JTB School Excursions to Japan

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Your journey begins by connecting with JTB The biggest travel agent in Japan providing domestic and international excursions, language programs and school tour experiences.

Popular Pages


p. 1

School Excursions to Japan Connecting students to their future with a trusted travel partner

[close]

p. 2

A message from Yasuhiro Tsuboi +PYLJ[VYHUK)VHYK4LTILY /LHKVM1HWHU0UIV\UK)\ZPULZZ As one of the leading travel agencies in the world, JTB takes great pride PUVќLYPUN[OLILZ[ZLY]PJLZ[VTHRLLHJOHUKL]LY`J\Z[VTLY»Z[YH]LSL_WLYPLUJL \UMVYNL[[HISL >LHYLWHY[PJ\SHYS`KLSPNO[LK[VZ\WWVY[`V\UNSLHYULYZ;YH]LSSPUNH^H`MYVTOVTL H[H`V\UNHNLPZHIPNZ[LWMVYHU`Z[\KLU[^OL[OLY[OL`YLJVNUPZLP[VYUV[ 0UHKKP[PVU[V1HWHULZLILPUN[H\NO[PU(\Z[YHSPHHUK5L^ALHSHUKMVYTHU` `LHYZ1HWHUOHZILJVTLPUJYLHZPUNS`WVW\SHY^P[OTHU`Z[\KLU[Z[OYV\NO P[ZMVVKMHZOPVUHUKºJVVS1HWHU»J\S[\YLZ\JOHZ(UPTLHUK4HUNH5V[OPUN JVTWHYLZOV^L]LY[V[OLHJ[\HSPU[LYHJ[PVUHUKL_WLYPLUJLZVMYLHSSPMLZP[\H[PVUZ ;OPZPZHUPTWVY[HU[Z[LWPUHZ[\KLU[»ZNYV^[OHUKLK\JH[PVU 0TTLYZPUNZ[\KLU[ZPUHUL^LU]PYVUTLU[^PSSWYV]PKL[OLT^P[O[OLVWWVY[\UP[` [VTLL[WLVWSL^OVOH]LKPќLYLU[PU[LYLZ[ZHUK]HS\LZHUKOLSW[OLT[VTHRL UL^KPZJV]LYPLZ:VTL[PTLZ[OPZTLHUZZ[LWWPUNV\[VM[OLPYJVTMVY[aVULZHUK [HRPUNVUHUL^JOHSSLUNL3HYNLVYZTHSSL]LY`Z[LW[OL`[HRL^PSSOLSW[OLT ILJVTLTVYLJVUÄKLU[YLZWVUZPISLHUKLUYPJO[OLPYJ\S[\YHSH^HYLULZZHUK \UKLYZ[HUKPUN;YH]LS isLK\JH[PVUHUK^LHYL[Y\S`OHWW`[VJVUULJ[Z[\KLU[Z [V[OPZSPMLJOHUNPUNL_WLYPLUJLHZH[YH]LSWHY[ULY >L^PZO[OH[L]LY``V\UNSLHYULYTHRLZUL^KPZJV]LYPLZ^PKLUZ[OLPYM\[\YL WVZZPIPSP[PLZHUKOLSWZ[VJVUULJ[1HWHUHUK[OL6JLHUPHYLNPVU[OYV\NO [OLPY[YH]LSZ Travel is education, and we are truly happy to connect students to this life changing experience

[close]

p. 3

Why choose JTB? Your journey begins by connecting with JTB The biggest travel agent in Japan providing domestic and international excursions, language programs and school tour experiences SAFETY EXPERIENCE CUSTOMISED SERVICE TRUST NETWORK ‹ 1 ;)YLJVNUPZLZ[OH[ZHML[` PZ[OLU\TILYVULWYPVYP[` for teachers and parents ‹ > L^VYRJSVZLS`^P[OHSS tour suppliers to ensure [OL`OH]LYLSL]HU[ PUZ\YHUJLHUKLќLJ[P]LYPZR THUHNLTLU[WSHUZ ‹ Regular reviews ensure VUNVPUNJVTWSPHUJL ZV[OH[[LHJOLYZJHUIL JVUÄKLU[[OLZLJYP[PJHS areas are covered ‹ The JTB group has over `LHYZVMOPZ[VY`HUK is the largest schools operator in Japan ‹ 6 \YWYVMLZZPVUHSZ[Hќ HYLOPNOS`L_WLYPLUJLK with a detailed knowledge of Japan and an underZ[HUKPUNVM`V\YJVUJLYUZ and needs ‹ We have operated hundreds of successful school tours during our `LHYZVMVWLYH[PVUZPU (\Z[YHSPHHUK5L^ALHSHUK ‹ 6 \YKLKPJH[LKZJOVVSZ KLWHY[TLU[JH[LYZ[V [OLZWLJPÄJULLKZVM[OPZ \UPX\L[`WLVMNYV\W[YH]LS ‹ 1 ;)HYLL_WLY[ZH[ [HPSVYPUNL_J\YZPVUZ[VZ\P[ ^OH[L]LYI\KNL[VYWSHU `V\OH]LPUTPUK ‹ > L^VYR^P[O`V\[V JOVVZL[OLTVZ[Z\P[HISL HJJVTTVKH[PVU ÅPNO[ZVY[V\YJVU[LU[[V LUZ\YL`V\YL_J\YZPVUPZ IV[OZ\JJLZZM\SHUKHZ Z[YLZZMYLLHZWVZZPISL ‹ 6\YVUNVPUNZ\JJLZZ ^P[OIV[OJ\Z[VTLYZHUK I\ZPULZZWHY[ULYZOHZ LZ[HISPZOLK1;)HZHJVTWHU`[OH[WLVWSLJHU[Y\Z[ ‹ All tours are looked after within the JTB group of JVTWHUPLZZV`V\JHUIL JVUÄKLU[[OH[`V\HYLPU safe hands ‹ In addition to school L_J\YZPVUZ1;)PZ[OL preferred travel operator MVYTHU`VMV\YJSPLU[Z» corporate, group, leisure and sporting tours ‹ 1 ;)PZ[OLIPNNLZ[[YH]LS agent in Japan and one of the largest travel THUHNLTLU[JVTWHUPLZ in the world with over 400 IYHUJOLZPUJV\U[YPLZ ‹ 6 \YZPaLTLHUZ^LJHU VќLYWYVK\J[ZHUKZLY]PJLZ [OH[HYLIV[OH[[YHJ[P]LHUK JVTWL[P[P]L ‹ > L\ZLV\YNSVIHSUL[^VYR [VVќLYHYHUNLVM[YH]LS ZLY]PJLZ[VH]HYPL[`VM destinations opening up further opportunities for student travel

[close]

p. 4

Our suggested itinerary 1 The Golden Route – the traditional favourite COURSE: TOKYO – HAKONE / MT. FUJI – KYOTO – NARA – HIROSHIMA ;OPZPZ[OLILZ[^H`[VL_WLYPLUJL[OL.VSKLU9V\[LPU1HWHUMVY[OVZL^HU[PUN[V ZLL[OL¸JSHZZPJ¹ZPNO[Z:[H`PUNPUX\HSP[`Z[\KLU[OVZ[LSZHUKOV[LSZ`V\JHU]PZP[ HSS[OLWVW\SHYSVJH[PVUZPUJS\KPUN;VR`V/HRVUL4[-\QP2`V[VHUK/PYVZOPTH VU[OPZM\UHUKL_JP[PUN[V\Y Tokyo Hakone/ Mt. Fuji Kyoto Nara Hiroshima DAY 1 +LWHY[(<:5AVU`V\Y ÅPNO[[V;VR`V4LL[ our English-speaking assistant and transfer to HJJVTTVKH[PVU\WVU HYYP]HS 6]LYUPNO[PU;VR`V DAY 3 -\SSKH`H[;VR`V +PZUL`SHUKVY+PZUL`:LH ^P[O`V\YKH`WHZZ 6]LYUPNO[PU;VR`V DAY 5 4VYUPUNZPNO[ZLLPUNPU [OL/HRVULHYLHILMVYL [YHUZMLYYPUNI`I\SSL[ [YHPU[V2`V[V 6]LYUPNO[PU2`V[V DAY 2 -YLLKH`[VL_WSVYL;VR`V PUJS\KPUN;VR`V:R`[YLL (ZHR\ZH:OYPUL:OPUQ\R\ HUK(RPOHIHYH 6]LYUPNO[PU;VR`V DAY 4 Travel to Hakone using [OL/HRVULMYLLWHZZ 6UHYYP]HS[YHUZMLY[V OV[LS 6]LYUPNO[PU/HRVUL ILULH[O4[-\QP DAY 6 -\SSKH`2`V[VZPNO[ seeing with private coach and guide visitPUNHSS[OLTHPUZPNO[Z 3\UJO^PSSILWYV]PKLK 6]LYUPNO[PU2`V[V DAY 7 =PZP[5HYHVYZ[H`PU 2`V[VMVYHKKP[PVUHS ZPNO[ZLLPUN 6]LYUPNO[PU2`V[V DAY 9 /LHK[V4P`HQPTH0ZSHUK [V]PZP[0[Z\R\ZOPTH :OYPULHUKYPKL[OL YVWL^H`[V4[4PZLU 6]LYUPNO[PU/PYVZOPTH DAY 11 (YYP]LIHJRPU(<:5A DAY 8 ;YH]LS[V/PYVZOPTH I`I\SSL[[YHPUHUK visit the Peace Park HUK/PYVZOPTH7LHJL 4LTVYPHS4\ZL\T 6]LYUPNO[PU/PYVZOPTH DAY 10 ;YHUZMLYIHJR[V;VR`V MVY`V\YKLWHY[\YLÅPNO[ I`LP[OLYI\SSL[[YHPUVY ÅPNO[ 6]LYUPNO[ÅPNO[ - The Golden Route - The Cultural Road Kanazawa Kyoto Hiroshima Miyajima Island Nara Wakayama

[close]

p. 5

Our suggested itinerary 2 The Cultural Road – a unique experience COURSE: TOKYO – IIYAMA – KANAZAWA – KYOTO/NARA ;OPZ\UPX\LJV\YZL^PSSPU[YVK\JLHZPKLVM1HWHUYHYLS`L_WLYPLUJLKI`ZJOVVS[V\YZ (M[LY[OLL_JP[LTLU[VM;VR`VOLHK[V0P`HTH[VTLL[[OLSVJHSZHUKWHY[PJPWH[LPU ZVTL4PUZO\R\IHZLKMHTPS`HJ[P]P[PLZ;OLUVU[V2HUHaH^H[OL<5,:*6KLZPNUH[LK JP[`VMJYHM[HUKJ\S[\YLILMVYLÄUPZOPUNHTVUNZ[[OLHUJPLU[ZWSLUKV\YVM2`V[V5HYH Tohoku Region Iiyama Tokyo Hakone Okinawa Tokyo Iiyama Kanazawa Kyoto/ Nara DAY 1 +LWHY[(<:5AVU`V\Y ÅPNO[[V;VR`V4LL[V\Y English-speaking assistant and transfer to HJJVTTVKH[PVU\WVU HYYP]HS 6]LYUPNO[PU;VR`V DAY 2 -YLLKH`[VL_WSVYL;VR`V PUJS\KPUN;VR`V:R`[YLL (ZHR\ZH:OYPUL:OPUQ\R\ HUK(RPOHIHYH 6]LYUPNO[PU;VR`V DAY 3 -\SSKH`H[ ;VR`V+PZUL`SHUK^P[O `V\YKH`WHZZ 6]LYUPNO[PU;VR`V DAY 4 ;YH]LS[V0P`HTHHUKZWLUK [OLUL_[[^VUPNO[ZPUH 4PUZO\R\LUQV`PUN[YHKP[PVUHSHJ[P]P[PLZ Includes [PTLMVYZPNO[ZLLPUN 6]LYUPNO[PU0P`HTH DAY 5 Delve into deep traditions with activities such as chopstick and washi WHWLYTHRPUNHZ^LSS HZ:HZHA\ZOPHUKMY\P[ WPJRPUN 6]LYUPNO[PU0P`HTH DAY 6 /LHK[V2HUHaH^H¶^OLYL `V\JHU[Y\S`MLLS[OL LZZLUJLVMHUJPLU[1HWHU Walk the narrow streets HUKLUQV`[OLZPNO[Z 6]LYUPNO[PU2HUHaH^H DAY 7 Join one of the craft HJ[P]P[PLZ[OH[2HUHaH^H PZMHTV\ZMVYPUJS\KPUN OHUKTHKLWVYJLSHPUHUK SHJX\LY^HYLZPSRK`PUN HUKNVSKSLHMJYHM[PUN 6]LYUPNO[PU2HUHaH^H DAY 8 ;HRL[OLI\SSL[[YHPU[V 2`V[VHUKLUQV`HWYP]H[L [V\YPUJS\KPUN2PURHR\QP HUK2P`VTPa\KLYH 6]LYUPNO[PU2`V[V DAY 9 ,_WSVYL2`V[VPUTVYL KL[HPSVY]PZP[5HYH 6]LYUPNO[PU2`V[VVY 5HYH DAY 10 4VYUPUNMYLL[PTLILMVYL [HRPUN[OLI\SSL[[YHPU IHJR[V;VR`V[VTLL[ `V\YL]LUPUNÅPNO[[V (<:5A DAY 11 (YYP]LIHJRPU(<:5A 5V[L!;OPZPZHZHTWSL[V\YVUS`HUK[OLJVU[LU[ZHUKSLUN[OJHULHZPS`ILJOHUNLK[VTLL[`V\YZWLJPÄJI\KNL[VYULLKZ

[close]

p. 6

Optional add-ons Six ways to connect students to educational experiences SCHOOL VISITS 6ULVM[OLILZ[^H`ZMVYZ[\KLU[Z[VLUNHNLHUK THRLUL^MYPLUKZPZ[OYV\NOHZJOVVS]PZP[1;)JHU HYYHUNLLP[OLYOHSMVYM\SSKH`]PZP[Z[VHSVJHSZJOVVS VYJVSSLNL[VZ\P[LP[OLYW\ISPJVYWYP]H[LZJOVVS YLX\PYLTLU[Z :[\KLU[ZSLHYUTVYLHIV\[LHJOV[OLY»ZJV\U[Y`HUK KHPS`ZJOVVSSPML[OYV\NOHJ[P]P[PLZHUKL_JOHUNLZ IV[OH[HNYV\WHUKI\KK`SL]LS;OLZJOVVSZHYL TH[JOLK[VNL[OLY[VLUZ\YLIV[OZPKLZILULÄ[MYVT [OL]PZP[HUKOVWLM\SS`I\PSKHSVUNLY[LYTYLSH[PVUZOPW HOME & FARM STAY /VTLHUKMHYTZ[H`ZHYLHNYLH[^H`MVYZ[\KLU[Z[V PTTLYZL[OLTZLS]LZPU[OLSVJHSJ\S[\YL;OLMHTPSPLZ VќLYLHJOZ[\KLU[WLYZVUHSJHYLHUKH[[LU[PVUHUK OLSW[OLT[VL_WLYPLUJLHUH\[OLU[PJ1HWHULZL SPMLZ[`SL ;OLZ[\KLU[ZHYL[YLH[LKHZWHY[VM[OLMHTPS`HUK [HRLOVTLHSPML[PTLVMTLTVYPLZHM[LY[OL[`WPJHS[^V UPNO[Z[H`;OPZPZVM[LU[OLOPNOSPNO[VM[OL[V\YMVY THU`Z[\KLU[Z CULTURAL ACTIVITIES Japan is full of unique cultural activities that HYLZ\YL[VHTHaLHUKPUZWPYL`V\YZ[\KLU[Z 0KLHZ[VZ\P[`V\Y[V\YJV\SKPUJS\KL" ‹ 1HWHULZLJVVRPUNJSHZZLZPUJS\KPUN:\ZOP HUK:VIHWS\ZZ^LL[ZZ\JOHZ4VTPQP4HUQ\ ‹ / HUKPJYHM[HJ[P]P[PLZZ\JOHZ^VVKISVJRWYPU[PUN MHUWHPU[PUNPUJLUZLIHNTHRPUNVYJVWWLYZPS]LY LUHTLSJYHM[KLZPNUHUKIHRPUN ‹ ( Y[IHZLKHJ[P]P[PLZZ\JOHZJHSSPNYHWO` THUNHKYH^PUNVYHUPTH[PVU ‹ 2PTVUVHUK4HPRVTHRLV]LYZ ‹ :\TVVY:HT\YHP[V\YUHTLU[ZHUKKYLZZ\W

[close]

p. 7

([1;)^LJHUPUJS\KLHZT\JOVYHZSP[[SLPU`V\Y[V\YHZ`V\YLX\PYL>OL[OLY`V\HYL[YH]LSSPUN[V1HWHUMVY[OLÄYZ[[PTLVYH]L[LYHUVMTHU` ]PZP[Z^LOH]LHWYVK\J[VYZLY]PJL[VTHRL`V\Y1HWHU[V\YIV[OLK\JH[PVUHSHUKZ\JJLZZM\S>LHYLJVTWSL[LS`ÅL_PISLHUKJHUVќLYHYHUNLVM JVU[LU[KLWLUKPUNVU[OLMVJ\ZVM`V\Y[V\Y-YVT1HWHULZLSHUN\HNLJSHZZLZHUKOVTLZ[H`Z[OYV\NO[VHY[ZJVVRPUNHUKZWVY[PUNL_WLYPLUJLZ ^LOH]L[OH[ZWLJPHSZVTL[OPUN[OH[^PSSHWWLHS[VH^PKLYHUNLVMZJOVVSHUKZ[\KLU[PU[LYLZ[Z LANGUAGE CLASSES -VY[OVZLMVJ\ZLKVUPTWYV]PUN[OLPYSHUN\HNLZRPSSZ ^LJHUHYYHUNLJSHZZLZHUKSLZZVUZ[VZ\P[HU`SL]LS -YVTV]LYUPNO[SHUN\HNLJLU[YLPU[LUZP]LWYVNYHTZ [VOHSMKH`VULVќSLZZVUZ[OLYLPZHUVW[PVU[VOLSW L]LY`Z[\KLU[PTWYV]L[OLPY1HWHULZLSHUN\HNLZRPSSZ *VTLOVTLMLLSPUNTVYLJVUÄKLU[PU`V\Y1HWHULZL HM[LY\ZPUNP[ÄYZ[OHUKPU1HWHU ATTRACTIONS ;OLYLHYLTHU`H[[YHJ[PVUZWVW\SHY^P[OZ[\KLU[Z VMHSSHNLZHUKPU[LYLZ[Z[OH[^LHYYHUNLPUJS\KPUN! ‹ ;OLTL7HYRZZ\JOHZ;VR`V+PZUL`SHUK ;VR`V+PZUL`:LHHUKVUKLYSHUK PU5PRRV ‹ 6ZHRH(X\HYP\T2HP`\RHU SPECIAL INTEREST For schools wanting special interest tours to Japan, ^LJHUHZZPZ[^P[O" ‹ : WVY[PUNNYV\WZZ\JOHZZVJJLYHUKY\NI` PUJS\KPUNNHTLHUK[V\YHYYHUNLTLU[Z ‹ 0UK\Z[Y`MVJ\ZLK[V\YZ^P[O]PZP[Z[VMHJ[VYPLZMVY H\[VTV[P]LÄZOPUNHUKTHU\MHJ[\YPUNPU[LYLZ[Z ‹ - HYTPUNHUKHNYPJ\S[\YHSPU[LYLZ[[V\YZ[VHYLHZ Z\JOHZ0P`HTH6[H^HYHVY<[Z\TP ‹ >HSRPUN[V\YZPUJS\KPUN[OLILZ[WHY[ZVM[OLML\KHS LYH5HRHZLUKV;YHPS ‹ :RP[V\YZHUKHYYHUNLTLU[Z[V/VUZO\HUK/VRRHPKV

[close]

p. 8

Optional add-ons Connect with priceless educational experiences in unique destinations 3LHYUPUNHIV\[ 6RPUH^H»ZOPZ[VY` OKINAWA – RYUKYU ISLAND CULTURE :[\KLU[ZJHUL_WLYPLUJL[OL\UPX\LPZSHUKJ\S[\YLHUKJOHYHJ[LYVM 6RPUH^H^OPJOPZ]HZ[S`KPќLYLU[[V[OLTHPUPZSHUKZVM1HWHU6\YP[PULYHY` VќLYZHU\UMVYNL[[HISLL_WLYPLUJLPUSVJHSSPML[OYV\NOOVTLZ[H`VYHOHSM KH`ZJOVVSL_JOHUNLLUHISPUN[OLZ[\KLU[Z[VSLHYUTVYLHIV\[6RPUH^H»Z OPZ[VY`J\S[\YLHUKJ\Z[VTZ 6RPUH^HWYLMLJ[\YL^HZVYPNPUHSS`HUPUKLWLUKLU[RPUNKVT[OH[Y\SLKTVZ[ VM[OL9`\R`\PZSHUKZMYVT[OL[O[V[OL [OJLU[\Y`0[OHZH]LY`KPZ[PUJ[ HUK]PIYHU[J\S[\YL^OPJOOHZTHKLP[UV^[OLU\TILYVULKLZ[PUH[PVU MVY1HWHULZLKVTLZ[PJ[YH]LSSLYZ0[PZSVJH[LKPU[OLZV\[OLYUTVZ[HYLHVM 1HWHUHUKPZISLZZLK^P[OH^HYTZ\I[YVWPJHSJSPTH[L]P]PKS`JVSV\YLKJVYHS YLLMZLTLYHSKNYLLU^H[LYZHUKWYPTL]HSMVYLZ[ZÄSSLK^P[O^PSKSPML^OPJO HYLHUPU[LNYHSWHY[VMSPMLVU[OLZLPZSHUKZ IIYAMA – JAPAN’S TRADITIONAL “HOMETOWN” ([YPW[V0P`HTH^PSSLUHISL`V\YZ[\KLU[Z[VL_WLYPLUJL[OL[YHKP[PVUHSJV\U[Y` SPMLVMHUJPLU[1HWHU :[\KLU[Z^PSSSLHYUOV^0P`HTH»ZUH[\YLHUKJ\S[\YL\UPM`[OLSVJHSJVTT\UP[` [OYV\NOHJ[P]P[PLZZ\JOHZOLSWPUNVU[OLMHYT2PTVUV^LHYPUNHUK THRPUN>HZOPWHWLYHUK:HZHA\ZOPHMHTV\ZSVJHSKPZO;OLZ[\KLU[Z ^PSSILHISL[VTPUNSL^P[O[OLSVJHSZHUKOH]LHJOHUJL[V[Y\S`OVUL[OLPY JVTT\UPJH[PVUZRPSSZ 3VJH[LKPU5HNHUVWYLMLJ[\YL0P`HTHPZVULVM[OLML^Y\YHSHYLHZVU /VUZO\[VYLTHPU\U[V\JOLKI`PUK\Z[YPHSPZH[PVU0[PZMHTV\ZMVYTHU` things including its unspoiled nature and landscape, its four distinct seasons HUK[OLMVSRZVUN¸-\Y\ZH[V4`6SK*V\U[Y`/VTL¹^OPJOPZIHZLKVU[OL UH[\YHSILH\[`VM[OLYLNPVU ,_WLYPLUJLSVJHSSPML

[close]

p. 9

,UHISL`V\YZ[\KLU[Z[VL_WSVYLHKPќLYLU[HUK\UPX\LZPKLVM1HWHU^P[O[OLZLWYPJLSLZZLK\JH[PVUHSL_WLYPLUJLZ >OL[OLYP[ILSLHYUPUNHIV\[[OL[YHKP[PVUHS9`\R`\J\S[\YLHUKPZSHUKSPMLPU6RPUH^HVYNL[[PUNIHJR[VY\Z[PJHUKY\YHS1HWHUPUHJV\U[Y`]PSSHNL 1;)JHUWYV]PKL[OLL_WLYPLUJL[VILZ[Z\P[`V\YNYV\W :RPSLZZVUZ TOHOKU – PRESERVATION AND RESTORATION FOR THE FUTURE 9LSH[P]LS`\URUV^UHUK\U]PZP[LKI`V]LYZLHZ[YH]LSSLYZ;VOVR\PZ[OLPKLHS WSHJLMVYZ[\KLU[Z[VL_WLYPLUJL[Y\LY\Z[PJ1HWHU-\Y[OLYTVYLP[VќLYZ Z[\KLU[Z[OLVWWVY[\UP[`[VSLHYUHIV\[[OLYLZ[VYH[PVUHUKYLJVUZ[Y\J[PVU HM[LY[OL.YLH[,HZ[1HWHU,HY[OX\HRLVM 6\YP[PULYHY`VќLYZZ[\KLU[ZZUV^HUKVUZLU]PZP[ZHZ^LSSHZHZLPZTPJ LK\JH[PVUHSL_WLYPLUJLSLHYUPUNHIV\[[OLLHY[OX\HRL[Z\UHTPHUK YLZ[VYH[PVU FEEDBACK FROM OUR CUSTOMERS 6UJLHNHPU[OHUR`V\]LY`T\JOMVY`V\YL_JLSSLU[HUK LѝJPLU[YLZWVUZLZ[VV\YL]LYJOHUNPUNULLKZ;OPZPZ^O` ^LOH]LILLUKLSPNO[LK[OH[^LTV]LKHSSVMV\Y1HWHU ;YPWI\ZPULZZ[V1;)ZPUJL Private school teacher, Queensland WAKAYAMA – A SPIRITUAL EXPERIENCE AND OPPORTUNITY TO WORSHIP NATURE =PZP[PUN[OLZHJYLKZP[LZHUKWPSNYPTHNLYV\[LZPU>HRH`HTH^PSSWYV]PKLHU \UMVYNL[[HISLL_WLYPLUJLMVYZ[\KLU[Z;OLKLLWMVYLZ[ZVM[OL2PP4V\U[HPUZ HYLWVW\SHYMVY[YLRRPUNHUKOHZILLUYLNPZ[LYLKHZH>VYSK/LYP[HNLZP[L :[H`PUNPUH[LTWSLPZHSZVH\UPX\LL_WLYPLUJLHSSV^PUNZ[\KLU[Z[VMLLS SPRL[OL`OH]L[YH]LSSLKIHJRPU[PTL[V `LHYZHNV 0UHKKP[PVU>HRH`HTHVќLYZMHYTOVTL Z[H`ZHUKZJOVVS]PZP[ZHZ^LSSHZMY\P[ WPJRPUNHUKSHJX\LY^HYLWHPU[PUN Cultural activities >LOHKH^VUKLYM\S[PTLHUKHYYP]LKIHJRZHMLS`>LWHY[PJ\SHYS`LUQV`LK [OL@HRH[HI\ULJY\PZL^OPJO^LOHKUL]LYKVULILMVYLHUK^OPJO^HZ ^LSJVTLYLSPLMMYVT[OLOLH[0^PSSZ[HY[WSHUUPUNV\Y[YPWUL_[[LYT HUK^PSSILPUJVU[HJ[^P[O`V\[OLU[VNL[ZVTLX\V[LZMVYÅPNO[ZL[J Public school teacher, Auckland

[close]

p. 10

About us Connecting you with even more on your journey CUSTOMISED BOOKINGS & TOURS HOME AND FARM STAY PROGRAMS ADDITIONAL INFORMATION ([1;)^LHZZPZ[U\TLYV\ZW\ISPJHUKWYP]H[L ZJOVVSZ^P[O[OLPY[V\YZ[V1HWHU(Z[OLSHYNLZ[ VWLYH[VY[V1HWHUV\YYHUNLVMJ\Z[VTPZLK WYVK\J[ZHUKZLY]PJLZPUJS\KL! ‹ ;V\YWSHUUPUNHUKI\KNL[PUN ‹ )VVRPUNZ^P[OHSSTHQVYHPYSPULZZ\JOHZ 8HU[HZ1HWHU(PYSPULZ(SS5PWWVU(PY^H`Z 1L[Z[HY(PY5L^ALHSHUKHUKV[OLYTHQVY carriers ‹ (JJVTTVKH[PVUHYYHUNLTLU[ZMVYOV[LSZ OVZ[LSZ[YHKP[PVUHS9`VRHUZHUKWYP]H[L 4PUZO\R\Z[OYV\NOV\[1HWHU ‹ 1HWHU9HPS:\PJHHUKV[OLY[YHUZWVY[WHZZLZ ‹ ,U[Y`[PJRL[Z[VH]HYPL[`VMH[[YHJ[PVUZZ\JOHZ THQVY[OLTLWHYRZHUKZWVY[PUNL]LU[Z ‹ 3HUN\HNLHUKOVTLZ[H`WYVNYHTZ ‹ 3VJHSZJOVVS]PZP[Z ‹ (\[OLU[PJ1HWHUJ\S[\YHSL_WLYPLUJLZ ‹ Travel insurance >LOH]LILLUHYYHUNPUNOVTLZ[H`WYVNYHTZMVY (\Z[YHSPHUHUK5L^ALHSHUKZJOVVSZ[V1HWHUMVY THU``LHYZ@V\JHU\ZL1;)^P[OJVUÄKLUJLMVY`V\Y OVTLZ[H`WYVNYHTMVY[OLMVSSV^PUNPTWVY[HU[YLHZVUZ! ‹ 1;)VUS`JVU[YHJ[ZWYVMLZZPVUHSHUKL_WLYPLUJLK VYNHUPZLYZMVY[OLWYVNYHT ‹ ( SSOVTLZ[H`MHTPSPLZHYL]L[[LKMVYZ\P[HIPSP[` VUHYLN\SHYIHZPZ ‹ 5L^MHTPSPLZ\UKLYNVYPNVYV\ZJOLJRZILMVYL HJJLW[PUNHU`Z[\KLU[Z ‹ ;LHJOLYZHYLWYV]PKLK^P[OLTLYNLUJ`1;)JVU[HJ[Z in Japan ‹ 1;)^VYRZ^P[O[OLWYVNYHTVYNHUPZLYZVU HUVUNVPUNIHZPZ[VYL]PL^HU`PZZ\LZHUKWYV]PKL MLLKIHJRMVYPTWYV]LTLU[Z OTHER DESTINATIONS >LJHUHSZVHZZPZ[`V\^P[OHYYHUNPUN[YPWZ[V V[OLYJV\U[YPLZ[OYV\NOV\Y^VYSK^PKLUL[^VYR >LOH]LZ\JJLZZM\SS`VWLYH[LK[V\YZ[V,\YVWL(ZPH 6JLHUPHHUK[OL(TLYPJHZMVYSVJHSZJOVVSZ ;V\YPZT0UK\Z[Y`HUK;YHKL(ZZVJPH[PVU4LTILYZOPWZ (NLUJ`TLTILY! ‹ 0U[LYUH[PVUHS(PY;YHUZWVY[(ZZVJPH[PVU0(;( ‹ ;OL(-;(;YH]LS(JJYLKP[H[PVU:JOLTL(;(: ‹ (\Z[YHSPHU;V\YPZT,_WVY[*V\UJPS(;,* 6WLYH[PUNKP]PZPVUZ^P[OPU1;)(\Z[YHSPHHUK 1;)5L^ALHSHUK >LWYV]PKL[YH]LSTHUHNLTLU[ZLY]PJLZ[VV\Y JSPLU[Z[OYV\NO[OLMVSSV^PUNMV\YKP]PZPVUZ! ÷ School & Group Division ¶1;)OHZHKLKPJH[LK ZJOVVSHUKNYV\WZ[YH]LSKLWHY[TLU[^OPJO JH[LYZ[V[OLZWLJPÄJULLKZVM[OLZLJSPLU[Z ÷ International Inbound Tour Operations ¶ WYV]PKPUNSVJHS[V\YHYYHUNLTLU[ZPU(\Z[YHSPH HUK5L^ALHSHUK[V[YH]LSSLYZMYVTV]LYZLHZ destinations ÷ Wholesale Division ¶`V\YZWLJPHSPZ[^OVSLZHSLY to international destinations with hotel and HJJVTTVKH[PVUYHPSWHZZLZ[YHUZMLYZWHJRHNL [V\YZHUKL_JS\ZP]LLZJVY[LK[V\YZH]HPSHISL ÷ Retail Division¶PUHKKP[PVU[VOVSPKH`WHJRHNLZ we also provide general travel services such as HPYOV[LS[YHUZMLYHUKPUZ\YHUJLHYYHUNLTLU[Z for a range of popular destinations

[close]

p. 11

Our global connection 37 Countries and 105 Cities 6\YVWLYH[PVUZHYLZWYLHKV]LYZP_YLNPVUZPUJS\KPUN(ZPH7HJPÄJ,\YVWL[OL(TLYPJHZ*OPUH2VYLHHUK4PJYVULZPH ;OL1;)NYV\WLTWSV`ZV]LYWLVWSLPUJV\U[YPLZHUKJP[PLZZ\WWVY[PUNH]HYPL[`VMJSPLU[MVJ\ZLKHJ[P]P[PLZ STOCKHOLM OSLO COPENHAGEN PRAGUE ROVANIEMI HELSINKI TALLINN FRANKFURT DUSSELDORF AMSTERDAM ST. PETERBURG LONDON WARSAW MOSCOW PARIS VIENNA BUDAPEST GENEVE ZAGREB MADRID MILAN BARCELONA ROME FLORENCE VENICE ATHENS NAPLES DELHI GURGAON SEOUL INCHEON GANGWON-DO GYEONGGI-DO DAEJEON GWANGJU DAEGU JEONJU BUSAN BEIJING SHANGHAI GUANGZHOU HONG KONG MACAU HANOI PHNOM PENH YANGON SIEM REAP BANGKOK PHUKET LANGKWAI PENANG DA NANG HO CHI MINH JEJU-DO TAIPEI MANILA CEBU SAIPAN KOTA KINABALU SHAH ALAM GUAM KUALA LUMPUR SINGAPORE JAKARTA BALI TANGERANG CAIRNS GOLD COAST SYDNEY MELBOURNE WHISTLER VANCOUVER BURNABY RICHMOND SURREY SEATTLE SAN FRANCISCO LOS ANGELES TORRANCE HONOLULU MAUI KONA COQUITLAM BANFF DETROIT CHICAGO LAS VEGAS TORONTO MONTREAL BOSTON NEW YORK WASHINGTON D.C. DALLAS HOUSTON MIAMI ATLANTA ORLANDO AUCKLAND CHRISTCHURCH QUEENSTOWN BELO HORIZONTE CURITIBA RIO DE JANEIRO SAO PAULO JOINVILLE PORTO ALEGRE 0UJS\KPUNHѝSPH[LKZOVWZ

[close]

p. 12

CONTACT JTB Australia Pty. Ltd. Level 18, 456 Kent Street, Sydney NSW 2000 1800 105 451 schoolgroups.au@jtbap.com JTB New Zealand Ltd. Level 5, 191 Queen Street, Auckland, 1010 0800-525-725 japan.nz@jtbap.com

[close]

Comments

no comments yet