Balatoni Futár 2017. április

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2017. április

Popular Pages


p. 1

2017. április utár Pöttyös Szalon nyílt Almádiban Invitáció: csopaki konferencia a Föld Napján Borút: behajtani érdemes Ha május, akkor szerelem - Ha szerelem, akkor Fonyód

[close]

p. 2

Aktuális utár Víz Világnapi Konferencia Siófokon A Víz Világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e jeles nappá, s egyben felhívta a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. A deklarált cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. A világszervezet ajánlásának megfelelően a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. március 21-én Víz Világnapi Konferenciát szervezett Siófokon. Az esemény előzményeihez tartozik, hogy ”A Balaton” kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekhez szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016 (XII. 27.) határozatában a Kormány elfogadta a Balaton Területfejlesztési Koncepción és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Programon alapuló fejlesztési stratégiáját, amelyben a vízminőség és a biztonság stratégiai fejlesztési irány is nevesítésre került. A turizmus fejlődésével és a klímaváltozás hatásaival párhuzamosan növekvő környezeti érzékenység újabb és újabb kihívások elé állította a tóval kapcsolatos fejlesztéspolitikák alkotóit, megvalósítóit. A balatoni táj és parti sáv szakszerű kezelése öszszetett feladat. Vízvédelmi, élőhelyvédelmi, nádgazdálkodási, tájkép-megőrzési célok és intézkedések mellett megjelennek a közösségi és turisztikai fejlesztések igényei is. A vízparti táj kezelésének alapfeladata, hogy mi- képp lehetne feloldani a természet/környezet jó ökológiai állapotban tartása és az emberek vízhasználati igénye között fennálló ellentéteket. „Ha a kút kiszárad, akkor ismerjük meg a víz igazi értékét.” (Benjamin Franklin) Csak ha elérése vagy hiánya már érzékelhető, akkor tudjuk igazán felbecsülni, mit is jelent a víz életünkben. S a globális kérdések mellett természetesen azt is tudnunk kell, hogy nekünk, balatoni embereknek mit jelent a magyar tenger. Létezésünk, gondolkodásunk meghatározó forrását, avagy pusztán olyan közlekedési, sportolási, kikapcsolódási lehetőséget, amelyet ráadásként még varázslatos esztétikai élmény is kísér – hangzott el a Balatoni Partnerségi Program keretében szervezett eseményen. A Szennyvizek? Tiszta vizet! víz világnapjának ez évi mottója által inspirált előadásból megtudhattuk: a föld vízkészlete ugyan állandó, ám ennek mindössze két és fél százaléka édesvíz. A drámai felütések sem öncélúak voltak, hiszen közismert: az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján kísérteties jövő vár ránk: radikális változások nélkül 2025-ben hárommilliárd ember szenved majd vízhiányban. A készletekkel való pazarló gazdálkodás számos fórumon előtérbe kerül ugyan, ám érdemi lépések eddig kevésbé történtek. A természet vészcsengői azonban egyre hangosabb jelzéseket adnak: pusztító ár- és belvizek, aszályok, tragédiákba torkolló szennyeződések jelzik: a napjainkban észlelhető trend kataklizma felé vezet. A tavaly Budapesten rendezett Víz Világkonferencián hazánk felvállalta: nemzetközi szinten is élharcosa kíván lenni bolygónk vízkészletének megóvásában. Ezt a kitüntető pozíciót természetesen a hazai élővizek – tavak, folyók – példamutató kezelésében, a vízminőség javításábanelért eredmé- 2017. április nyekkel lehet hitelessé tenni. A siófoki konferencia előadói érzékeltették, hogy a kormányzat változatlanul kiemelten kezeli a Balaton ügyét. Mintegy víznapi ajándékként a 2030-ig terjedő időszakra meghatározza a hazai vízgazdálkodás fő célkitűzéseit, míg két pontban konkrét térségre kiterjedő feladatokat határoz meg – mindkettő érintia Balatont és vízgyűjtő területét. A tanácskozás egyik közérdeklődésre számot tartó kérdése a Balaton optimális szintjének a meghatározása volt, ugyanis még élénken él a helybeliek emlékezetében 2003 nyara és 2012 kora ősze, amikor mindössze huszonhárom, illetve harminckilenc centimért jelzett a mérce a siófoki mólónál. A szakemberek úgy látják: a hőmérséklet-emelkedés, a szélsőségek gyakoriságának növekedése miatt csökken a levezethető mennyiség, s ez által nő a mederben tárolt víz értéke. A konferencián számos más, a lakosságot érintő téma is terítékre került: a vízpart rehabilitáció, a partvédőművek helyzete, a nádasok állapota, a mederkotrás, a csapadékvíz-elvezetés hosszú évekre szóló tudományos, tervezési és kivitelezési feladatot jelent majd az érintetteknek. S hogy teendőik meghatározásánál nem maradnak támasz nélkül, arra igazolást nyújt G.-Tóth László, aki az általa irányított tihanyi intézmény nevében így fogalmazott: - Az MTA Ökológiai Kutatóközpont ökoinformatikai rendszer: leképezzük a Balaton és vízgyűjtője elemein bekövetkező természetes éshumán hatások következményeit, valamint prognosztizáljuk a beavatkozások és a klímaváltozás hatásait. A Magyar Tudományos Akadémia felkészült arra, hogy a Balaton menedzsment jövőben tervezendő lépéseiről és a különböző fejlesztési elképzeléseiről elfogulatlantudományos szakvéleményt adjon a döntéshozóknak. Süli Ferenc A Balatoni Partnerségi Napok régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja. 2

[close]

p. 3

2017. április utár Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács Értékelték az elmúlt uniós ciklus régiós beruházásait Fontos információk, helyzetelemzések, rom nagyobb város – Balatonfüred, Siófok, a jövő szempontjából is megszívlelendő Keszthely – voltak a legnépszerűbb projektkonklúziók hangzottak el a Balaton Fejlesz- helyszínek. Településenként 20-20 milliárd tési Tanács március ülésén. A testület fel- forint volt a befektetést szolgáló pénzügyi kérésére Polyánszky T. Zoltán, a Századvég háttér. Nagyságrendileg egyébként 193 milGazdaságkutató Zrt. igazgatója ismertet- liárd forint áramlott a térségbe az előző időte az általuk készített A Balaton fejleszté- szak uniós forrásaiból vidékfejlesztési támosének értékelése című tanulmány legfon- gatások nélkül. tosabb megállapításait. Az értékelő jelen- A fent említett három várost Fonyód, tés a 2007-13 közötti uniós források balato- Marcali, Tapolca és Hévíz követte. Érdemleni allokációjával és annak területi jellemzői- ges információ, hogy Balatonalmádi, Tab és vel foglalkozott. A szerzők az összegzésben Lengyeltóti önkormányzatai sokat pályáza hangsúlyt a jövőre helyezték – a tények, tak, de viszonylag kevés forráshoz jutottak megállapítások ezért egyben javaslattéte- – fejlesztési potenciáljukra, beruházási szüklek is lehetnek a döntéshozók számára. ségleteikre a következő időszakban érde- A számos dokumentációra és térségbe- mes odafigyelni – fogalmazták meg az ezzel li szereplővel készített interjúra alapozott kapcsolatos konklúziót a kutatók. dolgozat szerint a Balaton – a lakosság ará- A régió számára oly fontos 2016. denyát figyelembe véve - valamennyivel több cemberi kormányhatározatot illetően elforráshoz jutott, mint az ország más terü- hangzott: egy döntéstől nem várható el, leti egysége. Ha azonban azt vesszük figye- hogy a térség összes gondját megoldja – lembe, hogy a régió deklaráltan is kiemelt az viszont igen, hogy olyan témákkal fogfejlesztési térség – s a pozitív különbség mindössze néhány tized – ez nem tekinthető lényeges előnynek. Logikusnak tekinthető elvárás tehát: ha a kormány továbbra is megkülönböztetett tájegységként tekint a Balatonra, ennél nagyobb arányokra lesz szükség. A tanulmány leszögezi: komoly tematikai eltérések voltak a három megyét illetően a gazdaságfejlesztési források tekinteté- lalkozzon, amelyek szorosan kötődnek a ben: mind az EU-s, mind a regionális fejlesz- térséghez kihívásokban és fejlesztési szüktési programokból elsősorban Somogy me- ségletekben. S bár e kritériumoknak a korgye profitált, míg Veszprémbe az oktatá- mányhatározat megfelel, kritikai megfosi és a K+F, azaz a kutatásfejlesztési támoga- galmazások is jellemzik a tanulmányt. Az tások kerültek dominánsan. Somogy és Zala egyik: meglehetősen egyenetlen az operamegye a környezeti - és közlekedésfejleszté- tív programok megjelenítése a jogszabálysi célokra szánt pénzekből részesült az átla- ban. A közlekedési, környezeti, turisztikai gosnál nagyobb arányban. Ez természetesen – és valamelyest a vidékfejlesztési – konazt is jelentette, hogy az északi part megkö- cepcióból jól látható, hogy a kabinet mizelíthetősége csak kisebb mértékben javult. ként kíván prioritásokat megfogalmazni a A tényekhez tartozik, hogy a magyar ten- térségben, ám a GINOP és TOP források gertől távolabb eső települések kevesebb pusztán „mennyiségileg” lettek meghatáforráshoz jutottak, mint a partközeliek - ez rozva – jelenleg még nincs kellően tisztázfőként a veszprémi és zalai forrás allokáció- va, hogyan lesz ebből balatoni forrás. nak volt köszönhető - Somogyban sokkal A másik kritikai pont: vannak olyan tékiegyenlítettebbek voltak e téren a viszo- makörök, melyek nem jelentek meg a kornyok. A balatoni emberek szánmára nem mányhatározatban. Hiányzik például a réokoz különösebb meglepetést, hogy há- gió északi, észak-nyugati megközelíthe- Aktuális tőségére vonatkozó elképzelés. Ez régóta vajúdó kérdés, különösen annak fényében, hogy a kormány és a térségi szervezetek közös szándéka: a Balaton nemzetközi viszonylatban is versenyképes turisztikai desztináció legyen. Nincs megoldási javaslat és kidolgozott terv a tó kötöttpályás körüljárhatóságára, a part rehabilitációra, a strandfejlesztési programokra, a térség sportarculatának erősítésére és a Balaton márka marketingjére sem. A tanulmány egyik fontos megállapítása: a turisztikai piacon való helytállás csak akkor lehet sikeres, ha a településfejlesztésre legalább akkora forrás jut, mint az attrakciókra és a szálláshelyekre. E cél elérése érdekében ki kell dolgozni egy balatoni önkormányzati településfejlesztési programot, melyhez természetszerűleg elkülönített forrás is járul. A tanulmány fontosabb megállapítására reagálva Bóka István, a Balaton Fejleszté- si Tanács elnöke elmondta: a régió fejlesztési programja jelentős mértékben uniós forrásokra épül, ezért annak szerkezetét, logikáját nem tudja áttörni. S ha vannak is fenntartások e téren, az itt élők számára az a legfontosabb: ez egy olyan forrás allokáció, mellyel élni kell és lehet. Örvendetes tény továbbá, hogy a módosított kormányhatározat a hazai források tekintetében növelte a mozgásteret. - Bízom abban is, hogy a támogatásokhoz megfelelő színvonalú és értékű projekt járul majd, s ezeket a pályázók sikerrel, saját boldogulásuk és a térség gazdagodásának érdekében meg tudják valósítani. Őszintén remélem, hogy lesznek életképes és fenntartható projektek, s arról sem feledkezhetünk el, hogy a már ismert forrásokon felül is lehet újabb támogatásokhoz, pénzeszközökhöz jutni. A Balaton Fejlesztési Tanács siófoki ülésén a grémium megtárgyalta a 2017. évi fejlesztési forrás felhasználásáról és a Balatonfelvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítéséről szóló előterjesztést is. SF 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2017. április Ha május, akkor szerelem - Ha szerelem, akkor Fonyód. 2017. május 14-én (vasárnap) szerelmes legendák Fonyódon! 16:00 Kripta Villa (Örök Szerelem Háza) megnyitó A Kripta villa legendája és a hely varázsa minden ide látogató szerelmes pár számára elhozza a soha véget nem érő szerelmet, ha a nászágy fölött egy lány és egy fiú megfogja egymás kezét, akkor szerelmük örökké tart. A villa története, mely szerint Abrudbányay Ödön ugyanis annyira szerette az esküvő előtt betegségben elhunyt menyasszonyát, Magdust, hogy 1941-ben, már családos emberként, emlékvillát épített egykori szerelmének. Ödön a pazar helyre épített, mediterrán stílusú épületbe vörös homokkőből faragtatta ki nászágyukat, rajta Magdus és a saját maga fekvő másával. A villába kerültek volna Magdus hamvai, ám a háború meghiúsította a tervet. A Villában megtekinthető Magyarország tragikusan elhunyt szépségkirálynő- jére emlékező kiállítás. Hiszen volt egy- A budapesti RaM Colosseum színpa- szer egy kedves és szép fonyódi diáklány dán nagy sikerrel került bemutatásra a - Molnár Csilla Andrea, aki 1985 kora ta- „Gyöngyhajú lány balladája” című musical, vaszán, alig 16 évesen jelentkezett az 50 mely egy fiatal lány felnőtté válásán, első év kihagyás után először megrendezett nagy szerelmi csalódásán keresztül idé- magyar szépségversenyre. zi meg a Balaton part, a tó ősi mitikus le- 1985. október 5-én Csilla Magyaror- gendáit. szág szépségkirálynője lett. Ám ennek a A színpadon 24 ExperiDance táncmű- tündérmesének indult történetnek 1986. vész, a mikrofonoknál 5 kiváló musical- július 10-én tragikus vége lett. színész, a mese erősítésére 21 szenzáci- ós Omega-sláger! Egy történet, amit min- Ezen a napon ismét róla szól a dal: denki átélt, aki volt fiatal és szerelmes! - Homonyik Sándor előadásában – Az Omega együttes és az ExperiDance „Álmodj királylány…”és Production több mint fél év gondos ter- - Patkó Béla Kiki előadásában – a „Szé- vezés, aprólékos egyeztetés és lázas al- pek szépe balladája…” kotómunka után Szomor György, Koós Réka, Fésűs Nelly, Lux Ádám, R. Kárpá- 19:00 Experidance - Gyöngyhajú ti Péter, Simon Panna Bogi és Békefi Vik- Lány Balladája tória főszereplésével állította színpadra új darabját, amelyben olyan világszínvonalú Mindenkiben ott van a szunnyadó slágerek csendülnek fel, mint a Trombitás gyermek, így a tündérmeséket a felnőt- Frédi, a Régi Csibészek, az Ezüst Eső, a Pet- tek is szeretik, csak be kell őket csomagol- róleumlámpa, a Ha én szél lehetnék vagy ni „felnőtt köntösbe”! a Gyöngyhajú lány... fonyod_A3_A4_A5_kreativok.ai 2 2017.03.02. 10:07:17 A fonyódi Kripta villa újjáéled! Az Örök Szerelem háza megnyitja kapuit! „A 2016-OS ÉV LEGJOBB ZENÉS ELŐADÁSA” AZ EXPERIDANCE PRODUCTION BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT Meglátni és beleszeretni… A Kripta villa méltó emlékhelye egy múlt századi örök szerelemnek és Magyarország szépének! A Kripta villa megnyitó ünnepsége: 2017. május 14. vasárnap 16.00 óra • Köszöntő - Hidvégi József polgármester • A Kripta villa bemutatása • Köszöntő - Móring József Attila országgyűlési képviselő • Dal Molnár Csilla szépségkirálynőről Villa Kávézó Homonyik Sándor: Álmodj királylány • Molnár Csilla szobrának leleplezése: Hidvégi József, Túri Török Tibor szobrász • Dal Molnár Csilla szépségkirálynőről Patkó Béla Kiki: Szépek Szépe balladája • Épület ünnepélyes átadója: Hidvégi József, Móring József Attila, valamint az Abrudbányay család képviseletében ünnepélyes szalagátvágás 19.00 Experidance Production - Gyöngyhajú lány balladája C M Y CM MY CY CMY K 4w w w . f o n y o d . h u 2017. MÁJUS 14. FONYÓD – ZÁKÁNYI KÁLMÁN SPORTCSARNOK Jegyértékesítés: Fonyódi Kulturális Központ, 8640 Fonyód, Ady Endre u. 17. +36 85 900 050, +36 20 380 3778 Interticket: www.jegy.hu AZ EXPERIDANCE TÁMOGATÓJA: www.experidance.hu

[close]

p. 5

2017. április utár Aktuális Csopaki konferencia a Föld Napja alkalmából Csaknem fél évszázaddal ezelőtt Denis Hayes amerikai egyetemista bizonyára nem gondolta, hogy kezdeményezése az emberiség - és a tudományos világ – históriájának egyik fontos sarokpontját jelenti majd.Felhívására 1970. április 22-én huszonötmillió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a korszakos jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre. Két évtizeddel később Denis Hayes és barátai az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet. Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy avárosi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi előadásokig, a faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden pontján a környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyával. Több mint száznegyven ország kétszázmillió környezetért aggódó polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját szervezésű programmal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot. Hazánk a felhívásra gyorsan és pozitívan reagált: a magyarországi környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, s hírközpontot hoztak létre az első magyar Föld napja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeztek. Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik a változtatás szükségességét, s legalább a Föld napján, április 22én tesznek valamit a közös cél érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját szervezetet alapítanak. Kijelenthetjük, hogy ez a mozgalom legnagyobb sikere: helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi programok. A globális problémák megoldásában azonban csak a nemzetközi együttműködés vezethet eredményre: a 2010. évi ENSZ-közgyűlés után megkezdődött egy új program előkészítése, és azzal párhuzamosan folytak a nemzetközi fenntartható fejlődési együttműködés megerősítésére irányuló egyeztetések. Végül egy olyan dokumentum született, amely ötvözi a fenntartható fejlődés koncepcióját és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokat is. A Fenntartható Fejlődési Célokat, a kapcsolódó feladatokat, eszközöket is magában foglaló programot 2015 szeptemberében fogadták el az ENSZ alapításának 70. évfordulója alkalmából tartott csúcstalálkozón. Az új program jelentőségének, a végrehajtás kilátásainak értékeléséhez fontos támpontot jelent a korábbi célkitűzésekkel, a megelőző programok teljesítésével való egybevetés, valamint az új célok kidolgozása. Mindeközben a fenntarthatóság szempontjából olyan kritikus jelentőségű témakörökben, mint például a globális népesedési folyamatok, a szociális fejlődés nemzetközi szintű problémái, a természeti katasztrófák hatásainak mérséklése, „önjáró” nemzetközi együttműködési mechanizmusok jöttek létre. A mélyszegénység, az éhínség és a fenntartható fejlődési programokban érintett több más probléma ügyében ugyan sikerült előrelépni, de a társadalmak közötti és sok helyütt a társadalmakon belüli egyenlőtlenségek tovább növekedtek. S hogy a program valóban megfelelően szolgálja-e a fenntartható fejlődés ügyét és segíti e téren a nemzetközi együttműködést, csak annak végrehajtása folyamatában fog kiderülni, valamint alapvetően attól függően, hogy az egyes nemzetek mennyire hatékonyan veszik át a nemzetközi program célkitűzéseit, készítik el és valósítják meg a nemzetközi programmal összhangban álló saját programjaikat, s képesek lesznek-e az együttműködésre. Hazai és nemzetközi problémákról, koncepciókról és konkrét teendőkről szólnak majd az április 25-i csopaki Föld napi rendezvény előadói is, akik között nemzetközi hírű tudósokat, kutatókat is köszönthetnek a résztvevők. Az esemény nyitott, a programra a Balaton-felvidéki Nemzeti Park székháza szomszédságában lévő Park Villában kerül sor, a házigazda és szervező szerepét pedig a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. vállalta magára. A Föld Napja alkalmából tervezett rendezvény célja, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a nemzetközi környezetvédelmi egyezményekről, a térségben megvalósuló természetvédelmi, földtani és kulturális örökségvédelmet szolgáló projektekről, programokról és a lehetséges társadalmi szerepvállalásról. A megjelenést támogatta a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. 5

[close]

p. 6

Aktuális utár 2017. április A balatoni vendégek száma nő, a szakácsoké, felszolgálóké csökken Diákokkal enyhítenék a szakemberhiányt, de … - Nem csökken a nyomás a szakmá- ember-ellátottság gondjain, Kertész Re- ra, továbbra is óriási a szakemberhiány, zső azt válaszolta, hogy csak részben. - A emiatt a dél-balatoni vendéglők, étter- szakács és a felszolgáló képzésben részt- mek túlnyomó hányada előreláthatóan vevőknél komoly mentális problémák- csak június közepén, végén nyit ki. Ami- kal kell szembenéznünk: egy részük nem kor már jönnek a szezonmunkát vállaló is akar a szakmában dolgozni. Az iskola- főiskolások, egyetemisták - mondta a Ba- padhoz kötött tanuláshoz és a gyakor- latoni Futárnak a Kereskedők és Vendég- lati képzéshez való hozzáállásukkal sok látók Országos Érdekvédelmi Szövetsé- gondja van az oktatóknak. Nem beszél- gének (Kisosz) somogyi elnöke. Kertész ve arról, hogy nincsenek tisztában a ven- Rezső szerint a múlt nyáron is „ők oldot- déglátós szakma munkarendjének kívá- ták meg az előszezoni szakemberhiányt”. nalmaival, nevezetesen, hogy a hétvé- - Ugyanakkor azzal is számolni kell, gén is dolgozni kell, és hogy esti műsza- hogy miközben még tart a főszezon, au- kok is vannak. Sokan úgy zuhannak bele gusztus közepén számukra véget ér a a szakmába, hogy voltaképpen semmit nyár, a másfél-kéthavi keresménnyel a sem tudnak róla, nem gondolják végig, zsebükben végigbulizzák a tanév meg- mit vár tőlük egy vendéglői munka. kezdéséig hátralévő időt. Ami egyébként - Akut probléma, hogy a vendéglátós érthető is, a vendéglátóegységek számára szakemberek a lényegesen jobb fizetés viszont elfogadhatatlan. Korábban a di- reményében a Balaton mellől is átszivá- ákmunkások végigdolgozták a nyarat - rogtak Ausztriába, Németországba. Mi- emlékezetetett a kisoszos vezető. vel lehetne visszacsalogatni őket vagy Kérdésünkre, hogy az állástalanok ré- a még távozni készülődőket maradásra szére szezon előtt és után szervezett, in- bírni? - kérdeztük Kertész Rezsőtől. gyenes munkaügyi képzések, például az - Félő, hogy a szakmunkás- és a mini- OKJ-s tanfolyamok enyhítik-e a szak- málbér-emelése sem változtat a helyze- ten, és azt is látni kell, hogy a béremelés a munkáltatókat sújtja. Ki fizeti a révészt? Ők! Van olyan vendéglátós vállalkozó, akinek húsz ember után félmillió forinttal több járulékot kell fizetni, mint korábban. Arra a kérdésünkre, hogy melyik vendéglátóegységek nyitnak majd ki elsőként a szezonban, Kertész Rezső azt felelte: azok a büfék, vendéglők, cukrászdák, amelyeknek a tulajdonosai helyben laknak. És persze idén nyáron is lesz olyan, aki feladja a vállalkozását. A szakember ellátottság romlása, és amiatt, hogy a költségvetés által biztosított pályázati lehetőség híján üzletét nem tudja technológiai szempontból fejleszteni. Mikor érünk el oda, ahova a nyugati szomszédunk már régen elért? Ausztria vendéglőiben a technológia fejlesztések, például a konyhák gépesítése következtében egyharmadával csökkent az élőmunkával foglalkoztatottak aránya - mondta a Balatoni Futárnak nyilatkozó somogyi Kisosz-elnök. (G.J.) Kezdődik a balatoni szúnyoggyérítés Nem a szúnyogok, hanem a tenyésző- szervezet elnöke elmondta, az országban helyeken nagy számban előforduló szú- először idén is a Balatonnál védekeznek a nyoglárvák miatt kezdték meg a terve- szúnyogok ellen. A BSZ közelmúltban tar- zettnél előbb, április elején a biológiai tott közgyűlésén még arról tájékoztatták a tagságot az előzetes vizsgá- latokra hivatkozva, hogy a ta- valyi, különösen csapadékos tavaszhoz képest idén várha- tóan később kezdhetik meg a beavatkozást. Az azóta történt újabb szakértői vizsgálatok azonban azt állapították meg, hogy meg kell kezdeni a biológiai Itt talán nyáron nem lesznek szúnyogok csípőszúnyog-gyérítést a tér- ségben. A szakértők a terep- szúnyoggyérítést a Balaton körül mint- bejárások során megállapították, hogy a egy 1200 hektáron – közölte az MTI, hi- tó körüli tenyészőhelyek ugyan tovább- vatkozva a Balatoni Szövetség elnökére, ra is kevésbé borítottak vízzel, mint az el- Balassa Balázsra. A munkálatokat a tópar- múlt évek hasonló időszakában, viszont ti önkormányzatok finanszírozzák. igen sok bennük a szúnyoglárva, köszön- A balatoni szúnyogirtást koordináló, hetően az utóbbi napok kedvező időjárá- az üdülőrégió önkormányzatait tömörítő sának. - A tenyészőhelyek az imágók (kifejlett szúnyogok) kirepüléséig várhatóan nem száradnak ki, ezért került sor a térségben már a 14. héten egy légi biológiai gyérítésre, amely lakott területeket nem érint - közölte Balassa Balázs. - A szövetség ugyan nem számolt az ilyen korai beavatkozás szükségességével, de nem lehet kérdéses a költségek vállalása, hiszen a jókor, időben elvégzett védekezés pozitívan befolyásolhatja az egész éves szúnyogirtás eredményességét - tette hozzá az elnök, aki kifejtette: korábban az önkormányzatok és az állam felesben biztosította a forrást a balatoni szúnyogirtáshoz. Az átalakult gyakorlat szerint a költségeket az elő- és utószezonban a helyi önkormányzatok, a főszezonban az állam vállalja magára. A nyári főszezonban a szúnyoggyérítést immár a katasztrófavédelem irányítja az egész országban - mondta lapunk kérdésére válaszolva Balassa Balázs. -k -s 6

[close]

p. 7

2017. április utár Megújuló utak Veszprém megyében Aktuális Pályázati pénzeknek köszönhetően még ebben az esztendőben megújul többek közt a Szentkirályszabadja és Veszprém közötti útszakasz, melyen már most is sebességkorlátozás van érvényben rossz minősége miatt – tudtuk meg Veszprém megye fejlesztési biztosától, Kovács Zoltántól, aki a veszprémi megyeházán tájékoztatta a sajtó munkatársait arról a közel 7,5 milliárd forintos fejlesztésről, melynek az említett szakasz is részese. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára kiemelte, hogy ezúttal prioritást kaptak a megye másod- és harmadrendű útjainak azon szakaszai, melyek az elmúlt években a fokozott igénybevétel, illetve az elhasználódás következtében meglehetősen tönkrementek Kovács Zoltán hozzátette: a megye a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatából származó 2 milliárd 870 millió forintból 24,6 kilométernyi útszakasz megújítására biztosít fedezetet. Túl ezen – hazai forrásból származó 4 milliárd 640 millió forintból – újabb 45 kilométernyi útszakasz újul meg. Megújul tehát az idegenforgalmi szempontból is jelentős Szentkirályszabadja és Balatonalmádi közti út, felújítják a bakonyszentkirályi út egy szakaszát, valamint a Nagygyimót és Dáka, az Ajka és Pápa közti út noszlopi szakaszát, továbbá a Lovas és Balatonfüred, a Devecser és Pápa közti utakat. A „menekülő útnak” nevezett cseszneki és olaszfalui bekötőutak is megújulhatnak. Uniós forrásból pedig felújítják a Devecser–Sümeg és a Nagyvázsony–Vigántpetend közti útszakaszt mintegy félmilliárd forintból. Kovács Zoltán szólt arról is, hogy – mint arról már korábban kormányzati döntés is született – valamennyi megyei jogú városnak összeköttetést kell biz- tosítani az autópályával, így sor kerül a tok már a nyáron elkezdődnek, s őszre Balatonakarattya-Balatonfűzfő útszakasz be is fejeződnek. tervezett összekötésére is az M7-es autó- szöveg és kép: Zatkalik pályával. Ez – hang- súlyozta – jelentős lépés lesz a gyor- sabb, biztonságo- sabb közlekedés el- éréséért. Az elmúlt esz- tendőben (ugyan- csak a TOP révén) már 35 kilométer- nyi útszakaszt fel- újítottak 4 milliárd forintból. A Veszprém megyei közgyű- Kovács Zoltán (balról) és Fenyvesi Zoltán a sajtótájékoztatón lés alelnöke, Feny- vesi Zoltán rámu- tatott: a terve- zett útfejleszté- sek eredménye- képp javul a vi- déken élő embe- rek életminősége, ugyanis a telepü- lések összekötte- tésbe kerülnek a főutakkal. A fórumon elhangzott az is, hogy a munkála- Tábla is jelzi Szentkirályszabadja és Veszprém között, hogy rossz az út minősége Áprilistól viharjelzés a Balatonon is Hazánk nagy tavainál: a Balatonnál, a Tisza-, a Fertő- és a Velencei-tónál április 1-jétől nyári üzemmódban működnek a viharjelzők. A fürdőzőknek és a vízi sportok szerelmeseinek fontos, esetenként akár életmentő is lehet a jelzések ismerete és helyes értelmezése. Elsőfokú viharjelzés esetén percenként 45 villanás látható, ilyenkor a parttól 500 méternél távolabb tartózkodni tilos. Ke- rülni kell a gumicsónak, gumimatrac és egyéb vízi eszközök használatát, mivel a megerősödő szél könnyen elsodorja őket. Másodfokú jelzéskor már 90 alkalommal villan a viharjelző berendezés, ebben az esetben tilos fürödni, csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni. A vitorlás hajókra nem vonatkozik a tiltás – közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. (zatyipress) 7

[close]

p. 8

Aktuális utár Borút: behajtani érdemes 2017. április Öreg pincék előtt csöndesen üldögélő, poharatokat ünnepélyes lassúsággal emelgető ősapák, hova tűntetek? Megvagytok még, s az arra tévedőt meghívjátok-e, s megered-é a nyelvetek, ha a vendég a zöldellő szőlősorokat nézi, kopogtatja a hordók barna dongáit? És mit mondotok, ha eres kezeteket szorítja meg, vagy hajlott hátatokra teszi búcsúzókor kezét? Bizony, megvannak még a jó öregek, de a féltve őrzött pincekulycsot egyre ritkábban forgatják a nyikorgó zárban. De helyüket átvette egy más, rugalmas utókor: egy szélsebesen száguldó XXI. század, mely hangos gépekkel riasztja el a szőlők édeni csendjét. Nosztalgiának mára kevés hely maradt: tudományosan kiszámított minden a metszéstől a borkezelésig minden. Fiatal, tettre kész borászok alakítják át a világot, s igazítják programok átgondolt sokaságával napjaink elvárásaihoz. Úgy tűnik – nagyon sokan már bizonyították is –, sikerrel. Egy ilyen „bizonyító”val, a balatonfüredi Végh Endrével (Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület elnök) beszélgettünk a város határában álló pincészete előtt többek közt a borturizmus kínálta lehetőségekről. - Milyen múltra tekint vissza a borút, borturizmus? - Ezek a kilencvenes évek elején alakultak. Az elsők Villány környékén, majd szerte az ország valamennyi borrégiójában. Már akkor nyilvánvaló volt, hogy nem kizárólag a borról van szó, hanem az adott településről, annak környékéről, s a szélesebb értelemben vett kínálatról. Az ide érkező ismerkedik a tájjal, a kultúrával, kihasználja a Balaton adta lehetőségeket: fürdik, vitorlázgat, korcsolyázik. Ehhez tesszük hozzá mi, szőlészek, borászok a bort, amiről azt szoktam mondani, hogy az egy szükséges jó. Megtapasztalható, hogy egyre jobban a turizmus előterébe, látóterébe kerül. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az az idő elmúlt, amikor különféle vállalati, szakszervezeti üdültetés következtében szó szerint zsúfolt volt a Balaton. Ugyanakkor azzal is, hogy a sokcsillagos szállodákat nem mindenki tudja megfizetni. Közös azonban, hogy mindkettő szezonális volt, illetve ma is az. Mi úgy véljük, az egyedüli termék a bor, amit egész éven át el tudunk adni, mint idegenforgalmi-turisztikai szolgáltatást. - A kapcsolódó rendezvényekre gondol? - Igen, s ezekben van és lesz nagy szerepe a borutaknak. Többnapos, látványos, vendégmarasztaló programokra van szükség, mi több: igény. Ne feledjük, a korcsolyázás, vitorlázás, de még a kerékpározás is bizonyos időszakokhoz kötött. Itt „léphet be” a borturizmus. Elhatároztuk, hogy a történelmi borvidékek borútjaival, a Veszprém Megyei Gasztronómiai Egyesülettel együttműködési szerződést kötünk. Nagyon egyszerű a tétel: enni, inni kell. Ezt a természetes szükségletet kell és lehet integrálnunk például az egyre népszerűbb falunapok programjába. Rendkívül széles ezeknek a kínálata, s szerencsére nem kizárólag a főszezonra esnek, hanem gyakorlatilag minden hónapra esik valahol egy-egy érdekes, látványos esemény. - Milyen vendégkört céloznak meg az ilyen falunapok? - Említettem, hogy megszűntek a vállalati, szakszervezeti szállók, de gombamód szaporodtak a nagyobb városokból kitelepülők hétvégi házai, pincéi. Ezeknek a tulajdonosai, baráti köreik, s természetesen a helyben és a környéken élők már elég tekintélyes látogatói számot adnak. Hozzáteszem: ezek az emberek egyre inkább integrálódnak az adott település életébe, s maguk is hoznak program- elemeket. Nos, ezeken a rendezvényeken be tudnak mutatkozni a helyi borászatok, vendéglátósok. - A 2001-ben alakult Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület mely területeket, településeket fogja össze? - A Balatonfüred–csopaki Borvidék Zánkától Balatonfőkajárig tart három bortermelési körzettel (zánkai, balatonfüredi–szőlősi, almádi). Egyesületünk 11 települése pedig: Balatonfüred, Tihany, Aszófő, Pécsely, Balatonszőlős, Örvényes, Udvari, Akali, Dörgicse, Mencshely, Vászoly. Megjegyzem, a borvidék szőlőinek több mint 50%-a itt helyezkedik el. Tagunk valamennyi települési önkormányzat. Nélkülük nem is lehetne jól szervezett programokat összeállítani. Tagunk a Club Tihany, a balatonudvari golfpálya. A badacsonyi, a somlói és a balatonfüredi történelmi borvidékek borút egyesületei, a Veszprém Megyei Gasztronómiai Egyesület (Németh Krisztina elnökletével) öszszefogásában egy kiadvány is megjelent. Reméljük, hasznosan forgathatják az érdeklődők. Céljaink közé tartozik, hogy sorainkban ne csak borászok, de vendéglátósok, éttermek, csárdák, szállodák, a szabadidőt koordináló intézmények is legyenek. Fontosnak tartjuk az utánpótlást, ezért kiváló kapcsolatokat ápolunk tagunkkal, az arácsi Szent Benedek gimnázium és szakképző iskolával. Tagjaink egyéb szervezeteknek - hegyközségeknek borlovagrendek - is tagjai. Mi is, akárcsak a legtöbb balatoni szerveződés, intézmény, azt szeretnénk, ha az ilyen jellegű programok legalább két éjszakásak lennének, hiszen így a szállásadók is a körbe kerülhetnének. Így a bevételek is növekedhetnének. A közös siker érdekében megjelentettünk egy térképet is, mely részletesen bemutatja borútjainkat. Igyekszünk magunkat megmutatni egyéb fórumokon is. Ilyen példá- 8

[close]

p. 9

2017. április utár Aktuális ul a pápai Agrár Expó, ahol visszatérő kiállítók vagyunk. Itt, a Balatonnál azokra is kell gondolnunk programjainkkal, akik az egész nyári szezont végigdolgozták. Sokan vannak, s megérdemlik, hogy maguk is részesei legyenek egy másfajta vendéglátásnak. - Manapság mi aggasztja a legjobban a szőlészeket, borászokat? - Többek közt a szőlőterületek kivágása. Adott a hegy és a Balaton. E kettő közé kell beszorítani a szőlőtermő területeket, pincéket. Csakhogy nem mindegy, ezek a területek milyen talajon vannak, mennyi ott a napsütéses órák száma, van-e fagyzug. Mindeközben látjuk, hogy megnőtt az építési kedv, nemegyszer a szőlőterület kárára. Ez tükröződik az árakon is. Ha valaki szőlőtelepítésben gondolkodik, annak drága a terület, aki meg építeni akar, annak meg olcsó a szőlőterület. Ennek csökkenése sajnálatos tendencia: uniós csatlakozásunk idején körülbelül háromszor akkora volt a szőlőtermesztő terület, mint ma. Nem felejthetjük el a mögöttünk álló esztendőt, mely a tragikus jégkárral, a hosszan tartó hideggel hosszabb távra meghatározza a jövőnket. Szerencsére nem mindegyik fajtát érte a Népházban Mozaikok a szőlőtermesz- jégkár, így aztán nem mondunk le egy ígé- tés és a borászat világából alcímmel. Cé- retes termésről. lunk az is, hogy állandósuljanak a rendez- - Melyek azok a rendezvények, melyek- vények, hiszen így jóval előre lehet szállást kel az egyesület 2017-ben várja vendégeit? foglalni, kiszámíthatóbb, tervezhetőbb - Előzetes terveink szerint júni- egy-egy hosszú hétvége. A pontos dátu- us 4-én pünkösdi főzőverseny lesz mok, előadók és borászok névsora hon- Balatonudvari–Fövenyesen, június 10-én lapunkon rövidesen megtekinthetők lesz- falunap Vászolyon, június 17-én szezon- nek (http://www.balatonfuredborut.hu/) nyitó Balatonudvariban a borlovagrendek Nyitottak vagyunk a hölgyek felé is: sokat felvonulásával, július 14–15-én Pécselyen köszönhetünk nekik az egyre ismertebb lesz falunap, melyen a borlovagrendek borkorcsolya versenyek lebonyolításában. is megjelennek, s lesz főzőverseny is. Au- szöveg és kép: Zatkalik gusztus 12-től szeptember 3-ig tart a balatonfüre- di borhetek, majd szeptember 2-án a halászléfőző-ver- sennyel egybekö- tött balatonudvari szezonzáró követ- kezik. November- ben indul, s egé- szen 2018. már- cius 15-ig tart a Téli esték sorozat a balatonarácsi Végh Endre szerint kell a balatoniak összefogása Bezzeg az én időmben... Pöttyös Szalon a Balaton Játékpontban Manapság már ez a bizonyos mondat nem csak a nagyszülők száját hagyja el, hanem a fiatalabb korosztályét is, mert bizony egyre több rossz példát látunk, bármerre is visz az utunk. Nem kell messzire mennünk azért, hogy megtapasztaljuk a jó modornak, tiszteletnek és alapvető illemnek a hiányát, ami régen mindenki számára természetes volt. Hogy hol és miért tűnt el, merült feledésbe, hoszszasan lehetne az okokat kutatni, boncolgatni... és persze tisztelet a kivételnek, ami szerencsére mindig akad. Tény azonban, hogy a jó útra valahogy vissza kellene találnunk. Mi mindannyian, a Balaton Játékpont munkatársai elhatároztuk, hogy nem ítélkezünk, sokkal inkább próbálunk tenni ez ellen a jelenség ellen valamit, amúgy a magunk módján, leginkább a gyerekeknek, akik még elég fogékonyak, terelhetőek a jó út felé. Sejtettük, hogy nem kis feladatot vál- lalunk ezzel magunkra, de mint azt már korábban is többször bebizonyítottuk: A gyerekekért mindent megteszünk! Felgyűrtük az ingünk ujját és két hónapi megfeszített munkával megalkottunk egy különleges mesevilágot, amely a kis lurkók számára elég vonzó és minden kétséget kizáróan hiteles. Aztán eljött a megnyitó pillanata, melyet részünkről hatalmas izgalom övezett... Legnagyobb örömünkre a gyerekek és az őket kísérő szülők visszajelzése minket igazol, sőt várakozáson felüli, tehát fáradozá- sunk nem volt hiába való, mert mikor e gondolatok papírra vetődtek, már a megnyitó első előadásain túl vagyunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek mindössze apró lépések, de valahol el kell kezdeni, rajtunk nem múlott - mi megtettük... Megtehettük, mert mint mindig, így most is Dudás Zsolt, az alapítvány elnöke első pillanattól kezdve támogatott bennünket! Bár a munka dandárja ránk várt, de beleegyezése, lelkesedése nélkül az ötletünk mindössze egy kósza gondolat maradt vol- na csupán, ezért itt és most az első köszönet - úgy érezzük - őt illeti: Köszönjük szépen, kedves Zsolt! Tisztelettel az Almádiért Közalapítvány munkatársai: - Simicz Andrea - Matosné Éva - Ördög Krisztina - Juhászné Vincze Eszter - Papp Judit - Bóna Eszter 9

[close]

p. 10

Aktuális utár 2017. április Hévízen adta át a Balaton Díj elismerést a Balatoni Szövetség A térségi szoros kapcsolatok jelentősé- Balaton Törvény módosításának előkészí- gére rámutatva Hévízen tartott közgyű- tésében, a Világörökségi Törvény és vég- lést a Balatoni Szövetség. rehajtási rendeleteinek előkészítésében Ez alkalommal adták át a Balaton Díj és véleményezésében, 2014-ben a Forster elismerést, melyben 3 közösség részesült. Központ világörökségi és várományos Az ülésen a szövetség 5 szervezettel kö- helyszínek felülvizsgálatában, a keszthelyi tött együttműködési megállapodást, Festetics Kastély és park világörökség vá- majd tájékoztató hangzott el a szúnyog- rományos helyszínbe történő beemelésé- gyérítéssel kapcsolatos eddigi intézkedé- ben. Az alapítványi munka számos konfe- sekről, s napirenden szerepelt továbbá a rencia, tájékoztató és szakmai tanulmány Kék Hullám Zászló strandminősítő pályá- előkészítésében van jelen, a Balaton Régió zat kiírásának előkészítése. értéktárának realizálásával kívánja elérni a térség értékeinek kiemelését. Együtt- működik, a helyi ön- kormányzatokkal, civil szervezetekkel, a Balaton Fejleszté- si Tanáccsal, a Nem- zeti Park Igazgató- sággal és az illeté- kes állami szervekkel a Balaton értékeinek A Balaton Díjjal kitüntetett szervezetek és adományozók képviselői méltó megőrzése érdekében. - Nagyon megtisz- Balassa Balázs elnök a napirendek elő- telőnek tartom a díj átvételére szóló meg- terjesztése során is hangsúlyozta a mind bízatást. Tevőlegesen nincs szerepem az szélesebb körű partnerség fontosságát. alapítvány működésében, de a szellemisé- Házigazdaként mondott köszöntőjében gével teljes mértékben azonosulni tudok - Kepli József János alpolgármester kiemel- mondta az eseményen Ács Jánosné. - Egy te azokat a fejlesztési célokat és infrast- nemes célért való összefogás, abban a ci- ruktúrát, ami Hévíz és a Balaton turiszti- vil szféra szélesedése nagyon fontos. Kö- kája szempontjából egyaránt fontos. Szólt szönöm a férjem iránti tisztelet kifejezését, a légiközlekedésről, ami éppúgy szolgála- amit a díj átvételével való megbízás jelent tában áll a Balaton, mint a fürdőváros tu- számomra. risztikájának. A tavaly 170 esztendős Balatoni Hajó- Balaton Díj elismerésben részesült a Ba- zási Zrt. tevékenységének méltatása so- laton Világörökségéért Alapítvány, a Bala- rán elhangzott: a részvénytársaság napja- toni Hajózási Zrt. és a balatonfüredi Re- inkra a legfontosabb regionális gazdasági formkori Hagyományőrzők Társasága. vállalkozássá nőtte ki magát. Ez köszön- Az alapítvány képviselete a díj átvételé- hető többek között az önkormányzati tu- re Ács Jánosnét, Tapolca volt polgármes- lajdonosi szerkezetnek, a kikötőlánc egy- terének özvegyét kérte fel. A nemes célt ségének. Mindezek fejlődése révén a vízi szolgáló érdekképviselet létrehozásának turisztikai vállalkozás önmagában testesí- előkészítése 2006-ban kezdődött, az ala- ti meg a Balaton-díj lényegét, azt, hogy a pítványtétel a volt városvezető munkás- térség, a tó természeti, gasztronómiai és ságához kötődik. A Balaton Törvény ese- kulturális értékeit egyszerre képes megis- dékes felülvizsgálatára készülve Ács János mertetni a magyar és külföldi turistákkal. polgármester indítványozta az alapítványi A részvénytársaság képviseletében működést, azt 2007-ben a bíróság befo- Veigl Gábor vezérigazgató-helyettes vet- gadta. A laudációban elhangzott: a fenn- te át a Balaton Díjat. A köszönet hangján állás 10 éves működése során a képviselet idézett fel mérföldköveket a fejlődési fo- eredményesen vett részt már 2008-ban a lyamatokból. A Balatonfüreden 2005 óta működő Reformkori Hagyományőrzők Társasága a székhelye, a régió és az egész ország múltjának egy sikeres szakaszát hozza közelebb, s teszi azt mind ismertebbé a szerepléseivel számos alkalomhoz kötődően. Az ország minden tájáról kapnak felkéréseket bemutatkozásra. A reformkori balatoni élet jó hírét, történelmi szellemiségét országszerte és a határainkon túl is elvitték már. A társaság képviseletében Schindele Györgyné elnök vette át a díjat. A szövetség együttműködési megállapodást kötött Veszprém városával, támogatandó az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázaton való részvétel elősegítését. A közösségvállalás a regionális szemlélet érvényesítése céljából fakad: a kulturális fővárosi rang hatásainak az egész balatoni térségre való kiterjedését célozva. Együttműködési megállapodás jött létre továbbá a budapesti Herman Ottó Intézettel, a környezet- és a természetvédelem közös népszerűsítéséért, valamint az ökotudatos szemléletmód alakításáért. A felek kölcsönösen meghívják egymást gyűléseikre, szakmai rendezvényeikre, támogatják egymás pályázati lehetőségeit, s a megállapodás szerint együttesen végzett feladatokhoz kapcsolódó pályázatokon közösen vesznek részt. A közgyűlés döntött arról is, hogy pályázatot ír ki az „Év Balatoni Háza” címmel, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén található épületek számára. Ehhez szakmai partnerszervezetként, a pályázati munkában való közreműködés érdekében Zala, Somogy és Veszprém megye építészkamarájával írtak alá együttműködési megállapodást. Az aktuális elnöki tájékoztatókban Balassa Balázs szólt arról, hogy a Kék Hullám Zászló strandminősítő rendszerben idén is bevezetésre kerül pár újítás. Az eddigi 1-3 csillagos fokozat 5 csillagig terjed. A kétévente történő, idén esedékes különdíjas értékeléssel a Balaton családbarát, kerékpáros-barát, illetve legsportosabb strandja címek lesznek kiosztva. A szúnyoggyérítés feltételei biztosítottak, a munka a kilátások szerint a jónak ítélhető tavalyi hatékonysággal elvégezhető lesz. Időközben az első aktuális permetezés a gócokat jelentő helyeken megtörtént. Horányi Árpád 10

[close]

p. 11

2017. április utár Aktuális Nemzetközi programban újul meg a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely A földtani örökség mind szélesebb körben való megismertetésére idén nemzetközi együttműködés keretében turisztikai fejlesztési program indult, aminek része a Bakony-Balaton Geoparkhoz tartozó, a Balaton-felvidéki Nemzeti park kezelésében lévő Hegyestű Geológiai Bemutatóhely. Erről a helyszínen tartott sajtótájékoztatót a napokban a Földművelésügyi Minisztérium részéről V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, térségi országgyűlési képviselő, valamint házigazdaként Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója. Az Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program társfinanszírozásával, 14 partner együttműködésével közös stratégia kidolgozására kerül sor, melynek célja a turizmusból fakadó környezeti terhek kezelése, a földtani örökség újszerű bemutatása, innovatív geoturisztikai termékek kialakítása és egy közös marketingstratéga kidolgozása. A munka teljes értéke közel 1,7 millió euró. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 257 ezer euró értékű részét 85 százalékban az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja, a kisebb költségrészre az állam biztosít fedezetet a nemzeti társfinanszírozás keretei között. A megvalósításra a „Dunai GeoTúra Projekt - A földtani örökség hasznosítása, dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztése” című program részeként kerül sor. V. Németh Zsolt elmondta, hogy a januárban indult program két és fél év alatt fejeződik be. A Hegyestűt érintő tartalma a földtani örökség újszerű bemutatását célozza, megfelelve a turizmus mai elvárásának és az értékvédelmi követelményeknek. Indokolja ezt, hogy a látogatói érdeklődés mind nagyobb mértékben fordul a természeti értékek, azok különlegességei felé. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztések iránt Magyarország kormánya elkötelezett. Szólt arról, hogy a hazai nemzeti parkokban az utóbbi évtized alatt a látogatók száma félmillióról 1,6 millióra emelkedett, s hozzátette, hogy ez jórészt az ökoturisztikai beruházásoknak köszönhető. A Hegyestűn kezdődő munkáról eleve sikertörténetként beszélt Kontrát Károly, elmondva, hogy büszkeség a térség számára a megújulás, hiszen a Káli-medence egy csodálatos pontjáról van szó, ahol évente mintegy 35 ezer látogató fordul meg. A megújulásnak tevékeny részesei lesznek a Nemzeti Park munkatársai, s ez is elősegíti a helyi lakosság érdekeltségi bevonását. Mint monda, a lakók természetvédelmi ismeretei nélkül nincs természetvédelem. Hegyestű felhagyott kőbányája olyan érték, aminek közkinccsé tétele érdekében hozta létre a bemutatóhelyet a Balaton-felvidéki Nemze- ti park. Ennek mérföldköveiről szólva Puskás Zoltán kiemelte, hogy a hely 2015-ben UNESCO programmá nőtte ki magát. A fejlesztés fő eleme lesz a bemutatóhely belső kiállításának megújítása. Ehhez kapcsolódik a Badacsonyon és a Szent György-hegyen található tanösvények felújítása, Hegyestűtől a Kopasz-hegyig új vulkanológiai tanösvény kiépítése. Kérdésre válaszolva elhangzott: a fejlesztés hangsúlyosan a minőségre irányul, kezelve az amortizációt, s alkalmazva azokat a korszerű információs eszközöket, amelyekkel biztosítható a más EU-s geoparkokhoz való felzárkózás. Ezen elvárások szerint újul meg a kiállítás, még több választ adva az emberek természet iránti érdeklődősére. Mindennek következménye hozhatja a látogatószám további növekedését. Horányi Árpád 11

[close]

p. 12

Települések utár Az önkormányzat birtokba vette a magtárt 2017. április Kellemes, tavaszias napsütésben a magtár előtt tartott sajtótájékoztatót Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Keszey János, Balatonalmádi polgármestere. Kiderült, hogy állami támogatással visszavásárolta a műemléki magtárépületet az önkormányzat. Vörösberény Magyarország legősibb Birtokaikat, így Vörösberényt is a jezsu- települései közé tartozik. Amikor Géza iták győri kollégiuma kapta meg 1626- fejedelem 990 körül megalapítja a ban. Az egykori jezsuita uradalom ma- veszprémvölgyi apácakolostort, fenn- jorságához tartozott a háromszintes, tartására adományozza községün- csonkakontyos tetejű, nagyméretű, ket is (Villa Zaarberény = Szárberény = sima homlokzatú magtár épület. Vörösberény néven) 48 tűzhellyel (csa- Keszey János polgármester örömmel láddal) és 6 halásszal. Az oklevelek 1297- újságolta, hogy tavaly év végén derült ben említik először a falu Szent Márton ki, hogy a város, kormányzati segítség- egyházát, a mai református templomot. gel 114 millió forintért megvásárolhat- A török idők alatt a veszprémvölgyi ja a magtár épületet és ez most realizá- apácák elmenekültek, majd kihaltak. lódott. A város első embere elmondta, az államtól 120 millió forint támo- gatást kap- tak, a fenn- maradó ösz- szegből ki- sebb felújí- tást, átalakí- tást tervez- nek. Hozzá- Keszey János és Kontrát Károly tette, a támogatás odaítélésében nagy szerepe volt Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek, egyben megköszönte áldozatos munkáját. Az épület egy 5300 négyzetméteres területen fekszik, hatalmas, belső impozáns terekkel. Csak maga a XVIII. századi pince 600 négyzetméteres, 5 méteres belmagassággal. A fogadó-bálterem 480 négyzetméteres. Kontrát Károly elmondta, hogy Balatonalmádi a térség egyik kulturális központja, a város a magtár épületének köszönhetően tovább erősítheti ezt a szerepét. Véleménye szerint elsősorban a helyi civil szervezetekkel, a művészvilág képviselőivel s nem utolsósorban a lakossággal kell egyeztetni majd arról, hogy milyen programok valósuljanak meg a jövőben. Egyben köszönetet mondott Kerényi Imre művésznek, aki jelentősen támogatta a kezdeményezést. Ezután a sajtó képviselői megtekinthették belülről is az épületet. Szendi Péter Paloznakon pályázati támogatással három utca újult meg Tavaly nyár végén jött a jó hír, hogy az önkormányzat a Belügyminisztériumtól 15 millió forintos támogatást kap, melyből a Napsugár, Petőfi és Ady Endre utcákat aszfaltozták le. A képviselő-testület 7 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz. - Évek óta pályáztunk a Belügyminisztériumnál belterületi utak felújítására. Nagy örömünkre tavaly Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk támogatásának is köszönhetően nyertes volt a beadványunk. Három olyan utcát újítottunk meg, mely utoljára 1996-ban volt aszfaltozva a csatornázás után, azonban akkor úgynevezett finn aszfalt (hidegaszfalt) burkolat készült, ami teljesen el- használódott. Az idő megérett arra, hogy 20 év után a Napsugár, Petőfi és Ady Endre utcák új aszfaltréteget kapjanak - újságolja örömmel Czeglédy Ákos polgármester. Ráadásul a vízelvezetés miatt az utcák egyoldali szegélyt is kaptak. A kivitelező cég három hét alatt végezte el a munkálatokat. A polgármester elmondta, hogy a település összesen 700 méter hosszú újraaszfaltozott utcákkal gazdagodott. Az Ady Endre utca mentén gyeprácsos parkolót alakítanak ki a meglévő három parkolóhely mellé, hogy a hivatalba érkezők kényelmesen tudjanak parkolni. Igaz, ez már nem szerepelt a pályázati kiírásban, mindezt önkormányzati dolgozókkal valósítják meg, saját beruhá- zásban. Szükség van rá, mert a nagy esőzések idején, olykor meglehetősen nagy volt a sártenger. Czeglédy Ákos polgármester reméli, hogy megfelelő pályázati kiírás után a Kossuth és a Kisparti utcák is új aszfaltréteget kapnak, mert az idő itt is megérett a felújításra. SzP 12

[close]

p. 13

2017. április utár Árpád-napi történések Arácson Települések A hagyományőrzés és a megújulás egyaránt jelszava a tizenöt éve alakult Arácsért Alapítványnak. Áprilisi rendezvényükön Ágoston Péter lokálpatrióta kapott díjat. Az Arácsi Népházban egybegyűlteket az alapítvány kuratóriumának elnöke, Fabacsovics Zoltán köszöntötte, felelevenítve az eltelt 15 év legfontosabb eseményeit, megemlítve, hogy hét esztendeje már Árpád-napot is tartanak, ezzel (és a vele járó koszorúzással) tisztelegve a településrész volt önkormányzati képviselője, Kutas Árpád emléke előtt. Balatonfüred településrésze, Arács (mely ősibb, mint az egykori Fürjedből lett Füred) három éve díjjal is rendelkezik, melyet az Arácsi Szeniorok Asztaltársaságának szellemi atyja, Ágoston Péter vehetett át többek közt a János-napi borszentelés hagyományának felelevenítéséért, a szőlőés borkultúra ápolásáért, a helyi újság kiadásáért. Az elismerést Fabacsovics Zoltán nyújtotta át. A kitüntetett szellemes szállóigével köszönte meg a míves díjat: „Minden arácsi füredi, de nem minden füredi arácsi…” Elis- merő oklevélben részesült a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) örökös „motorja”, Perger Zoltánné. Az est folytatásaként a világjáró Sipos Árpád („tiszteletbeli arácsi”) ezúttal a Don-kanyarban tett utazásáról tartott vetítettképes előadást. Bevezetőjében elmondta, a kis magyar csoport autóbusszal vágott neki a hosszú kegyeleti útnak. A hét évtizeddel ezelőtti tragédia áldozatainak hozzátartozói között ott volt a ma 87 éves Antal Lajos is, aki Arácson meghatottan emlékezett vissza bátyjára. A fiatal katona a sebesüléséből való felgyógyulást követően ismét a frontra került, ahonnan már csak néhány személyes tárgya juthatott viszsza Magyarországra. Az idős ember fel- Dr. Sipos Árpád és Antal Lajos idézte: hazai földet is vittek a koszorúkon és emlékszalagokon kívül Oroszországba, s onnan is hoztak néhány marékkal a csatamezőről, hogy emlékeztesse az itthoniakat szeretteik véráldozatára. Sipos Árpád élményei között megemlítette, hogy a mai öregek Oroszországban már nem a gyűlölet, hanem a megbékélés hangján beszélnek egykori magyar megszállóikról. Fiaink emlékét számos múzeumban, sír- és emlékhelyen őrzik, s gondozzák. Érdekességként fölvetette, a mai hadtudományi kutatások szerint is a magyar kiskatonákat legfeljebb a revizionalizmus gondolata motiválhatta, míg a katonai vezetés esetében felmerülhetett egyéb szempont is. A magyar csoport több emlékhelyen is lehetőséget kapott mise megtartására, koszorúzásra. Tevékenységüket mindenütt megértően segítették – tette hozzá Sipos Árpád. A rendezvény moderátoraként közreműködött az ismert televíziós személyiség, Tarnai Katalin, valamint Angyal Imre, aki hegedűn játszott a megrendítő témájú előadáshoz katonadalokat. szöveg és kép: Zatkalik X. Hercegi Mandulás Napok Vonyarcvashegyen Vonyarcvashegyen immáron jubileumi jegyben tartották meg a tradicionális tavaszi rendezvények közt legkorábbi Hercegi Mandulás Napokat, 10. alkalommal. A program helytörténeti emlékezést is jelent: a településen volt a Festetics hercegi birtok manduláskertje. A ma beépített területen utcanév utal az egykori termelői funkcióra. Újabb kori létesítményként a község más részén ismét található már manduláskert. Az ünnepségsorozat nyitánya rendszerint oda kötődik a nemrég telepített facsemeték óvodások általi felszalagozásával, de ez a matiné program idén az esős időjárás miatt elmaradt. A nap egyéb programjait a művelődési házban tartották meg. A nyitónapot követően zenés műsort adott a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar és a Vonyarcvashegy Mazsorett Csoport, vendégszerepelt a keszthelyi Nagyváthy Néptánc Együt- tes. Majd Péter Károly polgármester és a rendezvény háziasszonyaként Illésné Major Julianna, a művelődési ház igazgatója a Vonyarcvashegyet jelképező arany és sötétkék szalaggal díszített fel egy mandulafát. Kreatív játszóházi és egyéb kulturális események mellett a Turisztikai Egyesület mandulás sütemények kínálatáról gondoskodott. A 3 napos eseménysorozat a Festetics Helikon Tavernában zárult kulturális műsorral. Kamarakoncertet adott a Musica Antiqua régizenei együttes, kiállítás nyílt az alkalomra kiírt gyermekrajz pályázatra érkezett munkákból, s ezúttal került sor az értékelésre is, majd az eredményhirdetéssel együtt adták át a díjakat. Fotó - archív 13

[close]

p. 14

Települések Roma est Paloznakon utár 2017. április Először tartottak roma estet a településen. Sokan jöttek el a faluház nagytermébe, korábban a Paloznaki Civil Egyesület örmény és mexikói estet is tartott. A későbbiek során az erdélyi népszokásokkal és kultúrával szeretnék megismertetni a falu lakóit. - Korábban nagyon sikeres volt az örmény és a mexikói estünk, ezért gondoltunk arra, hogy most a roma hagyományokat, kultúrát mutatjuk be. Ezen a rendezvényen az érdeklődők megismerkedhettek a roma népcsoport történetével, eredetével szokásaival, gasztronómiájával - nyilatkozta lapunknak Hernádi Péter, a civilszervezet elnöke. A Paloznaki Civil Egyesület szeretné a későbbiek során az erdélyi népszokásokat és kultúrát is megismertetni a község lakóival. Nem véletlenül, hiszen Paloznak testvértelepülése 1998 óta Pálpataka. Mint azt Hernádi Pétertől megtudtuk, a későbbiek során komolyzenei esteket is kívánnak szervezni. Az est felkért házigazdája Pócsik Andrea kultúrakutató, filmtörténész volt. Először beszélt a magyarországi romák ere- detéről, a különböző csoportokról. Elmesélte, hogy napjainkban milyen arányban oszlanak meg a romungrók, a muzsikus cigányok, akik már nem beszélik a nyelvet, de ők alkotják a cigányság nagy részét. Mellettük van még két kisebb csoport, az egyik az oláh cigányok, akik általában a romani nyelvet beszélik és a beások. Ezután egy zenetörténeti előadást is hallhattunk, mely felvezetője volt a későbbi beszélgetésnek. Ifj. Vass György cigányprímástól megismerhettük a családi hagyományokat, a cigányzene mostani helyzetét. Kiderült, hogy a hagyományos cigány népzene teljesen más, mint az a szolgáltatásként művelt műzene, amit a köznyelv cigányzenének hív. Elmondta, hogy a tizenöt tagú zenekaruk hivatalosan is képviseli a megyeszékhelyet különböző hazai és külföldi rendezvényeken Veszprém Város Cigányzenekaraként. Emellett természetesen játszanak családi és kulturális eseményeken, a repertoárjuk nagyon széles, a magyar nótáktól a külföldi szerzeményekig, filmzenékig terjed. Tapasztalatai szerint a műfaj újraéledőben van, egyre népszerűbb a fiatalok körében is. A beszélgetést egy tánctörténeti előadás követte. Az érdeklődők virtuális sétát tehettek a cigány kultúra világába. Cigánytáncokról készült archív felvételeket láthattak, melyet néptáncbemutató követett. Balatonfüredről Kreutz Károly és Dékmárné Forgács Zsuzsanna lépett fel. Az est végén a vendégek megismerkedhettek a cigány gasztronómiával is. A kemencében ugyanis az egyesületi tagok, Bakonyi Györgyné, Hernádi Péter és Nagy Zsuzsanna káposztás bodagot sütöttek, a hagyományos és új ízeket kombináló, népszerű Romani Gasztro blog receptje alapján. A rendezvény nótázással, kötetlen beszélgetéssel zárult. Szendi Péter Vadlán-túrát indítanak a Keszthelyi-hegységben Természeti képződményről elnevezett program gazdagíthatja idén a Keszthelyihegység sportturisztikai kínálatát. Vadlán Ultra Trail néven hagyományteremtő céllal, az erdei túrautakat egyedülálló módon bemutató tájfutóversenyre kerül sor, melynek szervezését Cserszegtomaj vállalta, 12 település összefogásával. A névadó a Gyenesdiáson legközismertebb, de a környék erdei túraútvonalai mentén több helyen is található szél vájta, vadlánlik vagy vadlány-barlangként ismert kőfülke. Az őszre tervezett program szervezéséről a minap Cserszegtomajon tanácskoztak a polgármesterek. A kezdeményező település mellett Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Balatonederics, Vállus, Várvölgy, Nagygörbő, Vindornyaszőlős, Vindornyalak, Zalaszántó, Rezi vesz részt a programban. A verseny célkitűzése, hogy a Keszthelyi-hegységben található nevezetes pontokat, természeti képződményeket, a nemrégiben felújított kilátókat, a Kéktúra útvonal több szakaszát és az érintett településeket megis- merjék a résztvevők. A Vadlán Ultra Trail 2017. egyéni és vál- tó terepfutó verseny tervezett időpontja október 7-e. A versenyközpont, a rajt és cél is Cserszegtomaj lesz, a nevezési létszámot 300 főben maximálják. Egyénileg, vagy legfeljebb 5 fővel váltóban lehet nevezni, 50 illetve 108 kilométeres táv megtételére. Az útvonalban szerepel többek közt a Csókakő, az egyetemi pincészet, a gyenesdiási sík, a Hatlábú pajta, a Nagymező, Balatongyörökig a kilátók, más nevezetességek, mint a fénykereszt, a Szerelem domb, a Sipostorok, a kutyatemető, Várvölgy felé a Tátika, Zalaszántón a sztupa, Rezi vára. A hagyományteremtő verseny rendezésében való együttműködéséről megállapodás született. Idén a verseny központja Cserszegtomaj lesz, a továbbiakban pedig évente önkéntes vállalás alapján más-más településre kerülhet át a versenyközpont. A rendezvényt a települések az érintett helyeken egyéni kiegészítő programokkal színesítik, egységes arculattal megjelenő váltó-frissítő pontokon. A szervezést településenként egy-egy kontakt személy segíti. A képviseletek a soros tennivalókról szóló egyeztetések céljával májusban találkoznak újra. H. Á. 14

[close]

p. 15

2017. április utár Milliárdos fejlesztések Fonyódon Települések A 2010-es választások óta eltelt hét nok egy igazi sportkomplexum központ- esztendőben több milliárd forint értékű ja lesz, ugyanis környezetében épül fel két fejlesztések tanúi lehettek a fonyódi vá- foci-, négy tenisz- és egy futópálya, de a lasztópolgárok. A városközpont rekonst- mozgást kedvelők találhatnak majd itt rukciója, az új művelődési központ, a sza- szabadtéri fitness eszközöket, gördeszka- badtéri színpad, a sándortelepi strand, és streetball pályákat is. az oktatási és egészségügyi intézmények A központi, állami támogatások mel- modernizálása, bővítése és felújítása egy lett saját forrást is biztosítunk az építke- átfogó városfejlesztési koncepció része. zésekhez. Elképzeléseink szerint a jelenle- gi focipályát net- tó százmillió fo- rintért értékesít- jük – az ingat- lanszakértők ezt a tényleges for- galmi értéket ál- lapították meg -, s ebből az ösz- szegből a két új A régi sportszálló - háttérben a focipályával és a csarnokkal pálya és öltözők felépítéséhez öt- - A beruházásokkal nem állhatunk le, venhatmilliós önrészt biztosítunk. A ter- mert ezzel versenyképességünket, turisz- vek szerint ezeket a létesítményeket már tikai vonzerőnket is elveszítenénk - fogal- 2017 utolsó hónapjaiban birtokba vehe- maz markánsan Hidvégi József polgár- tik a labdarúgók. A ma már a település- mester. Már szeptemberben – másfél- képet romboló régi sportszállót ugyan- milliárd forintos költségvetéssel – meg- csak százmillió forintért kívánták érté- kezdődik az új, ezer néző befogadására kesíteni, ám ennek műszaki állapota mi- alkalmas sportcsarnok építése, s a mun- att már csak egyetlen teendő vár a tulaj- kálatokat jövő év végén fejezik be a szak- donosra – a bontás. Napjainkban ugyan emberek. A Magyar Kézilabda Szövet- még bajnoki mérkőzések színhelye a zöld séggel kötött megállapodás alapján – a pázsit, ám ha az üzlet, azaz az értékesí- tao-s támogatásnak köszönhetően – e tés megtörténik, a pálya helyén 40-50 népszerű sportág egyik bázisa és után- szobás, négycsillagos sporthotel létesül. pótlás nevelő intézménye lehet az objek- Ez a helybeliek számára több tucatnyi új tum. A piactér mellett létesítendő csar- munkahelyet, a vendégek számára pedig minőségi szolgáltatást, pazar panorámát biztosít: átadása, felavatása 2019 karácsonya körül várható. A polgármester elmondta azt is: eredményes TOP-os pályázataiknak köszönhetően teljesen átépül a piaccsarnok és környéke –a közel egy évig tartó munkák finanszírozására háromszázmillió forint áll rendelkezésre. Szorgalmazzák a Fonyódot Csisztával összekötő út építését is: a jelenlegi ismeretek szerint a kerékpárút kivitelezése - félmilliárd forintos költségvetéssel – kézzel fogható közelségbe került. Strandfejlesztésre – ugyancsak pályázati forrásból – harmincmillió forintot kívánnak költeni: ebből az öszszegből a vizes élménypark szolgáltatásait bővítik, valamint felújítják a vizesblokkokat. A strandon lévő focipályát palánkkal látják el, a gyermekjátszótér fölé pedig fényvédő vitorlákat helyeznek ki. Élve a déli vasút felújítása kapcsán jelentkező lehetőséggel, parti sétányt alakítottak ki - négy méter szélességben és nyolcszáz méter hosszan - a Tungsram és a bélatelepi strand között. A régi fonyódiak számára május 14-e emocionálisan is minden bizonnyal emlékezetes nap marad, hiszen ekkor kerül sor a Kripta villa átadására, a tragikusan elhunyt Molnár Csilla szobrának avatására, s az emlékszoba megnyitására. Az örök szerelmet szimbolizáló épületben egyébként több időszakos kiállítás és kávézó is várja a vendégeket. Süli Ferenc Az új szálloda látványterve 15

[close]

Comments

no comments yet