smart ฉบับที่ 200 ประจำเดือนธันวาคม 2559

 

Embed or link this publication

Description

smart ฉบับที่ 200 ประจำเดือนธันวาคม 2559

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

2 ผรู ิเร่ิมงานรณรงค...มาอยางตอเนื่อง

[close]

p. 3

บศ.ทนพบ.ปรรระณกิตาวธากิทสีาารธก:กจิ “เรื่องการรณรงคเ พ่ือการไมส ูบบุหร่ีนี่ ฉนั เหน็ ดวย” วนั ท่ี 7 พฤศจกิ ายน 2559 เปน วนั ครบรอบ 30 ปข อง การทาํ งานรณรงคไมสบู บหุ รี่ แมเ มอ่ื 30 ปกอ น คนไทยสวน ใหญก็รูจักพิษภัยของยาสูบดี จากการท่ีสังคมไทยมีการสูบ บหุ รมี่ านานตงั้ แตกอ นสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ท่ีมีการตั้งโรงงาน ผลิตบุหรซ่ี ิกาแรตในเมืองไทย การเริ่มรณรงคโดยโครงการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ เมื่อ พ.ศ.2529 จึงไดรับการตอบรับจากกระแสสังคมที่ดีมาก ดงั ปรากฏในบทบรรณาธิการนติ ยสารหมอชาวบา น ทีเ่ ขียนโดย ศาสตราจารย นายแพทยป ระเวศ วะสี เมอ่ื เดอื นตลุ าม พ.ศ.2531 สมเดจ็ พระสงั ฆราชกบั การไมส บู บหุ ร่ี นายกรฐั มนตรี กบั การไมส บู บหุ ร่ี การวง่ิ กบั การไมส บู บหุ รี่ ผวู า ฯ กรงุ เทพฯ กบั การไมส ูบบหุ ร่ี การรณรงคเ พอื่ การไมส บู บหุ ร่ี ดจู ะเปน ผลมากขนึ้ ทกุ ทๆี มฝี า ยตา งๆ เขารณรงคใ นรปู แบบตา งๆ สถานทร่ี าชการหลายแหง ไดประกาศเปน เขตปลอดบหุ ร่ี สมเด็จพระสังฆราชประทานสัมภาษณเรื่อง การอด บุหรี่ทางโทรทัศนและประทานพระโอวาทเร่ืองโทษของบุหร่ี บอยๆ เดือนตุลาคม ชมรมแพทยชนบทก็จัดการว่ิงเชอ่ื มโยง กันทกุ ภาคของประเทศไทยเพื่อรณรงคการไมสบู บหุ ร่ี โครงการ น้ีโรงพยาบาลอําเภอทั่วประเทศ โรงพยาบาลอื่นๆ กระทรวง สาธารณสุขและองคการอนามัยโลก จับมือกันรณรงคเปนการ ใหญท้งั หมดจะว่ิงมาพบกนั ที่ กทม. ของผูวา ฯ จาํ ลอง ศรีเมือง คนดมี ศี ีลธรรม ซึง่ ตอตา นอบายมุขและความไมด ที ุกรูปแบบ ผบู ญั ชาการทหารกไ็ ดข า ววา หยดุ เหลา หยดุ บหุ รไ่ี ปแลว ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประหยัดเงินของ ประเทศไทยไปกวา 2,000 ลานบาท ดวยการไมอนุมัติการขอ ปรับปรุงโรงงานบุหร่ีที่เสนอเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี “ทําไม “ “เ ร า ไ ม ค ว ร ห า เ งิ น จ า ก การทําใหสุขภาพของ คนไทยเสีย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท จะขอเงินเก่ียวกับการผลิตบุหรี่ในเมื่อเรากําลังรณรงคไมสูบ บุหรกี่ นั ” และวา “เราไมค วรหาเงินจากการทาํ ใหสุขภาพของ คนไทยเสยี ” เราภูมิใจทม่ี นี ายกรัฐมนตรีท่ีสามารถพูดไดเชน น้ี การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมดใี หเ ปนดี เชน เรอื่ งการไมสูบ บหุ รน่ี เ่ี ปน ของยาก การทคี่ นไทยสามารถรว มมอื กนั รณรงคเ รอ่ื งน้ี ใหเ กดิ ผลได จะเปนกาํ ลังใจใหรว มมอื กนั แกป ญ หาอยางอนื่ ๆ อีก ตอ ไป ในอนาคตใครสูบบุหรีจ่ ะเปนคนลาสมัย คนสมยั ใหมต อง บงั คบั ใจใหทาํ ความดีได กอ นจบ ผเู ขยี นไดทราบมาดวยความยนิ ดวี า พระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมรี ับส่งั กบั ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชา ชีวะ วา “เร่อื งการรณรงคเ พอื่ การไมสูบบุหรี่น่ี ฉนั เห็นดวย” สามสบิ ปผ า นไป แมป ระเทศไทยจะสามารถตรงึ จาํ นวน ผูส ูบบุหรไ่ี มใ หมากขน้ึ ตามจาํ นวนประชากรทเ่ี พิม่ ข้นึ แตเ รายงั ตอ งพยายามกนั ตอ ไป เพอื่ ใหอ ตั ราการสบู บหุ รข่ี องชายไทยลดลง จาก 40% ซงึ่ ยงั สงู กวา อตั ราการสบู เฉลย่ี ของชายทว่ั โลกทเี่ ทา กบั 34.6% ในขณะน้ี เราจะสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีไดใหกําลังใจพวกเราตั้งแต พ.ศ.2531 ครับ SMART 11

[close]

p. 4

ขับเคลอ่ื นนโยบาย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ รกา างรพร.วร.มบผ.คลวกับดคนัมุ ผลิตภัณฑยาสูบ งานสาํ คญั ตลอดปท่ผี า นมา มลู นธิ ริ ณรงคเพื่อการไมสบู บุหร่ี ไดร วมแรงรว มใจกบั ภาคเี ครือ ขายทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันราง พ.ร.บ.ควบคุม ผลิตภัณฑย าสบู ฉบับใหม เรยี กวา เปน พนั ธกจิ หลักของมูลนธิ ิฯ เลยก็วา ได เพราะมาตรการที่เพ่ิมเติมในรางกฎหมายใหม จะทําใหการปองกันเด็กและ เยาวชนจากการเสพตดิ บุหรี่ มีประสทิ ธภิ าพมากข้นึ มอบรายชื่อ 10.9 ลานรายชอื่ ใหแกร องประธาน สนช. คนที่ 1 วนั ท่ี 30 พฤษภาคม 2558 เยาวชนขอรองนายก วันที่ 13 มกราคม 2558 มอบชอดอกไมแ สดงความขอบคณุ ใหแกร องประธาน สนช. คนท่ี 1 ทีร่ า ง พ.ร.บ. ผา นวาระที่ 1 ณ อาคารรัฐสภา เมือ่ วนั ท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 2 SMART

[close]

p. 5

รอของขวญั ลาํ้ คา จากรฐั บาล กระทรวงสาธารณสุขไดเสนอราง พ.ร.บ.ควบคุม ผลติ ภณั ฑย าสบู พ.ศ....ตอ รฐั บาลตงั้ แตป ลายป พ.ศ.2557 เปนรางกฎหมายเรงดวนลําดับแรก ตามนโยบายที่มอบ หมายใหกระทรวงตางๆ ปรับปรุงกฎหมายท่ีลาสมัย และ ใหเ ปน ไปตามขอ ผกู พันทางกฎหมายระหวา งประเทศ รา ง พ.ร.บ. ผา นการเห็นชอบจากท่ีประชมุ ครม. พฤษภาคม พ.ศ.2558 หลังจากนั้นก็อยูในขั้นตอนการพิจา รณษของคณะกรรมการกฤษฎกี าจนเสรจ็ สนิ้ เมอื่ มนี าคม พ.ศ. 2559 และกลับเขาสูท่ีประชุม ครม. เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 และถูกสงตอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณา วาระแรก เม่อื วนั ที่ 11 พฤศจกิ ายน 2559 ตามกําหนดแลว กรรมาธิการวิสามัญฯ ที่พจิ ารณา ราง พ.ร.บ. นี้ มเี วลา 60 วนั ในการพิจารณากฎหมายใหเ สร็จ หากไมเสร็จสามารถตอเวลาไดอีก 30 วัน หรือมากกวานั้น หากยังไมเสรจ็ เนอ่ื งจากเปน กฎหมายทป่ี ระชาชน ใหค วามสนใจ มาก ท้ังฝายสนบั สนนุ และฝายทตี่ องการแกไขกฎหมายให ออ นลง จึงมีกรรมาธิการจํานวน 21 คน แทนท่ีจะเปน 15 คน ตามทีก่ ฎหมายทว่ั ไปมี มีสมาชิก สนช. เสนอแปรญัตติแกไ ขกฎหมาย 9 คน ประเดน็ ทเ่ี สนอแกไ ขสว นใหญก เ็ ปน ประเดน็ ทฝี่ า ยธรุ กจิ ยาสูบเคยคดั คานมาตลอด สองปกวา มาน้ี อาทิ นิยามของ การสอ่ื สารการตลาด การขอเพม่ิ กรรมการจากฝา ยทเ่ี กยี่ วขอ ง กับธุรกิจยาสูบ การรายงานสวนประกอบผลิตภัณฑยาสูบ มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ การหามทําซีเอสอาร และการ กาํ หนดใหบ รษิ ทั บหุ รตี่ อ งสง รายงานการทาํ การตลาดยาสบู แก รัฐบาล ซ่ึงประเด็นที่มีการเสนอแปรญัตติน้ี ลวนเปนประเด็น ใหมท่ีปรับปรุงเพิ่มเติมจากกฎหมายเกา ตามขอผูกพันทาง กฎหมายในฐานะที่ไทยเปนรัฐภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก จงึ ตอ งเฝา จบั ตาดวู า สาระของรา ง พ.ร.บ.ฯ ทเ่ี หน็ ชอบ โดย ครม.พลเอกประยทุ ธ จันทรโ อชา ที่ประกาศเจตนารมณ วา เปนรัฐบาลปฏิรูป ใหกระทรวงตางๆ ปฏิรูปกฎหมาย สมาชกิ สภานติ บิ ญั ญตั แิ หง ชาตจิ ะแสดงบทบาทอยา งไรในการ พิจารณารางกฎหมายน้ี เพราะหากประเด็นที่เพิ่มเติมเขามาในรางกฎหมาย ใหม ถกู แกไ ขไปยง่ิ มากประเดน็ เทา ไหร รา งกฎหมายทก่ี ระทรวง สาธารณสุขตง้ั ใจปรับปรงุ ใหดีกวากฎหมายเกาท่ีใชม า 25 ป ก็ จะยิ่งคลายกฎหมายเกา มากยงิ่ ข้นึ เทา นน้ั แลวประชาชนจะได อะไรจากรา งกฎหมายใหม จึงหวังวา สภานิติบัญญัติแหงชาติ จะปกปองผล ประโยชนของสว นรวม มากกวา ผลประโยชนของธุรกิจ SMART 3

[close]

p. 6

ขับเคลอื่ นนโยบาย ศ.นพ.ประกิต วาทสี าธกกจิ เครือขายแม 4 ภาค ยื่นหนังสือขอบคุณใหกับ นายแพทยเ จตน ศริ ธรานนท ประธานคณะกรรมการ วสิ ามญั พจิ ารณารา ง พ.ร.บ.ควบคมุ ผลติ ภณั ฑย าสบู เม่อื วนั ท่ี 14 ธนั วาคม 2559 4 SMART

[close]

p. 7

อยา ชวยเขา ทํารายคนไทยมากกวานี้เลย เมื่อส่ีปกอนบริษัทบุหรี่ยักษใหญฟลลิป มอรริส รวมกับ บริษัทบุหร่ีขามชาติอ่ืนๆ ฟองศาลกรณีที่รัฐบาลออสเตรเลียออก กฎหมายซองบหุ รแ่ี บบเรยี บ ทหี่ า มพมิ พล วดลายสสี นั และโลโก รวม ทัง้ เครื่องหมายการคา บนซองบุหรี่ พิมพไ ดแตชื่อย่หี อ บหุ ร่ี เพื่อลด ความเยา ยวนของซองบุหรีโ่ ดยเฉพาะตอ เด็ก บริษัทบุหร่ีขามชาติไดงัดกลยุทธตางๆ ออกมาตอสูคดี แตสุดทายศาลออสเตรเลียตัดสินวา กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ มีความชอบธรรม ไมไดเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไมได ละเมิดเคร่ืองหมายการคา และไมขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ พรอ มยกคาํ ฟอ งของบรษิ ทั บหุ ร่ี เพอื่ นผเู ขยี นทเ่ี ปน นกั กฎหมายชาว ออสเตรเลียบอกวา ท่อี อสเตรเลียจะหานกั กฎหมายดๆี ท่จี ะทาํ คดี ใหบ รษิ ทั บหุ รข่ี า มชาตไิ ดย าก เพราะทงั้ สงั คมออสเตรเลยี ไมใ หค วาม เช่อื ถือบรษิ ัทบุหรี่ เพอื่ นคนเดียวกัน เปรยี บเปรยนักวชิ าการ นกั กฎหมายที่ ไปชว ยบรษิ ัทบุหร่ี ขัดขวางรางกฎหมายควบคมุ ยาสบู วา เปนคนที่ มี “shallow conscience,but Deep pocker” แปลเปน ไทย วา “จิตสาํ นกึ ตนื้ แตกระเปาลึก” เน่อื งจากสนิ คา บุหร่ีเสพตดิ และ ทํารายคนสบู จนครงึ่ หนึ่งของคนสูบปว ยและเสียชีวติ กอ นเวลา และขณะท่ีการทํารายคนของธุรกิจน้ีกําลังเกิดข้ึนและดํา เนินอยู การไปขัดขวางมาตรการควบคุมยาสูบ เชน การขัดขวาง การออกกฎหมายควบคุมยาสูบ ท่ีมีวัตถุประสงคใหคนสูบบุหร่ี นอยลง จึงเทากับเขาไปมีสวนรวมกับบริษัทบุหรี่ในการทํารายคน และการทําใหคนตายดาํ เนนิ ตอไป เขาเลา ตอวา นักวชิ าการและนักกฎหมายท่เี ขา ไปรับจอ บ บรษิ ทั บหุ รโ่ี ตว า “แมแ ตน กั โทษขอ หาฆา คนตาย ยงั ไดร บั สทิ ธท์ิ จี่ ะมี นกั กฎหมายวา ความให แลว การไปชว ยบรษิ ทั บหุ รเ่ี สยี หายอยา งไร” คําตอบคือ “ความแตกตา งระหวา งนักโทษทฆี่ าคนตาย กับบรษิ ทั บุหร่ี คอื นกั โทษทฆี่ า คนตาย การกระทําความผิดไดย ุติ ลงแลว ทนายไปใหค าํ ปรกึ ษานกั โทษทก่ี ระทาํ ความผดิ สาํ เรจ็ แลว เพือ่ ไปชวยแกต างหรือหาทางแนะนําลดโทษใหผ ูต อ งหา” แตก รณี ทนายทไ่ี ปชว ยบรษิ ทั บหุ รี่ บรษิ ทั บหุ รกี่ าํ ลงั ทาํ รา ย คนอยู สนิ คา ของเขากาํ ลงั ฆา คนอยู ทนายไปชว ยบรษิ ทั บหุ รข่ี ดั ขวาง กฎหมายทจ่ี ะทาํ ใหก ารฆา คนโดยสนิ คา บหุ รท่ี าํ ไดย ากขนึ้ บรบิ ทจงึ ตา งกันอยา งสิน้ เชงิ คาํ ถามสาํ คญั จงึ มวี า เราจะยอมใหท นายไปใหค าํ ปรกึ ษา ขณะท่นี ักโทษกาํ ลังลงมือทํารา ยคน กาํ ลังจะฆา คนอยูห รอื ไม ซ่ึงก็คือ กรณีที่มีคนไปชวยบริษัทบุหร่ีคัดคานการออก กฎหมายควบคุมยาสบู นักวชิ าการและนกั กฎหมายท่ีมีจิตสํานึก จึงไมควรทจ่ี ะ ไปรว มงานกบั บรษิ ทั บหุ รี่ ในการขดั ขวางมาตรการควบคมุ ยาสบู ไมม ใี ครถามหาจรยิ ธรรมของทนายทไี่ ปวา ความใหน กั โทษ ท่ีฆาคนตาย แตผูคนจะถามฝายท่ีไปชวยสนับสนุนการวิ่งเตนของ บริษัทบุหรี่ในการขัดขวางการออกกฎหมายควบคุมยาสูบอยาง แนน อน จริงอยู บุหรี่เปนสินคาที่ถูกกฎหมาย และเราก็ไมวา จะกันกับการผลิตและขายบุหร่ี หากคาขายตรงไปตรงมาตามที่ กฎหมายบา นเมอื งกาํ หนด แตที่สงั คมรับไมได คอื การที่บริษทั บุหรี่พยายามขดั ขวาง รฐั บาลประเทศตา งๆ ในการออกกฎหมายควบคมุ สนิ คา เสพตดิ ทฆี่ า คน เพยี งเพอื่ ทจี่ ะปกปอ งผลกาํ ไรทสี่ ดุ จะงดงามของธรุ กจิ นี้ (เฉพาะ ในประเทศไทย ธุรกิจยาสบู มกี าํ ไรเหนาะๆ ปล ะ 1 หม่นื ลา นบาท) โดยไมค าํ นงึ ถึงผลกระทบตอผูสูบ และครอบครวั รวมถงึ สงั คม ผูเขียนคิดวาการเลา เร่ืองนใ้ี หคนในบา นเมอื งเรารู เพือ่ ให ฝา ยตา งๆ นาํ มาคิดวิเคราะห จะเปน ประโยชนต อ การพิจารณา รา งพระราชบัญญตั คิ วบคมุ ผลิตภณั ฑยาสูบ พ.ศ....ทีก่ ําลงั อยูใน ขน้ั พจิ ารณาของกรรมาธกิ ารใน สนช.ซงึ่ ไดร บั การวงิ่ เตน คดั คา น อยา งหนกั จากบรษิ ทั บหุ รข่ี า มชาติ และองคก รบงั หนา ตลอดสอง ปม านี้ ขอวงิ วอนวา อยา ไปชว ยบรษิ ทั บหุ ร่ี ทาํ รา ยคนไทยมากกวา นอี้ กี เลย ทกุ วนั นค้ี นไทยกต็ ายวนั ละ 140 คน จากโรคทเ่ี กดิ จากการ สบู บุหร่ี แตละคนอายสุ ั้นลง 12 ปโ ดยเฉลีย่ อยแู ลว นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส อดีตนายกแพทยสมาคมแหง ประเทศไทย และอดตี นายกแพทยสมาคมโลก SMART 5

[close]

p. 8

สรางกระแส Gen Z ไมสูบบุหรี่ ชวาลา ภวภตู านนท ณ มหาสารคาม Strong มลู นิธิรณรงคเพ่อื การไมส บู บุหร่ี รวมสราง Generation Z ปลอดบุหรี่ และสรางกระแสสงั คมใหรวมกนั ปกปอ ง เดก็ และเยาวชนไทย ทผี่ า นมาไดข บั เคลอื่ นและดาํ เนนิ งานในการผลกั ดนั ใหเ กดิ แกนนาํ และเครอื ขา ยเยาวชนทมี่ ศี กั ยภาพใน การขับเคล่อื นงานควบคุมยาสบู กลมุ Gen Z ใน 6 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ พษิ ณุโลก แมฮ องสอน กระบ่ี ตรัง จันทบุรี เพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานที่เปนรูป ธรรมของจงั หวัด ภายใตแนวคดิ การสราง Gen Z : ไม สบู และเกดิ ผลติ ผลจากพนื้ ทนี่ าํ รอ งทง้ั 6 แหง เพอ่ื ขยาย ผลตอ ไป เพอื่ ใหเ กดิ กระแสอยา งตอ เนอ่ื ง มลู นธิ ริ ณรงค เพ่ือการไมสูบบุหร่ี จึงพัฒนาโครงการขยายผลการ ดาํ เนนิ งานทผี่ า นมาและสรา งกระแสสนบั สนนุ เพอ่ื ให รา ง พ.ร.บ.ควบคมุ ผลิตภัณฑย าสบู ผานเปนกฎหมาย บังคบั ใชใหเ รว็ ทส่ี ุด เพ่ือปกปองเยาวชนและ Gen Z ในอนาคต 6 SMART

[close]

p. 9

หนุน คลอดกฎหมายใหม GEN Z ศรีสะเกษ เกิดความรวมมือท้ังผูบริหาร ผูใหญ เยาวชนในจังหวัด และสื่อมวลชน เมื่อผูวาราชการจังหวัดขานรับและมี นโยบายท่ีชัดเจน ใหการสนับสนุนรวมทํา MOU ความรวมมือรณรงคลดปจจัยเส่ียง ดานสขุ ภาพทัง้ บหุ ร่ีและแอลกอฮอล มีการ ขับเคล่ือนงานดานการพัฒนาผูนําเยาวชน รุนใหม Gen Z : Strong ไมส ูบ ไมด่มื ไม เสพ” Gen Z แมฮ องสอน Gen Z จงั หวดั แมฮองสอน เปน ทีมประชาสัมพันธในโรงเรียนท่ีเขารวม อบรมการเปนดีเจ Gen Z strong ไม สูบบุหรี่ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง ประเทศไทย (สวท.) และสถานวี ทิ ยกุ ระจาย เสยี งแหง ประเทศไทยเพอ่ื การศกึ ษา (สวศ.) เพมิ่ ทกั ษะการจดั รายการสอดแทรกความรู เรอื่ งพิษภยั ของบุหรี่ Gen Z จนั ทบรุ ี แกนนาํ เยาวชนตน แบบ Gen Z : ไมส บู ในจงั หวดั จนั ทบรุ ี 30 คน รว มกนั ขบั เคลอ่ื นงานอยา งเปน ระบบ มกี ระบวนการ การสอื่ สารของเยาวชน Gen Z ผา นชอง ทางส่ือทุกประเภท ทงั้ สอ่ื ออนไลน นิตย สารอะเบาทจ นั ท และวทิ ยใุ นจงั หวัด Gen Z พิษณุโลก เกิดแกนนํา Gen Z ในจังหวัด จาก 15 โรงเรียน ผานการอบรมเชิง ปฏบิ ัตกิ ารเสรมิ พลัง “วัยรนุ วยั รู สบู ุหรี่ อยา งเขา ใจ” รว มกนั ขับเคลือ่ นงานบูรณา การงานดานควบคุมยาสูบและการปองกัน นักสูบหนาใหมในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก อยางตอ เนือ่ ง Gen Z กระบ่ี แกนนํา Gen Z จังหวัดกระบี่ เปนนักสื่อสารสรางสรรค เพอ่ื ตานภยั บุหรี่ มือสอง เนื่องจากไดผานการอบรมและ จัดกิจกรรมสรางสรรคเพิ่มศักยภาพและ การขยายเครือขายจิตอาสาฯ โดยมีกลุม เยาวชน Gen Z จากโรงเรียนนํารองใน สงั กดั เทศบาล 3 โรงเรียนดว ยกนั Gen Z ตรงั แกนนาํ Gen Z จงั หวัดตรงั ได ดําเนินกิจกรรมสรางเยาวชนแกนนําใน พ้ืนที่ มีโรงเรียนนํารองใน 5 อําเภอ คือ อําเภอหวยยอด อาํ เภอปะเหลยี น อาํ เภอ วังวิเศษ อําเภอนาโยง และอําเภอหาด สําราญ และขยายเพ่ิมขึ้น เพอ่ื สรางแกน นําและทํางานเชื่อมประสานกัน เพ่ือ จงั หวดั ปลอดบุหรต่ี อ ไป SMART 7

[close]

p. 10

ศูนยสื่อรณรงค มลู นธิ ิรณรงคเ พื่อการไมสูบบุหร่ี เพ็ญประภา ชริ ะกลุ 8 SMART

[close]

p. 11

ศูนยร วมสอ่ื รณรงคคุณยภคุ าพGen Z อกี หนง่ึ ของความพยายามในการทาํ งานกบั กลมุ เยาวชนทเี่ รียกตวั เองวา Gen Z เปน ยคุ เด็กที่เกดิ มากับ เทคโนโลยเี ฟอ งฟู โดยสว นใหญ มสี มารท โฟนเปน อวยั วะ ท่ี 33 มคี วามสามารถในการใชเ ทคโนโลยี สื่อสารผา น ขอความบนหนาจอ และโตมากับการอานคอมเมนต ถือวาเปนงานท่ีทาทายความสามารถที่จะนําเสนอผาน ส่ิงเหลา น้ี มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ ตระหนักถึง ความตอ งการของเครอื ขา ยและกลมุ เปา หมาย สอื่ รณรงค ท่ีผลิตขึ้นก็จะมีท้ังลักษณะและรูปแบบสื่อกลาง และสื่อ เฉพาะกลุม เพื่อใหเกิดส่ือพรอมใชท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย โดยแตละปจะวิเคราะหจากความตองการของเครือขา ยให เกดิ ประโยชนแ ละมปี ระสทิ ธภิ าพมากสงู สดุ มลู นธิ ริ ณรงคฯ พยายามสรา งสรรคส อ่ื รณรงคฯ ใหเ ขา กบั ยคุ และทนั สมยั ท่ี เปลี่ยนไป หากแตก ารทาํ งานตอ งยดึ หลกั การใหค วามรู ความ เขาใจ เพอื่ นาํ ไปตอ ยอด แตยงั คงคอนเซ็ปตทีว่ างไว โดย ยังคงผลิตสือ่ สงิ่ พมิ พ ท้ังโปสเตอร แผนพับ ชดุ ขอ มลู พดั หมวก สําหรับการรณรงคฯ ท่ีเห็นผลชัดเจนตามหนาส่ือ ออนไลน คลิป VDO โดยใชวัยรุนเปนตัวหลัก เปนแบบ อยางใหกับเด็กรุนใหมๆ ไดเอาไปเปนแบบอยาง เผยแพร ผา นสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหทันยุคสมยั ศูนยส่ือของมูลนิธิรณรงคฯ พรอมสนับสนุน กิจกรรมของเครือขายและภาครัฐ อยางในปน้ี ตามท่ีกรม การขนสง ทางบก กรมควบคมุ โรค สาํ นกั ควบคมุ การบรโิ ภค ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ไดป ระกาศใหแ ท็กซี่ทกุ คนั ใน กรงุ เทพฯ ท่ลี งทะเบียนตอ งตดิ สติก๊ เกอร “หา มสูบบหุ ร่”ี ถือเปนการบูรณาการการทํางานรวมกันในการคุมครอง สุขภาพของผไู มสูบบุหร่ี ผูสนใจสามารถขอรับส่ือผานทางเว็บไซต www. smokefreezone.or.th หรือ ขอรับโดยตรงไดที่มูลนิธิ รณรงคเพ่ือการไมสูบบหุ รี่ โทร. 0 - 2278 - 1828 smokefreezone.or.th SMART 9

[close]

p. 12

พัฒนาผนู ําควบคุมยาสูบ อุรพี จลุ ิมาศาสตร กจิ กรรมรณรงคในพ้ืนที่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 10 SMART

[close]

p. 13

เกิด “ผนู ํา” ดานควบคุมยาสบู สวนภมู ิภาค ภารกิจในการสรางและพัฒนาใหเกิดผูนําดานการ ควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่องเปน ปท่ี 3 ซึ่งผูเขารวมจะไดเรียนรูกระบวนการผลักดันใหเกิด นโยบายดา นการควบคมุ การบรโิ ภคยาสบู ในระดบั ทอ งถนิ่ อนั นาํ ไปสูการพฒั นางานดานท่ีมปี ระสทิ ธิภาพและยั่งยืน ในป 2559 นี้ มลู นธิ ริ ณรงคเ พื่อการไมส บู บุหรี่ ไดจดั อบรมผูนําเพมิ่ อีก 1 รนุ เปนรุน ท่ี 5 มผี ผู า นการอบรมจํานวน 26 คนและมโี ครงการในระดับพ้ืนที่จํานวน 9 โครงการ ท้ังยัง ไดจดั เวทแี ลกเปลี่ยนเรียนรู เปดโอกาสใหผ ผู า นการอบรมทัง้ 5 รนุ ไดแ ลกเปลย่ี นกลยทุ ธแ ละประสบการณใ นการขบั เคลอ่ื น นโยบายควบคมุ ยาสบู ในแตล ะพืน้ ท่ี เมอ่ื วนั ท่ี 31 ตลุ าคม 2559 รวม 93 คน มารว มถอดบท เรยี นการทาํ งานรว มกนั เพอื่ เปน ประโยชนใ นการพฒั นารปู แบบ และขยายนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายดานการ ควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับทองถ่ิน ผานการนําเสนอใน รปู แบบโปสเตอรจ าํ นวน 19 โครงการ แยกเปน 5 กลุม นโยบาย ไดแ ก กลมุ นโยบาย วดั มสั ยดิ และสงิ่ แวดลอ มสาํ หรบั เดก็ ปลอด บหุ รี่ นโยบายจังหวัด อาํ เภอ และโรงแรมปลอดบหุ รี่ นโยบาย ตลาด สถานท่ีทองเทีย่ วและสวนสาธารณะปลอดบหุ รี่ นโยบาย งานบุญประเพณี รานคา ปลอดบารากูและบุหรี่ นโยบายสถาน ศกึ ษาปลอดบหุ ร่ี การดําเนินงานอยางตอ เนือ่ งตลอด 3 ปี มีผผู านการ อบรมทั้งหมด 127 คน เกิดโครงการในการขบั เคลอื่ นนโยบาย ระดับพื้นท่ีจํานวน 36 โครงการ สรางนโยบายในการพัฒนา ทอ งถ่ินไดจ ริงในพนื้ ทจี่ ํานวน 26 โครงการ การสรางนักขับเคล่ือนนโยบายในชุมชน ยังคงเดิน หนามุงเนนในการพัฒนาใหเกิดนักขับเคลื่อนในระดับวิทยากร (TOT) ผูถา ยทอดกระบวนการในการผลักดนั นโยบายรนุ ตอ รนุ รวมท้ังการอบรมสรางผูนําอยางตอเน่ือง ใหครอบคลุมทั้งกลุม คนทํางานดานการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด นักวิชาการ ไป จนถงึ กลมุ เยาวชน SMART 11

[close]

p. 14

เครือขายสอ่ื มวลชน วัลภา แกว ศรี สานสัมพันธส ่ือทอ งถิ่น 12 SMART

[close]

p. 15

“เพอื่ Gen Z ไมสบู ” ในปน้ี ชว งเวลาดีๆ ไดเกดิ ข้ึน การเช่ือมความสมั พนั ธ ระหวา งส่อื ทองถิ่นท่ัวประเทศ ชวงเวลา 6 ป ท่ไี ดร วมขบั เคลอื่ น งานรณรงคเพื่อปกปองเด็กเยาวชนใหหางไกลจากบุหร่ี ส่ือมี บทบาทสาํ คัญ และมีสว นรวมในการรณรงคไ มส ูบบหุ ร่ี เกิดการ สอ่ื สารไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเปนการสานสัมพันธส่ือทุกภาคทุกรุนท่ีผานการ พัฒนาศักยภาพในบทบาทนักรณรงค มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบ บหุ ร่ี ไดจ ัดเวทแี ลกเปลย่ี นเรียนรู 2 ครงั้ มีเครอื ขา ยสือ่ ทองถ่นิ เขารว ม 150 คน จาก 48 จงั หวัดทวั่ ประเทศ โดยครัง้ ท่ี 1 เปน เฉพาะกลมุ ภาคใต จดั เมอ่ื เดอื นตลุ าคมทผ่ี า นมา สอื่ มวลชนในภาค ใตไ ดม โี อกาสเขา รว มการประชมุ บหุ รร่ี ะดบั อาเซยี น ณ จงั หวดั กระบ่ี ครง้ั ท่ี 2 รวมเครอื ขายสอ่ื ทุกภาคจากทัว่ ประเทศใน 3 ภาค ไดจ ดั ไปเมอื่ ตนเดอื นธันวาคมท่ผี า นมา นับเปนการรวมตัวของสื่อทองถ่ินมากที่สุดเทาที่เคยจัด สัมมนา เพื่อมาพบปะสังสรรคและแลกเปล่ียนประสบการณการ ดําเนินงานในจังหวัดและภูมิภาคระหวางกัน และไดมารับทราบ ทิศทางในการขับเคล่ือนงานเพื่อ Gen Z Gen Strong : ไมสูบ เพื่อเปนแนวทางนําไปขับเคล่ือนการรณรงคในบริบทที่ตนเองทํา ไดอยางตอเนื่อง จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ ไดทราบถึงบทบาท ของสื่อทองถ่ินในหลากหลายบทบาทท่ีอยากเห็นคนรุนใหมของ ประเทศเรามสี ุขภาพดไี มต กเปนทาสของบุหร่ี อาทิ บางทา นเลิก บุหรี่เปนตนแบบท่ีดี และนําประสบการณตรงมาเลาผานรายการ จนมแี ฟนรายการเลกิ บุหร่ไี ด หรอื บางคนเปดโอกาสใหเ ดก็ ๆ ไดฝ ก ทักษะการเปนดีเจในสถานการณจริงๆ นําขอมูลการรณรงคไมสูบ บหุ ร่มี าจดั รายการ สอดแทรกสาระผานสื่อออนไลนตา งๆ มากมาย ในหลากหลายชอ งทาง สื่อทองถ่ินจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญ มีความใกลชิดกับ ชุมชน เขาถงึ คนในชมุ ชนไดม ากกวา ส่อื สว นกลาง ส่ือมวลชนทอ ง ถ่ินจะเปนตัวกลางเชื่อมขอมูล รวมถึงการสรางกระแสจัดกิจกรรม รณรงคต างๆ ไดอยางมปี ระสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ลอยางย่ิง และ หนา ทข่ี องมลู นธิ ริ ณรงคฯ จะไดข ยายการสนบั สนนุ สอื่ ใหค รอบคลมุ ท่ัวประเทศ เพื่อเด็กยุค Gen Z และเยาวชนของประเทศไทย ปลอดภัยจากบริษัทบุหรี่ ท่ีตองการลาลูกคารายใหมซึ่งเปนลูกคา ท่สี ําคัญของพวกบรษิ ัทบหุ รี่ ขอชื่นชมสื่อทกุ ๆ ทา นท่ีรวมกันทาํ สิ่ง ดีๆ เพอ่ื ประเทศชาติของเรา SMART 13

[close]

Comments

no comments yet