Service 0317

 

Embed or link this publication

Description

Service jaarboek 2017

Popular Pages


p. 1

www.editoo.nl TC BLERICK -m aart2017 overzicht bestuur en commissies voorjaarscompetitie vrijwilligerswerk cruciaal sponsoraan het woord jeugdhonk persoonlijk: Ton de Leeuw jaarkalender: zet deactiviteiten in je agenda ledenlijst:Jaarboek maart 2017

[close]

p. 2

Pagina 2 www.editoo.nl Van de redactie Beste tennisvrienden, Hoera voor u ligt het jaarboek. De Service is op halve kracht gemaakt door allerlei fysieke problemen van Marianne en mij. Ton moest weer vele uren ondersteunen en Shannen heeft ook een goede bijdrage geleverd. Dus dit geldt meteen als excuus voor alles wat er niet in staat, er fout in staat of verkeerd in staat! Dus geen gezeur. De cover is gemaakt door Yzenna, leerling van het Blariacumcollege. Zij mag terecht trots zijn op deze prestatie. Shannen gaat de redactie versterken. En verder….veel leesplezier. Met sportieve groet, Ton, Mieke, Marianne en Shannen. Belangrijke informatie: De Herendag is dit jaar niet op de tweede maandag in september, maar op vrijdag 8 september. LEDENPASJES 2017 AFHALEN INSCHRIJVEN VRIJWILLIGERSWERK De ledenpasjes 2017 worden niet opgestuurd aan bestaande leden. Deze dienen te worden afgehaald in de kantine. Afhalen en tevens inschrijven voor vrijwilligersactiviteiten kan tijdens openingstijden van de kantine. In elk geval van dinsdag t/m donderdagavond van 19.00 t/ m 21.00 uur en tijdens activiteiten in weekenden. N.B. Pasjes van 2017 zijn nodig om af te hangen en toegang tot het clubhuis te krijgen als er geen bardienst is (oude pasjes zijn niet meer geldig na 1 april). Haal het pasje dus tijdig af!

[close]

p. 3

www.editoo.nl Van de voorzitter Met de feestdagen achter de rug kijken we als bestuur terug op alweer een tennisjaar: de tijd vliegt vooral als je plezier hebt. Als bestuur kijken we redelijk tevreden terug op het verenigingsjaar 2016. Niet al onze plannen c.q. voornemens zijn gerealiseerd maar dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn er heel veel zaken wel tot stand gekomen. Denk aan het thuisblijverstoernooi (90 deelnemers), het Venloosch Alt Toernooi dat ondanks het tegenvallende aantal deelnemers, toch een succes werd vanwege een nieuwe opzet en denk aan het traditionele ‘slappe hand’ toernooi, een promotor van onze club en tennissport. Een lang gekoesterde wens van mij was een zgn. “Wall of Fame”, inmiddels hangt deze in het clublokaal. Upgrading van ons clublokaal, iets waar we trots op mogen zijn, met dank ook aan een aantal zwoegers. De tenniscompetities zijn goed verlopen met zelfs een aantal kampioenen. De voorbereiding van 2017 is in volle gang. Dit vraagt behoorlijk wat organisatiekracht, puzzelwerk en veel werk achter de bekende schermen, onzichtbaar voor de meeste leden. Zeker een woord van dank aan de betrokken commissies. De grote clubactie was een tegenvaller qua inkomsten, daar tegenover staat dat de zegelactie van Plus Benders geïnitieerd door F.v.W. wel een succes genoemd mag worden, waarvoor dank aan Frans. De parkcommissie heeft er ook dit seizoen voor gezorgd dat het park en de banen er keurig netjes bij liggen, ik blijf dit benadrukken, ons visitekaartje. De technische commissie heeft ervoor gezorgd dat zelfs ik nu de muziek en verwarming kan aanzetten, allemaal positieve ontwikkelingen, het enige wat er ontbreekt, is een toename van leden, op een of andere manier gaat dit nog moeizaam. Dat ik in mijn terugblik 2015 nog geroepen heb dat de commissies weer volstromen moest ik 2016 vertellen dat er vacatures zijn, dat baart ons toch echt zorgen. In december 2016 zou de KN LTBclub-App opgeleverd worden, echter deze is nu gepland voor maart/april 2017. Als bestuur wensen we dan ook alle leden een gezond 2017 met veel tennisplezier. Tennisclub Blerick Heymansstraat 103 5927 NP Blerick-Boekend Tel.: 077-382 83 93 www.tcblerick.nl E-mail: info@tcblerick.nl Dagelijks bestuur / secretariaat / ledenadministratie Vastenavondkampstraat 88 5922 AW Venlo-Blerick IBAN NL06INGB0003796298 t.n.v. TC Blerick Pagina 3

[close]

p. 4

www.editoo.nl Wedstrijdcommissie De wedstijdcommissie houdt zich bezig met het plannen/ indelen en organiseren van alles wat met de competities , wedstrijden en toernooien te maken heeft. Wij zoeken enthousiaste mensen die mee willen denken over alles wat met het organiseren van tennis te maken heeft. Voorzitter: Marcel Dumont Jeugdcommissie De jeugdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor en gericht op de jeugd. Wij zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om activiteiten voor en met de jeugd te organiseren. Voorzitter: Sjaak van Bergen Technische commissie De technische commissie houdt zich bezig met alle technische aspecten van de tennisclub, waaronder onderhoud. Voorzitter: Gerard Muileman PR- en redactiecommissie De PR-commissie biedt ondersteuning aan het bestuur en de commissies van TC Blerick op het gebied van publiciteit, communicatie &imago van de club. We informeren onze leden via de website en de Service. We willen onze omgeving bereiken zodat er voldoende instroom van nieuwe leden nu en in de toekomst zal plaatsvinden. De PR- commissie geeft inhoud aan het sponsorbeleid van het bestuur. Enthousiaste leden zijn altijd welkom in de commissie. Wij zoeken ook nog een goede fotograaf. Voorzitter: Mieke de Leeuw Kantinecommissie De kantinecommissie houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met clubhuis/ kantine. Wij zoeken leden die actief en enthousiast willen bijdragen aan het werk in en rond de kantine in een ontspannen sfeer. Voorzitter: Wiedya Tiesen Recreatie- ontspanningscommissie De recreatie- en ontspanningscommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de leden o.a. interne competitie, thuisblijverstoernooi, clubkampioenschappen en zwoegersdag. Wij zoeken enthousiaste leden die mee willen denken om activiteiten gericht op alle geledingen en leeftijdsgroepen te organiseren. Voorzitter: Wiedya Tiesen De Dames-recreatiecommissie valt ook onder verantwoordelijkheid van de ROC. De damesrecreatiecommissie houdt zich bezig met het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor de dames. Contactpersoon: Marianne Janssen BELONINGSSYSTEEM VRIJWILLIGERS Er wordt naast de contributie aan alle seniorleden een vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht van € 30,--. Men kan dit ‘terugverdienen’ door (2 x 2) 4 uur per kalenderjaar bardienst of ander vrijwilligerswerk te doen voor een commissie. Hiervan wordt een registratie bijgehouden door de voorzitter van elke commissie; begin oktober wordt dit aan de penningmeester doorgegeven die dan voor uitbetaling zorgt. In november van het kalenderjaar wordt de terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage en extra verdiensten aan degenen die dit hebben verdiend verzorgt. De juniorleden betalen geen vrijwilligersbijdrage maar kunnen wel vrijwilligerswerk verrichten. Vergoeding voor vrijwilligers (ook junioren): € 2,-- per uur. Voor senioren eerste 4 uur = € 30,-- (restitutie vrijwilligersbijdrage). Voor bestuursleden is er een aparte regeling. Aanmelden voor vrijwilligerstaken kan bij de betreffende voorzitter van een commissie, voor bardiensten loopt dit via het Jibaafhangsysteem. Pagina 4

[close]

p. 5

www.editoo.nl CONTRIBUTIES EN INNING VOOR JAAR 2017 (TC Blerick kent alleen een jaarcontributie) Betaling per incasso:(afhankelijk van de eigen opgave wordt in 1 of 2x geïnd): Inning van de contributie 2017 per automatisch incasso is jaarlijks omstreeks 26 februari (1e termijn). Bij inning in 2x wordt in 2x betaald (2e inning is jaarlijks omstreeks 26 juni). Betaling per nota (toeslag € 5,-- p.p.): Betaling van de nota (eind januari toegestuurd) van het totale verschuldigde bedrag voor contributie moet jaarlijks uiterlijk 26 februari (of binnen 14 dagen na aanmelding als nieuw lid) zijn gebeurd. Wilt U in 2x betalen en/of zonder toeslag dan kan dat alleen door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso. Het ledenpasje krijgt u pas na betaling van de contributie!! N.B. Afmelden als lid voor een volgend jaar dient voor 31/12 te gebeuren, anders worden minimaal €25,- kosten in rekening gebracht!! Contributies (jaarcontributie 2017 + vrijwilligersbijdrage €30,--p.p. voor senioren) : Senioren (ook 65+) p.p. € 120,-- + € 30,-- (geboortejaar 1999 of eerder) Echtpaar/samenwon.per paar € 220,-- + € 60,-- Studerend senior lid p.p. € 90,-- + € 30,-- Junioren v.a. 12 jaar p.p. € 65,-- (1e jaar € 50,--) (ge- boortejaar 2000-2005) Junior (v.a.7 t/m 11 jr.) p.p. € 45,-- (1e jaar gratis) (ge- boortejaar 2006-2010) Niet spelend lid (rustend) p.p. € 30,-- Winterlid (1/10-1/4) p.p. € 50,-- Zomerlid (1/6-1/9) p.p. € 50,-- Toeslag als geen machtiging voor automatisch incasso is afge- geven: € 5,-- p.p. Inschrijfgelden (eenmalig) : Senioren/ Studerende senioren p.p. € 15,-- Junioren p.p. € 5,-- Competitiespelende leden betalen een extra bijdrage, per persoon €10,-per competitieperiode (voor- en/of najaar). Tennisballen voor alle activiteiten, inclusief vrij spelen, worden het gehele jaar door de vereniging ter beschikking gesteld en zijn in de contributie inbegrepen. Kortingsregeling bij aanmelding in de loop van een kalen- derjaar: Aanmelding na: 1/5 = 10% 1/9 = 70% 1/6 = 20% 1/10 = 80% 1/7 = 40% 1/11 = 100% (geen contributie meer in lopend jaar) 1/8 = 50% IBAN bankrekeningnummers In 2014 is het gebruik van IBAN banknummers verplicht geworden. De incasso’s zullen steeds via het IBAN rekeningnummer plaatsvinden. De banken hanteren zogenaamde mandaten die bij de afboeking worden vermeld. Voor leden van TC Blerick die eerder een machtiging hebben afgegeven zijn de machtigingsnummers/mandaten als volgt opgebouwd Mndt-XXXX-1-11-2009 (voor de XXXX is het lidnummer gebruikt dat in de administratie van TC Blerick wordt gehanteerd, ondertekening datum is voor iedereen die al lid was in oktober 2013 = 1-11-2009, ook al ben je pas later dan 2009 lid geworden, voor leden ingeschreven vanaf oktober 2013 staat er dan de werkelijke inschrijfdatum zoals in het systeem van de club). Er zal bij de gebruikelijke incasso’s geen verdere aankondiging gedaan worden dan via de SERVICE. Voor de contributie vindt het incasso plaats omstreeks 26/2/2017 (en bij betaling in 2x, de 2e helft omstreeks 26/6/2017). LESGELDEN VOOR JEUGDLEDEN De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers (Personal Tennis). Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt bij voorkeur eveneens plaats via incasso indien er een machtiging is afgegeven. Tijdstip van incasso is afhankelijk van de startdatum van de trainingen en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt. Pagina 5

[close]

p. 6

www.editoo.nl INSCHRIJVING BARDIENST DIGITAAL 1. Waarom een systeem voor bardienstplanning? TC Blerick bezit banen die het hele jaar bespeelbaar zijn. Bestuurlijk is besloten de kantine gedurende de periode 1 april tot en met 30 september minimaal op dinsdag, woensdag en donderdag, ’s avonds van 19:00 uur tot 23:00 uur open te stellen. Tijdens de competitieweken is de kantine ook nog op vrijdag, zaterdag en zondag open. In de winterperiode is de kantine geopend op de donderdagavond tijdens de wekelijkse tossavond en in oktober ook op dinsdag. Afgesproken is om elk senior competitiespelend lid een verplichte bardienst te laten vervullen. Niet competitiespelende seniorleden kunnen hun vrijwilligersbijdrage terugverdienen met verrichten van een kantinedienst of een andere vrijwilligersactiviteit. De Bardienstplanner is digitaal en biedt alle leden de mogelijkheid om zelf via internet in te schrijven voor een specifieke bar- en/of keukendienst. Voordeel is dat men nu dus zelf een tijdstip en dag kan kiezen waarop het hem/haar het beste uitkomt. 2. Hoe werkt de Bardienstplanner? zijn dagen waarop geen diensten zijn en rode waarop al ingeschreven is. Door met je muis over de dagen heen te gaan, zie je welke diensten nog beschikbaar zijn. Door op een dag te klikken, verschijnen de nog voor die dag beschikbare diensten links in het scherm. Kies je vervol-gens voor de knop INSCHRIJVEN bij de bewuste dienst, dan heb je voor die dienst ingeschreven en zie je dit rechts op de pagina staan. Herinneringsmail: Leden krijgen automatisch een week en een dag voor hun bardienst een e-mail waarin ze worden herinnerd aan hun bardienst. In die mail staat de datum en tijd vermeld dat het bewuste lid bardienst heeft. Ook het sleuteladres en de eventueel overige ingevulde bardiensten van die dag staan in de e-mail. 3. Hulp bij het invullen (voor degenen die geen internet gebruiken). Voor degenen die niet zelf digitaal hun bardiensten kunnen plannen, organiseert de barcommissie een aantal dagen in het clubhuis waarop ter plaatse onder begeleiding kan worden ingetekend, vraag na bij de kantinevrijwilligers. Zorg ervoor dat u uw inloggegevens en e-mailadres meeneemt als u die heeft. Inloggen: De bardienstplanner is op www.afhangbord.nl en via de nieuwe club app beschikbaar. Voor elk lid is er daarom een gebruikersnaam en een wachtwoord beschikbaar en bekend gemaakt aan het lid. Wanneer een lid de eerste keer inlogt, kan hij of zij een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord opgeven. In het vervolg kan met de combinatie e-mailadres en wachtwoord ingelogd worden. Als men nog geen inloggegevens voor het digitaal afhangsysteem heeft of verloren is, kan men dit aanvragen bij Ton de Leeuw (penningmeester@tcblerick.nl). Inschrijven bardienst: Via de menukeuze Bardienst komt men op de bardienstpagina. De groene dagen zijn de dagen waarop nog kan worden ingeschreven, blauwe Pagina 6 4. Spelregels • Alle seniorleden kunnen de vrijwilligersbijdrage “terugverdienen door 4 uur vrijwilligerswerk” • Mocht men een geplande bardienst niet kunnen draaien, dan is men verplicht om deze zelf tijdig te ruilen met een ander lid en de mutatie van tevoren (meer dan 1 week) te verwerken in de Bardienstplanner. • Competitiespelende seniorleden hebben een bardienstplicht (1x bardienst). Dit valt niet onder de vrijwilligersvergoeding. • De ledenpas 2017 kan men vanaf half maart in het clubhuis tijdens openingstijden afhalen. Als men op dat moment nog niet heeft ingeschreven voor de bardienst, kan men dit ter plekke doen bij het hiervoor aanwezige (bestuurs)lid. AFHANGBORD 2017 Via www.afhangbord.nl kan elk lid inloggen om informatie van de club op te vragen. Heb je (nog) geen wachtwoord (meer) om in te loggen, stuur dan een e-mail naar info@tcblerick.nl.

[close]

p. 7

www.editoo.nl Rubriek ‘Persoonlijk’ In deze rubriek laten wij u nader kennis maken met een lid van onze vereniging. Aan de hand van steekwoorden komt u in deze Service meer te weten over: Ton de Leeuw idee, National Geographic, tennis blaadjes en nog veel meer. Muziek: Dire Straits Vakanties: Brazilië, Portugal liefst niet langer dan 2 weken, maar ook weekendjes weg in eigen land Beste tennisser : Roger Federer Beste tennisster: Serena Williams Idool: Mieke Trots op: mooie familie Droom: lang en goed leven samen met Mieke, kinderen en kleinkinderen TC Blerick: super club, prachtig park en fijne leden. BARDIENST / IVA-CERTIFICAAT Beste bardienst-medewerkers van T.C. Blerick. Iedere (vrijwillige) barmedewerker dient in het bezit te zijn van een IVA-certificaat. (Instructie VerantwoordAlcohol schenken) Dit is wettelijk vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Bij eventuele controle moet het certificaat getoond kunnen worden, anders krijgt de vereniging een boete. Uiteraard willen ook wij van T.C. Blerick hier gehoor aan geven en jullie verzoeken mee te werken dit certificaat te behalen. Dit gaat overigens vrij eenvoudig. Via de www.nocnsf.nl/iva kom je op de betreffende site. Lees de tekst aandachtig door (belangrijk), vul uw gegevens in en begin dan met de test. (duur ± 20 minuten) Leeftijd: 70 jaar Woonplaats: Hout-Blerick Lid sinds: 1981 Speelsterkte: 6 Jeugd: woonde van 1953-1964 jaar in Sao Paulo- Brazilië Gezin: Getrouwd en vader van een zoon en dochter en heeft vier kleinkinderen. Opleiding: wiskundig ingenieur TU Eindhoven Werk: Bedrijfsleven AKZO/Enka Breda en Wuppertal en onderwijs: Fontys Venlo en Eindhoven, sinds 2009 met pensioen. Hobby’s: tennis, basketbal, wandelen, puzzelen, tuin, lezen Vrijwilligerswerk tot op heden: 20 jaar penningmeester TC Blerick, wedstrijdcommissie Venloosch alt, vrijwilliger arbeidsparticipatie vluchtelingenwerk Roermond en Venlo. Karakter: directief, betrouwbaar, zorgzaam, laat niets liggen maar pakt meteen aan, what you see is what you get. Eten: bijna alles Drinken: nog nooit koffie gedronken wel baco’s Boeken en tijdschriften: Ereader vooral thrillers, Computer Invullen bij e-mailadres barverantwoordelijke: wiedya_martin@hotmail.com zodat een kopie van het behaald certificaat mij toegestuurd wordt en ik daarmee de voortgang kan bijhouden. Alle certificaten worden door mij verzameld en komen in een map ter inzage in de kantine van onze vereniging. Als naam barverantwoordelijke invullen: Wiedya Tiesen. De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple choice. Wanneer je 16 vragen of meer goed beantwoord, heb je de test succesvol afgerond. Je bent dan een gekwalificeerde barvrijwilliger. Namens het bestuur van T.C. Blerick en de bardienstcommissie hopen wij dat iedereen hieraan mee wilt werken om zodoende verantwoord het nieuwe tennisseizoen 2017 in te kunnen gaan. Bij voorbaat dank, Namens de Bardienstcommissie Wiedya Tiesen Pagina 7

[close]

p. 8

www.editoo.nl MOELEJAN MOELEDICHTEN Omdat ik vind dat dit stadsgedicht van Willem Kurstjens voor velen van ons van toepassing is: AARDIGE JONGENS Aardige jongens waren we, met goddelijke lijven, man, daar kon wat in. We zopen ons vast aan onze krukken. Met sluitingstijd waren we er niet af te rukken en smeekten we de kroegbaas nog even te mogen blijven. Nu ontmoeten we elkaar in priklabs en apotheken, de een met een hartkwaal, de ander met jicht. Ieder kent wel iemand die in de kreukels ligt of bezig is zich van het leven los te weken. Ha, die Henk, hoe is het nog met jou en met Hettie? Ach ja, wat zal ik zeggen, 't kon beter. Alles skelettie!. Dan waren er op de jaarvergadering leden die de vorige Moelejan niet hadden gelezen en daarom voorstellen deden zonder 10 handtekeningen en daardoor PLONS. Een goede voorbereiding is het halve werk. Mensen, mensen, gebruik nu eens je verstand, want: MOELEMOTTO Mensen met ervaring die weten Zonder Moelejan kun je het vergeten dan kun je je doel niet bereiken en achteraf alleen maar sip kijken Met de Moelejan in de hand zet je alle zorgen aan de kant steek je je kop niet in het zand schep je een band ben je een graag geziene klant en ga je fluitend door het land. MOELEJAN Pagina 8

[close]

p. 9

www.editoo.nl Jubilarissen Rectificatie jubilarissen 2017 Op de jaarvergadering in januari zijn er 4 personen gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Dit bleek achteraf niet juist, ze zijn 30 jaar lid. Wel zijn er 3 andere leden die 40 jaar lid zijn en die zijn kortgeleden alsnog gehuldigd, nml. Mieke en Wim Nabben en Hay Cuppen. Proficiat jubilarissen! PLUS BENDERS ACTIE De actie van PLUS BENDERS loopt op zijn einde. Tot nu gaat deze nog niet zoals die van de vorige keer. Dus graag niet vergeten om de zegels die nog tot en met 1 april 2017 te vergaren zijn op tijd in te leveren. Vraag ook eens bij familie en vrienden of deze nog zegels hebben liggen. Ik heb hier de vorige keer goede ervaring mee opgedaan. De zegels dus vòòr 1 april in de ton in de hal van onze kantine deponeren of in mijn brievenbus in de DUMASSTRAAT 11 5924 AH VENLO. Dit kan natuurlijk ook per post. Indien niet anders kan/mag je mij mailen of bellen en kom ik de zegels bij je ophalen. Iedereen die zijn bijdrage aan deze actie heeft gedaan namens de vereniging alvast hartelijk dank. Namens de sponsorcommissie Frans van Wanrooij. Pagina 9

[close]

p. 10

www.editoo.nl PARKREGLEMENT 1. Alle leden, introducés en andere gebruikers van ons park dienen zich te houden aan de regels en reglementen van het Huishoudelijk Reglement (zie www.tcblerick.nl). 2. Het is tijdens competitie en toernooien alleen toegestaan in originele tenniskleding te spelen; ten aanzien van het voeren van reclame op tenniskleding is men gehouden aan algemene door de KNLTB voorgeschreven regels. 3. Aanwijzingen van bestuursleden, park- en kantinecommissarissen, competitieleiders en groundsmen dienen te worden opgevolgd. 4. Competitiewedstrijden, toernooien, lessen en trainingen hebben in deze volgorde voorrang op vrij tennis. 5. Men is verplicht gebruik te maken van het “Digitaal Afhangbord”. Zie Reglement baanreservering. 6. Op de banen mag niet worden gerookt. Ook mag geen kauwgom en ander afval op de baan worden gegooid. 7. Het is verboden om fietsen, brommers, trapauto’s, steps e.d. op het park te gebruiken. 8. Honden zijn in het clubgebouw niet toegestaan en op het park alleen indien kort aangelijnd en niet storend voor spelers of publiek. 9. Balspelen – ook tennis – zijn op het terras en de paden – ook voor kinderen – verboden. 10. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor blessures die men op het park oploopt, noch voor vermissing of vernieling van eigendommen. 11. Bestuursleden, park- en kantinecommissarissen kunnen beslissen, dat onder bepaalde omstandigheden van bovenstaande regels mag worden afgeweken. 12. Bij het overtreden van deze regels kan het recht op spelen worden ontzegd. 13. Het park is in principe het hele jaar geopend, behalve tijdens perioden van (nacht)vorst en opdooi. Gebruik tennisbanen bij 0°C of lager (dus vorst) is alleen toegestaan indien er dui- delijk sprake is van droge banen en geen ijsvorming en gladheid te bespeuren is. Dus ook niet bij een temperatuur net boven 0°C en duidelijk nog opdooi van ijs/sneeuw. 14. De zomerperiode loopt van 1 april tot 1 oktober; de winterperiode van 1 oktober tot 1 april. 15. Gedurende het hele jaar kan men met de (meest recente) ledenpas toegang krijgen tot de hal, kleedlokalen, douches en toiletten van het clubhuis, ook als de kantine gesloten is. 16. In de winterperiode is de kantine alleen geopend tijdens georganiseerde activiteiten. 17. Onder bepaalde omstandigheden kan van artikel 16 worden afgeweken. Reglement baanreservering (via digitaal afhangbord; www.afhangbord.nl) 1. Via de touchscreen (aanraakscherm) in de hal van het clubhuis kan men een baan reserveren met de ledenpas (of een uitgereikte tijdelijke pas). Instructie is op een kaart bij het scherm en via www. afhangbord.nl te verkrijgen. Toegang tot de clubhuishal ook via een pasjeslezer bij de buitendeur. 2. Reserveer zo veel mogelijk op banen, die nog niet bezet zijn, of waarop al langer dan 45 minuten is gespeeld. 3. Verzoek nooit aan spelers om de baan te verlaten als nog andere banen vrij zijn. 4. Men mag slechts spelen op de baan en de tijd waarvoor men heeft gereserveerd. Afhangen is mogelijk met een geldig pasje. 5. Internet reserveren: het is mogelijk om tot 5 dagen van tevoren een tijdstip (45 minuten) te reserveren. Hiervoor heeft men een wachtwoord voor internet verkregen. Via internet (www.jiba-afhangbord.nl/) kan er naar de baanbezetting op elk moment worden gekeken en tevens worden gereserveerd voor een beperkt aantal banen. De reservering dient, door alle spelers (2 of 4 aangemelde via internet), 5 minuten voor aanvang van de reserveringstijd, te worden bevestigd in het clubhuis (anders vervalt de reservering). Hiervoor pasjes door de lezer halen en kiezen voor bevestigen internet reservering. Spelregels (fair-play) afhangen via Afhangbord 1. Reservering via internet: het reserveren via internet betekent dat je gegarandeerd op het tijdstip dat je wenst 45 minuten kunt gaan spelen. Het kan echter zijn dat je op het moment van bevestigen bij het Afhangbord toch een andere baan kiest dan de gereserveerde omdat de baan waarop gereserveerd is bezet is en er een andere baan leeg ligt. Omdat te kunnen doen kan een van de gereserveerde spelers afhangen voor bevestigen internet reservering en daarna kiezen voor wissen (rode knop als pas er doorheen gehaald is). Je kunt dan een andere baan inhangen en hoef je niet de spelers op de eerder gereserveerde baan te verwijderen (wat vaker ergernis opgeleverd heeft). Laten vervallen van de reservering kan ook indien men tot 5 minuten voor aanvang reservering wacht (reservering vervalt dan) en dan een andere baan inhangt. 2. Inhangen via Afhangbord in de hal: als er 4 personen zijn die gaan spelen dan ook alle 4 op dezelfde baan en tijdstip inhangen. Het is niet toegestaan om 2 tijden achter elkaar in te hangen met telkens 2 personen (van de 4) en toch te gaan dubbelen (hiermee zou je 1,5 uur kunnen spelen met 4 hetgeen uiterst onsportief is bij drukte). Het is helaas niet vanuit het systeem te blokkeren omdat het in principe mogelijk is 2 verschillende groepen na elkaar te laten spelen. We rekenen op eenieders eerlijkheid om, in het bijzonder bij drukke avonden, op een juiste wijze af te hangen en geen anderen te duperen. Reglement gebruik tennisballen 1. Tennisballen worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Ook bij zogenaamd vrij tennis. In de hal van het clubhuis liggen ballen. Pagina 10

[close]

p. 11

www.editoo.nl 2. Per baan mogen slechts drie ballen worden gebruikt. De ballen kunnen uit de daarvoor bestemde ballenkist worden genomen of worden anderszins vanuit de bar verstrekt. 3. De ballen blijven het eigendom van de vereniging, mogen niet worden meegenomen, noch worden gebruikt in de hal of tegen de muur. 4. Voor het oefenen tegen de oefenmuur zijn oude ballen te gebruiken. 5. Indien een bal buiten de baan en/of het hekwerk wordt geslagen, is men verplicht deze onmiddellijk te halen of te zoeken. Blijft de bal onvindbaar, dan moet dat worden gemeld bij de barbediende, die voor aanvulling zorgt. 6. De ballen moeten na het spelen niet op de baan blijven liggen, maar moeten in de ballenkist worden teruggelegd, respectievelijk ingeleverd. 7. Het komt helaas voor dat er meer ballen meegenomen worden naar de baan en niet teruggelegd zodat er banen vrij zijn en er geen ballen meer zijn (let op dat als je met 2 of meer man ballen meegenomen hebt dat je dan het teveel teruglegt in de bak). De kwaliteit van de ballen wordt in de gaten gehouden en er worden altijd voldoende goede ballen neergelegd. Het is niet de bedoeling dat men ballen meeneemt of de goede ballen ruilt voor oudere die men bij zich heeft. Reglement baanverlichting 1. Het reserveren van banen met gebruik van baanverlichting geschiedt volgens het Reglement baanreservering. 2. De baanverlichting mag alleen aan en uit worden gemaakt door leden. Wel letten op de juiste gebruikswijze! 3. Er mag alleen van de baanverlichting gebruik worden gemaakt indien er tenminste 4 leden (willen) spelen. Op avonden dat er geen kantinedienst aanwezig is kan er door leden zelf de verlichting worden aangemaakt. Eis is dat er alleen verlichting aangaat als er minimaal 4 leden spelen. Denk aan het uitdoen bij het ver- laten van de baan of er voor zorgen dat nog spelende leden weten dat zij het moeten doen. 4. Instructies voor het aandoen van de verlichting is te vinden bij de knoppen. De linker 2 schakelaars zijn voor baan 1, 2 en 3 en de meest rechtse voor baan 4, 5 en 6 (er is een tussentijd van 5 minuten vertraging voor de lampen van elke schakelaar na inschakelen). Baan 4, 5 en 6 alleen aan te maken als baan 1, 2 en 3 al aangemaakt is. 5. Op zaterdagen en zondagen wordt de baanverlichting niet aangemaakt, tenzij er kantinedienst aanwezig is zoals bij competitie en toernooien. 6. Behalve bij georganiseerde activiteiten mag de baanverlichting niet na 23.00 uur worden gebruikt. Reglement introduceren 1. Ieder lid is gerechtigd niet-leden te introduceren, echter alleen onder de volgende voorwaarden: 2. Degene, die introduceert, dient zelf met de introducés te spelen. 3. De introducés en degene die introduceert, dienen zich gezamenlijk te melden bij de barbediende ter registratie en betaling van het verschuldigde introductiegeld. Indien er geen barbediende aanwezig is, moet men de introductie melden bij de penningmeester en het introductiegeld overmaken op rekening van de club. 4. Het introductiegeld bedraagt per dag of gedeelte daarvan: € 5,00 p.p. voor senioren; € 2,50 p.p. voor junioren. 5. Bij drukte mogen er geen introducés worden geaccepteerd. Degenen, die reeds voordien geïntroduceerd waren behouden op die dag hun recht van spelen. 6. Bestuur, commissarissen of bardienst hebben het recht een introductie te weigeren. 7. Vanaf de tijd dat men geïntroduceerd is heeft de geïntroduceerde dezelfde speelrechten en plichten als een gewoon lid van TC Blerick. 8. Binnen dezelfde dag kan de geïntroduceerde derhalve ook één of meer malen het park verlaten zonder opnieuw weer het introductiegeld te moeten betalen. 9. Degene die introduceert, dient de introducés op de hoogte te stellen van de bij TC Blerick geldende speel- en gedragsregels. 10. Degene die introduceert blijft verantwoordelijk voor een juiste gang van zaken als bovenvermeld, alsmede voor een correct gedrag, kleding en schoeisel van de door hem (haar) geïntroduceerde. 11. Niet nakomen van de hier gestelde regels kan betekenen: a) dat degene die introduceerde in het vervolg niet meer mag introduceren; b) dat degene die geïntroduceerd werd(en) in het vervolg niet meer geïntroduceerd mag (mogen) worden. 12. Bestuursleden, park- en kantinecommissarissen kunnen beslissen, dat onder bepaalde omstandigheden van bovenstaande regels mag worden afgeweken. 13. Niet-leden die zonder introductie door een lid willen tennissen, kunnen een baan huren (indien er voldoende banen vrij zijn en het naar verwachting niet druk wordt binnen 1½ uur) tegen betaling van € 12,50 voor maximaal 1½ uur (betaling aan de bar of aan een aanwezig lid die dit kan afdragen aan de bar of aan de penningmeester op een later tijdstip). 14. Introductie en verhuur van banen is bedoeld voor incidenteel gebruik. Per jaar is slechts een beperkt aantal keren introductie of verhuur aan dezelfde persoon mogelijk. Pagina 11

[close]

p. 12

www.editoo.nl REGLEMENT TOSSAVONDEN 1. Aanvang: De tossavonden vinden plaats op donderdagavond, aanvang 19.00 uur. KNLTB-club App KNLTB ClubApp is in ontwikkeling en gaat steeds meer mogelijkheden bieden. 2. Deelname: Eenieder die lid is van TC Blerick en de leeftijd heeft van 18 jaar of ouder. 3. Het tossen: Donderdagavond is vanaf 18.30 uur de kantine geopend. Deelnemers aan het tossen dienen vóór 19.00 uur het ledenpaskaartje zichtbaar op de eerste bartafel gerekend vanaf de hoofdingang te leggen. Degene die na 19.00 uur wil deelnemen is vooralsnog voor de eerste ronde uitgesloten tenzij hij/zij nog bij onvoldoende deelnemers kan worden ingepast. Voor de eerste ronde van 19.00 uur tot 20.00 uur worden de partijen samengesteld door middel van kaarten. aas - baan 1, 2 – baan 2, 3- baan 3 etc. Hiervoor ligt een spel kaarten gereed in de bovenste lade van de bar. Wie zwart trekt begint met serveren. Rood ontvangt. Kunnen aan de hand van de kaarten geen viertallen worden samengesteld kan respectievelijk een single of in trio worden gespeeld. Indien een persoon overblijft kan ervoor worden gekozen om te rouleren bij een viertal. Na de eerst ronde volgt een korte pauze. Vanaf 20.15 uur start de volgende ronde. Een afgevaardigde van het bestuur - of indien niet aanwezig - een daarvoor aangewezen lid deelt de deelnemers aan de hand van de lidmaatschapskaartjes in op speelsterkte. De indeling vindt dusdanig plaats dat niet twee dezelfde partijen op een avond worden gespeeld. Een eigen ClubApp / KNLTB ClubApp is in ontwikkeling en kan al worden gebruikt. Het vullen met gegevens zoals nieuws en agenda gaat geleidelijk gebeuren. Deze app kun je op https://app.knltb. club/apps/KNLTB downloaden. De App beschikt over de volgende functionaliteiten: Clubnieuws; belangrijke nieuwsberichten zijn zichtbaar in de app. Clubagenda en evenementen; leden krijgen een overzicht van aankomende evenementen in een overzichtelijke clubagenda. Tennismaatje zoeken; met maatjes kunnen leden binnen onze vereniging elkaar vinden en uitnodigen om te tennissen. Bardiensten (moet nog worden ingesteld). Afhangen; leden kunnen via de App een baan reserveren. Verifiëren en wijzigen van basisgegevens (foto, mail & mobiele telefoonnummer). Clubsponsors met logo's. Met de komst van deze App zijn wij als vereniging beter in staat alle leden snel te bereiken met belangrijke clubinformatie. We kunnen leden verbinden met elkaar en maken het samen tennissen eenvoudiger. Voor meer informative over het gebruik van de app verwijzen wij graag naar de website van de KNLTB: www.knltb.club/app. Pagina 12

[close]

p. 13

www.editoo.nl Van het ROC Sommige activiteiten in 2016 waren keigezellig en een groot succes. Voor sommige geplande activiteiten bleek weinig interesse en gingen niet door. Onze vraag aan jullie is wat zouden wij kunnen verbeteren of wat zien jullie graag anders? Stuur een mail naar roc@tcblerick.nl of spreek ons persoonlijk aan. Hierbij wil ik ook Jack Rademakers graag bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren bij het ROC. Helaas is Jack er m.i.v. 1 januari mee gestopt. Dus voel je je geroepen om ons team te versterken dan ben je van harte welkom. Wiedya VRIJWILLIGERSWERK Geachte leden en vrijwilligers, Wij willen nogmaals de mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen onze tennisclub onder de aandacht brengen. Mocht je interesse hebben om wellicht als vrijwilliger in een van de commissies te participeren, of met een bepaald onderdeel waarmee de commissie belast is je vrijwilligersbijdrage terug willen verdienen, nodig ik jullie van harte uit te reageren! Dit kan rechtstreeks naar de afzonderlijke commissies of per mail naar: info@tcblerick.nl E-MAILADRESSEN LEDEN Willen jullie je e-mailadres wijzigen of het bij ons (het bestuur) niet bekend zijnde e-mailadres aan ons doorgeven? Bericht dit dan aan info@tcblerick.nl. Kijk dus even in de ledenlijst na of je e-mailadres nog juist is. Voor de leden waarvan bij ons nog geen e-mailadres bekend is verzoeken wij jullie dit eveneens door te geven aan info@tcblerick.nl. Is je e-mailadres niet juist of is je e-mailadres niet bekend bij TC Blerick, dan mis je de diverse mailings die wij per e-mail toezenden. Lentetoernooi 2017 Maandag: 14.00-15.00 uur 10 april 24 april 1 mei 8 mei 15 mei 22 mei 29 mei Inschrijven vóór 3 april bij: Alice Tietema Ovidiuslaan 1 Telefoon: 077-3872588 E-mail: r.tietema@ziggo.nl Pagina 13

[close]

p. 14

www.editoo.nl JEUGDHONK 2017 Beste jongens en meisjes en beste ouders/ verzorgers. Een nieuw tennisjaar, nieuwe activiteiten en veel tennisplezier. Wat kunnen jullie doen bij TC Blerick? Data activiteiten 2017: Voorjaarscompetitie Tenniskids: ZO 19-3-2017 TCBlerick ZO 26-3-2017 LTC De Kaetelberg ZO 02-4-2017 TC De Snelle Sprong ZO 16-4-2017 LTC Maasbree ZO 11-6-2017 TCBlerick ZO 18-6-2017 HTC Horst ZO 25-6-2017 TC Velden INVITATIE-TOERNOOI De datum wordt nog bekend gemaakt. Je mag iemand uitnodigen om samen met jou te spelen. b.v. Broer, zus, pa, ma, opa, oma, vriend(in) enz. CLUBKAMPIOENSCHAPPEN De datum wordt nog bekendgemaakt. TENNISKIDS feestelijke DIPLOMA-UITREIKING Na afloop van de laatste zomerles met spel, chips en limo. OUDER-KIND TENNIS Iedere zondag van 10.00-12.00uur. TENNISLESSEN Welke dag en tijd wordt na 1 april bekend gemaakt zoals in de e-mail is beloofd. IEDERE DAG Lekker een balletje slaan met een ander lid of tegen de oefenmuur. In de meeste sportclubs in Venlo is een terugloop van leden te zien, helaas ook bij TC Blerick. Daarnaast nemen kinderen deel aan diverse andere activiteiten. Onze oplossing: we gaan in de loop van dit jaar meer samenwerken met andere tennisclubs. In welke vorm we dit precies gaan doen is op dit moment nog niet bekend. Een van de voorbeelden van samenwerking is dat Marlou Roosink, ivm te weinig deelnemers, dit jaar mee doet in Maasbree met de Groene competitie. Gelukkig hebben we wel voldoende deelnemers aan de Oranje competitie.nl: Jasmijn Eulenpesch Kyan Gerritsma Quinn Gerritsma Mocht je nog twijfelen over deelname of wil je onze leden aanmoedigen, dan kun je altijd komen kijken bij onze thuiswedstrijden op 19 maart en 11 juni (aanvang 10.00uur) en je dan alsnog inschrijven voor de najaarscompetitie. Namens de jeugdcommissie, Sjaak van Bergen. Pagina 14

[close]

p. 15

www.editoo.nl Nieuwe Sponsor TennisDirect (official supplier KNLTB) TennisDirect is sinds 2017 trotse sponsor van TC Blerick. Je kunt bij TennisDirect terecht voor de nieuwste collecties tenniskleding, tennisschoenen, tennisrackets & accessoires. Voor 21:00 uur besteld, de volgende dag al in huis! www.tennisdirect.nl Wie is deze sponsor? De grootste online tennisshop van de Benelux en één van de grootste van Europa. De voordelen voor TC Blerick: voordelige inkoop van bijv. ballen (nu Dunlop Elite). Er liggen er nu al 800 in de kelder klaar (eerst de oude US open-ballen opmaken).Toernooisponsoring Venloosch Alt. Waardebon voor alle clubleden aan het begin van ieder tennisseizoen. TennisDirect Winddoek. Veel kortingen op kleding, schoenen, rackets, tassen, snaren en accessoires en op alle merken. 2017- VRIJWILLIGERS BARDIENST COMPETITIE GEZOCHT oproep: Gevraagd vrijwilligers voor de bardiensten tijdens de competitie wiedya_martin@hotmail.com Pagina 15

[close]

Comments

no comments yet