algemene voorwaarden

 

Embed or link this publication

Description

Mediterra

Popular Pages


p. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MEDITERRA B.V. Artikel 1: Definities De Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden. Mediterra: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich bezighoudt met de im- en export van alsmede groothandel in food- en nonfood artikelen, waaronder pasta, wijn, conserven en verpakkingsmateriaal. Wederpartij: een natuurlijke- of rechtspersoon met wie Mediterra een overeenkomst sluit. Partijen: Mediterra en een Wederpartij tezamen. De Overeenkomst: een overeenkomst op grond waarvan Mediterra aan een Wederpartij zaken levert, werkzaamheden uitvoert of diensten verricht. Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten krachtens welke Mediterra zaken levert aan-, werkzaam-heden uitvoert voor-, of diensten verricht aan een Wederpartij. 2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mediterra en de Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aan-gegeven. Bij aanvaarding van een aanbod geldt de Overeenkomst als gesloten conform het aanbod, tenzij Mediterra onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept. Mediterra is niet gebonden aan druk- of schrijffouten welke voorkomen in een door haar gedaan aanbod, zelfs niet wanneer dit aanbod door de Wederpartij is aanvaard. Aanbiedingen gelden niet automatisch ten aanzien van vervolgorders. 3.2 Alle in de aanbieding opgenomen afbeeldingen, catalogi, brochures, prijslijsten, tekeningen, ontwerpen, berekeningen, maat- en gewichtsopgaven en eventuele monsters, zijn voor Mediterra niet bindend, doch hebben alleen indicatieve betekenis. Voornoemde bescheiden blijven eigendom van Mediterra; de Wederpartij zal er voor zorgdragen dat deze niet aan derden ter hand zullen worden gesteld of gekopieerd. 3.3 Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de Overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Mediterra binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen. 3.4 Ten opzichte van een Wederpartij strekt het schriftelijk aanbod van Mediterra, dan wel indien het schriftelijk aanbod niet is gedaan, een schriftelijke orderbevestiging van Mediterra, tot volledig bewijs van de inhoud van de Overeenkomst, behoudens door een Wederpartij te leveren tegenbewijs. 3.5 Mondelinge toezeggingen door en afspraken gemaakt door anderen dan degenen die daartoe krachtens inschrijving in het Handelsregister bevoegd zijn, binden Mediterra niet dan nadat zij door de directie van Mediterra schriftelijk zijn bevestigd. 3.6 Opdrachten van een Wederpartij gelden als onherroepelijk zolang deze door Mediterra niet schriftelijk zijn geweigerd. Mediterra is eerst na schriftelijke aanvaarding, of door aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst aan de uitvoering daarvan gebonden. Artikel 4: Prijzen 4.1 Alle door Mediterra genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. 4.2 Mediterra is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij aan te passen indien een wijziging in de kosten of omstandigheden daar naar het oordeel van Mediterra aanleiding toe geeft. Artikel 5: Betaling 5.1 Alle facturen zullen door de Wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Wederpartij binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Betaling door middel van verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten. 5.2 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, dan wel indien de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem/haar beslag wordt gelegd, hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn/haar onderneming (gedeeltelijk) wordt geliquideerd of overgedragen, is de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de Wederpartij aan Mediterra over het openstaande bedrag een rente verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119a en 120 BW, althans bij gebreke van toepasselijkheid van genoemde artikelen, een rente van 1,5% per maand, waarbij bij de berekening van de verschuldigde rente elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. 5.3 Indien de Wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, alsmede alle kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van e 50,00. 5.4 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Een en ander behoudens voorzover Mediterra hiervan uitdrukkelijk afwijkt. Artikel 6: Zekerheid 6.1 Mediterra behoudt zich het recht voor om, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Wederpartij daartoe naar het oordeel van Mediterra aanleiding geeft, van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Mediterra gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Artikel 7: Termijn van levering 7.1 De door Mediterra opgegeven leveringstermijnen geven de levertijd slechts bij benadering weer. Indien de opgegeven leveringstermijn verstrijkt zonder dat (deel)levering is geschied, treedt verzuim van Mediterra niet eerder in dan wanneer zij in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning, waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven als gevolg van omstandigheden die aan Mediterra kunnen worden toegerekend. 7.2 Het is Mediterra toegestaan om verkochte zaken in gedeelten te leveren. Mediterra is bevoegd om elk gedeelte afzonderlijk te facturen. Dit geldt niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. 7.3 Zolang de Wederpartij een overeengekomen verplichting niet nakomt, heeft Mediterra het recht om de eventueel overeengekomen leveringstermijn op te schorten, als bedoeld in artikel 6:52 BW. Deze opschortingsbevoegdheid heeft Mediterra ook indien Wederpartij één of meer betalingstermijnen van eerdere overeenkomsten heeft overschreden. 7.4 Indien door Mediterra een leveringstermijn is gegarandeerd, dan wordt deze leveringstermijn verlengd met de tijd dat levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van overmacht, tussentijdse wijziging van de Overeenkomst, en/of het niet beschikbaar stellen van voor de levering van de Overeenkomst benodigde informatie door de Wederpartij en/of derden, onverminderd het recht van partijen om de overeenkomst ingevolge artikel 16 te beëindigen. Artikel 8: Wijzigingen in de te leveren zaken 8.1 Mediterra is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken voor wat betreft de kleur, de prijs, de kwaliteit en de kwantiteit. Indien Mediterra van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is Wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 10 werkdagen nadat zij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Artikel 9: Plaats van aflevering 9.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van zaken met een factuurwaarde van e 500,00 of meer, franco huis in Nederland. Mediterra heeft aan haar leveringsplicht voldaan wanneer zij de zaken op het met de Wederpartij overeengekomen adres heeft afgeleverd of, indien anders is overeengekomen, aan de Wederpartij ter aflevering heeft aangeboden of ter beschikking heeft gesteld. 9.2 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomt aan haar zijn afgeleverd, ter aflevering zijn aangeboden of ter beschikking zijn gesteld. 9.3 Indien de Wederpartij afname van de gekochte zaken weigert, is Mediterra gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. 9.4 Eventuele retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien Mediterra hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. 9.5 Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Retourzendingen reizen steeds voor risico van de Wederpartij. Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 10.1 Alle aan de Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Mediterra, totdat alle bedragen die de Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Mediterra zijn voldaan. 10.2 De Wederpartij is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden en/of te bezwaren, behalve in de normale uitoefening van haar bedrijf. Bij vervreemding treedt Mediterra in de rechten van de Wederpartij jegens diens afnemer, met name het recht van de Wederpartij om van diens afnemer betaling van de koopprijs te vorderen, zulks totdat de Wederpartij de betreffende zaken volledig heeft betaald. De Wederpartij draagt nu voor zover alsdan nodig deze rechten aan Mediterra over, welke rechten Mediterra aanvaardt. 10.3 Zolang de zaken nog niet zijn betaald, is de Wederpartij verplicht op eerste vordering van Mediterra opgave te doen van naam, adres en woonplaats van diens afnemer en debiteur, alsmede van het bedrag van de vordering. De Wederpartij is verplicht bij doorverkoop van de zaken een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. 10.4 Voor het geval de Wederpartij de geleverde zaken nog niet of nog niet geheel heeft betaald, doch deze zaken door de Wederpartij wel reeds (gedeeltelijk) zijn ver- werkt, draagt de Wederpartij reeds bij het aangaan van de overeenkomst de door Mediterra alsdan aanvaarde eigendom van de verwerkte zaken aan Mediterra over, waardoor Mediterra eigenaar van de na de verwerking ontstane zaken wordt. 10.5 In geval de Wederpartij haar betalingsverplich-tingen niet (geheel) nakomt, alsmede in geval zij surséance van betaling aanvraagt, ten laste van haar beslag wordt gelegd, zij in staat van faillissement wordt verklaard, haar onderneming (gedeeltelijk) wordt geliquideerd of overgedragen, is Mediterra gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de door haar aan de Wederpartij geleverde zaken terug te (doen) nemen. Artikel 11: Risico 11.1 Na aflevering zijn zaken voor risico van de Wederpartij, zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. Derhalve blijft de Wederpartij de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgaan van de zaak. 11.2 Wanneer aflevering van de zaak verhinderd wordt, doordat de Wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, gaat het risico over op het moment waarop de zaak zou zijn afgeleverd indien de daartoe noodzakelijke medewerking wèl was verleend, dan wel er geen beletsel aan de zijde van de Wederpartij zou zijn opgekomen. Artikel 12: Reclame 12.1 Een reclame met betrekking tot door Mediterra geleverde zaken of de door Mediterra aan de Wederpartij in rekening gebrachte facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken voor wat betreft zichtbare gebreken binnen 48 uur na levering van de zaken - en voor wat betreft niet zichtbare gebreken binnen 10 dagen na de datum van levering van de zaken of dagtekening van de in rekening gebrachte facturen schriftelijk aan Mediterra te worden kenbaar gemaakt. 12.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, behoudens voor zover Mediterra aan de Wederpartij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht. 12.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Mediterra de keuze tussen: a. aanpassing van de in rekening gebrachte factuur b. het afgeleverde kosteloos te herstellen c. het afgeleverde te vervangen en de vervangen zaken terug te nemen. 12.4 Rechtsvordering en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 1 (één) jaar na de overeenkomstig dit artikel gedane kennisgeving. Artikel 13: Schuldeisersverzuim van Wederpartij 13.1 De Wederpartij raakt in de volgende gevallen in schuldeisersverzuim: a. wanneer zij Mediterra onjuiste of onvoldoende informatie ter aflevering van de zaak verstrekt; b. wanneer nakoming van de verbintenis van Mediterra verhinderd wordt doordat de Wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt. 13.2 Onverminderd de in de wet opgesomde gevolgen van schuldeisersverzuim, heeft Mediterra het recht de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, (ook) in geval van schuldeisersverzuim aan de zijde van de Wederpartij. De Wederpartij is alsdan een schadevergoeding verschuldigd wegens het feit dat ontbinding heeft plaatsgevonden in plaats van uitvoering van de overeenkomst. De schadevergoeding wordt gesteld op zeventig procent (70%) van de prijs die de Wederpartij verschuldigd zou worden, wanneer er geen ontbinding had plaatsgevonden. 13.3 De extra kosten die als gevolg van het verzuim van de Wederpartij zijn gemaakt, waaronder in ieder geval opslagkosten, komen voor rekening van de Wederpartij. Artikel 14: Aansprakelijkheid 14.1 De aansprakelijkheid van Mediterra wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de door de Wederpartij ten gevolge van die toerekenbare tekortkoming geleden directe schade ter hoogte van de waarde van de af te leveren of afgeleverde zaken, evenwel tot een maximum van e 2.500,00. 14.2 Mediterra is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij als gevolg van enige toerekenbare tekortkoming van Mediterra geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Artikel 15: Garantie leverancier 15.1 Indien door een leverancier, al dan niet via Mediterra, terzake van door deze laatste geleverde zaken een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Mediterra voor de kwaliteit van het geleverde uitsluitend de van de leverancier afkomstige garantiebepalingen. 15.2 Geeft de leverncier, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Mediterra eveneens geen garantie verstrekt. 15.3 Mediterra zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de leverncier haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt. 15.4 De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al haar verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met Mediterra gesloten overeenkomst voortvloeiend, heeft voldaan. Artikel 16: Overmacht 16.1 Mediterra is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van Mediterra. 16.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, heeft zowel Mediterra als de Wederpartij het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen, zonder dat aan de Wederpartij enig recht op schadevergoeding ten laste van Mediterra toekomt. 16.3 Heeft Mediterra al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan of kan zij gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan is Mediterra gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijke te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen. Artikel 17: Eindigen overeenkomst 17.1 Aan Mediterra en aan de Wederpartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. Bedragen die Mediterra voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 17.2 In uitzondering op het bepaalde in artikel 17.1 kan Mediterra de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, alsmede indien de zeggenschap binnen de onderneming zoals die door de Wederpartij wordt gedreven een - ter beoordeling van Mediterra - belangrijke wijziging ondergaat. Mediterra zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen 18.1 De Overeenkomsten tussen de Wederpartij en Mediterra worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is uitdrukkelijk uitgesloten. 18.2 De geschillen welke tussen Mediterra en de Wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door Mediterra met de Wederpartij gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mediterra is gevestigd. Artikel 19: Wijziging van de Algemene Voorwaarden 19.1 Mediterra is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 19.2 Mediterra zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld. Artikel 20: Verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns. Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache, wobei unser Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräuβerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. Solange der Abnemher seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäβ nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen.

[close]

Comments

no comments yet