Årsbok 2016 APC och AVC

 

Embed or link this publication

Description

Kortversion

Popular Pages


p. 1

ÅRET SOM GÅTT 2016 AKADEMISKT PRIMÄRVÅRDSCENTRUM & AKADEMISKA VÅRDCENTRALER

[close]

p. 2[close]

p. 3

Starka band i samverkan 2016 var ett år då Akademiskt primärvårdscentrum, APC, och de akademiska nätverken under ledning av de åtta Akademiska vårdcentralerna, AVC, stärkt banden för stöd och utveckling i primärvården i Stockholms län. Vårt gemensamma uppdrag är att stödja utbildning, patientnära forskning och utvecklingsarbete, samt föra in ny kunskap för att bidra till ökad kvalitet inom såväl offentligt som privat driven primärvård. 2016 är året då APC ökat samarbetet med sektionerna för fysioterapi, arbets- terapi, omvårdnad och allmänmedicin vid Institutionen för neurobiologi, vård- vetenskap och samhälle, vid Karolinska Institutet, KI. Samverkan sker även med andra institutioner på KI samt högskolor i länet, till exempel KTH och Röda Korset. Det verksamhetsintegrerade lärandet, VIL, för studenter, alla kategorier utvecklades och primärvårdens lärandemiljöer stärktes. Ett stort antal medarbetare fick handledarutbildning. Att träna medarbetare, studenter och blivande specialister för olika perspektiv och att möta många professioner är viktigt. Genom att arbeta tillsammans blir vi alla vinnare. Interprofessionellt lärande tränar studenter och handledare att samarbeta och utveckla en gemensam syn samt att inkludera patienter i undervisningen. ”TillsammansTillsammans med AVC-nätverken finns ambition och möjligheter att utveckla, förnya och evidensbasera arbetet i Stockholms läns primärvård. Under 2016 har APC fördjupat detta arbete – att få det nya att fungera, och fungera bättre än det gamla. Det pågår många aktiviteter och projekt i AVC-nätverken. Vinsterna är flera. blir vi vinnare! Bland annat att frågeställningar, exempel och diskussioner är sprungna direkt från den kliniska vardagen. Under året flyttade uppdraget för kris- och katastrofpsykologi till Stockholms läns sjukvårdsområde. Ett nytt avtal för APC slöts med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som gäller från 2016 till och med 2018. Uppdragen är: forskning, utvecklingsarbete, fortbildning, utbildning, samt studiestöd för specialister i allmänmedicin, ST och läkare som gör sin AT i primärvården. Eva Henriksen Verksamhetschef, Akademiskt primärvårdscentrum

[close]

p. 4

Organisation aVc akalla/ hässelby aVc Jakobsberg aVc norrtälje tiohundra aVc mörby Verksamhetsstöd Verksamhetschef ledningsgruPP aPc kValitets- och samordningsråd aVc gustavsberg akademiska Vårdcentraler aVc Vil st/at fortbildning akademiskt utVecklingsstöd aVc flemingsberg/ huddinge aVc s:t erik Vad är APC och AVC? aVc Kolla in filmen! liljeholmen För den som vill veta mer om APC och AVC egenproducerades en animerad kortfilm under året. Filmen finns på svenska och engelska. Länk till filmen: http://akademisktprimarvardscentrum.se/APCAVCfilmSVENSKA2016.mp4 BOKSLUT2016 04

[close]

p. 5

Året i siffror 560 ST-läkare i allmänmedicin 8 AVC-nätverk 220 AT-läkare Studentdagar i verksamhetsintegrerad utbildning, VIL 34 000 258 Personal som fick handledarutbildning 80 12 000 Deltagare på fortbildningar 133 000 Besökare på akademisktprimarvardscentrum.se Vetenskapliga projekt i samverkan Antal enheter/ verksamheter (i privat och offentlig regi) som servas med FoUU-stöd 600 Akademiskt primärvårdscentrum 98 Antal medarbetare: APC (63) AVC-nätverken (8 samordnare, 27 adjungerade kliniska adjunkter) BOKSLUT2016 05

[close]

p. 6

Utbildning APC arrangerar, samordnar och kvalitetssäkrar utbildningar för personal och studenter i primärvården. Det görs i form av fortbildning, handledning, nätverk, AT- och ST-utbildning, case-seminarier, verksamhetsförlagd utbildning och mycket mer. Det erbjuds i de akademiska vårdcentralernas (AVC) geografiska nätverk eller på APC – var profession för sig eller interprofessionellt. Vi skräddarsyr också utbildningar efter önskemål och behov. HANDLEDNING AV STUDENTER APC och de 8 AVC-noderna i länet: Gustavsberg, Huddinge/Flemingsberg, Hässelby/Akalla, Jakobsberg, Liljeholmen, Mörby, S:t Erik och TioHundra AB, har tillsammans i uppdrag att placera, samordna och ta emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Det totala antal studentdagar i primärvården var under året cirka 34 000, vilket är en ökning med 10 000 studentdagar jämfört med 2015. Närmare 100 aktiviteter gjordes på AVC:erna för att stärka samarbetet med universitet, hög- och gymnasieskolor. Bland annat interprofessionella case-seminarier – en undervisningsmetod där patientbeskrivningar eller patienter inspirerar studenterna att aktivt söka kunskap som de sen diskuterar i strukturerade seminarier. Personal som handleder studenter bör ha modern handledarkompetens enligt högskoleverkets föreskrifter och studenternas lärandemiljö ska ge en fullvärdig och rättvis bild av primärvården. 258 medarbetare i primärvården fick handledarutbildning via AVC-nätverken i samarbete med Centrum för klinisk utbildning, KI. Varje AVC har adjungerade kliniska adjunkter, AKA, (totalt 27 st) som handleder handledarna i VIL-updraget. De har olika professionell bakgrund vilket bidrar till interprofessionell träning och lärande. Ett problem är brist på lokaler för utbildning och för att ta emot fler studenter i primärvården. 2016 genomfördes cirka 700 teambaserade och yrkesspecifika fortbildningsaktiviteter på APC och AVC för 12 000 deltagare. I samarbete med Karolinska Institutet genomfördes högskoleutbildningar inom motiverande samtal och diabetes. Ämnesspecifika team finns inom: diabetes, astma/KOL, stroke, rörelse/smärta, HPÖ/FaR, motiverande samtal, MI och levnadsvanor. 124 nya ST-läkare anställdes och 79 blev färdiga specialister. 71 ST-läkare fick vetenskaplig handledning och teoretisk utbildning i vetenskaplig metodik. Totalt finns 390 färdiga vetenskapliga arbeten. BOKSLUT2016 06 Rådgivningsstöd webb – rätt vård på rätt nivå Under 2016 erbjöds distrikts- och sjuksköterskor vid vårdcentraler i privat regi utbildning i Rådgivningsstöd webb. APC erbjöd 12 utbildningstillfällen. Rådgivningsstöd webb är ett program som är framtaget av 1177 Vårdguiden för att stödja bedömning av vårdbehov. Programmet fokuserar på symptom, istället för diagnos och ska hjälpa telefonrådgivaren att tänka brett. Många tog nationellt körkort i spirometri Utbildningen, som är två dagar lång syftar till att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar – från patientinformation och undersökning till tolkning av resultat. Under året gick 158 deltagare utbildning. Sedan 2012 har 421 personer fått kunskaper i att utföra säker spirometri enligt nationell standard.

[close]

p. 7

FORTBILDNING Under 2016 genomförde APC 634 teambaserade och yrkesspecifika fortbildningsaktiviteter för 11 435 deltagare. Exempel på ämnesområden var: motiverande samtal, levnadsvanor, demens, undernäring, rörelse/smärta, äldre, förskrivningsrätt, läkemedel, psykisk ohälsa, strokevård och diabetes och sjukintyg utifrån bedömningar av arbetsförmåga. Kursutvärderingarna visade i genomsnitt höga poäng. Till detta ska läggas ett 60-tal fortbildningsaktiviter inom de 8 AVC-nätverken. För att få relevanta och effektiva fortbildningsaktiviteter finns fortbildningssamordnare i alla AVC-nätverken samt i andra sammanhang, exempelvis i Vårdsak och nätverk för hälsofrämjande sjukvård och tobaksprevention. Samverkan och samarrangemang har skett med andra centrumbildningar som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES. Kunskapsteam inom diabetes, astma/KOL, stroke/hjärta/kärl, rörelse/smärta, övervikt och levnadsvanor samt motiverande samtal erbjöd fortbildning i form av kurser, seminarier, konsultationer och fortlöpande stöd för införande av nya riktlinjer och vårdprogram. I samarbete med institutionerna LIME och NVS vid KI genomfördes högskoleutbildningar inom diabetes och motiverande samtal, MI. Under 2016 har arbetet också fokuserats på att utveckla former för egenproduktion av webbaserad utbildning samt att tydligare definiera evidensbaserad praktik. AT-OCH ST-TJÄNSTGÖRING Uppdraget för AT-ST samordnades och kvalitetsgranskades för omkring 560 ST-läkare samt 220 AT-läkare. 124 nya ST-läkare anställdes i primärvården, och 79 blev färdiga specialister. Under året gavs 2 handledarkurser, 2 konsultationskurser, 1 kurs i allmänmedicin, 2 BVC-kurser och1 kurs i gynekologi/MVC. 1 kortare kurs i vetenskaplig metodik för ST-läkare (KVAST) och 2 VESTA-kurser erbjöds. Totalt fick 71 ST-läkare teoretisk utbildning i vetenskaplig metodik och handledning av ST-projekt. Insatser gjordes för att täcka behovet av sidoutbildningsplatser inom gynekologi för att möjliggöra att 37 ST-läkare som saknade denna obligatoriska sidoutbildning skulle kunna bli färdiga specialister. Bästa vårdcentralerna – enligt läkarstudenter ”Det var lite oväntat, men väldigt kul. Det är första gången vi får utmärkelsen.” Det säger Oscar Plogmark på Telefonplans vårdcentral som läkarstudenterna på KI prisat för bra studentmiljö. En utmärkelse som handledare från 24 vårdcentraler fick ta emot i slutet av förra året. Vårdcentraler som skattats högst fick 9 eller högre på en skala med max 10 poäng för excellent handledning. Högt tryck på MI-kurser Sedan APC startade ett team i motiverande samtal, MI, har verksamheten utvidgats och vuxit. Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsmetod. Syftet är stärka en persons egen motivation och vilja till förändring. Under året erbjöds exempelvis 25 MI-introduktioner för rehabpersonal, 4 interprofessionella grundkurser, 7 kurser för personal inom barn- och skolhälsovård, ambassadörsutbildning och uppdragsutbildning i samarbete med KI. Smärta och nackbesvär För att förbättra omhändertagandet av patienter med smärta och besvär främst från rörelseorganen arrangerades 8 fortbildningstillfällen. Fokusområden var smärta med inriktning på fysisk aktivitet, knäbesvär, axelbesvär, radiologi, klinisk undersökningsmetodik, injektionskonst, bemötande och tolkning av besvärsritning. 07 BOKSLUT2016

[close]

p. 8

BOKSLUT2016 Utvecklingsarbete Utvecklingsarbetet har främst fokuserat på stöd till implementering av redan kända forskningsresultat eller metoder, men även att testa nya produkter och samarbeten. Många medarbetare på APC och AVC är engagerade i utvecklingsprojekt. Här presenteras några: 4D – ett samarbete mellan SLL och KI. De fyra diagnoser som inkluderas är: artrit (ledinflammation), bröstcancer, typ 2-diabetes och hjärtsvikt. Inom ramen för 4D Diabetes erbjöds på AVC Huddinge/Flemingsberg och Jakobsberg gratis screening för att fler personer med prediabetes eller odiagnostiserad diabetes skulle kunna identifieras. En kartläggning för en effektiv primärvårdsprocess för diabetes togs fram. Processen DiaCert testades på 19 vårdcentraler. Konceptet erbjuds nu till hela primärvården i länet. Inom AVC TioHundra AB pågår bland annat projekt inom rehabilitering; rehabkoordinatorer i primärvård och att utveckla rehabiliteringsteam för smärtbehandling och för personer med psykisk ohälsa. Inom AVC Gustavsberg pågår många arbeten kring psykisk ohälsa samt ett i samarbete med KI för att utveckla IT-system för effektiva vårdprocesser och dokumentation. NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE Utvecklings- och etableringsarbetet inom AVC-nätverken har väckt stort internationellt och nationellt intresse. 17 studiebesök togs emot, bland annat från Kina, Nederländerna, Skåne, Östra och Västra Götaland och Uppsala. Arbete med att bilda ett nationellt AVC-nätverk med fler landsting initierades för att bredda FoUU-arbetet och kunna bedriva gemensamma forskningsprojekt. 08 Att starta äldremottagning Verksamheter med husläkaravtal hade möjlighet att ansöka om att öppna en mottagning enbart för äldre patienter. APC arrangerade workshop där deltagarna kunde få del av erfarenheter från andra delar av landet och kunskap samt stöd om hur de kan organisera en äldremottagning. Frågvist team bidrog till bättre vård på lättakuten! Vad hände? Varför gör du så? Vad är det som inte fungerar? En matematiker, en industridesigner, en allmänläkare och en psykolog följde lättakutens personal hack i häl för att studera verksamheten. 300 uppslag blev tre projekt som kan omsättas till ökad vårdkvalitet. Ett handlar om att korta väntetider och öka kvaliteten på vårdmötet genom att låta patienter fylla i information om sin hälsa och sjukdomsutveckling före besöket. Förbättringsområdena engagerade 4 examensarbeten under vägledning av AVC Huddinge/Flemingsberg. Sammanhållet stöd och rehabinsatser efter stroke Med fortbildning och support stärker APC:s strokegrupp personal i primärvården att förbättra rehabiliteringen och stödet för de tusentals stockholmare som varje år drabbas av en stroke. I strokegruppen ingår fysioterapeut, arbetsterapeut och distriktssköterska. Teamet har ett nära samarbete med många rehabaktörer och organisationer.

[close]

p. 9

Smart och mer jämlik diabetesvård med DiaCert Som stöd i arbetet med att utveckla diabetesvården har vårdprocessen DiaCert provats på 19 vårdcentraler. Och den fungerar. Bättre blodsockernivåer och fler bedömningar av fotstatus, tydligare ansvarsfördelning och stärkt teamarbete är några exempel. Nu erbjuds konceptet till hela primärvården. Hur kan vården för personer med typ 2-diabetes förbättras och bli mer jämlik? Och hur kan personalen få stöd i att arbeta mer strukturerat? Det var några utgångspunkter när man startade arbetet med att ta fram en standardiserad vårdprocess. Arbetsgruppen ingår i 4D (samverkan mellan KI och SLL). Syftet är att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning samt öka patienternas delaktighet och kontroll över sin hälsa. DiaCert har nu provats på 19 vårdcentraler. Föreläsningar har varvats med diskussioner och tips. Deltagarna fick hjälp med att kartlägga arbetssätt och rutiner samt formulera en handlingsplan för förbättringar. Tensta vårdcentral är en vårdcentral där patienternas blodsockernivåer sänktes rejält. Andelen patienter med HbA1c över 70 mmol/mol sjönk från 21 till 15 procentenheter. 09 BOKSLUT2016

[close]

p. 10

vetenskap i vårdens vardag 010 BOKSLUT2016

[close]

p. 11

390 vetenskapliga ST-projekt 71 ST-läkare fick vetenskaplig handledning och teoretisk utbildning i vetenskaplig metodik. Totalt finns 390 färdiga vetenskapliga ST-arbeten. 700 fortbildningsaktiviteter 9 forskarnätverk i samverkan 1. Mental och psykisk hälsa 2. Rörelse och smärta 3. Hjärta-kärl och andning 4. Ämnesomsättning och endokrina funktioner samt osteoporos 5. Åldrande (multisjuklighet, sköra äldre) 6. Hälso- och sjukvårdsforskning i primärvården 7. Klinisk pedagogik 8. Folkhälsoepidemiologi och ojämlik hälsa 9. Migrations- och samhällsmedicin 7 team APC har ämnesspecifika kunskapsteam inom: diabetes astma/KOL HPÖ/FaR levnadsvanor motiverande samtal, MI rörelse/smärta stroke BOKSLUT2016 011

[close]

p. 12

Forskarnätverk i samverkan Forskning bedrivs i samverkan kring med högskolor och universitet. Stockholms läns landsting är oftast huvudfinansiär. Totalt pågick runt 80 forskningsprojekt under året. 48 vetenskapliga artiklar publicerades. BOKSLUT2016 Under året ökade forskningssamverkan ytterligare. I synnerhet med sektionen för allmänmedicin, omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS vid KI. Samarbetet mellan de seniora forskarna på APC/AVC och NVS resulterade i en gemensam strategi för primärvårdsvetenskap, enligt International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). 9 forskarnätverk bildades. Varje AVC har erbjudits stöd för att initiera lokala projekt. Under året etablerades även forskningssamarbete med KTH och Swedish Interactive Institute samt Värmlands läns landsting. 80 forskningsprojekt pågår. 48 vetenskapliga artiklar publicerades i internationella tidskrifter. 8 forskningsprojekt finasierades med ALF-medel, 7 med stöd av landstingets PPG-medel (primärvård, psykiatri och geriatriksatsning). Några exempel på forskningsprojekt: interprofesionell handledning av examensarbeten, interprofessionella hembesök för studenter, teledermatoskopi mellan primärvård och specialistvård, postoperativ träning inför colon-rectalcanceroperation (Better in, better out), KBT-behandling för sjukskrivna, bemötandefrågor, förbättring av utredningar och behandlingsmetoder för patienter med kroniska sjukdomar som hypertoni eller hjärt-kärl sjukdom. Projekten återspeglar kliniskt arbete och behov inom primärvården. AKADEMISKA RESURSER 23 personer har fått möjlighet att fortsätta forska på deltid efter disputation. 4 medarbetare disputerade och 1 blev licentiat. 20 medarbetare är doktorander. 2 professorer gick i pension. En samfinansierad professor tillsattes – en viktigt högkvalitativ, pedagogisk resurs. Det innebär att APC har 3 professorer och en lektor med kombinationstjänst mellan Stockholms läns landsting, SLL och KI. Totalt är 6 professorer och 7 docenter knutna till APC. Ytterligare 25 medarbetare är sedan tidigare disputerade. Ett antal medarbetare var engagerade i forskarskolan i allmänmedicin som bedrivs av KI och SLL i samverkan. 012 Miljoner för goda idéer Ett antal APC/AVC-projekt fick forskningsmedel. Projekten spänner över områden som läkemedelsrelaterad sjuklighet hos äldre, träning för sköra äldre, gruppbehandling för personer med sömnbesvär, kronisk rygg/bäckensmärta, interprofessionellt lärande och internetbaserade utbildningsprogram. 9 forskarnätverk För närvarande finns 9 forskarnätverk i samarbete med NVS, CES och Röda Korsets högskola inom olika områden från psykiskt ohälsa till migration och samhällsmedicin, se nätverken på sidan 11.

[close]

p. 13

Sveriges största vårdpris till internetbehandling mot hälsoångest och social fobi Athenapriset - sjukvårdens största pris till klinisk forskning - gick 2016 till psykologen och AVC-samordnaren Erik Hedman med kollegor. De belönades för ett flertal studier som visat att internetbaserad KBT-terapi är effektivt för personer med hälsoångest och social fobi. AVC Gustavsberg är mönsterbildande för hur evidensbaserad vård för peroner med psykisk ohälsa kan bedrivas i primärvården. I en serie kliniska studier har man tillsammans med Psykiatri Sydväst, KI, Stockholms universitet och IT-företaget Chorus visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet är en fungerande behandling för hälsoångest och social fobi. Studierna har genomgående visat goda behandlingseffekter för de över 1 000 patienter som fått behandling. Athenapriset är ett pris som lyfter fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet i samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. Bakom utnämningen står Vinnova, SKL, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech, Vetenskapsrådet och Dagens Medicin. Enligt juryn är projektet ett gott exempel på hur innovation, ny teknik, klinisk forskning på hög vetenskaplig nivå och samverkan kan bidra till att öka tillgänglighet och livskvalitet för patienter. Handledning i grupp för fler och bättre examensprojekt På AVC S:t Erik och Mörby pågår forskning där ett nytt sätt att handleda vårdstudenters examensarbeten prövas – handledning i grupp med olika vårdyrken. Arbetssättet ska gynna studenters lärande, handledare och primärvården med fler patientnära examensprojekt av god kvalitet. Tanken är att 3-5 studenter och en handledare i varje grupp är lämplig storlek för att få givande diskussioner. Projekten utgår från patientnära frågeställningar som känns meningsfulla för både studenter och primärvården. Hälsosamtalet – tillfälle att upptäcka risker med läkemedel Formuläret Safe Medication Assessment, SMA, är ett stöd för att fånga upp risker, utvärdera, ompröva och göra patienten mer delaktig i sin läkemedelsbehandling i samband med hälsosamtal. Det visade en doktorsavhandling av distriktssköterska Annika Lagerin. Sammanlagt samtalade 36 distriktssköterskor från 16 vårdcentraler med 113 äldre personer. Av resultatet framgick också att 84 procent av de äldre hade någon riskfaktor relaterat till sin läkemedelsbehandling. Riskgrupper identifieras vid tandläkarbesök På AVC Jakobsbergs pågår en studie, där Folktandvården tillsammans med AVC och KI testar en ny metod för att identifiera personer med risk för att utveckla typ 2-diabetes. 013 BOKSLUT2016

[close]

p. 14

U tfall finansiering HSF-AVTALET 19.5 HSF ÖVRIGT ST/AT 11.7 Kris & Katastrof 1.6 ST kurspeng 10.4 Fortbildningssamordnare DSK 0.6 FAR/HPÖ 2.5 Rehab smärta 1.2 RGS web 0.4 Övrigt 0.8 SUMMA HSF ÖVRIGT 29.2 APC 2016 FOUU FORSKNING (LSF) Bas, aktivitet och övrigt 4.0 Adjunkter läkare forskning 1.3 ALF och PPG ersättning 3.9 SUMMA FOUU FORSKNING 9.2 FOUU UTBILDNING (LSF) FoUU utbildning, övrigt 1.7 Adjunkter läkare utbildning 1.3 Läkarutbildningen 9.4 Läkarutbildningen SVK 0.3 SUMMA FOUU UTBILDNING 12.7 FOUU AVC (LSF) AVC-stöd 9.0 AVC etableringsstöd 4.6 VIL-uppdrag 1.5 AKA-verksamhet 6.0 SUMMA FOUU AVC 21.1 ÖVRIGT: uppdrag/kurser/löneersättning mm 7.9 (Till största del kortfristiga ersättningar) Summa finansiering: 99,6 milj kr BOKSLUT2016 014

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet