Balatoni Futár 2017. május

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2017. május

Popular Pages


p. 1

2017. május utár Indul a vitorlás szezon Nemzeti Regatta június 10-11. Magyar Világtalálkozó Lellén Ízek védjegye - a minőség garanciája Hévíz: boldog békeidők kora

[close]

p. 2

Aktuális utár Európa élvonalában a Balatoni Integrációs Kft. 2017. május Rangos uniós elismerésben részesült a BFT munkaszervezete dr. Könczölné Egerszegi Zita vette át a díjat Május elején – csakúgy, mint immár tucatnyi éve - az EMAS (Európai Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere - Eco-Management and Audit Scheme) védjeggyel rendelkező vállalatokat, szervezeteket jutalmaztak környezetvédelmi kiválóságuk alapján. Az európai környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer olyan irányítási eszköz, amely az adott szervezet környezetvédelmi és pénzügyi teljesítményének javítására és környezetvédelmi eredményeinek közlésére irányul. Az EMAS a regisztrált szervezetek teljesítményének, hitelességének és átláthatóságának növeléséhez vezet. A környezetgazdálkodás terén az egyik legtekintélyesebb elismerés az Európai EMAS díj, amelyre 2005 óta minden évben pályázhatnak a rendszerben nyilvántartott szervezetek. Az EMAS rendszer segítségével olyan szervezeteket jutalmaztak, amelyek célja egy körkörösebb gazdaság előmozdítása az Európai Bizottság által meghatározott prioritás alapján. Jelenleg több mint hatezerkétszáz telephely rendelkezik EMAS minősítéssel Európa különböző országaiban. Ebben az évben húsz szervezetet jelöltek EMAS Díjra tizenegy uniós tagországból. Az EMAS egy olyan önkéntes uniós rendszer, amelyet a szervezetek környezeti teljesítményük értékelésére és javítására, valamint az erőforrás-hatékonyság növelésére alkalmaznak. A 11. Európai EMAS díjátadó ünnepséget Vallettában, Málta fővárosában tartották. „Az európai körkörös gazdaság előmoz- dításához való hozzájárulás” témakörében hangolása, felelősen gondolkodva a nega- olyan szervezeteket díjaztak három kategó- tív környezeti hatások csökkentése. Az el- riában, amelyek kiemelkednek társaik kö- érni kívánt jó környezeti állapot érdekében rében tevékenységeik alapján a környezet- végzendő tevékenységeket tervezetten és barát beszerzés megvalósítása, a hulladék- ellenőrzött módon kell végrehajtani. En- keletkezés megelőzése, újrafelhasználása és nek egy átfogó megoldási módja a környe- újrahasznosítása révén. Továbbá felelősség- zetvédelmi vezetési rendszer alkalmazá- teljes társadalmi szerepvállalásuk során al- sa. A környezetvédelmi vezetési rendszer kalmazottaikat, ügyfeleiket és beszállítóikat kialakítása helyi közigazgatási egységek- bevonják az erőforrás-felhasználás csök- nél hozzájárul a települések, egy adott tér- kentésébe. A szervezetek, vállalatok egyéni ség környezeti minőségének javításához, a eredményei azt mutatják, hogy az erőfor- fenntartható fejlődés megvalósításához. rás-megtakarítások több gazdasági és szol- Mindezeket felismerve épült ki az gáltatási ágazatban - a szervezetek méreté- EMAS Környezetvédelmi Vezetési Rend- től és típusától függően - elérhetők. szer a Balatoni Integrációs Közhasznú „Sok ilyen eredmény bizonyíték nem csak Nonprofit Kft.-nél 2008-ban, elsőként a az EMAS hatékonyságára, hanem a kör- magyarországi regionális fejlesztési ügy- körös gazdaság valóságára is” - nyilatkozta nökségnél. Az EMAS-rendszer eredmé- Karmenu Vella Környezetvédelmi, Halásza- nyes bevezetésének célja a példamutatás, ti és Tengerészeti Ügyekért felelős EU Biz- a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben műkö- tos. „Az elméleti koncepció hatékony üzleti dő önkormányzatok, intézmények, egyéb modellé kezdett válni rövid idő alatt. Azok a irodák részére a rendszerszemléletű kör- szervezetek, amelyek integrálták az EMAS-t nyezetvédelem megvalósításában. Mára a tevékenységeikbe, megmutatják, hogy a európai szemszögből is figyelemre méltó körkörös megközelítések mindenki számára e munkának az elmúlt nyolc év alatt elért előnyökkel járhatnak. „ környezetvédelmi teljesítménye. Az Európai Kör- nyezetvédelmi Ügynökség ügyveze- FELHÍVÁS tő igazgatója, Hans Bruyninckx elnökletével működő Kör- Javaslat megtételére a Balaton Díj adományozására nyezetgazdasá- gi szakértők zsűri- A Balatoni Szövetség által 1994. évben alapított Balaton Díj je 11 európai ország azoknak a polgároknak, intézményeknek, ill. közösségeknek húsz szervezetét dí- adományozható, akik a Balaton érdekében, annak fejleszté- jazta, és ismerte el a sében (társadalmi, szociális, kulturális, oktatási, sport és gaz- körkörös gazdaság- dasági téren) kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ez- ra irányuló erőfeszí- zel jelentősen hozzájárultak a Balaton és térsége erkölcsi és téseit. A Balatoni In- anyagi értékeinek gyarapításához. tegrációs és Fejlesz- tési Ügynökség Köz- A Balaton Díjra javaslatot tehetnek a Balatoni Szövetség ön- hasznú Nonprofit kormányzatai, pártoló tagjai, tisztségviselői és a Szövetség- Kft. a Közintézmény gel együttműködési megállapodást aláíró szervezetek. (Ba- kategóriában ve- latoni Szövetség Alapszabálya 41. 42. pont) hetett át elismerő EU EMAS díjat, dr. Kérjük, hogy a Balaton Díjra javaslataikat a megfelelő indok- Könczölné Egerszegi lással írásban a Balatoni Szövetség titkárságára Zita képviseletében. (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.) megküldeni szíveskedjenek. A Balaton ér- zékeny környezeti Határidő: 2017. augusztus 31. rendszerében fontos a fejlesztések össze- Balatoni Szövetség 2

[close]

p. 3

2017. május utár Aktuális téma a siófoki konferencián Városiasodás és környezetvédelem a Balatonnál Európa területén olyan mértékű az élőhely pusztulás és az élőhelyek szétdarabolása, mint sehol másutt a világon, s ez a tény – főként a biológiai sokféleség szempontjából - komoly gondot jelent a szakemberek, a várostervezők számára. Kollányi László tájépítész közvéleménykutatásokra alapozott - álláspontja szerint ma Magyarországon a környezetvédelem csupán a nyolcadik-kilencedik helyen szerepel a fontossági sorrendben. Az áttörést az új információk és bevált trendek megismerése jelentheti: a zöld város és különösen a zöld infrastruktúra fogalma elsőre ugyan furcsán csenghet a mindennapi ember számára, pedig ez lehet a természet és az ember közötti kölcsönös kapcsolat új koncepciója. A zöld infrastruktúrába való beruházás gazdaságilag is kifizetődő: sokkal olcsóbb ugyanis fenntartani a természet - például az éghajlatváltozás hatásait mérséklő - megújuló képességét, mint költséges emberi technológiával pótolni az elvesztett ökoszisztéma szolgáltatásokat. A zöld infrastruktúra létrehozásának legjobb módja az integrált területgazdálkodás és a gondos, stratégiai területhasználat-tervezés. S hogy nem csak egy földrész akut gondjairól van szó, arra bizonyíték, hogy 2015 szeptemberében New Yorkban, a Fenntartható Fejlődési Csúcstalálkozón az ENSZ százkilencvenhárom tagállama egyhangúan fogadta el azt a programot, amely tizenhét fenntartható fejlődési célt és százhatvankilenc alcélt tartalmaz. A határozat az élet összes területét érinti: a gazdaságot, a pénzügyeket, a társadalmat, az oktatást, az egészségügyet, az energiaügyeket, az ipart – vagyis mindent. A cél: az élet minden területét fenntarthatóvá kell alakítani. Az urbanizáció tehát központi kérdés lett, s így előtérbe került a városok fejlesztésének egyik kiemelt témája - a települések lakhatóbbá, zöldebbé tétele. Napjainkban is folynak olyan kutatások, melyek azt vizsgálják, miként hat a zöld környezet az egészségre: számadatokkal támasztva alá azt, hogy azok a városi gyerekek, akiknek lakókörnyezetében több a zöldterület, sokkal egészségesebbek lesznek felnőttként is. Konkrétan kiszámolható, hogy ez mennyivel kevesebb egészségügyi kiadást jelent. A zöld város koncepcióját szűkebb és tágabb értelemben is értelmezhetjük. A tágabb értelmezés szerint a zöld város önmagában sokkal többet jelent, mint hogy menynyi a fás és egyéb zöldfelületek aránya a városban. A zöld város ezen túlmenően egyfajta ökotudatosságot, szemléletmódot is jelent, ami a városi infrastruktúra kialakításánál, a beépítéseknél, a zöldfelületek tervezésekor és használatakor egyaránt jelen van, legyen szó a csapadékvíz elvezetéséről vagy a hulladékgyűjtésről. Az egyik legfontosabb kritérium, hogy fizikailag is egyre több zöldfelület, növényborított felszín legyen a városban. A zöld infrastruktúra egészen más léptéket képvisel. Olyan átfogó szemléletről van szó, ami a természetes és félig természetes területekkel is foglalkozik – ide tartozik a zöldfelületként kezelt városi közpark és a közlekedési területként nyilvántartott országút menti árok, fasor is. Összekapcsol számos szereplőt és szempontot, résztvevőt. Magyarországon a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia fekteti le a zöld infrastruktúra fejlesztésének alapjait. Az első pályázati kiírások 2016 januárjában láttak napvilágot, s a következő években a célzott forrásoknak köszönhetően számos önkormányzat kap majd lehetőséget fejlesztésekre. A fő célkitűzés természetesen nem lehet más, mint a jó életminőség érvényesítése egy szervezetten működő településen. S hogy milyen ismérve van egy „élhető városnak”? Olyan, amely ellenáll a fokozódó uniformizáltságnak, a rá jellemző egyediséget, tradícióikat megóvja, lakosságközpontú, tehát minden döntésében polgárai érdekét tartja szem előtt, környezettudatos, továbbá legfőbb törekvése lakosai számára vonzó életkörülmények biztosítása. Az „élhető város” célkitűzés minél ered- Aktuális ményesebb megvalósulásához a lakosság aktív közreműködésére is szükség van, így polgárait ösztönzi a rendezett lakókörnyezet fenntartására, a környezettudatos és egészséges életmód folytatására, az együttélés során a nagyfokú toleranciára. E kérdéskörök kerülnek terítékre a május 30-án Siófokon,a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett Városiasodás és környezetvédelem a Balaton Régióban címmel tartandó konferencián.A Balaton régió fejlesztési koncepciója szerint a Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának - energiafelhasználás, közlekedés, ingatlanfejlesztés - széles körű elterjedését támogató és ennek következtében lakói és vendégei számára magas minőségű környezetet biztosító térséggé kíván válni. Kiemelten kezelendő feladatként határozza meg a fenntartható, környezetbarát életmód feltételeit erősítő környezetvédelmi, energetikai és közlekedési célú beruházások megvalósítását. A Balaton körüli települések különleges agglomerálódó várostérséget alkotnak. A települési együttműködés és egységes elvek mentén zajló fenntartható városfejlesztés a Balaton városgyűrűjében rendkívül fontos. Olyan településeket szeretnénk, amely nem csak munka- és lakóhely, hanem élettér is egyben - ökológiai, társadalmi, kulturális közösség egy gyönyörű tó körül. A rendezvény célja, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a zöld infrastruktúra szerepéről, a tájképi értékvédelemről, a tudatos város / településtervezésről, az élővilágnak a városi környezethez való alkalmazkodásáról, az ingatlanhasznosítás innovatív műszaki megoldásairól, a környezettudatos építészeti megoldásokról. A megjelenést támogatta a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2017. május Föld napi konferencia Csopakon A kardinális kérdés: képesek leszünk-e önkorlátozásra? Több mint egy évvel a fenntartható fejlődéssel foglalkozó globális program és a nemzetközi klímapolitikai együttműködésről szóló - a Párizsi klímacsúcson született - új megállapodás elfogadása után, a kétségekre okot adó jelek ellenére remélni kell, hogy a dokumentumokban rögzített kötelezettségek végrehajtása az érintettek részéről meg- megszerzése, ám önmérsékletet kellene tanúsítanunk – ilyen ütemben nem számolhatjuk fel a bennünket körbevevő ökológiai környezetet. Az üvegház hatású gázok gátlástalannak is minősíthető kibocsátása, a vegyi anyagok elképesztő mennyisége globális hulladékáradatot eredményez. A globális gondok megoldása nemzetközi együttmű- Faragó Tibor történik, s ez által korlátozhatóak lesznek korunk veszélyes globális folyamatai – ezzel ez optimista felütéssel zárta előadását a Csopakon megrendezett Föld napi konferencián Faragó Tibor. A nemzetközi hírű és tekintélyű egyetemi tanár jelenleg elsősorban a környezet és a társadalom globális szintű kölcsönhatásainak, a nemzetközi környezeti kormányzás folyamatának, a multilaterális környezeti megállapodások fejlődésének vizsgálatával foglalkozik. Történeti vonulatba ágyazott, rendkívül szemléletes és szellemes elemzésében az origóhoz nyúlt vissza: a múlt század közepéhez, amelyhez a termelési és gazdasági robbanás köthető, s amely megágyazott a környezeti globalizációnak is. A Föld népességének rohamos növekedése együtt járt a világkereskedelem dinamikus emelkedésével, melynek egyenes következménye lett a természeti energiák mértéktelen felhasználása. Az ego győzelmét az öko felett ezen felül még az is jelzi, hogy a hasznosíthatatlan maradékot – vagyis a hulladékot és a szennyező anyagokat - visszajuttatjuk a természetbe. - Napjaink kritikus pontja az erőforrások ködés nélkül elképzelhetetlen, s ezt már három évtizeddel ezelőtt is jelezték az ENSZ tagállamai. A Közös jövőnk című jelentés helyzetelemzés és megoldási javaslat is egyben. A világszervezet szakértői sürgős lépéseket tartottak fontosnak e problémák megoldására az azokat kiváltó, különböző emberi tevékenységekkel összefüggő okok kezelésével úgy, hogy megkezdődjön az átmenet a fenntartható fejlődés elérésére. A jelentés világossá tette, hogy a globalizálódó környezeti hatásokért a társadalmak közösen, bár nagyon eltérő mértékben felelnek és emiatt – saját feladataik elvégzése mellett – együtt kell működniük e kérdésben. Faragó Tibor elmondta: a nemzetközi közösség számos megállapodást, cselekvési tervet fogadott el az elmúlt évtizedekben, néhány kivételtől eltekintve azonban a kötelezettségvállalások nem teljesültek, illetve nem bizonyultak elégségesnek a mind kockázatosabb tendenciák ellensúlyozására. A 2015-ben aláírt Párizsi Megállapodás azonban reményt nyújt arra, hogy közös erőfeszítéssel kordában lesz tartható a globális éghajlatváltozás és annak sokféle hatása. A Föld napi konferencián a világméretű problémák mellett természetesen a helyi, azaz a balatoni gondok, kérdések is előtérbe kerültek. Előadás hangzott el a kö-zelmúltban megvalósult természetvédelmi projektek eredményeiről valamint a világörökségi kulturális és kultúrtáji helyszínekről. Miókovics Eszter természetvédelmi mérnök, a Nők a Balatonért Egyesület fonyódi csoportjának tagja Természetvédelem és a társadalom címmel a közös felelősségről és az egyén kötelezettségéről fejtette ki álláspontját: - Az első környezeti nevelési kormányközi konferencián,Tbilisziben1978-ban fogalmazták meg a környezeti nevelés 3 alapvető célelemét, melyek szerint „fokozni kell a polgárok környezeti tudatosságát és annak felismerését, hogy a gazdasági, a társadalmi, a politikai és az ökológiai jelenségek kölcsönös függőségben és kölcsönhatásban vannak mind a városi, mind a falusi környezetben” ,valamint „biztosítani kell mindenki számára annak lehetőségét, hogy a környezet védelméhez és megőrzéséhez szükséges tudást, ismereteket, értékeket, attitűdöket és készségeket megszerezhesse.” S talán a legfontosabb: meg kell teremteni az egyének, a csoportok és a társadalom egészének a környezettel kapcsolatos új típusú magatartási és életviteli mintáit. Negyven éve történt mindez, s ma az állami oktatásba beépült elemek és a számos civil önkéntes tevékenység ellenére még mindig komoly tudáshiány és attitűdbeli problémával kell számolnunk - itt a Balatonnál is. A társadalmi felelősségvállalás, az, hogy az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg, még mindig gyerekcipőben jár. Évről évre egyesületünk csoportjai a Balaton körül különböző akciók keretében tesznek azért, hogy itt a Balatonnál az ember és a természet kapcsolata mindkét fél számára (túl)élhető módon működjön. Saját előadói és foglalkozásvezetői tapasztalatom alapján a természetvédelmi tevékenység, az ökologikus gondolkodás egy kicsit olyan, mintha idegen nyelv lenne. A hagyományos szerkezetében már eltűnő társadalom és tájgazdálkodás manapság újra felfedezett hagyományos ökológiai tudás olyan, mint egy holt nyelv, a fiatal természetvédelem pedig egy 4

[close]

p. 5

2017. május új nyelvjárásként létezik, melynek művelése a nyelvtanuláshoz hasonló. Szabályok és kifejezések ismeretével lehet csak megszólalni rajta, és művelése nélkül hosszú távon nem lehet túlélni a világban. A társadalom nagy részének nincs kapcsolata a természettel. Elszeparáltan, művi környezetben élve, a legalapvetőbb élelmiszerekig az iparra szorul, nincs átfogó ismerete az állat- és növénytermesztés, valamint az ipar kölcsönhatásáról a természeti környezettel. A társadalom és egyén számára általában nem belátható, milyen hatalmas a szerepe utár egy háztartásnak a természet- és környezetvédelemben. Mennyi mindent tehet egy család, az egyén az újragondolt háztartással, a környezetbarát tisztítószerek használatával, a túlcsomagolt élelmiszerek és iparcikkek vásárlásának kerülésével, madár- és méhbarát elemekkel és komposztálóval felszerelt kerttel. Környezeti nevelési programjaink, a Balaton szakkör, a „Vigyázz rám!” Balaton óriástársas, a rendhagyó természetismeret órák az oktatási intézményekben, a képzéseink a környezetbarát tisztítószerek használatáról, a fonyódi tanácsadó Aktuális irodánk és kiadványaink mind-mind azért vannak, hogy korhatár nélkül elérhetővé váljon az a felismerés és tudás, milyen értéket képvisel a Balaton régió, s mennyit tehet már egy ember is azért, hogy ne csak emlék legyen a tiszta víz és a gazdag élővilág az itt élők és az idelátogatók számára. A Balatoni Partnerségi Napok régiós szakmai együttműködési rendezvényso- rozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja. Együtt a balatoni gasztro-világ legjava Megjelent a Balatoni Gasztrotérkép 2017 Több mint 60 vendéglátóhely, éttermek, borászatok és szálláshelyek öszszefogásával jelent meg a Balatoni Gasztrotérkép legújabb, 2017-es kiadása. A kiadvány a magasminőségű, egész évben nyitva tartó szolgáltatókat népszerűsíti, és segíti a tájékozódásban a gasztronómia iránt érdeklődő látogatókat, vendégeket. A készítők egész évben kiemelt balatoni kampányokat szerveznek és markánsan képviselik a régiós összefogáson alapuló pozitív szemléletet. Magasminőség, egész éves nyitva tartás és összefogás - ezek a Balatoni Gasztrotérkép legfőbb értékei. Az első kiadás 2015-ben jelent meg, a rendhagyó térkép egy baráti összefogásból nőtte ki magát mára az egész Balatont felölelő gasztro-iránytűvé. Korábban összesen három térkép jelentmeg, kettő északi parti és egy deli parti változatban. Azösszefogásban résztvevő vendéglátóhelyek száma két év alatt az ötszörösére nőtt, ami egyértelműen jelzi, hogy egyre több vállalkozó hisz a magasminőségű vendéglátásban, és a klasszikus értelemben vett “szezon” meghosszabbításában is. A szolgáltatók palettája igen színes: éttermek, borászatok, szálláshelyek, cukrászdák, sörfőzde, pálinkakészítő, vannak köztük családi vállalkozások és nagyobb vállalatok is, régi balatoni “zászlóshajók” és lelkes új szereplők. Mindegyikükben közös vonás, hogy saját kategóriájukban kiemelkedőek, és hisznek a Balatoni Gasztrotérkép alapértékeiben. Az idei térképen már a teljes balatoni regió megjelenik. A készítők megőrizték az eddig bevált és szerethető grafikus arculatot, az eddigieknél még látványosabban megjelenítve a Balaton kiemelkedő minőséget képviselő vendéglátóhelyeit. Újdonság, hogy a térkép hátlapján lévő leírások a magyar mellett angol nyelven is szerepelnek, megcélozva ezzel a külföldi turistákat. Balatoni Gasztrotérkép Team 2017 A Balatoni Gasztrotérkép együttműködő partnere 2017-ben a MOL Nagyon Balaton: a térképek megtalálhatóak lesznek a májusban megjelenő országos terjesztésű MOL Nagyon Balaton Magazinban is. A partnerség megvalósulásával a kiadvány példányszáma a korábbiak hússzorosára nőtt, így az eddiginél sokkal több magyar és külföldi vendéghez, turistához, idelátogatóhoz juthat el a balatoni szolgáltatók jóhíre. “Nagy öröm számunkra, hogy alig két év alatt ilyen látványos fejlődés mutatkozik meg a balatoni vendéglátásban, és ennyi remek szolgáltató várja egész évben a Balatonra látogatókat. A mi feladatunk az, hogy segítsünk partnereinknek abban, hogy minél több emberhez eljusson a hírük, és minél többen induljanak útnak, és fedezzék fel a regió legjobb éttermeit, borászatait, vendéglátóhelyeit az év 365 napján.” – vallja Szauer Judit gasztro-kommunikációs szakember, a Balatoni Gasztrotérkép ötletgazdája és alapítója, valamint Budavári Dóra, a kiadvány szerkesztője és társalapítója. Süli 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Ízek védjegye segíti a piacra jutást 2017. május Mindenben az összefogás a siker kulcsa. Kapcsolatrendszerben lehet úgy kihasználni a térségek adottságait, hogy azok a környezet minden szereplőjének a javát szolgálják. Erről szólóan, a nemzeti parkok életével összefüggő programra került sor a közelmúltban a Veszprém megyei Hegymagas településen. A rendezvénynek a Szászibirtok adott otthont. A porta, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter látogatásával a Nemzeti Parki Termék Védjegy Körút induló állomása volt. - Ahhoz, hogy a kiváló magyar termékek minél szélesebb körben piacra juthassanak, egyre keresettebbé és ismertebbé váljanak a vásárlók előtt, valamennyi érintett öszszefogására van szükség - hangsúlyozta a tárca vezetője a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területein gazdálkodók körében. Mint mondta: a táj, az épített környezet, a turizmus és a mezőgazdálkodás harmóniája természetes igény. A természetvédelmet szem előtt tartó korszerű tájgazdálkodást a kormányzat támogatja, segítséget nyújtva az értékek gyarapításához és azok láthatóvá tételéhez. Elhangzott, hogy ennek egyik eleme a 2011-ben létrehozott Nemzeti Parki Ter- mék Védjegy rendszer. A tanúsítványt elnyerhető körhöz tartoznak a tájhoz kötődő alapanyagokból származó élelmiszerek és egyéb készítmények, jellemző kismesterségi termékek, szolgáltatások. A védjegy garancia az adott területhez való közvetlen kötődésre, s minőségi garanciát jelent. Az ebből álló kínálat a természet- és környezetvédelemmel összhangban, helyi munkaerővel jön létre, része a vidéki életnek. Ezen termékek vásárlói az értékekhez való hozzájutással együtt azok fenntarthatóságát is elősegítik. Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója beszélt arról, hogy a védjegyet elnyert élelmiszerek az egészséges táplálkozásnak is a garanciái, az előállítókat is minősíti és támogatja. A termékek számára kínálati helyet jelentenek az igazgatóság rendezvényei. A minősítés rendszeréről szólt Rácz András, környezetügyért felelős helyettes államtitkár. Kiemelte az előállítás menetének kódrendszerrel való követhetőségét, egészen az alapanyag származásáig visszamenően. A rendezvényen védjegyes termékeket kiállítók standjait tekinthették meg a résztvevők. A védjegyrendszer alkalmazásáról Fazekas Sándor miniszter a Természetes Ízeket Előállítók Közössége Kft. ügyvezetőjével, Kangúr Tiborral írt alá együttműködési megállapodást. H. Á. Új hajó átadásával indult a hajózási szezon Kollár József vezérigazgató A balatoni hajózás hagyományosan minden évben húsvétkor indul - idén már nagypénteken kezdetét vette a 171. hajózási szezon, melyet az új, Nemzeti Regatta névre keresztelt motoros hajó ünnepélyes vízre bocsátásával ünnepelt a Balatoni Hajózási Zrt. Az eseményt nagy érdeklődés övezte, melynek keretében Mosóczi László, a Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős he- lyettes-államtitkára adta át a forgalomnak a BAHART saját forrásból újjáépített, 180 fős hajóját. Az ünnepélyes lepellevételre és a pezsgős névavatásra a régió meghatározó turisztikai, gazdasági szereplői, Siófok város vezetői és a BAHART munkatársai, valamint a hajóállomásra kilátogató érdeklődők előtt került sor. A hajó a Nemzeti Regatta elnevezésű vitorlásverseny mindenkori győztes településének nevét viseli egy éven át. 2016-ban a hagyományteremtő céllal indított fesztiválon 30 versengő település közül a házigazda Siófok város került ki győztesen, és ezzel érdemelte ki, hogy az új hajó névadója legyen az idei hajózási szezonban. Az átépítés és felújítás során a BAHART - szem előtt tartva a fogyasztói igényeket és utazási szokásokat, több újdonságot is tervezett. A „Nemzeti Regatta” a már Balatonon szolgáló testvérhajóitól - Lelle, Szántód, Fonyód motorosok - eltérő térkialakításának köszönhetően mozgáskorlátozott vizesblokkal, ugyanezen célnak megfelelő- en szélesebb be/ki szállító ajtókkal rendelkezik, valamint a hátsó nyitott fedélzet megújított tetőkialakítással szolgálja majd a kényelmesebb utazást. A hajó orrsugár-kormányt kapott, valamint áttervezett hajóorr (bulba) és far került kialakításra a kedvezőbb hullámkeltés elérése érdekében. A Nemzeti Regatta motoros lesz a második akadálymentes fedélzettel rendelkező hajó a Balatonon a tavaly átadott Siófok katamarán mellett. A hajót saját beruházás keretében újította fel a BAHART. A munkálatok során a teljes belső tér megújult modern bútorzattal, nyitott, körbejárható, akadálymentes felső fedélzet került kialakításra, valamint a mai kor követelményeinek megfelelően klíma, fűtés, wifi szolgáltatás is rendelkezésére áll majd az utazóközönségnek. Az átépítés és felújítás költségvetése nagyságrendileg 150 millió Ft-ot tett ki. - A balatoni turizmus fejlesztésében, élénkítésében fontos szerepe lesz a közlekedés fejlesztésének is. Ezen belül a közösségi hajózás is fontos szerepet kap, cél, hogy az idelátoga- 6

[close]

p. 7

2017. május tók minél nagyobb arányban vegyék igénybe a víziközlekedést, amelyet dinamikusabbá, rugalmasabbá kell tennünk. A Balatoni Hajózási Zrt. tavaly adta át a forgalomnak a Siófok katamaránt, valamint a mai napon a Nemzeti Regatta motorost, melyek nagyszabású, többszáz milliós, ugyanakkor teljes mértékben saját BAHART forrásból megvalósult beruházások eredményei. A BAHART nagy várakozással tekint a következő évek Balatonra irányuló fejlesztései elé, melyek történelmi léptékű fejlődést tesznek lehetővé a társaság számára. Mindez további lökést ad a régió gazdasági pozíciójának és turisztikai megítélésének javulásához is - mondta el a tájékoztatón Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója. utár Idén a Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválján 2017. június 10-11-én már 50 település mérheti öszsze tudását a különböző versenyszámokban és a győztes település nevét viseli majd a 2018-as hajózási szezonban a Nemzeti Regatta motoros hajó. Az elmúlt két évben számos újítást vezetett be a Balatoni Hajózási Zrt. az utastájékoztatás és az utazási élmény fokozása terén, ezek közül mindenképpen kiemelésre méltó a BAHART megújult honlapja. Említhetjük továbbá a közforgalmú kikötőkben és a hajózás közben is elérhető, adatforgalmi korlátozásokat nem tartalmazó ingyenes WIFI szolgáltatás biztosítását is, mely hosszú évek óta alapelvárásként jelentkezett az utazók részéről. A menetjegyek Aktuális mellé minden utas idén is megkapja a célállomásokon működő partnerek, szolgáltatók ajánlatait is, így számos élményt tudnak a kuponokkal kedvezményesen igénybe venni a hajózás mellett. Az idei évben a gyerekek számára is tartogat meglepetést a társaság, a már húsvéttól kapható Playmobil gyerekjegy megvásárlásakor a hajózási élmény mellett egy ajándékfigurát is kapnak a gyerekek. A programhajó kínálat is tovább színesedik a magyar tengeren és újabb programokkal bővül a gyerekeknek szóló Varázshajó szolgáltatás, újra megjelenik a tavon az operett műfaja és idén is várják az utasokat borkóstolós hajóval, bulihajókkal, kulturális programot kínáló élményhajóval és Minimax gyerekhajóval. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja 2017 A BAHART 2016-ban hagyományteremtő szándékkal életre hívta a Nemzeti Regatta - Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja nevet viselő kétnapos rendezvényt. A résztvevő 30 település, az 5000 fős közönség és a média körében az esemény pozitív fogadtatásra lelt, így a BAHART Siófok város támogatásával - a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozat keretében - ismét kétnapos fesztiválra, és a Magyar Vitorlás Szövetség szakmai bonyolításában amatőr vitorlásversenyre invitálja Magyarország településeit a Balaton nyári fővárosába. Az idei évben várhatóan már 50 település résztvevői versenyeznek a vitorláshajók fedélzetén, és mutatkoznak be a parti fesztivál keretében. A nézőhajókról, a partról és a kivetítőkön is jól követhető vitorlásversenyen elsősorban nem profi vitorlázók vesznek részt a szervezők által biztosított egyforma vitorlásokon, hanem ismert közéleti szereplők, időnként akár vitorlázási rutin nélkül. A fesztivál keretében a közönség így a gazdaság, a kultúra, a művészet, a politika, a sport, a média világából találkozhat hírességekkel, akik saját településüket két napon át képviselik vízen és szárazföldön sportolva, főzve, színpadon bemutatkozva, komolykodva és nevetve. Az esemény több mint egy vitorlásverseny! A Siófokra látogató 50 település saját gasztronómiai és turisztikai értékeit, hagyományait és nevezetességeit egyedi arculattal díszített kültéri sátorstandokon mutatja be. Látványos és komoly küzdelmet ígér a Sió csatornán zajló Sárkányhajó verseny is. A résztvevő települések a színpadi bemutatkozás lehetőségével élve teret kapnak művészi produkció bemutatására, színpadi beszélgetésekre. A településekre jellemző ízvilágot, borokat a Települési Ízek Utcájában kóstolhatják meg az érdeklődők. Mindezek segítségével a kilátogatók egy hétvége alatt a házigazda nevezetességei mellett az ország legszebb helyeit, különlegességeit és értékeit is megismerhetik a Balaton partján. Változatos, színes, vonzó családi programokat kínálnak a szervezők kicsiknek és nagyoknak, melyekre a belépés díjtalan! 7

[close]

p. 8

Aktuális utár 2017. május Veszprém és a Balaton régió komolyan gondolja… Veszprém Megyei Jogú Város kezde- dó programsorozat összeállítása, a pályá- Korábbi számunkban olvashatták, ményezésével megalakult a Veszprém Eu- zat sikerét elősegítő hazai és nemzetkö- hogy Veszprém város a balatoni régióval rópa Kulturális Főváros (EKF) 2023 pályá- zi kapcsolatrendszer kialakítása és a köz- közösen pályázik az Európa Kulturális Fő- zatát támogató Művészeti Tanács. A tes- reműködés a pályázat előkészítésében. A városa 2023 címre. A város a veszprémi tület feladata a pályázat előkészítésében tagok nemcsak szakértelmükkel, hanem emberekkel együttműködésben, az ő tá- történő közreműködés, a programalkotás ötleteikkel, javaslataikkal és azok meg- mogatásukkal és javukra szeretné megva- és a társadalmasítás során beérkezett ja- valósításával, valamint a Veszprém EKF- lósítani programját. Veszprém szándéka vaslatok véleményezése. program személyes képviseletével és tár- szerint pályázatában hangsúlyos szerepet A Veszprém 2023 Művészeti Tanács el- sadalmasításával is hozzájárulnak a jelent- kap a város kiemelkedő kulturális mozgó- nöke Mészáros Zoltán, a VeszprémFest kezés eredményességéhez. sító ereje és kivételes adottságú rendez- ügyvezető igazgatója. A vényhelyszínei, a régió ide- testület tagjai – Cserép genforgalmi vonzereje. Ki- László, Hegyeshalmi Lász- emelt figyelmet kívánnak ló, Kováts Péter, Ladá- fordítani a térségi összefo- nyi István, Muraközy Pé- gásra, a társadalmi szerep- ter, Oberfrank Pál, Salgó vállalásra és a megvalósu- Adrienne, Vándorfi Lász- ló programok nemzetközi, ló – Veszprém és a balato- valamint európai vonatko- ni régió kulturális életének zásaira. A veszprémi pályá- különböző területein rég- zatban a kultúra részeként óta tevékenykedő, nagy ta- a sport, mint a város egyik pasztalattal rendelkező, ki- erőssége is fontos szerepet emelkedőt alkotó művé- kap majd. A pályázat le- szek és szakemberek. A testület feladata az EKF pályázathoz kapcsoló- Muraközy Péter, Oberfrank Pál, Mészáros Zoltán, Porga Gyula, Ladányi István, Vándorfi László, Kováts Péter, Cserép László adási határideje 2017 decembere. Z. A. Hatvanhárom éve történt… A Magyar Távirati Iroda 63 évvel ezelőtt kiadott szűkszavú közleménye ekképp kezdődik: „A Pajtás nevű balatoni csavargőzös 1954. május 30-án, délelőtt 11.45 órakor Balatonfürednél felborult.” A folytatásban máig is nehezen pontosítható adatokat közöl: „A hajón a személyzettel együtt 185 ember tartózkodott. A mentési munkálatok a szerencsétlenség után haladéktalanul nagy erővel megindultak. A hajón utazók közül 12 személy: Csomai Antalné, Csomai Piroska, Csernus Ferencné, Wittman Sándor veszprémi lakos, Villányi Mária mözsi, Vituska Mária őcsényi, Ötvös Iván mesterszállási, Bernhárdt Gyuláné pesterzsébeti, Huszti Mária hajdúnánási, Homonnai Imre beregdaróci, özv. Domenic Gyuláné budapesti és Göbölyös László szekszárdi lakos életét vesztette. Többen ki- sebb sérüléseket szenvedtek. A felborult hajó felemelése, valamint a szerencsétlenség okainak és a felelős személyeknek megállapítása folyamatban van.” A baleset utáni pillanatokban rendkívül szigorú tilalmakat rendeltek el a hatóságok: azoktól, akik fényképeztek, elkobozták a filmet (csak néhány embernek sikerült megmenekíteni a filmet), a tanúkat megfélemlítették, hallgatásra köte- lezték őket. A tragédia emlékét ma Raffay Béla kompozíciója őrzi a Tagore sétányon a Nők a Balatonért Egyesület kezdeményezésére. A Pajtás sorsát eddig sem könyvben, sem filmben nem dolgozták fel részletesen, noha egyre több visszaemlékezés, dokumentáció áll azok rendelkezésére, akik ezzel foglalkozni kívánnak. -k -s 8

[close]

p. 9

2017. május utár Aktuális Magyar Világtalálkozó Lellén Festeticsék Mandulás csókja Megújuló intézmények, bővülő infrastruktúra a 2017-es év Balaton fagyija Rangos, megtisztelő eseménnyel: a Magyar Világtalálkozó nyitónapjának rendezésével tette le névjegyét a turizmus asztalára Balatonlelle önkormányzata. A lapzártánk után tartott tanácskozás címe – Határtalan összefogás a Balatonért - hűen tükrözi a szervezők elkötelezettségét a hazai idegenforgalom fellendítése mellett. A gazdag kulturális kínálatból természetesen nem hiányozhattak a nemzeti tradíciókat felvonultató előadások, koncertek sem. Kenéz István polgármester szerint a hat évvel ezelőtt, ugyancsak Lellén megrendezett I. Magyar Világtalálkozó meghitt miliője, a helyiek vendégszeretete nem múlt el nyomtalanul a résztvevők körében. - Napjainkban a nagyvilág számos pontján, a magyar diaszpórákban a beszélgetések középpontjába kerül a világtalálkozó, s így városunk neve is. Büszkék vagyunk arra, hogy immár másodszor adhatunk otthont a rendezvénynek, s őszintén remélem, hogy ismét jó házigazdának bizonyulunk. Vendégeink lesznek a legjobb hírvivők, itthon és külföldön egyaránt. A korábbi programon is résztvevők elmondhatják majd, hogy településünk az elmúlt években tovább szépült, gazdagodott, bővült és színesedett a szolgáltatások palettája. Nagy figyelmet fordítunk az élményfürdő folyamatos korszerűsítésére – a negyvenmillió forintos nyertes pályázat lehetővé teszi a medencék felújítását, a tetőszigetelési munkálatok elvégzését, a meleg víz takarékos biztosítását. Ehhez kapcsolódva - mintegy harmincmillió forintos költséggel – napkollektorokat telepítünk, de kész tervünk van egy energiafarm létrehozására is. A zöld város program keretében háromszázmillió forint forrásra pályáztunk – ebből a jelentős összegből utakat, járdákat építünk, növeljük a parkok területét, felújítjuk és eredeti funkciójában működtetjük a kertmozit, ahol esténként két-két előadásra várjuk a filmek kedvelőit. A polgármester elmondta, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények jelentős része komoly korszerűsítési, karbantartási munkán esett át, melyek során sor került a nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre is. Ebben az évben az idősek otthona és az óvoda kerül sorra, létesítményeként húsz-húsz millió forintból. Programokkal kezdtük a lellei híradást, s azzal is zárjuk: a szabadtéri színpadon ezen a nyáron 20-25 előadásra kerül sor, míg a rendezvénytéren június közepétől augusztus végéig díjtalanul látogatható koncertek sorozata, kirakodóvásár várja a vendégeket. Süli Kemény, de irigylésre méltó feladatot rótt a négyfős zsűrire a Balaton Fagyija kiválasztása, a legjobb „alkotás” megnevezése. Az ítészek valamennyi benevezett fagylaltozót meglátogatták, és több tényezőt is figyelembe véve hozták meg a döntésüket. A minősítésnél az íz, illat, állag, szín, dekoráció, praktikum került előtérbe, s persze elvárás volt az is, hogy a fagyi valamelyest kötődjön a Balatonhoz. A tizenhat nevező közül a versenybíráknak nem volt könnyű dolguk kiválasztani azt az egyet, amely 2017-ben a Balaton Fagyija címet birtokolhatja, illetve, amiért készítője az üzletében kiállíthatja a vándorserleget. A zsűri sommás ítéletét Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke fogalmazta meg: az előző évekhez viszonyítva a fagylaltok ízvilágában és a tálalási kreativitásban is hihetetlen fejlődés tapasztalható. 2017. ÉV BALATON FAGYIJA: • Bringatanya Fagyizó - Gyenesdiás a „Festeticsék Mandulás Csókja” fagylalttal 2017. ÉV BALATON FAGYIJA KÜLÖNDÍJASOK: • Amaretto Fagyizó - Balatonalmádi a „Balatoni Nyár „free”” fagylalttal • Cappuccino Kávéház - Balatongyörök a „Badacsonyi Borhab” fagylalttal • Florida Fagyizó - Balatonmáriafürdő „Jégbezárt Balaton” fagylalttal 2017. ÉV BALATON FAGYIJA RÉSZTVEVŐI, AKIK EMLÉKLAPBAN RÉSZESÜLTEK: • Bagaméri Fagylaltozó - Balatonfüred • Hullám Büfé és Fagylaltkert - Balatonmáriafürdő • Pálma Cukrászda - Keszthely • Wellamari Hotel & Kézműves Fagylalt Kft. - Zamárdi Festeticsék Mandulás csókja a 2017-es év Balaton fagyija! 9

[close]

p. 10

Települések utár 2017. május Kitüntették Ambrus Tibort Áder János a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntető címet adományozta Csopak polgármesterének Március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János köztársasági elnök, több évtizedes közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntető címet adományozta Ambrus Tibor Csopak polgármestere részére. Az érdemkeresztet Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára adta át, a tárca márvány termében megrendezett ünnepi megemlékezésen. Csopak község polgármestere egyedüli civilként részesült az elismerésben. - Mikor tudta meg, hogy ezt a kitünte- met viszont egyedül én kaptam, amire nagyon büszke vagyok. Nem szeretném, ha közhelyként hangozna, de ha sikeres az a munka, amit mi, polgármesterek végzünk, az nagyon sok embernek köszönhető. Köszönettel tartozom az elmúlt négy ciklus valamennyi képviselőjének, a hivatal munkatársainak, mert nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Nagyon sok barát is segített az elmúlt időszakban. Ahhoz, hogy valaki a közéletben tudjon maradandót alkotni, nagyon sok segítség kell, és én ezt megkaptam. Ez a díj mindenkinek szól, akik segítették munkámat, amit nem értem, hanem Csopakért tettek. Ambrus Tibor átveszi a kitüntetést Kontrát Károlytól tést megkapja? Banális a kérdés, hogyan fogadta mindezt? - Váratlanul történt minden. Március 8-án kaptam egy levelet, hogy kitüntetésre terjesztettek fel. Nagyon jó érzés volt, hogy gondoltak rám. Itt szeretném megköszönni a felterjesztőknek és azoknak, akik érdemesnek találtak az elismerésre. - Március 14-én kapta meg a kitüntetést, a térségben egyedülálló polgármesterként, ahogy ön nevezi magát, civil emberként. Hogyan emlékszik vissza arra a napra? - Nagyon sok, méltán elismert ember ült mellettem a Belügyminisztérium márvány termében. Tűzoltók, rendőrök, katasztrófavédelmisek. A Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntető cí- - Manapság mennyire nehéz vagy könynyű polgármesternek lenni egy olyan Balaton-parti településen, melyet méltán elismernek mások? - Ez egy nehéz kérdés. Éppen most töltöm negyedik ciklusomat, de előtte 1994-től a képviselő-testület tagjaként már rálátásom volt az önkormányzati munkára. A szociális és kulturális bizottság elnökeként munkám mellett, megpróbáltam menedzselni a Csopak Táncegyüttest, kialakítottuk a máig jól működő szociális hálót. Szeretem a munkámat, büszke vagyok arra, hogy Csopak polgármestere lehetek. Biztos vagyok benne, hogy minden településen, aki polgármesterként tevékenykedik, megtalálja a helyét, azokat a lehető- ségeket, hogy miként tud javítani a településén. A falu első emberének elsősorban a többségi véleményeket kell képviselnie. Nyilván voltak és lesznek is olyan döntések, amelyeket nem szívesen hoz meg az ember. De ha be tudjuk bizonyítani, hogy mindezek a közcélt szolgálják, akkor nyugodtan hajthatjuk le a fejünket esténként. Munkánk nagy része nem látványos, mint akár egy útépítés, nem átadásokból áll, hanem a lakosság számára természetesnek tűnő dolgokból. Csopak a közbiztonságra, a köztisztaságra, a közterületek szépítésére az átlagosnál mindig is többet költött. Pedig ezek nem látványos feladatok, de úgy érzem, erre mindenképpen szükség van. Jó színvonalon kell működtetni intézményeinket. Fontos a helyi civil szervezetek támogatása, segítése is, mert nélkülük nehezebb előbbre jutni. A cél egy élhető, szerethető település kialakítása, fenntartása, ahol mindenki, gyerek, felnőtt, helyi lakos, nyaralótulajdonos, de aki csak akár egy napra jön hozzánk, jól érezze magát. A polgármesterség egy megtiszteltetés. Nekem nem az a feladatom elsősorban, hogy bent üljek az irodámban. Ki kell menni a faluba, beszélgetni az emberekkel, akikkel nagyon fontos együtt élni. Így látom, hallom meg én is az esetlegesen felmerülő problémákat. A településen a polgármesternek nemcsak élni kell, hanem képviselni is. Ez nagy felelősség. - Ez az elismerés, a kitüntetés milyen „doppingot” biztosít önnek? - Aki ismer, azt tudja, hogy nem kell nagyon „doppingolni”. Ha végzek egy feladattal, akkor keresem a következőt. Ez a kitüntetés egy pozitív pont az ember életében, ami azt mutatja, hogy a dolgok jó irányba haladnak Csopakon, jól hozzuk meg a döntéseket. - Nyilván az elmúlt évek során voltak bírálói is, ez az elismerés egyfajta elégtétel velük szemben? Vagy nem foglalkozik az ilyenekkel? - Semmi esetre sem. Az természetes, hogy vannak bírálók. Elfogadom, sőt szeretem az építő jellegű kritikákat, mert ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy jól csinálja a munkáját vagy sem. 10

[close]

p. 11

2017. május utár Települések A bátor kritikákat nagyon szívesen fogadom és válaszolok rájuk. Mindezek inspirálják az embert. Mindig is lesznek olyan döntéseink, amelyek megosztják a lakosságot. De úgy érzem, hogy a többség elfogadott minket, máskülönben nem választottak volna meg bennünket. - Ha az elmúlt évtizedek közéleti munkáját nézi, mit tart sikernek, ha lehet úgy mondani: mérföldköveknek? - Szerencsére nagyon sok van! Ami talán a legfontosabb, az országosan egyedülálló, helyi rendelettel védett szőlőterületek, a gondozatlan területek felszámolására tett lépések, a Csopaki Kódex megalkotása, mely szigorú szabályrendszert fektet le a borunk minőségének megőrzésére, az országosnál szigorúbb rendezési tervünk, mely szintén a tájvédelmet helyezi előtérbe. Talán az én szerepemnek is köszönhető a református iskola megalapítása, mely azóta is kiválóan működik. Az el- ismerések közül kiemelkedik a Magyarországi Falumegújítási díj kiérdemlése, a Virágos Magyarországért verseny első helyezése, majd az európai megmérettetésen elért ezüstérem, a csopaki strand elismert színvonala, a Legkedveltebb Üdülőhely cím többszöri elnyerése. Nem utolsósorban a Városok, Falvak Szövetségében végzett munkám és eredményei, Csopak jó hírének fenntartása az országban és határainkon túl. Szendi Péter Boldog békeidők kora, városjubileummal Tradicionális ünnep Hévízen a történelemben boldog békeidők éveiként számon tartott korszak megidézése. A hajdani légkört idén a várossá válás 25 éves jubileuma jegyében elevenítették meg. A hajdani polgárságot, finom úri társaságot megjelenítő kosztümös felvonulásra immáron a hetedik alkalommal került sor. Hévíz történelmi múltja méltó arra, hogy a negyedszázadnál jóval régebbi időkre is visszatekintsenek. A 19. század végi, 20. század elejei élet óriáskerekét gördítették végig a városon a jelmezesek. A mai modern fürdőváros miliőjébe külsőségeivel látványosan simult az a korabeli légkör, ami a helyi kultúrhangulatra ma is jellemző. A nosztalgikus szórakoztatásról több mint 250 korhű ruhába öltözött jelmezes gondoskodott. Menetzenével, tánccal bő száz esztendős múltat idéztek meg a fiatal szívek. A ritmust a Happy Dixieland Band diktálta, mely együttes anno, az első Boldog Békeidők Hévíze rendezvényen való részvételre állt össze. Tagjai profi muzsikusok, az alkalmi játékkal aratott közös siker új zenekart kovácsolt, a vidám dixie műfajban azóta a fesztiválok kedvencévé vált a formáció. Azok a boldog békeidők címmel a mostani alkalomra jelent meg CD lemezük, rajta több számban énekel a zenészekkel Malek Andrea. A kitűnő zenei minőség mellett védjegyük lett a hiteles korhű arculat, mely a 20-as évek világát hozza napjainkba. A látvány, a nagyszerű játék, a fülbemászó dallamok felhőtlen szórakozást, kikapcsolódást nyújtanak minden korosztály számára, amint azt a Boldog Békeidők Hévíze idei szereplői és látogatói körében is fényesen bizonyították. Hévíz a május 1-jével zárult hosszú hétvégén négy napos ünnepet élt, a hosszú hétvége eseményei bőséges, nosztalgikus szórakozást nyújtottak. Idén egyedi kínálata volt a városnapi eseményeknek a Honthy Hanna és kora című múzeumi kamarakiállítás. A fürdővárosban többször megfordult operettprimadonna most „visszatért” Hévízre, de nem csak a kiállítással: róla nevezték el a Fontana Filmszínház nemrég megújult vetítőtermét. H. Á. NYILATKOZAT A balatonberényi naturista strand és kemping 1987 évi alapítása óta Balatonberény Község Önkormányzatának 100%-os tulajdonában van. A létesítményt 2018. 12. 31-ig a Balatontourist bérli az önkormányzattól, az üzemeltetést az önkormányzat hozzájárulásával a Zala Kempingek Kft. végzi és partnerként használja a Balatontourist értékesítési csatornáit. A közelmúltban internetes portálok, sajtótermékek, egyes televíziós csatornák etikátlan módon, előzetes tájékozódás nélkül, tényként közölték, hogy a balatonberényi naturista strand és kemping a Balatontourist tulajdonában van. Balatonberény Község Képviselő-testülete nem tervezi a kérdéses ingatlan értékesítését és mélységesen elítéli az ingatlan jelenlegi tulajdoni helyzetével ellentétes megalapozatlan hírek terjesztését, melyek megütközést keltenek a község lakosainak körében. Horváth László polgármester 11

[close]

p. 12

Települések utár 2017. május Magánszálláshely-fejlesztés támogatással a Balaton északi partján Cél a minőségi turizmus Alsóörsön és Paloznakon A két település szállásadói befizetett idegenforgalmi adójuk egy részét pályázhatják vissza 2017-ben. A pályázat kiírásának célja a települések szállásadóinak minőségi fejlesztésre ösztönzése az idegenforgalmi adóból befolyt bevételek beruházási célzattal történő visszaosztásával. A rövidtávú cél a vendégelégedettség növelése, komfortérzetük kiterjesztése, a térségi turisztikai célok közösen, együttműködve történő megcélzása. A közép és hosszú távú célok közé természetesen a vendégéjszakák számának növelése, a települések versenyképességének javítása tartozik, de egyértelmű célkitűzés a gazdaság fehérítése, azaz IFA bevallási gyakorlat reformja is. Mint azt Báró Bélától, Alsóörs jegyzőjétől megtudtuk, több oka is volt annak, hogy ezt a pályázatot kiírták. - Sajnos, mint több községben, így nálunk is elég problémás az idegenforgalmi adó nyilvántartása és beszedése. Ha nem is „kifehéríteni”, de „kiszürkíteni” mindenképpen szeretnénk az adóbevallást. De talán ennél is fontosabb, hogy az Alsóörsre látogató em- berek minél minőségibb szolgáltatást kapjanak. Nem véletlen a mottónk, hogy Alsóörs vár, marasztal, visszavár. A szobakiadók Alsóörs esetében 20 százalék, Paloznak esetében 50 százalék önerővel, maximum 500 ezer forintra pályázhatnak. Az elnyert összeg felhasz- nálása széleskörű, az eszközbeszerzéstől a szolgáltatásfejlesztésig terjed. A TDM szervezet tagságában bevezetett Riviéra minősítő és családbarát, kerékpáros barát, állatbarát védjegy rendszer alapján a szállásadónak vagy minősítésben kell csillagot emelnie vagy szolgáltatását kibővítenie a pályázat segítségével. Czeglédy Ákos, Paloznak polgármestere is üdvözölte ezt az újfajta kezde- ményezést. A községben pár évvel ezelőtt ugyan volt hasonló pályázati kiírás, de akkor az önkormányzat bonyolította le a pályáztatást. - Mindez érdeklődés hiányában megszűnt, mert egyre kevesebb lett a bejelentett szálláskiadó. Miután újra megpezsdült a piac és egyre többen keresnek fel szálláshelyeket, a szobakiadóknak szeretnénk abban segíteni, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsanak a Paloznakra látogatóknak. Ebből a pályázati forrásból a házába beszereltethet légkondicionálót, rendbe teheti az udvarát vagy éppen kicserélheti a régi, kopott bútorait. Az önkormányzatok az erre elkülönített összeget a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületnek adják át, mely a hozzá beérkezett pályázatokat 2017. március 31ig elbírálta, így a főszezonra a tervezett szálláshelyfejlesztések elkészülhetnek. A pályázati kiírás és az adatlapok letölthetők a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület honlapjáról, de az egyesület munkatársai akár személyesen, akár telefonon is segítséget nyújtanak. Szendi Péter Új szolgáltatások a megújuló világosi strandon Ebben az esztendőben közel félmilliárd forint áll a balatonvilágosi önkormányzat rendelkezésére – a takarékos, előrelátó gazdálkodásra azonban jellemző, hogy a büdzsé tíz százaléka tartalékot képez nem várt kiadásokra, esetleg önrészként szolgálhat különböző pályázatok esetén. Fekete Barnabás polgármester elmondta, hogy az egyik legfontosabb feladat az infrastruktúra további bővítése, a turisztikai vonzerő növelése. Elképzeléseik megvalósítását a közelmúltban kiírt strandfelújítási pályázat is segíti: az elnyert huszonhárommillió forintból a létesítmény kényelmi fokozatát kívánják javítani, illetve élményelemekkel színesítik a kínálatot. A vízi vidámpark vélhetően a családok számára nyújt remek kikapcsolódási lehetőséget, s más téren is keresik a vendégek kegyeit. Napozó tutajokat helyeznek ki, árnyékolókat építenek, javítják a közvilágítást, a kamerarendszer pedig napjainkban már a közbiztonság szerves részét képezi. A település egyik legnagyobb gondja egyébként éppen a fürdőhelyhez köthető: területe mindössze négyezer négyzetméter, ám ennek ellenére évente mintegy tizenötezren keresik fel. - Meglehetősen korlátozott a szabad vízhez jutás lehetősége Balatonvilágoson, de úgy gondoljuk: értékeinkkel jól kell sáfárkodnunk. Ezért indultunk egy partvédőmű pályázaton is – eredménytelenül. A kiviteli terveket már megrendeltük, s ennek ismeretében újra próbálkozunk. Elképzeléseink szerint az érintett vízpart egy része lidós kialakítást kap, a köves, betonos szakaszt pedig megerősítjük a munkálatok bekerülési költsége vár- hatóan harmincötmillió forint lesz. További fejlesztések sorsáról is döntött korábban a képviselő-testület: útfelújításra ebben az évben tízmillió forintot, a kultúrház korszerűsítésére pedig hárommilliót költhetünk. A polgármester az aktuális gondok között említette a település csapadékvíz elvezetésének sürgető megoldását – a beruházás költségei azonban elérik a százmillió forintot. Fekete Barnabás úgy látja: ezt a munkát össze lehetett volna hangolni a vasútépítéssel. S egy örvendetes hírt is megosztott velünk Balatonvilágos első embere: év végén az önkormányzati dolgozók számíthatnak a tizenharmadik havi fizetésre is. Az indoklás kézenfekvő - ebben az ágazatban egy évtizede volt utoljára béremelés… Süli 12

[close]

p. 13

2017. május utár Települések Gyenesdiás tavasza - Ez a hely, ez a program nagy vonzerő. A csodálatos környezetnek van egy varázsa, a természet szépsége erősíti itt a közösségi hangulatot, a részvevők a hagyományt viszik tovább. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere köszöntötte így a településhez közeli erdőrész nevezetes kirándulóhelyén, a Nagymezőn rendezett Rügyfakadás – Tavaszünnep vendégkörét. A találkozó immáron 19 éves múltra tekint vissza, életre hívása a Forrásvíz Természetbarát Egyesületnek köszönhető. A polgármester örömmel szólt arról is, hogy a program nagy térséget megmozgat, a főzős naphoz csatlakoznak a szomszédos települések civil közösségei, ők is erősítik a tradíciót. Meghonosodott a „Régi korok konyhája”, ami nem csak az ételkészítések múltbeli jellemzőit hordozza. Szimbóluma annak is, ahogy a családok, a közösségek hajdan összegyűltek a tűzhely körül. A polgármester elmondta: az ilyen alkalmakkor készülő ételek mind nagyobb körben való megismertetése céljával egy szakácskönyv megjelentetését is tervezik „Mi van a bográcsban?” címmel. A készülő kiadványt a gyenesdiási „Forrás”, azaz a rendezvény további népszerűsítőjének és hírvivőjének is szánják. A családos nap folyamán minden korú és érdeklődési körű látogató jól érezhette magát a szórakoztatás sokféleségének kínálatából válogatva. Volt Föld-napi vetélkedő, a gyermekek körében pezsdítette a hangulatot a Brumi Bandi Band koncertje, lehetett ismerkedni a kivonult tűzoltóság technikai eszköztárával, sokszínű bemu- tatót tartottak a közeli lovardák, sportklubok képviselői, továbbá a hagyományőrző honvéd és huszár alakulatok. Kitelepült a Varázshangok Egyesület játszóháza, a standokon természeti ismeretekkel, népművészeti látnivalókkal gazdagodhattak az érdeklődők. H. Á. Kulturális és turisztikai együttműködési megállapodást kötött nyolc magyar város Kulturális és turisztikai kapcsolataik erősítése érdekében írtak alá együttműködési megállapodást Balatonfüred, Debrecen, Győr, Gyula, Kecskemét, Komárom, Szolnok és Vác vezetői a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban. A megállapodás értelmében a városok együttműködnek a jövőben a kulturális és idegenforgalmi programok, rendezvények szervezésében és megvalósításában, amelynek keretében bemutatják a településeikre jellemző hagyományaikat, helyi értékeiket hangzott el az eseményen. Lehetőség szerint közösen pályáznak hazai és európai uniós programokra, illetve együtt jelennek meg bel- és külföldi idegenforgalmi vásárokon, bemutatókon és rendezvényeken. A felek rögzítették, hogy a helyi adottságaik és kapcsolataik igénybevételével kölcsönösen segítik egymást mind a helyi, mind az országos médiafelületeken történő megjelenésben is. A rendezvényen felidézték, hogy Balatonfüred és Debrecen 2010-ben kötött megállapodást annak érdekében, hogy bemutassák egymás kulturális értékeit, hagyományait, kortárs művészeti alkotásait, közösségi művelődésük jó példáit. Ez a kezdeményezés volt az elindítója annak, hogy Balatonfüred évről évre mindig egy újabb vá- rossal ír alá együtt- működési megál- lapodást. Ezen két- oldalú kapcsolatok bővülése adta az ötletet idén január- ban, a partnervá- rosok Balatonfüre- den tartott találko- zóján, hogy szülessen meg egy nyolc- A szerződés aláírása Budapesten oldalú partnerségi megállapodás. Görgényi Ernő, Gyula városának polgár- „Debrecen hisz és gondolkodik a váro- mestere azt mondta, a szerződés legfonto- sok közötti együttműködés lehetőségei- sabb értéke, hogy nem egy pillanatnyi ötlet ben” – hangsúlyozta Papp László, a város eredményeként jött létre, hanem egy évek polgármestere, hozzátéve, hogy az elmúlt óta tartó együttműködési rendszer megál- években Balatonfüreddel is tartalmas kap- lapodásba foglalása, Borkai Zsolt győri pol- csolatot sikerült kialakítani. gármester pedig az összefogás erejét mél- Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét tatta. Az együttműködés alulról szervező- polgármestere a város zenei, animációs és dő voltára hívta fel a figyelmet Bóka István, képzőművészeti műhelyeinek erősségét Balatonfüred polgármestere, aki hozzátet- emelte ki, és hangsúlyozta, hogy elsősorban te: fontos, hogy ne csak a hivatalosság szint- ezt a kínálatot és tudást szeretnék megosz- jén jöjjön létre ez a megállapodás, hanem a tani a többi partnervárossal. sport, a kultúra és a tudomány területén te- Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere vékenykedő civil szervezetek szintjén is, akik úgy vélte, hogy a hasonló kapcsolatok kö- tartalommal tudják megtölteni ezeket a zül az lesz igazán erős és tartós, amelyet a ci- szerződéseket. Az eseményen az idei kétol- vil társadalom visz tovább, Vác polgármes- dalú partnerségi megállapodást Balatonfü- tere, Fördős Attila pedig az összefogás nem- red Győr városával írta alá. zettudatot erősítő szerepére hívta fel a fi- (forrás: MTI) gyelmet. Z. A. 13

[close]

p. 14

Települések utár 2017. május Negyvenöt millió forint a strandfejlesztésre, nyáron új játszótér várja a családokat Alsóörsön Az elmúlt szezont is sikeresnek ítélte meg Hebling Zsolt polgármester, hiszen a vendégéjszakák száma több mint 10 százalékkal emelkedett a 2015-ös évhez képest, ráadásul a strandi bevételeik is jól alakultak. - Már hagyomány a településen, hogy a turisztikából képződő bevételeinket visszaforgatjuk ebbe az ágazatba, melynek fontos eleme a strand, s amelyet nyaranta 150 ezren keresnek fel. Az elmúlt években is arra törekedtünk, hogy fürdőtelepünk minél inkább családbarát legyen, fejlesztéseink továbbra is erre irányulnak – hangsúlyozta Hebling Zsolt polgármester. Már tavaly ősszel megkezdték az idei szezonra a felkészülést. A régi, korszerűtlen, elavult járdának egy részét letérkövezték, melyet most fejeztek be. Az önkormányzat bizakodó egy pályázat elnyerésében, melyben nagy segítséget kaptak a Magyar Turisztikai Ügynökségtől. Összeállítottak egy 45 millió forintos projektet. A település első embere reméli, hogy már a szezon elején látványos fejlesztések valósulnak meg a strandon. Nyár elején a meglévő játszótér helyén egy teljesen új szerkezetű, modern, az eu- rópai normáknak megfelelő játszótér épül, melynek az értéke 22 millió forint. Amit még fontos megemlíteni, hogy egy része akadálymentes lesz, így a mozgássérült gyermekek is használhatják. Ősszel pedig megújulhatnak a sétányon található üzletek, melyek sokkal komfortosabbak lesznek. A büfék előtti füves részt letérkövezik, mely által kulturáltabban étkezhetnek a vendégek. Ezen kívül új kabinok is kialakításra kerülnek. A virágosítás, parkosítás, egyéb karbantartások a strandon már elkezdődtek és folyamatban vannak. Hebling Zsolt megjegyezte, hogy amint beköszönt a jó idő, a strandot kinyitják, de májusban még nem szednek belépőt. Nagyon sok rendezvény lesz a fürdőtelepen, a Pannon Várszínház előadásait is megtekinthetik, de lesznek családi programok is. - A strandjegyek áráról még nem döntöttünk, előfordulhat némi emelkedés, de hozzáteszem, hogy évek óta stagnál a belépők ára. A parkoló továbbra is ingyenes lesz. Az idegenforgalmi adót 450 forintról 500 forintra emeltük a környező településekkel együttesen. Cáfolom viszont azokat a híreket, amelyek megjelentek az országos sajtókban, hogy brutális áremelkedések lesznek a Balatonnál. Alsóörsön továbbra is konszolidált árak vannak, szeretnénk növelni a vendégéjszakák számát. Szlogenünk továbbra is az, hogy Alsóörs vár, marasztal visszavár - zárta szavait Hebling Zsolt polgármester. Szendi Péter Nem engedik csillapodni a kedélyeket Balatongyörökön A hagyományos tavaszi Palacsinta Fesztivál immáron szezonra hangolta a györöki érzést. Nyárváró miliőben készülnek a pünkösdi ünnepkörre, s szilárd tradíciókon áll már a bográcsozós Háromlábú Fesztivál is, ahol a Badacsonyi Kedély Egylet lesz az egyik főszereplő, nyilvánvalóan a nevéhez méltón. Június 3-án délelőtt a pünkösdi futball torna jelent majd edzést a labdarúgóknak-szurkolóknak egyaránt a programokhoz. Délután a településhez sok szállal kötődő Takáts Gyula Kossuth-díjas író-költő emlékének tisztelegnek, a csak kevesek által ismert rajzaiból rendezett kiállítással. Főszerep jut a gyermekeknek: az óvoda udvarán e napon táncolják ki a májusfát. Pünkösd vasárnapján a Zalai Balaton-part I úsági Fúvószenekar térzenéje hívja a Bala- ton-partra az ünneplőket, látványosságot ígér a Vonyarcvashegy Mazsorett Csoport műsora. Pünkösdölő játékot mutatnak be a gyermekek, s ez alkalommal kerül sor az önkormányzati alapítású Pro Civitate és a Balatongyörökért Emlékérem átadására. A nap ünnepi szónoka Schmidt Jenő, Tab város polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnö- ke lesz. Az ünneplők öbölbeli sétahajózást tehetnek, eközben koszorúzza meg a Balatont az üdülőtelepülés képviselete. Délután gyermek- és folklór műsorok lesznek, majd utcabál zárja a napot a Silver Együttessel. A sporthorgászok számára a pünkösdhétfő jelenthet izgalmas napot a mólónál, horgászversennyel. Június 10-én délután a Szépkilátónál a Háromlábú Fesztivál főzőcsapatai építik fel a bográcstábort, a hangulatot ízesíti a tapolcai Jazzy Cherry Zenekar, majd operett melódiákkal fűszerez a már törzsvendég Lázin Beatrix és Szűcs Péter Pál, a győri Nemzeti Színház művészei. A bográcsételek szakmai zsűrizése, elfogyasztása után a Badacsony Kedély Egylet zenéje gondoskodik arról, hogy ne csillapodjon a hangulat. H. Á. 14

[close]

p. 15

2017. május utár Másfél milliárdból gazdálkodnak idén Bogláron Települések A tavalyi pénzmaradványnak köszönhetően rekord összegből, másfél milliárd forintból gazdálkodhat idén Balatonboglár önkormányzata. A jelentős, háromszázmillió forintos megtakarítás tehát jócskán megnöveli a város vezetésének mozgásterét – saját forrásból számos olyan beruházás valósul meg, mely erősíti a helybeli polgárok komfortérzetét, javítja az infrastruktúrát – nyilatkozta lapunknak Mészáros Miklós polgármester. - A prioritások közé tartozik a járda- és játszótérépítés, utak karbantartása, burkolása, s még ebben az évben sor kerül egy ravatalozó kivitelezésére is. Fejlesztéseink jelentősebb részét azonban pályázati pénzből kívánjuk megvalósítani: megyei TOP forrásból háromszázhúszmillió forintot szeretnénk városunk további gazdagítására fordítani. Terveink között szerepel az idősek napközi otthonának korszerűsítése, az óvoda épületének és parkjának felújítása. Kedvező elbírálás estén a legnagyobb tételt – mintegy negyedmilliárd forintot – a Platán strand további modernizálására, az esztétikai feltételek javítására, a vendégek kiszolgálásának bővítésére, sétányok kialakítására fordítanánk. A magyar tenger egyik legismertebb fürdőhelye ugyanis nem csak a strandolókat szolgálja. Az itt tartandó számos nagyrendezvény közül csupán néhányat emelek ki: a Balaton-átúszás célpontja, a halászléfőző verseny és az augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódó, legendás szüreti fesztivál helyszíne. S még a beruházásoknál maradva – a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázaton negyvenmillió forintot nyertünk el a strand korszerűsítésére. Ebből a támogatásból újítjuk fel az élményfürdőt, családi öltözőket és napozó stégeket alakítunk ki. A polgármester elmondta: a turisztikai szezonra való felkészülés fontos részét képezi a kulturális programok szervezése is. Ami bizonyos: nem fognak unatkozni sem a szórakoztató, sem a komoly műfajok rajongói. A pünkösdi városnap jelenti az igazi nyitányt, s nyár folyamán olyan tradicionális programokra kerül sor, mint a világzenei-, a Méta-, a Jazz és bor fesztivál, s a Kultkikötő is nívós produkciókkal jelentkezik. Kuriózumnak számít ugyanakkor a Parti pezsgés fantázianévvel ellátott esemény, amelyre főként a buborékos italok kedvelőit várják. Süli Sikeresen pályáztak kerékpárokra és bringaútvonalakra Paloznak mindig is híres volt család- és kerékpárbarát mivoltjára. Sajtótájékoztató keretén belül a faluház nagytermében mutatták be a Paloznaki tekergő néven kialakított kerékpáros programot. - Egy évvel ezelőtt egy hangulatos pihenőhelyet hoztunk létre a falu déli kapujában a balatoni bringakörút mellett. Most kerékpárkölcsönző nyitásával és a Balatonfelvidék északkeleti részét, illetve a tó keleti medencéjét lefedő biciklitúra javaslatok kidolgozásával nyújtunk újabb lehetőségeket arra, hogy vendégeink szép és kellemes élményekkel gazdagodva tölthessék idejüket nálunk. Az összesen mintegy 300 kilométeres területet átfogó hét túrát úgy alakítottuk ki, hogy mindenki megtalálja a saját erőnlétének, igényeinek megfelelő változatot. A kirándulás közben érdekes megállóhelyeket, kistermelőket, kézműveseket, művészeket, borosgazdákat, vendéglőket, kiállításokat ajánlunk a túrázóknak - sorolta Czeglédy Ákos polgármester. Kovács Emese projektmenedzser, önkormányzati képviselő írta meg a pályázatot. Elmondása szerint mindez nem volt nehéz, de az idő sürgette őket, hiszen az első fordulóban sikertelen volt a beadvá- nyuk. A második fordulóban viszont sikeresen pályáztak. A képviselő asszony reméli, hogy mindez élénkítőleg hat majd a környékbeli vállalkozásokra, amelyek csatlakoztak az önkormányzat kezdeményezéséhez. Mintegy ötven partner társult hozzájuk, úgymint sajtmanufaktúra, szövőműhelyek, csipke- és tökmagkrém készítő, borozók, élménypark, csillagvizsgáló, vitorláskölcsönző, fagyizó. Ezek a jó helyek egyrészt kiváló célpontok, másrészt pedig kedvezményesen vásárolhatnak, fogyaszthatnak náluk a paloznaki tekergő túrák résztvevői. A Hermann Ottó Intézet pályázatán 6 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, amit másfél millió forint önrészszel kiegészítve, 16 kerékpárt szereztek be. Kidolgoztatták a túraútvonalakat, térképet és aplikációt készíttettek. A kerékpárokat elsősorban a Paloznakon megszálló családok vehetik igénybe, ők 50 százalék kedvezményt kapnak a bérleti díjból, de mások előtt is lehetőség nyílik a kölcsönzésre. A sajtótájékoztatót követő napon két kerékpártúrára volt lehetőség. Az egyik 26, a másik 46 km hosszú volt. Mindegyik a paloznaki tájháztól indult és oda is kellett visszaérkezni. A zord időjárás ellenére jó páran teljesítették a távot, volt aki mindkét túrát letekerte. A családias hangulatú nyereménysorsolás után a fődíj is gazdára talált, egy paloznaki két éjszakás szállás az önkormányzat vendégházában. A Paloznaki tekergő projektet a Herman Ottó Intézet pályázatán elnyert pénzből finanszírozták. Szendi Péter 15

[close]

Comments

no comments yet