Kawasan Sensitif Alam Sekitar Dalam Konteks Rancangan Pembangunan

 

Embed or link this publication

Description

Kawasan Sensitif Alam Sekitar Dalam Konteks Rancangan Pembangunan

Popular Pages


p. 1

TPr. Puan Hajah Rahani binti Jusoh Principal RJ Planning Consultant PLANPAHANG SEMINAR 27/3/2017

[close]

p. 2

1. RANCANGAN PEMBANGUNAN 2. RANCANGAN PEMBANGUNAN – RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PAHANG 3. KSAS DALAM RSN PAHANG 2050 4. KSAS DALAM RSN LAIN DI MALAYSIA 5. KSAS DALAM PELAN PEMBANGUNAN DI JEPUN

[close]

p. 3

DEFINISI RANCANGAN PEMBANGUNAN

[close]

p. 4

SISTEM RANCANGAN PEMBANGUNAN DI MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA(RFN) RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN) RANCANGAN TEMPATAN DAERAH (RTD) RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)

[close]

p. 5

SISTEM RANCANGAN PEMBANGUNAN DI MALAYSIA - Subseksyen 8, Akta 172 RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (Seksyen 6B, Akta 172) Merumuskan dasar-dasar strategik yang menentukan haluan dan arahaliran pemajuan fizikal dan gunatanah Negara, koridor pembangunan dan perindustrian serta pemuliharaan sumbersumber. RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (Seksyen 8, Akta 172) RANCANGAN TEMPATAN (Seksyen 12, Akta 172) Dokumen yang mengemukakan dasarategi, dasar dan cadangan – cadangan am sebagai garis pemajuan dan penggunaan tanah secara keseluruhan bagi sesebuah kawasan Negeri Menerangakan perincian cadangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam memaju dan menggunakan tanah, memperelok persekitaran fizikal, memelihara topografi, memperelokkan lanskap, memperbaiki sistem komunikasi dan lalulintas, membangunkan tanah lapang serta memelihara dan mengindahkan bangunan di dalam kawasan PBT itu. RANCANGAN KAWASAN KHAS (Seksyen 8, Akta 172) v Dokumen untuk tujuan pelaksanaan. v Hasil: Pelan Tindakan Pembangunan samada pelan susunatur/pelan pengurusan v Disokong oleh spesifikasi. v Tindakan khusus terperinci bertujuan samada untuk memajukan, memajukan, memperelok lagi, memulihara bagi pengubahan kawasan.

[close]

p. 6

SISTEM RANCANGAN PEMBANGUNAN DI MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (Seksyen 6B, Akta 172) RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (Seksyen 8, Akta 172) RANCANGAN TEMPATAN (Seksyen 12, Akta 172) RANCANGAN KAWASAN KHAS (Seksyen 8, Akta 172)

[close]

p. 7

SISTEM RANCANGAN PEMBANGUNAN DI MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (Seksyen 6B, Akta 172) RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (Seksyen 8, Akta 172) RANCANGAN TEMPATAN (Seksyen 12, Akta 172) RANCANGAN KAWASAN KHAS (Seksyen 8, Akta 172)

[close]

p. 8

SISTEM RANCANGAN PEMBANGUNAN DI MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (Seksyen 6B, Akta 172) RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (Seksyen 8, Akta 172) RANCANGAN TEMPATAN (Seksyen 12, Akta 172) RANCANGAN KAWASAN KHAS (Seksyen 8, Akta 172)

[close]

p. 9

RANCANGAN PEMBANGUNAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PAHANG (RSNP)

[close]

p. 10

SISTEM RANCANGAN PEMBANGUNAN DI MALAYSIA Dokumen yang MENYEDIAKAN RANGKA KERJA PERANCANGAN Bertujuan MEMANDU DAN MENGAWAL PEMBANGUNAN FIZIKAL Peruntukan Seksyen 8, AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (Akta 172).

[close]

p. 11

SISTEM RANCANGAN PEMBANGUNAN DI MALAYSIA DEFINISI RSN [Sub Seksyen 8(3)] FUNGSI RSN [Bahagian III] DASAR DAN CADANGAN STRATEGIK 1. Pemajuan dan Penggunaan Tanah Bandar dan Luar Bandar 2. Memperelok Alam Sekitar 3. Perhubungan dan Pengurusan Lalulintas 4. Tahap Kesejahteraan 5. Sosio Ekonomi 6. Menggalak Pertumbuhan Ekonomi PERTALIAN ANTARA CADANGAN Pertalian antara cadangan-cadangan yang terkandung di dalamnya dengan cadangan am bagi pemajuan tanah di negeri bersempadan dengannya. PERKARA-PERKARA LAIN Yang telah ditetapkan oleh JPN dan MPFN 1 Menterjemah Dasar Pembangunan Fizikal Negara 2 Mewujudkan Perancangan Bersepadu 3 Memandu Arah Pembangunan Fizikal Negeri Mengurangkan Ketidakseimbangan 4 Pembangunan Spatial Negeri 5 5Memenuhi Keperluan Akta 172

[close]

p. 12

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PAHANG Secara umumnya proses penyediaan RSNP 2050 melibatkan 4 peringkat utama iaitu : (I) Peringkat Awal/Permulaan/Mobilisasi, (II) Peringkat Penyediaan Laporan Tinjauan dan Penyertaan Awam (III) Peringkat Penyediaan DRS dan (IV) Peringkat Kelulusan dan Pewartaan RSN. 01 Mobilisasi 02 Penyediaan Laporan dan Penyertaan Awam 03 Penyediaan Draf RSN Pahang 2050 (Kajian Semula) 04 Kelulusan dan Pewartaan RSN Pahang 2050 (Kajian Semula)

[close]

p. 13

BIDANG KAJIAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PAHANG “Untuk mengkaji semula dasar-dasar strategik negeri berkaitan pemajuan dan penggunaan tanah sediada ke arah pembangunan sumber yang bersepadu dan mampan serta menyediakan rancangan pembangunan spatial ke arah pembangunan mampan Negeri Pahang”

[close]

p. 14

TERAS HALATUJU KAJIAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PAHANG Pembangunan guna tanah yang secara holistik dan merangkumi. Memperkukuhkan pengekalan, pemeliharaan, pemuliharaan dan pemantauan Pengenalpastian kawasan sensitif masa hadapan Pertumbuhan perbandaran yang seimbang Pembangunan luar bandar bersepadu dan berkesan.

[close]

p. 15

TERAS HALATUJU KAJIAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PAHANG Pemerkasaan aktiviti pelancongan Pengukuhan pengeluar utama makanan negara (Gedung Makanan Negara) Pengeluaran produk pertanian premium dan memanfaatkan teknologi dan research. Hab industri impak tinggi di pantai timur dan IKS daerah.

[close]

Comments

no comments yet