Живая память поколений

 

Embed or link this publication

Description

Живая память поколений

Popular Pages


p. 1

лелуСии сел ьс^хсгА иаибенны и ипш гт есаш нальный м щ ей" : **| ш » м т и г — " ш г** ■ г т л У и Д т я Ш ЛО сж нии

[close]

p. 2

&ажнпьиС Л авел ЪеийлабЬь ЪёаСо 3 рьш рвт м ЪабслЬ 69iJi'uCaSv. >7эт а ирнт р сельаСага Совет а I Зылога /Салгаса "ТМл&х д о /Салгунг^лгу" (ufknep гэт а СЪТС “ 3 'рыирвЬьм') . У ирнт ры вёаС1 ап ащ ь п ръ1гсж а& двухпав8^рхсва9и ииСола, nctfcvt b^iufoibt садс/С. ЖалЛ ииСслм — пслшиС геро9и/п Ъ9илиСай Л йпьииш й войны . ЛсаблМ а ги& аёаещ щ па^нС, пра% 9uCi дуещ i&ijup у ииСслу i д^иф пы садс/С. З эт ы najfHC Яму посадж аны у 1985 годуе д о сара£авсй гадавш т ЗГералю й у 'В&лиСай Лшилннай войне. Л дна % ву^еныОх сц&жьиииС у п а р £ у в&В^е д о халпы, ш т с т улицщ $а ииСслай i д^щ^шллг саВ/Ссль. У гэт ай хаир жьивуир пабажанмЭь люд%1 - сЭилг 9ь Заленш т ёау. (ЛЛне вет лгво сустралСае гаспадын& ЛИарывь 'В аалъеуна. {Н а двор ы хсл адна, о у najCoL цёпла, чыст а, ут ульно. ЗалеимьиСЬ, люд%1 вельлй сщплм&, ж ывуир у ^вымайнай вЭиаСовой хаир, лш юир у сё неаЁхсднае дл9ь ж ьищ& L, хут пэй %а усё, нйСол1 I не дулшлл, ш т с иль необходим богат ы й дъивоны I гариипуры . О х ^аВовольнЯе n ice, uunc 9мм лш юир. О х багсищ ь у другим . Ж ары9ь 'В айльеуна вы нссщ ь пшжсиС лгуж о L % гонаролг па/Со^вае За&вы& у^ нагарсды ЗСауло Ъ ош лав 'та, - дост ае %иииры г^олш т ьь LncS^SuCL %а сулгленну/с гц м ц у. tЛ авел ЪашлавЬс любщ рааСа^ваць п р о ctfaix ЗацыСсу, вельлй. працаМ т ьлх людней, п р о редпукх вёаСу Oic6a& Ст арына, иипс на У ^^ениш м не. ЗзацыСа Ъашла Лнусррме/Иъ ЗаленяьиС Яму дсШрылг гаспаВарсли льеу чат ы ры /Сарсвы, ъац вёра /Сеней, 18 овец , 10 ге/Старау %$имл1. У свиль L бы ло 9 д$&цей. СтарэшшлЗь дапалш галг ЗацыСаль п а гаспаВсцрцы. CSujiCЯ ж ыла н&Врэнна, да баць/Са быу /Савалёлг, а гэт а салш& неах)хсдна& у с9ьле npcupeciSk. <Ь9&о прьш ш ла у хат у у ЗО-ылг гегд^е у пас /Сал£^тмМ^аирй, /Салл ЗацыСу ас? SifiLii /СулсиСеж i yew cSuii kj выслалi у сЯ-рхангельаСукт всЗласць, ЪерхнетхгимаСЬ раён . ЗзащыСу Змло уж е 54 гадм . 'Жьщиф Змло ц&ж/Оль. ЗэацыСЬ i апарэш ш л& д^ещ процовал1 у /Салгасе. Ъ аш ла... i тут, 6'ыу /Савалёлг. Лд хсл оду L гол ову ст аль палйраць д$ещ у лгшгггх перас& ленцау. У c9im I ЗаленпъиСау палкрлг д$6е дфкупмша. ЗТаулу былхг Ч га&ьь, гол одн ой сме{рць *Сруж ыла L над Lit. Л-ле %найи1лас& " ра^улгнаЯ гол ова ", 9аС /Сажа ЗТовел Ъашлавиь, Lне дозволила дуец&м ж ииерщ . Стали лш лы х д%&щй а!&праул9мр на^од на poB^Luy, д о рсд^т ау. 'Ч ацвёра д$&цей ЗаленяьиСау в£к<рнул1с& у реднукт вёаСу, д$е $acm aycSi ж анат м апорэГииы tfpam — S tic cSkM кг не рааСулапЗали. . .ш н В а а

[close]

p. 3

&ажнпьиС Л авел ЪашлабЬь Ъа 37 года tiaup/Ci /Срмху ст аль на н еге I у с/ЬрхангельаСмг /Cpai, £ав&л1 гаспада^иСу, /урыдЗалХ /Сагибу. Ж авел 6Щ туус& да ёаць/Сеу, tie и^эюСа Зы ле на pad^Liw сы ну /Сулсива. Ж айш оу у ииСолу, иипе ^Haxud^L/iacSvja 40 /Олалге/прау ад /Салгаса, д$е ж ылг <)ацыС1. У гэ/пай ииСеле Змло /Пель/CL ? /Сласау, /пажу Ж авел ЪашлавЬь 8 1 9 /Слоем вучллусЖ у райцэш пры Ъе^хнетеимаСу i адрону у 1? гад пайш еу на войну. <7э/па Змло у 43 гед$е. У ж е уагш улг на уцронце 2 ст сурэйшыА ^рсипы, i ён не $литг П{радаужаир бучебу: хац еу ас)аран&ць (Pad^Lmy L пелш щ уь верагалг $а tipantey, шали) пайш еу даЗравелыщ лг у радьь ‘Ч ы рвенай сурлш. JiacjiSv пурехм ес& кных с&фжашуОх, /Сурсау ст онавищ а а/С/пмуныж уд^ельнйСаж ба& вых падшей. Служ ыу на Ж еунамы, Зыу (ранены, /Сантужаны. З'алешшиС успалш ш е и^кж/СИк Sal, слщ рць c&rfpoy, tam o не ииСс&авалЬ свай го ж ьищ& д%ел& (Р одим ы , 'иил'ь над /СулЬ. сЯ-сах)лгва гарамылй Зылг люлады& Зайцы, /па/Оль Зыу i селгнаццащ гс& евы Ж авел. сЯ-дналгу са свайс За&вых с&хИрсу ён а6ав9и^аны ж ьищ ёли С ер гей 'Карн& цьеу вьурат авау 9 и е ад елгерщ , ^сиСрыуилы сабей ад /СулХ. у жшун1 сиралС чацвё{рт аго Ж авел ЪсийлавЬь а/прылшу ц!кж*Сае ранение у ал9оье. Ъ еуга вал£кус& п а шттал&х: са жшун& 44 п а /СрасаваС 45. ЗсиСенпыу л&ъэнне у удл гуравай ССО* на с/Тшнцьй Л гры ип. <Ъелыш уж е боец на tppcHin не nypaniy, служ ы у у часщ СИЯСуС у Ож эуаСу. Зэыу /Салюнд^ралг у^вида, пипс вар/павау паленны х нелщ ау. сЯле ран ы напалиналг а б сабе, L 15 лгапш ш да 1945 года Ж авел Зыу /Салйсаваны 9аС ш&алгд войны . Л Гады 9иму Шыле ус& ге 20 гад. Ш т е рахИ'илр шбал/ду у /псиОлг y^pecup? 'В&дслш, ж ы ць Lрадаващ щ ж ьищкг, So ^сиСонпмлас9и спцрсиина& война, 2апы ж ы вы L льалады. Ж авел 69ip/ujyc$v да ё<аць/Соу у с9-рхангельаСу/е вебласць i пайш еу у 10 /Слое-. пурэба ^сиСенпмць ииСелу, /СаЗлгець ат эст сии ст аласщ i вуъьищ а далей, tie qu^biHy/e п рац у ён уж о не лиег вьиСонбаир. Ъ ыёурау /шиСую н ову чальну/о уст аневу, /Сабвучъищ а лш ии часу, So ЗацьиСу бы ло 60 год. Ж авел гадаваусА у в^лиСай с£клг L, люЗщ д^Ацей, /налгу вьураш ы у апаць настауниСаль i /гостуn iy у (ЛеншградаСг педш ет ыт упь Lm9l <7е^рцэна на гш ш црыкны срсиСультэпъ. ЗсиСоачыу Slzo у 1950 гедде, дыплолг аш рьы ш у fiej (ра^лщр1СаваннА, tie Зыу шбал/даль войны . 'ВяВема, п аехау на р одну/о ^Беларусь. Л а J (род^енишмне на ст анцьй с^спурыне с&щрацавау 4 гады . Зэм ле и^ж/ва, tie не лгеу, д$е ж ы ць. с/Ьле /Сал1 ёы л е лбеьчэш у сЯрхангельаСай глухалю ш ujLна у>ренщ ?

[close]

p. 4

&ажнпьиС Ж абел ЪашлабЬь _________ I § ______ 1 Са ииСолай у М ст рыне jfritycuw i Lсалгы9ь иудсуныЖ усполйньи /Саханне дас& нсй % бучхш щ - ЛИарьй ТСапщы <Мары9ъ ^Вабалас^к сам ой п ры гсж ай у свеир. Ж аулу бы ло уж е 30, i ён працавау 2 гады у 3 ааст рабеи^ай ииСсле, /Суды S tic нсиСцрабалг, /СалЬ сп увЩтуусЯи у Ж ш Ш пэрсш ва с&у/Сацьй. М а р ьи бы ло 20, Ваш была студэнпаСай <7рсд^енаСага сельаС агаспадар^ага ш ет ыт ут а. Ж раж ылг ра^аж алш ль 55 гаВсу гаВсу ра^алг.СИараВрла жашСа &му гприс д%&цей: двух, сы ноу I Ъа/иСу. Т)^ещ (раем дсбры^ш , паслухлгВмылй, SuCLiii i побит ы бы ць Ъ^ещ дырэ/Стора ииСслы. 3 1959 года Ж абел Ъашлоб'т ст ау дырэ/Стараль <7рыцэбицСай с&рэдн&й ииСолм. СбЬлг Sl жы ло напруж аны м ж ыщ фм. М арыбк Ъ аальеуно лгела выш эйш укг сельаСагсш гаВаръукг аду/Сацьис, а {he ц&гнула працаваць у ииСслу, гполгу пош ило бучьицщ у СлюленаСЬ пе&шетытупь. Зат ы м у ииСсле адпрацабала 26 га дсу, агапхитаСу пШ нербаж ат ай, а пет ы м наспъаунищ й. Ж абел Ъашлаббь аВ жошС1 не аВст авау: пайиш у вучьицщ ^обечна у &еларуаС1 дфкрж ауны ушберелтэпъ на геаграсрН ны (рсиСулыпэпъ. Ж олыС1 JcMj&wtbuCi 2сиСоняыл1 бучьицщ салй, тут пры ш ила п ор а Ьаваир свагм д%ец&Л1 аВу/Сацыю. ЗдаваласЯь, ж ьицф пав&рнула&Ь, да сЭилг I дсбры лг баСалг. Л-ле неВарэчна^ слщ рць сы на Ссииы, иш удэш па Зоращ Сай сиСаВэлги, была Ъл9ь бацыСсу ст раш ны м ударам . J ilyn i (рат овала п рац а. Ж абел Ъашлаб1ч быу дэпугпот ам , пропагандыст алг, лелСгпаралг гпабарыс/Тьба "'В еды '. 3 лкгбоукт аднсЫус& да yebe гралш ВаОх абавЗс^Сау, у/СлаВау сэрц а L дуиш у лю бую справу. 4 п лп у 1967 гоо%е т аленавиш л п еа агсг сипрылш у П Л С В Е Д Ч Л К И Е UAL?* т . . . п Т а л с к у и к у _______ Гмм« nt»»AvT*« IU»uf>wi Cih Т» ССРм___ «Eg- (Ymi/ЛтV%C*f.»;«K*0*MI »1и»|л. *—•— - - -- л^шка.чыш/аглк^ша- _ .шив У Д О С Т О В Е Р Е И Ш * 1&Z* д¥'аQ4&ЬуXAtH'tUK#-___ У м м о П и »»А Ч »» Ы р *4 ~ ** с#. ми6«МИГОС*о1ССР Ю^*т-с* ■—«— -- '\&Х£*уЛССК/<С*?y^UtrrjJL— gQffl_ £ ванне " 3 аслуж аны настауниС 6bCCiP", б е аддабау сЗибе спауна d^eufiuM, бы хеувак п ы у люлаВых лю боу да Зэаць/Сауииьыны, высс/Сукт сбВидслюсир I лш ральпую чллсциии.25 год З'аленчьиС аВпрацавау дырэ/Старалг ииСолы. Н е працабау, а ж му ж ьищ ёлг /Ссжнага бу%н&I, наапауниСа. сЯ-б тылг, ш т с Виго налш ганш былл бысс/Са ацэнены габерац ь

[close]

p. 5

Лнш Сей Твстин, ЛнВфеебия, (РодилсЖ 10 jho9v 1911 года в д.(Руд/Си в сем ье ,, ;1Г /СрестьЯнина. V o войны (работал в сельаСож ’ хозяйст ве. ТСогВа в 19¥/ году односельчан, ; I прибы вали в ТСрасную Л-рлшю, Т&спиш Андреевич, т ож е о/Са^алсЯ, в их, числе. Сна/шла он попал в Зэарановими, 3 ат ем в 'ВитебаС. 11% 'ВитебаСа от правили в 'Ч ереповец. ЛГаж распределили и от правили на qtpoHrii. "Воевал в сост аве 2 -о го Л елорусс/Сого (рронт а, вогле З ды ни и ЗданьаСа. Ъ /Сонце 1944 года был (ранен, лемилсбЬ, в госпит але в г.Л Гула. ТСогда (рана заж ила, война уж е закончилась. 'ВернулсЯ, долгой, женилсЖ, продолж ал работ ат ь в л1ест нож хозяйст ве д.(Р уд£и ТСлещСого района, ЛИинаСой област и. Улиер в 1988 году, ^ахоронен на л4ест нож /Сладбище в д.(Руд/Си. ЪрелШ всё болыие от даляет , дни см ерт ельной схвапиСи с ушшисшаСой Герм анией. 'В ы росло не одн о по/Соление тех,, /Сто £наепь о войне п о /Снигаж, расс/Са^аж, /Синоунлльлшж. (Осталось оч£нь лш ло свидет елей т ех сур овы х сраж ений. Ж ы , подраст аю щ ее по/Соление, ж ало$наел4, о ЪелшСой (Уте^естбенной 'Войне 1941 - 1945 года. 7)л£к,дет ей 21 ве/Са слово «вет еран» не всегда ассощ ш рyemcSv с вет еранож войны , тсиС /СсиС в ж ивы х ост ались уж е нелгногие. С нилш yxcdikm, всспслиишни£к от, т ех сур овы х duSkx войны , о спьошсост и и героизм е советс/Сих лю дей, года х войны . СНмнешнее по/Соление не видело « облит ую /Сровью уелглю» и «солнце в огн е». 11 нож , по/Солению 21 ве£а, нуж но сохранит ь эт у невы носим ую боль, чт обы ни сеш ш с, ни 4jepe% лгного ст олет ий /С наж не вернулась эт а ст раш ная, «чулиг» - война. £Не%р£к говорSan, чт о тот,, /Стоне полшигИ прош лое, способен вновь его переж ит ь. Л оэт олиу важ но, чт обы на весь лш р звучала, народная, палгЭапъ, пот олгу чт о эт о - непод/СупнаЯ, и переж ит ок правда.

[close]

p. 6

T C (fH jn cjC u u Ъ м ш щ ш й Ж а ш в е е / k v i ТСрупаСий Ълштрий Жатвееви/с родилс& 6 деревне CaCepwut ТСлелцСсго (района М инаСой област и. Ъ 1944 году п рщ ва н в р9& ы Совет ской арм ии. Ъжитрий сЛЬатвеевшь приним ал участ ие в ЗеелхтваСо-ЗзерлинаСой операции, ш т урм е ЗееловаСих высот , /Сотовой ру/Соводил Жу/Сов J . ТС. 18 а п р ел е 1945 года был т яж ело раненi. {Н аграж ден дбул1& орОеналш ТСрасной Звезды , один, и% /Соторых получил и% ру/С *Жу/Соба J . ТС., боевылш лгеВал&ми. СегоднЯ бее лгеньш е и лгеньш е ост ает ся лю дей, /Соторые переж или Ъ елш ёую (Утенественную войну. Ло/Са ж ивут раненны е войной лю ди, и х палг&ть - литст лгеж ду войной и лилроль. (УбЗ^анность литлодых - хранит ь эт у палгЗипь. дСочетс9ь пхпСлонитьсА всеж, /Сто воевал и улилрал на ф рош пах ЪелшСой (Утепественнсй войны дл9ь т ого, чт обы продолж алась лшрна& ж щ нь,

[close]

p. 7

•byiCcuno Лш валай М ихайлович. Ъ 19Vt-OM, /СотВа Б ел а русь уж е была освобож Вена от о/С/Сунации, (НшСолаЯ Ж ихайловш ш (Ьу/Сато *Iпризвали в арм ию . Завезли лю лоды х Зайцев в П разЯнаСий лес, тВе они наст игали а^ы военного ч дела на ученике. Л а и х о/Сончании в один 113 дней 1 сост авили лш рш евую рот у, пост роили всех, и вдр уг разВалсЯ гол ос /СолшнВира• л - (Ьу/Сато, выйт и 113 ст роЯ ! (У/Я неож иданност и 18-лет ний парень в неВоулш ш и сделал ш аг впереВ, а саль разлгыш лЯет о случивш ем ся, расст роился, чт о на его льест о тут ж е опреВелили др уга 'ВлаВшСа Л ильневиш г. Л оЗеж ал в ш т аб /С/СолшнВиру дивизии узнават ь причину отстав/Си. - Л очел/у л/енЯ ост авили, чт о происходит , Я - штраутшС /Са/Сой-то? iА- улгудренный намальншС отвепиетл - Сыно/С, т ы еще, /пуда успееш ь, у нас ест ь свеВениЯ, чт о т ы ст олЯр хорош и й и удалой, ноль зВесь на зилгу зелглЯшСи оборудоват ь нуж но. - Л Я хоч у ни ф(рошп ! ...1 1 уж е со вт орой лш рш рот ой (Н.Ж .Лу/Сат о от правился на переВ овую . Л ер вое боевое /С рещ ениев сент ябре участ вовал в одном из боев 3 а Ъ ост очную Л русси ю , будучи связны м , та/С аСазат ь, «аВъю т ант ом » /СолшнВира, /Соторого в люлиент наст упления ранило - ср а зу пя/Салененными о/Сазались обе ниги. 11 льлаВший лейт енант дает заВание 18-летнел1у (КшСолаю-. - Л о сигналу подним еш ь рот у, и вы долж ны добеж ат ь до т ранш еи! (Ьу/Сато, опеш ив, ст ал преВлагат ь: - Л Говарищ лейт енант , люж ет , Ъ ы /Сего пост арш е попросит е? - Si не /греш у, Я пршСазмва/о/ 11 все. С телш словалш Л .Ж .(Ву/Сат о и ст ал дейст воват ь, педнЯл рот у-. «З а (Р еди ну! З а Ст алина! 'Вперед/» Ъ ебеж али до немец/Сей т ранш еи, чут ь ЗаВерж ались, и снова в наст упление... СНа войне (НшСолай Ж ихайлович побыл всего 12 дней. (Н о 3 а эт и неполны е две неВели получил «паж Ят ь» на б а е ж изнь - ранение, после /Соторого толь/Со в гипсу леж ал полгода, учился зан ово двигат ься. ТСотВа брали ТСенигсберг, (Н.Ж .(Бу/Сатс уж е перевели в ташСовый десант . - Ж ы двинулись развеВ/Сой боелг, - вспом инает вет еран, - ш ли ташСов 12, а пот ом вдр уг /СсиС ст али п о нам болибить-. т ам за гор ел ось, т ут вспы хнуло. (Разбили в п ух и п р а х. Случилось эт о часов б 5-6 вечера, лленЯ ранило сильно, сна/шла пот ерЯл сознание и толь/Со ночью очнулсЯ. (УставалсЯ леж ат ь на нелшцСой т еррит ории. ТСотВа ippm ipt делали обход, если /Сто-то ст онал, виВели, чт о ше#елитсЯ, дост реливали на л/есте. Ъаж е не знаю , /Са/Слгне (Б ог дал сил и тсиСую выВерж/Су см олчат ь...

[close]

p. 8

•byiCcuno Лш Солай М ихайлович. [Л апалась арт подгапобгСа: п о ст оронам ст али взры ват ься снар& ды, /Сруголг лет ели ooCcjuCu. .. Л1ен& лш новало. 11 толыСо tC часам 10-11 ут ра с ruiJitk подобрали совет овав солдат ы. Ж олодой парень был ранен в по^бсначншС - до спинного лю ^га ост авалось 2 л ё м . Л и в Л ит ве, ни в Ж инаСе, где он леж ал в госпит алях, операцию делат ь елиу не брались. 11 толыСо 6 Ж оаСве atlapw w iC -npoqieccop ЛшСолай ЛлиСолаевшь, /Сот орого Л .Ж .& у/Сат о полш ит до нынеш них, дней и /Соторого он уж е и салг сейчас пор&д/Сом ст арш е, u j по^бсночншСа дост ал у бойца оаСолаС cm снар& да. - {Н у, чт о, сыно/С, возьм еш ь с собой? - Л ет , - опаСауалсЯ прооперированны й, - памВипь у льенЯ ост анет ся н а спине, если ж ит ь буду. .. - Сыно/С, будеш ь ж ит ь, т ы ещ е м ол одей ! Ъсе хр& щ алш обраст ет - и ж ить будеш ь, и работ ат ь.f 11 слова хи р ур га ЛшСолаЯ ЛлиСолаевипа сбы лись, xomSv слож ной и продолж ит ельной была реабилит аций раненого. Ъ Ж оаСве - две недели, £ ат ем направили в ИжеваС на вы здоровление. Л 1ам ЛшСолай JjytCamo 6 лш & цев пролеж ал в гипсу, поили, /Сормили и ухаж ивали %а ним , tCcuC %а лю лы м ребешСолг. Ж огда освободился от «/СостЯных п ут », зан ово уплллсЯ ходит ь. Л о лю лодой организм и вправду о/Са^алсЯ /СретСим. дСоть и с «ды р ой » в спине на /СулсиС, а до 90 лет ЛшСолай Ж ихайловш с дож ил, да ещ е на всю о/Сругу прослы л ^нат ным стол&ролг. Л осл е поправки т ри года прослуж ил в Иж еваСе в /Сонвойных войаСах ЛТСЪТ). Ъ ернулсЯ на родину в 1948 году, decSanoiC лет стол&рнигшл дом а, а пот ам пош ел на работ у бригадиром ст ол&рной бригады в бывш ее ЖС(У, где до пенсии и т рудился. (Работал на совест ь, тсиСую ж е и гСолшнду подобрал себе п од ст ат ь - слаж енную и т олковую в эт ом деле. З а т рудовы е усп ехи удост оен сою зн ого £ваниЯ «Ж ост ер золот ые, ру/Си», а на пра^дникнолг /Сителе влиесте с орденом ЪелшСой (Уте^ественной войны ОО ст епени, лгедал&лш “ З а боевы е за сл уги ", юбилейными наш лось лгест о и полученным в лш рное врелгЯ - 3а лш ст ерст во и прсдзессионализм , сал10ст верж енный т руд.

[close]

p. 9

'Ш алшев (М ихаил Ивсшобшс Ъсе дальш е yxodSaii от нас в ист ерию военные годы . Ъсе м еньш е ж ивых свидет елей и героев воины среди нас, ж ивых,. Л о ост ает ся па^иВапь. Жихшлл Иванович И1алшев (работал учит елем гштелштшСи в одной и% ииСол (родной Ж ордовии. Л о поработ ат ь долго не довелось - в 1940 году его призвали на арл/ейс/Су/е служ бу. Ъ белорусаСолг городе Лоло/уСе и заст ала Ж ихаила И вановича ЪелшСаЯ (УтекественнаЯ война. V o последних дней ж щ ни Ж ихаил Ивановип, полшил жесте/Сие неравны е бои с врагам и. Л сд ударолг фаш ист ов приш лось от ст упат ь. Ъ о/Сружение попали всей дивизией. *Живые с враж еаСого /Солыщ вы ходили небольш ими групп/Салш. И спеш или /Са/С лш ж не дальш е отойти от т оге пе/Сла, где ж изнь /Саждого бойца висела на волоаСе. Ъ ыйдя и^- о/СружениЯ, Ж . И . Ш алшев и ещ ё пЯ т ере солдат направились в парт изаны. Это было в 1942 году. И^жане с эт ой группы организовался от ряд С уворова бригады имени Ф рунзе. Ъ рот е, где /Солшндовал Ж ихаил Иванович, были белорусы , у/Срсшнцы, пол9аСи, чехи, словсиСи.'В Январе 19¥t года отр9& имени С уворова перебросили в ТСлец/Сий район. II3 восполшнаний Ж ихаила И вановича: «Л олиио, /СсиС £Ь и два чеха делали разведку в Л агорнелг. Л сии от ряд (располагался в деревнЯ х Ч аш а, ЗольииСа, ТСол/Си, 'Воронине. В основноль наш и дейст вия были аСонцент рированы в районе ст анции Л уды и т рассы Л рест -Ж оаСва. Л арт изаны бригады имени Ф рунзе, в сост ав /Сотерой входила и наш а рот а, провели свы ш е 200 боевы х операций и диверсий на лшет ах, вывели со ст ре& 72 /Силельетра т елеграерней и телесронней св&зи, 11 - чыгу/иСи. Л р и освобож дении района в урочищ е «Страл/Сово» были взЯты в плен 162 нелшуСие солдат ы, qpedu /Сотерых 12 осрицеров. Вот тсиСой т ресрей/ » Смерт ь не р а з см от рела в глаза парт изану. Л о он высто&л, выж ил. Л осл е войны Ж . И . И1алшев некот орое врел/Я работ ал дире/Стеролг ЛиаСоваСой ииСолы. Зат ем преш ел т рудовой пут ь - от лшнтера до инж енера - в райеннелг УЗле св&зи. Ж ихаил Иванович Ш алшев награж ден орденом (Утекественней войны вт орой ст епени, льедалЯми «З а боевые заслуги» и «Л арт изану войны пе^рвей ст епени» 1/Ссож алению, боевые ранения дали о себе знат ь. Ъ 2003 году Ж ихаил Иванович^ ИЛалшев у л и р. Л рей дут годы , н е ншСогда не погаснет глубокое уваж ение /С л/ужеству и героизлгу т ех, /Сто ценой своей ж изни приближ ал день освобож дения. (Б лагодаря им лил живелг, радуелиЯ солнцу, ж изни. С егодня на ТСлыуСой зелгле, /Согда-те опаленной войной, цвет ет неваЯ ж изнь. Ж ы , ж ивые, аСлонЯелг головы п еред телш, /Сто, не дулшЯ о см ерт и, шел навст речу огню , /Стодо последнего дыханиЯ выполнял обязат ельст ва п еред своим

[close]

p. 10

ЛюбиваЯ, СНх&ежВа Степановна Л юбиваЯ {Надежна, Степановна родилось в г. ТСролевец CyjaaCou област и У краина 25 июлЯ 1926 гида, в селгье рабочих. (Утец, Л юбивый Степан Ш росримович,, был П ут иловаСим (рабочим. Ж ат ь, ЛюбиваЯ С/Сатерино М ихеевна&, р а н е у игла и$. ж щ ни и двух девочаС - сест ёр (ЛюбиваЯ М ариЯ Ст епановна) воспит ывала лиш еха В арвара Г ри горьевна. * 22 iihjhSv 1941 гида началась ЪелшСаЯ (УттсстбеннаЯ 'Война. 30 иоЯбрЯ 1942 года дет ей 7 - 8 1Слассов вмест е с уавучям ТСролевещСой ииСолы насильст венным пут ём ® ч*ш ^ погрубили в вагоны и от правили со ст анции Гэахмая, к ^ ъеръ£ ЗТолышу в Герм анию (ЛсиСа^ Б ирж и ГК руда г. , ТСонотопа). Ъ Герм ании, в Г ам бурге, ст арш их дет ей ^ от обрали длЯ работ на срабршСи и доводы , а льеньш их продали баурам . 15 летнЯЯ СНаВежВа была слабемыСа& и лшленыСого рост а, её ншСто не хот ел брат ь на работ ы . В^Яла нелиСа Лнна Ъильде, и% деревни Hingstheide во$ле город/Са 'Врист, где {Надеж на работ ала до о/СтЯбрЯ 1945 года. Ш ам СНоВе и выдали ЯрльиС голубого цвет а OST+ Jlfo. 24570. (Освободили эт у деревню англичане и передали алкршСанцам. Л алиершСанцьи в Ш теттине передали наш им всйаСам и ЛюбиваЯ СНоВежВа вернулась долшй. П осл е о/СончаниЯ ТСролевец/Сой ииСолы, СНаВежВа пост упила в ЛьвоваСий т ехникум М инист ерст ва Лёг/Сой пролгыиглснности У СССР. Ъ 1950 году она успеш на усиСоннила и приобрела специальност ь техшиСа - т ехнолога Ш вейной пролгышленност и. 9 лет СНаВежВа от работ ала на ш вейной срабршСе « У/Сраина» от инж енера п о т руду до начальншСа ujexa. Зат ем 5 лет В сесою зного ^аочного института тегСспигльной и лёгйСой прслгыш ленност и. Ъ 1954 году СНаВежВа вы ходит %симуж %а ГорбшСа СвгениЯ П ет ровича и переезж ает ж ить в Б ел оруссию . СелшЯ воспит ывала двух дет ей: дочь Л ю бовь и сы на В алерий. 10 лет СНаВежВа Степановна работ ала главным инж енером ТСлещСоге ЖГ>(У. Л- уат ем - т о учит елем ш вейного дела, т о лш ет ером ш вейного дела и уш ла на пенсию в 66 лет преподават елем ш вейного дело ТСлец/Сого лгежииСольного учсбнс-прсизбсдст веннсге Ккшбината. В сю ост авш ую ся ж и$нь Л юбиваЯ СНаВежда Ст епановна прож ило очень сиСтивнс. (Уна была чист ым гост ем н о вст речах с Щ учхицилшсЯ ТСлещСих ииСол, а тсиСже ТСлещСеге С П Л . (Уна почет ный вет еран ТСлецКкхй CVI Л/°3, гВе и сегодня, в лгууее хранит ся её срст огрсирии и инт ервью . Л юбиваЯ СНаВежВа Ст епановна участ вовала в с лш огих м ероп ри ят иях ТСлеи^Сого С П Л посвящ ённы х Vhjo П обеВ ы , Vhjo М ат ери. L>? mLJl- • «Хаi ^ ■Jv. Л ...

[close]

Comments

no comments yet