จดั กิจกรรมผลิตสอื่ รณรงคส รางคา นยิ มใน กลุม Gen Z โดยใชโ ซเชยี ลและการทํา Info Graphic ในทุกๆ กิจกรรมสอดแทรก ปชส. การรณรงค • สอดแทรก ปชส. เรอื่ งกฎหมายใหม • เปด โอกาสให Gen Z รวมถอดบทเรียนดวย ตนเอง SMART 3

[close]

p. 6

เก็บมาฝาก : ฅนถนดั ซา ย หมบู า นตนแบบหักดบิ บุหร่ี บุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ กอใหเกิดโรคมากมาย จากการประมาณ การความสญู เสียทางเศรษฐศาสตร จากโรคท่เี กดิ จากการสูบบุหรี่ มีมูลคาความ เสยี หายทางเศรษฐศาสตรคดิ เปน คา ใชจ า ยสูงถึง 74.9 พนั ลา นบาท นายมงคล เงินแจง ผูอํานวยการ รพ.สต.บานวังมะดาน อ.พรหมพิราม บอกวา จ.พิษณโุ ลก มผี ูสมัครใจเลิกบุหรีเ่ ขารวมโครงการ “3 ลาน 3 ป เลกิ บุหรี่ ท่วั ไทย เทิดไทอ งคราชนั ” โดยใชว ธิ ีทา ชวนใหเ ลกิ สูบบุหรีแ่ ลว 1,028 คน ซ่ึงกลยทุ ธ สาํ คญั ของการเลกิ บหุ รที่ นี่ าํ มาใชค อื “การหกั ดบิ ” เพราะหากมจี ติ ใจทเี่ ขม แขง็ กจ็ ะ สามารถเลกิ บหุ รส่ี ําเร็จ และเลิกไดเ ร็วกวาการคอ ยๆ เลกิ โดยการลดปริมาณการสูบ สาํ หรบั กรณบี างรายทไี่ มส ามารถใชว ธิ หี กั ดบิ ได จะมคี ลนิ กิ เลกิ บหุ รชี่ ว ยใหค าํ ปรกึ ษา สวนกจิ กรรมรณรงคข้นึ อยูก ับบรบิ ทของแตล ะพืน้ ท่ี วธิ กี ารทน่ี าํ มาใชค อื การหากลมุ คนทสี่ นใจและสมคั รใจอยากเลกิ บหุ รมี่ า เขา รว ม โดยมกี จิ กรรมเดน ทใี่ ชขบั เคลอื่ นใหเ กิดผลสาํ เรจ็ ไดแ ก 1. การทา ชวนด่ืมน้าํ สาบานเลิกบุหรี่ ทงั้ หมบู า น 2. จัดรายการวิทยุออนไลนใหความรู แลกเปลี่ยนกับผูมี ประสบการณก ารเลิกบหุ รี่ 3. จดั กจิ กรรมเชิดชเู กยี รติคนเลิกสบู บหุ ร่ี 4. ใหกาํ ลงั ใจ และปองกนั การกลับไปสูบซ้าํ 5. จัดเกบ็ ขอมลู ผูรว มเลกิ บหุ ร่ี และรายงานผลอยางตอ เนื่อง ประเมนิ ผลจากผทู สี่ ามารถเลกิ ไดเ กนิ 6 เดอื นถอื วา เลกิ ไดส าํ เรจ็ มผี สู บู บหุ รีใ่ นหมบู า นเขารวม 300 คน สมคั รใจเลกิ สูบตลอดชวี ิต 30 คน และ มเี พมิ่ ข้นึ เร่ือยๆ 4 SMART “ผมสูบบุหรีม่ าตั้งแตอ ายุ 19 ป สูบมาแลวรวม 36 ป สูบตามเพ่ือน คานยิ มของคน ยคุ นั้น มีพนื้ ทส่ี ูบ หาซือ้ งาย ราคาไมแ พง มาตอนนท้ี ีอ่ ยากเลิกคือ ตอ งการเอาชนะ ใจตวั เอง อายมุ ากแลว ถกู จาํ กดั พนื้ ทเ่ี ปน ทร่ี งั เกยี จของสงั คม อยใู นสงั คมแบบไมม น่ั ใจ ราคาบุหรีแ่ พงขนึ้ ที่สาํ คญั ตองการเปน ตวั อยา งและเปน แรงบนั ดาลใจใหกับคนอ่ืนๆ จึงไดเขา รว มโครงการของ สสส. ซึ่งหลังจากเลกิ สบู ผลดีท่ีไดค อื สขุ ภาพรา งกายดีข้นึ จิตใจ อารมณดีข้นึ เขา สังคมไดอ ยางมน่ั ใจ อยางไรกต็ ามผมมนั่ ใจวาทกุ คนจะเลิกสูบ ได ถา มีจติ ใจท่ีเขม แข็ง” ผูอาํ นวยการ รพ.สต.บานวงั มะดา น กลาว

[close]

p. 7

รายงานพิเศษ : กองบรรณาธิการ WORLD NEWS ทัว่ โลกต1ายในเพ1รา0ะสูบบหุ รี่ มีการเปดงานวิจัยวารสารการแพทย เดอะแลนเซต ที่ระบุวา การสูบบุหรี่ถูกจัดวาเปนหนึ่งในภัยที่คราชีวิต โดย ประชากรโลก 1 ใน 10 ทัว่ โลกตอ งเสยี ชีวิตจากการสูบบหุ ร่ี จาํ นวนครง่ึ หนง่ึ มาจาก 4 ประเทศประกอบดว ย จนี อนิ เดยี สหรฐั และรัสเซีย การตายของผูคนเพิ่มข้ึนทุกครั้งเม่ือบริษัทยาสูบอัด การตลาดไปยงั กลมุ ตลาดใหมๆ โดยเฉพาะประเทศทก่ี าํ ลงั พฒั นา มีตวั เลขของผูส บู เพิ่มข้ึนทกุ ป ดร.เอม มานูเอลา กากโิ ด ระบุวา การสูบบุหรี่ยังจัดเปนความเส่ียงตอปจจัยท่ีทําใหเกิดการตาย พิการ และอ่ืนๆ ซึง่ ในการลดผลกระทบดังกลา ว หลายฝายตอง เขมงวดกับการควบคุมยาสูบ เพ่ือลดการแพรกระจายของการ สูบบหุ ร่ี รวมไปถงึ ภาระอ่ืนๆ ท่ีอาจตามมา ท้งั นี้ หลายประเทศ มกี ารออกภาษมี าควบคมุ การขายบหุ รใ่ี นประเทศ ซงึ่ เปน หนง่ึ ใน ปจ จัยทีท่ ําใหคนเลิกสบู บุหร่ี รวมไปถึงการติดรปู เตือนหนา ซอง บหุ รี่ และการใหการศึกษาถึงพษิ ภัยบุหรี่ คนจนี 200ตลายานจคานกบหุ รี่ องคการอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) และโครงการ พัฒนาแหงสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) เตือนไวในรายงานหัวขอ “ใบแจง หนท้ี จ่ี ีนไมส ามารถจา ยได” เผยแพรว า ภายในศตวรรษ นจ้ี ะมชี าวจนี ถงึ 200 ลา นคน สงั เวยชวี ติ เพราะโรคจากการสบู บหุ ร่ีและจะทําใหป ระชากรอกี หลายรอยลานคนยากจนลง ขอ มลู ระบวุ า ประชากรวัยผูใหญของจนี รวม 28% และผชู ายชาวจนี 50% สูบบหุ รีเ่ ปน ประจาํ รายงานประเมินวา การสบู บุหรีก่ อ ความสญู เสียตอ เศรษฐกิจจีน ถงึ ปล ะ 3.5 แสนลา นหยวน (1.745 ลา นลา นบาท) เพ่ิมขึ้น 10 เทาจากป 2543 อยา งไรกด็ ี มาตรการลดการสบู บุหรี่ เชน การหา มสบู ในที่สาธารณะซ่งึ มกี ฎหมายบังคับใชแ ลวทีป่ ก กง่ิ และเช่ียงไฮ ยงั มปี ญหาในทางปฏิบัติจรงิ เน่ืองจากรัฐบาลผกู ขาดการเปน เจาของโรงงานยาสูบท่ีสรางรายไดใหรฐั มากมาย โดยป 2558 นน้ั มกี าํ ไรเกือบ 5.5 ลา นลานบาท SMART 5

[close]

p. 8

ความเคล่ือนไหว : สุขสันต เสลานนท สมาพันธเครอื ขา ยแหงชาติเพ่ือสงั คมไทยปลอดบุหร่ี จัดงานประชุมใหญป ระจาํ ป 2559 เพ่ือแถลงผล งานและถือโอกาสมอบโลประกาศเกยี ตรคิ ุณใหกบั ดารา และส่อื มวลชนท่รี ว มเผยแพรข า วสารการขบั เคลอ่ื นงานการรณ รงคดวยดีตลอดมา ครั้งนี้นับเปน คร้งั ที่ 8 แลว มีผไู ดรบั โลจ าํ นวน 30 กวา ทาน อาทเิ ชน (ปอ ) คุณณฐั วฒุ ิ สกิดใจ คณุ พลพล พลกองเส็ง (หนมุ ) วงกะลา คณุ ชรัส เฟอ งอารมย นอ งพลอยชมพู และ เบิล้ ปทมุ ราช ศิลปน ...แบบอยางปลอดบุหรี่ เพือ่ ณฐั วฒุ ิ สกิดใจ (ปอ ) ดารานกั แสดง ขอบคุณสําหรับ รางวลั ผมเคยสบู บหุ รี่ และ เลิกมาไดกวา 20 ปแลว ดว ยผมเรยี นวศิ วะ สบู ตาม เพอื่ น เท โกเก ตามสไตล วัยรุน สุดทายไมมีอะไรดี ท้ังสุขภาพ และทุกอยาง ผมเลกิ วนั เดยี ว อยทู ใี่ จครบั หากทกุ คนมคี วามฝน ทยี่ งิ่ ใหญ บหุ ร่ี ทาํ อะไรเราไมไดจรงิ ๆ ถา ใจเราพรอ ม ผมขอเปนกาํ ลงั ใจใหกบั คนที่กาํ ลังเลิกอยูนะครบั ญานนีน ภารวี ไวเกล (พลอยชมพู) นักรองและนกั แสดง “พลอยจะเปนแบบ อยา งใหเ ยาวชนไมส บู บหุ รี่ และ รณรงคใหลด ละ เลิกบุหรี่กัน คะ” เบล้ิ ปทมุ ราช (อาทติ ย สมนอ ย) นกั รอ ง/เนตไอดอล “ สํ า ห รั บ ค น ที่ สูบบุหรี่อยูแลว เร่ืองของ กําลังใจเปนเรื่องที่สําคัญ มากครับ หักหามใจใหได นะครบั ผมขอเปน กาํ ลังใจใหทุกๆ คนครบั บุหรม่ี ีแตใหโทษแก รา งกาย ไมเ พยี งใหโ ทษแกผ ทู ส่ี บู แตก ย็ งั สง ผลใหผ ทู อ่ี ยรู อบขา ง ดวยครบั ” ชรัส เฟอ งอารมย นกั รองและนักแสดง “ปล้ืมใจท่ีไดรับรางวัลนี้ เกยี่ วกบั เรอ่ื งบหุ ร่ี รบั รอง จะเปนตัวอยางที่ดีใหกับ ทุกคน” 6 SMART

[close]

p. 9

ฟุตบอลปลอดบุหร่ี ดร.วิชติ แยม บุญเรอื ง ประธานชมรมนักฟุตบอลปลอดบุหร่ี ธรี เทพ วิโนทัย (ลีซอ) นกั ฟุตบอลทีมชาติ สมยั เปน นกั เรยี น กเ็ รมิ่ เตะบอล แลว ไปเดนิ แถวสยาม เหน็ นกั เรยี นนั่งตาม ขนั้ บันไดทางเขาหางสยามแลวสูบบุหรก่ี นั เหน็ แลว กค็ ิดอยากลองบาง อยากเท กค็ ิด เหน็ แผงขายลกู อม มบี หุ รี่ขายเปน มวน ก็ เลยซอื้ มาลองสบู บา งตามประสาวัยรนุ ทันทที ีจ่ ุด ดูดเขา ไปครง้ั แรก รสู กึ ไดเลยวาไมชอบ มันระคายคอ ไอ โยนทง้ิ เลย จากนัน้ ก็ไมเคยยงุ กับมนั จนทกุ วนั น้ี ผมเทไ ดดวยการเลนกีฬา ปจจบุ ัน การสูบบุหรีเ่ ปนเรอื่ งผดิ ปกติ ตอ งแอบสูบ เลกิ เถอะครับ มนั ไมมีประโยชน ทําใหส ขุ ภาพเราโทรม หันมาออกกําลังกายหรอื เลน กีฬา เทก วา เชอื่ ผม ทสี่ บู เพราะความโกเ ก ทลี ะมวน เรยี ก วา “แมนทลี ะมวน” การเลนฟุตบอลแลวสบู บุหร่ี ทําใหเราไมแข็งแรง ไมอึด สุดทายก็มี ปญหากับปอด หักดิบมาหลายคร้ัง เห็นคนท่ี เรารักไมตองทรมานกับกล่ินบุหรี่ เปนตัวกระ ตุนใหเกิดแรงจูงใจ นักกีฬาท่ีดีไมควรของแวะ การสบู บุหรเ่ี ลย วัตถปุ ระสงคของชมรม คือ • ชวยคนสูบใหลด ละ เลกิ บุหรี่ • เดนิ สายใหความรเู รื่องบุหร่ี • เปนแบบอยา งทด่ี ีของการมสี ขุ ภาพที่ดีดวยกฬี า ดร.สรายทุ ธ มหวลีรตั น กรรมการผจู ัดการบรษิ ทั สยามสปอรตชินดิเคท จาํ กดั (มหาชน) สยามสปอรตเปนสื่อ กีฬาที่ครบวงจร ยินดีท่ีจะได เปนสวนหน่ึงเร่ืองพิษภัยของ บุหรี่ เปนชองทางใหคน ลด ละ ไมเริ่มดีกวา ผมโชคดีที่ไม สูบบุหรี่ ตอนเด็กๆ แมขอรอง บงั คบั เหน็ ขา งบา นสบู แมบ อก คุณรงุ โรจน บุญยทรัพยากร ผูจ ดั การทมี ชาติฟตุ บอลชายหาด ผ ม เ ป น ค น สู บ บุ ห รี่ สู บ ใหด ตู วั อยา ง สบู บหุ รจ่ี นตองไปหาหมอ “หมอ บอกไมต อ งมา หาหมอแลว นะ” จึงเลิกได ในฐานะเปนสือ่ มวลชน เราเปนกระ บอกของการเผยแพรข า วสาร สง ขอ มลู และภาพเกย่ี วกบั ผลกระ ทบของการสบู บหุ รใ่ี หเ หน็ และนาํ เสนอนกั กฬี าทเี่ ปน ไอดอลของ คนรนุ ใหมไ มส บู บหุ ร่ี การสบู บหุ รถ่ี อื เปน วนิ ยั ขอ หนง่ึ ของสโมสร เพราะมันเปน การลด ละ เลิก สงผลตอรางกายของนักกีฬา มากๆ ตอนเรยี นระดบั มหาวิทยาลยั ทีละซอง เกอื บๆ 20 ป ระหวางน้นั ก็เลิกมา 2-3 ครั้ง ผมรูวาผลราย ของบหุ รคี่ อื อะไร? เหตุผลที่เลิก มาน่งั คิดวา ทาํ ไมเราตอ งเปนทาสของบหุ ร่ี ทําไมตอ งตดิ อยูก บั ของชิ้นน้ี คิดไดก ็หกั ดบิ เลย เลกิ ตาม ความเสียหายของรา งกาย การเลิกบุหรเี่ ปนเรื่องของจติ ตอ งลืมใหไ ดว าเลิกมาไดก ่ีเดอื น ไมต องจํา ทุกส่งิ ตองลบลมื ไปเลย เลกิ แลว ทาํ ใหรา งกายดขี ึ้น ลดการยึดติดของจิตใจ ชมรมนนี้ ับเปนกจิ กรรมที่ดี ทีจ่ ะสามารถชว ยคนจากพษิ ภัยของบุหร่ี SMART 7

[close]

p. 10

แขกรับเชญิ : พญ.พณิ นภางค ศรีพหล มาเลกิ เปนสาวอมควัน...กนั เถอะ วนั นจี้ ะมาคยุ กนั เรอ่ื งบหุ รกี่ บั ผหู ญงิ กนั ดกี วา จะวา ไปแลว บหุ รจี่ ะกบั บุรษุ หรือสตรี ไมวาจะเดก็ ยนั คนชรากเ็ ปนโทษท้งั นั้น เพราะในบหุ รีแ่ ตละมวน มสี ารเคมีกวา 7,000 ชนดิ ซ่ึง 70 ชนิดในนั้น เปน “สารกอ มะเรง็ ” เม่ือเทียบกันระหวางผูชายกับผูหญิงแลว ผลกรรมของผูหญิงมากกวา ผชู าย ผลรายทมี่ ากกวา เสีย่ งกวามีอะไรบาง โรคมะเร็งปอด : ผชู ายท่ีสบู บหุ ร่ี จะเสีย่ งตอ การเปนมะเรง็ ปอด 2 เทา ในขณะทผี่ หู ญิงทสี่ บู บุหร่ี จะเสยี่ งตอ การเปนมะเร็งปอดถงึ “10 เทา” ดูแกกอนวัย : การสูบบุหร่ีจะทําใหร้ิวรอยมาเยือนกอนวัยอันควร ฟน เหลือง นว้ิ มอื เล็บมอื มคี ราบเขมาบหุ รี่ ภายในรา งกาย รงั ไขยงั หยุดทํางานกอน วยั อนั ควรดวย หรือพูดงายๆ คอื ผูหญิงทส่ี ูบบหุ ร่ี จะเขาวยั ทองเรว็ กวาปกติ มี บตุ รยากกวา สตรที ไ่ี มส บู บหุ รี่ ในสตรมี คี รรภท สี่ บู บหุ รี่ จะเสย่ี งตอ ทารกตวั เลก็ นาํ้ หนักนอ ย รกลอกตวั กอนกําหนด รกเกาะตาํ่ บุหรี่ทําใหเ สย่ี งตอโรคหัวใจขาดเลือด : เพิ่มความเสย่ี งท่ีจะเกิดมะเร็ง อน่ื ๆ มะเร็งกลองเสียง คอหอย หลอดอาหาร มดลกู ปากมดลูก มกี ารศึกษาวา คนทีส่ ูบบุหรี่จะเสียชวี ติ เรว็ กวา คนไมส ูบ 12 ป ในคนทไ่ี มไ ดส บู แตร บั ควนั จากคนทสี่ บู กลมุ นน้ี า สงสาร ตวั เราไมไ ดท าํ ผดิ แตต องมารบั ผลรายจากคนใกลช ิด ผหู ญิงทีไ่ ดรบั ควันจากสามี หรอื คนใกลชิด ก็ เส่ยี งเปน มะเรง็ ปอดไดมากเชนกัน สว นเดก็ ๆ จะเส่ียงตอ โรคหอบหืด ปอดติดเชื้อ หลอดลมอกั เสบ หชู ้ันกลางอกั เสบ ในทารกอาจมีภาวะเสยี ชีวิตเฉียบพลันได การเลกิ บหุ รี่ นอกจากสขุ ภาพรา งกายโดยรวมภายนอก จะดดู ี มพี ลงั แลว กลนิ่ ท่ตี ิดตามตวั ตามเส้ือผา ในรถหรอื ในบา นกจ็ ะหมดไป ทสี่ าํ คัญประหยัดเงนิ เปน แบบอยางที่ดใี หแกบุตรหลานของทา น และเปน การเลกิ ทํารายตวั เอง และ คนรอบขางท่คี ุณรกั อกี ดว ย การเลิกบุหร่ี บุหร่ี ใครๆ กร็ ูวามันไมดี ขนาดมีรูปคนที่ เปนโรคจากผลรายของบุหรี่แปะอยูหนาซอง คนก็ ยงั ซือ้ สบู น่ันก็เพราะ บุหรี่ คือ ยาเสพติด คือเสพ แลว ติด ตดิ ท้งั ใจ ติดทงั้ รา งกาย มกี ารศกึ ษาในตางประเทศ พบวา ผูหญิง จะเลิกบุหรี่ไดยากกวาผูชาย ดังนั้น การเลิกบุหรี่ ไมใชเรื่องงายแตก็ไมใชเร่ืองยากถาคุณต้ังใจ กอน เลกิ ตอ งวางแผนกอ น • ตั้งใจวาจะเลิก เพื่อสุขภาพของตนเอง คนใกลช ดิ คนในครอบครัว และคนทคี่ ณุ รกั • บอกกับคนรอบขางวาจะเลิก เพ่ือขอ กาํ ลังใจและแรงสนบั สนนุ จากคนรอบขา ง • หากมีอาการอยาก หรือเปร้ียวปาก ให ดืม่ นํ้าหรือหาของเปรย้ี วๆ อมแทน • ปรกึ ษาแพทย ชว งอดบหุ รม่ี กั จะมอี าการ หงดุ หงดิ กระวนกระวาย ปวดศรี ษะ นอนไมห ลบั ซง่ึ จะเปน ชวง 2-3 วันแรกทเี่ ลกิ บุหรี่ อาการจะคอยๆ หายไป เลกิ ไมงา ย แตเลิกได หากต้ังใจ ทองไวในใจ ขอ มูลโดย : พญ.พณิ นภางค ศรพี หล จากหนังสอื พิมพป ระชาชาติธรุ กจิ คอลมั นดไี ลฟ 8 SMART

[close]

p. 11

108 ไอเดียเจง : สุขฏิพจน พรศรี ศนู ยการเรยี นรู ...อโรคยา... “ลานกีฬาฟาใสตานภยั บหุ ร่ี” ชุมชนตนแบบปลอดบุหร่ีเขมแข็ง สานฝนตอยอดเปด ศูนยการเรียนรูอโรคยาคลินิก และลานกีฬาฟาใสตานภัยบุหร่ี หมู 6 ต.บึงศาล อ.องครกั ษ จ.นครนายก จากมหาวทิ ยาลัยศรีนครนิ ทรวโิ รฒสูชมุ ชนตนแบบ สรา ง ชมุ ชนเขม แขง็ ปลอดบหุ ร่ี ดว ยการเปด ศนู ยก ารเรยี นรอู โรคยาคลนิ กิ และลานกีฬาฟาใสตา นภัยบหุ รี่ เพ่ือสง เสริมการปอ งกนั โรค สราง สขุ ภาวะทด่ี แี บบองคร วมใหแ กช มุ ชน สง เสรมิ ใหค นทอี่ ยใู นชมุ ชน รูวิธีการสรางเสริมสุขภาพ เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะเด็กกลุม Gen-Z ปลกู ฝง ความรกั สามคั คี ใหช มุ ชนเขม แขง็ เปน ตน แบบชมุ ชนปลอด บหุ รอ่ี ยางยงั่ ยืน ในงานเปด “ศนู ยเ รยี นรอู โรคยาคลนิ กิ ” เดก็ ๆ ไดร บั เกยี รติ จากทานนายอาํ เภอมารวมเปด ศนู ยการเรยี นรฯู อโรคยา คือใหชาวบานและเด็กๆ ในชุมชน หันมาใสใจ สุขภาพ เลกิ บุหรี่ ลดพุง - ลดโรค ลดเคม็ – ลดมัน และมสี ุขภาพ จิตทด่ี ี ย้มิ แยม แจม ใส ภายในงาน เพ่ือเกดิ ความย่งั ยนื ผกู ลา ท่ีพิชิตบหุ ร่ีได รบั ใบประกาศนียบัตรกับทานนายอําเภอ และมอบอุปกรณการกีฬา ใหเ ด็กๆ Gen-Z มกี ารแสดงซุปเปอรแ ดนซ ลดพงุ ลดโรค เกมส สถานีสุขภาพอโรคยา แกวงแขน ลดพงุ ลดโรค ชวี มี สี ุข การแขงขัน ฟุตบอล วอลเลย บอล ตา นภัยบหุ ร่ี ของ Gen-Z ปดทา ยดวยการ เสวนาเรอื่ ง “อโรคยา ชวี มี ีสขุ ” “ตน แบบปลอดบหุ ร่ีเพือ่ ชุมชนนา อยู หาก รวมแรงรวมใจกัน ชุมชนในฝนปลอดบุหรี่ก็ไมไกล เกินเอ้ือม เพื่อตัวคุณเอง เพ่ือคนรอบขางและสุข ภาวะที่ดีของทุกๆคน” SMART 9

[close]

p. 12

อสม. : อังคณา มานุจมั อสม. อาสาทาํ บานปลอดบหุ รี่ โครงการพฒั นาสมรรถนะและขยายเครอื ขา ย อสม. เพอื่ ทาํ บา น ในชมุ ชนใหป ลอดบหุ รี่ ไดจ ดั เวทกี ารประชมุ แลกเปลย่ี นเรยี นรแู ละมอบโล เชดิ ชูเกียรตแิ กองคก รและบุคคลดีเดน ในพื้นที่ 2 จังหวัด จงั หวัดชัยภูมิ ไดรับเกียรตจิ าก นายชศู ักด์ิ ตรีสาร ผูวา ราชการจงั หวัดชัยภมู ิ จงั หวดั บุรรี มั ย ไดรับเกยี รตจิ าก นายดาํ รงชัย เนรมิตตกพงศ รองผูว าราชการ จงั หวัดบุรีรมั ย มารวมเปนประธานและมอบโล โดยมี ศ.นพ.ประกติ วาที สาธกกิจ ประธานมลู นธิ ิรณรงคเ พื่อการไมส ูบบุหร่ี คณุ วจั นา แสงเสยโ ย กรรมการมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี นายแพทยวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย เปนผูมอบโลเชิดชูเกียรติแกองคกร และบคุ คลตน แบบ จังหวดั ชยั ภูมิมผี ไู ดรับโลจ าํ นวน 203 คน และบุรรี ัมย จํานวน 395 คน โดยแบงกลมุ ผไู ดรบั มอบโล 5 ประเภท คอื ประเภทองคกร ประเภท วิทยากร ประเภทผูนําและบุคคลท่ีสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม ประเภท อาสาสมคั รสาธารณสขุ ประจาํ หมบู า นดเี ดน และประเภทบคุ คลตน แบบเลกิ บุหร่ีไดใ นโครงการฯ โครงการ พัฒนาสมรรถนะและ ขยายเครือขา ย อสม.ฯ ไดดําเนินงานมาเปน ระยะเวลา 2 ป (พ.ศ. 2558 – 2560) มพี ืน้ ท่ี เขารวมโครงการฯ ใน 2 จังหวดั 6 อําเภอ คือ อําเภอ กระสัง และอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย อําเภอ เกษตรสมบูรณ อําเภอคอนสวรรค อําเภอเทพสถิต และอาํ เภอภูเขียว จงั หวัดชยั ภมู ิ โดยมี อสม. เขา รวม โครงการ จํานวน 3,565 คน จาก 38 ตําบล 275 หมบู า น 42,519 หลงั คาเรอื น ผลการดําเนินงานทผี่ านมา อสม. ไดป ระกาศ เปนบานปลอดบุหร่ี และชวนใหบานที่รับผิดชอบ ประกาศบานปลอดบุหร่ี ที่จังหวัดบุรีรัมย มีทั้งหมด 24,265 หลังคาเรอื น คิดเปน รอยละ 98.63 ของบาน ท่เี ขารวมโครงการท้งั หมด และยงั ติดตามชว ยใหคนใน ชมุ ชนเลกิ บหุ รไ่ี ดเ กนิ 6 เดอื น จาํ นวนคนสบู 4,258 คน เลิกได 519 คน คิดเปน รอยละ 12.19 จงั หวัดชัยภูมิ ประกาศเปน บานปลอดบหุ ร่ี 18,167 หลงั คาเรอื น คิด เปน รอ ยละ 99.37 และการตดิ ตามชว ยคนเลกิ บหุ ร่ี เลกิ ได 532 คน คิดเปน รอ ยละ 14.73 10 SMART

[close]

p. 13

เกิดนวตั กรรม จากการเลิกบหุ รี”่ การดําเนินโครงการฯ กอใหเกิดการสรางภาคีเครือ ขายเพอื่ ทําบา นในชุมชนใหปลอดบหุ ร่ี โดย อสม. รวมกบั ผูน าํ ชมุ ชน วดั โรงเรยี น และประชาชน รวมสงเสรมิ งานบุญ งาน ประเพณปี ลอดบหุ รี่ ในพน้ื ท่ี บา นระกาเสมด็ ตาํ บลกนั ทรารมย และบา นหนองขาม ตาํ บลหนองเตง็ อาํ เภอกระสงั และบา นศรี ษะ แรต หมู 3 อําเภอพทุ ไธสง จงั หวดั บรุ รี มั ย ท้ังนี้ยังมีนวัตกรรมการดําเนินงานบานปลอดบุหรี่เกิด เปน หมบู า นเดน ทเ่ี หน็ ไดช ดั อยา งเปน รปู ธรรม คอื การทาํ กระถาง รวมใจสูภัยทําบานปลอดบุหรี่ ของตําบลหนองขาม อําเภอ คอนสวรรค ตงั้ ไวท หี่ นา บานทุกหลังคาเรอื น เพอื่ ใหป ระชาชนใน ชมุ ชนเกดิ ความตระหนกั ถงึ โทษ และพษิ ภยั ของบหุ รี่ และการนาํ ผลิตผล OTOP ของเกษตรกรผูมีอาชีพปลูกมะลิในชุมชน บาน หลบุ เพ็ก ตาํ บลหว ยไร อําเภอคอนสวรรค มาเปนจดุ เชื่อมความ ศรัทธาของคนในชุมชน เกิดเปนโครงการ “มะลิมาลัยไรควัน บุหร่ี รอ ยใจผูเลิกบุหรี่สาํ เร็จ” ทใ่ี ชพ ิธกี รรมบายศรีสูข วัญผเู ลิก บหุ รไ่ี ด และผูท ่ีกําลงั เลกิ ในชุมชน ใหมกี ําลังใจ มีหวั ใจทเ่ี ขมแข็ง ลด ละ เลิก บหุ ร่ีตอไป การทาํ กระถางรวมใจสูภัยทาํ บานปลอดบหุ ร่ี มะลมิ าลยั ไรควนั บหุ รี่ รอ ยใจผูเ ลกิ สูบบุหรี่สาํ เร็จ SMART 11

[close]

p. 14

สารเยาวชน : พชรพรรษ ประจวบลาภ เครอื ขา ยยุวทัศนฯ กับ“Talk Show” ปที่ 4 เครอื ขา ยยวุ ทศั น กรงุ เทพมหานคร (ยทก) เตรยี มเดนิ สายจัดกิจกรรมอบรมสรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชน หรือ Talk Show เปน ปท่ี 4 หลงั จากประสบความสําเร็จในการจัด กิจกรรมดังกลา วกวา 200 สถานศกึ ษา มนี กั เรยี น นักศกึ ษา เขารว มกิจกรรมแลวกวา 50,000 คน นายพชรพรรษ ประจวบลาภ ประธานเครอื ขา ยยวุ ทศั น กรุงเทพมหานคร เปดเผยภายหลังการประชุมเครือขายยุวทัศน กรุงเทพมหานคร วา “กิจกรรม Talk Show” ท่ีไดรับความ รว มมอื จากสถาบนั การศึกษาตางๆ ทัว่ ประเทศ เปน กิจกรรม สาํ คญั ทจี่ ะสรา งองคค วามรเู ร่อื งพิษภัยจากบหุ ร่ี แอลกอฮอล และเพศศึกษา ใหก บั นอ งๆ นักเรียน นักศึกษา โดยกิจกรรมดงั กลาว ใชก ระบวนการ Talk Show เลาเรอื่ ง และสอดแทรก เนื้อหาความรใู นแตละประเด็น โครงการนจี้ งึ ประสบผลสําเร็จ และเหมาะกับกลมุ เปาหมายทีเ่ ปน Gen Z ซึง่ พวกเราเครือขา ยยุวทัศน กรุงเทพมหานคร มีความ มุงหวังเปนอยางยิ่งวาจะเดินสายเขาไปในไปสถานศึกษาใหทั่ว ประเทศไทยหรือใหไดม ากทส่ี ดุ เทาทพ่ี วกเราจะทาํ ได แมจะตอง ใชระยะเวลาท่ียาวนานก็ตาม เปนความต้ังใจอยางสูงสุดที่เรา อยากเหน็ เดก็ รนุ ใหมห รอื อนาคตของชาติ มสี ขุ ภาพทดี่ ี ภมู คิ มุ กนั ท่ีแขง็ แรง สกู ับปญ หาบหุ ร่ี และยาเสพตดิ ได” พบกบั พวกเราไดตัง้ แตตนเดือนมิถนุ ายน 2560 สถาน ศกึ ษาไหนสนใจสามารถทําหนงั สือแสดงความจาํ นงมาไดท เี่ ครือ ขายยุวทัศน กรุงเทพมหานคร โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ตดิ ตอ สอบถามเพิม่ เตมิ ไดท ่ี 087 4031112 หรือ 02-7130497 ในวันและเวลาราชการ 12 SMART

[close]

p. 15

เปดโปงและเฝา ระวงั อุตสาหกรรมยาสูบ : วรวรรณ จิรธนาพวิ ัฒน องคก รบงั หนา : บรษิ ทั บหุ ร่ีกจิ กรรมเฝาระวงั และเปด โปงกลยุทธบ ริษัทบุหรใี่ นภมู ิภาคอาเซียน (22) เวบ็ ไซตเปด โปงกลยทุ ธ www.tobaccowatch.seatco.org เมอ่ื พดู ถงึ องคก รทเ่ี กยี่ วขอ งกบั บรษิ ทั บหุ รนี่ นั้ จะพบวา มอี งคก รทที่ าํ งานเพอ่ื สนบั สนนุ บรษิ ทั บหุ รท่ี งั้ โดยลบั และโดยเปด เผยแตกตา งกนั ไป จดั ตง้ั และรบั ทนุ สนบั สนนุ หลกั จากบรษิ ทั บหุ ร่ี โดยตรง จัดกิจกรรมลักษณะเพื่อสาธารณประโยชนตางๆ อาทิ การใหท นุ การศกึ ษา การสนบั สนนุ งบประมาณ การพฒั นาชมุ ชน เชน การสรา งโรงเรยี น หอ งสมดุ สรา งบา นใหก บั ผปู ระสบภยั พบิ ตั ิ ทางธรรมชาตติ า งๆ เปน ตน บางครง้ั จะมผี บู รหิ ารของบรษิ ทั บหุ ร่ี เขา รว มกจิ กรรมดวย องคกรในลักษณะนี้พบเห็นไดในฟลิปปนส และ อินโดนีเซยี เชน บริษัทผูผลติ บุหร่ใี นประเทศอินโดนีเซีย ในแตละ ป Sampoerma Foundation ไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมใน รูปแบบตางๆ ใชเงินจํานวนมหาศาลในกลมุ เด็กและเยาวชน ใน ภาพเปนพิธีจบการศึกษาของนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาจาก Sampoerma Foundation จํานวน 200 คน ประจําปการ ศึกษา 2558 องคกรบังหนาในอีกลักษณะหน่ึง คือองคกรที่ไดรับการ สนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ โดยไมเปดเผยตอสาธารณะ หนาท่ีหลัก ขององคกรนี้ คือ การคัดคานกฎหมายและนโยบายเพ่ือควบคุม ยาสูบ และสงเสริมสุขภาพของประชาชนในทุกรูปแบบ ไมวา จะเปนการใชสื่อสังคม (Social Media) ในการประชาสัมพันธ และทําการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดจําหนายลและสงเสริมภาพลักษณ ในภาพเปน พธิ จี บการศึกษาของนักเรยี นทไี่ ดรับทนุ การศกึ ษา จาก Sampoerma Foundation จํานวน 200 คน ประจาํ ปก ารศึกษา 2558 ของบุหรี่และบริษัท เชน การเขียนบทความคัดคานนโยบายและ กฎหมายทเ่ี กย่ี วขอ งกบั การควบคมุ ยาสบู ในมติ ติ า งๆ มกั อา งถงึ ผลก ระทบเชงิ ลบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ท้ังทีค่ วามจรงิ แลว กลุมชาวไร ยาสบู และกลมุ ผคู า ปลกี จะไมไ ดร บั ผลกระทบใดๆ ทเ่ี กดิ ขนึ้ จากการ ดาํ เนนิ นโยบายและกฎหมายเพอื่ ควบคมุ ยาสบู เลย มกั มาในรปู ของ สมาคมทเี่ ก่ยี วกบั ชาวไรย าสบู และกลมุ ผูคาปลกี นอกจากน้ี องคก รบงั หนา กลมุ นย้ี งั พยายามใชข อ อา งเรอื่ ง การละเมดิ สทิ ธสิ ว นตวั และสทิ ธผิ บู รโิ ภค เชน การจาํ กดั พนื้ ทส่ี บู บหุ รี่ เปนตน มักจะทําหนาที่เปนกระบอกเสียงประชาสัมพันธความดี จอมปลอมของบรษิ ัทบุหรี่ผานการประชาสมั พนั ธข ององคก ร แทบ ทุกประเทศในภมู ภิ าคอาเซยี นมอี งคกรในลกั ษณะนี้อยู บรษิ ทั บหุ รย่ี งั ใชค วามพยายามในการสานสมั พนั ธไมตรี กบั กลมุ นกั การเมอื ง ขา ราชการระดบั สงู ทมี่ บี ทบาทในการวางนโยบาย และออกกฎหมายท่เี กีย่ วของกับการดําเนนิ งานของบรษิ ทั บุหรี่ จะเห็นไดว า บรษิ ทั บุหร่มี ิไดดําเนนิ งานเพียงลําพัง หาก แตมีความพยายามหาแนวรวมท้ังทเ่ี ปน องคก ร และบุคคล เพอ่ื รักษาผลประโยชนและสนับสนุนการทํางานของตนอยูเสมอ ซึ่ง มกั จะมงุ เนน ไปทกี่ ารประชาสมั พนั ธเ พอ่ื สรา งภาพลกั ษณข องบรษิ ทั และการเพ่ิมยอดจําหนาย โดยมิคํานึงถึงผลเสียหายดานสุขภาพที่ จะมตี อ ประชาชนดังที่บริษทั พยายามกลาวอางแตอ ยา งใด SMART 13

[close]

Comments

no comments yet