Likabehandling elev 16-17

 

Embed or link this publication

Description

planer

Popular Pages


p. 1

STOCKSÄTTERSKOLANS TRIVSELREGLER - för kunskap, glädje och trygghet - På vår skola tar vi hand om varandra visar hänsyn, är vänliga och använder ett trevligt språk!  Jag bidrar till att alla får arbetsro och är en bra kompis  Jag kommer i tid och hälsar på mina kamrater och lärare  Jag är rädd om allt som finns på skolan, både inomhus och utomhus  Jag går i korridoren och har på mig inneskor inomhus  Jag lämnar godis och tuggummi hemma  Jag använder mössa, keps, luva och uteskor utomhus  Jag är ute på rasterna  Jag spelar boll där det är tillåtet  Jag använder hjälm när jag cyklar, åker inlines, skateboard, skridskor och på kullen vintertid  Jag kastar inte snöboll, sten, sand eller andra saker  Mobiler lämnas in på morgonen och fås tillbaka vid skolans slut Vid upprepade tillsägelser ringer vi hem. STOCKSÄTTERSKOLAN Likabehandlingsplan för elever Läsåret 2016/17 Likabehandlingsplanen är ett dokument som förklarar hur vi ska behandla varandra på vår skola, hur vi jobbar i skolan för att alla ska må bra och vad som händer om man inte behandlar varandra på ett bra sätt. Stocksätterskolans likabehandlingsplan utgår från de lagar vi har att rätta oss efter, samt förverkligar FN:s barnkonvention i skolan. VISION Stocksätterskolan ska vara trygg för alla våra elever och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

[close]

p. 2

Det är förbjudet i Sverige att behandla någon orättvist eller sämre än någon annan på grund av: • kön, om man är tjej eller kille. • etnisk tillhörighet, ursprung och kultur. • religion eller annan trosuppfattning, vilken tro man har. • sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck, • funktionshinder • ålder, ung eller gammal. Lagen säger att man inte får: Kränka, Fysiskt t.ex. utsätta någon för slag och knuffar. Verbalt t.ex. hota någon eller kalla någon fula saker. Psykosocialt t.ex. utsätta någon för utfrysning t.ex. via blickar, gester, ryktesspridning. Text- och bild t.ex. genom klotter, brev, e-post, chat, blogg, SMS, MMS eller sociala medier. Trakassera Medvetet behandla någon illa och kränkande. Mobba Upprepande kränkande handling, när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Diskriminera När en vuxen behandlar någon elev orättvist eller kränkande på grund av någon av punkterna ovan. FN:s barnkonvention, artikel 2:  Alla barn är lika mycket värda.  Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.  Du får inte behandlas annorlunda på grund av ditt utseende, din hudfärg, ditt kön, ditt språk, din religion och dina åsikter. På vår skola arbetar vi förebyggande genom att:  samtala om vad kränkningar innebär.  reagera på och markera oacceptabla ord och uttryck.  ge stöd till elever som riskerar att hamna utanför kamratgemenskapen.  ha organiserade rastaktiviteter under förmiddagsrasten.  eleverna vet om att man anonymt kan lägga ett meddelande i Trygghetsgruppens två brevlådor.  elever och vårdnadshavare är informerade om att man kan maila till Trygghetsgruppen.  rastvärdar finns ute på alla raster i, eller i närheten, av skogen.  rastvärdsschema sitter uppsatt, synligt för alla.  ha fadderaktiviteter.  ge eleverna redskap för att hantera konflikter. Känner du dig utsatt, vet eller misstänker att någon kamrat känner sig utsatt – ta kontakt med Trygghetsgruppen eller en vuxen på skolan som du har förtroende för eller berätta för dina föräldrar. Om någon elev känner sig kränkt så måste skolan göra något. Den personal som ser eller hör kränkningen pratar med de inblandade och skriver ner vad som hänt. Ibland måste man även prata med föräldrarna. Om det skulle hända saker flera gånger med samma elev så kommer eleven att få hjälp av Trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen består av: Elin Axeliusson, Carina Johanzon, Maria Fogelqvist, Åsa Eriksson, Maria Håkansson, Jenny Johansson, Frank Strömberg E-post: trygghetsgruppen.stocksatterskolan@hallsberg.se Skolans fullständiga Likabehandlingsplan finns att läsa på vår hemsida: www.stocksätterskolan.se

[close]

Comments

no comments yet