Thathagatha Sathdarmaya Hadunaganimu

 

Embed or link this publication

Description

සත්ධර්ම ප්‍රතිරූපක බොහෝමයි. ඒත් වරද ප්‍රතිරූපක වල නෙවේ... අප විමසන ආකාරය තුලයි. බුදු හිමියන්ගේ බුදු ඔවදන තුලින් තථාගත සත්ධර්මය හඳුනාගනිමු

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4

nqoq jokla...

[close]

p. 5

l;Df.ka igykla... i;Oa ¾u oekqu iy wjfndaOh hkq wjia:d folls’ i;Oa ¾u oekqulska f;drj i;Oa ¾udjfndaOhg m;aúh yels w;r j¾:udkh jk úg i;aO¾u oekqu ksidu i;Oa ¾udjfndaOhg m;ajk udkisl;ajh fndfyda msßilf.ka .s,ys S we;s fihl’s fujeks i;aO¾u lreKq /.;a;djQ .%k:a hka ;=, mjik oE jegySu hkq i;Oa ¾u oekqu ,eîula úkd i;Oa ¾udjfndaOhg m;ajQjd hehs ks.uk fkd.; hq;=hs’ l

[close]

p. 6

lDf;damydr... l=vd wjêfha mgkaf.ku udf.a Ñ;a; ika;dkfha ióm;u lr;akhg;a’’’ ksjka ud¾.h l< t

[close]

p. 7

තථාගත සත්ධර්මය හඳුනාගනිමු බුදු හිමියන් පෙන්ූ බුදු බණ පෙවත් සත්ධර්මය පමොකටද? නිවන් දකින්න... ෙැවැත්ම නවතො දමන්න! ඒ බණ ඇහුවොම පමොකද පවන්පන්? අපේ හිත් වල ෙැවැත්ම පිණිස පේතුවන සියලු පකපලස් නැති පවලො යන්න ඕන! එපෙනම් ඒ පිළිබඳව ප්‍රඥොවන්තව විමසන්නට ත්‍රිපිටක දෙම් කරුණුද සමඟින් විමසො බලමු. පැවැත්ම පිණිස හේතු හවන්හන් හමානවද? පකටිපයන් කිවපවොත් ඇෙැට රූෙ, කණට ශබ්ද, නොසයට ගන්ධ, දිවට රස, කයට ස්ෙර්ශ, මනට ධර්ම කියන පම් අරමුණු ෙමුපව ඇතිවන අංශු මොත්‍ර තරපම් පෙෝ රොගයක් පව නම් යටෙත් පවලො පෙෝ ෙැවතුපනොත් ඒ පේතුපවන් ෙැවැත්මක් සකස් පවනවො පන්දැයි ප්‍රඥොවන්තව විමසො බලන්න! එපෙනම් අසොපගන පුරුදු කරන ධර්මයකින් ඒ රොගය අංශු මොත්‍රයක්වත් නැතිව නැත්තටම නැති විය යුතුයි පන්ද? ඇෙැට රූෙ, කණට ශබ්ද, නොසයට ගන්ධ, දිවට රස, කයට ස්ෙර්ශ, මනට ධර්ම කියන පම් අරමුණු ෙමුපව ද්පවශයක් ගැටීමක් ප්‍රතික්පේෙ කිරීමක් වශපයන් රොගයට විරුද්ධ ූ අන්තය ඇතිූ විට යටෙත් පවලො පෙෝ ෙැවතුනපෙොත් ෙැවැත්මක් පිණිස පේතු සකස් පවනවො පනොපවදැයි ප්‍රඥොවන්තව විමසො බලන්න! එපෙනම් අසොපගන පුරුදු කරන ධර්මයකින් ඒ ද්පවශය අංශු මොත්‍රයක්වත් නැතිව නැත්තටම නැති විය යුතුයි පන්ද? ඉෙදුන ගමන් කුඩො දරුපවකුට රොගයක්වත් ද්පවශයක්වත් නෑ. අඩුම ගොපන් ඒ දරුවොට “මම“ පමපෙමයි “මම“ අරපෙමයි කියන “මම“ ගැන සංඥොවක්වත් තිපයන්න පුළුවන්ද? ෙැබැයි ඒ දරුවො ෙැවැත්ම නැවැත්ූ අරිෙතුන්වෙන්පස් පකපනක්ද? නෑ පන්ද? එපෙනම් එයින් අදෙස් පවන්පන් ඒ දරුවො ලඟ තවමත් ෙැවැත්මට පේතු තිපයනවො කියන එක පනොපවද? රොගයක් යටෙත්ූ විට ද්පවශයක් යටෙත්ූ විට සිපත් ඇතිවන ස්වභොවය තමයි උපේක්ෂොව. ඒත් ඇෙැට රූෙ, කණට ශබ්ද, නොසයට ගන්ධ, දිවට රස, කයට ස්ෙර්ශ, මනට ධර්ම කියන පම් අරමුණු වල ඇත්ත පනොදන්නො විට පම් උපෙක්ෂොව පමෝෙසෙගතයි. ඒ කියන්පන් ෙැවැත්මක් සකස් කරන්නට මතු මතු පම් අරමුණු ෙමුපව රොගයක් ද්පවශයක් ඇතිපවන්නට පේතු තිපයනවො. ෙැවැත්මක් සකස් කරන්නට මතු පේතු තවමත් ඉතිරියි නම් පමෝෙය සම්ූර්ණපයන් ක්ෂය පවලොද? නෑ පන්ද? 1

[close]

p. 8

මුල එපෙමමයි. මුලට ෙොනියක් පනොවන තොක් සරුවට වැපඩන ගෙක් විනොශ කරන්නට ෙැකිද? රොග ද්පවශ අතු දමමින් මල් ඵල පදමින් පෙොඳින් වැපඩන ගෙක මුල නැති පනොකර අතු කැපුවොට ගෙ මැපරනවද? එපස් නම් මුල නැසිය යුතුමයි පන්ද? පමෝෙය යටෙත්ී ෙඳුනොගන්නට පනොෙැකිව පබොපෙෝ විට ඉතිරි පවනවො. එපෙම වුපනොත් ඒ පේතුපවන් ෙැවැත්මක් සකස් පවනවො පන්දැයි ප්‍රඥොවන්තව විමසො බලන්න! එපෙනම් අසොපගන පුරුදු කරන ධර්මයකින් ඒ පමෝෙය / මුලොව අංශු මොත්‍රයක්වත් නැතිව නැත්තටම නැති විය යුතුයි පන්ද? ඇසිය යුත්හත් හමානවද? එපෙනම් කවරු, පකොපෙොම, කුමන ෙදයකින්, කුමන විලොශයකින්, කිවවත් ඒ කියන පද් තුලින් ඔබට ඇෙැට රූෙ, කණට ශබ්ද, නොසයට ගන්ධ, දිවට රස, කයට ස්ෙර්ශ, මනට ධර්ම කියන පම් අරමුණු වල සැබෑව පෙන්වො පදමින් අංශු මොත්‍රයකින්වත් රොගයක් ඉතිරි පනොපවන්නට, ද්පවශයක් ඉතිරි පනොපවන්නට, පමෝෙයක් ඉතිරි පනොපවන්නට යමක් කියවිය යුතුයි. ෙැවැත්ම නවත්වන බුදු හිමියන්පේ බණ එපස් විය යුතුයි පනොපවදැයි, ප්‍රඥොවන්තව විමසන්නට තරම් ඔබට ප්‍රඥොවක් තිපයනවො පන්ද? ඒ ප්‍රඥොව නැතිනම් ඉතින් දෙපම් පම් ගැඹුරු ෙරය විමසන්නට අෙෙසු පවනවො. වචන ෙද වලම එල්ලිලො පමපස් විමසන ප්‍රඥොවක් නැපගන තුරු ෙැවැත්පම්ම තමයි ඉන්න පවන්පන්. ඒ නිසො ඔපබ් ප්‍රඥොපවන් විමසන්න! ඇයි? පමය පෙොත ෙතක තිබූ නිසො විශ්වොස කරන්නට ඕන පදයක් පනපව පන්ද? තම තමන්පේ නැණ ෙමණින් විමසො පතෝරොගන්නට ෙැකි සරළ කරුණක්. පම් තරමින්වත් තමන් ගැන පසොයො බලන්නට විමසන්නට ශක්තියක් නැතිව නිවන් මඟ ෙොදො ගන්නට ෙැකි යැයි සිතන්නට එෙො. ඇයි නිවන් දකින්නට අවශය නම් නිවන නැති පවලො තිපයන පේතු පෙොයලො නැති කරගන්නට ඕනපන්... ඒ පද් කරගන්නට නම් තමන්ව විමසන්නටම පවනවො පන්ද කියලො හිතලො බලන්නපකෝ? පම්ක කවරුවත් කිවව නිසො පිළිගන්න ඕනද? පෙොතක ෙතක ලියලො තිපයන්න ඕනද? 2

[close]

p. 9

ඔය කියන පුංචි කොරණය තමන් තුලින් විමසො බලන්පන් නැතිව, ඔබ ත්‍රිපිටක පෙොත ෙත තුලත් ලියො තිපබන නිසො පම්ක නම් ෙරිම දෙම තමයි කියලො පිළිගන්නවො කියන්පනත් නැවතත් පෙොයන්පන් බලන්පන් නැතිව භොරපගන කියන එකයි. ඒ නිසො පෙර කිූ පද් පෙොඳින් වටෙොගන්න... තමන් තුලින්ම විමසො බලන්න. ඉන්ෙසුව පෙොතක් ෙතක් වුණත්... අෙන බණක් වුණත්... ඔබ පසොයන නිීම පිණිස ූ සැබෑ දෙම ලබොපදනවොද කියලො පෙොයොගන්නට අෙෙසු පවන්පන් නෑ. නැතිනම් ඔපබ් සිත එක් අවස්ථොවක විමසයි පම් පෙොපත් තිපයන්පනත් බුදු බණ කියලො පකොපෙොමද පිළිගන්නද කියලො. සැකය කියන්පන් මෙො අනතුරක් පගන පදන මෙො කුණු පගොඩක්. ඒ නිසො තම තම නැණ ෙමණින් පම් පද්වල් ප්‍රඥොවන්තව විමසන්න! ඒ කරුණත් සිහිපේ තබොපගන පමතැන් ෙටන්පගන ත්‍රිපිටක දෙම් තුල පම් බව පෙන්වො තිපබන අවස්ථොවක් තිපබනවොද කියලො විමසො බලමු! බුදු හිමියන් කිව්වාය කියනවා සම්මො සම්බුදු පියොණන්වෙන්පස් විසින් විපටක පමපස් ෙවසනවො. සූත්‍ර පිඨකය < අංගුත්තර නිකාය 2 < චතුක්ඛ නිපාත < චතුත්ථ පණ්ණාසකය < 3. සංචේතනීය වග්ග < 10. මහාපචේස සූත්‍රය < ග්‍රන්ථචේ පිටුව 326 - 331 (PDF පිටුව) ඒ විතරක් පනපව පම් විදියටත් පෙන්වො පදනවො. 3

[close]

p. 10

ඒ විතරක් පනපව පමන්න පමපෙමත් පෙන්වො පදනවො. උපහේසය පකපනක් කියනවො පම්ක තමයි දෙම... පම්ක තමයි විනය... පම්ක තමයි බුද්ධ ශොසනය... මම බුදු හිමියන්පගන්මයි අෙගත්පත්... මම අරිෙතුන්වෙන්පස්ලො පගනුයි අෙගත්පත්... මම මඟ ඵල ලැබූවන්පගන්මයි අෙගත්පත්... තවත් විදියකට කියනවො නම් පම් බුද්ධ ශොසනපේ සැබෑ දෙම, විනය පලසින් තමන්ට වැටපෙන පද් නන් අයුරින් කියන්පන් එය සැබෑ දෙම කියලොමපන් පන්ද? පම් නිර්වොණ ධර්ම පවබ් අඩවිපේ ඉතින් මොත් කියන්පන් නිතරම පම්ක තමයි පිරිසිදු පිවිතුරු බුදු දෙම කියලො. එපෙම කිවවයි කියලො පිලිපගන ෙරියනවද? නෑ... ඒ පවලොවට පමන්න පම් විදියට පම් කියන ධර්මය පතෝරොගත යුතුයි කියලො බුදු හිමියන් විසින් උෙපද්සයක් දී තිපබනවො. 4

[close]

p. 11

සරලව කියනවො නම් භික්ූන්වෙන්පස් පකපනක්පගන් පෙෝ පවවො භික්ුණියක්පගන් පෙෝ පවවො උෙොසකපයක්පගන් පෙෝ පවවො උෙොසිකොවක්පගන් පෙෝ පවවො නිර්වොණ ධර්ම ආදී පවබ් අඩවි වලින් පෙෝ පවවො... පෙොතක ෙතක පෙෝ පවවො... ත්‍රිපිටකපේ පෙෝ පවවො... තමන් අසන කියවන ඕනෑම ධර්මයක් ඇත්තටම පමයමද පම් කියන නිවනට උෙකොර වන නිවන ලැපබන සැබෑ ධර්මය, සැබෑම විනය, සැබෑම ශොසනය කියලො පතෝරොගන්නට උෙකොර කරගත යුතු අනුගමනය කල යුතු පිලිෙැදිය යුතු අවවොදයක් තමයි පම් බුදු හිමියන් පෙන්වො දුන්පන්. සූත්‍ර පිඨකය < අංගුත්තර නිකාය 2 < චතුක්ඛ නිපාත < චතුත්ථ පණ්ණාසකය < 3. සංචේතනීය වග්ග < 10. මහාපචේස සූත්‍රය < ග්‍රන්ථචේ පිටුව 326 - 331 (PDF පිටුව) සතුටින් පිලිගන්න ඉතින් පමන්න පම් තමයි ධර්මය පම් තමයි විනය පම් තමයි ශොසනය කියලො කියනවො නම් අන්න ඒ කියන ෙදයන් පෙොදින් වටෙොපගන පතෝරො පබ්රොපගන සූත්‍රයට බෙො බලන්නලු. විනයට සසදො බලන්නලු. සූත්‍රයට බෙො හිටින්පන් නැතිනම් විනයට සැසපදන්පන් නැතිනම් එය කියන පකනො වරදවො ගත්ත 5

[close]

p. 12

අදෙසක් මිස බුද්ධ පද්ශනොව නම් පනපවය කියලො පතෝරොගන්නලු. එය ඉවත දමන්නලු. ඒ වපේම පමපස්ත් පෙන්වො දුන්නො. සූත්‍ර පිඨකය < අංගුත්තර නිකාය 2 < චතුක්ඛ නිපාත < චතුත්ථ පණ්ණාසකය < 3. සංචේතනීය වග්ග < 10. මහාපචේස සූත්‍රය < ග්‍රන්ථචේ පිටුව 326 - 331 (PDF පිටුව) - ඒ සූත්‍රපේම පමපස්ත් තිපයනවො; සූත්‍රයට විනයට ගැලපෙනවො නම් අන්න ඒ වචනයන් ධර්මය විනයට සම්මො සම්බුදු පියොණන්වෙන්පස්පේම වචනය, ධර්මයය, විනයය, ශොසනයය පලසින් ගත යුතු බව. දැන් ඉතින් කවරු පකොපෙොම කිවවත්, පද්ශනො කලත්, පෙොත් ෙත් රචනො කලත්, පම් වපේ පවබ් අඩවි තුලින් ලබො දුන්නත් ඒ පදන්පන් ධර්මය කියලො තම තමන් කියනවො නම්, ඒ පදන්පන් විනය කියලො කියනවො ෙැම පකපනක්ම කියනවො නම්, පමන්න පමය තමයි බුද්ධ ශොසනය කියලො යපමක් විසින් කියනවො නම් පෙෝ ලියලො තිපයනවො නම් පෙෝ වෙ වෙො කුමක්ද කල යුතු පවන්පන්? ඔව, ඔබ විසින් ඒ කියන පද්වල් කියවන පද්වල් ෙදයක් ෙොසො අර්ථය අදෙස පගන ඒවො සූත්‍රයට ගැලපෙනවොද විනයට ගැලපෙනවොද කියලො පතෝරො බැලිය යුතු පවනවො. 6

[close]

p. 13

දැන් ගැටලුවක් තිපයනවොපන්. පමොකක්ද ඉතින් පම් බෙො බැලිය යුතු පයොදො බැලිය යුතු සූත්‍රයයි විනයයි කියන්පන්? ඒ සූත්‍රය සෙ විනය කියන්පන් පමොකක්ද කියලො පතෝරගන්න එක මුලින්ම වැදගත් පවනවොපන් එපෙම පන්ද? සූත්‍රය සහ විනය සූත්‍රයයි විනයයි ධර්මයයි කිවවොම පගොඩක් අය පමන්න පමපෙමත් කියනවො. බෙො බැලිය යුතු සූත්‍රය නම් ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මොලොපව සූත්‍ර පිටකයලු... බෙො බැලිය යුතු විනය නම් ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මොලොපව විනය පිටකයලු.... ධර්මය නම් අභිධර්ම පිටකයලු... තවත් අපයක් කියනවො සූත්‍රොභිධර්මපිටකපේ "සුත්ත" පකොටසත් විනය පිටකයත්ලු... තවත් අපයක් කියනවො සුත්ත විභඞගයත් විනය පිටකපේ ඛන්ධක පකොටසත්ලු... තවත් අපයක් කියනවො මුළු ත්‍රිපිටකයම සූත්‍රයයි එහි කොරණය තමයි විනය කියලො කියන්පන් කියලො... ධර්මය කිවවොම පිරිසක් කියනවො ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ වල තිපබන ධර්මයට තමයි අෙ විසින් බෙො බැලිය යුත්පත් කියලො... නැවතත් මත පගොඩයි... කවරු පකොපෙොම කිවවත් පම් දෙම් විග්‍රෙ ආරම්භ කපල් ඔබට කුමක් විමසන්න කියලොදැයි සිහිපේ ඇතිපන් පන්ද? ඒ අතර ත්‍රිපිටකපේ පමයට තිපබන පිළිතුර අෙ ඒ කිවව පද්ට ගැලපෙනවද කියලො විමසො බලමු. සූත්‍ර පිඨකය < ඛුේදක නිකාය < චෙත්ිප්‍රකරණය < පටිනිේචදසවාචරා < 3. යුත්ිහාර විභඞගය < ග්‍රන්ථචේ පිටුව 39 (PDF පිටුව 58) යන ස්ථොනපේ ෙළපවනි පේදය පෙොඳින් කියවො බලන්නට ඔබ සැමටම ෙැකියොවක් තිපයනවො. පම් සටෙනට මම එහි වැදගත්ම පකොටස උපුටො දක්වන්නම්... 7

[close]

p. 14

ඉතින් පමහි කෙෙොටින් හුවො දක්වො ඇති පකොටස පේනවපන්... ඒ තමයි වැදගත්ම පකොටස. බහා බැලීම ත්‍රිපිටකපේ පම් දෙම් පකොටපස් ෙැටියට නම් පෙන්වො දී තිපබන්පන් චතුරොර්ය සතය නැමැති සූත්‍රයට බෙො බලන්න කියලයි. රොග විනය, ද්පවශ විනය පමෝෙ විනය නම් ූ විනයට සැසපඳනවොදැයි කියලො විමසො බලන්නයි. ෙටිච්ච සමුේෙොද ධර්මයට ගැලපෙනවද කියලො විමසො බලන්නටයි. 8

[close]

p. 15

කතමස්මං සුත්චත ඔතාරයිතබ්බානි: චතුසු අරියසේචචසු. කවර සූත්‍රපයක අවතරණ කළ යුත්තොෙ යත්: සතර ආර්ය සතය සූත්‍රපයහි යැ. කතමස්මං විෙචේ සන්දස්සයිතබ්බානි: රාග විෙචය චදෝසවිෙචය චමාහ විෙචය. කවර විනයක සසඳොලියැ යුත්තොෙ යත්: රොග විනපයහි පදෝසවිනපයහි, පමෝෙ විනපයහි යැ. කතමයං ධම්මතායං උපනික්ීපිතබ්බානි: පටිේචසමුප්පාචද. කවර ධර්මතොපයක බස්වොලියැ යුත්තොෙ යත්: ප්‍රතීතයසමුත්ෙොද ධර්මතොපයහි යි. ඉතින් ත්‍රිපිටකපේ තිබුණත් පම් පකොටස නිවැරදිද කියලො දැනගන්නටත් ක්‍රමයක් තිපයන්න එෙැයි පන්ද? ඒකට තමයි මුලින්ම කල යුතු විමසුම සිහි තබොගන්නැයි සිහිෙත් කපල්. පම් කියන පද්ත් නිවනට පේතුවන... නිවන පිණිසම ූ ෙැවැත්ම නවත්වො දමන දෙමක්ද කියලො අපි පමතැන් ෙටන් විමසො බලමු! සූත්‍රය කුමක්ද? “කතමස්මං සුත්චත ඔතාරයිතබ්බානි: චතුසු අරියසේචචසු. - කවර සූත්‍රචයක අවතරණ කළ යුත්තාහ යත්: සතර ආර්ය සතය සූත්‍රචයහි යැ.“ චතුරොර්ය සතයොවපබෝධය නැතිව නිවන් අවපබෝධ කරගන්නට පනොෙැකියි යන බව පම් වන විට ඔබට අවපබෝධයක් ඇතියි සිතනවො. චතුරොර්ය සතය ෙොඩම් කරගත්තොට නම් නිවන් දකින්නට පනොෙැකියි. ඒ සූත්‍රය අවපබෝධ වන විට පලෝකපේ සෑම පදයකටම පම් සූත්‍රය භොවිතො කරන්නට ෙැකියි කියන අවපබෝධය ලැපබනවො. 9

[close]

Comments

no comments yet