15 Temmuz Neva

 

Embed or link this publication

Description

15 Temmuz Özel Sayılı Neva Dergisi

Popular Pages


p. 1

N EVA 15 TEMMUZ VE MİLLİ İRADE RUHU ÖZEL SAYISI Uluslararası Pendik Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi

[close]

p. 2[close]

p. 3

ĠÇĠNDEKĠLER Ġmtiyaz Sahibi Uluslararası Pendik Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Adına Rafet ERTEKĠNOĞLU Okul Müdürü 2. 15 Temmuz Demokrasi MarĢı 3. Müdürümüz’den 4-5. Tankların Ezemediği Yüreklerin Anısına 6. Bir Güvercin Uçuyor Editör AyĢe Nur ÇALIKÇI 8-9. Ömer Halisdemir’in Kızı Elif Halissdemir’e Mektup Yayın Kurulu RaĢit V. AKIN Rukiye ġAHĠN AyĢe Nur KALKAN Fatma KALYONCU Name YILDIZ Özlem ÇAVUġOĞLU Suela AKBĠLEK Fazilet YILDIZ Muhlis ÖZDEMĠR Kapak Fotoğrafı Reza HEMMATĠRAD Grafik ve Tasarım Salih ġAHĠN Adres Sapanbağlar Mah. Yunus Caddesi No:4/21 Pendik-ĠSTANBUL Tel: +90 216 254 18 99 Fax: +90 216 390 51 38 10. Darbeye Darbe 12. O Gece 13. Ümmet Bilinci ve 15 Temmuz 14-15. Kara Geceler 16. Tek Yürek 17. Önce Müslüman Sonra Türk 18-19.Röportaj 20-21.Barut Kokan Gece 24-25. ġehid’im 26-27. Korkusuz Millet 28-29. 15 Temmuz’un Kadın Kahramanları 1

[close]

p. 4

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı Bir ihanet kalkışması kalpleri yaktı Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet Başkomutan emir verdi: İnin meydana! Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana! Her ne ile meşgul ise hemen bıraktı Yedi-yetmiş bütün millet sokağa aktı Milyonların ayak sesi titretti yeri Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken Namlulara, kurşunlara göğüs gererek Durdurdular alçakları canlar vererek Kimi yaşlı, kimisi genç, kadın kız kızan O gecenin kahramanı destanı yazan Demokrasi destanında şahitler biziz Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz… 2

[close]

p. 5

Dergiler, bizlere hayatı daha geniĢ bir perspektifle görmemize ve yaĢamamıza olanak sağlar. Edinemediğimiz, ulaĢamadığımız bilgiler hakkında barındırdıkları yazılarla bizleri aydınlatan ve yol gösteren birer rehber görevi üstlenirler. Okullardaki örnek çalıĢma ve uygulamaların toplum tarafından bilinir olması toplumsal kabul ve bütünleĢmeyi beraberinde getirecektir. Kurumlar için bilinir ve bulunur olmak iletiĢim ile olanaklı olmaktadır. Dergimizin toplumla iletiĢimde, kendimizi ifade etmede önemli bir araç olacağını düĢünüyorum. Bu bağlamda bu tür etkinlik ve çalıĢmaların toplumla buluĢturulması büyük bir önem arz etmektedir. Yapılandırmacı eğitim sisteminde öğrencilerimiz, eğitimin merkezinde ve tüm etkinliklerin öznesi konumundadırlar. Dergimiz sosyal bilimler alanındaki tarihi hakikatleri günümüze taĢıma noktasında bir köprü vazifesi görecektir. Dergimizin aynı zamanda giriĢimcilik temelinde öğrencilerimize yeni ufuklar açacağına ve yeni buluĢlara olanak sağlayacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Okulumuz köklü geçmiĢi, güçlü kadrosu ve modern binası ile eğitimin yeni adresi olmuĢtur. Okulumuz köklü geçmiĢinden güç alarak sağlam temeller üzerine oturmuĢ, Uluslararası statüsü ile kadim değerlerimizi ve kültürümüzü dünyaya taĢıyan ve sınırları aĢan bir misyon üstlenmiĢtir. Erdemli değerlerin kiĢiliğinde ifadesini bulduğu, bilgisi görgüsü ve nezaketi ile örnek, milli ve manevi değerlere dünyayı iyi okuyabilen, anlamlandırabilen, yorumlayabilen ve kendini buna göre konumlandırabilen, nitelikli nesiller yetiĢtirmeyi hedeflemekteyiz. Bu cümleden olarak nezaket dilini davranıĢ boyutunda zarafetle taçlandırarak ortak bir dil oluĢturmayı amaçlamaktayız. Okulumuz önümüzdeki süreçte, ulusal ve uluslararası arenada akademik, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarındaki baĢarılarıyla adından sıkça söz ettirecektir.. Öznesi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olan tüm baĢarı ve etkinliklerimizin halkımıza ulaĢmasında dergimizin bir köprü olacağını düĢünüyorum. 15 Temmuz milletin iradesine yapılan darbe giriĢimi, milletin cesareti ve azmi ile Ģükürler olsun ki bastırılmıĢtır. Türkiye‟yi hain planları ile iĢgal etmek isteyenlerin kurduğu tuzaklar boĢa çıkmıĢ, bu necip millet canı pahasına hürriyetini kazanmak için meydanlara akmıĢtır. Hak için, adalet için, hainlere dur demek için tereddüt etmeyenler bugün ayakta dimdik durmaktadır. Durmaya da devam edecektir. Sevdası sadece ülkesi olanlar inandıkları hayat uğruna bir tercih yapmıĢlardı o gece… Karanlığa sıkılan kurĢunlara inat, insanların bedenine yürüyen tanklara inat dimdik yürümeyi seçmiĢlerdi o gece… O gece yeniden yaĢamayı öğrendik. En büyük idealin Vatan olduğunu…Bir karıĢ toprağın candan daha değerli olduğunu öğrendik o gece… Derginin hazırlanmasında emeği geçen fedakar öğretmen arkadaĢlarıma ve öğrencilerime sonsuz Ģükranlarımı sunarım. RAFET ERTEKĠNOĞLU Uluslararası Pendik Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 3

[close]

p. 6

Editörden… TANKLARIN EZEMEDĠĞĠ YÜREKLERĠN ANISINA… K aranlığın orta yerinde korkuyu korkutan- Halkın kurĢunları yoktu. AĢkı ve imanı vardı lar vardı. Cesareti kendisine zırh edin- ama… Ellerinden tuttukları çocukları ve eĢleriyle miĢ olanlar ve meydanlara çıkanlar var- zaferi kazanmaya yetecek azimleri vardı. Halkın ce- dı. Ki onlar, özgürlüklerini hainlere çiğ- saretiydi bu ülkeyi zilletten izzete taĢıyan… Cesaret netmeyecek kadar yürekli olanlardı. Hayallerine Türkiye‟ye sevdalı olanların kuĢandığı en çelik zırh- kimse dokunmasın, yarınlarının ufku karartılmasın tı. Ölüme koĢarken kimse gözünü kırpmadı. Tankları diye meydanlara inenlerdi onlar... Onlar ölümü öldü- umursamadı. ren, zulmü devirenlerdi. Ġnananlar ölümü öldürmeye koĢtular. Ġna- Kimse gecenin içinden GüneĢ'in çalınacağına nanlar, ateĢin onları yakmayacağını bildiklerinden inanmamıĢtı. Hainlerin yanı baĢımızda dolaĢtığına... her biri bir Ġbrahim oldular… Karanlık pusuların KardeĢin kardeĢle kırılacağına... Merhametin yerini baĢında nöbet tutmaya meyleden bir milleti yıldıra- nefrete bırakacağına kimse inanmamıĢtı önce... madı hainler… Ruhunu satmıĢ olanlara “zafer bu ġehrin göbeğinde hain bir pusunun ortasında kalan- milletindir” diyenler al bayrağı ezdirmediler… lar kıblesini ĢaĢırmıĢ olanların tuzağındaydı. Vicdan- Namusumuzu çiğnetmediler. larını bir masala kurban edenler, zihinlerindeki labi- rentlerden kurtulup gerçeği bulamadılar. Onların O gece Ankara‟da milleti koruması gereken gerçeği, suni bir dünya kurmak için aldıkları emirdi. tanklar, bu milletin üzerine yürüdü… O gece akıllar Yüreklerini satanların vatanı satmaktan geri durma- tutuldu, o gece insaf ve merhamet susturuldu. O ge- dıkları bir geceydi 15 Temmuz Gecesi… Tankların ce kalbimizden vurulduk önce… Ġçin için kanayan Ģehrin sokaklarında hoyrat dolaĢmalarına Ģahitti Ģeh- yarasına aldırmadı ölümün peĢinden koĢanlar… Ya- rin bütün gül yüzlü çocukları… Anneler Ģahitti… rınları huzur içinde olsun diye, çocukları ağlamasın Babalar Ģahitti hainlerin kurdukları pusuya… diye, bu vatan satılmasın diye meydan okudular ölü- me… Halkına baĢkaldıran, peygamber ocağının bekçileri olamazdı… Vatanı korumaya söz verenler, AĢkı vatan olanlar, hiç yenilmedi. AĢkı bay- halkını kendi topraklarında ölümün kucağına ata- rak olanlar, hiç üzülmedi… Dedelerinden kalan mazdı. Biz sizi ölmeye gönderdik, özgürlüğümüz emaneti kimse hiç kimseye teslim etmedi. için… Biz sizi Ģanlı bir davaya sahip çıkın diye gön- derdik. Ağladık… Kınalar yakarken ellerinize vata- O gece mahĢer… O gece mazlumlar dua- na kurban olun dedik arkanızdan… Kandırılacağını- da… O gece bütün inananlar ayakta… Ezan sesleri zı bilemedik. Sizlerden birçoğu da bilemedi. Kalbi- yükseliyor minarelerden… Sala sesleri yükseliyor mizin kanayacağını bilemedik. Ölmeye kimse bu Türkiye‟den… Millet vatan nöbetinde… Millet elin- kadar hazır değildi… Öldük, öldürüldük. Katiller, de bayrak, dilinde tekbir ile ölme niyetinde… önce kardeĢliğimizi öldürdüler… Hainler, önce yü- reklerini satılığa çıkardılar. Halkı da kendileri gibi Bu millet vatan bölünmesin diye, ülke zifiri yüreksiz sandılar. bir karanlığa teslim olmasın diye Ģehadeti nur gibi kondurur ülkesinin baĢına… Tankların altında haO gece… 15 Temmuz ihanet gecesi… Sınır yalleri ezilse de, ümitlerini devirip dökse de bu tankların ötesinden gelen emre boyun eğenlerin hainlik- lar gazi olmanın Ģerefini taĢır herkes göğsünde… lerini ilan ettiği bir geceydi… O gece cesaretini ku- Yarınlara anlatacak kahramanlık hikayeleri birikir Ģananların alnı ak, baĢı dikti. O gece aĢkın zaferiydi. 15 Temmuz Gecesinde… Tankların sürüklediği ülkemin insanlarının zafere yürüyüĢlerinin kutlandığı bir geceydi o gece… 4

[close]

p. 7

Ġhanetin adıdır 15 Temmuz… Susmayacağımızın, zulme boyun eğmeyeceğimizin ispatıdır. Girift bulmacaları çözdüğümüz bir gecedir 15 Temmuz… EĢkali belli olmayan katilleri deĢifre ettiğimiz bir gece… Dostu düĢmanı tanıdığımız bir gece… Aklını baĢına alanlarla, yüreğini ortaya koyanların aynı safta buluĢtuğu bir gecedir 15 Temmuz gecesi… Bizim meselemizin siyaset olmadığını herkesin anladığı bir gece… Vatanın, ülke bütünlüğünün, birlikte olmanın, özgürce yaĢamanın yeniden anlam kazandığı bir gecedir 15 Temmuz… Hainlerin hizmetkarları! Bu ülke bizim… Aklını bir meczuba teslim etmiĢ olanlar! Bu millet bizim… Yüreğini karartanlar! Bu topraklar bizim… Ve emin olun bu millet, bu necip millet, ruhunu satmamıĢ olan bu millet vatanı böldürmeyecek… Düğüne gider gibi gideceğiz ölüme… Yarınlarımız babalarının, kardeĢlerinin, annelerinin kahramanlık destanlarıyla büyüyecekler… Ve hiçbir çocuğun hayalleri tankların altında ezilmeyecek. Bu böyle biline… AyĢe Nur MENEKġE ÇALIKÇI 5

[close]

p. 8

BİR GÜVERCİN UÇUYOR Öyle bir gün düşün ki kor ateşiyle yoğrulan yüreklere bir damla su olmaya uçan nice yiğitlerimizin kanlarının al bayrağa karıştığı.. Muhafaza ediyordum avuçlarımda ak güvercinimi. Yalvarıyordum boğazım yırtılırcasına... Karanlık gecenin semasında zerdenişlerin, haykırışlarına şahid oluyorum. Peygamber ocağında ağabeyimin gergin, sert sesinde hayat bulurken umutlarım, tankın önündeki kahramanın kalbi kadar emindi.Gözyaşlarım tüm benliği ile uzaklaşırken spikerin şakaklarında barınmaya can verirdi. Gönül bağları kenetliyken ezelden birbirine na- sıl silah tutsun asker polisine? Bu gördüklerimle ızdı- rablanan gözlerim, hançer vurur aileme olan hasre- time. Kuşandı al bayrağını halk, direndi hainler ordu- suna. Lakin iliklerimde hissediyordum acıyı, on sekiz yaşında ki bir kızın meydana koşan babasına olan seslenişinde, kamyondaki teyzemin manidar örtü- sünde, tankın altında ki ağabeyimin nefes alıp veri- şinde ve bu millet yaşadı kahramanlığı Ömer Halis Demir'inde... Erlerimiz hain plandan bir haber iken silah tutan sert ellerin ardında minik yüreğinin öz- gürce nefes almasına engel olan hainler için yaşasın cehennem. Şahid ol ak güvercinim.Aşığım ben bu ülkenin milletine, çaresiz bir erin elindeki silahı alıp kardeşim rüzgarıyla savuran ağabeylerimin mertliği- ne.Şehadet meltemi esiyordu yurdumun her köşe- sinde.İşte güvercinim kıpırdaşıyor yine. Gözpınarla- rım doluyor iken artık diz çöktüm gözyaşlarım karşı- sında.Açıyorum birer birer parmaklarımı, sal kanat- Ey beyaz örtüsü üzerinde yiğitlerim! Masur larını yol al sonsuzluğa, bu ülkenin demokrasisinin Cengiz'im, Mehmet Acar'ım , Halil Kantarcı'm, Ömer anısına… Halis Demir'im..Kapanmıyor pencereleri üstlerine milletinin.Sizler şehitlik yolunda zafere koşarken biz- Doğuda nice ülkenin insanı gönül bağlamış aziz ülke- lere durmamayı, yılmamayı, korkmamayı öğretensi- me, tut elimden al beni de aziz hürriyetine dercesi- niz. Miras bıraktığınız anılarınız bir bir işlerken zihin- ne... Bu millet korkusuz, bu millet cesur, bu millet lere, bu gençlik durmayacak, yılmayacak, korkmaya- inançlı. cak. Ne mutlu Türk'üm diyene... 6

[close]

p. 9

BTAOYPRRAAKKL,A RIEĞEBRAYRUAĞKR YAP UNA AN ÖLE NÜSTVÜANRDSEAKİVAKTAANNDDIIRR..! 7

[close]

p. 10

ÖMER HALĠSDEMĠR’ĠN KIZI “Allah yolunda öldürülenlere ,‟ölüler‟ demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, lakin Siz anlayamazsınız”(Bakara, 154) Selamun Aleyküm Kardeşim, Ben,kuş misali havada süzülen Al bayrağın inmemesi için,onurlu ve şerefli bir şekilde yaşayabilmem için,Asımın nesli için Şerefiyle Şehit olan babanın,çok sevdiği vatanında yaşayan bir gencim.Hemen hemen aynı yaşlardayız.O karanlık gecede yaşadığımız korku aynı.Sonrasında yaşadığımız acılara gelecek olursak da maalesef senin acın,hüznün benimkinden çok ağır.Fakat,babanla duyduğun şeref ve onur da bir o kadar güzeldir eminim.Biliyorsun babanın o geceki Kahramanlığından sonra adına çok şarkılar ve şiirler yazıldı.Her birisini dinlerken,babasına düşkün bir kız çocuğu olarak aklıma hep sen geldin.O anlarda hep, sana sıkıca sarılmak istedim,acını az da olsa hissettiğimi bilmeni,babana ve size duyduğum minneti sana karşı dile getirmek istedim. Bir gün haberlerde baban için,Kahraman Şehit Ömer Halisdemir için senin okuluna güzel bir köşe yaptıklarını gördüm.Sonra senin yerine koydum yine kendimi. Her teneffüs istisnasız her teneffüs o köşeye gidiyordur.Babasının resmine bakıp hem yokluğunun acısını,hem de böyle bir babanın kızı olduğu için duyduğu şerefi,onuru babasının gözlerine bakıp anlatıyordur. Diye düşündüm. Ama şunu da sakın UNUTMA ! Bizler,babana ve tüm 15 Temmuz Şehitleri’ne,Gazilerine veya o gece Vatan davası uğruna gözünü kırpmadan tankın,topun karşısında duran Kardeşlerimize,Abilerimize,Ablalarımıza minnettarız.Başta da yüreğindeki acıyla birlikte başın dik VATAN SAĞOLSUN diyen sana ve tüm şehit ailelerine minnettarız. 8

[close]

p. 11

ELĠF NUR HALĠSDEMĠR’E Elhamdülillah el birliğiyle Vatanımızı koruduk.Tek üzüntüm bu dava uğrunda Rabbim bizlere de Şehit olabilmeyi nasip eylemediği içindir.Yani Kardeşim,senin babanın makamı öyle yüce ki.Rabbim hem ona bu dünyada,bu uğurda böyle Kahramanca şehadet şerbeti içmeyi nasib etti.Hem de ahiretteki yüce makam olan Şehitliği. Lütfen,Sakın kendini babanı bir daha göremeyecekmiş gibi, ona bir daha sarılamayacakmış gibi hissetme.Çünkü sen babanı inşallah ahirette cennetten sana kollarını açmış olarak göreceksin.Orada bir daha ayrılmamak üzere babanla buluşacaksın Kardeşim. Baban,biz Gençlere VATAN uğrunda ölmeyi öğretti.Şimdi sıra bizde.Bizlerde inşallah tüm dünyaya Vatan uğrunda yaşamayı öğreteceğiz.Vatanımızı daha ileriye,durmadan ileriye götüreceğiz diyor ve seni sevgiyle,minnetle kucaklıyorum. Rabbim Tüm 15 Temmuz Şehitlerimize rahmet eylesin.Mekanlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin.Rabbim her birinizden Razı olsun. Sevgi ve Selamlarla.Allah’a emanet ol Kardeşim. HĠCRAN KORKUTLU A10/C 9

[close]

p. 12

DARBEYE DARBE Ü lkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk Sen yine sevdandan vazgeçme Bilirsin sevda büyütür insanı Y a Allah Bismillah, Allahu Ekber Kahraman milletim meydanda bekler İhtilal mi darbe mi? Gündüz hangisi gece hangisi Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti İçin yanarken içtiğin su gibi Kana, kana doyasıya Tadını anlat desem Şahadetin tarifi olur mu ki? Ç ok çok erken okundu sela Bin vurup bir vurulmadan Ve sen öldüğünü anlamadan… Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara Selam olsun Nene hatunlara, Şerife bacılara Selam olsun aksakallı yiğit delikanlılara Selam olsun ölüme meydan okuyan koca yürekli insanlara H elal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi anlara Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara Y azıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara Yazıklar olsun vatan elden giderken kaygısızlara Yazıklar olsun varlığımıza diş bileyen namussuzlara Ve hakkımız haram olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara Çağla KAYNAK 12/A 10

[close]

p. 13

S E L A M O L S U N 1 5 T E M M U Z K A D I N L A R I N A 11

[close]

p. 14

yürekleri parçalayan bir ses yükseliyor o gece. ‘Koşun Abdülhamid‘i Sıcak deviriyorlar. ve yorucu bir yaz gününün ardından insanlar yavaĢça evleri- ne çekiliyor, gelecek gü- nün kaygısı daha Ģimdi- den sıcak olan havayı daha bir bunaltıcı kılıyor. Halbuki kimsenin haberi yok güneĢin batmasıyla ülkeyi esir alacak zifiri karanlıktan. Hiçbirinin ha- beri yok bu gece yazacak ola- cakları destandan. Derken güneĢ eteklerini çekiyor semadan, vakit gelmiĢtir kurtlar çıkmaya baĢlıyor ininden yavaĢ yavaĢ. Postallarının değdiği yerden ihanet çıkıyor, ölüm çı- kıyor, kalleĢlik çıkıyor. Yıllarca ezber- lenmiĢ yalanlar, haksızca yerleĢilen ma- kamlar en kötüsü de imanla yoğurdukları- nı zannettikleri o imansız ruhlar. O gece en uzun geceyi yaĢıyor halk, düĢmana helal kılın- mıĢ kurĢunlar kendi evlatlarının göğsünde parçalanıyor. 15 Temmuz gecesi Ġstanbul bir kere daha fethediliyor. GüneĢin batmasıyla Ġstanbul tekrardan Constantin oluyor. KarĢıla- rında asker kıyafetleri ile dikilmiĢ dilini, dinini, ırkını anlayamadıkları insanlar beliriyor. Aynı sudan içtik, aynı ekmeği yedik, aynı sıralarda oturduk. Peki neden namlunun ucu ne- den iman dolu göğüslere çevrilmiĢ. Bu deden değil mi sana elini uzatan, annen değil mi tankla üzerinden geçtiğin. Abin neden nefes almıyor yeğenlerin Ģimdi öksüz mü kaldı? Babana ağlayan kardeĢini neden sırtından vurdun, ne zaman Allah‟ın verdiği canı almak sana düĢtü. Bu topraklarda yoğrulmadı mı bedenin sen ne zaman böyle bir insana dönüĢ- tün. Allah istemediği sürece yaprak bile yerinden kımıldamaz. O gece Constantin bir ke- re daha fethedildi. Ġnsanların üzerine tankları süren kalleĢler güneĢin doğmasıyla gecenin karanlığı gibi yok olup gideceklerini fark edemediler. Silahı, kullandığı tankı bastığı top- rak bu millete ait. O gece meydanda Yavuzlar, Kanuniler, Selimler, Muratlar vardı. Ülkele- ri uğruna Ģehadet Ģerbetini son damlasına kadar içen gençler vardı. Selam olsun o gençle- re. Cihat için sevdiklerini geride bırakıp giden o geçlere. Selam olsun Ulubatlı Hasan dan Astsubay Ömer Halisdemir e. ġehidim adın destanımızın adı. Ġsmin doğmuĢ ve doğacak çocuklarımızın adı. Bu millet var olduğu sürece attığın o kurĢun kalbimizde. Bu millet var olduğu sürece bu destan dilimizde. Sen merak etme bu millet hala yerinde. Ġslam ın son kalesinde. ġafak sökmeye baĢlıyor , güneĢ kızıllığıyla sarıyor etrafı. Uzun bir gecenin ardından yaĢlı gözler , gülümseyen dudaklar. Uyuduğu zannedilen bir milletin uyanıĢına Ģahit olu- yor dünya… Zehra Nazlı ġEKER A10\D 12

[close]

p. 15

Ümmet olmak kardeĢ olmak demektir.Birbirine sımsıkı kenetlenmektir ümmet olmak.Zorluklara birlikte göğüs germek demektir.Ġinsan ümmetin bir parçası olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Ümmet olmak tek bir vücut olmaktır.Ama aynı zamanda bu vücuttaki bir parça olduğunun farkında olmaktır.Aynı yöne bakmak, aynı yöne yürümektir ümmet olmak.Ve aynı hedefe kenetlenmektir.Aynı kelimeleri konuĢmak demektir ümmet olmak .Farklı dillerde de olsa .Ve aynı yöne secde etmektir.Ġnsan ümmetin bir parçası olduğunu unutmamalıdır.Çünkü bu değer unutulursa tek vücut olma çabası boĢunadır.Siz hiç sağ ayağı bir yöne yürüyen,sağ gözü baĢka Ģey gören vücut gördünüz mü? ĠĢte bu değeri unutmak bu vücudun yıkılması demektir. Bu değeri unutmak düĢmanların yolunu açmak demektir. Bizim bu ayakta tutmaya çalıĢtığımız vücut öyle bir mucize ki anlatmaya ne sayfalar ne de kelimeler yeter.Bu vücut bazen kol kanat gerer zor durumdakilerine,bazen düĢmanları püskürtür, bazen ihtiyacı olana yardım eder.Ama hiçbir zaman bıkmaz usanmaz.Çünkü bu vücut kardeĢlerine el uzatır.Siz hiç kardeĢinden bıkanı duydunuz mu? Ben duymadım iĢte bu vücudu kıyamete kadar ayakta tutmak yine bizim elimizde. Gelecek nesillere eğer bu ümmet Ģuurunu aĢılarsak ne mutlu bize. O zaman korkmamalıyız çünkü muhakkak ki bu vücut kardeĢlikten güç alacak konuĢacak ve aynı yöne secde edecektir. Bu vücudun mucizesine biz en yakın zamanda Ģahit olduk.15 temmuz 2016 tarihin- de.Hainlerin Türkiye için kazdığı çukura Allah‟ın yardımıyla onları soktuk ve üzerlerine toprak atmaya hala da devam ediyoruz. Onlar bu çukuru kazarken sadece bir Ģeyi unutmuĢ- lar ama aslında bu unuttukları Ģey en önemli Ģeydi ümmetin kardeĢ olduğu ve tek bir vücut olduğu. ĠĢte o gün bu vücut dört bir yandan saldıran o hainlere tek baĢına karĢı koymayı ba- Ģardı, sahip oldukları ümmet Ģuuruyla.Ve öyle bir Ģekilde gömdü ki hainleri o çukura . Ne kadar çabalarlarsa da çıkmak için iĢe yaramayacak artık. Çabaladıkça daha da derinleĢecek çukur ,derinleĢtikçe hain- leri yok edecek. ĠĢte biz o gün ümmet olduleri o çukura.ġimdi yapmamız Ģuurunu gelecek nesillere de cut olmayı onlara da öğrethakkıyla yarine getirebilirkıyamete kadar ayakta mize bu Ģuuru güzelce ğumuzu hatırlayarak gömdük haingereken tek bir Ģey var.O ümmet aĢılayıp kardeĢ olmayı tek vümek. Eğer bu görevimizi sek muhakkak ki bu vücut duracaktır. Rabbim hepiaĢılamayı nasip etsin. Fatma Z. KESKĠN U9/C Ümmet Bilinci Ve 15 Temmuz 13

[close]

Comments

no comments yet