Broszura ekologiczna

 

Embed or link this publication

Description

Broszura ekologiczna

Popular Pages


p. 1

BROSZURA EKOLOGICZNA

[close]

p. 2

SPIS TREŚCI 6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŻAGANIU 9 ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 10 OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU 12 JAK ZAPOBIEGAĆ POWSTAWANIU ODPADÓW? 14 SEGREGUJMY ODPADY! 16 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 18 PRZETERMINOWANE I NIEWYKORZYSTANE LEKI 19 ZUŻYTE BATERIE 20 ZUŻYTE ŚWIETLÓWKI, ŻARÓWKI ORAZ TERMOMETRY RTĘCIOWE 21 ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE 22 ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE 23 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 24 CO TO JEST AZBEST I JAK GO USUNĄĆ? 26 ZAKAZ PALENIA ODPADÓW 27 EDUKACJA EKOLOGICZNA 28 ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MARSZÓW 30 DOBRE PRAKTYKI WYDANO NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W ŻAGANIU ORAZ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA I ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O. W ŻAGANIU TELEFON: FAX: E-MAIL: WEB: SIEDZIBA: PROJEKT - SKŁAD - DRUK: (+48 68) 477 10 40 (+48 68) 477 10 17 INFO@UM.ZAGAN.PL WWW.URZADMIASTA.ZAGAN.PL PLAC SŁOWIAŃSKI 17 | 68-100 ŻAGAŃ ASSIST MEDIA WWW.ASSISTMEDIA.PL ISBN: 978-83-64696-06-0

[close]

p. 3[close]

p. 4

Jeśli myślisz rok naprzód sadź ryż. Jeśli myślisz 10 lat naprzód sadź drzewo. Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód ucz ludzi. przysłowie chińskie 4 BROSZURA EKOLOGICZNA

[close]

p. 5

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Co sprawia, że żyje się nam lepiej? Oprócz czynników indywidualnych, które decydują o  naszym poczuciu szczęścia, jest środowisko, w  którym funkcjonujemy. Naszym obowiązkiem jest zatem troska o  to, co nas otacza – zielone i  czyste miasto, które wpływa na samopoczucie mieszkańców. Żagań na wiosnę zakwita bratkami. Jako gospodarz miasta dbam o  to, aby zmieniać asfaltowe place i  zaniedbane trawniki w  cieszące oko zielone oazy. Dzięki rewitalizacji Placu Słowiańskiego możemy dokonywać nasadzeń w  donicach usytuowanych w  jego obrębie. Podobne starania podejmujemy przygotowując projekty rewitalizacyjne kolejnych części miasta. Działając wspólnie z  miejską spółką zagospodarowaliśmy Rondo Czterech Pancernych, zmieniając szpecący element w  jedno z  najbarwniejszych miejsc na mapie Żagania. Podobne działania prowadzimy w  rejonie Parku Książęcego. Od roku można w  nim odpocząć na ławeczce – niebawem w  otoczeniu ponownie czynnych fontann. Budowa ekologicznego miasta opiera się na konkretnych inwestycjach, które w  ubiegłym roku przeprowadzono w  Żaganiu. Do najważniejszych należy budowa kolektora ogólnospławnego stanowiącego kolejny etap rewitalizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w  mieście. 1 marca 2016 roku oddaliśmy do Państwa dyspozycji Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego można przekazać odpady segregowane. Głównym elementem prowadzonej polityki ekologicznej miasta jest jednak inwestycja w  edukację. Z  myślą o  najmłodszych Żagań aktywnie współpracuje z  Eko-Szkołą działającą przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w  Marszowie. W  ubiegłym roku ponad 500 dzieci z  żagańskich placówek oświatowych uczestniczyło w  zajęciach z  Agatką Segregatką, ucząc się zasad prawidłowej segregacji odpadów. Wspólnie z  młodzieżą posprzątaliśmy miasto – ponad 2700 osób aktywnie przyłączyło się do akcji „Sprzątania świata”. Niniejszą broszurę ekologiczną przygotowaliśmy, aby przekazać Państwu informacje na temat procesu odbioru odpadów, zadań stojących po stronie miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, lecz przede wszystkim, aby edukować. Przekazujemy Państwu wiele dobrych praktyk, których zastosowanie we własnym domu uczyni nasz Żagań jeszcze piękniejszym. Zachęcam do stosowania ich codziennie, w ramach każdej z podejmowanych aktywności, w trosce o tych, którzy przyjdą po nas. BROSZURA EKOLOGICZNA 5

[close]

p. 6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŻAGANIU Od 1 lipca 2013 roku Gmina Żagań o  statusie miejskim objęła nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tylko nieruchomości zamieszkałe z  terenu miasta. Gmina nie przejęła odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. odpadów zmieszanych oraz segregowanych dostarczanazleceniegminy przedsiębiorca świadczący usługę odbioru i  transportu odpadów. Przedsiębiorca również utrzymuje te pojemniki w  odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gdy niemożliwe jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do usytuowania pojemnika na terenie własnej nieruchomości, właściciel zobowiązany jest do jego ustawienia na terenie innej nieruchomości, za zgodą właściciela. Usługę odbioru i  transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z  terenu Żagania na mocy umowy od początku wprowadzenia systemu świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i  Robót Drogowych Sp. z  o.o. z  Żagania. Odpady komunalne są odbierane od mieszkańców w  postaci zmieszanej i  selektywnej. Odbiór i  transport odpadów komunalnych z  nieruchomości niezamieszkałych prowadzony jest na podstawie zawartych indywidualnych umów lub zleceń pomiędzy właścicielami tych nieruchomości, a  przedsiębiorcami posiadającymi wpis do Rejestru działalności regulowanej w  zakresie odbierania odpadów komunalnych. KTO DOSTARCZA POJEMNIKI? Właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki oraz worki do gromadzenia Właściciele pozostałych nieruchomości w  urządzenia takie zaopatrują się we własnym zakresie. Regulamin utrzymania czystości i porządku, przyjęty przez Radę Miasta Żagań określa rodzaj, kolor i pojemność obowiązujących na terenie miasta pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemnik na odpady komunalne powinien być umieszczony na terenie nieruchomości, z  której te odpady pochodzą, a  właściciel obiektu, zgodnie z  obowiązującym na terenie miasta Regulaminem utrzymania czystości i  porządku, utrzymuje miejsce gromadzenia odpadów komunalnych w  należytym stanie czystości. Właściciel nieruchomości wskazuje miejsce na jego posesji, w którym ma być umieszczony pojemnik do zbierania odpadów. Właścicielu nieruchomości (zarządco/administratorze)! Przygotuj miejsce na pojemniki w  przemyślany sposób – zadbaj o  dogodny dojazd dla odbierającego odpady oraz o  wygodę w  jego użytkowaniu przez domowników/mieszkańców wspólnot lub spółdzielni. Zabezpiecz pojemniki przed ewentualnymi, niechcianymi „podrzutkami” odpadów. 6 BROSZURA EKOLOGICZNA

[close]

p. 7

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW Rodzaj odpadów Okres odpady zmieszane (niesegregowane) przez cały rok odpady segregowane (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne) przez cały rok odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, bioodpady przez cały rok odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przez cały rok przez cały rok Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wielorodzinnej jeden raz w tygodniu co najmniej jeden raz w tygodniu dwa razy w miesiącu jeden raz w tygodniu co najmniej jeden raz w tygodniu jeden raz w miesiącu jeden raz w miesiącu co najmniej jeden raz w tygodniu jeden raz w miesiącu jeden raz w miesiącu Pozostałe nieruchomości Ogródki działkowe nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od 01.03 do 31.10 nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, poza tym okresem: co najmniej raz w miesiącu nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od 01.03 do 31.10 nie rzadziej niż raz w miesiącu, poza tym okresem: co najmniej raz w miesiącu nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od 01.03 do 31.10 nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, poza tym okresem: co najmniej raz w miesiącu jeden raz na kwartał jeden raz na kwartał jeden raz na kwartał jeden raz na kwartał Uwaga! Odpady odbierane są z wyznaczonych i przeznaczonych do tego celu miejsc, zgodnie z harmonogramem wywozu. NOWY SYSTEM W LICZBACH Okres od 01.07.2013 do 31.12.2013 roku liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Żagań, od których zostały odebrane odpady komunalne 2 724 2014 rok 2 675 2015 rok 2 699 liczba objętych systemem osób 23008 22638 21 979 liczba zebranych deklaracji 2724 2743 4383 liczba nieruchomości, w których zadeklarowano segregację odpadów 1076 (39,5%) 1054 (39,4%) 1305 (48,4%) brak segregacji odpadów 1648 (60,5%) 1621 (60,6%) 1394 (51,6%) W żagańskich  gospodarstwach domowych widoczna jest tendencja wzrostowa deklarowanej selektywnej zbiórki odpadów. BROSZURA EKOLOGICZNA 7

[close]

p. 8

SEGREGUJ ODPADY! Od naszych starań zależy jakość odpadów i  możliwość ponownego wykorzystania zawartych w  nich wielu cennych surowców! Zadbajmy o  właściwą segregację już w  domu, wrzucając odpady do odpowiednich pojemników lub worków. Prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka odpadów „u źródła” to zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko. Ilość odpadów produkowanych w żagańskich domach Rok od 01.07.2013 - 31.12.2014 2014 rok 2015 rok Rodzaj odebranych odpadów zmieszane segregowane zmieszane segregowane zmieszane segregowane Ilość odpadów w tonach 2811 328 Odbiór i transport odpadów [zł.] Zagospodarowanie odpadów [zł.] Ogółem koszty [zł.] 788.913,47 622.306,69 1 411.220,16 5577 1494 1 649.356,69 1 337.032,05 2 986.388,74 5487 1631 2 047.949,45 1 494.695,76 3 542.645,21 Zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Żaganiu Okres Przy segregacji Brak segregacji od 1 lipca 2013 r. do 31.12.2014 r. 8,00 zł. od mieszkańca 12,00 zł. od mieszkańca od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 9,00 zł. od mieszkańca 15,00 zł. od mieszkańca od 1 stycznia 2016 r. 12,00 zł. od mieszkańca 17,00 zł. od mieszkańca Bilansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Okres Koszty poniesione przez gminę za Wpływy z opłat za odbiór, transport gospodarowanie odpadami i zagospodarowanie odpadów uiszczane przez mieszkańców [zł.] [zł.] od 01.07.2013. do 31.12.2013 roku 1 411.220,- 1 298.717,- 2014 rok 2 986.389,- 2 715.017,- 2015 rok 3 542.645,- 3 070.903,- 8 BROSZURA EKOLOGICZNA Pamiętaj Wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych frakcje można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi!

[close]

p. 9

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Usługę w zakresie odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Żagania świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i  Robót Drogowych Spółka z  o.o. z  siedzibą przy ulicy Nowogródzkiej 2. Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (t. j. Dz. U.  2016 r. poz. 250) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania odebranych od mieszkańców odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z  sortowania do  regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Gmina Żagań o  statusie miejskim według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy do regionu zachodniego. Od 1 lutego 2015 roku cały strumień odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z  terenu miasta kierowany jest do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Marszowie.  Czy wiesz, że... jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody!!! BROSZURA EKOLOGICZNA 9

[close]

p. 10

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU Jednym z  podstawowych obowiązków gminy, w  ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazanych do składowania. Zobowiązanie to wynika z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 250), jak również z aktów wykonawczych do ww. ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Osiągnięte w poszczególnych latach poziomy recyklingu przez Żagań przedstawiają poniższe tabele: Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020 Dopuszczalny poziom masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku [%] wg. rozporządzenia 75 50 50 50 45 45 40 40 35 Poziom osiągnięty przez Gminę Żagań o statusie miejskim 56,1 22,6 17,3 2,0 - - - - - Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2012-2015 został osiągnięty przez Gminę Żagań o statusie miejskim. 10 BROSZURA EKOLOGICZNA Czy wiesz, że... codziennie każde duże miasto w Polsce wysyła na składowisko 100 ciężarówek z odpadami.

[close]

p. 11

Rok Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło wg. rozporządzenia 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020 10 12 14 16 18 20 30 40 0 Poziom osiągnięty przez Gminę Żagań o statusie miejskim 12 24 35 50,1 - - - - - Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w latach 2012-2015 został osiągnięty przez Gminę Żagań o statusie miejskim. Rok Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wg. rozporządzenia Poziom osiągnięty przez Gminę Żagań o statusie miejskim 2012 30 100 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 36 38 40 42 45 50 60 100 100 100 - - - - 2020 70 - Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2012 - 2015 został osiągniety. Czy wiesz, że... statystycznie człowiek rocznie zużywa ok. 50 kg papieru, natomiast produkcja światowa sięga około 318 mln ton. Czy wiesz, że... jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik, to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 000 ton szkła. BROSZURA EKOLOGICZNA 11

[close]

p. 12

OGRANICZAJ ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH W DOMU ODPADÓW! NIE UŻYWAJ TOREB JEDNORAZOWEGO UŻYTKU! PAKUJ ZAKUPY DO TOREB Z MATERIAŁU LUB DO KOSZYKA! KUPUJ PRODUKTY BEZ ZBĘDNEGO OPAKOWANIA! UNIKAJ PRZEDMIOTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, NP. PLASTIKOWYCH KUBECZKÓW, TALERZYKÓW, SZTUĆCÓW! KUPUJ PRODUKTY TRWAŁE - WIELOKROTNEGO UŻYTKU! KUPUJ TOWARY W OPAKOWANIACH ZWROTNYCH! NIE WYRZUCAJ DOBRYCH UBRAŃ CZY MEBLI! MOŻESZ JE SPRZEDAĆ ALBO ODDAĆ POTRZEBUJĄCYM! JAK ZAPOBIEGAĆ POWSTAWANIU ODPADÓW? Zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami, na pierwszym miejscu jest unikanie i ograniczanie powstawania odpadów. Sami możemy w znacznym stopniu ograniczyć ilość odpadów, które na co dzień trafiają do zwykłych koszy i  na składowiska. Bardzo często do jednego pojemnika bezmyślnie wyrzucamy różnorodne odpady. Starajmy się unikać takiego sposobu postępowania. Działając ekologicznie, dbamy o środowisko naturalne, a także oszczędzamy pieniądze. 12 BROSZURA EKOLOGICZNA

[close]

p. 13

Pamiętaj Odpady niepodlegające segregacji wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane! SEGREGUJMY ODPADY! Właściciele oraz zarządcy mają obowiązek dostarczyć wypełnione deklaracje o  wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie), w  terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w  przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłat w  tym dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości wielorodzinnej. Druk deklaracji znajduje się do pobrania na stronie www.urzadmiasta.zagan.pl w  zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi, w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań na parterze oraz w siedzibie zarządcy. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać do 20-go dnia każdego miasiąca na indywidualne konto lub w  na rachunek bankowy Gminy Żagań o  statusie miejskim oraz w kasie Urzędu Miasta Żagań. W  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.zagan.pl) Urzędu Miasta Żagań znajdują się informacje o  stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzór deklaracji, informacje o  sposobie segregacji oraz ogólnodostępnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, harmonogram wywozu odpadów oraz regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej w  strefie zabudowy jednorodzinnej, który zadeklarował segregowanie odpadów otrzymuje worki na odpady zbierane selektywnie oraz pojemniki pozostałe po segregacji. Właściciel nieruchomości zamieszkałej w  zabudowie wielorodzinnej otrzymuje pojemniki na odpady segregowane. Za prawidłowe zaopatrzenie danej nieruchomości zamieszkałej w  pojemniki i  worki przeznaczone do prowadzenia selektywnej zbióki odpadów komunalnych na terenie miasta Żagań odpowiada przedsiębiorca działający na rzecz gminy. BROSZURA EKOLOGICZNA 13

[close]

p. 14

Wrzucamy roślinne resztki żywności, obierki z owoców i warzyw oraz ich części, zepsute warzywa i owoce, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte i doniczkowe, ziemię po kwiatach, trociny, skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie Wrzucamy szklane puste butelki po napojach, puste słoiki bez nakrętek, inne szklane opakowania 14 BROSZURA EKOLOGICZNA Nie wrzucamy mięsa, kości, ryb, folii, szkła, metalu, nabiału (serów, jogurtów itp.), płynnych resztek żywności popiołu z kominka i pieca, kamieni, odchodów zwierzęcych, żwirku dla kota padłych zwierząt, płyt wiórowych, pieluch, artykułów higienicznych Nie wrzucamy szyb okiennych i samochodowych, termometrów, strzykawek żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluoroscencyjnych i rtęciowych, reflektorów, luster ekranów i lamp, telewizorów, zniczy, szkła żaroodpornego i zbrojonego ceramiki, porcelany, fajansu, kryształów szkła gospodarczego (miski, talerze, kubki) doniczek

[close]

p. 15

Nie wrzucamy kartonów po sokach, mleku (tetrapak), mocno zabrudzonego, zatłuszczonego papieru papieru woskowego, termicznego, faksowego, opakowań z zawartością, tapet, worków po materiałach budowlanych, pieluch, podpasek artykułów higienicznych i kosmetycznych Nie wrzucamy butelek i opakowań z zawartością, opakowań po lekach, strzykawek, opakowań i butelek po olejach przemysłowych i smarach, opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin, puszek i pojemników po farbach i lakierach, styropianu sprzętu AGD i RTV, baterii i akumulatorów, opon i gumy, zderzaków smochodowych, mebli i węży ogrodowych Wrzucamy gazety, czasopisma, książki, ulotki, katalogi, zeszyty, papier szkolny i biurowy torby i worki papierowe, papier pakowy, tekturę i kartony (złożone na płasko) Wrzucamy puste i zgniecione plastikowe butelki po napojach, puste plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, torebki, reklamówki foliowe, plastikowe opakowania po żywności, zakrętki z butelek i słoików, puste puszki po napojach i żywności, puste opakowania po aerozolach, drobne części metalowe, zgniecione kartony po sokach i mleku (tetra-pak), plastikowe zabawki BROSZURA EKOLOGICZNA 15

[close]

Comments

no comments yet