Ghidul Studentului 2016-2017

 

Embed or link this publication

Description

Ghidul Studentului 2016-2017

Popular Pages


p. 1

Învă Transilvania are o tradi universitatea noastră fiind înfiin 1869. Pe parcursul celor 145 ani de existen Agronomice Cluj - Mănăștur a beneficiat de contribu sonalită specialiști remarcabili din diferite domenii de cercetare agricolă. În present USAMV din CLUJ NAPOCA este una dintre cele mai prestigioase universită de cercetare din România și din regiunea Dunării. În ultimii zece ani, Universitatea de Știin Medicină Veterinară din Cluj -Napoca (USAMV) a cunoscut evolu schimbarea misiunii și a strategiei sale în aceea de a fi o universitate de cercetare. Universitatea a trecut prin acreditarea na apreciere, a fost evaluată de două ori de către Asocia clasificată în Top 12 al celor mai bune universită educa Personalul academic .000), beneficiază de facilită cercetare și predare pentru formarea lor teoretică și practică. Ei desfășoară proiecte de cercetare în laboratoare bine dotate, centre de cercetare, institute și clinici veterinare. O parte semnificativă a personalului academic beneficiat de burse de cercetare, la universită didactice, cercetători tatea noastră în fiecare an, echilibrând numărul celor 300 de români care au beneficiat de burse Erasmus, Marie Curie USAMV este de asemenea foarte activă la nivel interna încheiate cu universită membru activ la mai multe asocia GCHERA, AUF, UBS etc. rduri de colaborare Multumesc studen pentru faptul că au optat să fie alături de noi pe drumul formării lor profesionale și le urez succes și rezultate frumoase în universitatea noastră. Rector, Prof. dr. Cornel Cătoi

[close]

p. 2

UNIVERSITATEA DE STIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINÃ VETERINARÃ DIN CLUJ-NAPOCA ÎN ANUL 2016 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV ClujNapoca) are ca misiune formarea profesională de nivel universitar, de a produce, promova şi transmite cunoaştere prin cercetare ştiinţifică şi inovare. Misiunea asumată de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este cea de cercetare ştiinţifică avansată şi învăţământ. Strategia USAMV Cluj-Napoca din ultimul deceniu a inclus ca principale priorităţi - EXCELENŢA ÎN CERCETARE ŞI INOVARE, competitivitate la nivel naţional şi internaţional, considerate ca fiind condiţii obligatorii pentru a deveni o universitate antreprenorială conectată la mediul socio-economic. USAMV-CN are cerificare EUA, ISO TUV, ARACIS cu titlul ,,Grad de incredere ridicat”, iar Facultatea de Medicină Veterinară a fost acreditată de către EAEVE. Conform clasificării naţionale realizată de MEN în anul 2011, USAMV Cluj-Napoca a fost inclusă între cele 12 universită „cercetare avansată şi educaţie", categoria „A“ pentru principalele programe de studii specifice derulate în cadrul Universităţii (Agronomie, Horticultură, Sivicultură, Inginerie forestieră; Zootehnie; Biotehnologii; Ingineria produselor alimentare şi Medicină Veterinară). În USAMV Cluj-Napoca este implementat Sistemul de management conform EN ISO 9001. Politica USAMV Cluj Napoca în privin gestionarea numărului de posturi didactice conform cu strategiile și resursele financiare. In acest sens la 1octombrie 2015 in USAMV sunt: 288 cadre didactice-cercetători şi 82 cadre didactice asociate. Universitatea este structurată în facultãţi, departamente, centre, astfel: 15 departamente de învăţământ şi cercetar, 1 departament pentru pregãtirea personalului didactic, 1 centrul de invãţare pe tot parcursul vieţii, 1 centrul de educaţie pentru carieră, 1 centrul pentru organizarea practicii, 1 centrul de consultanţă şi 1 centrul de management proiecte şi transfer tehnologic Pentru anul universitar 2016-2017 învăţământul universitar de licenţă la zi asigura pregătirea studenţilor în cadrul a 29 de specializări din 12 domenii de studiu. Capacitatea anuală totală de şcolarizare (anul I), aprobată de ARACIS este de 2080 locuri (la buget şi taxă), în cadrul a: 29 programe de studii de licenţă (23 cu frecvenţă şi 6 la distanţă; 23 programe de studii de masterat ; 1 program de studii licenţã în limba engleză (Medicină veterinară); 1 program de

[close]

p. 3

studii licenţã in limba francezã (Medicina Veterinarã), 2 programe de studii masterale in limba englezã; 2 şcoli doctorale, respectiv Şcoala Doctorală de Ştiinţe Agricole Inginereşti (cu 4 domenii ştiinţifice de studii doctorale, Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii şi 55 de conducatori de doctorat) şi Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară cu 28 de conducători de doctorat. In USAMV Cluj-Napoca avem un număr de aprox, 4300 de studen studii de licen 350 de studen licen să 950 de studen 260 de studen În universitate, viaţa socială a studenţilor şi orientările de asociere şi organizare sunt liber consimţite. Astfel, în USAMV Cluj-Napoca studenţii s-au organizat în mai multe asociaţii legal constituite: Federaţia Asociaţiilor Studenţeşti din USAMV, Liga Studen Veterinari, Organiza tehniști. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca este membră în organizaţii şi asocia Association), AUF (Association Universitaire de la Francophonie), ICA-CASEE (Association for European Life Science Universities), BSUN (Black Sea Universities Network), EARMA (European Association of Research Managers and Administrators). De asemenea, USAMV Cluj-Napoca este co-fondator al Universităţii Euro-meiteraneene şi semnatară a Declaraţiei de la Kiev. USAMV, prin programele finan plasament (internship) studen didactic și non-didactic, în cele peste 80 de universită i partenere, precum și în firme și organiza Recunoaşterea profesională a corpului didactic al USAMV Cluj-Napoca este evidenţiată de apartenenţa la Academii de prestigiu: 1 membru corespondent al Academiei Române; 19 membri ai academiei de Știinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 2 membri Academiei de Ştiinţe Ungare. USAMVCN se prezintă in anul 2016 cu un patrimoniu şi un campus arhitectural, istoric, ştiinţific şi ecologic care-i conferă unicitate, în peisajul transilvan al instituţiilor româneşti de învăţământ superior, dar şi o prezenţa si vizibilitate internaţională. Spaţiile pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică deţin în universitate peste 24.000 m2 suprafaţă totală, din care peste 15.000 m2 suprafaţă pentru învăţământ:

[close]

p. 4

amfiteatre, laboratoare, săli de lucrări practice şi seminarii, clinici, spital veterinar şi spital veterinar de urgenţă. La suprafaţa totală menţionată se adaugă cele destinate:  Institutul de Cercetări Horticole al Transilvaniei- inaugurat de curând  Centrului de Cercetări al USAMV Cluj-Napoca şi al Băncii de Gene, edificii alocate activităţii de cercetare ştiinţifică din instituţie.  Acvariului din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii.  Muzeului botanic, ce găzduieşte un ierbar ştiinţific cu 40.000 coli.  Sta Didactică-Experimentală, structură autonomă subordonată USAMV Cluj- Napoca. Clădirea Rectoratului

[close]

p. 5

Conducerea Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca Rectorul Rectorul este reprezentantul legal al universităţii şi realizează conducerea executivă a instituţiei. Rectorul este ordonatorul de credite al universităţii, negociază Contractul instituţional cu MECS şi semnează Contractul de management cu Senatul universităţii. Preşedinte Senat Senatul universitar îşi alege, la prima reuniune, prin vot secret şi direct, un preşedinte care conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă Senatul universitar în raporturile cu Rectorul. Consiliul de Administraţie al universităţii Consiliul de Administraţie al universităţii asigură, sub conducerea Rectorului sau a unei persoane desemnate de acesta, conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului universitar. Consiliul de Administraţie este format din Rector, Prorectori, Director general administrativ, Decani şi un reprezentant al studenţilor, denumit prefectul studenţilor Prorectorii Prorectorii îndeplinesc sarcinile atribuite de Rector şi sunt numiţi ca Prorector cu probleme didactice și de calitate care coordonează activitatea Consiliului Didactic, Prorector cu probleme administrative, informatizare și imagine, Prorector cu cercetarea care coordonează Consiliul cercetării ştiinţifice, Prorector in relația cu mediul social economic, Prorector cu probleme sociale şi studenţeşti care coordonează Consiliul pentru probleme sociale şi studenţeşti, Prorector cu relatiile internaţionale, Director CSUD. Funcţiile Senatului Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de conducere al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMVCN). Senatul universitar are funcţie de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea universităţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, cu prevederile Cartei universitare şi cu propriile hotărâri. Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive, administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către Senat.Toate structurile academice, administrative şi executive se subordonează Senatului universitar şi au obligaţia să se prezinte şi să răspundă interpelărilor senatorilor sau Comisiilor de specialitate.

[close]

p. 6

Conducerea Facultătilor Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a universităţii care elaborează şi gestionează programe de studii şi beneficiază de autonomie financiară până la nivel de departament. Facultatea poate include unul sau mai multe departamente. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii de specializare şi îşi desfăşoară activitatea pe forme şi cicluri de studii universitare, ani de studiu, grupe şi formaţiuni de studiu. Facultăţile se individualizează prin condiţii specifice de admitere şi absolvire, programe de studiu, domenii de specializare şi tematici de cercetare. Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de Decan. Decanul şi prodecanii numiţi de decan sunt membri de drept al Consiliului facultăţii. Planurile de învăţământ aferente specializărilor din cadrul facultăţii sunt validate de Consiliul facultăţii şi aprobate de Senatul universitar. Departamentul Departamentul se constituie într-o structură organizatorică subordonată facultăţii, având funcţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi de microproducţie. Departamentul are un colectiv de cadre didactice şi cercetători propriu şi este condus de Consiliul departamentului, prezidat de Directorul de departament. Facultăţile şi departamentele pot avea regulamente de organizare şi funcţionare proprii aprobate de Senatul universitar în acord cu Regulamentul intern de funcţionare din anexa Cartei universitare. Consiliul facultăţii Consiliul facultăţii reprezintă structura de conducere cu rol decizional şi deliberativ a facultăţii, şi exercită controlul asupra activităţii Directorilor de departament, Decanului şi Prodecanilor. Consiliul facultăţii aprobă anual raportul prezentat de Decan privind starea facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. Decanul, coordonează desfăşurarea procesului de învăţământ în facultate, semnează înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii, planurile de învăţământ, statele de funcţii, contractele de studii, foile matricolele, diplomele şi atestatele, acordurile încheiate cu alte facultăţi şi coordonează politica de personal a facultăţii. Decanul numeşte Prodecanii.

[close]

p. 7

Prodecanii asigură conducerea operativă a facultăţii alături de Decan, şi îndeplinesc sarcinile atribuite de Decan. Prodecanul poate înlocui în absenţă Decanul. Prodecanul responsabil pentru activitatea de învăţământ are în sarcină implementarea strategiilor şi hotărârilor consiliului facultăţii în domeniul monitorizării derulării programelor de studii, asigurarea logisticii necesare procesului de învăţământ, organizarea examenelor pe parcus, de admitere şi finalizare a studiilor. Prodecanul cu cercetare are in responsbilitate activitatea de cercetare. Prodecanul responsabil cu problemele studenţeşti are în sarcină, asigurarea protecţiei muncii, monitorizarea condiţiilor şi relaţiilor din cămine, cantină, cluburi şi facilităţi sportive, asigurarea relaţiilor cu organizaţiile studenţeşti, consilierea pentru carieră şi monitorizarea serviciilor oferite de facultate. Directorul de departament realizează managementul şi conducerea executivă a departamentului. În executarea acestor funcţii este ajutat de Consiliul departamentului. Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de managementul financiar, de cercetarea şi asigurarea calităţii departamentului, conform Regulamentului de funcţionare. Reprezentarea studenţilor Studentii sunt parteneri ai institutiei noastre si membri ai comunitatii universitare, având drepturi si obligatii in baza principiilor enuntate la art. 118 din Legea nr. 1/2011 şi Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor. Studentii universităţii noastre sunt reprezentati in structurile consultative, decizionale si executive din cadrul USAMV Cluj-Napoca, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 si Cartei universitare. Studentii participa la luarea deciziilor din cadrul universitatilor in temeiul urmatoarelor drepturi: a)dreptul de a alege si de a fi alesi in structuri de conducere ale universitatii, conform Legii nr.1/2011. b)dreptul de a fi reprezentati in senatul universitar si in consiliul facultatii intr-o proportie de minimum 25%, in conditiile Legii nr. 1/2011, şi a Cartei universitare; c)dreptul de a fi reprezentati in structurile universitatii care gestioneaza serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazari, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice; Reprezentantii studentilor in consiliile facultatilor si in senatele universitare sunt alesi prin votul direct, secret si universal al tuturor studentilor de la nivelul facultatii, respectiv al universitatii.

[close]

p. 8

Organizatiile studentesti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega reprezentanti de drept in aceste structuri. Numarul reprezentantilor delegati de organizatiile studentesti in aceste structuri se stabileste in baza autonomiei universitare. Federatiile studentesti legal constituite la nivel national desemneaza reprezentanti in consiliile consultative ale Ministerului Educatiei, Nationale (MEN) potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. Studenţii sunt parteneri în activitatea comună de formare a unor specialişti competitivi. Studenţii au dreptul la opinie individuală, colectivă sau exprimată prin reprezentanţii aleşi, în ceea ce priveşte: planurile de învăţământ, calitatea pregătirii teoretice şi practice, acordarea burselor, cazarea, activităţile culturale, sportive şi recreative din spaţiile universităţii. Drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor elaborat de asociaţiile studenţeşti. Anual, asociaţiile studenţilor vor prezenta un raport public privind respectarea Codului mai sus menţionat. Activitatea educativă şi de cercetare se bazează pe concepţia potrivit căreia valorile cunoaşterii sunt universale, iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi autoevaluare corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor Universitatea îşi perfecţionează continuu mediul educaţional pentru ca studenţii să asimileze un ansamblu de competenţe profesionale şi civice care să le permită să activeze performant şi responsabil într-un stat de drept, liber şi democrat Sistemul de învăţământ în spaţiul universitar se bazează pe principiile educaţiei centrate pe student şi asigurării permanente a calităţii, pe respectarea libertăţii academice, a egalităţii de şanse, a echităţii, a transparenţei şi a dialogului cu partenerii sociali. Universitatea promovează măsuri de creştere a răspunderii personale şi colective în ceea ce priveşte lărgirea democraţiei participative, creşterea prestigiului profesional, dezvoltarea şi protejarea patrimoniului, evitarea situaţiilor de conflict de interese, şi impunerea unor norme de exigenţă şi autoexigenţă în privinţa ţinutei academice, relaţiilor publice şi a imaginii proprii şi instituţionale. Prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia,universitatea îşi propune să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, educaţional, economic şi cultural. Răspunderea publică obligă comunitatea academică: a. să respecte legislaţia în vigoare, Carta universitară şi regulamentele ei, politicile naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior; b. să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la organizarea şi evaluarea învăţământului superior;

[close]

p. 9

Conducerea Universităţii Rector Prof. dr. Cornel Cătoi Tel. +40 264 596 384 int. 102 Mobil:0745.842.788 E-mail: cornel.catoi@usamvcluj.ro Preşedinte senat Prof. dr. Ioan Gheorghe Oroian Tel. +40 264 596 384 int. 371,171 Mobil:0740.033.130 E-mail: ioan.oroian@usamvcluj.ro Prorector Prof. dr. Bogdan Georgescu Tel: + 40 264 596384, int. 323 Mobil: 0745.283.304 E-mail: bogdan.georgescu@usamvcluj.ro Prorector Prof. dr. Ioana Pop Tel: + 40 264 596 384, int. 406 Mobil:0744.277.549 E-mail: popioana@usamvcluj.ro Prorector Conf. dr. Adrian Nechita Oros Tel: + 40 264 596 384, int. 164 Mobil: 0749.053.368 E-mail: adrian.oros@usamvcluj.ro Prorector Conf. dr. Andrei D. Mihalca Tel: + 40 264 596 384, int. 165 Mobil: 0743.071.116 E-mail: amihalca@usamvcluj.ro Prorector Conf. dr. Leon Muntean Tel: + 40 264 596 384, int. 407, 284 Mobil: 0744.692.464 E-mail: leon.muntean@usamvcluj.ro Prorector Șef lucr. dr. Dan Vodnar Tel: + 40 264 596 384, ext. 213 Mobil: 0747.341.881 E-mail: dan.vodnar@usamvcluj.ro Facultatea de Agricultură Decan Prof. dr. Roxana Vidican Tel. +40 264 596 384 int. 174 Mobil: 0747.355.291 E-mail: roxana.vidican@usamvcluj.ro Prodecan didactic Prof. dr. Ileana Bogdan Tel. +40 264 596 384 int. 204 Mobil: 0744.489.963 E-mail: ileana.bogdan@usamvcluj.ro Prodecan cercetare Conf. dr. Antonia Odagiu Tel. +40 264 596 384 int. 367 Mobil:0740.219.616 E-mail: antonia.odagiu@usamvcluj.ro Prodecan social Prof. dr. Dan Vârban Tel. +40 264 596 384 int. 131 Mobil: 0740.823.289 E-mail: dan.varban@usamvcluj.ro

[close]

p. 10

Director departament I Conf. dr. Ovidiu Ranta Tel. +40 264 596 384 int. 169 Mobil: 0744.800.608 E-mail: ranta_o@yahoo.com Director departament II Prof. dr. Ioan Rotar Tel. +40 264 596 384 int. 178 Mobil: 0751.230.680 E-mail: ioan.rotar@usamvcluj.ro Director departament III Prof. dr. Ioan Gheorghe Oroian Tel. +40 264 596 384 int. 371 Mobil: 0740.033.130 E-mail: ioan.oroian@usamvcluj.ro Facultatea de Horticultură Decan Prof. dr. Viorel Mitre Tel: +40 264 596 384, int. 379 Mobil: 0728.112.255 E-mail: viorel.mitre@usamvcluj.ro Prodecan didactic Conf. dr. Erzsebet Buta Tel: +40 264 596 384, int. 151 Mobil: 0745.648.205 E-mail: erzsebet.buta@usamvcluj.ro Prodecan cercetare Prof. dr. Mirela Cordea Tel: +40 264 596 384, int. 284 Mobil: 0745.458.648 E-mail: mcordea@usamvcluj.ro Prodecan social Șef lucr. dr. Tudor Sălăgean Tel: +40 264 596 384, int. 132 Mobil: 0744.707.371 E-mail: tudor.salagean@usamvcluj.ro Director departament I Prof. dr. Radu Sestraș Tel: +40 264 596 384, int. 176 Mobil: 0758.012.701 E-mail: rsestras@usamvcluj.ro Director departament II Prof. dr. Liviu Holonec Tel: +40 264 596 384, int. 378 Mobil: 0744.514.344 E-mail: liviu.holonec@usamvcluj.ro Director departament III Prof. dr. Felix Arion Tel: +40 264 596 384, int. 380 Mobil: 0744.170.222 E-mail: felixarion@usamvcluj.ro Director departament IV Prof dr. Florica Matei Tel: +40 264 596 384, int. 285 Mobil: 0740.097.107 E-mail: faldea@usamvcluj.ro

[close]

p. 11

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Decan Prof. dr. Daniel Dezmirean Tel: +40 264 596 384, int. 202 Mobil: 0726.383.991 E-mail: ddezmirean@usamvcluj.ro Prodecan didactic Conf. dr. Adriana Criste Tel: +40 264 596 384, int. 247 Mobil: 0728.078.212 E-mail: adriana.criste@usamvcluj.ro Prodecan cercetare Conf. dr. Andreea Bunea Tel: +40 264 596 384, int. 126 Mobil: 0740.463.487 E-mail: andreea.bunea@usamvcluj.ro Prodecan social Conf. dr. Marius Zăhan Tel: +40 264 596 384, int. 220 Mobil: 0744.692.626 E-mail: marius.zahan@usamvcluj.ro Director departament I Prof. dr. Vioara Mireșan Tel: +40 264 596 384 int. 212 Mobil: 0745.611.897 Email: vioara.miresan@usamvcluj.ro Director departament II Conf. dr. Camelia Răducu Tel: +40 264 596 384int. 346 Mobil: 0744.765.281 Email: camelia.raducu@usamvcluj.ro Facultatea de Medicină Veterinară Decan Prof. dr. Liviu Bogdan Tel: +40 264 596 384, int. 163 Mobil: 0745.642.527 E-mail: liviu.bogdan@usamvcluj.ro Prodecan didactic Conf. dr. Nicodim Fiț Tel: +40 264 596 384 int. 166 Mobil: 0740.643.307 E-mail: nfit@usamvcluj.ro Prodecan cercetare Prof. dr. Sanda Andrei Tel: +40 264 596 384 int. 208 Mobil: 0745.144.617 E-mail: sandrei@usamvcluj.ro Prodecan social Conf. dr. Alexandru Gudea Tel: +40 264 596 384 int. 258 Mobil: 0745.505.003 E-mail: alexandru.gudea@usamvcluj.ro Director departament I Prof. dr. Adela Pintea Tel: +40 264 596 384 int. 126 Mobil: 0745.320.420 E-mail:apintea@usamvcluj.ro Director departament II Prof. dr. Marian Mihaiu Tel: +40 264 596 384 int. 252 Mobil: 0723.571.942 E-mail: marian.mihaiu@usamvcluj.ro

[close]

p. 12

Director departament III Prof. dr. Liviu Oana Tel: +40 264 596 384 int. 161 Mobil: 0723.224.550 E-mail: liviu.oana@usamvcluj.ro Director departament IV Prof. dr. Ioan Ştefan Groza Tel: +40 264 596 384 int. 254 Mobil: 0744.627.667 E-mail: ioan.groza@usamvcluj.ro Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor Decan Prof. dr. Maria Tofană Tel. +40 264 596 384 int. 292 Mobil: 0747.294.457 E-mail: maria.tofana@usamvcluj.ro Prodecan didactic Conf. dr. Elena Mudura Tel. +40 264 596 384 int. 274 Mobil:0749.054.055 E-mail: elena.mudura@usamvcluj.ro Prodecan cercetare Șef lucr. dr. Sonia Socaci Tel. +40 264 596 384 int. 273 Mobil: 0745.472.589 E-mail: sonia.socaci@usamvcluj.ro Prodecan social Șef lucr. dr. Mirela Jimborean Tel. +40 264 596 384 int. 274 Mobil: 0727.340.072 E-mail: mirela.jimborean@usamvcluj.ro Director departament I Prof. dr. Sevastița Muste Tel: +40 264 596 384 int. 259 Mobil: 0747 294 458 E-mail:sevastita.muste@usamvcluj.ro Director departament II Conf. dr. Ramona Suharoschi Tel: +40 264 596 384 int. 232 Mobil: 0728 104 320 E-mail: ramona.suharoschi@usamvcluj.ro Director Şcoala Doctorală Prof. dr. Doru Pamfil Tel: +40 264 596 384, int. 394 Mobil: 0744.779.416 E-mail: dpamfil@usamvcluj.ro Director Învăţământ la distantă Director Departament pentru pregătirea personalului didactic Conf. dr. Anca Rotar Tel.: +40 264 596 384 int. 217 Mobil: 0728.104.323 E-mail: anca.rotar@usamvcluj.ro Conf. dr. Ioana Roman Tel.: +40 264 596 384 int. 289 Mobil: 0722.617.140 E-mail: anca.rotar@usamvcluj.ro

[close]

p. 13

REGLEMETARI ALE ACTIVITATILOR STUDENTESTI DIN USAMVCLUJ-NAPOCA  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017  REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR  REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CENTRULUI DE CONSILIERE IN CARIERA USAMVCN  REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢII DIN USAMVCN  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA  REGULAMENTUL CENTRULUI PENTRU ORGANIZAREA PRACTICII  REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR STUDENŢEŞTI  REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA RESTAURANTULUI STUDENŢESC  REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXELOR

[close]

p. 14

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792 www.usamvcluj.ro RC 9 REGULAMENTUL CONSILIULUI PENTRU PROBLEME SOCIALE ŞI STUDENŢEŞTI CAPITOLUL I – Dispoziţii generale Art.1 Consiliul pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti funcţionează potrivit Legii 1/2011, a Cartei universitare, a prezentului regulament de organizare şi funcţionare şi a reglementărilor legale în vigoare. Art.2 Consiliul pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti are ca obiective sociale : a. identificarea şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare economică şi socială a universităţii; b. identificarea resurselor necesare pentru promovarea şi dezvoltarea dialogului social şi participarea activă a Universităţii la viaţa comunitară pe plan local, regional şi naţional. Art.3 Consiliul pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti are ca obiective studenţeşti: a. creşterea calităţii serviciilor specifice oferite studenţilor; b. diversificarea ofertei de servicii oferite studenţilor; c. participarea studenţilor la elaborarea şi punerea în aplicare a deciziilor privind serviciile şi facilităţile oferite studenţilor; d. armonizarea şi promovarea valorilor ştiinţifice, culturale, sportive şi etice în comunitatea regională, naţională şi internaţională Art.4. În soluţionarea problemelor de ordin social Consiliul pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti al Universităţii colaborează cu reprezentanţii studenţilor, cu reprezentanţii Asociaţiilor studenţeşti, reprezentanţii personalului din universitate şi a altor organizaţii sau asociaţii legal constituite care pot susţine activităţile consiliului CAPITOLUL II – Structura şi funcţionarea consiliului pentru probleme sociale şi studenţeşti Art.5 Structura Consiliului (1) Consiliul pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti este formată din: a. Prorectorul cu problemele sociale şi studenţeşti în calitate de preşedinte b. Director general administrativ c. Prodecani facultăţi (câte unul de la fiecare facultate); d. 2 reprezentanţi ai studenţilor (2) Preşedintele Consiliului cu problemele sociale şi studenţeşti poate desemna un înlocuitor al acestuia la şedinţele Consiliului din rândul prodecanilor (3) Mandatul Consiliului cu probleme sociale şi studenţeşti este acelaşi cu mandatul Consiliului de Administraţie. (4) În situaţia vacantării unui post în Consiliu pentru o perioadă mai mare de trei luni, preşedintele va iniţia procedura de numire a unui membru plin. În cazul unui post vacant temporar (până la 3 luni), Rectorul va numi un supleant, reprezentativ pentru componenţa specificată. 1

[close]

p. 15

Preşedintele Consiliului poate numi şi alţi membri pentru creşterea eficientei Consiliului în îndeplinirea programului propriu şi al programului managerial al Rectorului. Art.6 Funcţionarea Consiliului (1) Consiliul pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti se reuneşte lunar în sesiuni ordinare şi în sesiuni extraordinare de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din membri săi. (2) Hotărârile privind propunerile făcute de consiliu se iau cu majoritate simplă de voturi consemnându- se în procesul verbal motivaţia votului pro sau contra. (3) La şedinţele de lucru, preşedintele poate invita şi un reprezentant al sindicatului din universitate atunci când sunt discutate probleme specifice activităţii acestuia. (4) Preşedintele poate invita şi alte persoane din universitate la şedinţele Consiliului atunci când se discuta probleme ce implică dialogul social sau activitatea studenţilor. CAPITOLUL III – Atribuţiile consiliului pentru probleme sociale şi studenţesti Art.7 Consiliul pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti are în atribuţii soluţionarea problemelor sociale în contextul actual, şi de perspectiva a consiliului, elaborează şi face propuneri pentru planuri de dezvoltare, având următoarele competenţe: a. Identifică fenomenele sociale şi economice cu impact în viaţa sociala a universităţii şi care impun elaborarea unor strategii specifice. b. Asigură cadrul necesar soluţionării unor probleme sociale legate de angajaţii universităţii şi studenţi. c. Mediază stările conflictuale apărute în domeniul social şi face propuneri de rezolvare a acestora. d. Elaborează politicile sociale ale universităţii. e. Urmăreşte relaţiile de munca şi politică salarială şi consolidarea păcii sociale. f. Identifică soluţii de îmbunătăţire a managementului universitar, prin utilizarea eficientă şi eficace a resurselor materiale şi umane. g. Examinează rezultatele implementării obiectivelor sociale pe baza unor indicatori sociali şi economici şi propune măsuri de performanţă. h. Se implica în obţinerea de sponsorizări, donaţii şi burse speciale de la partenerii economici interni şi externi. i. Propune, iniţiază şi coordonează activităţile generatoare de venituri extrabugetare necesare activităţilor sociale sau studenţeşti. j. Coordonează administrarea Restaurantului „Agronomia” şi hotărăşte măsurile necesare pentru eficientizarea activităţilor acestuia. k. Asigura popularizarea şi organizarea de manifestări socio-educative, culturale şi sportive pentru salariaţii universităţii şi studenţilor sau pentru partenerii acesteia. l. Încurajează desfăşurarea de activităţi culturale şi educaţionale în cadrul Universităţii acestea cuprinzând ansambluri de dans, expoziţii, etc. Art.8 Consiliul pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti are următoarele atribuţii în domeniul activităţilor şi problemelor studenţeşti: a. Propune modificări ale regulamentelor de cazare, de cămin, de acordare a burselor, de acordare a biletelor de tabără, a prezentului regulament, a altor regulamente şi norme în vigoare cu impact asupra vieţii sociale şi culturale a studenţilor USAMV. b. Stabileşte numărul de locuri de cazare, repartizarea lor pentru fiecare facultate, în funcţie de norma sanitară. c. Asigură repartizarea pe facultăţi, a fondului alocat de către MECTS pentru burse şi a celui alocat pentru decontarea transportului studenţilor. d. Stabileşte cuantumul burselor şi a celorlalte mijloace de sprijin material şi le propune Consiliului Administrativ spre avizare. f. Repartizează pe facultăţi numărul de locuri de tabără destinate studenţilor. g. Stabileşte cuantumul tarifului de cazare pentru un an universitar. h. Stabileşte măsuri pentru eficientizarea şi buna funcţionare a serviciilor adresate studenţilor. i.Stabileşte comisiile de lucru, componenţa şi competenţele acestora pentru rezolvarea problemelor sociale şi studenţeşti. 2

[close]

Comments

no comments yet