Brf Tibbles boenderegler

 

Embed or link this publication

Description

Boenderegler

Popular Pages


p. 1

Brf Tibbles boenderegler Varmt välkommen till Upplands-Bro Foto: Martin Arovén och HSB bostadsrättsförening Tibble Till dig som är medlem i Brf Tibble vill vi här ge dig information. Vår förhoppning är att denna folder ska ge en god inblick i hur det är att bo i bostadsrätt i allmänhet och Brf Tibble i synnerhet. Vi vill också med denna skrift skapa en god grund för ett trivsamt boende för oss alla. Fortlöpande information från styrelsen får du genom att läsa Brf Tibbles egen tidning ”Runskriften” som delas ut kvartalsvis till varje hushåll. Information finns också på föreningens hemsida: www.boitibble.se Styrelsen Brf Tibble Januari 2016 Ansvarig utgivare: ordförande i styrelsen Redaktör för detta häfte är styrelsen i samarbete med Runskriftens redaktion.

[close]

p. 2

Värt att veta om bostadsrätt. Det här är Brf Tibble. Tibble är en bostadsrättsför- När du bor i bostadsrätt kom- Lägg ditt förslag i styrelsens bre- ening, medlem i HSB Stockholm, mer du att märka att det finns vinkast på Hjortronvägen 81, och belägen i natursköna kom- vissa gemensamma regler som eller ge det till den styrelsere- munen Upplands-Bro. du måste följa men också att du presentant som träffas varje har många förmåner. helgfri måndag kl. 18.30–19.00 Föreningen bildades och regi- Du har en fantastisk möjlighet på samma adress. strerades 1968 av HSB Stock- att påverka ditt boende - och i holm och överlämnades den 17 långa loppet kostnaderna för Andrahandsupplåtelse november 1975 till medlemmar- detta. En bostadsrätt upplåtes med na. Föreningen ingår administ- syftet att bostadrättshavaren rativt i HSB Stockholm Norrort Att delta i beslut själv ska bo där permanent. som en av 32 föreningar vilka Varje år hålls en ordinarie före- tillsammans har ca 8500 lägen- ningsstämma och då går man Styrelsen kan ge tillstånd för heter. igenom föregående års räken- andrahandsupplåtelse i max 12 skaper samt hur styrelsen förval- månader. Från 1 januari 2016 Brf Tibble är en välskött förening tat föreningens tillgångar. tar föreningen ut en avgift vid med lugnt och tryggt boende för andrahandsupplåtelse. alla åldrar. Vid den ordinarie stämman väljs styrelse och man beslutar i frå- Hyr aldrig ut utan styrelsens Föreningen består av 50 bo- gor som styrelsen eller enskilda medgivande - du kan riskera stadshus med totalt 825 lägen- medlemmar har fört fram till att förlora rätten till din lägen- heter, 10 kvartershus med tvätt- stämman. het. stugor, bastu och fritidslokaler. 20 garagebyggnader med 280 Enskild medlems förslag bilplatser samt ca 560 parke- (motion) skall skriftligen lämnas ringsplatser. till styrelsen senast den sista februari enligt gällande stadgar, Motionen ska ha motionärens Att bo i bostadsrätt underskrift. Du har valt ett boende i flerbo- stadshus och bor i en lägenhet, Alla medlemmar har rätt att vilken ägs av föreningen gemen- delta på stämman personligen samt. eller via ombud. Du har köpt din bostadsrätt och har nyttjanderätten till denna En förutsättning för rösträtt är Styrelsens informationstidning för permanent boende, “utan att man betalt senaste månads- Runskriften till Brf Tibbles med- begränsning i tiden”. avgift och inte står i skuld till för- lemmar utkommer 4 gånger per Praktiskt betyder det att du har eningen. år direkt i varje lägenhets brev- fullt ansvar för lägenhetens inre inkast. underhåll och skötsel. Vid behov kan styrelsen kalla till Som medlem i föreningen har extra stämma alternativt om 10 man ett gemensamt ansvar för procent av medlemmarna begär hela området inklusive före- detta. ningens allmänna utrymmen, såsom tvättstugor, fritidsloka- Du behöver inte vänta på en ler, trapphus m.m. Dessa ägs stämma för att föra fram dina och disponeras av föreningen. synpunkter, önskemål och förslag. 2

[close]

p. 3

A-B Anslagstavlor i trapphusen Anlita alltid yrkeskunniga med våtrumsbehörighet så arbetet Anslagstavlorna i trapphusens blir utfört på ett fackmanna- entréplan är avsedda för inter- mässigt sätt med tillhörande na meddelanden som rör lokala garanti på utfört arbete. Arbe- frågor för oss i Tibble. Ej till för tet ska utföras i enlighet med reklam. Använd gärna tavlan för Branschregler Säker Vattenin- egna meddelanden t.ex. till stallation 2011:1. grannarna. ett behörigt saneringsföretag. Åtgärden sker på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Barnvagnar Du får förvara din barnvagns underrede på nedre botten under trappan. Korgen inklusive madrass och annat brännbart Badbassänger Det är inte tillåtet att ha bad- material tas in i lägenheten enligt Brandkårens rekommendation. bassänger på föreningens mark. Bastu Badplats En trevlig badplats finns vid Lillsjön med stora gräsytor, barnvänlig strand, sommarservering, Balkonger Finns på Hallonvägen 70 för Brf Tibbles medlemmar. Kontakta HSB förvaltningskontor om du är intresserad. minigolfbana och frisbee golfbana. Badrum Rådfråga förvaltningskontoret eller styrelsen innan du renoverar. Våra ursprungliga badrum har den standard som var Får glasas in och de som bor på marknivå får bygga ut sin bal- Bibliotek kong. Finns i kulturhuset i Kungs- Avtal gällande balkong ska all- ängen Centrum. Vid Tibble Torg tid tecknas med föreningen in- 7 finns en läshörna med dags- nan arbete utförs. tidningar och tidskrifter. Vid läs- Utförda installationer får inte hörnan är det också möjlighet medföra att föreningens ansvar att beställa låneböcker. vanlig i slutet på 1960-talet och för yttre underhåll utvidgas. byggdes med väggbrunn. För Du får sätta upp blomkrukor dig som har väggbrunn kvar och samt montera panel eller måla vill renovera ditt eller dina på väggar och tak. Information våtutrymmen bekostar före- om vilka färger som är tillåtna ningen upptagande och monte- på balkongernas väggar finner ring av ny golvbrunn. Resten av du på www.boitibble.se . Bal- renoveringen bekostar du själv. konglådor ska av säkerhetsskäl hänga på insidan. Informera dig alltid hos styrelsen innan arbete påbörjas, för information om regler för inglasning, utbyggnad, tillåtna färger, montering av markiser, parabolantenn etc. Eternitskivorna på väggen innehåller asbest och därför har myndigheterna av miljö - och hälsoskäl bestämt att eventuell nedmontering måste göras av Bollspel För fotbollsspel finns Kungsängens IP moderna anläggning en halv kilometer från föreningens område. Det är inte tillåtet att spela bollspel på gårdarna och gräsmattorna mellan husen. 3

[close]

p. 4

B-G Bommar olyckstillbud pga. slarvigt place- Föreningsstämma Är monterade vid varje infart rade cyklar. till bostadsområdet. Lägenhets- Föreningsstämman ska hållas före den sista juni varje år. nyckel samt brandkårsnyckel Epassar i respektive lås. Nycklar- lljusspår na kan endast tas ur när bom- Ett 2 km långt elljusspår startar men är låst. vid tunneln under Granhamm- Bommarna ska alltid hållas marsvägen nära Upplands-Bro stängda, undantaget då visst gymnasiet och slutar vid tun- underhålls- eller renhållningsar- neln nära Hallonvägens buss- bete pågår. Hjälp oss skydda hållplats. Oftast äger den rum i april eller maj månad. Kallelse till föreningsstämman delas ut till varje lägenhet i god tid före stämman, enligt stadgarna. Din röst är viktig, gå på stämman och påverka ditt boende. barn och gående från alltför iv- Förtroendevalda riga bilförare inom området. Elmätning — individuell Namn på föreningens förtroen- Varje lägenhet är ansluten till devalda finner du i portentrén Brandvarnare egen elmätare. Kostnaden för på infotavlan och i Runskriften Föreningen har utrustat alla lä- lägenhetens elförbrukning samt på föreningens hemsida genheter med brandvarnare. aviseras på månadsavin för www.boitibble.se. Det är lägenhetsinnehavarens nästkommande tremånaders ansvar att byta dessa då de inte period. fungerar eller byta batteri. Ha Garage Fför vana att se över din brand- elanmälan och Jour varnare 1:a advent varje år, lägg Felanmälan sker på telefon: in påminnelse i din mobil. 010-4421100 eller via HSB Por- Föreningen har 290 termogarageplatser. Plats kan hyras på förvaltningskontoret där man för kölista per gata samt för Bredband I varje lägenhet finns bredbandsuttag. Du kan enkelt ansluta dig till Internet via eget abonnemang hos Bredbandsbolaget, Comhem eller Telia. talen. Anslag finns i portentrén och i tidningen Runskriften samt på hemsidan. Anmält lägenhetsfel där bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhållet kommer att hela området. När en garageplats blir ledig erbjuds platsen först till den som köat längst på den gemensamma listan. Vill man inte ha den erbjudna garageplatsen på annan gata står man kvar i kön per gata. Butiker Coop Konsum finns vid Tibble faktureras densamme för utfört arbete. Skador på föreningens egen- Trivselregler för garagen finns på hemsidan www.boitibble.se. torg och Kungsängen Centrum. dom anmäls till Felanmälan el- Lidl har en butik vid Norrboda. ler via HSB Portalen. Vid händel- Coop Forum finns i Brunna. Ica ser som fordrar omedelbar åt- finns i Kungsängen Centrum. gärd, t.ex. vattenläckage el. fönsterkross och då Felanmälan har stängt, kontakta: Jouren på tel. 08-695 00 00. Cykelställ Cykeln ska parkeras i avsedda cykelställ. Hjälp oss förhindra Golvvärme Filter till vädringsfönster Det är tillåtet att installera golv- Dammfilter till ditt fönster finns värme. Ansökan, kompletterad att köpa hos Coop Konsum, med intyg från behörig elektri- Coop Forum och HSB butik. ker, skall inlämnas till förening- Frisör Finns vid Tibble torg. en för registrering av golvvärme i våtutrymme. 4

[close]

p. 5

G-L Grannsamverkan tighetsförsäkringen. Boende nom att kvitto på kostnader Med polisen som motor i kommer vid förändring informe- lämnas till förvaltningskontoret. Grannsamverkan kan vi tillsam- ras. Betalning sker så långt medel mans minska brott och stör- finns insatta på fonden. Kvittot ningar i närområdet och där- Hemsida får inte vara äldre än 6 månader med öka trivsel och trygghet. På föreningens hemsida från inköpstillfället. Vårt bostadsområde är skyltat www.boitibble.se finns aktuell med ”Grannsamverkan” för att upplysa om att vi boende samverkar för extra uppmärksamhet, genomför förebyggande åtgärder och har en bra kontakt med varandra och polisen. information. HSB-kontoret HSB Stockholm Förvaltningskontor för anslutna föreningar i Kungsängen har besöksadress Tibble torg 9 (i Brf Vinbäret). Tel. 010-442 13 90. Öppettider finns angivet på anslagstavlan i portentrén . Till Jour (OBS! vid akut situation) Tel. 08 - 695 0000 Hit anmäls endast fel som fordrar omedelbar åtgärd t.ex. vattenläckage. Klotter Klotter på föreningens byggnader ska anmälas till Felanmälan tel. 010-442 1100 Grillning Det är inte tillåtet att grilla på uteplatserna på baksidan. Boende rekommenderas att ej använda tändvätska vid grillning på balkongen. Gårdsvärdar Under ledning av en styrelserepresentant verkar Brf Tibbles Gårdsvärdar för ökad trivsel i HSB Förvaltningskontor kan du vända dig i olika ärenden t.ex. om garageplats, uttag från inre fond och tvättstugenycklar och andra nycklar. Kommunalkontor Upplands-Bro kommuns kommunalkontor finns i Kungsängen centrum. Hemsidan är: www.upplands-bro.se Kommunen ger bl.a. ut en Mil- Husdjur jöalmanacka med tips och in- Enligt kommunens husdjurspo- formation om miljöfrågor. licy skall hundar i Upplands-Bro I Kommunguiden finner du kon- vara kopplade. Plocka upp efter taktuppgifter till föreningar din hund och släng ”hundpåsar” inom kommunen. Miljöalma- i avsedda uppsamlingskärl. An- nackan och Kommunguiden kan vänd befintliga rastplatser för hämtas på kommunens kontor. hundar. Katt i tätort skall hållas föreningen genom att anordna inomhus eller under uppsikt Källsortering diverse aktiviteter. Som exem- hela tiden om den är ute. Din Containers för källsortering pel kan nämnas påskpyssel och katt får inte gå lös och förorena finns på parkeringarna vid Hal- Halloween fest. Håll utkik på sandlådor, trapphus m.m. lonvägen 26-48, Rönnbärsvägen anslagstavlan i trapphuset efter 29-55 samt vid Coop Konsum, nästkommande aktivitet. Inre fond Tibble torg. Sorteringsanvis- Hemförsäkring En del av din månadsavgift sätts ningar finns i Miljöalmanackan av till en fond för din lägenhets och på respektive container. Brf Särskilda ansvarsregler gäller inre underhåll, såsom målning, Tibble uppmanar samtliga med- för bostadsrättsinnehavare. tapetsering, byte av vitvaror lemmar till källsortering för mil- Föreningen har sedan 1 mars etc., dock inte utbyggnader. jöns skull och för att hålla nere 2006 inkluderat bostadsrättstill- Detta regleras via stadgarna. Du föreningens sopkostnader. lägg i fastighetsförsäkringen. får besked om din lägenhets Vanlig hemförsäkring för per- behållning varje kvartal tillsam- sonligt lösöre tecknas av den mans med inbetalningsavin för boende. Verksamhetsåret 2016 din månadsavgift. kommer en översyn ske av fas- Uttag ur inre fonden sker ge- 5

[close]

p. 6

L-S Lokalutlånare tera fartbegränsningspåbud. Besöksparkering Parkering av fordon inom områ- Taxa för besökande är tills vidare Medlem i föreningen kan låna det är förbjuden. 6 SEK/tim. 40 SEK/dygn. lokal för aktiviteter. Vi har två lo- OBS! Bevakningen sker via par- Om du parkerar utan att ha erlagt kaler; Hallonvägen 84 (utrustad keringsbolaget Q-Park vilket har avgift riskerar du parkeringsav- med hörselslinga) och Rönnbärs- rätt att bötlägga felparkerare. gift. Föreningens samtliga parke- vägen 21. Bokning görs via lokal- ringsplatser övervakas av Q-Park. utlånaren. Kontaktuppgifter finns Ni portentrén och i Runskriften. ycklar Det är förbjudet att parkera på våra gårdar. (Obs! Eventuella klagomål i sam- All nyckelhantering sker via HSB:s band med lån av lokal riktas till förvaltningskontor. Piskställningar lokallånaren och inte till lokalutlå- Lägenhetsnyckeln är skyddad. Avsedda för mattor finns intill naren). Kontakta förvaltningskontoret för våra kvarterslokaler. Lägenhetsreparationer Se till att först få tillstånd av styrelsen innan du gör omfattande förändringar i din lägenhet! Bärande konstruktioner får un- beställning och rekvisition till lås- Posten företag. Särskild nyckel behövs till Finns i ICA butiken Kungsängens dörren till säsongsförråd/ centrum. Coop Konsum i Tibble skyddsrum. har också paketutlämning. Till tvättstugan används boknings- der inga förhållanden förändras! bricka såväl till dörr som till tids- Rbokning. enovering Motorfordonstrafik För att minimera olycksriskerna för lekande barn och övriga som befinner sig inom bostadsområ- Tider för renovering vardagar Parabolantenn mellan kl. 8.00-20.00 Lördag-söndag samt helgdagar Parabolantenn får p.g.a. olycks- mellan kl. 10.00-18.00 risk inte sticka ut utanför fasaden. det är trafik med motorfordon, Den får inte heller fästas i fasaäven moped, i princip förbjuden den eller på annat sätt placeras där. Undantag medges för utryck- utanför fastigheten. ningsfordon, handikapptransporter och transport av tyngre före- Parkering mål. Boendeparkering För transport av lättare saker re- Samtliga parkeringsplatser avkommenderas att använda av- giftsbelagda tills vidare. Runskriften Brf Tibbles informationsblad, utkommer fyra gånger per år, mars, jun, sep och dec. Bladet delas ut i brevlådan till samtliga lägenheter. Redaktionens adress: Hjortronvägen 81. SBoende taxa fn. 10: -/dygn, 30:-/ vecka, 120:-/mån, 240:-/2mån. eniorklubben Besökande taxa fn. 6:-/tim. 40:-/ Tibble Seniorklubb finns på Hal- dygn. Möjlighet till långtidsparke- lonvägen 32. Kontaktperson se ring finns. Blankett att fylla i finns Runskriften. på www.boitibble.se eller i styrel- selokalen. Övervakning sker via Sophantering parkeringsbolaget Q park. Sopnedkasten i samtliga portar sedda transportkärror som finns innanför dörren till säsongsförråden, vid garagen. och trappuppgångar har ersatts av 20 st moloker, vilka finns utplacerade vid varje bilparkering. Den som ändå anser sig behöva köra in sitt fordon i bostadsområ- det ska framföra detta med största försiktighet och respek- 6

[close]

p. 7

Molokerna öppnas med port- taket, mitt tak, är en annans nyckel. De 10 mindre molokerna, golv”. är avsedda för matavfall samt Tänk på att vissa ljud fortplantas de 10 större, för övrigt restavfall mycket lätt i betonghus. (sådant som inte ska källsorteras Det kräver viss hänsyn, utan att i därför avsedda containers, se gå till överdrift! Vi bor tillsam- ”Källsortering”). mans. S-T Styrelsen Består av lägst tre och högst elva ledamöter. Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB: övriga ledamöter väljs på före- ningsstämman. Styrelseledamöter väljs för högst Det är inte förbjudet att ha trev- två år. Ledamot kan väljas om. Matavfall hanteras i bruna påsar ligt (inom rimliga gränser) då Om helt ny styrelse väljs på före- som delas ut gratis till hushållen man fyller år eller har goda vän- ningsstämman skall mandat ti- och finns att hämta hos styrelsen ner på besök även om det kan den för hälften, eller vid udda tal på helgfria måndagar kl.18.30- höras. närmast högra antal, vara ett år. 19.00 eller i tvättstugorna. Styrelsen sammanträder 1 gång Tänk på att öppna dörrar och per månad. I den lilla moloken får endast fönster gör att festen hörs mer matavfall slängas. I den stora och på längre avstånd. Styrelserepresentant träffas moloken kan allt slängas som är Huvudregeln är att det skall vara I styrelselokalen på Hjortronvä- brännbart. Mer information om lugnt efter kl. 22.00. gen 81 helgfria måndagar mellan vad som ska slängas i respektive Senast kl. 23.00 ska var och en kl. 18.30–19.00. molok finns på sid 9. kunna gå och lägga sig och sova utan störningar. Se vidare kommunens miljö- Ska man ha fest någon gång är kalender hur matavfall ska sorte- det lämpligt att varsko sina gran- ras www.upplands-bro.se nar. Anslagstavlan i entrén får gärna användas till denna typ av Felaktig avfalls sortering i molo- information till sina grannar. kerna innebär extra kostnad för Brf Tibble följaktligen dess med- Stadgar för HSB:s Bostadsrätts- Tlemmar. förening Tibble i Upplands-Bro andläkare Finns på www.boitibble.se samt i Finns vid Tibble Torg. Snickarklubben Tibble Snickarklubb finns på Hjortronvägen 95. Kontaktperson se tidningen Runskriften. Stör ej -Låt lagom Så här skrev Nils Ferlin i en liten dikt: “Man dansar däruppe - styrelselokalen på Hjortronvä- gen 81. Stadgarna är föreningens Taxi, färdtjänst och utrycknings- interna regler. fordon Använder brandkårsnyckel för Studieorganisatör att öppna bommen. Kräv att Utses inom styrelsen och ansva- färdtjänst anlitar förare som har rar för fortbildning av förtroen- nyckel till bommen om de måste devalda men även för studiecirk- hämta vid porten. klarvaket är huset fast klockan är lar för föreningens medlemmar. tolv. Då slår det mig plötsligt, att 7

[close]

p. 8

T-Ö Transportkärra För information om regler för Finns innanför dörren till sä- inglasning, utbyggnad, tillåtna songsförråden. Använd kärra i färger, montering av markiser, möjligaste mån för att undvika parabolantenn etc. informera bilkörning inom bostadsområ- dig alltid hos styrelsen eller det. förvaltaren innan arbete påbör- jas. Trapphus Enligt brandföreskrifter skall Vtrapphus vara fri från “lösa före- eterinär mål“, det vill säga cyklar, skor, Finns vid Tibble Torg. leksaker m.m. Vid brand med kraftig rökut- Vitvaror veckling kan små hinder och Boende ombesörjer själva att snubbelrisker innebära stor fara. kontakta Ragn-Sells för hämt- Handikapphjälpmedel och un- ning av vitvaror. derrede till barnvagnar får dock ställas under trappan på botten- Vävstugan våningen. Tibble Vävstuga finns på Hjort- ronvägen 21. Kontaktperson se Tvättstugor tidningen Runskriften. Dubbla tvättstugor finns i kvar- tershusen på Hallonvägen 18 och 70, Hjortronvägen 35 och 95 samt på Rönnbärsvägen 35. I den ena tvättstugan i varje hus finns en grovtvättmaskin. Du bokar din tvättid genom en digital bokningstavla. Som medlem i Brf Tibble har du Högst 10 tvätt pass per kalen- del i föreningens fastigheter och dermånad är tillåtet. För bokningsbricka kontaktas HSB:s förvaltningskontor. mark. Det innebär att blomman i rabatten, grässtrået i gräs- Lämna lokalen städad efter dig! Observera att tvättstugorna är strömlösa mellan kl. 23.00– mattan, klätterställningen i lekparken och grenarna på träden, 07.00. alla dessa har du en del av. Uteplatser Får byggas efter anmälan till styrelsen. Det finns råd och anvisningar samt trivselregler på hemsidan. Avtal skall upprättas med föreningen innan utbyggnad påbörjas. Tillsammans hjälps vi åt att vårda och ta hand om vår förening och dess omgivning. 8

[close]

p. 9

Molokerna Molokerna - Matavfall - vad är det? Det är inte så självklart för alla vad man kan kasta i soporna. Här gör vi ett förtydligande i vilken Molok du ska kasta dina sopor. Matavfall är allt som du stoppar i munnen och lite till. Här listar vi upp en del.  Alla slags matrester, både råa och tillagade  Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur Kastas i den LILLA moloken där det  Frukt och grönsaksrester, skal står matavfall.  Kaffesump, kaffefilter, teblad/ tepåsar  Pasta, nudlar och ris  Bröd, hårt, mjukt och kaffebröd Ja!  Äggskal, potatisskal, morotsskal räkskal mm  Hushållspapper  Snittblommor Allt detta är MATAVFALL  Mindre krukväxter utan jord  Plastpåsar, plastfilm eller alumi- Kort och gott så kan du kasta allt som niumfolie är brännbart i den STORA moloken.  Ciggarettfimpar, snus eller aska  Blöjor, bindor, våtservetter Nej Dammsugarpåsar  Glasspinnar, ätpinnar (kinamatspinnar)  Kattsand, husdjurströ Detta är INTE  Stearinljus matavfall  Textilier eller liknande material  Jord, sand Observera att du inte får kasta plastpåsar i moloken för matavfall. Du är välkommen till styrelserummet och hämta papperspåsar samt en hållare som är avsedd för just matavfall. Ställ inte soppåsarna nedanför moloken om du inte har nycklar. För allas vår trivsel så måste vi hjälpas åt och hålla det snyggt runt oss. 9

[close]

p. 10

Karta över Tibble 10

[close]

p. 11

HSB Stockholm, Förvaltningskontor för HSB Stockholm anslutna bostadsrättsföreningar i Kungsängen. Telefonnummer:: Besöksadress: Postadress: 010-442 13 90 Tibble Torg 9 Tibble Torg 9 196 34 Kungsängen HSB Stockholm. Servicecenter & Felanmälan Telefonnummer: 010-442 11 00 eller via internet på HSB Stockholms hemsida. Dit hittar du via Tibbles hemsida eller under ”Kontakta oss”. E-postadress: felanmalan@stockholm.hsb.se servicecenter@stockholm.hsb.se Kretsloppcentralen i Brunna Ragn-Sells har en Kretsloppscentral i Brunna. Du hittar dit om Du kör Energivägen, förbi Coop Forum, ända fram till vändzonen. Öppettider: Måndag och onsdag: Stängt Tisdag och torsdag: 13.00-20.00 Fredag: 12.00-16.00 Lördag och söndag 10.00-14.00 Personlig service (övrig tid telefonsvarare): Vardagar 08.00-16.30 OBS! Vid felanmälan ange lägenhetsnummer, telefonnummer dagtid samt Om du hänger lägenhetsnyckeln i nyckeltuben. Att tänka på: Om du som bostadsinnehavare anmäler lägenhetsfel där Du själv ansvarar för underhållet, kommer du faktureras för utfört arbete. Felanmälan Ska alltid ske till tfn.nr 010-442 11 00 eller på hemsidan www.hsb.se/stockholm/tibble Ringer ni till felanmälan så dokumenteras ärendet som en punkt i datasystemet och HSB förvaltarkontoret vidtar åtgärd. Även styrelsen uppmärksammas. Felanmälan kan gälla fel i er lägenhet t.ex. vatten, avlopp, ventilation, värme eller störande grannar (tala gärna med er granne innan ni anmäler). Andra fel kan vara på fastigheten såsom ytterdörrar, kallt i lägenheten, lysen mm. Observera att du inte ska besöka eller ringa till förvaltningskontoret för felanmälan. Ring felanmälan! Tycker ni det är jobbigt så är ni välkommen till styrelserummet (Hjortronvägen 81) på måndagar mellan 18:30 – 19:00 så kan vi hjälpa till. Hämtning av vitvaror Vitvaror hämtas mot avgift av Ragn-Sells. Ring HSB-förvaltningskontor och beställ hämtning. Kylar och frysar innehåller freoner som kan läcka ut och förstöra ozonskiktet om de inte omhändertas på rätt sätt. 11

[close]

p. 12

Tibble Gamla fotografier över Tibble, fotograf okänd. 12

[close]

Comments

no comments yet