SMART Online ฉบับที่ 201 ประจำเดือน มกราาคม-มีาคม 2017

 

Embed or link this publication

Description

SMART Online ฉบับที่ 201 ประจำเดือน มกราาคม-มีาคม 2017

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

ภาพบน : มลู นธิ ริ ณรงคเ พอื่ การไมส บู บหุ รี่ จดั เสวนาสอ่ื มวลชน เรอ่ื ง ขอ เทจ็ จรงิ “บหุ รไ่ี ฟฟา อันตรายมากกวาที่คุณคิด” นําเสนอขอมูล จากรายงานของ US Surgeon General 2016 : The FACTS on E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults ณ หอ ง ประชุมกรมประชาสัมพันธ ถนนพระราม 6 กรงุ เทพฯ สอ่ื มวลชนและเครอื ขา ยนกั รณรงค ใหความสนใจเปน อยางมาก ภาพกลาง : การอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารนกั เรยี น แกนนําจังหวัดลาํ พูน เรอ่ื ง “ผลิตส่อื รณรงค เพื่อการไมสูบบุหรี่ Gen Z Academy : Young media producer “คลิปแบบ ไหน โดนใจ Gen Z ใคร ๆ ก็ Like ใคร ๆ ก็แชร” จัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลาํ พนู รว มกบั มลู นธิ ริ ณรงคเ พอื่ การไมส บู บหุ ร่ี ระหวา งวนั ท่ี 17–19 กมุ ภาพนั ธ 2560 ทผี่ า น มา ณ โรงแรมเฮอื นดาหลา รสี อรท จ.ลาํ พนู ภาพลาง : ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อ การควบคุมยาสูบ จัดสัมมนา “เสียงเรียก รองถึง สนช. โคงสุดทาย พ.ร.บ.ควบคุม ผลิตภัณฑยาสูบ” โดยมีนักวิชาการหลาก หลายสาขามารวมกันสงเสียงถึง สนช.ผาน รา ง พ.ร.บ.ฉบบั ใหมอ อกเปน กฎหมายปกปอ ง เยาวชนจากบุหร่ี พคควบวากบมบั คปเคขมุรลาะยวื่อเาทสนสาศบูไรหไดทวแท เ้งัลกุกใะนีย่ วกวแันิจกลกทับะร่ีกตราามรง www.smartonline.or.th บรรณาธิการ : ประกิต วาทีสาธกกจิ บรรณาธิการจดั การ : แสงเดอื น สุวรรณรศั มี กองบรรณาธิการ : สมปอง ดวงไสว, ประเสรฐิ ผลติ ผลการพิมพ, แกว วิฑรู ยเธียร, สรญั ญา บุญโสม, สุขฏพิ จน พรศรี หรสิ ร ทวพี ฒั นา, พชรพรรษ ประจวบลาภ, วรวรรณ จริ ธนาพฒั น, เพญ็ ประภา ชริ ะกลุ , อรุ พี จลุ มิ าศาสตร, เบญจณี บนิ ซนั องั คณา มานจุ มั บรรณาธกิ ารศลิ ปกรรม : สุขสนั ต เสลานนท สํานกั งานมูลนิธริ ณรงคเ พอื่ การไมส บู บุหร่ี เลขท่ี 36/2 ซ.ประดิพทั ธ 10 ถ.ประดิพทั ธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2278 1828 โทรสาร. 0 2278 1830 http://www.ashthailand.or.th

[close]

p. 3

บทบรรณาธกิ าร : ศ.นพ.ประกติ วาทสี าธกกิจ ไมส ูบบหุ รี่ในบาน : เลกิ สูบงา ยข้นึ ขณะน้ี สสส. กระทรวงสาธารณสขุ และภาคเี ครอื ขา ย ตางชว ยกนั รณรงคในโครงการ “3 ลา น 3 ป เลกิ บหุ ร่ที ั่วไทย เทิดไทองคราชัน” ผมมีขอเสนอใหพิจารณา ซึ่งคิดวาจะมีประโยชนตอ โครงการนมี้ ากในความเห็นของผม เม่ือสองปกอน รองศาสตราจารย พญ. Renee Biltoun จากมหาวทิ ยาลัยซิดนีย บรรณาธกิ าร ของ Journal of Addiction, บรรยายเรอ่ื ง “การเลกิ สูบบหุ ร”่ี ทีร่ ามาธิบดี มที ัง้ อาจารย แพทย นกั ศึกษาแพทยเ ขา ฟง หลังบรรยายเสร็จ เขาพูด ฝากทงิ้ ทายวา “ถาคณุ จาํ อะไรท่ีฉนั พูดในวันน้ีไมไดเลย ขอให จําไปเพียงอยางเดียวคือ บอกใหคนสูบบุหร่ีไมสูบในบาน จะ ชวยใหเ ขาเลิกไดงา ยขึ้น” ทอ่ี เมรกิ าและออสเตรเลยี เขาเฝา ระวงั อตั ราการสบู บหุ ร่ี ในบา นมาตลอด มลู นธิ เิ ราก็พยายามรณรงคเ ร่อื งน้ี แตก ระแสยงั ไมก วา งพอ ผมไดเ สนอในทป่ี ระชุมคณะทํางาน โครงการ 3 ลาน 3 ป ให อสม. ท่เี ชญิ ชวนคนสบู บุหรี่ใหเลกิ สบู ขอใหแ นะนาํ ทุกคน วา การเลกิ บหุ รข่ี อใหเริม่ โดยทุกคนไมสบู ในบาน ซึ่งจะเปน รูป ธรรมเตอื นใจผสู บู บหุ รท่ี เ่ี ขา รว มโครงการ ทส่ี ดุ ทา ยจะทาํ ใหเ ขา เลิกงายข้นึ มีงานวิจัยท่ีทํากับผูสูบบุหร่ีท่ีเขาโครงการเลิกบุหร่ีของ ชมุ ชน นา จะคลา ยคลงึ กบั โครงการของเรา เขาตดิ ตามผสู บู บหุ รี่ 4,963 คนเปน เวลา 5 ป พบวา คนที่ไมสบู บุหร่ีในบานเลิกได รอ ยละ 28 เทยี บกับคนทีย่ งั สบู บหุ รใี่ นบานทเี่ ลิกไดร อ ยละ 16 การไมส ูบในบา น ทาํ ใหอัตราการเลกิ ไดสงู ข้ึน สว นการทค่ี นไมส บู บหุ รใี่ นบา นเลกิ ไดม ากขน้ึ คงจะจาก หลายสาเหตรุ ว มกนั รองศาสตราจารย พญ. Renee Biltoun เชอ่ื วา เปน การเกดิ กตกิ า เตอื นใจคนสบู บหุ รท่ี กุ ครง้ั ทเี่ ขาจะสบู บหุ รี่ เปรียบเทียบกับคนท่ียังสูบบุหรี่ในบาน เคร่ืองเตือนใจท่ีจะให เขาเลกิ สูบกจ็ ะนอยกวา ไมมีอะไรเตือนใจเขาไมใหส ูบ การสูบในบานได ทําใหการสูบบุหร่ีทําไดงาย ย่ิงสูบไดงายก็ ยงิ่ ทาํ ใหการเลกิ ยาก อีกอยางพอกําหนดบานปลอดบุหรี่ สมาชิกในบาน จะชอบ และจะคอยเตอื นหากจะมีการสบู ในบา น อกี เหตผุ ลหน่งึ ทผ่ี ูส บู บอกคือ สบู ที่ทาํ งานกไ็ มได ท่ี สาธารณกไ็ มไ ด ทีบ่ านกไ็ มไ ด นาจะถึงเวลาตอ งเลิกแลว โดยสรุปคือ การไมสูบในบานสงผลใหพื้นที่และโอกาสสูบ บหุ รมี่ นี อ ยลง และทาํ ใหก ารสบู บหุ รมี่ อี ปุ สรรคมากขน้ึ ทาํ ให เลิกบุหรีง่ า ยข้นึ ทายสุดการไมสูบในบานยังลดการติดบุหร่ีของเด็ก ในบา นดว ย เน่ืองจากลดอิทธิพลของการเลียนแบบ การท่ีเวลาพอจะสูบบุหร่ี จะเดินออกไปสูบนอก บา น เปน การสงสัญญาณตอ ลกู ๆ วา การสูบบุหรไี่ มด ี พอ จงึ ไมสบู ในบา น ที่สูบเพราะยังเลิกไมได ลกู อยา เอาอยา ง SMART 1

[close]

p. 4

จับกระแส : กองบรรณาธิการ สวัสดีปไ กทอง 2560 ผอู านวารสาร SMART ทกุ ทาน อาจจะดหู างหายไปในชวง 2 เดอื นกวาๆ แตเ รายงั คงพบกัน เปนประจาํ ในสองชองทาง สําหรบั การรบั ขาวสารความเคล่ือนไหวการรณรงคเพอื่ การไมส ูบบุหร่ี เพอ่ื ใหทนั กับความ กาวลา้ํ ทนั สมัย ท่สี ังคมโลกโซเชยี ลมีเดยี มาแรง Smart จึงไดปรบั เปลย่ี นรูปแบบนําเสนอเปน • สามารถติดตามอาน Smart Online ไดทุกวันท่ี www.smartonline.or.th ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวในการ รณรงค รว มแชรแ ละแลกเปลยี่ นความคิดเห็นมาไดเ ลยท่นี ปี่ ระจําทกุ วัน • วารสาร Smart ราย 3 เดือน เปนการรวบรวมขาวสารความเคล่ือนไหวในรอบสามเดือน สกัดและสังเคราะหขอมูล สนับสนุนใหกับสมาชกิ นาํ ไปใชเปนส่อื รณรงคและการอางองิ ขอ มลู ขอขอบคณุ รฐั บาลและสนช. ผกานฎมตหิ พม.รา.บย.คใวหบคมมุ ผ ลปิตภ2ัณ5ฑย 6าส0ูบ 2 SMART

[close]

p. 5

สนช.พจิ ารณารา ง พ.ร.บ.ควบคมุ ผลติ ภณั ฑย าสบู ฉบบั ใหม เรม่ิ พจิ ารณา ในวนั ที่ 2 มีนาคม 2560 เปนเวลากวา 7 ชว่ั โมงมีการอภปิ รายยืดเยอื้ ในทส่ี ดุ ประธานตองใหหยุดการประชุมในเวลาประมาณ 21.00 น. และเปดใหมีการ พจิ ารณาตอในวนั ท่ี 3 มนี าคม และทีส่ ดุ ก็ไดม ติ 202 เสยี งจาก 210 ทาน ผาน รอ โปรดเกลาเปน กฎหมายบังคบั ใช ในการประชุมสภานิตบิ ญั ญัติแหงชาติ (สนช.) ครงั้ ท่ี 14/2560 มี ศ.พเิ ศษ พรเพชร วิชิดชลชัย ประธาน สนช. ทําหนาที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณั ฑยาสบู พ.ศ.....ทคี่ ณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาเสร็จแลว โดยนายเจตน ศริ ธรานนท ประธานกรรมาธกิ ารวิสามัญฯ พรอมคณะ ชี้แจงวา “รา ง กฎหมายน้ีเปนการปรับปรงุ กฎหมายเดิม 2 ฉบบั ไดแก พ.ร.บ.ควบคมุ ผลติ ภัณฑ ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คมุ ครองสขุ ภาพของผไู มสบู บุหร่ี พ.ศ.2535 ท่ีใช บังคับมานานกวา 25 ป และมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ทาํ ใหก ารควบคมุ ผลติ ภณั ฑย าสบู ซงึ่ เปน สนิ คา เสพตดิ ทท่ี าํ ลายสขุ ภาพ และการคมุ ครองสขุ ภาพของประชาชนผไู มส บู บหุ ร่ี ยงั ไมส มั ฤทธผิ์ ลเทา ทค่ี วร และประเทศไทย ไดเขารวมเปนภาคีของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบองคการอนามัย โลก (WHO-Framework Convention on Tobacco Control) เพอ่ื ใหส อดคลอ งกบั กรอบอนสุ ญั ญาดงั กลา ว จงึ ควรปรบั ปรงุ กฎหมายให มคี วามทนั สมยั และยกระดบั การคมุ ครองสขุ ภาพอนามยั ของประชาชน โดยเฉพาะ การปอ งกนั นกั สบู หนา ใหมใ นกลมุ เดก็ และเยาวชนใหม ปี ระสทิ ธภิ าพยงิ่ ขน้ึ จาํ นวน ทงั้ สน้ิ 79 มาตรา ซงึ่ มกี ารปรบั ปรงุ แกไ ขและกาํ หนดมาตรการเพมิ่ เตมิ เพอ่ื เปน การ อดุ ชองวางของกฎหมาย และสกดั กัน้ กลยทุ ธทางการตลาดของธรุ กจิ ยาสูบท่ีหวงั เพ่มิ จํานวนนกั สูบหนาใหม เชน การเพ่มิ อายุผซู ือ้ บุหรีจ่ ากเดมิ อายุ 18 ปเพิม่ เปน 20 ป การหามขายผลติ ภัณฑย าสบู ในสถานที่ตา งๆ ที่งายตอการเขาถงึ เดก็ และ เยาวชน การหา มโฆษณาและสอ่ื สารการตลาดทกุ รปู แบบรวมทง้ั การ หา มสนบั สนนุ หรอื ทํากจิ กรรมเพอื่ สรางภาพลักษณ (CSR) การหาม ขายบุหรเี่ ปน รายมวน และการหา มตงั้ แสดงบุหรี่ ณ จดุ ขาย นอกจากนี้ยังไดมีการเพ่ิมบทลงโทษแกผูท่ีฝาฝนสูบบุหร่ีใน เขตปลอดบุหรี่ โดยกําหนดโทษเพิ่มข้ึนเปนโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท ทง้ั นี้ สมาชกิ สนช. โดยสว นใหญเ หน็ ดว ยกบั มาตรการตา งๆ ที่กําหนดข้ึนในรางกฎหมายฉบับนี้ เพราะเช่ือวาหากกฎหมายนี้มีผล บังคับใช และหนวยงานที่เกี่ยวของมีการบังคับใชกฎหมายที่จริงจัง จะสามารถชวยปองกันการเกิดข้ึนของนักสูบหนาใหมและสงผลให จํานวนผสู บู บุหรใี่ นประเทศลดลง รวม ท้ังภาระคาใชจายของรัฐในการรักษา พยาบาลผูเจ็บปวยจากการสูบบุหร่ีท่ีมี มูลคาสูงหลายหมื่นลานบาทตอปลดลง ตามไปดว ย สุดทายที่ประชุม สนช. มีมติ เหน็ ชอบวาระ 3 เหน็ สมควรใหร า งพระ ราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.... ประกาศใชเปนกฎหมาย ดวย คะแนน 202 เสียง ไมเห็นดวยไมมี และงดออกเสยี ง 8 เสยี ง จากผูเขารวม ประชุม 210 ทาน SMART 3

[close]

p. 6

ความเคล่อื นไหว : สุขสันต เสลานนท บรุ รี ัมยยไู นเต็ด เชิญชวนเลิกบุหรี่ เทิดไทองคราชัน ณ สนามกฬี าไอ- โมบาย สเตเดยี ม จ.บรุ รี มั ย ซงึ่ เปน นดั เปด ฤดกู าลไทยพรเี มยี ร ลกี ป 2560 สโมสรฟตุ บอลบรุ รี มั ยย ไู นเตด็ รว มกบั สมาพนั ธเ ครอื ขา ยแหง ชาตเิ พอื่ สงั คม ไทยปลอดบหุ ร่ี เชญิ ชวนผูชมในสนามใหร วมกนั รณรงค ลด ละ เลกิ บหุ รี่ ในโครงการ “ 3 ลา น 3 ป เลิกบหุ รีท่ ั่วไทย เทดิ ไทอ งคร าชัน” ศ.นพ.รญชยั คงสกนธ ศ.เกียรตคิ ณุ พญ.สมศรี เผาสวัสด์ิ ศ.เกียรตคิ ุณ พญ.สมศรี เผา สวัสดิ์ ประธานสมาพนั ธเ ครอื ขา ยแหง ชาตเิ พอ่ื สงั คม ไทยปลอดบหุ ร่ี ไดเ ปดเผยขอ มูลวา “เดก็ และเยาวชนท่ีตดิ บุหร่ี 10 คน จะสามารถเลิกไดเพียงแค 3 คน สวนอีก 7 คนจะติดบุหร่ีไปตลอดชีวิต การสกัดกั้นเด็ก และเยาวชนไมใหเขาสูวงจรของการเสพติด บหุ ร่ี การรณรงคเชญิ ชวนใหคนลด ละ เลกิ บุหรี่ จะเปนการลดความสูญเสียท้ังดาน เศรษฐกิจและชีวติ ครอบครัว สมาพนั ธฯ ได จัดทําโครงการน้ี เพ่ือเชิญชวนใหพ่ีนองชาว บุรีรมั ยรวมถึงพี่นองชาวไทยท่วั ประเทศ เลิก บุหรี่ พรอ มลงชื่อสมัครใจเลิกบหุ ร่ไี ดท ี่ อสม. รพ.สต. และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง สาธารณสขุ ทว่ั ประเทศ หรอื ทเ่ี วบ็ ไซต www. quitlineforking.com เพอื่ เทดิ พระเกยี รติ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดํารัสหวงใย เยาวชนและเห็นดีดวยกับการรณรงคบุหรี่ แมว าพระองคจะเสดจ็ สวรรคตแลว” ตัวอยางดานการสราง เสริมสุขภาพ สนับสนุน การกฬี า ชวนประชาเลกิ บุหรี่ สุขภาพดีทั่วไทย โดยมีคุณกรุณา ชิดชอบ เปนผูร ับมอบแทน ซ่ึงในนัดเปด ฤดูกาลนี้ เปนการพบ เปนทนี่ า ยนิ ดีอยา งยง่ิ ที่ คุณเนวนิ ชดิ ชอบ เล็งเห็นถึงความ กันระหวางทีมบุรีรัมย สําคัญและรวมรณรงคสรางคานิยมคนรุนใหมใสใจสุขภาพ สงเสริม ยไู นเตด็ กบั ทมี ชลบรุ ี FC การเลนกีฬาจนเปนท่ีรูจักในระดับประเทศ น่ันคือสโมสรฟุตบอล มีผูเขาชมกวา 20,000 บรุ รี มั ยย ไู นเตด็ กลายเปน สญั ลกั ษณข องจงั หวดั บรุ รี มั ย แพทยสมาคม คน และหวงั เปน อยา งยงิ่ แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาพันธเครือขาย วาจะไดรวมกันรณรงค แหงชาติฯ จึงถือโอกาสน้ีมอบโลที่ระลึก ในฐานะบุคคลเกียรติยศ ในโอกาสตอๆ ไป 4 SMART

[close]

p. 7

WORLD NEWS รายงานพเิ ศษ : กองบรรณาธิการ บรษิ ัทญปี่ นุ ต้ังกฎเขม ลดพนกั งานสงิ หอ มควนั บริษัทญี่ปุนหลายแหงเริ่มออกระเบียบที่เขมงวด ควบคมุ การสบู บหุ รใี่ นสาํ นกั งาน เพอื่ ใหพ นกั งานลด ละ เลกิ การ สบู บุหร่ีในที่สุด ถึงแมญี่ปุนจะข้ึนช่ือเรื่องความเปนระเบียบเรียบรอย แตก ารสูบบหุ ร่ีในสํานักงาน รานอาหาร และสถานที่สาธารณะยงั คงเปนเรื่องปกติจนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขของญ่ีปุนไดออก ระเบยี บเมอ่ื เดอื นตลุ าคมปท แ่ี ลว ใหส ถานทท่ี าํ งานตอ งปลอดบหุ รี่ โดยจะสบู บหุ ร่ีไดเฉพาะในหองทจี่ ัดไวเฉพาะเทาน้นั บริษทั ไอทีในเมอื งโยโกฮามา ออกกฎใหพ นกั งานลกุ จาก ทน่ี ง่ั ไปสูบบุหรไ่ี ดเ พยี ง 7 นาทีเทา นนั้ หากพนักงานกลับมาชา กวา เวลาทก่ี าํ หนดจะถกู ปรบั เงนิ 1,000 เยน กอ นกลบั ตอ งบว นปากเพอื่ ลดกลนิ่ บุหรที่ ่ีตดิ คางดว ย บรษิ ทั ฟจู แิ พลน ในกรงุ โตเกยี ว ไดจ ดั ตง้ั “คณะกรรมการ ควบคมุ การสบู บหุ ร่ี เมอ่ื ปท แ่ี ลว โดยกาํ หนดในทกุ วนั องั คารเปน วนั ปลอดบหุ รี่ พนกั งานทส่ี บู บหุ รจ่ี ะไดร บั บตั รสะสมแตม หากสามารถ อดบุหรี่ไดตลอดวันอังคาร จะไดตราประทับบัตรสะสมตราได 10 ดวงจะไดร บั ผลติ ภณั ฑช ว ยเลกิ บหุ รฟ่ี รี และถา สะสมตราได 30 ดวง จะไดไ ปรบั ประทานอาหารคา่ํ กบั สาวๆ ใน “คณะกรรมการควบคมุ การสูบบุหร่ี” รวมทั้งจัดอบรมโยคะเพื่อชวยใหพนักงานเลิกบุหรี่ ดว ย เจาหนา ทดี่ านสาธารณสขุ ของญ่ปี ุน ระบวุ า ชาวญีป่ ุนไม คอ ยตระหนกั เรอ่ื งผลกระทบ จากควนั บหุ รี่ หรอื ทเ่ี รยี กวา ผสู บู บหุ รี่ มอื สองมากเทา กบั สหรฐั ฯ และยโุ รป ทาํ ใหม าตรการควบคมุ การสบู บุหร่ีตา งๆ เปน ไปอยา งเชื่องชา รัฐบาลญี่ปุนต้ังเปากอนป 2020 กรุงโตเกียวจะเปน เจาภาพกีฬาโอลิมปก จะสามารถหามการสูบบุหรี่ในสถานที่ สาธารณะอยา งสน้ิ เชงิ พรอ มกระตนุ ใหบ รษิ ทั เอกชนตา งๆ ทาํ ให พื้นที่ภายในอาคารและสํานักงานตางๆ เปนเขตปลอดบุหร่ีดวย เชนกนั SMART 5

[close]

p. 8

นานาทศั นะ : ฅนถนดั ซา ย ตามที่มีขาวออกมาโจมตีรัฐบาลไทยอยางหนักในโซเชียลมีเดีย ถึงกรณีท่ีรัฐบาลออกกประกาศหามนําเขาและ จาํ หนา ยบหุ รไ่ี ฟฟา โดยมกี ารอา งรายงานจากประเทศองั กฤษทวี่ า บหุ รไี่ ฟฟา มอี นั ตรายนอ ยกวา บหุ รธ่ี รรมดา 95% และ หนว ยงานสาธารณสขุ (Public Health England) ในสงั กดั ของกระทรวงสาธารณสขุ ประเทศองั กฤษไดย อมรบั งานวจิ ยั ดงั กลา วนน้ั ยัน! ไมม หี ลกั ฐานบหุ รี่ไฟฟา ปลอดภยั บรษิ ัทบุหรี่ “จริงใจ” หรอื “ไกกา” ศ.นพ.ประกติ วาทสี าธกกจิ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ่ือ การไมสบู บุหรี่ ไดเ ปดเผยวา รศ.นพ.สรุ ยิ เดว ทรปี าตี ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น แ ห ง ชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว มหาวทิ ยาลัยมหิดล ตอขออางที่วา บุหร่ีไฟฟาปลอดภัยกวาบุหร่ี ธรรมดา 95% ไมไดเปนท่ียอมรับของนักวิชาการของ ประเทศองั กฤษและในประเทศอนื่ ใดอกี เลย อกี ทง้ั รายงาน ของคณะผูเช่ียวชาญที่ไดศกึ ษาขอ เท็จจรงิ เรอื่ งบุหรี่ไฟฟาได เสนอตอ ทป่ี ระชมุ ใหญภ าคอี นสุ ญั ญาควบคมุ ยาสบู องคก าร อนามัยโลก เมือ่ เดอื นพฤศจิกายน พ.ศ.2559 รายงานของ นายแพทยใหญสหรัฐอเมรกิ า ถึงปญ หาการใชบุหรีไ่ ฟฟาใน เยาวชนท่ีเสนอตอ สภาคองเกรส เปด เผย เมือ่ เดือนธนั วาคม พ.ศ.2559 สรุปวา การใชบุหรี่ไฟฟาในเด็กและเยาวชน แพรร ะบาดอยา งรวดเรว็ และเปน ปญ หาสาธารณสขุ ทนี่ า เปนหวง เนื่องจากการติดตามเยาวชนท่ีใชบุหร่ีไฟฟาตอ มาไดเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ และยาสูบรูปแบบอื่น ๆ สรุปวา บุหร่ีไฟฟาเขาขายเปน “ยาหรือสิ่งเสพติดเริ่มตน” หรือ “Gateway drug” 6 SMART จากเอกสาร The FACTS on E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults ของกระทรวง สาธารณสุขสหรัฐอเมริกา พบวา บุหร่ีไฟฟาหรือ E Cigarettes เปน อปุ กรณร ปู แบบใหมท จี่ ะสง ผา นสารนโิ คตนิ เขา สรู า งกายในรปู แบบละอองฝอย โดยไมต อ งมกี ารเผาไหม หรือการลุกไหม ดวยบรรจุภัณฑท่ีสวยหรู ดึงดูดใจและทัน สมยั รายงานมกี ารตดิ ตามอยา งใกลช ดิ ถงึ การไดร บั สารนโิ คตนิ ของวยั รนุ ทใี่ ชบ หุ รไ่ี ฟฟา ผลคอื ทาํ ใหเ สพตดิ ไดง า ยดายและสง ผลทําลายสมองสว นคิดชนั้ สูงของวยั รุน และสารตา งๆ ยังมผี ล ตอระบบทางเดินหายใจอีกดว ย ดวยรูปลักษณและองคประกอบสรางความยั่วยวนใจ วัยรุน ทําใหเกิดกระแสเปนแฟชั่นวงกวางในหมูวัยรุนไดอยาง รวดเร็ว เยาวชนควรตองรูเทาทันกลยุทธบริษัทผูผลิต จึงขอ ฝากถึงภาครัฐและผูที่เกี่ยวของใหพิจารณาออกกฎหมายเพื่อ บังคับใชและปกปองประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซ่ึง เปน อนาคตของชาติ

[close]

p. 9

“ในทางกลับกันเวลาคุณตองการใหลูกหยานม แม คุณยังตองใชบอระเพ็ดทาเพื่อใหเกิดรสขม เด็กก็จะ เลิก แตกับบุหรี่ไฟฟา บริษัทบุหรี่บอกวาตองการชวย ใหเลิก แตกลับปรุงแตงกลิ่นใหสูบงายขึ้น ใชสะดวก ขึ้นในทุกสถานที่ แบบนี้บริษัทบุหรี่จริงใจหรือไกกา “ “รัฐบาลชุดปจจุบันมีนโยบายใหกระทรวง พาณิชยออกประกาศกําหนดให บารากู บารากูไฟฟา และบุหรี่ไฟฟาเปนสินคาตองหามในการนําเขามาใน ราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 ”ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.ลกั ขณา เติมศริ กิ ุลชยั ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ กําลังคนดา นการควบคมุ ยาสูบ พญ.ปานทพิ ย โชตเิ บญจมาภรณ ผูอํานวยการสํานักควบคุมการ บริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ บรษิ ทั ยาสูบขา มชาติ 4 บริษัทยกั ษใหญ ท่ีลงทนุ ใน ธรุ กจิ บหุ รไ่ี ฟฟา และทาํ การตลาดบหุ รไี่ ฟฟา ในหลายประเทศ โดยสรางวาทกรรมวา “เปนบุหรี่ท่ีมีอันตรายนอย” มีการ โฆษณาชวนเชอ่ื วา บหุ รไ่ี ฟฟา เปน บหุ รที่ างเลอื กทป่ี ลอดภยั กวา และจดั เปน ผลติ ภณั ฑช ว ยเลกิ บหุ ร่ี โดยมอี งคก รลอ็ บบยี้ สิ ต คอื Factasia.org และนักวิจัยตะวันตกหลายคนไดสนับสนุนใหมี การใชบุหร่ไี ฟฟา องคการอนามัยโลก และรายงานของ The US Surgeon มีขอมูลท่ีเหมือนกันวาบุหร่ีไฟฟาไมไดปลอดภัย จากสารพิษ และมีอนั ตรายตอสขุ ภาพไมตางจากบุหรซ่ี กิ าแรต เลย ในเด็กและเยาวชนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ยังพบอีกวา วัยรุนท่ีลองสูบบุหร่ีไฟฟา จะกลายเปน ผูสบู บุหรีป่ ระจําในทส่ี ุด ถาบริษัทบุหร่ีมีความจริงใจจริง ตองไมออกบุหรี่ ไฟฟาและการปรุงแตงกล่ินเพ่ือใหชวนสูบ ในทางกลับกัน เวลาคุณตองการใหลูกหยานมแม คุณยังตองใชบอระเพ็ด ทา เพอ่ื ใหเกิดรสขมเดก็ กจ็ ะเลกิ ไปเอง ไมใ ชก ารปรงุ แตง ให สะดวกขึ้นหรอื สบู งา ยขึ้น ผลสาํ รวจการบรโิ ภคยาสบู ของเยาวชนไทยลา สดุ อายุ 13-15 ป ในป 2558 พบวา เยาวชนชายสบู บหุ รไ่ี ฟฟา ถงึ รอ ยละ 4.7 และเยาวชนหญงิ สบู บหุ รไี่ ฟฟา ถงึ รอ ยละ 1.9 ซงึ่ มแี นวโนม ที่สูงข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศของรัฐบาล สํานักคณะ กรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ไดมีคําส่ังฉบับท่ี 9/2558 หามขาย และหามใหบริการบารากู บารากูไฟฟา บุหรี่ไฟฟา และตวั ยาสาํ หรบั เตมิ บหุ รี่ไฟฟา ซ่ึงมผี ลบงั คับใชต ้ังแตว ันท่ี 18 กุมภาพนั ธ 2558 อกี ทง้ั ประเทศไทยไดร ว มลงนามในกรอบอนสุ ญั ญาวา ดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ซ่ึงเปนกฎหมายโลก ประเทศ ภาคี 180 ประเทศใหค วามสาํ คญั และดาํ เนนิ การออกกฎเกณฑ มาตรการเพ่อื ควบคุมบุหร่ีไฟฟา โดยเรว็ ดังนั้นคาํ กลา วอางใดๆ ของบรษิ ัทบหุ รี่ จึงเปน เพียง การดน้ิ เฮอื กของบรษิ ทั บหุ รท่ี ตี่ อ งการใหก ารคา กาํ ไรบนความ ตายของผูบริโภคยังคงอยตู อไปในสังคมไทย SMART 7

[close]

p. 10

คําตอบอยทู ช่ี ุมชน : รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช การพัฒนาศักยภาพสวนบุคคล การดําเนินงานควบคุมยาสูบโดยใชชุมชนเปนฐานตาม 5 กลยทุ ธก ารสรา งเสรมิ สขุ ภาพของกฎบตั รออตตาวา วา ดว ยเรอ่ื งการ สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน วาดวย “การพัฒนาศักยภาพ สวนบคุ คล” การพฒั นาศกั ยภาพสว นบคุ คล เปน การสรา งภมู คิ มุ กนั ให แกบ คุ คลและชมุ ชน โดยใชก ลวธิ กี ารอบรมและการจดั กระบวนการ เรยี นรดู ว ยหลากหลายวธิ ใี หแ กก ลมุ ตา งๆ ซงึ่ ตวั ชวี้ ดั ความสาํ เรจ็ แตก ตางกันตามลักษณะกลุม เปาหมาย ดงั นี้ ในสวนท่ีเปนกลุมแกนนํา และ อสม. มีการเสริมสราง ศกั ยภาพในรปู ของการอบรมและฝก ปฏบิ ตั ใิ หเ ปน แกนนาํ หรอื อาสา สมคั รเชย่ี วชาญทมี่ คี วามรู ความเขา ใจในกระบวนการชว ยเลกิ บหุ รี่ สามารถดําเนนิ การตัง้ แตข ้นั สํารวจขอมูล คัดกรอง ชักชวนใหเ ลกิ ตดิ ตามและประเมนิ ผล นอกจากนนั้ ยงั สามารถเปน วทิ ยากรในการ อบรมและจัดกจิ กรรมชวยเลกิ บหุ รี่ ในสวนของกลุมผูสูบและใชยาสูบ มีการจัดกิจกรรมให ความรูความเขาใจ กระตุนและชักชวนใหเลิก และใชวิธีการใน การเลิกบุหรี่โดยเนนแบบไมใชยา (ใชสมุนไพร การแพทยทาง เลือก) และการหักดิบ (ใชใจ) ซ่ึงวัดความสําเร็จไดจากจํานวน คนสูบบุหร่ี/ใชย าสูบสามารถเลิกบุหรี่ไดสําเรจ็ ในกลมุ นกั สบู หนา ใหม/ เดก็ และเยาวชน มกี ารจดั กจิ กรรม ใหค วามรู สรา งความตระหนกั ใหภ มู คิ มุ กนั ในการปกปอ งตนเองไม ใหก ลายเปน นกั สบู หนา ใหม การหลกี เลย่ี งจากการสบู บหุ รแี่ ละการ ไดรับควันบุหรี่มือสอง อบรมพัฒนาเยาวชนเปนแกนนําในการ ดําเนินกิจกรรมปองกันนักสูบหนาใหมในโรงเรียนและถายทอด ความรูผา นนักเรียนไปสูครอบครวั ทีบ่ า น ในสวนของบุคลากรสาธารณสุข มีการพัฒนาศักยภาพ ในการทําวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research: R2R) ใน รูปของการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนใหนําผลงานที่ทํามา เรียบเรยี งเขียนเปน งานวิจยั ทําใหเ จาหนาทไี่ ดพฒั นาศักยภาพทาง วชิ าการและการนาํ เสนอผลงานในเวทรี ะดบั ชาติ ทผี่ า นมามกี ารนาํ เสนอแลว กวา 20 เร่ือง การพฒั นาศกั ยภาพบคุ คลยงั มกี ารใชก ารสอื่ สารออนไลน ในการแบงปนความรูและประสบการณระหวางนักวิชาการกับผู ปฏิบตั ิ ระหวางผปู ฏิบัติกับปฏบิ ตั ิ ระหวา งพ่เี ลี้ยงกับพ้นื ที่ ระหวา ง จงั หวัดกบั อาํ เภอและตาํ บล ซงึ่ ทําเปน หอ งเรียนออนไลนของพน้ื ท่ี ดาํ เนนิ การ โดยมที ้งั หอ งเรยี นจงั หวดั และหองเรียนขา มจังหวดั ซึง่ เปน การเรียนรทู ่กี วางไกล ตอ เนอ่ื ง รวดเรว็ และมปี ระสทิ ธภิ าพ 8 SMART

[close]

p. 11

108 ไอเดยี เจง : สุขฏิพจน พรศรี “เราไดพยายามดําเนินการเพื่อใหโรงพยาบาลรามัน เปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% รวมท้ังพัฒนาคลินิกฟา ใสอยางตอเนื่อง และจริงจังเพ่ือลดอัตราการสูบบุหร่ีในโรง พยาบาล” หลังจากประกาศนโยบายจังหวัดยะลาปลอดบุหร่ี โดย นพ.อทุ ศิ ศกั ดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.ยะลา คัดเลือกใหอาํ เภอรามนั เปนอาํ เภอนํารอ งปลอดบุหร่ี ดวยความมงุ ม่ัน เอาจริงเอาจงั ของ ทมี งานบหุ ร่ี อาํ เภอรามนั โดยมที า นผบู รหิ ารสงู สดุ นพ.รอชาลี ปต ยะบตุ ร ผอ.รพ.รามนั ทคี่ อยสนบั สนนุ การดาํ เนนิ งานมาเปน อยา ง ดี ทีมคลินิกฟาใสไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม “มัสยิดสง เสริมสุขภาพ” ณ มสั ยดิ บา นสะโต ตําบลอาชอ ง อ.รามัน จังหวดั ยะลา มีการจัดกิจกรรมใหความรูและเปดบริการคลินิกเลิกบุหรี่ ขนาดยอมปรากฏวาไดผลตอบรับกลับมาอยางไมคาดคิด มีผู สนใจเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก และยังไดเรียกรองใหทีมงาน ลงมาทํากิจกรรมบอยๆ เราจึงตระหนักไดวาปญหาเร่ืองบุหรี่ไม ไดม ขี อบเขตแคพ นื้ ทสี่ ขี าวอยา งโรงพยาบาลเทา นนั้ ยงั มคี นอกี กลมุ หนง่ึ ทอ่ี ยากเลกิ บหุ รแ่ี ตไ มส ามารถเขา มารบั บรกิ ารในโรงพยาบาล หรอื ไมม ีความจาํ เปนท่ีจะเขา มาในโรงพยาบาล จากขอเรียกรองใหมีการลงพื้นที่บอยๆ ทําใหทีมงาน ไดมาน่ังคิด และกลับมาบอกเลา สงิ่ ดๆี ทเ่ี กิดขึ้น .... นพ.รอชาลี จึงไดเสนอความคิด “แลวทําไมเราไม จัด Mobile Clinic บุหร่ีไปเลยละ” ทานอนุมัติใหนํารถกระบะ Ambulance มาปรบั ปรงุ ใหม เปลีย่ นโฉมดูไฉไล เทา นีพ้ วกเราก็ สามารถออกไปชวยผทู ่ตี อ งการเลิกสูบบุหรใ่ี นชมุ ชนไดแลว “รถคลินิกฟาใส รพ.รามันเคล่ือนท่ี” เร่ิมเม่ือเดือน พฤษภาคม 2559 ออกบริการทุกๆ วันศุกร ในพ้ืนท่ีที่ติดตอเขา มาและรวมในกิจกรรมตางๆ เม่ือทางอําเภอและจังหวัดรองขอ มผี สู นใจเขา รว มกจิ กรรมเปน จาํ นวนมาก และมผี สู บู บหุ รใ่ี นชมุ ชน ตดั สนิ ใจเขา รบั บรกิ ารเลกิ บหุ รกี่ บั เราถงึ 300 ราย และสามารถเลกิ บหุ รี่ไดสําเรจ็ 6 เดือน ถงึ 139 คน สรา งกาํ ลังใจ และความสขุ ให กับทีมงานของพวกเราไดไ มนอ ยเลยทเี ดียว ตอ งขอขอบคณุ คุณสขุ ฏิพจน พรศรี เจาของไอเดียรถ สามลอ เลกิ บหุ รี่ คลนิ กิ ฟา ใสศนู ยก ารแพทยฯ มศว นค่ี อื ตน แบบ ความตง้ั ใจมงุ มน่ั สรา งสรรคน วตั กรรมเพอ่ื เขา ถงึ การบรกิ ารเลกิ บหุ รใี่ นชุมชนอยางยงั่ ยืน ขอมลู โดย พวงประภา เพ็ชรมี คลินิกฟา ใส รพ.รามนั จ.ยะลา SMART 9

[close]

p. 12

พลงั สอ่ื มวลชน : วลั ภา แกวศรี มลู นิธริ ณรงคเพื่อการไมสบู บหุ ร่ี จดั สัมมนาสอื่ มวลชน สถานวี ิทยกุ ระจายเสยี งแหงประเทศไทย เร่ืองรว มกันสรา งสงั คมปลอด บุหรี่ & รว มสรา ง Generation Z ไมสบู มีส่ือมวลชนเขา รว มสมั มนา 41 คนจาก 21 สถานี 15 จงั หวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2560 ทผ่ี า นมา ณ โรงแรมวังจนั ทนรเิ วอรววิ อ.เมอื ง จ.พิษณุโลก นายเฉลมิ ชัย จนั ทรเสนา ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 4 พิษณุโลก กลาววา บทบาทหนาท่ี หนึ่งของสํานักประชาสัมพันธ คือ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ สถานีวิทยกุ ระจายเสียง และสถานี วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยใน พนื้ ที่ และประสานความรว มมอื กบั สื่อมวลชนเพื่อพัฒนาเครือขายการ ประชาสัมพนั ธของรัฐในภมู ิภาค ดังน้ันส่ือมวลชนจึงเปนผู ที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการก ระตุนใหป ระชาชน โดยเฉพาะภาค เหนอื ไดร บั ทราบถงึ สถานการณก าร สบู บหุ ร่ี จะไดร ว มกนั หาแนวทางลด คณุ บงั อร ฤทธภิ กั ดี กรรมการมูลนธิ ิรณรงคเ พอื่ การไมส บู บหุ ร่ี ไดพดู ถึงสถานการณก ารสูบบหุ รี่ในภาคเหนอื อัตราการสูบบุหร่ีของคนภาคเหนือที่ยังคงสูงอยูไดอยางไร? และนําขอมูลไปสื่อสารใหประชาชน ตระหนกั ถึงอันตรายของบุหร่ีและควันบุหรต่ี อคนรอบขาง ความสาํ คญั ของการเลิกสูบบุหรี่ และ รว มปกปอ งเด็กๆ ไมใหตกเปนเหยื่อของการเสพติดบหุ ร่ี จากการสัมมนา 1 คนื 2 วันน้ี เราไดข อสรปุ รวมกันจากของสื่อมวลชน สวท. และ สวศ. ทจ่ี ะทาํ ใหก ารสบู บหุ รขี่ อง Gen Z ภาคเหนอื ลดลงจาก 8% เหลอื 5% รว มกนั ขบั เคลอ่ื น งานเสริมหนนุ จัดกิจกรรมรณรงคเพอื่ ใหเ กิดกระแส สรา งเดก็ และเยาวชน Gen Z ใหรเู ทาทนั บรษิ ทั บหุ ร่ี และสามารถปอ งกนั ตนเอง และเพอื่ นๆ จากการเสพตดิ บหุ รไ่ี ดอ ยา งแขง็ แกรง สม กับเปนเดก็ รนุ ใหม สื่อมวลชน ผูมบี ทบาทสาํ คญั และ สาํ คัญตอการขับเคลอื่ นงานรณรงคบ หุ ร่ี 10 SMART

[close]

p. 13

สวท./สวศ.ปกปองเดก็ ไทย SMART 11

[close]

p. 14

สารเยาวชน : พชรพรรษ ประจวบลาภ “เซ็กนิจใกรบรมหวนั ยแหางเคลวาิกมรบกั ุหรี่” เยาวชนไทย ชวนครู กั มาเลกิ ..... ในวนั วาเลนไทน วาเลนไทนปน้ี คกึ คกั คนรุนใหม Gen Z สรางสีสนั จัดงาน “ทิง้ มนั ไดไ หม? : รกั ใครใหเ ลกิ บุหร่”ี สวนกระแสวันแหง ความรัก ชวนคนรกั มาเลิกกนั (เลิกในทนี่ ีเ้ ลิกกบั บุหร)ี่ ในงาน พรอมท้ังเซน็ ใบสาํ คญั การหยา ในงาน นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา รองประธานเครือขายยุวทัศน กรงุ เทพมหานคร กลาววา “วนั แหงความรกั ” ทกุ ๆ ป จะมคี ูรกั ควงแขนกนั ไปจดทะเบยี นสมรสกนั ทเ่ี ขตหรอื อาํ เภอ แตค วามรกั นน้ั มคี า มากกวา ใบสาํ คญั การสมรส ความรกั คอื การเตมิ เตม็ การดูแลเอาใจใสซ ง่ึ กนั และกัน โดยเฉพาะ อยา งยงิ่ เรอื่ งสุขภาพ ใครๆ กอ็ ยากรกั กันไปนานๆ สขุ ภาพคือสิง่ ทจี่ ะอยคู ูก ับ เราไปจนวนั ตาย คนไทยมกั เสยี ชวี ติ จากการสบู บหุ รจี่ าํ นวนมาก จงึ ไดจ ดั กจิ กรรม “ทงิ้ มนั ไดไ หม? : รกั ใครใหเ ลกิ บหุ ร”ี่ ขนึ้ เพอื่ ชวนคนไทยใหห นั มาเลกิ บหุ ร่ี เพอ่ื สุขภาพของตวั เองและคนทต่ี วั เองรกั ” สาํ หรับกจิ กรรมภายในงาน ท่นี า สนใจมากมาย ไมว า จะเปน การเสวนา “ทงิ้ มันไดไ หม? : รกั ใครใหเลกิ บหุ ร่ี” การ แสดงมินิคอนเสิรตจาก มีนตรา อนิ ทิรา The Voice นอ งโฟร ธญั ธัช กิจพนาพร Net Idol จากจังหวัดอุดรธานี และศลิ ปน เยาวชน โดยมีไฮไลทในงานน้ีคือ การจดทะเบียนหยาบุหรี่ ซ่ึงมีผูใหความสนใจจํานวนมาก โดยไดรับเกียรติจากนายแพทย สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดกี รมควบคมุ โรค เปนประธานในพิธีเปด ผทู ีม่ ารว มงานในวนั น้ตี างไดร บั ความสุข ไดรว มกิจกรรมตางๆ และไดข อคิดดๆี เก่ยี วกับความรัก เพราะความรักไมใชแคความรูส กึ แต รักคือการกระทํา คือการใหส่ิงท่ีดีแกกัน ใหคนที่ตัวเองรักมีสุขภาพที่ดี หยาบหุ รี่ ดีกวาตอ งหยา กบั คนที่คุณรกั 12 SMART

[close]

p. 15

เปด โปงและเฝา ระวังอุตสาหกรรมยาสบู : วรวรรณ จริ ธนาพวิ ัฒน อนิ โดนเี ซียกิจกรรมเฝาระวังและเปดโปงกลยุทธบริษทั บุหร่ีในภมู ิภาคอาเซียน (21) เว็บไซตเปด โปงกลยทุ ธ www.tobaccowatch.seatco.org ประเดน็ ท่ีจะพูดคยุ กันในฉบับน้ี เปน เร่ืองทเี่ กดิ ขึน้ ใน ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงถือเปนตลาดที่สําคัญลําดับตนๆ ของ บริษัทบุหร่ี อินโดนเี ซียมีประชากรท่ีสบู บหุ ร่มี ากกวา 65 ลาน คน และมจี าํ นวนเยาวชนทต่ี ดิ บหุ รอี่ กี มากกวา 16 ลา นคน ทงั้ นี้ ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนท่ีมิได เปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการ อนามยั โลก สง ผลใหม าตรการควบคุมการบริโภคยาสูบในมติ ิ ตางๆ รวมทั้งการเฝาระวังกลยุทธของบริษัทบุหร่ีนั้นออนแอ และไมไ ดร บั ความสําคัญ แมแตเจาหนาที่รัฐและผูวางนโยบายหลายราย ก็ยัง ใหการสนับสนุนบริษัทบุหร่ีอยางเปดเผย ดวยการอางเหตุผล การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและการมีรายได มีงานทํา ของประชากรในประเทศ ทาํ ใหบ รษิ ทั บหุ รใี่ นประเทศอนิ โดนเี ซยี เติบโตและมีรายไดมหาศาลจากการคา “สินคาที่นําไปสูความ ตาย” อยางบุหร่ี โดยมิคํานึงถึงความสูญเสียดานสุขภาพที่เกิด กบั คนภายในประเทศ ดังที่นายมารติน คิง ผูบริหารบริษัท ฟลลิป มอรริส อินเตอรเ นชั่นแนล ในเอเชยี กลา วถงึ บริษัทของตนถึงชยั ชนะใน การดาํ เนนิ ธรุ กจิ ในประเทศอนิ โดนเี ซยี ทาํ ใหบ รษิ ทั กา วขนึ้ มาเปน ผนู าํ โดยไรค แู ขง และมน่ั ใจวา การเตบิ โตนจี้ ะนาํ ไปสกู ารเปด ตลาด คา บหุ รใ่ี นประเทศ อน่ื ๆ ในเอเชยี ตอ ไป1 การเตบิ โตในอนิ โดนเี ซยี เพมิ่ ขน้ึ อยา งมหาศาล และบรษิ ทั ยงั คาดวา จะพฒั นาการเตบิ โตได อกี เปนเทา ทวีคูณในเรว็ วันน้ดี วย ท้ังนี้ การเติบโตของบริษัทบุหร่ีนั้น มิไดนํามาซ่ึงการ เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย หรือของประชากร ดงั ทบี่ รษิ ทั มกั จะนาํ มากลา วอา ง รายงานในนติ ยสารดา นเศรษฐกจิ อยาง Forbes ระบุวา นักธุรกิจท่ีร่ํารวยที่สุดในอินโดนีเซีย คือ พ่ีนองตระกูลฮารโตโน ซ่ึงมีทรัพยสินรวมกันกวา 5.2 พันลาน รูป จากผลการสํารวจเมื่อเดอื นสงิ หาคม ป 2559 ที่ผา นมา โดย ตระกูลฮารโ ตโนเปนเจา หนา Djarum Group บริษัทบุหรขี่ นาด ใหญในอินโดนีเซีย ขณะที่นักธุรกิจที่รํ่ารวยเปนอันดับสามของ อินโดนีเซียก็เปนเจาของบริษัทบุหร่ีอีกแหงหน่ึงในอินโดนีเซีย เชน กนั 2 รายงานของ Forbes คงจะเปน เครื่องยนื ยันไดแ ลว วา บริษัทบุหรี่เพียงทําทุกส่ิงเพื่อยกระดับยอดจําหนายสินคาของ ตน เพื่อผลประโยชนและความม่ังค่ังของบริษัทเทาน้ัน มิใช เพอ่ื การพฒั นาประเทศหรือประชาชนแตอยางใด มิหนําซา้ํ ยัง กลับนํามาซึ่งความเจ็บปวยและความตายกอนวัยอันควรของ ประชาชนในประเทศอกี ดวย ฉบับหนา มาดูความพยายามระงับยับย้ังการแทรกแซง จากบริษัทบุหร่ี ของภาคประชาสังคมและกลุมนักกิจกรรมดาน สขุ ภาพและการควบคมุ ยาสบู ในประเทศอนิ โดนเี ซยี มคี วามสาํ เรจ็ ใดทส่ี มควรนาํ ไปเปนแบบอยา งใหป ระเทศอืน่ ๆ ปฏบิ ัติตามกนั ได บาง สวัสดีคะ 1. Remarks by Martin King, President, Asia Region, Philip Morris International, Investor Day, Lausanne, 29 Sep 2016 http://media-server.com/m/s/vhdtub3j/a/ zsow4het 2. Tempo.co. Tobacco Tycoons Top Indonesia`s Richest List. 22 August 2016. Available at http://en.tempo.co/ read/news/2016/08/22/056797732/Tobacco-TycoonsTop-Indonesias-Richest-List SMART 13

[close]

Comments

no comments yet