Service 1216

 

Embed or link this publication

Description

Service

Popular Pages


p. 1

DECEMBER 2016 www.editoo.nl

[close]

p. 2

Pagina 2 www.editoo.nl NIET GESCHOTEN IS ALTIJD MIS Wisten jullie dat als je een onderwerp op de agenda van de jaarvergadering wilt zetten, dit heel simpel kan door 10 handtekeningen te verzamelen en dit in te dienen bij het bestuur?! Dus wil je bijvoorbeeld: * Erdinger en Grimbergen ipv Witbier en Stout * Betaalde krachten ipv Vrijwilligers * Prestatief tennis ipv Recreatief * Mannen/vrouwendag op vrijdag ipv op maandag * Meer gezamenlijke activiteiten ipv minder * Samen met andere clubs ipv Zelfstandig * Indelen ipv Tossen * Tossen op woensdag ipv Op donderdag * Elke dag competitie ipv Alleen op vrij/zat/zon * 1 weekenddag ipv vrij/zat/zon enz,enz,enz,???!!! Dit zijn een aantal mogelijke voorstellen. Zit je iets dwars, heb je een goed idee of wil je iets aan-of afschaffen of wijzigen, Overleg met andere leden en dien dit in bij het bestuur en dan zien we op de jaarvergadering wel wat de rest er van vindt. Bedenk wel dat sommige veranderingen ook gevolgen kunnen hebben, zoals duurdere/goedkopere consumpties, meer/minder omzet, meer/minder contributie, meer/minder saamhorigheid, enz. Wie weet wat er voor mooie dingen uit voortvloeien?! Stilstand is achteruitgang, maar wat goed is moet goed blijven. Denk Mee en Doe Mee. Een goede voorbereiding is het halve werk. Samen zijn we TCBlerick. Tot volgende maand op de jaarvergadering en een sportief en gezond 2017. MOELEJAN -

[close]

p. 3

www.editoo.nl Van de voorzitter Het jaar 2016 gaat langzaam ten einde geen spectaculair jaar wat de TC aangaat. VA was een succes, het feit dat basis en structuur voor een goede organisatie al jaren geleden gelegd is heeft jong en oud binnen deze commissie gezorgd voor een betrouwbare continuïteit, dit jaar viel het aantal deelnemers tegen, verwachting is dat het aantal deelnemers in 2017 meer zullen zijn mede door het gunstig vallen van de vakanties en de parkfeesten. Ook Thuisblijverstoernooi (90 deelnemers) en Slappe hand was een succes. Het aantal jeugdleden blijft sterk achter, ondanks alle inspanningen van onze Jeugdcommissie is de animo teleurstellend. We zien jeugdleden vertrekken naar andere verenigingen met meer jeugd. Voor hen bijv. betere aansluiting, af kunnen spreken met verschillende sterktes. Ik wil ook nog even een opmerking maken aan de leden die tot op heden geen of nauwelijks vrijwilligerswerk uitvoeren, het exploiteren van een vereniging beperkt zich niet tot het innen van contributie, zeker niet op het niveau waar wij als TC zitten. Essentieel is dat er door alle leden vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd, Tennisclub Blerick Heymansstraat 103 5927 NP Blerick-Boekend Tel.: 077-382 83 93 www.tcblerick.nl E-mail: info@tcblerick.nl Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat het park er TOP bij ligt. Het is ook niet vanzelfsprekend dat er in het clublokaal iemand is die er voor zorgt dat doordeweeks en tijdens activiteiten/competities eten en drinken wordt verzorgd. Het is ook niet vanzelfsprekend dat indien er storingen zijn (technische) dat deze opgelost/gerepareerd of vervangen worden. We zetten er met z’n allen de schouders onder in 2017. Dagelijks bestuur / secretariaat / ledenadministratie Vastenavondkampstraat 88 5922 AW Venlo-Blerick IBAN NL06INGB0003796298 t.n.v. TC Blerick Het bestuur wenst alle leden en hun families een prettig kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. Jos Brummans Pagina 3

[close]

p. 4

Verslag ALV 2016 www.editoo.nl Notulen Algemene ledenvergadering 11 Januari 2016 1. Opening en ingekomen stukken Aanwezig: Zie presentielijst (44 personen) Afgemeld: Jan Timp, Ans Peeters, Anja Nagelkerken, Jo Ruijtenbeek, Piet Camps, Jack Rademakers, Jan Nooijen, Jac Hermans, Lea van Kempen, Anna Brummans, Herman Jacobs, Jan Huijs, Wim Warmerdam, Annie Peeters, Wiel Litjens, Johan Vosbeek, José Gerards, Rini Holthuijsen, Ria de Jong. Opening: Jos opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van 2016 en wenst allen namens het bestuur een gezond en goed tennisjaar toe. Een speciaal woord van welkom voor het aanwezig erelid John Peters. Jos neemt kort de agenda van deze avond met de aanwezig leden door, alvorens een terugblik te werpen op 2015. Terugblik 2015: Er zijn stappen vooruit gemaakt en er zijn ook een aantal zaken waar we als bestuur minder tevreden mee zijn. Belangrijkste is dat we daar lering uit trekken en de juiste beslissingen gaan nemen. Voor een en ander aan te passen hebben we volop de hulp van de leden nodig. Waar we zeker tevreden over mogen zijn is dat de commissies weer op volle sterkte komen en dat we een nieuwe enthousiaste secretaris hebben (meer hierover bij agendapunt 7). Jos verwacht een omzetgroei in de kantine, mede omdat de wintercompetitie vanaf nu meer in Blerick zal plaatsvinden. Ook is er bij de wintercompetitie een groei van het aantal deelnemende ploegen. Een pluim hiervoor voor de organiserende commissie. Jos benoemt verder de ontwikkelingen in en rondom het park. Door de inzet van een aantal mensen ligt het park er geweldig bij. De technische commissie heeft o.a. gezorgd voor de zonnepanelen op het dak, verlichting fietsenstalling en het realiseren van de slagmuur. Allemaal positieve ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 2. Inschrijven voor de rondvraag John Peeters, Alice Tietema en Gerard Muileman. 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 januari 2015 Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. Jack Rademakers bedankt! 4. Financieel verslag van de kascontrolecommissie Huub Timmermans en Niek Wolbers hebben de kas gecontroleerd en geen onregelmatigheden geconstateerd. Huub leest het verslag hiervan voor en stelt de vergadering voor de penningmeester te déchargeren. Allen gaan akkoord met luid applaus. Het aankomend jaar zullen Frans van Wanrooij en Gerard Muileman de kascontrole gaan doen. Peter van Hout wordt reserve - commissielid. Jos bedankt de commissie voor zijn inzet, en ook Ton de Leeuw, die de financiële zaken weer uitstekend op orde heeft! 5. Financieel verslag van het bestuur over het afgelopen jaar De penningmeester Ton de Leeuw heeft kopieën verspreid van een gedetailleerde versie van de Begroting-Realisatie 2015 / Begroting 2016 en de Balans 2014/2015. Jos geeft het woord aan Ton voor een toelichting. Ton geeft aan dat dit jaar een klein verlies is gedraaid. Met name omdat de contributie en kantine inkomsten lager waren dan begroot, dit komt met name door een daling van het aantal leden. Hier valt helaas niet veel meer aan te doen dan proberen om het aantal leden omhoog te krijgen, iets waar we dan ook aan willen gaan werken. We hebben wat meer inkomsten uit introductie, dit komt met name door het gebruik van de banen door Blariacum College voor hun sportlessen en er is een aardige extra inkomst geweest door de inzet van Frans van Wanrooij met zijn actie van Plus Benders. Verder is er een ruime besparing geweest op energiekosten (€1.800,-) door de in april geïnstalleerde 40 zonnepanelen, verwachting is dus ook dat dit de komende jaar zich zal blijven voortzetten. Deze investering (€ 11.000,-) zal zo in 6 jaar zijn terugverdiend. Verder is de lening van € 30.000,- van de leden volledig terugbetaald. Doelstelling was in 6 jaar, uiteindelijk gerealiseerd in 3 jaar. Hierdoor heeft de reservering voor de vernieuwing van de banen een kleine achterstand opgelopen, maar we hopen dit vanaf volgend jaar, indien de ledenaantallen weer wat toenemen, weer op peil te brengen. Ton ligt toe dat de begroting redelijk overeen komt met de uiteindelijke realisatie en vraagt of er nog vragen zijn m.b.t. de begroting en de realisatie van afgelopen jaar. John Peeters geeft aan dat de afschaffing van de vrijwilligersbijdrage voor de winterleden een goed besluit is geweest. Hij hoopt dat het ook meer winterleden oplevert en vraagt hoeveel we er op dit moment hebben. Ton geeft aan dat lage contributie ervoor zorgt dat er weinig winterleden zijn. Sjaak van Bergen vraagt waarom de inventaris dit jaar zoveel hoger is dan voorgaand jaar. Ton geeft aan dat dit de zonnepanelen en de slagmuur zijn. Gerard Muileman vraagt of bij de reserveringen ook de vervanging van het hekwerk rondom de banen zit. Ton geeft aan dat dit inderdaad onder reserveringen valt. John Peeters heeft een vraag over de kantineopbrengsten. Vorig jaar brutowinst 83%, dit jaar 113%. Komt dit o.a. door minder verspilling en het beter registreren van consumpties van de diverse commissies? Ton geeft aan dat de verkoopprijzen ook omhoog zijn gegaan en dat er een omzet gerelateerde bonus van Lindeboom bij zit. Peter Cartigny geeft aan dat in de horeca dit % Pagina 4

[close]

p. 5

www.editoo.nl op 60% zit en dat we dus niet mogen klagen. Ton licht afsluitend nog toe dat in de begroting van 2016 het resultaat op €0,- uitkomt, maar dat we uiteraard liever een kleine winst maken. Jos bedankt Ton, mede namens alle leden, voor zijn uitstekend financieel verslag: Applaus! Jos geeft tussendoor nog even een welkom aan Truus en (erelid) Peter Cartigny, die, met kennisgeving, iets later op de vergadering aanwezig zijn. 6. Vaststelling contributie, entreegelden, vrijwilligersbijdrage en beloningssysteem Voor 2016 is er een consumptie prijsverhoging van € 0,10. De contributies gaan met € 5,- omhoog voor de senioren en de studerenden. Verder wordt een competitiebijdrage gevraagd van € 10,- per competitiespeler per competitieronde (voorjaar/najaar). Carina vraagt wat de criteria zijn voor competitiespeler. Ton benoemt hier de inschrijving van het team zoals die uiteindelijk in de Service verschijnt. Deze mensen gaan een competitiebijdrage betalen. Carina vraagt verder of de bijdrage ook geldt voor de wintercompetitie. Ton geeft aan alleen voor de KNLTB-competities. Geen bezwaren vanuit de leden dus de wijzigingen zijn bij deze vastgesteld. 7. Bestuursverkiezing Aftredend is: Vrijwilligers Coördinator : Leon Thelen stelt zich niet herkiesbaar Voorzitter Wedstrijd Commissie: Leon Thelen stelt zich niet herkiesbaar Voorzitter Jeugd Commissie: Karin Dumont stelt zich niet herkiesbaar Voor de openstaande vacature uit de vorige algemene ledenvergadering draagt het bestuur voor: Secretaris : Agnes Nooijen Voorzitter Kantine Commissie: Wiedya Tiesen Voor de vrijgevallen voorzitters draagt het bestuur voor: Voorzitter Wedstrijd Commissie: Marcel Dumont Voorzitter Jeugd Commissie: Sjaak van Bergen Het bestuur stelt voor om met een DB van 3 leden verder te gaan en geen nieuwe invulling te geven aan de positie van Vrijwilligers Coördinator in het dagelijks bestuur. Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich aanmelden voor functies middels een door 10 personen ondertekende aanbevelingsbrief. Deze hebben we echter niet ontvangen. Jos vraagt middels applaus de voorgedragen leden welkom te heten in hun nieuwe functie. De aftredende bestuursleden, Karin Dumont en Leon Thelen, worden bedankt voor hun bijdrage en krijgen een bos bloemen overhandigd. In de pauze wordt er door het bestuur een nieuwjaardrankje aangeboden aan de aanwezige leden. 8. Mededelingen uit de commissies Jeugdcommissie (Sjaak van Bergen): Helaas weer minder leden dan het voorgaand jaar. Wel een nieuw commissielid gevonden in Jolanda Carpay (applaus van aanwezige leden). Jeugdcommissie wil bijv. meer speeltoestellen of een ballencanon. Men wil gaan proberen om de jeugd wat meer te betrekken bij de activiteiten bij de club, niet meer alleen een les volgen. Helaas is tennis voor veel jeugdleden een bij-sport. Alle suggesties voor (activiteiten bij) de jeugd of hulp in de commissie zijn van harte welkom. Technische Commissie (Gerard Muileman): Bezig met offerteaanvraag voor een terrasoverkapping volledige lengte van het gebouw 12 meter en 3 meter naar voren. Parasols aan de zijkant. Verder is de huidige muziekinstallatie nog altijd een probleem, het is te ingewikkeld voor merendeel van de gebruikers. Het koffieap- paraat vertoont kuren en dient waarschijnlijk vervangen te worden. Er is fatsoenlijke verlichting op terras nodig, dus als er leden zijn die goed met stroom overweg kunnen, verzoek aan hen om zich te melden bij Gerard. PR-commissie (Mieke de Leeuw): Afgelopen jaar is er zeer succesvol mee gedaan met de zegeltjes actie van Plus Benders, Mieke bedankt haar commissieleden voor hun inzet in 2015. Verder wil de PR-commissie aansluiting zoeken bij de andere commissie en dan vooral de jeugdcommissie i. v.m. ledenbehoud/werving. De PR-commissie heeft een denktank ingericht: hierin zitten Susan Rademakers en Gerard Muileman. Hieraan wil de commissie nog een jeugdlid toevoegen, zodat van alle leeftijden inbreng is. Mochten er meer leden zijn die hierin willen meedenken, graag melden bij Mieke. Kantine Commissie (Wiedya Tiesen): Dit jaar wil men het interieur veranderen; de wedstrijdtafel gaat weg en er komen lounge banken en kleine tafels waarvan een grote tafel gemaakt kunnen worden. De sta-tafels worden vierkante tafels, zodat ook deze fatsoenlijk tegen elkaar aan geschoven kunnen worden. Verder komt er nog een grote buffettafel, waar gezellig gezamenlijk gegeten kan worden. Verder gaan de kleuren van de club gebruikt worden in het interieur, dus blauw en geel. Eventueel worden er ook muren gestukt en een kleur gegeven. Jos voegt hieraan toe dat 20 januari a.s. hierover een vervolggesprek is en dat hierbij is iedereen welkom. ROC (Wiedya Tiesen): de commissie heeft het voorstel om 2 extra toernooien in de planning om te nemen. Naast de reeds bestaande toernooien, wil men een nachttoernooi in de zomer/najaar en een wintertoernooi organiseren. DRC (Alice Tietema): Alice en Ans waren nog met zijn 2-en over, ze hebben Puck van de Schoor en Marianne Janssen gevonden om mee te helpen. Ook dit jaar zal de Pagina 5

[close]

p. 6

Pagina 6 www.editoo.nl

[close]

p. 7

www.editoo.nl DRC weer de ladiesday en de lentecompetitie organiseren. Wedstrijdcommissie (Marcel Dumont): Marcel bedankt Leon Thelen voor zijn werkzaamheden voor de wedstrijdcommissie van de afgelopen jaren (applaus van de leden). Komend jaar hebben zich 17 teams ingeschreven voor de voorjaarscompetitie, waarvan de vrijdag helemaal vol zit met 9 teams. Commissieleden willen de teamcaptains meer betrekken om wat meer duidelijkheid te geven; wat zijn hun verplichtingen, hoe zit het met de bardiensten, wanneer plannen we de slotavond etc. 9. Voorstellen c.q. mededelingen van het bestuur Huldiging jubilaris Dit jaar krijgen het speldje voor het 25 en 40 jaar lidmaatschap TC Blerick opgestoken: Piet Camps, Peter Cartigny, Bert Hoek, Frans Janssen, Ria de Joode, Ai Kruijsen en Mieke Kruijsen (40 jaar lid). Herm Haanen, Anja Nagelkerken en Frans van Wanrooij (25 jaar lid ). Lid van Verdienste Voor bewezen diensten bij de organisatie van het Venloosch Alt toernooi, worden de volgende leden benoemd tot Lid van Verdienste: Piet Bertrams, Peter Cartigny, Ai Kruijsen, Mieke Nabben en Coen Verberkt. 10. Eventuele voorstellen, ingediend door ten minste 10 leden. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 11. Rondvraag en sluiting Alice Tietema: - weinig verlichting pad ter hoogte Health & Racket Club. Jos geeft aan dit te gaan bespreken met HRC. - handdoekrollen werken niet meer sinds de wintercompetitie; Technische Commissie neemt dit op. - closetrollen laatste toilet vallen altijd naar beneden; Technische Commissie neemt dit op. - verhoging banken kooi 3; Frans zet dit voor begin voorjaar op de planning. Jos geeft aan dat vragen aan de Technische Commissie gedurende het jaar gericht kunnen worden aan klussen@tcblerick.nl. Gerard Muileman: - Er is een mooie nieuwe website gebouwd, hiervan wordt echter te weinig gebruik gemaakt. Verzoek aan commissie-voorzitters, het bestuur en iedereen die wat op de site wil zetten om de informatie naar Gerard of Stephan sturen voor vermelding op de website. - De Venloosch Alt commissie is afgetreden en deze werkzaamheden dienen nu dus door ons zelf opgepakt te worden. Verzoek aan iedereen om zich te melden indien men in week 34 iets kan betekenen. - Ook voor het jeugdtoernooi zal nog hulp nodig zijn. Bert Keijsers: wil aandacht vragen voor AED. Ton geeft aan dat iedere 3 jaar onderhoud wordt gepleegd. Zolang lamp knippert is hij ook werkzaam. Mieke Nabben: geeft aan het leuk te vinden dat de kantine opgeknapt wordt. De oude stoelen die onder staan (die houten) zitten een stuk beter dan de blauwe stoelen die nu boven staan. Misschien dat deze “gepimpt” kunnen worden. Verder geeft Mieke aan dat gezelligheid komt van de mensen en niet van hoe een kantine eruit ziet. Fiel Verstegen: wil graag weten wat de gemiddelde leeftijd is? Sjaak van Bergen: medio februari willen aantal jeugdleden naar ABNAMRO toernooi. Graag melden bij Sjaak als je junioren mee kunt nemen. Mieke de Leeuw: idee voor een mooie poster gerelateerd aan tennis onder in de hal i.p.v. de boot die er nu hangt (in 1987 geschonken door de Gebroeders van Dooren bij opening) Fred Boots: is een pinautomaat geen idee? Ton geeft aan dat het waarschijnlijk te duur is, maar gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Peter Cartigny: geeft aan dat hij 2 geweldige opvolgers heeft gevonden in Gerard Muileman en Marcel Dumont en dat deze altijd bij hem terecht kunnen voor vragen/hulp. Jos sluit de vergadering af met dank aan de aanwezige leden voor hun opkomst. Hij wenst iedereen, namens het bestuur, een goed en succesvol 2016. Agnes Nooijen Secretaris Pagina 7

[close]

p. 8

www.editoo.nl Financieel Jaarverslag over 2016Het financiële jaar 2016 is met een verlies van ca. € 2300,-afgesloten. Dit resultaat is ontstaan door een aantal voor- en tegenvallers ten opzichte van de begroting voor 2016 waarvan de belangrijkste zijn: * Lagere opbrengst contributies, ondanks verhoging, door minder leden dan begroot (-€2200,-). En - €800,-- minder vrijwilligersbijdragen. De vrijwilligersbijdragen dekken op €1000,- na de uitkeringen die betaald worden aan de vrijwilligers. * Lagere kantine opbrengst (€2600,-). Minder inkoopkosten daardoor van ca. +€4200,--. * Lagere opbrengst verhuur, €850,-. * Hogere kosten verlichting banen. Ca.+ €1100,* Hogere competitiekosten door deelname van meer teams aan najaarcompetitie. +€1100,-Alles bij elkaar komt er toch nog een redelijk resultaat uit, zeker gezien de grote verschillen in omzet en ledenaantal. Het ledenaantal is zorgelijk, het is al jaren aan het dalen en er is nog geen zicht op een herstel naar boven. Ook de inkomsten uit de kantine, ondanks de doorgevoerde verhoging van de consumptieprijs met €0,10 zijn gedaald en is vooral te wijten aan minder inkomsten tijdens de competitie, afsluitingsdag thuisblijverstoernooi (niet bij TCB) en een minder aantal deelnemers aan het Venloosch Alt toernooi. Hoewel de sponsorinkomsten allerzins redelijk zijn zou de club meer financiële ruimte kunnen krijgen als er meer sponsoren gevonden kunnen worden. Ook de kosten van het clubblad de Service (€2750,-) kunnen wellicht door een andere aanpak (meer digitaal) worden beperkt. Contributie 2017 (zie aparte tabel)De contributie zal in 2017 niet verhoogd worden. Er is gezien de begroting voor 2017 en de dit jaar te lage gerealiseerde reservering voor vervanging van de toplaag van de tennisbanen in de toekomst voldoende reden om een hogere contributie te gaan vragen. Wel dient het ledental op Pagina 8 peil te blijven en liefst flink te groeien om te voorkomen dat dit in de komende jaren nog verder moet stijgen. Dit is een speerpunt voor het bestuur in de komende jaren. De voor competitie spelende leden vorig jaar ingevoerde bijdrage in de kosten van €10,per persoon (per competitieperiode, c.q. voor- en/of najaar) wordt gehandhaafd. De vrijwilligersbijdrage en de werkwijze wordt gehandhaafd zoals het tot nu toe was. P.S. De gedetailleerde balans en resultatenoverzicht worden op de jaarvergadering ( maandag 9 januari 2017) ter beschikking gesteld aan de aanwezigen. Op aanvraag worden ze aan leden toegestuurd per e-mail (penningmeester@tcblerick.nl). Consumptieprijzen kantine 2017De prijzen van de consumpties in de kantine worden niet verhoogd. De Bonkaart (10 consumpties) blijft €14,--. De contant prijzen blijven = €1,50 (1 bon) , €2,25 (1,5 bon). IBAN bankrekeningnummers In 2014 is het gebruik van IBAN banknummers verplicht geworden. De incasso’s zullen steeds via het IBAN rekeningnummer plaatsvinden. De banken hanteren zogenaamde mandaten die bij de afboeking worden vermeld. Voor leden van TC Blerick die eerder een machtiging hebben afgegeven zijn de machtigingsnummers/mandaten als volgt opgebouwd Mndt-XXXX-1-11-2009 (voor de XXXX is het lidnummer gebruikt dat in de administratie van TC Blerick wordt gehanteerd, ondertekening datum is voor iedereen die al lid was in oktober 2013 = 1-11-2009, ook al ben je pas later dan 2009 lid geworden, voor leden ingeschreven vanaf oktober 2013 staat er dan de werkelijke inschrijfdatum zoals in het systeem van de club). Er zal bij de gebruikelijke incasso’s geen verdere aankondiging gedaan worden dan via de SERVICE. Voor de contributie vindt het incasso plaats omstreeks 26/2/2017 (en bij betaling in 2x, de 2e helft omstreeks 26/6/2017). Lesgelden voor jeugdleden De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers (in ons geval Tennisschool Maascourt). Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt bij voorkeur eveneens plaats via incasso indien er een machtiging is afgegeven. Tijdstip van incasso is afhankelijk van de startdatum van de trainingen en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt.

[close]

p. 9

www.editoo.nl Pagina 9

[close]

p. 10

Pagina 10 www.editoo.nl

[close]

p. 11

www.editoo.nl Pagina 11

[close]

p. 12

www.editoo.nl IN MEMORIAM Marjo Jacobs-Verhaeg We praten erover, we lezen erover in de Service; de vergrijzing binnen de club. Hoe wrang dat uitgerekend ons jongste lid van de maandagmiddag-tosgroep, Marjo, op 53-jarige leeftijd is overleden. Ze was er altijd, iedere maandagmiddag. Ze hield van het spel en van de gezelligheid. Marjo was vele jaren lid van TC Blerick en sinds 2008 ook lid van de Dames Recreatie Commissie. In maart 2011 is ze ziek geworden. Vanwege zware chemokuren kon ze de hele zomer niet tennissen. Ze vond het verschrikkelijk en we leefden allemaal met haar mee. Ze telde de weken af, zoveel kuren nog te gaan dan kan ik díe week weer op de baan staan. En dat gebeurde. Ze kon het tennissen weer oppakken. Het gaf haar energie. Ook startte ze weer met de DRC-activiteiten. Ze had vaak leuke ideeën voor de ladiesday. Maar toen, najaar 2014. Ze werd opnieuw ziek en al snel bleek dat ze niet meer beter zou worden. Ze bleef nog tennissen. Deed met vol enthousiasme mee aan het lentetoernooi voorjaar 2015. Helaas waren dat voor haar de laatste wedstrijden. Het ging niet meer. Te moe, teveel pijn. Verschrikkelijk. Marjo is op 18 juni 2016, veel en veel te jong overleden. Op een warme donderdag 23 juni hebben wij in Domani afscheid genomen van onze dappere, vrolijke, positieve, enthousiaste Marjo. Weej halde dich leef in gedachte... Alice Tietema Mary Reynecke Pagina 12

[close]

p. 13

www.editoo.nl VERSLAG UITWISSELING MET HTC HORST Op zondag 13 november stond alweer de 4e editie plaats van de uitwisseling tussen TC Blerick en HTC Horst. Dit inmiddels zeer succesvolle evenement vond dit jaar wederom plaats op onze eigen banen, omdat de kantine in Horst grondig gerenoveerd werd. TC Blerick trad dit jaar aan met Marieke, Astrid, Agnes, Shannen, Wiedya, Susan, Alice, Johan V, Wouter, Piet, Toon, Barry, Stefan, Roel en Michiel. Deze 15 spelers gingen proberen de 1-2 achterstand weg te poetsen en de tussenstand op 2-2 te brengen. Omdat HTC Horst met meer spelers aanwezig was werd er van de meeste TCB’ers flinke inspanning gevraagd. Iedereen moest 4x aan de bak! Na een lekker stuk vlaai gingen om 12.00 uur de eerste koppels de baan op. Het principe is heel simpel: een overwinning levert 3 punten op en als je met meer dan 5 games verschil wint levert dit nog eens 2 extra bonuspunten op. Daarbij zorgt de inmiddels beroemde zoemer er voor dat de game waar je op dat moment mee bezig bent dubbel telt. Na 6 rondes van 45 minuten, waarbij tussentijds een pauze werd ingelast voor een lekkere kop erwten- of kippensoep, kon de balans worden opgemaakt. Wat de meeste spelers al door de dag heen vermoedden, TC Blerick was heer en meester! De einduitslag laat ook niets tot de verbeelding over: 65-44. De fraaie trofee blijft dus in Blerick en prijkt reeds mooi boven op de bar. De dag werd afgesloten met een welverdiende maaltijd alvorens iedereen in de loop van avond huiswaarts keerde. Iedereen bedankt voor de deelname en hulp achter de bar. Op naar volgende jaar! Dan gaan we in Horst voor de 2e overwinning in successie! Pagina 13

[close]

p. 14

Jaarverslag 2016 commissies www.editoo.nl Wedstrijdcommissie: Het wedstrijdjaar 2016 van TC Blerick is zeer succesvol verlopen. In de voorjaarscompetitie werd er door 17 teams deelgenomen. Maar liefst vijf teams werden kampioen in hun klasse. De kampioenen werden tijdens een goed bezochte slotavond gehuldigd en in de bloemetjes gezet. De najaars competitie was met zeven teams redelijk bezet . Het combinatieteam HD 35+ werd kampioen in de 2e klasse. De wedstrijdcommissie kijkt tevreden terug op het verloop van de competitiedagen. De tennisbanen lagen er op alle wedstrijddagen keurig bij, waarvoor dank aan de vrijwilligers die de banen zo keurig onderhouden. De kantinediensten in het voorjaar waren met de nieuwe indeling, gemaakt door de barcommissie, goed geregeld en zo konden de thuis spelende teams met hun gasten gezellig napraten onder het genot van een hapje en drankje. Tijdens de najaarscompetitie leverde de bardiensten nog wel wat problemen op. De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2017 is inmiddels afgerond. TC Blerick zal met 14 teams gaan deelnemen. De speeldata en indeling vindt u elders in deze Service terug. Commissielid Johan Vosbeek heeft aangegeven dat 2016 zijn laatste jaar als commissielid is geweest. Wij danken Johan voor zijn bijdrage aan de commissie gedurende de afgelopen jaren. Door het wegvallen van Johan zijn wij dus op zoek naar een nieuw, enthousiast commissielid die zijn/ haar bijdrage wil leveren aan het organiseren van het wedstrijdtennis voor onze leden. Bent u deze persoon, neem dan contact op met Marcel Dumont via: vcl@tcblerick.nl. Rest mij u nog veel tennisplezier te wensen voor 2017! Marcel Dumont Terugblik 2016 / Vooruitblik 2017 Technische Commissie: In 2016 zijn onderstaande zaken gerealiseerd: • Herinrichting van clubhuis • Muziekinstallatie uitgebreid met iPad • Nieuwe koffiemachine geplaatst • Nieuw Wifi netwerk geïnstalleerd • Nieuwe thermostaat geplaatst • Nieuwe beweging sensor geplaatst in de kelder Onderstaande klussen staan nog in de planning, of en wanneer deze uitgevoerd gaan worden is op dit moment nog niet bekend. • Vervanging van de terrastegels (100 M2) + aanbrengen van nieuwe (meer gezellige) verlichting • Overkapping boven terras (hoofd en zij terras) • Vervanging van verlichting rondom het clubhuis (zij en achterkant) • Uitbreiding en overkapping van de fietsenstalling. • In fases vervangen van de draad omheiningen van de 3 tennis “kooien”, welke aan vervanging toe zijn. Verder gaat de Gemeente de toegangsweg naar ons clubgebouw onderhanden nemen, dit naar aanleiding van een valpartij van een van onze gasten met een beenbreuk als gevolg tijdens het afgelopen Venloosch Alt Toernooi. Waarschijnlijk worden de slechte stukken in het asfalt vervangen. Met vriendelijke groet. Gerard Muileman Technische Commissie. Jaarverslag van het ROC We begonnen in januari met frisse moed om een jaarplanning te maken voor 2016. We hadden allemaal leuke ideeën om een paar nieuwe evenementen te organiseren maar helaas gingen de meeste geplande evenementen niet door omdat er te weinig interesse hiervoor was. Zondag 3 april zou het invitatietoernooi plaatsvinden maar door te weinig aanmeldingen hebben we deze afgelast. In de week van 25 juli vond het thuisblijverstoernooi plaats. Gelukkig hadden we genoeg aanmeldingen voor dit evenement zelf een recordaantal van 88 personen. Ondanks dat dit niet helemaal vlekkeloos verliep eindigden we met een gezellige feestavond bij de Kaetelberg. Omdat we al jaren merken dat de leden van TC Blerick vaker aanwezig zijn op de feestavond hebben we tijdens de evaluatie besloten dat we de komende 2 jaar de feestavond houden bij TC blerick en dan 1 jaar bij de Kaetelberg. Op 2 september stond onder voorbehoud het nachttoernooi plaatsvinden helaas vond deze ook geen doorgang. Op zaterdag 5 november werden de zwoegers in het zonnetje gezet. Deze avond had als thema oktoberfeest, in het begin leek het dat de animo niet groot was maar na een aantal telefoontjes bleek de animo gelukkig groter te zijn waardoor het uiteindelijk een zeer geslaagde avond werd. De pullen werden goed gevuld en de spellen werden enthousiast gespeeld. Onze “echte” Duitser won de tombola. Normaal werd de avond geopend door onze voorzitter maar dit jaar was er een speciale gast onze eigen dieter koblenz. Op 16 december zou eigenlijk het shotjestoernooi plaatsvinden ook deze ging helaas niet door omdat we te weinig aanmeldingen hadden. Het ROC kijkt met gemengde gevoelens terug op het jaar. Wij organiseren graag evenementen maar helaas is de animo er niet bij bepaalde evenementen. Onze vraag aan jullie is wat zouden wij kunnen verbeteren of wat zien jullie graag anders. Stuur een mail naar roc@tcblerick.nl of spreek ons persoonlijk aan. Voor het komend jaar zullen we toch proberen om het invitatietoernooi te organiseren en 100% zeker het thuisblijverstoernooi en de zwoegersdag. Als laatste wil ik Jack Rademakers graag bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren bij het ROC helaas stopt Jack er mee per 1 januari 2017. Dus voel je je geroepen om ons team te versterken je bent van harte welkom. Het ROC wenst iedereen een sportief en gezond 2017 JAARVERSLAG JEUGDCIE 2016 We zijn dit jaar begonnen met 25 Pagina 14

[close]

p. 15

www.editoo.nl jeugdleden en geeindigd met 29 jeugdleden, waarvan het gros deelneemt aan de tennislessen en er zodoende ook vooruitgang te verwachten is in het spelpeil.Wel valt het mij nog steeds op dat er weinig kinderen op andere dagen een balletje komen slaan, en ook op de zondagmorgen bij het ouder-kind tennis is de opkomst miniem. Dit is wel noodzake;ijk om snel op een redelijk nivo te komen en zodoende ook meer plezier in het spel te krijgen. Komt dit door de ligging van ons park, in combinatie met de jeugdige leeftijd, of komt dit omdat een deel tennis niet als hoofdsport heeft, of heeft de jeugd het nu eenmaal te druk met andere zaken en te weinig tijd om te sporten? Wie het weet mag het zeggen, suggesties zijn van harte welkom. Hoewel we uiteraard streven naar veel meer leden, is het ledenaantal gelukkig een beetje toe ipv afgenomen. Er hebben 7 kinderen in de leeftijd t/m 12jr deelgenomen aan de Tenniskids- competitie op zondagmorgen en ook dit is weer niet veel, maar toch het dubbele aantal t.o.v. het vorig jaar. Over het algemeen zijn de kinderen zeer tevreden en beleven veel plezier met de huidige Tenniskids opzet. Helaas is er soms eentje oftewel te zwak of te sterk. Daarom wordt in 2017 de leeftijdsindeling met 2 jaar verruimd, zodat je i.o.m met de tennisleraar of 2 jaar eerder of 2 jaar later naar een hogere klasse gaat. Tevens is voor het 3e jaar op rij een getalenteerde speler overgestapt naar een andere club. Vanuit het standpunt van de speler begrijpelijk, maar voor de club een aderlating. Daarom zijn we van plan om binnen Venlo samen te gaan werken met andere ten- nisclubs, om in dit soort gevallen teams samen te voegen , zodat een ieder nog meer op zijn eigen nivo kan spelen en zich zodoende beter kan ontwikkelen en meer plezier aan het spel zal beleven. In de jeugdcie stoppen Sjaak en Karin met hun werkzaamheden. Jolanda en Bas regelen alles betreffende het Tennis-Kids gebeuren. Het nieuwe email adres betreffende alle Tennis-Kids zaken is: jolanda.tcblerick@gmail.com en Shannen is onze linker en rechterhand voor alle overige werkzaamheden op en buiten het veld. We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en algemeen lid. Sjaak (ik) blijft voorlopig aan tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. Ik vindt dat er na al die jaren behoefte is aan een nieuwe voorzitter met nieuw elan, nieuwe ideeen en een frisse kijk op de zaken. Behalve leden, roep ik ook de ouders op om zich beschikbaar te stellen. Zij weten wat er leeft bij de jeugd en kunnen hierdoor een waardevolle aanvulling zijn voor het plezier en de toekomst van hun kinderen en de club. Hopelijk zal de nieuwe samenstelling van de jeugdcie niet al te lang op zich laten wachten en zijn er een aantal leden en ouders die onze jeugd en toekomst belangrijk genoeg vinden om er tijd voor vrij te maken. Ik wens iedereen een sportief, gelukkig en bovenal een gezond 2017. mvg vrz Jeugdcie Sjaak van Bergen Jaarverslag kantine 2016 We hebben het afgelopen jaar de kantine een flinke metamorfose gegeven. We begrijpen dat iedereen zijn eigen mening en smaak heeft, maar de kantine is er wel op vooruit gegaan en mensen van buitenaf waren voornamelijk postief. Waar gaat het fout? Waar het fout gaat is helaas de bardienstinvulling. Wat moeten we hiermee, blijkbaar zijn er mensen die geen zin hebben in een bardienst te draaien. Mijn vraag naar iedereen is wat wil jij? Bardiensten door vrijwilligers of iets anders. Laat het ons weten want we spenderen veel tijd aan de bardienstplanner en het is frustrerend om mensen na te bellen/mailen ivm de bardienstverplichting. Wat gaat er goed? Via deze weg wil ik onze inkoopmannen John Peeters en Jac Hermans bedanken ze leveren goed werk. 1 telefoontje, appje of mailtje en het is geregeld. Wat willen we in de toekomst beter hebben? Natuurlijk dat de bardiensten gesmeerd lopen. Dat we een clubhuis hebben waar we trots op mogen zijn. Ik moet eerlijk toegeven dat dit een moeilijke taak is de kantinecommissie runnen en ik heb al veel fouten gemaakt en ik zal ze waarschijnlijk nog wel meer maken maar daarbij kan ik je wel zeggen dat ik me er 100% voor geef dus geef me gewoon een kans en hopen dat we er samen nog jaren voor kunnen gaan. Ik wens jullie allemaal een goed uiteinde en het beste voor 2017 Wiedya namens de kantinecommissie Pagina 15

[close]

Comments

no comments yet