Podsumowanie roku 2017

 

Embed or link this publication

Description

Podsumowanie roku 2017

Popular Pages


p. 1

Urząd Miasta Żagań Podsumowanie roku 2016 www.urzadmiasta.zagan.pl Raport roczny prezentujący zakres prac zrealizowanych przez Urząd Miasta Żagań

[close]

p. 2

Raport roczny prezentujący zakres prac zrealizowanych przez Urząd Miasta Żagań Podsumowanie roku 2016 Publikacja wydana na zlecenie Urzędu Miasta Żagań Wydawca: Assist Media ISBN: 978-83-64696-07-7

[close]

p. 3

Spis treści Wstęp 4 Inwestycje 6 Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2016 roku 14 Polityka gospodarcza 16 Środki unijne na rozwój Żagania 19 Współpraca międzynarodowa 25 Oświata 27 Kultura 31 Sport 46 Praca Urzędu Miasta Żagań w 2016 roku w liczbach 50 2016Kalendarium najważniejszych wydarzeń na 2017 rok 54

[close]

p. 4

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Rok 2016 był przepełniony wytężoną pracą na rzecz Żagania, dzięki kt rej nasze miasto zmienia się na dobre. Nasze wysiłki zostały przypieczętowane grudniową decyzją Zarządu Wojew dztwa Lubuskiego - w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Doceniono opracowane przez nas projekty, przyznając miastu ponad 20 milion w złotych na ich realizację! Przed nami zatem rok intensywnych inwestycji - uzbrojenie strefy gospodarczej przy ulicy Asnyka, zagospodarowanie placu generała Maczka oraz rewitalizacja budynku pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 7. W kontek cie tak ogromnych rodk w pozyskanych z funduszy unijnych warto przypomnie to, co udało się zrealizowa w minionym roku. W  2016 roku podjęliśmy się długo wyczekiwanego przez wszystkich mieszkańców remontu jednej z  najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta – ulicy Żarskiej. Zainicjowaliśmy również starania o  remont ulicy Żelaznej - pozostającej w zarządzie Starosty Żagańskiego, ostatniej z dróg dojazdowych Żagania, która pilnie wymaga doprowadzenia do dobrego stanu. Krajobraz miasta poprawił się także dzięki nowym chodnikom na ulicy Żarskiej, rozbudowie parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 6 oraz przy Zespole Szkół nr 1, a  także zmodernizowaniu drogi osiedlowej przy ulicy Kopernika (na którą pozyskaliśmy 300 tysięcy złotych od Agencji Nieruchomości Rolnych). Oddaliśmy do Państwa dyspozycji Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz nowoczesną stację uzdatniania wody. W  2016 roku Urząd Miasta przygotował szereg dokumentów, dzięki którym możemy w  bieżącym roku pozyskać środki zewnętrzne. Opracowaliśmy dokumentację techniczną budowy targowiska przy ulicy Sportowej, ekspertyzę stanu technicznego murów obronnych, dokumentację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej obiektów oświatowych oraz koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie Żagania. Remontom dróg i  chodników towarzyszyły prace zmieniające oblicze parku pałacowego, który doczekał się przywrócenia dawnej świetności fontannom. Nie można zapomnieć także o rozszerzeniu oferty kulturalnej, która po oddaniu nowej sceny w  Sali Kryształowej pozwoliła na organizację koncertów i  przedstawień teatralnych. Szereg wydarzeń w  trakcie “Wspaniałych Wakacji”, w  ramach których przygotowaliśmy dla mieszkańców 256 atrakcji kulturalnych i  sportowych spotkał się z  bardzo dobrym przyjęciem. Nasz basen miejski oferował najkorzystniejsze w  regionie ceny pobytu na kąpielisku, zapewniając dzieciom bezpieczne wakacje. Zadbaliśmy o młodzież, po raz kolejny nagradzając najzdolniejszych uczniów stypendiami za wybitne osiągnięcia w  nauce, kulturze i  sporcie. Ubiegłoroczny Jarmark św. Michała za sprawą bogatej oferty kulturalorozrywkowej i  handlowej zgromadził szeroką rzeszę odwiedzających z  całego regionu. Jesienią zadbaliśmy szczególnie o  żagańskich seniorów, którzy korzystali bardzo licznie z  wielu imprez. Wszystkie żagańskie przedszkolaki odwiedził Św. Mikołaj, który przyjechał do miasta z niezwykłym przedstawieniem teatralnym. W dniu jego wizyty w mieście zabłysły piękne, świąteczne dekoracje i  największa w  Polsce czapka św. Mikołaja, którą można było podziwiać na Wieży Widokowej – widocznej z każdej drogi wjazdowej do Żagania. U  progu Nowego 2017 Roku życzę Państwu wiele zdrowia, szczęścia zawodowego i rodzinnego oraz tego, żeby nasz Żagań dalej zmieniał się na dobre.

[close]

p. 5[close]

p. 6

Inwestycje Podsumowanie roku warto zacząć od inwestycji. To one sprawiają, że mieszkańcom miasta żyje się wygodniej, a  znajdujące się w  Żaganiu zabytki zyskują nowe życie. W 2016 roku zadbaliśmy o to, aby inwestować w  oba te obszary. Rozpoczęliśmy prace na ulicy Żarskiej, odnawiając jedną z najważniejszych i najczęściej uczęszczanych miejskich dróg. Każdy z  nas zdaje sobie doskonale sprawę, jak uciążliwe i  niebezpieczne było poruszanie się tą trasą. Uznaliśmy, że czas działać i  sprostać Państwa postulatom. W  2016 roku powstały nowe parkingi, mniejsze drogi zyskały nową nawierzchnię, oddano do użytku nową Stację Uzdatniania Wody oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co również poprawiło standard życia mieszkańców. Rozpoczęliśmy prace przy budowie budynku socjalnego przy ulicy Pstrowskiego, zmodernizowaliśmy oświetlenie przy ulicy Jana III Sobieskiego, wydając prawie 400 tysięcy złotych na bieżącą naprawę i konserwację oświetlenia drogowego. Dbając o  nową infrastrukturę nie zapomnieliśmy jednak o  zabytkach – odremontowana została fontanna Żabia Studnia, rozpoczął się remont fontanny przed oranżerią, wsparliśmy remont kaplicy Grobu Bożego, na terenie Muzeum Obozów Jenieckich powstały dwie wieże wartownicze. Zmiany objęły również Pałac Książęcy, w którego wnętrzach odbudowana została scena na Sali Kryształowej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem. Odnowiony został również Domek Portiera, w którego wnętrzach powstało nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej. Aby przekonać się, jak wiele działo się w roku 2016 w Żaganiu, zachęcamy do lektury zestawienia ukazującego ubiegłoroczne inwestycje. 6 Urząd Miasta Żagań Miasto inwestuje w infrastrukturę. Ale najważniejszą inwestycją są najmłodsi mieszkańcy Żagania.

[close]

p. 7

Wykonane inwestycje w 2016 roku Koszt Przebudowa ul. Żarskiej. 3 500 000 zł Budowa budynku socjalnego ul. Pstrowskiego 12. 1 100 000 zł Budowa sceny w Sali Kryształowej z oświetleniem i nagłośnieniem (projekt i nadzór nad projektem). 429 771 zł Modernizacja drogi osiedlowej ul. Kopernika. 389 000 zł Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia drogowego. 385 833 zł Budowa sieci instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej fontann. 325 000 zł Remont fontanny Żabia Studnia. 255 282 zł Przebudowa parkingu przy Zespole Szkół nr 1. 253 238 zł Rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 6. 150 000 zł Dokumentacja techniczna termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej tj: 1. Miejskie Przedszkole nr 2. 2. Miejskie Przedszkole nr 3. 3. Filia Miejskiego Przedszkola nr 5. 4. Zespół Szkół nr 1. 5. Zespół Szkół nr 2. 130 484 zł Przebudowa chodników - ul. Żarska (od Piastowskiej do XXX-lecia). Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie Żagania. InwestycjeOpracowanie dokumentacji na zagospodarowanie Placu gen. Maczka. 75 000 zł 55 350 zł 54 120 zł Urząd Miasta Żagań 7

[close]

p. 8

Wykonane inwestycje w 2016 roku Koszt Opracowanie PFU na strefę gospodarczą przy ul. Asnyka. 50 000 zł Dokumentacja techniczna budowy targowiska przy ul. Sportowej. 50 000 zł Ekspertyza stanu technicznego murów obronnych. 48 000 zł Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta. 25 823 zł Budowa oświetlenia drogowego ul. Jana III Sobieskiego. 20 311 zł Odnowienie nawierzchni ul. Rynek. 20 000 zł Nasadzenia na rondzie Czterech Pancernych. 10 000 zł Modernizacja placu zabaw na ul. Żwirki i Wigury. 9 250 zł Oczyszczanie i impregnacja ceglanej elewacji zabytkowego Domku Wartownika. 5 166 zł Czy wiesz, że... W ramach bieżącego utrzymania dr g i chodnik w na terenie Żagania naprawiono około 2300 m2 chodnik w. Odnowiono nawierzchnię ul. Rynek wraz z oznakowaniem poziomym, wyznaczono pas postojowy na ul. Pułaskiego, w  ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych uzupełniono brakujące oznakowanie na 21 skrzyżowaniach, wprowadzono na 7 drogach gminnych oraz 2 wewnętrznych zmiany w  stałej organizacji ruchu, zamontowano poręcze przy schodach na ul. Bema. 8 Urząd Miasta Żagań Dzięki nasadzeniom rondo Czterech Pancernych jest jednym z najładniejszych w naszym województwie.

[close]

p. 9

Inwestujemy w jakość wody W  ramach prowadzonej od kilku miesięcy inwestycji Żaga skie Wodociągi i  Kanalizacje Sp. z  o.o. całkowicie zmodernizowały ciąg technologiczny uzdatniania wody. Obiekt wyposażony został m.in. w  studnie głębinowe, otwarty układ napowietrzania, 5 filtrów ciśnieniowych, zbiornik wody uzdatnionej i  pompownię sieciową. Dzięki przeprowadzonej inwestycji Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje wzbogaciły się również o takie elementy jak: budynek dozowni węglanu sodu, zbiornik wody czystej (pojemności V  = 1000 m3) oraz instalację monitoringu pozwalającą na zautomatyzowane sterowanie całą stacją. Nowoczesna stacja uzdatniania wody uruchomiona została 21 lipca 2016 roku. Dzięki tej inwestycji jakość wody dostarczanej do żagańskich gospodarstw domowych uległ poprawie. Woda została przebadana w  zakresie bakteriologicznym przez Sanepid oraz specjalistyczne laboratorium. Badania te potwierdziły jej wysoką jakość oraz brak zanieczyszczeń bakteriologicznych. Nowy ciąg technologiczny uzdatniania wody. Urząd Miasta Żagań 9

[close]

p. 10

Przegląd wybranych inwestycji zrealizowanych w Żaganiu w 2016 roku Odnowienie oznakowania poziomego na ul. Rynek. 10 Urząd Miasta Żagań Remonty dachów w żagańskich placówkach, aby dzieci mogły się uczyć w dobrych warunkach. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych jest czynny od marca ub. roku. Opracowanie dokumentacji remontu murów obronnych.

[close]

p. 11

Dzięki nowej scenie wraz z oświetleniem i nagłośnieniem w pałacu odbywają się wspaniałe występy. Remont fontanny Żabia Studnia w parku książęcym. Wymiana oświetlenia na ulicy Sobieskiego. Remont i otwarcie Centrum Informacji Turystycznej. Remont murów cmentarza przy kościele NNMP. Remont kapilicy Bożego Grobu przy kościele na „górce”. Urząd Miasta Żagań 11

[close]

p. 12

Remont i rozbudowa parkingu przy SP 7 na ul. Żarskiej. Remont parkingu przy przedszkolu miejskim na ul. Żarskiej. Remont chodników przy ul. Piastowskiej. Remont drogi i parkingów na ul. Kopernika. 12 Urząd Miasta Żagań Kompleksowy remont ul. Żarskiej. Remont chodników na osiedlu XXX-lecia.

[close]

p. 13

Zakup i instalacja placów zabaw dla MP nr 1. Remont i wyposażenie sal przedszkolnych w MP nr 3. W ZS nr 2 wymieniono stolarkę drzwiową. Remont korytarzy w SP 7. Teraz droga na salę gimnastyczną jest bezpieczniejsza i estetyczna. Dzieci z SP 1 mogą się cieszyć z remontu szatni i wymiany mebli. Kompleksowe remonty toalet w MP nr 2. Urząd Miasta Żagań 13

[close]

p. 14

Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2016 roku 14 Urząd Miasta Żagań Miasto co roku za pośrednictwem dotacji wspiera inwestycje w sport, kulturę, oświatę i infrastrukturę.

[close]

p. 15

Ważniejsze dotacje udzielone z budżetu miasta w roku 2o16 Dla instytucji kultury (Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Obozów Jenieckich). Wysokość dotacji 2 707 090 zł Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (w tym na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami kwota 30 467 zł). 1 349 894 zł Dla niepublicznych szkół i przedszkoli. 1 273 644 zł Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 556 112 zł 298 062 zł Na rozwiązywanie problemów alkoholowych. 165 000 zł Dla niepublicznego żłobka. 144 019 zł Na ochronę i promocję zdrowia poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi. 25 269 zł Wsparliśmy ze środków budżetu miasta w 2016 roku Żagańską straż pożarną – dofinansowanie zakupu mikrobusu z kamerą termowizyjną. Wysokość dotacji 75 000 zł Powiat Żagański – dofinansowanie remontu chodników przy ulicy Piastowskiej. 50 000zł Powiat Żagański – dofinansowanie remontu chodników przy ulicy Kochanowskiego. 30 000 zł Na opracowanie dokumentacji konserwatorskobudowlanej dla Kościoła Świętego Krzyża w Żaganiu. 20 000 zł Parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – środkami na remont kaplicy Bożego Grobu. 20 000 zł Parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – środkami na remont muru cmentarnego. 20 000 zł Żagańską policję – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej dla dzielnicowych. 5 000 zł Miasto Żary – pomoc finansowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania jednego miejsca w Noclegowni w Żarach dla potrzebującej osoby bezdomnej z miasta Żagań. 1 546 zł Urząd Miasta Żagań 15

[close]

Comments

no comments yet