Report_UzAgroExpo_UzprodExpo

 

Embed or link this publication

Description

Report_UzAgroExpo_UzprodExpo_2016

Popular Pages


p. 1

Îò÷åò ïî âûñòàâêàì 12-chi xalqaro ko'rgazmalari / 12-th international exhibition Qishloq xo‘jaligi Agriculture Oziq-ovqat sanoati Food industry IEG Uzbekistan óë.Àìèðà Òèìóðà, 107Á Áèçíåñ Öåíòð, îôèñ 4ñ-02, Òàøêåíò, 100084, Óçáåêèñòàí. Òåë.:+(99871) 238 57 82 E-mail: info@ieg.uz www.ieg.uz 23-25 ÍÎßÁÐß NOVEMBER/2016 «Óçýêñïîöåíòð» Òàøêåíò, Óçáåêèñòàí

[close]

p. 2

12-ûå Ìåæäóíàðîäíûå Âûñòàâêè ïî Ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó è Ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Ñ 23 ïî 25 íîÿáðÿ 2016ã. íà ãëàâíîé âûñòàâî÷íîé ïëîùàäêå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ÀÎ ÍÂÊ «Óçýêñïîöåíòð» ñîñòîÿëèñü 12-ûå Ìåæäóíàðîäíûå âûñòàâêè «ÓÇÀÃÐÎÝÊÑÏÎ-2016» è «ÓÇÏÐÎÄÝÊÑÏÎ-2016» Îðãàíèçàòîðîì âûñòàâîê ÿâëÿåòñÿ âûñòàâî÷íàÿ êîìïàíèÿ IEG Uzbekistan. Âûñòàâêè îðãàíèçîâàíû ïðè îôèöèàëüíîé ïîääåðæêå: - Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî è âîäíîãî õîçÿéñòâà ÐÓç; - Õîêèìèÿòà ãîðîäà Òàøêåíòà; - Ñîâåòà Ôåðìåðîâ ÐÓç; - Õîëäèíãîâîé Êîìïàíèè «Óçáåêîçèêîâêàòõîëäèíã». Îðãàíèçàöèîííîå ñîäåéñòâèå ÀÎ ÍÂÊ «Óçýêñïîöåíòð» Ìèíèñòåðñòâà âíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, èíâåñòèöèé è òîðãîâëè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.  2016 ãîäó â âûñòàâêàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 70 êîìïàíèé èç 12 ñòðàí ìèðà: Áåëàðóñè, Ãåðìàíèè, Èíäèè, Èðàíà, Êàçàõñòàíà, Êèòàÿ, Íèäåðëàíäîâ, Ïîëüøè, Ðîññèè, Òóðöèè, Óêðàèíû è Óçáåêèñòàíà. Ñîáûòèÿ îòëè÷àþòñÿ ó÷àñòèåì ìíîãî÷èñëåííûõ çàðóáåæíûõ êîìïàíèé. Òðàäèöèîííî îáøèðåí ñïèñîê ôèðì è êîìïàíèé èç Óçáåêèñòàíà. Âûñòàâêè «ÓÇÀÃÐÎÝÊÑÏλ è «ÓÇÏÐÎÄÝÊÑÏλ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìàñøòàáíûé àãðîïðîìûøëåííûé ôîðóì, äàþùèé âîçìîæíîñòü äëÿ óñòàíîâëåíèÿ äåëîâûõ êîíòàêòîâ ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ãîòîâîé ïðîäóêöèè ñ ïðÿìûìè ïîòðåáèòåëÿìè. Èìåííî çäåñü ñïåöèàëèñòû îòðàñëè ìîãóò íå òîëüêî ïîëó÷èòü èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ ïî íîâåéøèì òåõíîëîãèÿì, ïðèìåíÿåìûì â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, íî è íåïîñðåäñòâåííî îöåíèòü îáðàçöû ãîòîâîé ïðîäóêöèè, îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòó òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ â äåéñòâèè.  ýòîé ñâÿçè, îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðèãëàøåíèþ ñïåöèàëèñòîâ èç ðåãèîíîâ.

[close]

p. 3

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 21 íîÿáðÿ â Ìåæäóíàðîäíîì Áèçíåñ Öåíòðå ñîñòîÿëàñü îôèöèàëüíàÿ ïðåññêîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ îòêðûòèþ âûñòàâêè. Ñïèêåðû: 1.Êîñûìîâ Ìóõàììàäæàí ×åðìàøåâè÷ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ êîìïëåêñà ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì íà ñåëå Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî è âîäíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí; 2.Çîêèðæîí Àëëàìóðàòîâ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè Ñîâåòà ôåðìåðîâ ÐÓç; 3.Ôàððóõ Çàêèðîâ – íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà è ðåêëàìû Õîëäèíãîâîé Êîìïàíèè «Óçáåêîçèêîâêàòõîëäèíã»; 4.Òîøáàåâà Íîèëà - IEG Uzbekistan, PR-ìåíåäæåð; 5.Ñîêîëüíèêîâà Îëüãà – IEG Uzbekistan, ìåíåäæåð ïðîåêòà. Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ íàöèîíàëüíûõ òåëå-ðàäèî-êàíàëîâ: «Àõáîðîò», «Äàâð», «Ïîéòàõò», «Åøëàð», «Îðèÿò», «Òàøêåíò», «Ãîëîñ Ðîññèè», «Àõáîðîò», «Õàìðîõ», «Ìàøúàë», «Óçáåêèñòàí»-Àõáîðîò, «Óçáåêèñòàí»-Ìèð ýêîíîìèêè (ðàäèî). À òàêæå áîëåå 30 àêêðåäèòîâàííûõ æóðíàëèñòîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ïðåññû: Ñîþç æóðíàëèñòîâ Óçáåêèñòàíà, «Áàíêîâñêèå âåäîìîñòè», «Õàëê ñóçè», «Äåëîâîé ïàðòíåð», «Ãîëîñ Óçáåêèñòàíà» («Óçáåêèñòîí îâîçè»), «Ïðàâäà Âîñòîêà», «Íóðëû Æîë», «Íîâûé âåê», «Uzbekistan today», Ðîññèéñêàÿ ôåäåðàëüíàÿ ãàçåòà «Ìèð íîâîñòåé», Íîâîñòè Óçáåêèñòàíà, «Äèåð», Æóðíàë «Ìåíåäæìåíò», «×àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü», «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê», «Âå÷åðíèé Òàøêåíò» è äð.

[close]

p. 4

Îôèöèàëüíàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Îôèöèàëüíàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ âûñòàâêè ñîñòîÿëàñü 23 íîÿáðÿ â 11:00. â ÀÎ ÍÂÊ «Óçýêñïîöåíòð». Ñ ïðèâåòñòâèåì ê ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì âûñòàâêè âûñòóïèëè: 1.Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî àãðàðíîìó è âîäíîìó õîçÿéñòâó è ýêîëîãèè Ñåíàòà Îëèé Ìàæëèñà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí – Òîæèåâ Áàõîäèð Ñàääóëàåâè÷; 2.Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ, Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî è âîäíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí – Èñìàèëîâ Êîäèð Áàõîäèðîâè÷; 3.Äèðåêòîð öåíòðà àãðîèíôîðìàöèè Ñîâåòà Ôåðìåðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí - Þëäàøåâ Ìèðçîõèä Þëäàøåâè÷; 4.Ìåíåäæåð ïðîåêòà, âûñòàâî÷íàÿ êîìïàíèÿ IEG Óçáåêèñòàí – Þëèòà Óðàçáàåâà. Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèñóòñòâîâàëè: 1.Äèðåêòîð âûñòàâî÷íîãî êîìïëåêñà Ìèíèñòåðñòâà âíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, èíâåñòèöèé è òîðãîâëè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ÀÎ ÍÂÊ «Óçýêñïîöåíòð» - Ãàïïàðîâ Ìóõàììàäæîäæè Àáäóêàõõàðîâè÷; 2.×ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë Óêðàèíû â Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí – Ãîñïîäèí Ñàâ÷åíêî Þðèé Âàñèëüåâè÷; 3.×ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí – Ãîñïîäèí Êëàêåâè÷ Íèêîëàé Ìàðüÿíîâè÷; 4.×ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí – Ãîñïîäèí Óòåìáàåâ Åðèê Ìûëòûêáàåâè÷; 5.×ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë Ðåñïóáëèêè Êûðãûçñòàí â Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí – Ãîñïîäèí Ñûäûêîâ Äàíèÿð Áàòûðîâè÷; 6.×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè Áàíãëàäåø â Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí Ãîñïîäèí Ìàñóä Ìàííàí; 7.×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Èíäèéñêîé Ðåñïóáëèêè â Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí – Ãîñïîäèí Âèíîä Êóìàð; 8.×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ëàòâèéñêîé Ðåñïóáëèêè â Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí Ãîñïîäèí Ýäãàðñ Áîíäàðñ; 9. Ïîñîëüñòâî Ïîëüñêîé Ðåñïóáëèêè â Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí, Ñîâåòíèê 1-ãî ðàíãà – Ãîñïîäèí ßöåê Ìèõàëüñêè. Ïî îêîí÷àíèþ îôèöèàëüíîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñîñòîÿëñÿ VIP òóð ïî âûñòàâêå. Îôèöèàëüíûå ëèöà è ãîñòè îçíàêîìèëèñü ñî ñòåíäàìè ó÷àñòíèêîâ è ñ óëè÷íîé ýêñïîçèöèåé òåõíèêè.

[close]

p. 5

Ýêñïîíåíòû âûñòàâêè Ó÷àñòíèêè «ÓÇÀÃÐÎÝÊÑÏÎ – 2016»: Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ âûñòàâêà «UZAGROEXPO» ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì îòðàñëåâûì ìåðîïðèÿòèåì îñåííåãî ñåçîíà Óçáåêèñòàíà. Ó÷àñòíèêè âûñòàâêè «UzAgroExpo» - ýòî ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîäàæå ñîâðåìåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è çàïàñíûõ ÷àñòåé, îáîðóäîâàíèÿ, òåõíîëîãèé è ìàòåðèàëîâ äëÿ ðàñòåíèåâîäñòâà, æèâîòíîâîäñòâà, âåòåðèíàðèè, ïåðåðàáîòêè, òðàíñïîðòèðîâêè è õðàíåíèÿ ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà è æèâîòíîâîäñòâà. Âûñòàâêà ÿâëÿåòñÿ äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Óçáåêèñòàíà ïîñðåäñòâîì ïðèâëå÷åíèÿ â ñòðàíó ñîâðåìåííîé òåõíèêè, ïðîèçâîäñòâà è îáîðóäîâàíèÿ. Åæåãîäíî àãðàðèåâ Óçáåêèñòàíà ïðèâëåêàåò ýêñïîçèöèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà âûñòàâêå «UzAgroExpo».  ýòîì ãîäó ôåðìåðû ñìîãëè îçíàêîìèòüñÿ ñ íîâèíêàìè ñåëüõîçòåõíèêè îò âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé Ðîññèè - ÀÎ «ÊËÅÂÅл, ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì «ÀËÌÀÇ», è Áåëàðóñè - ÎÀÎ «ÃÎÌÑÅËÜÌÀØ», ÎÀÎ «Ìèíñêèé òðàêòîðíûé çàâîä», ÈÏ ÎÎÎ «Àìêîäîð-Òàøêåíò».  ðàìàõ âûñòàâêè ôåðìåðû è ïðåäñòàâèòåëè ýòèõ çàâîäîâ â Óçáåêèñòàíå (ÎÎÎ «SN INVEST», ×Ï «Planeta Servis») îáñóäèëè âîïðîñû çàêóïîê è ïîñòàâîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè â Óçáåêèñòàí. Åù¸ îäíèì èíòåðåñíûì ïðåäëîæåíèåì äëÿ àãðàðèåâ Óçáåêèñòàíà áûëà òåõíèêà íåìåöêîé êîìïàíèè WALTERSHOFF GmbH. Íå ìåíåå èíòåðåñíîé äëÿ ôåðìåðîâ Óçáåêèñòàíà áûëà îòêðûòàÿ ýêñïîçèöèÿ îòå÷åñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «AGROTECHSYSTEM», êîòîðîå ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñàäîâûõ, òåïëè÷íûõ è ôåðìåðñêèõ óãîäèé.

[close]

p. 6

Ýêñïîíåíòû âûñòàâêè Áîëüøîå âíèìàíèå â ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí óäåëÿåòñÿ õðàíåíèþ è ïåðåðàáîòêå àãðîïðîäóêöèè. Äëÿ ýòîãî ñåãìåíòà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû ôîòîñåïàðàòîðû ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè Anhui Jiexun Optoelectronic Technology Co. Ltd (Êèòàé), çåðíîî÷èñòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå îò Henan Huatai Cereals and Oils Machinery Co. Ltd (Êèòàé) è ÎÎÎ ÒÅÕÍÈÊÀ ÑÅÐÂÈÑ ÀÃÐÎ (Ðîññèÿ). Òàêæå íà âûñòàâêå áûëî ïðåäñòàâëåíî îáîðóäîâàíèå ïî î÷èñòêå è ñîðòèðîâêå ñåìÿí îò èçâåñòíîãî íåìåöêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ PETKUS Technologie GmbH. Çàâîä «Âîðîíåæñåëüìàø» (Ðîññèÿ)– àáñîëþòíûé ëèäåð â ïðîèçâîäñòâå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîñëåóáîðî÷íîé îáðàáîòêè, ñóøêè è õðàíåíèÿ çåðíà òàêæå ïðåäñòàâèë ñâîè òåõíîëîãèè â ýòîé ñôåðå øèðîêîìó êðóãó ïîñåòèòåëåé.Íàðÿäó ñ æèâîòíîâîäñòâîì â ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðàçâèòèþ ïòèöåâîäñòâà.  äàííîì ñåêòîðå øèðîêî âûñòóïèëà êîìïàíèÿ: TAVSAN POULTRY EQUIPMENT (Òóðöèÿ), çàíèìàþùåéñÿ ïðîèçâîäñòâîì øèðîêîãî àññîðòèìåíòà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ïòèöû. Âàêöèíû, êîðìà, êîðìîâûå äîáàâêè äëÿ ïòèö, ïðåìèêñû è âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûå äîáàâêè ïðåäñòàâèëè êîìïàíèÿ èç Èíäèè VENKY'S INDIA Ltd. è ÏÏ «IMKON PREMIX» (Óçáåêèñòàí). Êîìïàíèÿ èç Óçáåêèñòàíà «DEBYUT», ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ñèñòåìû ìèêðîêëèìàòà è êàïåëüíîãî îðîøåíèÿ ñî âñòðîåííûì ýìèòòåðîì.  ñåêòîðå «Ðàñòåíèåâîäñòâî è ñàäîâîäñòâî» ïðèíèìàëà ó÷àñòèå êîìïàíèÿ TOK FIDANCILIK (Òóðöèÿ), êîòîðàÿ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà âûðàùèâàíèè äåðåâüåâ ÿáëîê, âèøíè, ïåðñèêà, íåêòàðèíà, ñëèâû, ãðåöêîãî îðåõà, ìèíäàëÿ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè «UzAgroExpo-2016» è òàêàÿ êîìïàíèÿ, êàê «ÍÒÖ «ÔËÅØ-л èç Óêðàèíû, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò øèðîêèé ìîäåëüíûé ðÿä îáîðóäîâàíèÿ äëÿ óòèëèçàöèè îòõîäîâ.

[close]

p. 7

Ýêñïîíåíòû âûñòàâêè Ó÷àñòíèêè «ÓÇÏÐÎÄÝÊÑÏÎ – 2016»: Âûñòàâêà «UZPRODEXPO» ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ñîáûòèåì îñåíè â ñåêòîðå ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Åæåãîäíî â âûñòàâêå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âåäóùèå ïðîèçâîäèòåëè, ïîñòàâùèêè è äèñòðèáüþòîðû ïèùåâîé îòðàñëè, ïðåäñòàâëÿÿ óçáåêñêèé è ìèðîâîé ïðîäîâîëüñòâåííûå ðûíêè.  ýòîì ãîäó óâåëè÷èëîñü ÷èñëî îòå÷åñòâåííûõ ýêñïîíåíòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñâîþ ïðîäóêöèþ â ñåêòîðå «Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ», ÷òî äîêàçûâàåò âîçðàñòàþùèé èíòåðåñ ïîòðåáèòåëåé ê ïðîäóêöèè èç Óçáåêèñòàíà. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ äàííîãî ðàçäåëà ×Ï «ARDENT FOODS» - ïðîèçâîäèòåëü ëàïøè áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ «Hot Lanch», ×Ï «CHOCOCREAM» - ïðîèçâîäèòåëü øîêîëàäíîé ïàñòû, ×Ï «FINLAND BUTTER» - ïðîèçâîäèòåëü ìàñëîæèðîâîé ïðîäóêöèè, ÎÎÎ «GLORY FOOD» - îäèí èç âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé, ÎÎÎ «KOLBERG PRODUCTION» - ïðîèçâîäèòåëü àðàõèñîâîé ïàñòû, ñíåêîâûõ òîâàðîâ èç àðàõèñà, à òàêæå ëàïøè áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ, «VAZIRA BIZNES» - ïðîèçâîäèòåëü ìîðîæåíîãî, ñûðêîâ è ïîëóôàáðèêàòîâ, ÎÎÎ «FAYZIZODA FOODS» è ×Ï «Ëèâàäèÿ Áóõàðà» ïðîèçâîäèòåëè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ÷èïñ.  ÷èñëå çàðóáåæíûõ ýêñïîíåíòîâ äàííîãî ñåêòîðà áûëè ïðåäñòàâëåíû ÒÎÎ «ÊÓÁËÅÉ» (Êàçàõñòàí), êîòîðîå ïðîèçâîäèò áîëåå 120 íàèìåíîâàíèé êîíñåðâíîé ïðîäóêöèè, ÎÎÎ «Êðàñíîÿðñêèé Âîäî÷íûé Çàâîä» (Ðîññèÿ) – ïðîèçâîäèòåëü øèðîêîãî àññîðòèìåíòà ëèê¸ðîâîäî÷íîé ïðîäóêöèè è ìíîãèå äðóãèå.

[close]

p. 8

Ýêñïîíåíòû âûñòàâêè Ñåêòîð «Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå, îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàãàçèíîâ, êàôå è ðåñòîðàíîâ» áûë ïðåäñòàâëåí êàê ïîñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè âûñòàâêè, òàê è íîâûìè ýêñïîíåíòàìè. ÎÎÎ «VINIKS» (Óçáåêèñòàí), åæåãîäíûå è ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè âûñòàâêè èç Óçáåêèñòàíà, ÎÎÎ «ÄÎÌ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß», «PROFESSIONAL KITCHEN SOLUTIONS», ÎÎÎ «NEXT STEP EQUIPMENT», ÎÎÎ «MASTER STEEL». Ðÿä ïðåäïðèÿòèé èç Ðîññèè, ïðåäñòàâëÿþùèå Åâðîïåéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé, ÎÎÎ «ÈÒÀËÑÅÐÂÈÑ ÈÍÆÈÍÈÐÈÍû è èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «Vester» ïðåäñòàâèëè ëèíèè ðîçëèâà íàïèòêîâ, îáîðóäîâàíèå è çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ìèíèïèâîâàðíè. Âëàäåëüöàì ïðîäóêòîâûõ ðûíêîâ, êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðîâ, ñêëàäñêèõ áàç áûëè èíòåðåñíû òåõíîëîãèè è ðàçðàáîòêè âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé è ïîñòàâùèêîâ àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì «ïîä êëþ÷» äëÿ ìàãàçèíîâ è ñóïåðìàðêåòîâ, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ôðóêòî- è îâîùåõðàíèëèù, ñîðòèðîâî÷íûõ è óïàêîâî÷íûõ öåíòðîâ, êàìåð ãëóáîêîé çàìîðîçêè. Âñ¸ ýòî îíè ñìîãëè íàéòè íà ñòåíäå êîìïàíèé ÃÅÅÐËÎÔÑ ÐÅÔÐÈÄÆÅÐÅÉØÍ Á.Â. (Íèäåðëàíäû), CELTIC COOLING (Íèäåðëàíäû), Ãðóïïû êîìïàíèé «BITZER» (Ðîññèÿ), ÎÎÎ «ÕOLOD SISTEM SERVIS» (Óçáåêèñòàí) è ÎÎÎ «PROVENT AIRCOOL ENGINEERING» (Óçáåêèñòàí).  íûíåøíåì ãîäó îáøèðíî áûë ïðåäñòàâëåí ñåêòîð «Òàðà è óïàêîâêà».  ÷àñòíîñòè, êîìïàíèåé èç Ãåðìàíèè ATLANTIC C, Ðîññèéñêîé êîìïàíèåé ÇÀÎ «ÝêîÏàêÐîññèÿ», êîòîðàÿ ïðåäñòàâèëà íà âûñòàâêå îáðàçöû ïëîäîâîîùíîé òàðû è ïîäàðî÷íîé óïàêîâêè. Îòå÷åñòâåííàÿ êîìïàíèÿ UZUPACK.UZ ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ïëàñòèêîâóþ è îäíîðàçîâóþ óïàêîâêó ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé ÔÎÏÎÑ è ÐÎÑÑÏÀÊ. Ðàçäåë «Óïðàâëåíèå è óñëóãè» â 2016 ãîäó áûë ïðåäñòàâëåí êðóïíåéøèì áàíêîì ðåñïóáëèêè - ÀÊÁ «Hamkorbank».

[close]

p. 9

Äåãóñòàöèîííûé êîíêóðñ «Ñîâåðøåíñòâî âêóñà» Åæåãîäíî, â ðàìêàõ âûñòàâêè «ÓÇÏÐÎÄÝÊÑÏλ ïðîõîäèò äåãóñòàöèîííûé êîíêóðñ ñðåäè ïðîèçâîäèòåëåé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íàïèòêîâ. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà «Ñîâåðøåíñòâî âêóñà-2016» áûëè âêðó÷åíû ïàìÿòíûå äèïëîìû è ìåäàëè. Öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îöåíêà êà÷åñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, âíåøíåãî âèäà, óïàêîâêè, ðàñøèðåíèÿ àññîðòèìåíòà, îçíàêîìëåíèÿ ñ íîâåéøèìè ïðîãðåññèâíûìè òåõíîëîãèÿìè ïðîèçâîäñòâà ïèùåâîé ïðîäóêöèè è âíåäðåíèÿ èõ â ïðîèçâîäñòâî, ñòèìóëèðîâàíèå è ïîääåðæêà ïðîèçâîäèòåëåé, ïðîäâèæåíèÿ ëó÷øèõ îáðàçöîâ íà îòå÷åñòâåííûé è çàðóáåæíûé ðûíêè.

[close]

p. 10

Ñòàòèñòèêà ïîñåòèòåëåé  2016 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî 3979 ïðîôåññèîíàëüíûõ âèçèòåðîâ, â òîì ÷èñëå èç çàðóáåæíûõ ñòðàí: Áåëàðóñè, Ãåðìàíèè, Èðàíà, Èòàëèè, Êàçàõñòàíà, Êèòàÿ, Êîðåè, Êûðãûçñòàíà, Ëàòâèè, Íèäåðëàíäîâ, Ïîëüøè, Ðîññèè, Òàäæèêèñòàíà, Òóðöèè, Óêðàèíû. Ñîãëàñíî äàííûì ðåãèñòðàöèè, áîëüøèíñòâî ïîñåòèòåëåé ñîñòàâèëè ôåðìåðû è ñïåöèàëèñòû ñ îáëàñòåé Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, äèðåêòîðà è ðóêîâîäèòåëè êîìïàíèé è ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó, ïåðåðàáîòêå, äèñòðèáóöèè è ïðîäàæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, è òåõíîëîãèé äëÿ îòðàñëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ðóêîâîäèòåëè ïðåäñòàâèòåëüñòâ èíîñòðàííûõ êîìïàíèé. Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè ïîñåòèòåëåé 24% - Ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà 10% - Ïèùåâîå îáîðóäîâàíèå 22% - Äèñòðèáüþòîðû 11% - Òîðãîâëÿ 15% - Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, íàïèòêè 2% - Ïå÷àòü, óñëóãè, óïàêîâêà 2% - Ïåðåðàáîòêà îâîùåé è ôðóêòîâ 6% - Ìèíèñòåðñòâà, âåäîìñòâà 8% - Äðóãîå Îñíîâíûå ïðè÷èíû ïîñåùåíèÿ âûñòàâêè 23% 21% 8% 15% 21% 12% - Ïîèñê èíôîðìàöèè î íîâûõ òåõíîëîãèÿõ è ïðîäóêöèè - Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêöèè/óñëóãè - Èçó÷åíèå äåëîâîé àêòèâíîñòè êîíêóðåíòîâ - Ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ î çàêóïêàõ - Ïîääåðæàíèå ñóùåñòâóþùèõ äåëîâûõ êîíòàêòîâ - Ïðåäñòàâëåíèå ñâîåãî ïðîäóêòà / óñëóãè Ãåîãðàôèÿ ïîñåòèòåëåé Áëèæíåå çàðóáåæüå, 24% Äàëüíåå çàðóáåæüå, 27% Óçáåêèñòàí, 49%

[close]

Comments

no comments yet