Explotació 2016

 

Embed or link this publication

Description

Explotació 2016

Popular Pages


p. 1

Compte d'explotació RESIDÈNCIA ASSISTIDA i CENTRE DE DIA Exercici: 2016 1. Import net de la xifra de negocis 4. Aprovisionaments 5. Altres ingresos d'explotació 6. Despeses de personal 7. Altres despeses d'explotació 8. Amortització de l'immovilitzat 11. Altres resultats 1.717.581,07 € -165.200,28 € 997,67 € -1.189.619,14 € -263.737,59 € -122.996,46 € 0,00 € RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -22.974,73 € 12. Ingressos financers 0,00 € RESULTAT DE L'EXERCICI -22.974,73 €

[close]

Comments

no comments yet