Utredning om Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtida inriktning

 

Embed or link this publication

Description

Utredning om Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtida inriktning

Popular Pages


p. 1

Datum: 2017-05-02

[close]

p. 2

Innehåll Sammanfattning ................................................................................. 3 Bakgrund och syfte ............................................................................ 4 Friluftsmuseet Gamla Linköping – mål och organisation................... 5 Friluftsmuseet Gamla Linköpings verksamhet idag........................... 7 Resultat från undersökningarna ..................................................... 11 Besökarnas bild av Friluftsmuseet Gamla Linköping ...................... 11 Medborgardialog ............................................................................. 16 Aktörerna i Friluftsmuseet Gamla Linköping ................................... 19 Sammanfattning nuläge .................................................................. 23 Omvärlden – besöksnäring, stadsutveckling och museer............ 24 Besöksnäringen i Sverige ............................................................... 24 Museer som besöksmål .................................................................. 25 Besöksnäringsstrategin för Östergötland ........................................ 26 Utveckling av besöksnäringen i Östergötland ................................. 27 Besöksnäringen i Linköping ............................................................ 29 Stadsutveckling ............................................................................... 31 Trender och strategier inom besöksnäring och museibransch ... 32 Scenarier för framtiden .................................................................... 35 Scenario 1 – Förvalta. Stadsdelen Gamla Linköping ...................... 37 Scenario 2 – Förtydliga & förstärka................................................. 40 Scenario 3 – Förbättra. Ett levande museum året runt ................... 46 Scenario 4 – Utveckla. Ett attraktivt museum och besöksmål i världsklass ...................................................................................... 49 2 Friluftsmuseet Gamla Linköping

[close]

p. 3

Sammanfattning Utredningen om Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid har beställts av kultur- och fritidsnämnden. Den är tänkt att ge en nulägesbild av verksamhet och ekonomi, omvärld och innehålla olika alternativ till vägar framåt. Utredningen har genomförts i samverkan med aktörer på museiområdet, både företag och föreningar, och innehåller även en medborgardialog i form av en webbenkät. Utredningen är indelad i tre huvudsakliga delar: en nulägesbild som innehåller resultat från de olika undersökningarna som har gjorts i denna utredning och tidigare (s 3–7), ett omvärldskapitel som omfattar både museer och besöksnäring (s 24–31) samt en avslutande och framåtpekande del som innehåller möjliga scenarier för framtiden (s 35–49), med tillhörande strategier och konsekvenser. Den avslutande delen med scenarier är den del av utredningen som kommer att kräva politiska överväganden, och kan innebära organisationsöversyn samt påverkar budgetberedningar under en följd av år. Samtliga scenarier innebär att ett för valt scenario anpassat mål- och visionsarbete bör starta efter att den politiska viljeinriktningen är fastslagen. I utredningen presenteras 4 olika scenarier: De fyra scenarierna rör sig i en tänkt skala från stadsdel till ett friluftsmuseum och besöksmål i världsklass. Scenarierna beskriver både vilka utvecklingsinsatser som krävs för respektive vision, men också vilken identitet som Friluftsmuseet Gamla Linköping kan anta. Från stadsdel (scenario 1) med fokus på boende och företagande, via ett förstärkt museiuppdrag (scenario 2 och 3), till ett internationellt och kommersiellt besöksmål med friluftsmuseet som grund (scenario 4). Friluftsmuseet Gamla Linköping 3

[close]

p. 4

Bakgrund och syfte 2016-04-14, § 75, beslutade kultur- och fritidsnämnden att en utredning om Friluftsmuseet Gamla Linköping skulle genomföras. I beslutet står: ”Friluftsmuseet Gamla Linköping är ett av Östergötlands största besöksmål och landets tredje mest besökta kommunala museum”. Museet pekas ut som en av profilbärarna för temat Lär och Upptäck (nu Smarta Östergötland) i Region Östergötlands nya besöksnäringsstrategi. Linköpings kommun har antagit den nationella målsättningen att fördubbla den turistekonomiska omsättningen till 2020 och öka antalet anställda inom besöksnäringen med 60 % sedan startåret 2010. Linköping ska även vara en av Sveriges tre största evenemangs-, mötes- och besöksstäder 2030. Syfte och mål Syfte: För att kunna möta de utmaningar som friluftsmuseet står inför har kultur- och fritidsnämnden uppdragit till Friluftsmuseet Gamla Linköping att genomföra en genomgripande utredning av museets verksamhet, mål, strategier, framtidsscenarier, utvecklingsbehov och organisation. Mål: Utredningen ska utmynna i en utvecklingsplan för friluftsmuseet. Metoder I utredningen har flera metoder använts: intervjuer med nyckelpersoner (politiker och tjänstemän samt företrädare för fastighetsägaren) och aktörer på området (föreningar och företag). Två workshops har genomförts, den ena med aktörer på området (både företag och föreningar) och den andra med anställda vid Friluftsmuseet Gamla Linköping. I workshop 2 deltog även medarbetare från Visit Linköping & Co AB samt Slotts- och domkyrkomuseet. Workshoparna har haft de olika scenarierna som ram, och scenarierna har i sin tur diskuterats fram i styrgruppen med ledning av de inledande intervjuerna. En medborgardialog har genomförts i form av en webbaserad enkät med 82 svarande Linköpingsbor (+ 9 icke-Linköpingsbor, vars svar är borttagna ur resultatet). Underlag har även hämtats från tidigare utredningar: HUI (Handelns utredningsinstitut) genomförde 2013 en undersökning av Friluftsmuseets Gamla Linköpings attraktion, besöksmönster och turistekonomiska betydelse. Swedish Welcome (SW) är ett certifieringssystem för besöksnäringen, och SW har undersökt och betygsatt Friluftsmuseet Gamla Linköping två gånger (2014 och 2015). Museets egna besöksenkäter, som genomförs årligen, har också gett värdefull kunskap, men är inte statistiskt säkerställda. Utredningen har genomförts i samarbete med Graffman AB, och arbetet har letts av en styrgrupp bestående av Tina Karlsson, museichef, Simon Helmér, VD Bryggaregården AB (fastighetsägare), Jörgen Nilsson, turismchef, Visit Linköping & Co AB och Karin Olanders, kultur- och fritidsdirektör. I arbetet med att ta fram idéer 4 Friluftsmuseet Gamla Linköping

[close]

p. 5

för ny infrastruktur för besöksmottagande och parkering har Tengbom arkitektbyrå medverkat. En politisk fokusgrupp från kultur- och fritidsnämnden har följt arbetet. Omvärldsbevakningen har gjorts av Graffman AB (besöksnäringen), museichefen (museibranschen), och inspel har gjorts av fler under utredningens gång. Friluftsmuseet Gamla Linköping – mål och organisation Sedan 2009 är Friluftsmuseet Gamla Linköping organiserat som en resultatenhet tillhörande kultur- och fritidsnämnden. Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente ska nämnden bland annat ansvara för kommunens museiverksamhet. Museichefen ingår som resultatenhetschef i kultur- och fritidsförvaltningens ledning. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande mål för museiverksamheten: Friluftsmuseet Gamla Linköping ska bidra till kunskap om Linköpings historia, och vara ett välkänt och attraktivt besöksmål. Antal tillsvidareanställda är 15 och under friluftsmuseets högsäsong Tidernas sommar växer organisationen till c:a 80 anställda och uppdragstagare. Omsättningen är 15–20 mkr/år, varav 15 mkr är anslag från kultur- och fritidsnämnden. Museet har varken statliga eller regionala anslag. Gatuteater i samband med Tidernas sommar. Foto: Friluftsmuseet Gamla Linköping. Friluftsmuseet Gamla Linköping 5

[close]

p. 6

Definitioner – vad är ett museum? ICOM:s (International Council of Museums) definition: “Ett museum är en icke-vinstdrivande, offentligägd permanent institution, öppen för besökare, som samlar, bevarar, forskar, förmedlar och ställer ut det materiella och immateriella kulturarvet i syfte att undervisa, studera och underhålla.” FRI:s (Friluftsmuseer i Sverige) vision: Sveriges friluftsmuseer ska vara en av omvärlden erkänd viktig resurs för det livslånga lärandet som bidrar till en hållbar demokratisk samhällsutveckling. Definition för friluftsmuseer (FRI): “Ett friluftsmuseum är ett utomhusmuseum, där besökarna i helt eller delvis rekonstruerade omgivningar tar del av upplevelser och kunskap om historia och samspelet mellan människan och naturen. Friluftsmuseerna är offentligägda permanenta institutioner som kan drivas av en stiftelse eller en förening, i kommunal, regional eller statlig regi. Friluftsmuseerna leds av akademiskt utbildad personal som arbetar genom insamling, dokumentation, bevarande och levandegörande av historiska miljöer med byggnader, föremål, djur, växtlighet och andra historiska vittnesbörd. Ett friluftsmuseum kan vara en självständig institution eller ingå som en del av en större organisation.” De nationella kulturpolitiska målen ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” Samverkansprogrammet för Linköping, majoritetens mål Mål med relevans för museiverksamheten:  Mål 4: En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.  Mål 8: En kreativ kommun. Kultur- och fritidsnämndens vision och övergripande mål för kultur Attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun. Folkhälsa: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla Linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv. Kreativitet: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande. 6 Friluftsmuseet Gamla Linköping

[close]

p. 7

Friluftsmuseet Gamla Linköpings verksamhet idag Friluftsmuseet Gamla Linköping som geografiskt begrepp omfattar tre delar: stadskvarteren (Gamla Linköping), Valla gård (Valla fritidsområde) och den del av Vallaskogen som har varit naturreservat sedan 1994. Friluftsmuseet Gamla Linköping som organisation (resultatenhet) bedriver en omfattande verksamhet, och den har vuxit i omfattning under en följd av år utan att mer resurser har tillkommit. Exempelvis har antalet visningar för olika grupper som skolor och förskolor ökat i antal, programutbudet har ökat, liksom antalet utställningar och ytor för trädgård eller annan markskötsel, exempelvis Folkets park-området. Flera arbetslivsmuseer inom museiområdet som tidigare har drivits av ideella krafter eller företag har av olika skäl helt eller delvis tagits över av friluftsmuseet de senaste åren. Handelsboden. Foto: Friluftsmuseet Gamla Linköping För att förenkla kan en säga att Friluftsmuseet Gamla Linköping är en destination, där flera aktörer är samlade och har som gemensamt mål att arbeta för att området ska få fler besökare. I destinationen leder och samordnar den kommunala resultatenheten, eller friluftsmuseet som oftare används, utvecklingen av destinationen, i nära samverkan med fastighetsägaren. Friluftsmuseet Gamla Linköping som destination är en komplex organisation där flera aktörer är samlade. Fastighetsägaren Bryggaregården AB förvaltar byggnaderna, medan skötseln av utemiljön till största delen är friluftsmuseets ansvar. Inom museiområdet finns privathyresgäster, företag och föreningar. Flera av företagen är en viktig del av och en förutsättning för besökarens upplevelse av Friluftsmuseet Gamla Linköping, som butiker, caféer, restauranger, boende och olika aktivitetsföretag. Flera av föreningarna bedriver också en besöksinriktad verksamhet, framförallt drift av olika arbetslivsmuseer, och en Friluftsmuseet Gamla Linköping 7

[close]

p. 8

ridskola, med mer eller mindre stöd av den kommunala museiorganisationen. Föreningen Gamla Linköping är en stödförening för Friluftsmuseet Gamla Linköping och organiserar en grupp ideella krafter i Klädguppen som bidrar till att levandegöra friluftsmuseet. Både föreningar och företag arrangerar olika programpunkter och/eller deltar i de evenemang som arrangeras av friluftsmuseet. Förutom företag, privatpersoner och föreningar finnas även Fenomenmagasinet Science Center inom museiområdet, vilket är en pedagogisk verksamhet med Linköpings kommun, Linköpings Universitet och Region Östergötland som huvudmän. Fenomenmagasinet är organisatoriskt placerat inom LeanLink, Linköpings kommun. Lokalhyresgäster som företag och föreningar väljs i samråd mellan fastighetsägare och museum. De föreningar som bedriver museiverksamhet, eller annan verksamhet riktad mot besökare har en subventionerad hyra, eller betalar ingen hyra alls. Hyreskostnaderna belastar friluftsmuseets budget. Det finns också en summa avsatt ur friluftsmuseets budget för hyresrabatter till företag, Hyresrabatterna ingår som bilaga till de hyresavtal som Bryggaregården AB tecknar, och är tänkta som etableringsbidrag för nya företag, och som ett styrmedel kring öppettider m.m. Friluftsmuseet driver verksamhet inom följande områden:  Pedagogik, levandegörande och visningar (riktat till skolor, förskolor, gymnasium, vuxenutbildning, SFI och allmänna grupper)  besöksmottagande, värdskap, turistinformation, försäljning (två museibutiker)  samlingar, arkiv och utställningsproduktion  marknadsföring och kommunikation  skötsel av utemiljö, skog och trädgård (ett av flera nationella klonarkiv för hotade växter)  djurhållning (ingår i svenskt genbanksarbete), häst & vagn  programverksamhet, marknader och evenemang  körning av tuff-tuff-tåg  byggnadsvård och byggnadsantikvariska bedömningar för kultur- och fritidsnämndens räkning  föreningskontakter och föreningsstöd  konferensverksamhet och uthyrning av lokaler 8 Friluftsmuseet Gamla Linköping

[close]

p. 9

En del av museiverksamheten drivs av entreprenörer, som häst- och vagnverksamheten och en omfattande teaterverksamhet, men administreras av museet. Verksamheten är idag organiserad i två avdelningar, den publika avdelningen och avdelningen för kulturmiljö och teknik. Foto: Friluftsmuseet Gamla Linköping. Verksamheten är säsongsstyrd, och under Tidernas sommar, som museets högsäsong kallas, växer personalstyrkan till runt 80 personer. Ordinarie personal (15–16 helårstjänster) övergår då i en arbetsledande roll. Samtidigt anställer också flera av företagen och övriga verksamheter på området sommarpersonal, vilket innebär att friluftsmuseet som destination är en betydande arbetsgivare sommartid. De som anställs är ofta unga och nyetablerade på arbetsmarknaden. Friluftsmuseet Gamla Linköping gör en social och inkluderande insats genom att ofta bereda plats för personer som behöver arbetsträning, studenter som behöver praktikplats, samt har ett LSS-lag som sköter en del av utemiljöarbetet. Foto: Friluftsmuseet Gamla Linköping Friluftsmuseet Gamla Linköping 9

[close]

p. 10

Ekonomi Resultatenhetens anslag är c:a 15 mnkr, och omsättningen c:a 16-20 mnkr. De största kostnaderna är personal och lokaler. Bryggaregården AB avsätter 2,5–3 mnkr för upprustning och byggnadsvård årligen. Vid en jämförelse från 2015 med andra kommuner som har friluftsmuseer i kommunal regi hamnar Linköping i den nedre skalan när man räknar kr/invånare som satsas på museiverksamheten (93 kr per invånare jämfört med Karlstad som satsar mest, 245 kr per invånare). De museer som jämförs nedan har liknande uppdrag och storlek. 300 250 200 150 100 50 kronor per invånare 0 10 Friluftsmuseet Gamla Linköping

[close]

p. 11

Resultat från undersökningarna Friluftsmuseet Gamla Linköping har många intressenter och aktörer som påverkar och påverkas av verksamheten. I denna nulägesbeskrivning beskriver vi Friluftsmuseet Gamla Linköping ur de olika aktörernas och intressenternas perspektiv. Besökarnas bild av Friluftsmuseet Gamla Linköping En viktig del i formulerandet av det framtida Friluftsmuseet Gamla Linköping är att ta utgångspunkt i vad befintliga besökare anser om friluftsmuseet i nuläget. Denna del av utredningen hämtar fakta dels från Friluftsmuseet Gamla Linköpings egen kundattitydmätning, som genomförs årligen, dels från HUI:s (Handelns Utredningsinstitut) undersökning från 2013. Besökaren Den typiska besökssammansättningen är familjen som besöker Friluftsmuseet Gamla Linköping med sina barn. Nästan tre fjärdedelar av de vuxna besökarna är där med barn eller barnbarn. Källa Besöksenkät 2016, Friluftsmuseet Gamla Linköping Friluftsmuseet har en stark ställning bland Linköpingsborna, men har en attraktionsoch dragningskraft även på nationella och internationella gäster. Internationella gäster och svenskar hemmahörande utanför Östergötland står tillsammans för 44 % av besökarna HUI:s undersökning från 2013 definierar ”turisterna” som besökarna hemmahörande utanför Linköpings kommun. Turisternas andel av besökarna i undersökningen var 65 %, varav 14 % var internationella besökare. De dominerande länderna bland de utländska besökarna var Tyskland och Danmark, vilket väl motsvaras av Östergötlands besökarprofil från utlandet. Friluftsmuseet Gamla Linköping 11

[close]

p. 12

Källa Besöksenkät 2016, Friluftsmuseet Gamla Linköping Besöksanledning och kundnöjdhet På frågan om vilket det primära syftet med besöket i Friluftsmuseet Gamla Linköping var, som ställdes i den egna kundattitydmätningen är ”Att uppleva de historiska miljöerna” det dominerande svaret. Nästan var fjärde besökare anger detta som huvudorsaken till besöket. På andra plats är det museerna som drar, medan barnverksamheten och att därigenom ”få reda på hur det var förr” kommer på tredje plats. För dagens besökare är det utan tvekan miljöerna och den museipedagogiska verksamheten som är den viktigaste anledningen till ett besök. Källa Besöksenkät 2016, Friluftsmuseet Gamla Linköping Besöksanledningarna motsvaras också väl av svaren på frågan vad besökarna uppskattar mest på området. ”Miljön/Atmosfären” samt Barnaktiviteterna och Spontanteatern” är det som besökarna uppskattar och minns efter ett besök. Det vänliga bemötandet och den det faktum att Friluftsmuseet Gamla Linköping är ”Trevligt och mysigt” hamnar också högt upp i besökarnas kommentarer. 12 Friluftsmuseet Gamla Linköping

[close]

p. 13

Kundnöjdheten är mycket hög. En övervägande majoritet anser att Friluftsmuseet Gamla Linköping har överträffat deras förväntningar, och över 99 % kommer att rekommendera sina vänner ett besök i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Swedish Welcome – en utmärkt upplevelse Swedish Welcome är ett nationellt kvalitetssäkringssystem för besöksnäringen där Friluftsmuseet Gamla Linköping har deltagit i kategorin Upplevelser. I den senaste rådgivarrapporten får Friluftsmuseet Gamla Linköping helhetsbetyget ”Utmärkt”, vilket är ett mycket bra betyg. De delar i upplevelsen som ligger till grund för betyget syns i tabellen nedan. Källa: Rådgivarrapport Swedish Welcome 2015 Friluftsmuseet Gamla Linköping som dragare till Linköping HUI:s undersökning lägger fokus på de inresande besökarna, de som inte är hemmahörande i Linköping. Bland dessa är det över en fjärdedel som befinner sig i Linköping på grund av Friluftsmuseet Gamla Linköping, som den bärande reseanledningen. Friluftsmuseet Gamla Linköping 13

[close]

p. 14

Källa HUI 2013, Undersökning bland turister i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vad karaktäriserar Friluftsmuseet Gamla Linköping? De tre karaktärsdrag som flest turister upplevde att Friluftsmuseet Gamla Linköping stod för var (baserat på 33 föreslagna ord):  Välkomnande  Levande  Genuin Betalningsvilja & entréavgift? I dagsläget är det gratis att besöka Friluftsmuseet Gamla Linköping. På frågan om och hur mycket man var villig att betala för ett besök i friluftsmuseet, visade det sig att turisterna i genomsnitt hade varit beredda att betala 40 kr för sitt besök som vuxna och 10 kr för barn. De vanligaste svaren, d v s medianen var dock att det skulle kunna kosta 50 kr för vuxna, en tredjedel svarade just 50 kr. Två tredjedelar av respondenterna var inte beredda att betala någonting alls för barns besök i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Turistekonomiska effekter av Friluftsmuseet Gamla Linköping HUI undersökte även de turistekonomiska effekterna av Friluftsmuseet Gamla Linköping, alltså vilka ekonomiska värden som besöksmålet genererar. 14 Friluftsmuseet Gamla Linköping

[close]

p. 15

Friluftsmuseets attraktionskraft på besökare Antalet besök i Friluftsmuseet Gamla Linköping under sommaren 2013 (8 veckor) uppskattades till 335 000 besök. Källa HUI 2013, Undersökning bland turister i Friluftsmuseet Gamla Linköping 56 % av besökarna tillresande från andra delar av Sverige, 9 % kom från utlandet och resterande 35 % var lokala besökare boende i Linköpings kommun. De svenska turisterna och de utländska turisterna summerar till en turistandel motsvarande 65 %. Undersökningen visade också på en relativt jämn könsfördelning bland de tillresta besökarna med 43 % män och 47 % kvinnor. Medelåldern på besökarna var 47 år och den genomsnittliga sällskapsstorleken var 2,8 personer. Bidrar besökarna med några ekonomiska värden? Generell turistekonomisk omsättning sommaren 2013 (inkluderande besökare som inte haft friluftsmuseet som primärt resmål):  167 000 turister  Genomsnittlig vistelsekonsumtion 1812 kr  Totalt c:a 304 miljoner SEK Specifik turistekonomisk turistomsättning (det vill säga besökare som haft friluftsmuseet som primärt resmål):  45 000 turister  655 kr i genomsnittlig vistelsekonsumtion  Totalt c:a 30 miljoner SEK De övernattande turisternas vistelselängd i Linköpings kommun var i genomsnitt 3,2 nätter. Turisterna som hade Friluftsmuseet Gamla Linköping som primär anledning till besöket i kommunen stannade i snitt 0,3 nätter i Linköping vilket kan jämföras med 2002 års resultat (0,5 nätter). Det är tydligt att besökare till Friluftsmuseet Gamla Friluftsmuseet Gamla Linköping 15

[close]

Comments

no comments yet