Collectio scriptorum OCD - Vol. 1

 

Embed or link this publication

Description

Volume 1

Popular Pages


p. 1

COLLECTIO SCRIPTORUM UTRIUSQUE CONGREGATIONIS ET SEXUS P. F. Bartholomaei a S. Angelo Provinciae Longobardicae OPERA. ET SOLERTIA EXARATA CM ACCIDIT SUPPLEMENTUM SCRIPTORUM ORDINIS QUI AUT OBLITI FUERUNT AUT RECENTI! 8 VIXERUNT AUCTORE ET COLLECTORE F. F. Eeswlco M. % SS. Sacramsn.io Alumno Provincia? Genuensis. Accedunt insuper CATALOGUS EPISCOPORUM INDEX PREPOSITORUM GENERALIUM KT PROSPECTUS PROVINCIARUM ET CCENOBIORUM ORDINIS. Tomus primus e AVONAE EX TYPOGRAPHIA A. RICCI MDCCCI.XK1V. Digitized by Google

[close]

p. 2

Z- 7^4 0 c a- 'B 3 v, I Digitized by Google

[close]

p. 3

X UNX X F. HIERONYMUS M.* AB IMMACULATA CONCEPTIONE PRAEPOSITUS GENERALIS FRATRUM EXCALCEATORUM ORDINIS BEATISSIMI VIRGINIS MARII DE MONTE CARMELO EJFSDEMQUE SACRI MONTIS PRIOR. ~Cura Opus cui titulus Collectio Scriptorum Ordinis Cai'melilarum Excalceatorum utriusque Congregationis et Seocus a R. P. Bartolouuoo a S. Angelo Sacerdote Provinciae Dongobardiae exaratum, et Supplementum ejusdem Operis a R. P. Henrico M.* a SS.““ Sacramento Magistro Novitiorum Provinciae N/“ Januensis compositum, duo e Nostris Theolo- gis examinaverint, nihilque in eo offenderint, quod Catholicae Fidei, et bonis moribus adversetur licentiam, quantum ad nos attinet concedimus ut typis edatur, servatis omnibus de Jure servandis. In cujus fidem etc. Datum Genua;, ex Conventu Nostro S. Annae die 4’ Octobris 1883. F. HIERONYAIUS M.a ab Immaculata Conceptione Prcvpositus Generalis. —F. Seraphini s a S. Theresia Sccrctarius. Digitized by Google

[close]

p. 4

PRAEFATIO AD LECTOREM CARMEUTAM DISCALCEATUM Cum, jam multis abhinc annis, benevole lector, manuscri- ptwm opusR. P. F. Bariholo?naei a S. Angelo N. Provinciae, Pongobardicae Alumni, repererim, quod ad trutinam revocatum magni faciendum esse jure ac merito existimaverim, statim illud typis mandandum ex plurimorum nostrorum Religiosomim consilio in votis habui et statui. Illud enim perutile et valde opportunum futurum putavi, primo, quia unicum operis insignis exemplar in toto N. Ordine extabat ' et hisce temporum et circumstantiarum vicissitudinibus ac calamitatibus amitti facillime poterat, secundo quia nul- lum aliud opus huius generis quod mihi compertum est, , praesto aderat apud Carmelitas Excalceatos, quod copiosius Namet recentius Scriptores Ordinis Nostri colligeret. R. P. De- JVilliers, et N. P. Martialis a S. Ioanne Baptista in suis bibliothecis Auctores nostros enumeraverant, qui ante illos eoctiterant, et antequam illas collectiones typis mandassent, quod fuit in principio saeculi praeteriti idest iam a cen- tum et amplius annis, nec nobis compertum erat illas bi- bliothecas novis nominibus auctas, hucusque denuo prodi- isse ; quapropter eas necessario incompletas et mancas, quia notitias non continent Scriptorum, qui postremis hisce tem- poribus Ordinem Carmelitarum Excalceatorum et littera- rum Rempublicam Scientifcis elucubrationibus et volumi- nibus illustrarunt. Digitized by Google

[close]

p. 5

6 Opus e contra de quo verba facimus non tantum biographias et volumina recenset, quae, in his P. De- Williers et P. Martialis collectionibus locum habent, sed insuper adnotat plurimos Scriptores, qui usque ad principium huius saeculi vitam duxerunt, et volumina quae ad publicam lucem typis prodierunt, aut inedita manuscripla manserunt. Ex quo luce clarius emanat utilitas et pretium huius nuperrimae bibliothecae K. P. Bariholomaei, quae aliis praecedentibus Collectionibus scriptorum et numero, et tempore plenior et absolutior evadet. Attamen ut adhuc ditior et perfectior haec nova Auctorum collectio haberetur, opus erat et eos Scriptores adjungere, qui hoc nostro saeculo ingenii sui parius ediderant, aut solummodo edenda reliquerant, et eos quoque qui etsi saeculis praeieritis cursum vitae mortalem perfecissent, attamen ignoti aut obliti praecedentium Collectorum calamis exciderant. Quare cum istud manuscriptum publicijuris facere, et praelo committere decrevissem, curam adhibui ut has lacunas implerem, ac propterea Superiores nostrarum Provinciarum consului et rogavi ut notitias praeberent omnium illorum Scriptorum, qui Coenobiorum suorum alumni, aliquod opus exarassent, quod impressum aut manuscriptum reliquissent postremis hisce temporibus saeculi XIX. Petitioni meae quamplurimi Superiores benigne respondentes, nonnullorum nomina et documenta suppeditarunt, quae velut supplementum Collectionis P. Bariholomaei in unum redegi et aliis adjunxi, quae mea cura reperire in sortem habui. Collectionem igitur nuper repertam manuscriptam, nonnullis mendis expurgatam, paucisque adjunctis ditatam in primaeva conditione relinquens, eam ut Auctor ipse exaravit praelo committo. Scri- ptoresque noviter a me repertos in unum redactos eodem ordine et fonna velut Operis supplementum collegi, et ad calcem prioris Collectionis edere curavi. Cum in bibliotheca P. Bariholomaei extaret etiam Ca- talogus Illustriorum Praesulum Ordinis Nostri, et Index Praepositorum Generalium N. Congregationis Italicae, ego quoque primum Catalogum Episcoporum valde imperfectum complevi, ei Indicem Superiorum Majorum ad nostra usque tempora produxi. Digitized by Google

[close]

p. 6

7 Ut autem optes, quod in lucem prodire exoptabam, iuxta mentem et desiderium P. Bartholomaei, omnino absolveretur, omnixtm Provinciarum et Conventuum N. Reformati Instituti, nec non titulorum Nostrarum Ecclesiarum in toto terrarum Orbe primitus extantium prospectum exactissimum , transcripsi ex Actis S. M. N. Theresiae Patrum Bollandi- starum Bruxellis editis. Eoe his omnibus, benevole Lector, colligere fas est, quanti emolumenti et honoris Ordini N. futurum sit opus, quod injuria temporum et circumstantiarum facillime deperditum aut ignoratum ire poterat. F. Henricus M" a SS° Sacramento Carmelita Excalceatus, Provinciae Genuensis Operis editor et Supplementi Auctor. Digitized by Google

[close]

p. 7

I. Adeodatus a SS. Petro et Paulo. Mediolanensis, ex nobili familia Laudriani, natus die 4 julii, anno 162G. Habitum Carmelitarum Discalceatorum in patrio Sancti Caroli Coenobio suscepit anno Domini 1G42 ; et anno sequenti 1643 solemnem emisit professionem. Emenso Bononiae studiorum Cursu, praeceptore p. Laurentio a S. The- resia , viro celeberrimo (vid. suo loco), ibi, tanto Magistro successit in Lectoris munere. Quo, cum omni laude, functus, electus est Magister Novitiorum deinde Prior Coucesiae, ; Brixiae, et Mediolani postea Definitor, bis et iterum, scilicet ; Ann. 1671, 1673, et 1688 Longobardiae Provincialis; ac demum Procurator Generalis, atque Ordinis Vicarius Generalis. Dum Brixiae erat Prior, fuit Theologus E"‘ Petri Car- dinalis Ottoboni Veneti, illius Civitatis Episcopi. Assumptus iste die 6. Octobris anno 1689, ad Petri Cathedram, sub nom. Ale- xandri VIII statim vocavit Adeodatum Nostrum in Urbem, et eodemab pontifice institutus Sui Consiliarius, Qualificator S. Of- ficii et Consultor Congregationum Sacr. Rit. atque Indicis. — —Eximium Opus m. s. sub titulo Spicilegii Theologici, a supradicto p. Laurentio a S. Teresia compositum, non modico studio ac labore in quinque Tom. in Fol. digessit noster Adeo- datus, ac edi curavit Romae, anno 1682 et seqq. atque ad hoc opus, ex grati animi devotione, clarissimi Auctoris praefixit honorificum Elogium. In actuali Visitatione Regiensis Conventus, lethali morbo correptus, obdormivit in Domino die 15 februarii anno 1691, et fuit primus defunctus in illo Coenobio anno 1685 die 2 martii fundato a Ser“‘ Ducissa Laura Martinozzi ; et ab Her- cule III Duce Mutinae, suppress. anno 1783, die 14 martii Digitized by Google

[close]

p. 8

10 A Vir vitae regularis amantissimus, sincerae probitatis, magnae prudentiae, singularis pietatis, firmae animi magnitudinis, et non vulgaris eruditionis conspicuus: suam Longobardiae pro- vinciam summo cum fructu et ingenti Regularis observantiae augmento visitavit : Alexandro VIII. Pontif., Max. Ranucio II Parmensi Duci, Francisco II Mutin. Duc., aliisque Magnatibus valde dilectus et charus. Scripsit plurimas epistolas Pastorales, ad Religiosos et Moniales suae Provinciae. Reliquit MSS. Tom. 1. in fol. Con- 2. sultat., Dissertat., ac Opuscula Ascetica, quae omnia asserva- bantur olim in Biblioth. Mediolan. Coenob. (suppress. a Na- —poleone anno 1805) (Ita, ex Necrologio Regiensis Convent.) (Vid. P. Martial. a S. Io: Bapta, in sua Biblioth. Pag. 271, Verb. Lauront. a S. Teresia, et De Williers, in sua Biblioth. Carmelitana, Pag. 230 Nura. 31 etc.) 3. Adrianus a S. Teresia. Natione Polonus fuit Praelector, Definitor, Poloniae Provincialis anno 41.784; Definitor generalis, ac tandem ad Supremam Ordinis praefecturam evectus in Capitulo LVII Generali, Romae celebrato die 14 maii, anno 1791. Obiit in sua provincia, anno 1801, in Coenob. Lublinensi, Gallitiae Occidentalis. Scripsit Littcr. Pastoral. ad totam Italicam Congregationem. Agapitus ab Annuntiatione. —Provinciae Romanae Alumnus, Edidit: — —Rhetorica, et Cursus scripturalis abbreviatus Tom. I, in 8*, Romae 1727, Typ. S. Michaelis. Agathangelus a Jesu Maria. In saeculo Augustinus Aurelii, ac Eleonorae Spinulae, patritiorum Januensium, filius, anno a Partu Virginis 1580; mense Martio in lucem editus. Divino se famulatui in Ordine Carmelitico-Teresiano devovit, mense aprili, anno Domini 1596; in quo Provincialis., Definitoris Generalis, Visitatoris Generalis in Gallia, Apostolicique Commissarii iussu Urbani VIII. pontif. Max. apud Camaldulenses Etruriae munere functus; sui Ordinis Digitized by Google

[close]

p. 9

A 11 Coenobia plura fundavit, evangeliique praeco praecipuas Italiae urbes illustravit. Januae morbo extinctus, die IS junii, anno 1041. Posteris reliquit Conciones tum Quadragesimal., tum Annual. MSS. quae apud suos consodales summo studio custodiuntur. Haec refert R. P. Augustinus Oldoinus, Societ. Jesu, in Athenaeo Ligustico, anno IGtO, Perusiae edito, pag. 4, et seq. etc. (De Wiliers, Tom. 1. suae Biblioth. Carmelit. pag. iO, N.° 17). 5. Agathangelus a S. Ludovico. Casalensis (Dit. Pedemontana) ex familia Bussa, natus die 3 julii anno Domini 1710. Vestem Teresianam in Longo bardiae provinc. induit die 23 Angusti anno 1727, et anno seq., die 24 ejusdem mensis cum gaudio vota dixit solemnia. Munia Superioris, et Confessar. Ordinar. nostrarum Monialium laudabiliter gessit. Diuturnis gravissimis infirmitatibus probatus, placidissime, more justorum, animam Deo reddidit Bononiae die 14 novembris anno 1786, hora 2‘ vespertina. Vir in rebus Liturgicis peritissimus et saepe saepius consultus a praecipuis Magistr. Sacrar. Caeremon. et Rubric., non solum Italis, verum etiam Ultramontanis. Edidit Seqq. Liturgic. dissertat. —1. De officiis Dioecesanis. Mediolani 1763, ap. Ioseph. Mazzucchelli. — —2. De officiis induitis cum Expressione Fieri pesse Ibidem, 1764. —3. De Symbolo in Missis Fest. SS. Ord. Nost. ibi- dem 1765. 4. De hymno Angelico in Missis Votivis B. V. M. Ibidem, 1766. —5. De Sequentia in Missa SS. Nominis Jesu. Ibi- dem, 1766. 6. De Sacerdote impotente longam celebrare Missam —in Dom. Palmar. et Fer. 3, et 4. seqq. lbiiem, 1767. 7. De voce innumeris in Communicantes Pentecostes Ibidem, 1767. —8. De die Obitus Seraph. Virg. S. M. N. Teresiae. Ibidem, 1768. Digitized by Google

[close]

p. 10

?) 12 A 9. De hora celebrandi Missam a Regularibus, ex —privilegio. Ibidem, 17*59. —10. De colore in festo SS. Cordis Jesu Ibidem 1769. 11. De Missa votiva B. V. M. (aPud Teresianos) in sab- —batis Ibidem 1769. —12. Quandonam duplicandae sint Aniiphonae in Of- ficio Defunctorum ? Mutinae, 1770, apud Joann. Montanari. 13. Quandonam in precibus officii Defunctorum di- —cendi sint psalmi Bononiae, 1771, Typ. Gaspar. De Franeisci. —14. Quandonam dicendum Invitatorium in officio Defunctorum? Faventiae, 1773, Typ. Josephi Anton. Archi. 15. Quandonam dicendum Nocturnum in officio De- —functorum, quando unum tantum dicitur ? Ibidem 1774. —16. De anno Sancto Jubilaei. ibidem, 1775. 17. De Ritibus in Lectione Martyrologii in vigilia —Nativitatis D. N. I. C. Ibidem, 1775. 18. De lectione propria Festi simplicis, occurrentis —in officio Dominicae infra Octav. Corporis Christi. For- livii, 1766, Typ. Achili. Marozzi. Reliquit opus MS. (Praelo dignum) cum hoc Titulo; Ars Componendi Bene et expedite Directoria ad horas Canonicas Et Missarum Sacrificia Pro pluribus etiam Diversis Ecclesiis, Alicuius provinciae Regularis ordinis Seu diversis Ecclesiis Civitatis —Aut Oppidorum alicuius Dioecesis. Tom. I, in folio. (F.x Necrolog. Bonon. Coenob 6. Agathangelus a S. Teresia. Natione Polonus, in saeculo dictus Alexander Pinocipius. Scripsit post annum 1672 Opera Praelo parata, et sunt: 1. Meditationes de Beatissima Virgine Maria, et Sanet. Ioseph. 2. Responsionem ad quemdam Religiosum Ordinis Sanet. Franeisci in suis editis Concionibus contendentem ; Digitized by Google

[close]

p. 11

: A 13 — Monita Spiritualia S. M. Teresiae, non suis Carmelitis, sed Reformalis —7. S. Francisci fuisse tradita (Ita P. Martialis a S. Jo: Bapt., in sua Bi- blioth., Pag. 1 N.° 1.) Agnes a Jesu. Natione Hispana, ortu Caesaraugustana, ex Nobili Familia Casanatarmm, genita; Monialis Teresiana, magnis decorata virtutibus. Sanctissime decessit Caosaraugustao , anno grati® 1620 , die 18 junii. Scripsit sua vulgari lingua : 1. Relati8o.nem de statu animae et orationis suae, et favoribus, quos sub illa a Deo recipiebat. 2. Certamen pro Domini solemnitate. Haec prodierunt cum ejus vita a Nobilissimo et erudi- tissimo Equile Michaele Baptista de Lanuza edita Mantuae —Carpentanorum Typis Regiis, anno 1628. Ut notat Ludovicus Jacob. in sua Biblioth. Carmelitana MS. pag. 8. Albertus a S. Cajetano. —Provinciae Ve9n.etae Alumnus. Obiit (hospes) Faventiae, —Coenob. Longobardiae Provinciae, post annum 1782. Edidit Italice 1. Raccolta di Detli Sentenziosi piu principali, e de’ Sentimenti Mistici dei SS. Teresa e Giovanni della Croce, con un Traltato Apologetico intorno agli scrilti dei Medc- —simi SS. contro i falsi Mistici e Quieiisti. T. 2. ia 8“ 2. Confessore e penitente ecc. istruili colle Sentenze di S. Teresa T. 1, Venc/.ia, 1757, et 17E8, per il Zerletti. 3. Opere e Lettere della S. M. Teresa di Gesu. —Toni. VI, in 4“ gr. Cesena, 1782, per Gregorio Biasini. Edidit etiam varia alia Opuscula, suppresso nomine. — Albertus a S. Jacobo. Dictus in Saeculo Christophorus Mercier, Burgundus. —Vir insigni prudentia praeditus, variis Officiis, etiam Provin- cialis Burgundiae, functus. Edidit, Gallice, Libros inscriptos: —1. Sancta Solitudo, seu descriptio Poetica Eremi no~ iris Marlanensis. Bruxelkt LT- in 8 - Digitized by Google

[close]

p. 12

: :: 14 A 2. Vita Ven. M. Teresiae a Tesu, fundatricis Mona- —Sindorum Monialium Nostrarum Burgundiae Lugduni, 1673, T. 1, in 8» Transtulit etiam ex hispanico in Gallicum idioma, Opus inscriptum 3. Lumen vivis Mortuorum experientia, cum notis ml tll —D"‘ Joann. de Palafox. Lugduni, 1656 T. I, in 8.° Quod Opus scripsit sua vulgari Lingua Ven. Soror. Francisja a SS. Sacram., Pampilonensis, Teresiana Monialis, anno 1629, die 27 Novembris, defuncta, (ut leg, in Biblioth. P. Martialis Pag. 2, et 16 ; atque in Bi- blioth. Carmelit. P. Devilliers Pag. 24 N. 29). 10. Albertus a Jesu Maria. Patria Iuliodunensis, in confinio Agri Pictaviensis, Turonensis et Andegavensis; vocatus in saeculo Morice, provinciae parisiensis Alumnus. Obiit Lutetiae Parisiorum, ann. 1G49; die 14 januar, postquam Gallice scripsisset E1. loge en Vhonncur de Sainte Thcrese sur la Ca- nonization. 2. Tragedie de Saint Hermenegilde Martyr. 3. Trage-Comedie de la vie, et heureux Deces de Saint Alexis. 4. Exclamations de Sainte Therese en vers. Parisiis anno 1628, apud Claudium Sonnium, in 8.° c Haec re1fe2r.t Ludovicus Jacob, in Bibliotheca Personata MS. pag. 10. » 11. Albertus Maria a Jesu. —Mediolanensis. F uit Praelector, pluries Prior, Definitor, Visitator Generalis et Longobardiae Provincialis XXXIV electus in Capitulo Placentiae celebrato die 24aprilis, anno 1706. — Obiit Mediolani die 22 aprilis 1724 aetate 77. Scripsit Lilt. Pastoral. ad Religiosos suae Provinciae. (Ex Necrolog. Longobard. Provinc.) Alexander a Conceptione B. V. —Polonus. Edidit patrio Sermone —1. Orationes funebres. Aliud opus inscriptum : Digitized by Google

[close]

p. 13

A 15 —2. Castris et Asiris Militans Eques in Fol., anno 1685. (« P. Martial., in sua Biblioth., Pag. 2. ») 13. Alexander a S. Francisco, I. In saeculo dictus Laelius, Leonis XI, Summi Pontificis ex sorore nepos, parentibus Marco Antonio Ubaldino, et Lucretia, ex Comitibus Gerardesiae, ex Medicea familia anno 15SS. Romae natus est decimo quinto Ivalend. Novembris. Cum ibi philosophicis disciplinis imbueretur, concionibus Ven. Petri a Matre Dei et exemplo juvenis Vincentii, ex familia Crescentiorum Nobilitate illustris, qui Carmelitarum , Discalceatorum habitum, anno 1604 assumpserat, permotus, , in eodem S. Mariae de Scala dicto Monasterio admitti postulavit; et a jam memorato Ven. Petro vestitus fuit, anno 1005; die prima aprilis, et ex eo tempore quo ejus Avunculus Summus Pontifex electus, adorationis solemnitate ad altare S. Petii honoratus fuit. Emenso tirocinii sui curriculo, cum admirabili spiritus fervore, non minori alacritate et pietate, per vota solemnia, hostiam se viventem Deo obtulit. Obedientiae, paupertatis, poenitentiae, sui abnegationis, omniumque virtutum cultor eximius, anno 1614 missus Parisios, ut Novitios, ac juniores fratres ad Instituti sui perfectionem promoveret, potens opere et sermone, doctrina et exemplo, tum ibi, tum postea, anno 1617, die primo aprilis Charentonii in Gallia, primaevum Teresiani Carmeli Spiritum, quo plenus erat, abunde communicavit. Anno 1619 primo Carmelitarum Discalceatorum Capitulo provinciali Definitor interfuit et inde Romam petiit, Conven- ; tum S. Mariae de Scala gubernaturus, ad quod officium electus fuerat in Capitulo Romano provinciali, et ad Primi Socii munus pro Capitulo Generali. Romanae Provinciae postea Provincialis, dum Neapolitanum Conventum visitaret, a gravi, qua opprimebatur, infirmitate, quasi miraculose sanatus est. Anno 1629 in Comitiis Generalibus annumeratus est inter Definitores Generales : sed non multo post in lethalem morbum incidit, in quo magna perfusus laetitia, cum fratribus, qui aderant, hymnum Te Deum laudamus alternatim cantans, votaque sua renovans, dicenti R.mo D.no Coccino, Sacr. Rotae Digitized by Google

[close]

p. 14

: 16 A — —Decano In Domum, Domini ibimus respondit : Lac- tantes ; ac paulo post Sacramentis munitus, purissimam animam Deo reddidit die 19 aprilis, anno Salutis nostrae 1630. Vir discretione Spirituum ac Prophetiae dono insignis, atque heroica humilitate conspicuus. Nam Purpuram Romanam XVa Paulo V, Gregorio et Urbano VIII. saepe saepius sibi , oblatam, fortiter recusavit. Scripsit 1. Thesarus pauperum, ad thesaurizandos thesauros in Coelo etc. Lugduni, antea anno 1630, in 8° (Opus mira pietate re- fertum. (t) 2. De praesentia Dei etc. 3. Schola Virtutum etc. 4. Horologium Animae. (Italice) —5. Soliloquia Animae (Charentonii composita, et MS. Pa- risiis asservab. olim in Bibliotheca illius Coenobii). 6. Epistolae plures tum lalinae, tum Italicae, ante et post Religionis ingressum, scriptae. 7. Ex hispanico in italicum idioma transtulit Opera S. P. N. Ioan. a Cruce, cum ejusdem Vita et annotationibus —Didaci a Iesu. Romae 1637, in 4° ap. Franc. Corbelletti. Haec Opera (except. N.° 7) prodierunt Lugduni, ap. —Claudium du Four, anno 1633. Denuo haec Opera, una cum Ejus Vita, in duobus Tomis collecta, prodierunt Ro- mae, ann. 1670; et 167 1, in 4°, Cura R. P. Philippi Ma- riae Provinc. Rom., Congregat. Indicis Consultoris. —(Vid. P. Martial a S. Io. Bapt. pag. 2. De Villiers in sua —Biblioth. Carmelitana T. 1. pag. 28. Num. 43. Ludov. Iacob. —in Biblioth. Personata MS. pag. 13. Daniel. a Virgine Tom. 3. Speculi Carmelitani pag. 1051, N. 3638, et pag. 1127 N. 3961 etc.) (1) IIoc opus vere aureum una cum Soliloquiis iterum ex officina Hyacinthi Marietti Taurini in lucem prodiit anno 1872. Novissime his temporibus, cognito huius opellae pretio, ut ab omnibus, etiam non doctis, posset legi et intelligi, sicque magnum Christifidelibus ex illa lectione emolumentum eveniret, ex latino, in quo scriptum fuerat in italicum idioma translatum apparuit cura et studio cuiusdam sacerdotis Aemilii Chiarini, ex typographia S. Bernardini, Senis 1879. Adnotatio P. F. Henrici a SS.° Sacramento. Digitized by Google

[close]

p. 15

; A 17 14. Alexander a S. Francisco, II. Vocatus in saeculo Ludovicus, ex antiqua Mediolanensi familia ortus. Ambrosio Vallotta, atque Caecilia Mercantula parentibus, die 12 decembris, anno 1601. Sacris initiatus, primisque studiis optime imbutus, Reli- gionem Carmelit. Discalc. amplecti decrevit, et in eadem, nomine assumpto Alexandri a S. Francisco, professus est in patrio S. Caroli Coenobio die 26 martii, anno Domini 1679. Vir fuit acris ingenii, optimique consilii, nec non in gerendis rebus summe prudens litteris quoque ac pietati de- ; ditus ita ut munera Magistri Xovitiorum, Prioris, Definitoris, habuerit, ac Longobardiae Provincialis XXXVIII, electus fuerit in Capitulo Bononiae celebrato die 7 maji anno 1718. Duorum Cardinalium S. R. E., scilicet Durazzo et a Platea, Faventiae (unus post alium) Episcop. fuit, a consiliis, atque —theologus. Examinator quoque Svnodalis, ac S. Officii Consultor pluribus annis in eadem Faventina Civitate, cunctis plaudentibus, extitit : ex qua in patriam redux, anno 1726, die —13 octobris, repentine obiit. Scripsit .- Liti, pastoral. ad subdit, suae provinciae et reliquit volumen, in folio (magnae molis) Consultationum Canonico Moralium, quod praelo paratum habebat; et ante ann. 1805, —asservab. in Biblioth. Mediolanensis Conventus ; (sicut refert Vir clariss. Dom. Philippus Argelati in Biblioth. Mediolanensi, Tom. 2., pag. 1561, num. MDCCXL1I). • 15. Alexander a Jesu Maria, I. Provinciae Germaniae Alumnus, electus XXIII. Praepositus Generalis, die 18 apr. anno Domini 1671. Obiit Viennae, in Austria, die 5 septembris, anno 1676, aetat. 78. « Scripsit Litt. Pastoral. ad Religiosos suae Italicae Congregationis ». 16. Alexander a Jesu Maria, II. Polonus : Vir summae eruditionis et eloquentiae ; dispu- tavit acriter contra haereticos, quos publice superavit. — Edidit: 2 Digitized by Google

[close]

Comments

no comments yet