Informatiebulletin april 2017

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Zaterdag 1: Eerste zaterdag, toegewijd aan het onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 2: Passiezondag 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 3 – Geen H.H. Missen Dinsdag 4 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 5 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 6 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 7: Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Kruiswegoefening Zaterdag 8 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 9: Palmzondag 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Palmwijding en processie, aansluitend gezongen Hoogmis met gezongen Passie Maandag 10 11.00 uur: Gelezen H. Mis Dinsdag 11 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 12 11.00 uur: Gelezen H. Mis TRIDUUM SACRUM Donderdag 13: Witte Donderdag 19.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament bij het rustaltaar (tot 22.00 uur); tijdens de aanbidding om 21.00 uur: Donkere metten Vrijdag 14: Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag) 13.00-14.50 uur: Biechtgelegenheid 14.00 uur: Kruiswegoefening 15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus 21.00 uur: Donkere metten Zaterdag 15: Paaszaterdag 12.00-16.00 uur: Biechtgelegenheid 21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake April 2017 Zondag 16: HOOGFEEST VAN PASEN – VERRIJZENIS VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 17: Onder het Paasoctaaf 10.00 uur: Gelezen H. Mis Dinsdag 18: Onder het Paasoctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 19: Onder het Paasoctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 20: Onder het Paasoctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 21: Onder het Paasoctaaf 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 22: Onder het Paasoctaaf 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) Zondag 23: Beloken Pasen – Octaafdag van Pasen – Feest van de goddelijke Barmhartigheid 10.30 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 24: H. Fidelis van Sigmaringen, martelaar Geen H.H. Missen Dinsdag 25: H. Marcus, evangelist 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 26: H.H. Cletus en Marcellinus, pausen en martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 27: H. Petrus Canisius, belijder en Kerkleraar (Koningsdag) 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 28: H. Paulus van het Kruis, belijder 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 29: H. Petrus van Verona, martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 30: Tweede zondag na Pasen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Openstelling tijdens Paasoctaaf Tijdens het Paasoctaaf zijn kerk en pastorie dagelijks vanaf 13.00 uur gesloten. In noodgevallen is de pastorie telefonisch bereikbaar.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, In dit bulletin vindt u alle liturgische plechtigheden die plaatsvinden in de Goede Week en gedurende het Paasoctaaf, waaronder de (extra) mogelijkheden voor het sacrament van de biecht. Ik vraag u dringend om niet op het laatste moment te komen, omdat de priester in verband met de aansluitende plechtigheden dan niet voldoende tijd heeft voor dit belangrijke sacrament. Graag herinner ik u aan de vijf geboden van de heilige Kerk, die nu juist vooral betrekking hebben op de vastentijd en de Paastijd: 1. Zon- en feestdag zult gij eren. 2. Op boet- en vrijdag vlees ontberen. 3. Houd de vasten ongeschonden. 4. Biecht minstens eens per jaar uw zonden. 5. En nut rond Pasen ’t Brood des Heren. De mens die na het biechten de heilige communie kan ontvangen, en dus in staat van genade verkeert, kan ook in zekerheid de verlossing verwachten die door het heilswerk van Christus ons deelachtig is geworden. Laten wij in de loop der tijd en door de bezigheden van ons aardse leven niet vergeten dat wij alleen door Hem gered kunnen worden. Het gevaar om in onverschilligheid te vervallen is groot en zeer ernstig, omdat wij daarmee het eeuwige doel van ons bestaan uit het oog verliezen. Met Pasen is deze heilswerkelijkheid direct voor onze ogen zichtbaar geworden. Laten wij dan ook trouw blijven aan deze weg door ons leven, gesterkt door de sacramenten. Ik wens u een Zalig Pasen! Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Geen catechese in april In verband met de drukte rondom Pasen en afwezigheid van de Pastoor zal in de maand april geen volwassenencatechese worden gegeven. In de maand mei zal de reeks worden voortgezet. Sint-Nicolaasacademie Paaszaterdag valt op de derde zaterdag in april, daarom worden deze maand de lezing en de voorafgaande heilige Mis voor de Sint-Nicolaasacademie een week verschoven naar zaterdag 22 april. De lezing wordt gegeven door de heer dr Alexander de Groot, historicus en werkzaam aan de Universiteit van Leiden. Hij bespreekt de scheiding van islam en Staat met als voorbeeld het Ottomaanse Rijk en de republiek Turkije. Vastenactie 2017 Tot en met Beloken Pasen kunt u een bijdrage storten op bankrekening NL48ABNA 0589970089 ten name van parochie H. Jozef onder vermelding van ‘vastenactie 2017’ of in de ronde bus achter in de kerk. We ondersteunen dit jaar Christian Solidarity International, een organisatie die zich inzet voor de heropbouw van christelijke gemeenschappen in de door islamitische terreur verwoeste oude apostolische kerken in het Midden-Oosten. Omwille van Zijn smartelijk Lijden Op zondag 23 april (Beloken Pasen) viert de Kerk het feest van de goddelijke Barmhartigheid. Jezus heeft aan de heilige zuster Faustina gevraagd om de devotie tot Zijn Barmhartigheid te verspreiden. Wij bidden die zondag om 10.30 uur voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament de Rozenkrans van Barmhartigheid om Zijn smartelijk Lijden te overwegen. Aan wie gij de zonden vergeeft… Op Witte Donderdag herdenken we niet alleen de instelling van het heilig Altaarsacrament maar ook van het heilig priesterschap. De pastoor van Ars zei over de priester: “Zonder de priester zouden de dood en het lijden van onze Heer tot niets dienen. Het is de priester die het werk van de verlossing op aarde voortzet (…) Wat zouden we hebben aan een huis vol goud als er niemand was die de deur ervan voor ons opende? De priester bezit de sleutel tot de hemelse schatten: hij is het die de deur opent; hij is de rentmeester van de goede God, de beheerder van Zijn goederen.” Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefonische) afspraak. In de Goede Week is er extra biechtgelegenheid op vrijdag en zaterdag (zie de kalender aan de voorzijde). Uit diepte van ellende roep ik tot U, o Heer. Gij kunt verlossing zenden, ik werp mij voor U neer. O, laat Uw oor zich neigen tot mijn bedeesd gebed, dat ik gehoor verkrijge en door U word gered. Heer God, laat ons verwerven na dood verrijzenis, door met Uw Zoon te sterven aan al wat zondig is. Wil ons om Hem vergeven, was door Zijn dood ons rein, opdat Zijn nieuwe leven ons Pasen moge zijn.

[close]

Comments

no comments yet