Digitális Témahét a Zimándyban 2017

 
no ad

Embed or link this publication

Description

A mi Törökbálintunk

Popular Pages


p. 1

Fotó: www.mapio.net A MI TÖRÖKBÁL I NTUNK DIGITÁLIS TÉMAHÉT A ZIMÁNDY-ISKOLÁBAN A TARTALOMBÓL A városunk képekben ? egykor és ma Múltat rejt? jelen Interaktív id?vonal a Zimándy folyosóján ? (De)kódolt történelem Scratchelünk Mesélnek a sírkövek ? Temet?i séta Így beszéltek el?deink? Interjú Hajdu Ferenc költ?vel Filmet forgattunk ? Zimándys idegenvezet?k Milyen a jöv? iskolája? ? Tervezés Minecrafttal A mi utcánk ? A nagy Fakebook-projekt 2017. ÁPRILIS 5?6. Forrás: Google Maps BEKÖSZÖNT? Izgalmas projektbe kezdtek a Zimándy Ignác Általános Iskola ötödikes és hatodikos tanulói: digitális témahetet tartottak, amelynek fókuszában a városunk, Törökbálint állt. A projektben mi is részt vettünk, és igyekeztünk mindenhol ott lenni, hogy tudósíthassunk a többi csapat munkájáról, elvégzett feladataikról, elért eredményeikr?l. Ezért lapozgathatja a kedves olvasó ezt a színes, informatív iskolaújságot, amelyben valamilyen formában benne van ennek a két napnak minden egyes eseménye. Kellemes olvasgatást kívánnak: A szerkeszt?k, azaz Bodnár Fiorella, GondosGerg?, Hlvathy Szabolcs, Juhász Réka, KovácsÁdám, Nagy Dániel, Nikolaidisz Vince, Péterfia Flóra, Radnóti Gerda, Skripecz Bertalan, Varga Bianka, Varga Szonja ésHelfrich Judit © Ph ot ogr aph er Nam e Forrás: Wikipedia

[close]

p. 2

Fotó: www.torokbalint.hu Törökbálint egykor... A VÁROSUNK K ÉPEK BEN Rita néni és Éva néni csapata az els? projektnapot iskolán kívül töltötte: régi képeslapokon látható törökbálinti helyszíneket kerestek fel, és a képeken szerepl? épületeket örökítették meg mai állapotukban, hogy a második napon a ablakot nyithassanak a múltba a Timera alkalmazás segítségével. A zárda épülete egy régi képeslapon Rita néni, Éva néni és a csapat a második napon Fotó: Kovács Ádám © Ph ot ogr aph er Nam e Díszkút (Szanatórium) A törökbálinti végállomás egykor Szent István tér (Harangláb)

[close]

p. 3

...és ma AAZZiimmáánnddyyIégpnüálceÁteltnalaápnjoasinIksbkoanla épülete napjainkban ?Most csak ellebegni volna kedvem, belekapaszkodni valami régi fotográfia halványuló foltjába? ? (Hajdu Ferenc) © Ph ot ogr aph er Nam e Forrás: Wikipedia A buszállomás ma Harangláb Szkibáné Czinder Éva és Tárainé M órocz Rit a csapat ának t agjai: Erd?s Viktória, Fekete Marcell, Hegedüs Botond, Hídvégi Fanni, Izsák Flóra, Kóródi Kornél, Koszpek Daniéla Laborczy Mira, Labrosse Olivér, Nyír? Bálint, Simonyi Márk, Szabó Levente, Vellner Júlia

[close]

p. 4

MÚLTAT REJT? JELEN Az el?z? oldalon látható fotókat készít? csapat tagjai a Timera alkalmazás segítségével múlt?jelen montázsokat is alkottak, összemosva a régi fényképeket az újakkal. Íme, néhány a képeik közül. A zárda utcafrontja 1917-ben és 2017-ben. 1907 körül épült, leányiskolaként funkcionált, napjainkban pedig ez a Zimándy Ignác Általános Iskola. A római katolikus templom A zárda ebédl?je akkor és most

[close]

p. 5

K ÉPI V A RÁ Z SLA T Buszvégállomás a Munkácsy Mihály utcában az 1960-as években ? és ma A HÉV-végállomás 1915 körül. A HÉV Budáról érkezett. Ma étterem üzemel itt. 1970-es évekbeli díszkút a Szanatórium kertjében, mögötte a f?épület els? frontja. A barokk díszkutat gróf Majláth József hozatta ide nagytétényi birtokáról. Eredetileg a park más részén állt.

[close]

p. 6

A BLA K OT NYI TUNK A M ÚLTRA Ház a Munkácsy Mihály u t cáb an Látkép Törökbálintról, 1910?2017 A filmszínház 1958 körül. Ma nemzeti dohánybolt m?ködik a helyén. Az egykori Hangya épületében napjainkban csemegebolt van

[close]

p. 7

INTERAKTÍV ID? VONAL A ZI M ÁNDY FOLYOSÓJÁN (DE)KÓDOLT TÖRTÉNELEM A QR-k ód egy k ét dim en ziós von alk ód. Nevét az an gol Qu ick Respon se (gyor s válasz) r övidít éséb?l k apt a. Több alk alm azás is lét ezik en n ek a leolvasásár a. Legt öbbször w eboldalak , f ájlok m egn yit ásár a h aszn álju k . A 104-es teremben Orsi néni és Ági néni csoportja el?ször gondolattérképet készített Törökbálintról és az ahhoz köthet? helyekr?l. A következ? feladat történelmi eseményekkel volt kapcsolatos. Minden csapatnak jutott két-két esemény, amelyekr?l képeket kellett keresniük az interneten, azután pedig feltölteni ?ket a Microsoft OneDrive-ba ? de ez nehezen sikerült, mert kicsit lassú volt az internet. A csapat ezt követ?en hosszú id?vonalat készít a folyosóra, amelyen csak QR-kódokat fognak feltüntetni, s azokat mobiltelefonnal leolvasva tudhatnak meg többet az érdekl?d?k Törökbálint történelmér?l. Amíg a többiek lent, az els? emeleten próbálkoztak az internetes adatgy?jtéssel, addig az 5. c-sek felmentek a titkárságra, hogy ott gy?jtsenek további képeket az id?vonalhoz a világhálón. Ezeket azután átmásolják a ChronoZoomba, majd QR-kódokat generálnak bel?lük. Azok kerülnek a második napon az id?vonalra, a folyosóra. Nikolaidisz Vince © Ph ot ogr aph er Nam e Fotók: Skripecz Bertalan Lengyelné Tót h Ágnes és Tót hné Baki Orsolya csapat ának t agjai: Ács Gerg?, Balogh Dénes, Bogár Hanna, Dalnoki Janka, Dúzs Dávid, Fenyvesi Zita, Horváth László, Jeney Örs, Kiss Patrik, Kubisch Lilla, Kudlik Anna, Tamási-Kovács Bence, Tófalvi Marcell, Turner Ákos, Velich Dalma

[close]

p. 8

SCRATCHELÜN K! EM LÉK EZ Z ÜNK © Ph ot ogr aph er Nam e Fotók: Izsák Dávid A Scratch egy gyerekeknek kifejlesztett, ingyenesen letölthet? programozási nyelv, amelynek a segítségével könnyedén meg lehet tanulni kódolni, számítógépes játékot vagy új appot tervezni, s ezt azután kipróbálhatja a Scratch-közösség bármely tagja, vagyis a tervez? visszajelzést is kap a munkájáról. A Digitális Témahét során Attila bácsi csoportjának egyik fele törökbálinti helyszínre készített játékot ezen a p lat f or m on . A csapat másik fele Kahoot!-tal gyártott rejtvényeket a délel?tt folyamán saját maguk által fotózott törökbálinti emlékm?vek képeivel, ugyancsak a projektnapok tematikájához illeszked?en. (HJ) Szuna At t ila csapat ának t agjai: Elchlinger Tamás, Hadházi András, Juhász Gyula, Kósa Benedek, Járási László, Kovács Botond, Maglóczki Barnabás, Maráczi Péter, Matejka Ábel, Mákszem Márton, Németh Norbert, Pertl Benedek, Pintér Barnabás, Seb?k Péter Fotó: Kovács Ádám MESÉLNEK A SÍRKÖVEK Temet?i séta Dávid bácsi és Zsuzsa néni vezetésével a Szér ?sker t melletti temet?be mentek a csapat tagj ai, hogy kutatómunkát végezzenek a településen elhunyt személyek szár mazását illet?en. Ebben a sír köveken szerepl? nevek segítették ?ket. Az elindulás el?tt adódott egy kis probléma az id?járással, mivel sajnálatos módon szakadt az es?, ráadásul a net sem volt elég er?s. De amíg kitisztult az ég, a csapat tagjai addig sem unatkoztak: a saját keresztnevük jelentését kellett leírniuk, valamint a családjukban el?forduló nevek kapcsán beszélgettek arról, mit árul el a családi és a keresztnév az ember származásáról. Ezután kelt csak útra a csoport a temet? felé, ahová mi is elkísértük ?ket, hogy tudósíthassunk err?l az eseményr?l ebben a cikkben. Útközben Dávid bácsi azt a feladatot adta a gyerekeknek, hogy fotózzanak régi emléktáblákat. Pusztai Noémi, a csapat egyik tagja úgy vélekedett: ?Szerintem az egész célja az, hogy jobban megismerjük és digitálisan feldolgozzuk Törökbálintot.? A minden szempontból kalandos út és a szér?skerti akadálypálya legy?zése után végre bejutottunk a temet?be, ahol a csapattagoknak sírk?feliratokat kellett gy?jteniük, illetve ki kellett számolniuk, hogy hány évig éltek az elhunyt személyek, és hányadik században. Az iskolába visszatérve a diákok Dávid bácsi irányításával elemezték a sírkövekr?l korábban leolvasott neveket, s igyekeztek megállapítani, hogy melyik név visel?je melyik nációhoz tartozhatott anno. A gyerekek kaptak egy szöveget is, amely a Törökbálintra betelepül? lakosság összetételér?l szólt, és abból kellett kisz?rniük a lényeges információkat, majd röviden összefoglalni ?ket a többieknek. Ezután az interaktív táblán csoportosították a sváb, a rác és a magyar vezetékneveket. Eközben nagyon érdekes dolgokat tudhattak meg, például azt, hogy az együttélés kezdeti szakaszában e közösségek tagjai egyáltalán nem keveredtek egymással, s csak a kés?bbi korokban szöv?dtek szerelmek és köttettek vegyes házasságok a különböz? népcsoportokhoz tartozó fiúk és lányok között. Czékmán Zsuzsanna és Izsák Dávid csapat ának t agjai: Andrássy Petra, Bernáth Gréta, Boda Péter, Boros Gerg?, Geiger Márton, Guba Melinda, Hev? Balázs, Hummel Flóra, Juhász Péter, Kiss Csenge, Péterfalvi Márk, Pusztai Noémi, Réczey MSaPjaR, ISNaGlam20on##Ákos, Süli Mihály, Zentai Zsolt

[close]

p. 9

Fotó: Bodnár Fiorella A kirándulás közben egy cip? sem maradt szárazon Ebben a temet?ben jártunk... A szorgos csapattagok azonnal nekiláttak a feladatnak... Munkában a kis csapat, az es? sem állította meg ?ket Fotó: Juhász Réka Fotó: Juhász Réka Miután visszaértek, feldolgozták a megszerzett információt Fotó: Bodnár Fiorella, Juhász Réka ?A kövekben isvan valami enyészet, tárgyfény visszafelé. Múltjában k? hord hegyet, lélegzik, mosolyog, szépen ésopálosan.? (HajduFerenc) Fotó: Izsák Dávid

[close]

p. 10

A következ? feladat egykori foglalkozásokhoz kapcsolódott, amelyeket a vezetéknevek is meg?riztek az utókornak: ezek német, angol és magyar megfelel?it gy?jtötték össze lelkesen a csapattagok. Ennek a folytatásaként nem magyar anyanyelv? híres emberek nevét fordították le magyarra, így megtudhattuk, hogy Will Smith magyarul Kovács Vilmosnak felel meg... A terepmunka után mi, riporterek visszavonultunk a f?hadiszállásunkra, hogy összeállítsuk a helyszínen lejegyzett anyagból ezt a részletes beszámolót... Bodnár Fiorella, Juhász Réka, Péterfia Flóra M IR? L ÁRULKODNAK A NEVEK? Forrás: Izsák Dávid Fotó: Kovács Ádám Czékmán Zsuzsanna és Izsák Dávid csapat ának t agjai: Andrássy Petra, Bernáth Gréta, Boda Péter, Boros Gerg?, Geiger Márton, Guba Melinda, Hev? Balázs, Hummel Flóra, Juhász Péter, Kiss Csenge, Péterfalvi Márk, Pusztai Noémi, Réczey Maja, Salamon Ákos, Süli Mihály, Zentai Zsolt

[close]

p. 11

Fotók: Skripecz Bertalan ÍGY BESZÉLTEK EL? DEINK... JÁTÉK A SZAVAKKAL A németes osztályok egy háromnyelv? szótáron dolgoznak a projekt során, amelyhez el?ször a vázlatot írták meg. Ehhez az információkat QR-kódok leolvasásával szerezték, amelyeket a tanáraik, Gabi néni és Zsuzsa néni készítettek el? számukra. A szótárhoz szükséges többi szót egy, a kihalóban lév? törökbálinti nyelvjárást megörökít? filmb?l merítették, amelynek 300 éve Törökbálinton (300 Jahre in Törökbálint) a címe. A DVD-n id?s emberek mesélnek történeteket a fiatalkorukból ?svábul? (turwaller dialektusban), magyar feliratozással. A feladat megoldása során a filmben szerepl? adatközl?kt?l hallott ?sváb? kifejezések magyar és német megfelel?it keresték meg a csapat tagjai, és töltöttek ki velük egy táblázatot. Ennek a segítségével fognak különböz? játékokat készíteni és digitális szótárt összeállítani a következ? napi program során. Skripecz Bertalan Czeisz-Halász Zsuzsanna és Ujszászi Gabriella csapat ának t agjai: Barthos Bence, Békés Balázs, Csibrák Eszter, Karászi Anna, Kiss Bálint, Mihály Beatrix, Siba Gellért, Szilvássy Lilla, Szmodits Máté, Sz?ke Kitti, Vida Dorka Fotó: Kovács Ádám Fotó: Kovács Ádám

[close]

p. 12

A MEGTALÁLT ÚT I NTERJÚ A törökbálinti születés? Hajdu Ferenc író?költ?t, aki huszonhat éve a Zimándy Ignác Általános Iskolában tanít, életútjáról kérdeztük. Lelkesen válaszolt a kérdéseinkre, és azt is megengedte, hogy a verseit mottóként felhasználjuk az újságunkban. Az iskolában mindenki ismeri Feri bácsit, azt azonban nemmindenki tudja, hogy az iskolán kívüli életében többkönyveskölt? ésíró. Hogyan fedezte fel magában az írói tehetséget? Hát, hogy én tehetséges vagyok-e, azt nem tudom? Én nem fedeztem fel. Gyermekkoromban Hajdu nagypapám nagyon meseszeret? ember volt. Szívesen hallgattam a meséit, ezért anyukám kiskoromtól kezdve ?kis Mikszáthomnak? nevezett, kivéve amikor rossz voltam? S valahogy egész pici koromtól kezdve író szerettem volna lenni. Mi vezette arra, hogy belekezdjen egy könyvbe? Én azt gondolom, hogy ha az ember elhatároz valamit, akkor azt vagy megteszi, vagy nem. Az íróféle egy grafomán ember, s ez egy id? után életformává válik. Számomra az írás egyfajta életforma. Részlet Hajdu Ferenc Ugri cím? mesekönyvéb?l: Fotók: Varga Bianka Milyen visszajelzéseket kapott az írásairól? Sok esetben pozitívat kapok. Tehát, ha az embernek megjelenik egy könyve, akkor utána megpróbál elhelyezkedni egy írói közegben. Ilyen közeg a Magyar Írószövetség. Oda feltételekkel veszik föl az embert ? engem egy könyv után felvettek. Ez is egy visszajelzés. Volt olyan esztend?m, ha visszagondolok, 2012-ben, amikor negyvenhét író?olvasó találkozón vettem részt. Hogy van ideje ennyi teend? mellett a családra, az írásra ésa tanításra is? Nem könnyen? de szakítok id?t mindenre. Én lusta ember vagyok, ha elhatározok valamit, azt általában a legutolsó pillanatban írom meg. Amikor rádiójátékokat írtam, és, mondjuk, szerdán volt az olvasópróba, nemegyszer csak aznap hajnalban keltem fel, és fejeztem be a szöveget. Elégedett az elért eredményeivel? Igen, bár nem tartom ezeket eredményeknek. Csak azt mondom, írtam tizenhét könyvet, és abból tizennégy meg is jelent. ? Bizony ? fordult Ugrihoz a bagoly ?, a te segítséged nélkül semmire sem megyünk. ? De, de ? riadozott a kisveréb ? én nem ismerem Csahivát, nem ismerem az utat... ? Egyszer?, akár egy libbenés ? intett a szárnyával Unuh. ? Repülni tudsz, udvarias vagy, az útbaigazítást pedig csak bízd rám! Ismerhetsz, nagyon jól tudok magyarázni. Vagy talán... nem is akarsz segíteni? RÉSZLET HAJDU FERENC UGRI CÍM? MESEKÖNYVÉB? L? Hogyan kérdezhetsz ilyen butaságot? ? csattant fel Béli. ? Ugri csak... khm... szóval... körültekint? ? találta meg végre a megfelel? kifejezést a holló. ? A körültekint?ségemr?l még nem nagyon tudok ? csipergett Ugri ?, de ha te mondod, akkor az úgy is van. Én igazából csak attól félek... ? No, mit?l? ? sürgette Unuh. ? Hogy félek ? hajtotta le buksi fejét a kisveréb. ? Mindannyian félünk ? mondta nyugtató hangon a holló. ? De a félelem nem kergeti el a Mancsost, nem visz a Fehér Akácosba a testvéreidhez. A félelmet meg kell tanulni legy?zni. ? Vagyis el?bb tanuljak, azután gy?zzek, végül induljak? ? Nem, Ugri. Ha elindulsz, akkor már gy?ztél. (Fekete SasKiadó, Budapest, 2010.)

[close]

p. 13

A legtöbb kötete feln?tteknek szól, mi motiválta, hogy megírja az Ugri cím? mesekönyvet is? Három unokám van, a legid?sebb nagyon papás. Rengeteget meséltem neki, nagyon szerette ?ket. F?ként a madarakról szóló történeteket kedvelte, ugyanis otthon sok madaram volt, méghozzá veréb. Ennek kapcsán addig-addig meséltem neki, hogy végül megszületett Ugri története. Milyen úton jutott a tanári pályára? A tanárság és az irodalom közös szálon fut. A költ? is akar valamit mondani a körülötte lév? embereknek, a tanár meg szintén: bár nem látszik rajta, ? is szeretne valamit közvetíteni, valamit mondani. A kett? rokon egymással. A másik dolog, ami nagyon terelgetett a tevékenység felé, az, hogy szeretek gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni, és beszélgetni velük. Milyen tantárgyakat tanít? Jelen pillanatban etikát, hon- és népismeretet, illetve magántanulóknak magyar nyelvet és irodalmat, valamint történelmet. Régóta tudta, hogy ezeket a tantárgyakat szeretné oktatni, vagy a f?iskolán jött rá? Az irodalomnál fogva adódott a magyar, illet?leg a magyar történelem ága is összefonódik az irodalommal. Bevallom, képtelen lettem volna valamilyen reál tantárgyat tanítani. Ha nem1956-ban született volna, akkor melyik korban élne szívesen, ésmiért? 1856-ban, mert valahogy a 19. század közepe, a 20. század eleje sokkal jobban az irodalom középpontját jelentette, többet olvastak az emberek. Ma már felgyorsult világ van, számomra ez egy idegen közeg, itt már ti vagytok az ?slakosok. Vannak író, költ? ismer?sei vagy barátai? Vannak olyan költ?k, akiknek szívesen olvassa a verseit? Igen, nagyon sok, bár az irodalom egy magányos m?faj. Az én házikómban a tet?térben lett kialakítva egy írószoba, ami tele van fából és fémb?l stb. készült baglyokkal. Amikor a gyermekeim kicsik voltak, mindig mondta a feleségem: ?Csendesebben játsszatok, mert apa fenn van a bagolyvárban!? Visszatérve a kérdéshez, az írók egyébként nagyon irigyek egymásra, kritizáljuk, piszkáljuk egymást. Inkább írónak vagy inkább költ?nek nevezné magát? A lustaságomból ered?en inkább költ?nek. A próza egy kulimunka, amikor könyvet írok, úgy kezd?dik, hogy leülök, és megírok egy nap egy oldalt, a történet elindul, másnap már kett?t. A legtöbb, amit eddig egy nap alatt írtam, az tizenöt oldal volt. Verset viszont nem mindennap ír az ember. Verset akkor írok, ha kipattan valami a fejemb?l, ha eszembe jut vagy megérint valami. Természetesen. Én a kortárs verseket szeretem, a kedvenc költ?im egyben a barátaim is. Marsall László, Tandori Dezs? (aki egyébként nagyon sokat segített nekem), Deák László? De sajnos nem mindenki él már közülük. Az, hogy verseket ír, segített megfogalmazni olyan dolgokat, amiket nemtudott volna elmondani? Azt hiszem, igen. Ez olyan, mint a fest?m?vészet: ha a fest? el tudta volna mondani, mit ábrázol a kép, nem festette volna meg. A versek is így vannak valahogy? Ha el lehetne prózában mondani, vagy más szavakkal, akkor az ember nem azt a szót írta volna le. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést! Riporterek: Radnóti Gerda, Varga Szonja Fotóriporter: Varga Bianka Fotó: Varga Bianka

[close]

p. 14

FILMFORGATÁS TÖRÖKBÁLINTON Ismerd meg a várost, ahol élsz! CSA PÓ 1! ZIM ÁNDYS IDEGENVEZET? K Blanka néni és Noémi néni angolos csapata egész Tör ökbálintot bej ár ta. Voltak a katolikus templomnál, elsétáltak a M unkácsy kávéház el?tt, a K álvár iát sem hagyták ki, maj d a szanatór ium felé haladtak tovább, miel?tt a Tücsi-süti cukr ászdát és a Falumúzeumot útba ej tették volna. De még innen sem for dultak vissza, a CBA és a postahivatal után megnéztek egy öreg házat a Walla József Óvoda mellett, maj d a Szér ?sker t felé vették az ir ányt, és a temet?be is ellátogattak. S?t, voltak köztük, akik a Spor tközponthoz is elj utottak. A túra úgy zajlott, hogy a tanárn?k kérésére minden egyes állomásból el?zetesen felkészült egy-egy tanuló, és amikor a séta során az adott helyszínre ért a csoport, akkor az arra vállalkozó diák el?adta a többieknek mindazt, amit arról a helyr?l tudni érdemes. Az idegenvezetés angol nyelven folyt, és a leforgatott filmek feldolgozása a következ? projektnap programja lesz. Mi is a csapattal tartottunk, hogy elkészíthessük az útról ezt a képes beszámolót. Gondos Gerg?, Hlvathy Szabolcs, Nagy Dániel © Ph ot ogr aph er Nam e 1. ÁLLOM ÁS: A kat olikus t em plom Fotók: Gondos Gerg?, Hlvathy Szabolcs, Nagy Dániel 2. ÁLLOM ÁS: M u n k ácsy k ávéh áz

[close]

p. 15

3. ÁLLOM ÁS: Kálvár ia 4. ÁLLOM ÁS: Szan at ór iu m Fotók: Gondos Gerg?, Hlvathy Szabolcs, Nagy Dániel 6. ÁLLOM ÁS: Falu m ú zeu m 7. ÁLLOM ÁS: CBA 5. ÁLLOM ÁS: Tü csi-sü t i 8. ÁLLOM ÁS: Post ah ivat al

[close]

Comments

no comments yet