KPI MDKS

 

Embed or link this publication

Description

KPI MDKS

Popular Pages


p. 1

1. PENGENALAN 1.1 Key Performance Indicators (KPI) adalah berkaitan dengan pencapaian atau performance sesebuah organisasi, malah menjadi penunjuk pencapaian pelaksanaan organisasi masing-masing dalam satu jangka waktu yang tertentu. 1.2 Kerajaan telah menyarankan budaya kerja berasaskan prestasi dengan menggunakan petunjuk-petunjuk prestasi utama ( KPI ) yang diterapkan dalam perkhidmatan awam bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan. Sejajar dengan visi, misi dan fungsi agensi, setiap organisasi perlu mengukur prestasi perkhidmatan yang diberikan bagi memastikan semua perkhidmatan berkenaan disampaikan kepada pelanggan dengan baik. Ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prestasi organisasi secara keseluruhannya. 2. APA ITU KEY PERFORMANCE INDICATORS ( KPI ) 2.1 KPI atau Key Performance Indicators ( Petunjuk-Petunjuk Prestasi Utama ) adalah satu sistem pengukuran yang mudah, berkesan dan membantu organisasi menjelaskan dan mengawal tahap kemajuan sesuatu proses perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan selaras dengan misi dan visi sesuah organisasi ( Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 / 2005 ). 3. TUJUAN KEY PERFORMANCE INDICATORS ( KPI ) 3.1 KPI bertujuan memberikan pengukuran ke atas faktor-faktor utama yang akan memberikan kejayaan jangka panjang kepada organisasi. Ianya perlu diukur secara berterusan bagi melihat keberkesanan serta peluang-peluang penambahbaikan bagi menjamin kecemerlangan organisasi. 4. KEPENTINGAN KEY PERFORMANCE INDICATORS ( KPI ) Secara keseluruhannya penggunaan KPI dalam pengukuran prestasi organisasi dapat difokuskan kepada tiga perkara utama iaitu: i. Menjelaskan hala tuju organisasi - melalui pembinaan KPI, sesebuah organisasi dapat menyedari perkara-perkara penting yang patut diberi perhatian dalam menjayakan misi dan visi organisasi. Sistem pengukuran prestasi yang baik akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pengukuran sesuatu matlamat berdasarkan kepada perancangan strategik. ii. Organisasi dapat memberikan tumpuan kepada bidang-bidang utama kepada pihak berkepentingan - membantu organisasi menentukan tindakan yang perlu diambil terhadap penghalang kepada keberkesanan sesuatu program. Dengan ini teras kepada kecemerlangan dan keberkesanan dapat diberi tumpuan. iii. Menilai semula prestasi yang telah disasarkan - tindakan pembetulan serta penambahbaikan dapat dilaksanakan berdasarkan petunjukpetunjuk prestasi. Pemantapan prestasi boleh dilaksanakan dengan membandingkan pencapaian masa lalu dengan prestasi semasa serta menyasarkan prestasi pada masa akan datang. Dikemaskini sehingga April 2016_KPI MDKS | 1

[close]

p. 2

PETUNJUK PRESTASI UTAMA ( KPI ) MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR ( DIKEMASKINI SEHINGGA APRIL 2016 ) BIL PERANAN UTAMA MAJLIS STRATEGIK 1. TADBIR URUS YANG BAIK Menambahkan keupayaan dan kapasiti organisasi untuk meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan KPI SASARAN 1.1 KEUPAYAAN ORGANISASI - Star Rating 85 % ( 4 bintang ) - MurniNet - Pencapaian MurniNet - 85 % TINDAKAN Urusetia Star Rating Jabatan Perancangan Pembangunan & Landskap - MS ISO 9001:2008 - Pelan Kualiti MS ISO - Ketidakpatuhan kurang daripada 10 % daripada jumlah pelan kualiti Urusetia MS ISO - Piagam Pelanggan - Objektif Kualiti MS ISO - 75 % mencapai objektif yang ditetapkan Unit Perhubungan Awam & Korporat Memperkasa tadbir urus organisasi untuk meningkatkan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan 1.2 KEPUASAN PELANGGAN - Kepuasan Pelanggan - Penilaian prestasi perkhidmatan - Soal selidik tahap kepuasan pelanggan - 75 % Unit Perhubungan Awam & Korporat 1.3 KEUTUHAN - Respon kepada aduan - Tempoh yang diambil oleh PBT untuk memberi akuan penerimaan aduan - 1 hari bekerja Unit Audit Dalam - Integriti - Displin - Program dibawah pelan integriti - Pengisytiharan Harta Jabatan Khidmat Pengurusan - Program kawalan / pencegahan keskes salahlaku Dikemaskini sehingga April 2016_KPI MDKS | 2

[close]

p. 3

BIL PERANAN UTAMA MAJLIS STRATEGIK KPI SASARAN TINDAKAN Memperkukuh dan memantapkan pengurusan kewangan bagi memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat 2. PERKHIDMATAN PERBANDARAN Memperkukuhkan pengurusan dan perkhidmatan perbandaran bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat - Latihan 1.4 KEWANGAN - Program AKRAB - Ujian Air Kencing - Bilangan kes tatatertib yang telah diambil tindakan - % kes displin yang di bawa ke Lembaga Tatatertib - Keberkesanan latihan / kemahiran kakitangan - % kakitangan mencapai prestasi 80 % daripada jumlah kakitangan - Sijil Bersih - Peratusan pencapaian kutipan hasil PBT - 90 % Jabatan Perbendaharaan 2.1 KEBERSIHAN - Aduan sampah - Kepuasan Pelanggan 2.2 KESIHATAN - Respon kepada aduan sampah - 1 hari - Peratusan kepuasan penduduk terhadap perkhidmatan PBT - 70 % Jabatan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam - Indeks Penyakit - Laporan kes denggi - Penurunan 10% kes demam denggi & demam denggi berdarah setiap tahun Jabatan Perkhidmatan Bandar & Persekitaran - Peningkatan 10% aktiviti kawalan denggi tahun - Penggredan Premis Makanan - 20% daripada jumlah premis makanan berlesen digredkan dalam masa setahun Dikemaskini sehingga April 2016_KPI MDKS | 3

[close]

p. 4

BIL PERANAN UTAMA MAJLIS STRATEGIK KPI SASARAN - Pengurangan 10% aduan berkenaan kebersihan premis makanan setiap tahun 2.3 PENGINDAHAN BANDAR TINDAKAN - Bilangan taman dan kawasan lapang - Taman Awam - Nisbah penyediaan tanah lapang awam berbanding penduduk bandar Jabatan Perancangan Pembangunan & Landskap 3. PERANCANGAN DAN KAWALAN PEMBANGUNAN FIZIKAL Mempergiatkan pembangunan Bandar dan desa serta memperkukuh sosio-ekonomi secara holistik dan mampan untuk kesejahteraan masyarakat 3.1 PERANCANGAN JANGKA PANJANG - Pelaksanaan Strategi - Projek-projek pembangunan merujuk rancangan tempatan yang disediakan Jabatan Perancangan Pembangunan & Landskap 3.2 PERUMAHAN - Bilangan projek yang tidak dapat disiapkan daripada jumlah bilangan projek yang dirancang - Kadar penyediaan berbanding unjuran - Bilangan rumah - Pemantauan terhadap pengubahsuaian rumah - Pematuhan CCC Jabatan Kawalan Bangunan 4. KAWALAN PERNIAGAAN Mempergiatkan pembangunan Bandar dan desa serta memperkukuh sosio-ekonomi secara holistik dan mampan untuk kesejahteraan masyarakat Memperkukuhkan pengurusan dan perkhidmatan perbandaran bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 4.1 AKTIVITI PERNIAGAAN - Bilangan Permohonan Lesen - Mempunyai sistem Bahagian pelesenan dan Pelesenan kawalan perniagaan 4.2 PENGUATKUASAAN - Pematuhan syarat lesen dalam tempoh - 80% pemantauan ke atas kes-kes tahun semasa - Operasi bersepadu - 12 x setahun Unit Perundangan / Bahagian Penguatkuasaan Dikemaskini sehingga April 2016_KPI MDKS | 4

[close]

p. 5

BIL PERANAN UTAMA MAJLIS STRATEGIK Mempergiatkan pembangunan Bandar dan desa serta memperkukuh sosio-ekonomi secara holistik dan mampan untuk kesejahteraan masyarakat 5. PEMBANGUNAN Memperkukuhkan KEMUDAHAN pengurusan dan AWAM & perkhidmatan INFRASTRUKTUR perbandaran bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat KPI 4.3 EKONOMI SASARAN TINDAKAN - Hasil daripada industri berbanding hasil perniagaan lain - Peratus pekerjaan disediakan berbanding guna tenaga di bawah sektor industri dan perniagaan berbanding jumlah penduduk Jabatan Perancangan Pembangunan & Landskap - Kadar pengangguran kurang 4 % 5.1 STANDARD PENYEDIAAN KEMUDAHAN AWAM - Dewan Orang Ramai / Balai Masyarakat - Bilangan kemudahan yang diselenggara - Kemudahan pondok hentian bas / teksi - Pasar Awam - Padang permainan / gelanggang permainan - Bilangan kemudahan yang dibina baru : 2 projek baru / tahun 5.2 INFRASTRUKTUR Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan - Aduan - Kemudahan jalanraya - Kemudahan sistem saliran - Kemudahan lampu jalan/awam - Bilangan aduan yang disiasat dan diberi maklumbalas dalam tempoh yang ditetapkan : 90% dari aduan diterima Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan - Peratus Perbelanjaan - Peruntukan Penyelenggaraan - Peratusan perbelanjaan bagi program penyelenggaraan : 95% daripada peruntukan yang diluluskan Majlis - Peratus Perbelanjaan - Peruntukan Pembangunan - Peratusan perbelanjaan bagi program pembangunan : 95% daripada peruntukan yang diluluskan Majlis Dikemaskini sehingga April 2016_KPI MDKS | 5

[close]

p. 6

BIL PERANAN UTAMA MAJLIS STRATEGIK 6. PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR Mempergiatkan pembangunan Bandar dan desa serta memperkukuh sosio-ekonomi secara holistik dan mampan untuk kesejahteraan masyarakat KPI 6.1 SEMULAJADI SASARAN - Pewartaan hutan simpan / pengekalan kawasan semulajadi 6.2 WARISAN - Tahap kebersihan sungai - Peratus penduduk tinggal ancaman banjir - Pewartaan - Inventori monumen sejarah - Peratus pewartaan TINDAKAN Jabatan Perancangan Pembangunan & Landskap Jabatan Perancangan Pembangunan & Landskap 7. PEMBANGUNAN EKONOMI Mempergiatkan pembangunan 6 Bandar dan desa 7 serta memperkukuh8 sosio-ekonomi 9 secara holistik dan mampan untuk kesejahteraan masyarakat 7.1 EKONOMI - Pendapatan penduduk berbanding nasional indeks - KDNK - Kadar pertumbuhan pelaburan swasta - Bilangan pekerjaan berbanding tenaga kerja - Kadar pertumbuhan guna tenaga 7.2 USAHAWAN KECIL Jabatan Perancangan Pembangunan & Landskap - Bilangan premis / tapak disediakan - Peratus premis perniagaan / tapak disediakan berbanding kedai konvensional - 29 % premis perniagaan / tapak penjaja (1,087 unit) disediakan berbanding kedai konvensional (3,793 unit) 9.2 PELANCONGAN Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta - Pusat Pelancongan - Kelip-Kelip Kampung Kuantan - Bukit Malawati - Taman Ikan Air Tawar Jabatan Belia & Kemasyarakatan Dikemaskini sehingga April 2016_KPI MDKS | 6

[close]

p. 7

BIL PERANAN UTAMA MAJLIS STRATEGIK KPI SASARAN TINDAKAN - Bilangan pelancong - Jumlah kutipan hasil - 300,000 pelancong - RM 1 juta 8. PEMBANGUNAN SOSIAL 8.1 WANITA Mempergiatkan pembangunan 11 - Indeks Bandar dan desa 12 Kebahagiaan serta memperkukuh13 Wanita sosio-ekonomi secara holistik dan mampan untuk 8.2 REMAJA kesejahteraan masyarakat - Kadar Kes Juvana - Indeks kebahagiaan Jabatan Perancangan Pembangunan & Landskap Jabatan Belia & Kemasyarakatan 8.3 SUKAN - Bilangan penyertaan dan program 8.4 BUDAYA 2 % ( 4100 orang penduduk ) daripada 205,000 penduduk Daerah Kuala Selangor Jabatan Belia & Kemasyarakatan - Bilangan penyertaan dan program 8.5 PENDIDIKAN - Peratus kumpulan sasaran yang menyertai program - 1 % ( 2050 orang penduduk ) daripada 205,000 penduduk Daerah Kuala Selangor Jabatan Belia & Kemasyarakatan - Bilangan penduduk memasuki IPT 8.6 KEMISKINAN Jabatan Belia & Kemasyarakatan - Kadar kemiskinan - Kadar kemiskinan Bandar Dikemaskini sehingga April 2016_KPI MDKS | 7

[close]

p. 8

Petunjuk : BIL DOKUMEN RUJUKAN 1. Star Rating 2. MurniNet 3. MS ISO 9001 : 2008 4. Maklumbalas daripada jabatan / perbincangan semasa bengkel WARNA Merah Biru Hijau Ungu Dikemaskini sehingga April 2016_KPI MDKS | 8

[close]

Comments

no comments yet