Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan/Bahagian/Unit 2016

 

Embed or link this publication

Description

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan/Bahagian/Unit 2016

Popular Pages


p. 1

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN/BAHAGIAN/UNIT JANUARI - DISEMBER 2016

[close]

p. 2

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH BAHAGIAN SUMBER MANUSIA LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN Memaklumkan keputusan pinjaman 1 kenderaan dan pinjaman komputer kakitangan dari tarikh kelulusan permohonan. 5 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sebanyak 29 permohonan pinjaman telah diterima dan diluluskan dan mencapai KPI 100% Pengisian kekosongan jawatan Berdasarkan pengisian kekosongan jawatan bagi 2 daripada tarikh Lembaga Pelantikan 25 hari bekerja - - - - - 100% - - - - 100% - tahun 2016 - sebanyak 7 jawatan tetap telah diisi bersidang. dan pencapaian KPI 100% Sebanyak 40 permohonan diterima di mana 36 Menguruskan Pemberian Taraf Kerja permohonan mencapai KPI yang ditetapkan Berpencen kakitangan yang telah manakala 4 permohonan tidak mencapai KPI 3 disahkan jawatannya kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) satu 30 hari bekerja 100% 100% - - 83% - 0% 95% - - - - memandangkan terdapat lanjutan seperti kelewatan diperakukan oleh ketua jabatan dan bulan (1) sebelum genap tiga (3) lewat pengesahan dokumen permohonan tahun perkhidmatan. Pemberian Taraf Berpencen (PTB). Pencapaian keseluruhan bagi tahun 2016 adalah 90%. Mengemukakan borang dan dokumen pencen yang telah lengkap Pencapaian KPI bagi mengemukakan borang dan 4 kepada JPA dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum bersara (mencapai 90 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% - 100% - - - - - dokumen pencen ke pihak JPA dalam tempoh tiga bulan sebelum bersara mencapai 100% dengan 55/56/58 dan 60) setelah proses jumlah seramai 8 orang bagi tahun 2016 HRMIS dilaksanakan. Piagam Pelanggan Bahagian Sumber Manusia

[close]

p. 3

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH BAHAGIAN PENTADBIRAN AM LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM JAN STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN 1 Memproses mel masuk dan keluar jabatan. 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40,266 mel diterima bagi tahun 2016 dan pencapaian piagam pelanggan adalah 100% 2 Membekal peralatan alatulis kepada jabatan. 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 211 permohonan diterima bagi tahun 2016 dan pencapaian piagam pelanggan adalah 100% 3 Memproses permohonan pembelian aset dan inventori jabatan. 14 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 44 permohonan diterima pelanggan adalah 100% dan pencapaian piagam Mempamerkan senarai jadual 4 tawaran harga kontraktor selepas tarikh tutup tender / sebutharga. 14 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 430 permohonan diterima dan pencapaian piagam pelanggan adalah 100% Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran Am

[close]

p. 4

BIL. PIAGAM PELANGGAN 1 Mengambil tindakan atas aduan kerosakan komputer. MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 TEMPOH PIAGAM STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN 3 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 441 aduan telah diterima sehingga Julai 2016 dan pencapaian piagam adalah 100%. 2 Mengemaskini portal web MPJBT dari tarikh maklumat diterima. 4 hari bekerja Piagam Pelanggan Bahagian Teknologi Maklumat

[close]

p. 5

BIL. PIAGAM PELANGGAN 1 Memproses terimaan bayaran di kaunter. MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH JABATAN KEWANGAN LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 TEMPOH PIAGAM JAN STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN 20 minit (kecuali Musim Cukai) 81% 68% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% Sebanyak 63,717 permohonan diterima. 56,599 (89%) mencapai KPI manakala 7,118 (11%) tidak capai disebabkan ; a) Pertambahan pelanggan membuat bayaran setelah mendapat notis nilaian baru dan Bil Tuntutan Cukai Harta bagi tahun 2016 90% b) Pelanggan ingin mendapatkan penjelasan mengenai nilaian baru semasa pembayaran di kaunter bayaran. c) Pelanggan ingin menjelaskan lebih dari 1 bil (lesen / kompaun / sewaan). d) Talian internet dan system nombor kerap menghadapi kerosakan / “slow”. 2 Mengemaskini maklumat transaksi bayaran dalam talian dan mel. 5 hari bekerja Sebanyak 67,989 permohonan diterima dan telah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% dikemaskini dalam talian dan mel. Pencapaian Piagam Pelanggan bagi 2016 adalah 100% Memproses tuntutan bayaran / wang amanah kepada kontraktor / 3 pembekal / pendeposit dari tarikh invois / tuntutan diterima di Jabatan berkaitan. 4 hari bekerja 78% 90% 97% 90% 94% 97% 94% 98% 91% 95% 91% Sebanyak 10,543 permohonan diterima bagi tahun 2016. 9,721 (92%) mencapai piagam 95% pelanggan manakala 822 (8%) tidak mencapai piagam pelanggan kerana permohonan lewat diterima dari jabatan berkaitan. Piagam Pelanggan Jabatan Kewangan

[close]

p. 6

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN Memproses permohonan pindahmilik 1 Borang I/J individu selepas penerimaan borang yang lengkap. 10 minit Sebanyak 3,787 permohonan telah diterima bagi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tahun 2016. Pencapaian piagam pelanggan bagi 2016 adalah 100%. Memproses permohonan penyewaan 2 dewan dan gelanggang selepas penerimaan borang yang lengkap. 15 minit 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 658 permohonan telah diterima dan pencapaian piagam pelanggan bagi 2016 adalah 100%. Memaklumkan keputusan 3 permohonan sewa premis yang berjaya dalam temuduga. 5 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat 100% Penuh - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33 Permohonan telah diterima dan pencapaian piagam pelanggan bagi 2016 adalah 100% 4 Memaklumkan keputusan rayuan / bantahan cukai harta kepada pemilik. 3 hari selepas keputusan Mesyuarat Penuh 100% - 100% 100% - 100% 100% 100% - Pencapaian piagam pelanggan bagi bulan Januari, Mac, April, Jun, Julai, Ogos dan September 2016 adalah 100%. Tiada - 0% 0% permohonan diterima bagi bulan Februari dan Oktober 2016. KPI bagi permohonan bulan November & Disember masih belum dapat diukur kerana dalam tindakan mesyuarat. Piagam Pelanggan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

[close]

p. 7

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH JABATAN KEJURUTERAAN LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS Mengeluarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) bagi kontrak kerja yang 1 dilaksanakan melalui Tender atau Sebutharga kepada kontraktor dari tarikh kerja diperakukan siap. 14 hari bekerja Memaklumkan keputusan mesyuarat Jawatankuasa OSC bagi permohonan pelan selepas minit mesyuarat diterima seperti berikut: 2 - Pelan Kerjatanah / Infrastruktur - Pelan Pindaan Kerjatanah / Infrastruktur - Pelan Lampu Jalan / Lampu Isyarat / Lampu Taman Permainan 7 hari bekerja Memberikan ulasan kepada agensi teknikal bagi perkara berikut: -Laporan Kajian Kekesanan 3 Lalulintas (TIA) -Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) -Rekabentuk Kemudahan Awam 14 hari bekerja Tindakan ke atas aduan untuk membaiki kerosakan infrastruktur / kemudahan awam 4 Jenis Kerosakan: -Kes Kecemasan -Kerosakan Kecil -Kerosakan Besar 24 jam 14 hari bekerja 60 hari bekerja CATATAN Piagam Pelanggan Jabatan Kejuruteraan

[close]

p. 8

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH JABATAN BANGUNAN LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM JAN STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN Memaklumkan keputusan Mesyuarat 1 Jawatankuasa OSC bagi permohonan Pelan Bangunan selepas minit mesyuarat diterima. 7 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 107 Permohonan diterima bagi tahun 2016 dan pencapaian piagam pelanggan adalah 100% Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC bagi 2 permohonan Pelan Tambahan Ubahan dan Permit Sementara selepas minit mesyuarat diterima. Membuat penguatkuasaan dan pemantauan selepas tarikh 3 pengeluaran Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) - Borang F bagi projek perumahan 14 hari bekerja 863 permohonan diterima bagi tahun 2016 dimana 672 adalah permohonan tambahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ubahan dan 191 permohonan permit sementara.Pencapaian piagam pelanggan adalah 100% 90 hari bekerja 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Pencapaian piagam adalah 100%. pelanggan bagi tahun 2016 Piagam Pelanggan Jabatan Bangunan

[close]

p. 9

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN Memaklumkan keputusan Mesyuarat 1 Jawatankuasa OSC bagi permohonan kebenaran merancang selepas minit mesyuarat diterima. 7 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 99 Permohonan diterima bagi tahun 2016. 96 73% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% permohonan (97%) telah mencapai piagam pelanggan manakala 3 permohonan (3%) tidak mencapai piagam pelanggan Memperakukan pelan kebenaran 2 merancang yang telah lengkap dan mematuhi syarat kelulusan. 7 hari bekerja 38% 50% 77% 100% 0% 33% 100% - 17% 50% 75% 59 Permohonan pelan diterima bagi tahun 2016. - 33 permohonan (56%) mencapai piagam pelanggan manakala 26 permohonan (44%) tidak mencapai piagam pelanggan Memberikan ulasan bagi semua 3 permohonan perancangan yang diterima dari Jabatan / Agensi Luar 7 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 128 Permohonan diterima bagi tahun 2016 dan pencapaian piagam pelanggan adalah 100% Memaklumkan keputusan nama 4 taman / nama bangunan / nama jalan selepas minit mesyuarat diterima. 7 hari bekerja 92% 100% 58% 80% 100% 92% 92% 67% 100 permohonan diterima bagi tahun 2016. 88 0% 100% 100% 100% permohonan (88%) mencapai piagam pelanggan manakala 12 permohonan (12%) tidak mencapai piagam pelanggan Piagam Pelanggan Jabatan Perancangan Pembangunan

[close]

p. 10

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH JABATAN LANDSKAP LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN Melaksanakan kerja-kerja 1 pembersihan pokok tumbang dan sekah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima. TEMPOH PIAGAM STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 135 aduan diterima bagi tahun 2016 mencapai piagam pelanggan 100%. dan Memaklumkan keputusan 2 permohonan tempahan hiasan pokok bunga dan sewaan tapak Hutan Bandar Mutiara Rini. 3 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 254 permohonan diterima pada tahun mencapai piagam pelanggan 100%. 2016 dan 3 Melaksanakan tindakan penebangan / cantasan berdasarkan aduan. Mengeluarkan surat ulasan Sijil Kelayakan Menduduki (CFO) ulasan 4 pelan landskap dan ulasan pelan bangunan dari tarikh diterima dari OSC. 14 hari bekerja 39% 51% 82% 86% 100% 100% 100% 88% 61% 78% 65% 995 aduan diterima pada tahun 2016. 725 aduan (73%) mencapai piagam pelanggan manakala 270 (27%) tidak mencapai piagam pelanggan kerana : 1) 89 aduan penebangan dan cantasan pokok pada bulan Jan & Feb tidak dapat dilaksanakan kerana aduan tersebut melibatkan 25% pihak kontraktor tahunan dan kerja-kerja tersebut bermula 1hb Mac 2016. 2) 151 aduan penebangan dan cantasan pokok pada bulan ogos-disember 2016 tidak dapat dilaksanakan kerana peruntukan bagi pihak kontraktor tahunan dikawasan tersebut telah mencapai harga ceiling dan akan dilaksanakan oleh pihak kontraktor tahun 2017. 14 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 54 permohonan diterima pada tahun mencapai piagam pelanggan 100% 2016 dan Melaksanakan penyelenggaraan 5 taman awam dan laman bagi memastikan keadaan taman berada pada tahap memuaskan. 2 kali sebulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pencapaian tahun 2016 piagam pelanggan adalah 100% bagi 6 Memberi keputusan kemudahan taman rekreasi dan pengindahan. 30 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - - - Pencapaian piagam pelanggan sehingga adalah 100% bagi tahun 2016 Mengemukakan keputusan 7 permohonan pelan landskap dari tarikh lengkap diterima dari OSC. 30 hari bekerja 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 53 permohonan diterima pada tahun 2016 dan pencapaian piagam pelanggan adalah 100% Piagam Pelanggan Jabatan Landskap

[close]

p. 11

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH JABATAN PELESENAN LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN 1 Mengeluarkan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Tidak Berisiko 1 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,284 permohonan diterima sehingga September 2016 dan pencapaian piagam pelanggan 100%. 2 Mengeluarkan Lesen Gerai, Arked dan Pasar 7 hari bekerja 100% 100% - 100% - 100% - 100% 100% 19 permohonan diterima sehingga September 2016 dan pencapaian piagam pelanggan 100% 3 Mengeluarkan Lesen Pasar Malam 3 hari bekerja - - 100% - 100% - - 100% 78 permohonan diterima sehingga Ogos 2016 dan pencapaian piagam pelanggan 100% 4 Mengeluarkan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Berisiko 30 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 113 permohonan diterima sehingga September 2016 dan pencapaian piagam pelanggan 100% 5 Mengeluarkan Lesen Penjaja 60 hari bekerja - - - - 100% - - 100% - 3 permohonan diterima sehingga September 2016 dan pencapaian piagam pelanggan 100% 6 Mengeluarkan Lesen Anjing 60 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Kelulusan Mesyuarat Lesen Premis Perniagaan dan Iklan 60 hari bekerja 94% 93% 90% 91% 99% 96% 100% 8 Permohonan Pembatalan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan 60 hari bekerja 100% 100% 96% 92% 94% 95% 9 Mengeluarkan Lesen Sementara (Promosi) 7 hari bekerja 55% 73% 83% 100% 33% 100% 92% 56% 81% 42 permohonan diterima sehingga Ogos 2016 dan pencapaian piagam pelanggan 100%. 1,066 permohonan diterima sehingga Ogos 2016. 1,005 (94%) mencapai piagam pelanggan dan 61 (6%) tidak mencapai kerana jumlah permohonan yang banyak dan mesyuarat dijalankan hanya sebulan sekali sahaja. 210 permohonan diterima sehingga Jun 2016. 210 (97%) mencapai piagam pelanggan manakala 6 (3%) tidak capai kerana kelewatan pengesahan status premis semasa siasatan dijalankan. 205 permohonan diterima sehingga Sept 2016. 149 (73%) mencapai piagam pelanggan manakala 56 (27%) tidak mencapai piagam kerana peningkatan permohonan diterima semasa musim perayaan dan permohonan diterima tidak lengkap. Piagam Pelanggan Jabatan Pelesenan

[close]

p. 12

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN Kawalan dan pemusnahan kes 1 demam denggi dari tarikh notifikasi yang diterima daripada Pejabat Kesihatan Johor Bahru. TEMPOH PIAGAM JAN STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN 3 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 253 permohonan diterima sehingga Sept 2016 dan pencapaian piagam pelanggan 100% Tindakan pemusnahan serangga 2 LILATI termasuk ulat bulu, lebah dan tebuan dari aduan diterima. 2 hari bekerja 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Tindakan pembersihan rumah kosong / tinggal dibuat oleh 3 kontraktor tahunan yang dilantik selepas notis kacauganggu tamat tempoh. 14 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Aduan berkaitan perkhidmatan 4 perbandaran dirujuk ke Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Am (PPSPPA). 2 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 49 permohonan diterima sehingga Ogos 2016 dan pencapaian piagam pelanggan 100% 74 permohonan diterima sehingga Sept 2016 dan pencapaian piagam pelanggan 100% 337 permohonan diterima sehingga Sept 2016 dan pencapaian piagam pelanggan 100% Piagam Pelanggan Jabatan Kesihatan Persekitaran

[close]

p. 13

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH JABATAN PENGUATKUASAAN LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN Penyerahan tuntutan barang sitaan 1 kepada pemilik setelah mematuhi syarat. 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61 permohonan diterima pada tahun 2016 pencapaian piagam pelanggan 100% dan 2 Tindakan penguatkuasaan selepas tamat tempoh notis. 14 hari bekerja 100% 99% 96% 99% 100% 100% 97% 97% 98% 100% 99% Pencapaian piagam pelanggan pada 2016 adalah 99%. 1% tidak capai disebabkan kes kenderaan 100% buruk yang tidak dapat diselesaikan akibat masalah stor penempatan yang terhad. Terdapat juga aduan yang diluar bidang kuasa dan jabatan tidak mendapat maklum balas dengan cepat. 3 Memproses pelupusan barang sitaan yang tidak dituntut. 90 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - 126 barang sitaan dari Jan-Jun 2016 telah dirujuk - untuk pelupusan dan pencapaian piagam adalah 100% Piagam Pelanggan Jabatan Penguatkuasaan

[close]

p. 14

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS Memproses dan memaklumkan 1 permohonan tempahan peralatan keraian majlis 7 hari bekerja Memaklumkan keputusan 2 permohonan bantuan PPKB setelah kelulusan diterima 7 hari bekerja CATATAN Piagam Pelanggan Jabatan Pembangunan Masyarakat

[close]

p. 15

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN TAHUN 2016 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DIS CATATAN 1 Menyediakan dokumen untuk jualan bagi projek secara sebutharga 14 hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 452 dokumen telah disediakan bagi pencapaian piagam adalah 100% 2016 dan 2 Menyediakan dokumen untuk jualan bagi kerja projek secara tender 30 hari bekerja 100% 100% 100% - - - 100% - - - 100% 100% 23 dokumen telah disediakan bagi 2016 pencapaian piagam adalah 100% dan 8 permohonan telah diterima. 5 (63%) telah mematuhi piagam pelanggan manakala 3 (37%) tidak capai kerana i) kelewatan terimaan semula dokumen asal daripada jabatan pelaksana 3 Melengkapkan dokumen kontrak bagi projek tender 120 hari bekerja - 100% 50% 0% - - - - 100% - - disebabkan terdapatnya dokumen sokongan yang - masih belum terima ii) kelewatan terimaan semula daripada Unit Undang-Undang iii) terdapatanya projek majlis yang melibatkan pihak ketiga (perunding) iv) terimaan dokumen daripada jabatan pelaksana secara serentak dalam kuantiti yang banyak (tender marris) Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Kontrak

[close]

Comments

no comments yet