Gamla visor och skillingtryck - Andra samlingen

 

Embed or link this publication

Description

Visor att minnas

Popular Pages


p. 1

Visor att minnas Gamla visor och skillingtryck Andra samlingen

[close]

p. 2

Visor att minnas Gamla visor och skillingtryck Andra samlingen Ack, Värmeland du sköna Anne Marie och Pelle Blinka lilla stjärna Bred dina vida vingar Den blomstertid nu kommer Det satt en kärring på Kornhamnstorg Det var på EPA vi mötte varandra Din klara sol Du gamla du fria Du ska få min gamla kortlek när jag dör Fjäriln vingad Gubben Noak Härlig är jorden I denna ljuva sommartid Ingeborg på pottan satt Jag minns den ljuva tiden Joachim uti Babylon Kalle P Kiss i sängen och ha det bra Kommin lilla 8 12 3 5 29 15 14 5 7 13 19 17 6 28 11 1 24 12 14 4 Kungssången Liksom en herdinna Min far han har Morgon mellan fjällen Morgonsolen redan strålar Nå skruva fiolen När vi sitta i vår bänk OppAmaryllis Sitter inte kärringen på gärsgårn... Så lunka vi så småningom Tryggare kan ingen vara Under Paris broar Uppå våran gård Vem kan segla förutan vind Vi gå över daggstänkta berg Vi lossa sand Vila vid denna källa Visan om Tjabo rallare Å jänta å ja Är jag född så vill jag leva 7 25 11 6 4 20 3 18 13 23 2 14 15 2 10 12 26 16 9 22 Musik att minnas, Källslätten 12, 647 91 Mariefred www.musikattminnas.se © 2016 Musik att minnas och Anders Berglund

[close]

p. 3

   Jag 41. Jag minns den ljuva tiden Anna Maria Lenngren W.Gluck D    minns den lju - va Em  ti - den, A7 D     jag minns den som i - går,  då      o - skul - den och      las - ten var en      allt u - tom min Em  fri - den Em   tätt  häx - a och Em   läx - a jag A7 D   följ - de mi - na spår, A7 D   sor - gen snart för - svann, A7 D   lätt och lus - tigt fann.  då  då  D Em A7 D Ej skillnad till personer jag såg i nöjets dar Em A7 D bondpojkar och baroner, allt för mig lika var. Em A7 D I glädjen och i yran den av oss, raska barn Em A7 D som gav den längsta lyran, var den förnämsta karl´n. D Em A7 D Av falskheten och sveken jag visste intet än. Em A7 D i var kamrat av leken jag såg en trogen vän. Em A7 D De långa lömska kiven dem kände icke vi Em A7 D när örfilen var given var vreden ock förbi. D Em A7 D Men mina ungdomsvänner, hur tiden ändrat sig! Em A7 D Jag er ej mera känner, ni känner icke mig. Em A7 D De blivit män i staten, de forna pojkarna Em A7 D och kivas nu om maten och slåss om titlarna. D Em A7 D Med fyrti år på nacken de streta i besvär Em A7 D tungt i den branta backen, där lyckans tempel är. Em A7 D Vad ger då denna tärnan, så sökt i alla land? Em A7 D Kallt hjärta under stjärnan, gul hy och granna band. 1

[close]

p. 4

42. Tryggare kan ingen vara Lina Sandell Svensk folkmelodi     A E7          A      Tryg - ga - re kan ing - en va - ra än Guds lil - la bar - na - ska - ra. Stjär - nan   D    A     E7     A   ej på him - la - fäs - tet, få - geln ej i kän - da näs - tet. A E7 2. Herren sina trogna vårdar A uti Sions helga gårdar. DA Över dem han sig förbarmar E7 A bär dem uppå fadersarmar. A E7 3. Ingen nöd och ingen lycka A skall utur hans hand dem rycka. DA Han vår vän för andra vänner E7 A sina barns bekymmer känner. A E7 4. Vad han tar och vad han giver A samme fader han förbliver. DA Och hans mål är blott det ena: E7 A barnets sanna väl allena. 43. Vem kan segla förutan vind   Am         Vem kan seg - la för - u - tan vind, Dm     Am    vem kan skil - jas från vän - nen sin Dm      Am   vem kan ro u - tan å - ror, Dm E7 Am          u - tan att fäl - la tå - rar? Am Jag kan segla förutan vind, Dm Am jag kan ro utan åror, Dm Am men ej skiljas från vännen min Dm E7 Am utan att fälla tårar. 2

[close]

p. 5

   D     Blin - ka lil - la 44. Blinka lilla stjärna GD   stjär - na där, A7 D  hur jag und - rar Betty Ehrenborg-Posse Fransk folkmelodi A7 D  vad du är!    A7  Fjär - ran loc - kar D A7  du min syn, D A7  D A7   lik en di - a - mant i skyn.   D     Blin - ka lil - la GD   stjär - na där, A7 D   hur jag und - rar A7 D  vad du är! D GD När den sköna sol gått ner, A7 D A7 D strax du kommer fram och ler, A7 D A7 börjar klar din stilla gång D A7 D A7 glimmar, glimmar natten lång. D GD Blinka, lilla stjärna där A7 D A7 D hur jag undrar vad du är. D GD Vandraren på nattlig stig, A7 D A7 D för ditt ljus han älskar dig. A7 D A7 Han ej hade sett att gå D A7 D A7 om du icke glimmat så. D GD Blinka, lilla stjärna där A7 D A7 D hur jag undrar vad du är. 45. När vi sitta i vår bänk Melodi: Blinka lilla stjärna    D   När vi     sit - ta A7  Ge - nast bör - ja   D     Den först sva - ret G  D  i vår bänk, D A7    vi fun - de - ra Em D   då det he - ter: D A7    på det där och A7 D   Ef - ter - tänk! D A7    an - nat me - ra. G  D  hit - ta kan, Em D A7     D  han är duk - tig han, min - sann! D G D Em D A7 D Stackars barn som ute gå bara odygd lära få A7 D A7 D A7 D A7 Intet kunna, intet veta, aldrig snälla barn få heta D G D A7 D A7 D Hemma och i skolan vi lära gott att sälla bli. 3

[close]

p. 6

46. Kom, min lilla L.M.Bentsen Melodi: Gubben Noak -    D   Kom, min lil - la, A7   nu vi vil - ja D A7    raskt till sko - lan D  gå.    D  H7   Em   A7 D    Sjung - a, lä - sa, skri - va, så att vi må bli - va     Em A7     D A7   D  ras - ka gos - sar, snäl - la flic - kor. Å, vad det skall gå.  D A7 Sy och sticka bör var flicka D A7 D det kan man förstå. Em Gossarna de slöjda A7 D över hyveln böjda A7 raspa, hamra, bulta, slamra, D A7 D ingen lat får stå. D A7 Ja, vi vilja gärna vara D A7 D käcka, muntra små, Em som små fåglar sjunga A7 D när vi äro unga A7 att vår fader och vår moder D A7 D glädje av oss få. 47. Morgonsolen redan strålar   C    Mor - gon - so - len C G7     F G7  re - dan strå - lar C G7  lil - la få - geln glät - tigt sjung - er Dm G     högt på blå - a him - me - len, C G7 C   från sin gren i - gen.   C F G7 Såsom han vi glada stämma Dm G opp vår sång mot himlens höjd. C G7 C G7 Sedan skynda vi att börja C G7 C arbetet med fröjd. C F G7 Dagens stund är snart förliden. Dm G Blott för den som flitig är, C G7 C G7 bliver efter slutad möda C G7 C vilan ljuv och kär. 4

[close]

p. 7

48. Din klara sol J.O.Wallin Svensk folkmelodi   Din G  kla - ra C  sol går Am G  å - ter opp, jag Em A7 D   tac - kar Dig, min Gud. G C     kraft och mod och Am D   ny - fött hopp jag Em D7 G      hö - jer gläd - jens ljud.  Med GC Am G Din klara sol går åter opp: Em A7 D Jag tackar Dig, min Gud. G C Am D Med kraft och mod och nyfött hopp Em D7 G jag höjer glädjens ljud. G C Am G Din sol går opp för ond och god, Em A7 D för alla som för mig; G C Am D O, må jag ock i tålamod Em D7 G och kärlek likna Dig. 49. Bred dina vida vingar Lina Sandell Folkmelodi    G   D7   G     Am  D7   G  Bred di - na vi - da ving- ar o Je - sus ö - ver mig,    D7 G       Am  D7  G  låt mig stil - la vi - la i ve och väl hos dig.     A7  G D    Em  A7  D  du min ro, min stark - het, min vis - dom och mitt råd, G   D7   G     Am  D7   G  låt mig al - la da - gar få le - va av din nåd.   och   Bli   och  G D7 G Am D7 G Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod D7 G Am D7 G giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god. A7 GD Em A7 D Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små, G D7 G Am D7 G och låt i frid oss åter till nattens vila gå. 5

[close]

p. 8

50. Härlig är jorden B S Ingemann/ C Bååth-Holmberg Schlesisk folkvisa   C  Am  Här - lig är G7 C  jor - den, Am G7 C     här -lig är Guds him - mel, skön är Dm C      G   C  Dm   G7   sjä - lar-nas pil - grims - gång. Ge - nom de fag - ra ri - ken på C Am C G7 C            jor - den gå vi till pa - ra - dis med sång. C Am G7 C Tidevarv komma, Am G7 C tidevarv försvinna, Dm C G släkten följa släktens gång. C Dm Aldrig förstummas G7 C tonen från himlen Am C G7 C i själens glada pilgrimssång. C Am G7 C Änglar den sjöngo Am G7 C först för markens herdar. Dm C G Skönt från själ till själ det ljöd: C Dm Människa, gläd dig, G7 C Frälsarn är kommen, Am C G7 C frid över jorden Herren bjöd. 51. Morgon mellan fjällen Betty Ehrenborg -Posse K.H.E.Hauer    G   D7   G    Mor - gon mel - lan fjäl len. D        Kla - ra bäck och flod G   D   sor - lan - de mot   G Em  häl - len, Am   D7   sjung - a: Gud är G   god, DG      Gud är god.  G D7 G Em Dagen ser jag bräcka, GD fram går ljusets flod. G D7 G Em Dalen som den väcker Am D7 G svarar: Gud är god, G Am D7 G Gud är god. 6

[close]

p. 9

52. Du gamla, du fria Richard Dybeck Svensk folkmelodi    C  Am   D7   G       C D7   G   Du gam -la, du fri - a, du fjäll -hö -gaNord du tys - ta du gläd -je-ri - ka skö - na! Jag C Em      häl - sar dig vä - nas - te Am D7 G      land up - på jord    C    F    din sol, din him - mel di - na äng - der G7  C  grö - na,       F G7    C  din sol din him - mel, di - na äng - der grö - na.  C Am D7 G Du tronar på minnen från fornstora dar, C D7 G då ärat ditt namn flög över jorden. C Em Am D7 G Jag vet, att du är och du blir vad du var. F G7 C //: Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!:// 53. Kungssången C V A Strandberg Otto Lindblad   Ur G A7 D      sven - ska hjär - tans djup    en gång en G  Am   sam - fälld och en G  D   en - kel sång som  D7 G        D     G    Hm   Em   går till kung - en fram! Var ho - nom tro -fast och hans ätt, gör kro - nan på hans D   G    D     G Em  Am   D7   G  hjäs - sa lätt, och all din tro till ho -nom sätt, du folk av frej -dad stam!  G A7 D Du himlens Herre med oss var, G Am G D som förr Du med oss varit har, D7 G och liva på vår strand DG det gamla lynnets art igen Hm Em D G hos Sveakungen och hans män D G Em Am D7 G och låt Din ande vila än utöver nordanland! 7

[close]

p. 10

54. Ack, Värmeland du sköna Anders Fryxell F.A. Dahlgren Svensk folkmelodi     Am    Ack, Vär - me - land, du E7    skö - na, du Dm G7 C      här - li - ga land, Dm     du kro - na bland Am E7 Am E7 Dm G7                     Sve - a ri - kes län - der Och kom - me jag än mitt i det för - lo - va - de C    Dm  Am E7 Am C                 land, till Värm - land jag än -dock å - ter- vän - der Ja, där vill jag E7   le - va, ja Am E7      där vill jag dö. Am E7          Om en gång i - från Värm - land jag Dm G7    ta - ger mig en C   mö,  G  så vet E7  jag att Am   ald - rig jag mig E7 Am    ång - rar.   Am E7 Dm G7 C I Värmeland är lustigt att leva och bo Dm Am E7 Am det landet jag prisar så gärna. E7 Dm G7 C Där klappar det hjärtan med heder och tro Dm Am E7 Am så fasta som bergenas kärna. C G7 Am E7 Och var och en svensk uti Svea rikes land Am E7 G7 C som kommer att gästa vid Klarälvens strand G7 Am E7 Am han finner blott bröder och systrar. 8

[close]

p. 11

55. Å jänta å ja F A Dahlgren Värmländsk polska     D          Å jän - ta å ja, å jän - ta å ja   D          A7            allt up - på lan - da - vä - gen å ja å A7 D           jän - ta å ja, å jän - ta å ja allt up - på lan - da - vä - gen. Där      Em        A7    D         möt - te hon mig en mor - gon så klar då so - la ho sken på him - me -len så rar   Hm      Em      A7       D    vac - ker som lju - san da - gen ho var. Mitt hjär - te, vart tog dä vä - gen? å D Å jänta å ja, å jänta å ja A7 allt på missommersvaka, å ja D å jänta å ja, å jänta å ja A7 D allt på missommersvaka Em Där råka vi varann mä fräsande fröjd A7 D å allri ja nånsin känt mej så nöjd Hm Em ja kasta mina ben i himmelens höjd A7 D och hoppa över alle taka. D Å jänta å ja, å jänta å ja A7 allt i Ransäters körka, å ja D å jänta å ja, å jänta å ja A7 D allt i Ransäters körka. Em Där stodo vi nu vid altaret just A7 D å lovade tro i nöd och i lust Hm Em å allt till den allra sistaste pust A7 D så troget varandra dörka. 9

[close]

p. 12

56. Vi gå över daggstänkta berg Olof Thunman Edwin Eriksson    D     A7              Vi gå ö - ver dagg - stänk - ta berg, fal - le- ra som lå - nat av sma -rag - der -na sin   D       G       D       färg, fal - le - ra. Och sor - ger ha vi ing - a, vå - ra gla - da vi - sor kling - a när vi  A7       D      gå ö - ver dagg - stänk - ta berg, fal - le - ra.  D A7 De gamla, de kloka må le, fallera, D vi äro ej förståndiga som de, fallera. G //: Men vem skulle sjunga D om våren den unga A7 D om vi vore kloka som de, fallera. :// D A7 O, mänskor, förglömmer er gråt, fallera, D och kommer och följer oss åt, fallera. G //: Si fjärran vi gånga D att solskenet fånga. D Ja, kommer och följer oss åt, fallera. :// D A7 Så gladeligt hand uti hand, fallera, D nu gå vi till fågel Fenix´ land, fallera. G //: Till det sagoland som skiner D av kristaller och rubiner. A7 D Nu gå vi till fågel Fenix´ land, fallera. :// Ursprungligen lyder texten: Vi gå över daggstänkta berg, berg, berg som lånat av smaragderna sin färg, färg, färg... En annan version av texten har sjungits på många skolgårdar. I värsta fall också under sånglektionerna: D A7 Vi gå över blodstänkta golv, falukorv D där spöken dansa hambo klockan tolv, falukorv, G och skolan ska vi spränga D och magistern ska vi hänga, A7 D när vi gå över blodstänkta golv, falukorv! 10

[close]

p. 13

På rasterna lät det lite annorlunda... Både skolsånger och populära slagdängor har fått finna sig i att få nya texter genom åren. De här korta sångfragmenten har sjungits med förtjusning tusentals barn över hela landet! 57. Min far han har Melodi: Gökvalsen    Min D  far,  han har A7        en halv - li - ter bränn - vin kvar.  Min   mor  hon tror D        att hon ska få ny - a skor.  Alternativa avslutningar: ........min mor, hon tror att jag ska få en liten bror! ........min mor, hon tror att f-n uti flaskan bor! ........min mor, hon tror att flaskan är full av snor! 58. Ingeborg på pottan satt   C        Ing - e - borg på pot -tan satt,     G7     satt där bå - de dag och natt,     satt där he - la     vec -kan ut,     C     men påmån - dan tog det slut!    Ing - e -borg!   det rin -ner G7   ö - ver,     det väx - er klö - ver    C  på pot - tans kant!  C Ingeborg har ingen säng G7 hon får ligga hos en dräng, plocka loppor i en korg C skicka dem till Göteborg. Ingeborg det rinner över, G7 det växer klöver C på pottans kant! 11

[close]

p. 14

59. Vi lossa sand     D           A7    G    D   Vi los -sa sand i -bland på Sö - der Mä- larstrand, vi los -sa he -la da -gen, vi   A7     D              A7    var blott åt - ta man som los - sa sand i - bland på Sö - der Mä - lar strand vi   G     D   los - sa he - la da - gen vi A7 D        var blott åt - ta man, som los - sa sand     biland.......    C     Vill ni se      Ing - en kan, 60. Kalle P.     Kal - le P.     så - som han     värl - dens störs - te     vän - da byx - an G7  sko - ja - re? C   bak och fram. I finare familjer kunde man med fördel i stället vända Å andra sidan var det inte ovanligt att det var rumpan rsoocmkevnänbdakesoicshtäfrllaemt.....   Hur som helst bygger visan på en revyvisa som framfördes av den legendariske Sigge Wulff. 61 Anne-Marie och Pelle    D               An - ne - Ma - rie och Pel - le tjän - te på sam - ma stäl - le.                    Pel - le var kär i An - ne - Ma - rie ochAnn´ - Ma - rie var kär i Pel - le.  D Flickor har jag haft så många   båd´ korta, tjocka, feta, långa och friat har jag till de många tills kjolarna har blitt för trånga. 12

[close]

p. 15

62. Du ska få min gamla kortlek när jag dör Melodi: She´ll be coming round the mountain      D        Du ska få min gam - la kort - lek när jag dör,    A7          du ska få min gam - la      kort - lek när jag dör. Ty där - op - pe hos Gud Fa - der får man   G    D   A7    D   in - te dra en spa - der, du ska få min gam - la kort - lek när jag dör! D Du ska få min gamla potta när jag dör, A7 du ska få min gamla potta när jag dör, ty där uppe hos Maria G får man pissa i det fria D A7 D du ska få min gamla potta när jag dör. D Du ska få min gamla cykel när jag dör, A7 du ska få min gamla cykel när jag dör, För där uppe i Guds rike G kör man bara ner i dike D A7 D du ska få min gamla cykel när jag dör. Det finns många varianter på den här populära melodin. De här återgivna verserna är inte censurerade, men heller inte på långt när de grövsta! 63. Sitter inte kärringen på gärsgårn... Melodi: Ach du lieber Augustin (mer eller mindre)   C         G7   C        Sit - ter in - te kär - ring - en på gärs - gårn och ski - ner in - te so - len på G7    C          him - me - len blå? Står där in - te gub - ben vid G7    C        G7  C   la - gårn och pis - kar in - te reg - net från him - me - len ner? 13

[close]

Comments

no comments yet