Gamla visor och skillingtryck - Första samlingen

 

Embed or link this publication

Description

Visor att minnas

Popular Pages


p. 1

Visor att minnas Gamla visor och skillingtryck Första samlingen

[close]

p. 2

Visor att minnas Gamla visor och skillingtryck Första samlingen Ack, nu är det vinter sid Aftonen Alla fåglar kommit re´n Amanda Lundbom Balen på bakgårn Den första gång jag såg dig Den signade dag Det gamla paret Där sjöng en fågel på lindekvist Emma och Kunnigunda En pigas visa i oktober En visa vill jag sjunga (Smålandsvisan) Fia Jansson Fredssång Haver ni sett Karlsson Här är gudagott att vara Hör hur västanvinden susar Jag gick mig ut en afton Jag vet en dejlig rosa Klagevisa över denna torra och kalla vår 1 29 3 37 40 16 13 43 11 8 33 31 34 42 38 25 6 21 27 14 Kom hör min vackra visa Kom sköna maj och blicka Kovan kommer, kovan går Kristallen den fina Kullerullvisan Lilla vackraAnna Lugn vilar sjön Långt bort i skogen Längtan till landet (Vintern ra...) Nej, se det snöar! Nu är det sommar När månen vandrar O, min Carl Gustaf Om sommaren sköna Plocka vill jag skogsviol Små fåglarna i skogen Säg migdu lilla fågel Uti vår hage Vem kan väl sitta tyst och still? Vårvindar friska 15 17 36 28 26 19 30 7 5 2 20 32 35 22 10 12 12 24 18 4 Musik att minnas, Källslätten 12, 647 91 Mariefred www.musikattminnas.se © 2016 Musik att minnas och Anders Berglund

[close]

p. 3

1. Ack, nu är det vinter! (Skolgossens vintervisa) Zacharias Topelius L.A.Lundh     G          D7  G   D7        Ack, nu är det vin-ter och ski -dan honslin- ter i buk-teroch fin -ter, går bra, går bra! Och   G   E7    Am D7          G knu - tar- na spra-ka, och me -dar -na kna- ka, och i - sar- na bra -ka, hur -ra, hur- ra!  G 2. Nu remma vi hemma vår skridsko i klämma D7 G och möte vi stämma D7 på sjön, min vän. G Nu börjas attacken E7 med stål uppå klacken, Am D7 och nacken i backen, G och upp igen! G 3. När vintrarna snöga på näsa och öga, D7 G det akta vi föga D7 går bra, går bra! G När julgranen blossar E7 och läxorna lossar Am D7 då sjunga vi gossar: G Hurra, hurra! Zacharias Topelius Zacharias Topelius var en finlandssvensk författare, historiker, tidningsman och poet. Han föddes den 14 januari 1818 på Kuddnäs gård i Nykarleby, Finland. Hans dopnamn var Zacharias, men han använde ofta initialen Z eller Zachris även i officiella sammanhang. Han blev också tilltalad med den förfinskade formen Sakari. Topelius var känd främst som lyriker i romantikens anda, men också som författare av historiska romaner, främst Fältskärns berättelser. Hans Läsning för barn – sagor, pjäser och dikter – har också nått stor spridning, bland annat genom ett stort antal publiceringar i såväl inhemska som nordiska barntidningar. Han skrev även åtskilliga psalmer. Zacharias Topelius dog på Björkudden i Sibbo 12 mars 1898, och ligger begravd på Sandudds begravningsplats. 1

[close]

p. 4

2. Nej, se det snöar! Felix Körling       D         A7              Nej, se det snö - ar, nej se det snö - ar, det var väl ro -ligt, hur - ra! Nu blir det          D            vin - ter, nu blir det vin - ter som vi ha öns - kat, hur - ra! Då ta vi  G   D   A7  D      käl - kar - na fram och van - tar - na på, och sen vi   G   å - ka  i D   A7  D  bac - ken, hej, vad det skall gå! D Och fram med skidan, och fram med skidan A7 och se´n på backarna opp! Vi stå på näsan, vi stå på näsan D ibland när vi gör ett hopp, G D A7 D men inte lipar vi, nej, det gör ingenting G D A7 D om man i drivan den mjuka ett tag rullar kring. D Och isen ligger, och isen ligger A7 liksom en spegel så klar. Och snabbt som vinden och snabbt som vinden D på skridsko fram vi då far. GD A7 D Vi sätter rovor ibland och slår ytterskär. G D A7 D Hurra för vintern, för vintern, som äntligt är här! 2

[close]

p. 5

3. Alla fåglar kommit re´n Hoffman von Fallersleben Tysk folkmelodi    A     D  A   Al - la fåg - lar kom - mit re´n,      D  A   Vil - ken fröjd i so lens sken,    E7  A  E7   Lär - kan dril - lar högt i sky,   A     DA    Jor - dens hög - tid bör - jar gry, E7   A   vå - rens gla - da E7 A  gäs - ter. E7   A   E7  A  vil - ka sång - ar - fes - ter. A E7 A E7  vå - ren är ju   e - vigt ny. E7   A   spri - der fröjd åt E7 A  al - la.     A DA Vilken glädje, hör, ack hör! E7 A E7 A Nätt och lätt de trippa. DA Gök och trast och siskors kör E7 A E7 A väcka upp var sippa. E7 A E7 Dig de önska sommarfröjd, A E7 A E7 jubla högt i himmelshöjd. A DA Skogen står så grön och fröjd E7 A E7 A ljuder från var klippa. 3

[close]

p. 6

4. Vårvindar friska Julia Nyberg Svensk folkmelodi    Em           H7    Em  H7    Vår - vin - dar fris - ka le - ka och vis - ka lun - der - na kring, likt äls - kan - de par.  Em       H7         Em     Ström - mar - na i - la, fin - na ej vi - la förr´n ner i dju - pet stört - vå - gen far.   G      D     Em     H7      Kla - ga, mitt hjär - ta, kla - ga! O, hör! Vall - hor -nets klang blandklip - por - na dör,  Em       H7        Em     ström - kar - len spe - lar, sor - ger - na de - lar va - kan kring berg och dal. Em 2. Hjärtat vill brista - ack! När den sista H7 Em H7 gången jag hörde kärlekens röst. Em Avskedets plåga, ögonen låga, H7 Em mun emot mun vid klappande bröst. GD Fjälldalen stod i blomstrande skrud, Em H7 trasten slog drill på drill för sin brud, Em strömkarlen spelte, sorgerna delte, H7 Em suckande berg och dal. 4

[close]

p. 7

5. Längtan till landet K.H.Sätherberg Otto Lindblad    D  E7    A       D   G   E7     A   Vin -tern ra - sat ut bland vå- ra fjäl -lar, dri -vans blom - morsmäl- taned och dö.   D  E7   Him - len ler  A       i vå - rens lju - sa kväl - lar E7   ADA      E  A   so - len kys - serliv i skog och sjö.   D       Snart ärsom -marn här i A7             D   pur - pur - vå -gor, guld- be-lag -da a - zur - skif- tan - de,        lig - ga än - gar- ne i A7 D G       da- gens lå -gor, och E7   A     D   i lun - den dan- sakäl -lor-ne. D E7 A 2. Ja, jag kommer! Hälsen glada vindar, DG E7 A ut till landet, ut till fåglarne, D E7 A att jag älskar dem, till björk och lindar E7 A D A E A sjö och berg jag vill dem återse; D A7 se dem än som i min barndoms stunder, D följa bäckens dans till klarnad sjö, A7 D trastens sång i furuskogens lunder, G E7 A D vattenfågelns lek kring fjärd och ö. 5

[close]

p. 8

6. Hör hur västanvinden susar L.A.Lundh      G   D7   Hör hur väs - tan - vin - den G Am G         su - sar, se hur här - ligt maj - sol D  ler!    Hör hur G   D7  G  D A7 D            bäc - ken ys - tert bru - sar, ing - a bo - jor hål - la mer. Ser du  D7   G      D7         G CG      sip - por små, hör du lär - kor slå si - na dril - lar högt mot him - len blå. Ack, hur  D7  ti - den går,   nu är G Em  å - ter vår. G D7 G        Väl - kom - men här - li - ga vår!  G D7 G 2. Alla skogens fåglar sjunga. Am G D7 Det är liv i dal, på höjd. G D7 G O, så låt oss, gamla, unga D A7 D sjunga vårens lov med fröjd. D7 I vår ungdoms vår G ack, hur lätt det går D7 G C G stämma upp en sång för nyfödd vår. D7 Är den kulen, grå, G Em det är vår ändå. G D7 G Välkommen, härliga vår! Lars August Lundh Såväl text som melodi till Hör hur västanvinden susar är skrivna av Lars August Lundh. Han var en svensk kompositör som föddes den 2 juli 1838 i Katarina församling i Stockholm. Lundh var organist i Tyska kyrkan i Stockholm. Mest känd är han för musiken till kantaten Svea, till Esaias Tegnérs dikt med samma namn. Kantaten framfördes vid Oscar II:s 25-årsjubileum som regent 1899 och fick ett översvallande mottagande. "Ett mästerverk i kompositionsväg", skrev Östgöta Correspondentens recensent. Lars August Lundh dog den 14 juli 1916 i Maria församling i Stockholm. Ulf Lundell lånade melodins inledande takter till sin sång Öppna landskap 1981. 6

[close]

p. 9

7. Långt bort i skogen J.O.Laurin    A         DA       Långt bort i sko - gen där trä - den väx - a hö - ga, dan - sar bäc - ken ge- nom da -len   E7    A            un - der mun - ter sång. Sip - pan i lun - den slår upp sitt kla - ra ö - ga   D    A    E7 A     so - len vär - mer vå - ren kom - mer till oss än en gång. E7    Tra la la la la,    A    tra la la la la, DA E7 A            so - len vär - mer, vå - ren kom - mer till oss än en gång. A 2. Hör, huru trastarna sjunga uti hagen, D A E7 A humlan surrar, gräset växer, allt är liv och lust. Rosen hon doftar av morgondaggen tvagen. D A E7 A O, hur härligt att få vara här på Sveriges kust! E7 A Tra la la la la, tra la la la la, D A E7 A o, hur härligt att få vara här på Sveriges kust! Melodin till: Långt bort i skogen Det här är en av våra mest sjunga melodier - mycket tack vare de många snapsvisor som diktats till just de här tonerna. Nedanstående diktverk finns i otaliga varianter över hela landet. Ibland inleds sången med orden “Långt ner i Småland där rider själva djävulen....” Hurra för Svealand! A Nubben kan tagas på många sätt och handa vis, DA E7 A ett sätt är att ta den såsom Bismarck tog Paris. E7 A Hurra för Svealand, hurra för Götaland, DA E7 A hurra för potatisland som ger oss brännevin! 7

[close]

p. 10

8. Emma och Kunnigunda Einar Svedberg Mel. Långt bort i skogen    A        D  A        Jo E7  - sefhan het - te och bod - de hos sin mam -ma    A       mam -man het - te    Jo - se - fi - na   Ka - ro - li - na Blom. Blom het - te pap - pan och Jo - sefs lil - la flam - ma   D    A   E7 A        E7    het - te Pet - ro - nel - la Kun - ni - gun - da viss - la lom. Tra la la la la    A    tra la la la la D   A   E7   A   het - te Pet - ro - nel - la Kun - ni - gun - da viss - la lom. A 2. En dag sa Josef till mamma sin därhemma: D A E7 A Nu så vill jag gifta mig för jag är stora karln! Ja, sade mamman, men då får du ta Emma, DA E7 A Petronella Kunnigunda är ju bara barn! E7 A Tra la la la la, tra la la la la, D A E7 A Petronella Kunnigunda är ju bara barn! A 3. Nej, sade Josef, får jag ej Kunnigunda D A E7 A gifter jag mig inte alls då stannar jag hos dig! Emma är gammal och ful så man får blunda, D A E7 A tacka vet jag Kunnigunda, det är nåt för mig! E7 A Tra la la la la, tra la la la la, D A E7 A Tacka vet jag Kunnigunda, det är nåt för mig! 8

[close]

p. 11

A 4. Nej, sade modern, då får du bli hos mamma DA E7 A tills att Kunnigunda din blir gammal ful och tvär. Nej, sade Josef, då gör det mig detsamma, DA E7 A väntar väl tills Emma blir som Kunnigunda är. E7 A Tra la la la la, tra la la la la, DA E7 A väntar väl tills Emma blir som Kunnigunda är. A 5. Nu går vår Josef och slår för Addelunda DA E7 A Addelunda Rosamunda Kabbelunda Blad. Hon liknar Emma, men också Kunnigunda DA E7 A inte vacker, inte ful men kärleksfull och glad. E7 A Tra la la la la, tra la la la la, DA E7 A inte vacker, inte ful men kärleksfull och glad. 9

[close]

p. 12

9. Plocka vill jag skogsviol Alexander Slotte Finsk folkmelodi    G    Ploc - ka vill jag       Ploc - ka, ploc - ka       skogs - vi - ol och ljun - gens       fam - nen full och bin - da D7  fi - na D7  till en G  frans. G  krans.    Em      Vin - ter - grön och  tim - je, Am     min - na mig om D7 G   vän - nen min, och   C    mån - ga, mån - ga Am    tan - kar jag i G  kran - sen D7  bin - der G  in.  G D7 G 2. Här är stigen som vi gått i söndagsstilla kväll D7 G här vi suttit hand i hand på mossbelupen häll. Em Am D7 G Är det dock en annan, som du givit har din hand C Am G D7 G jag blir dig huld, du är dock min i mina drömmars land. G D7 G 3. Ensam är jag vorden här och ensam skall jag gå. D7 G Ringa jag på jorden är och fattig likaså. Em Am D7 G Ingen kan dock taga från mig minnets lyckoskatt. C Am G D7 G Jag är så rik allt med min krans i sommarljuvlig natt. Alexander Slotte Alexander Slotte föddes den 7/4 1861 Nedervetil och dog den 3/4 1927 i Helsingfors. Han var både författare och folkskollärare. Slotte framträdde som scenisk författare med fyra större dramer och ett antal mindre folkstycken, men blev främst känd för sina bygdeberättelser från Österbotten, Karlebybor och andra (1912) och Solskensfolk och andra berättelser (1923). Diktsamlingen Sånger och syner (1918) innehöll flera texter till gamla folkmelodier, bl.a. de senare allmänt sjungna Plocka vill jag skogsviol och Slumrande toner. Han engagerade sig i början av seklet för uppgiften att skapa en finlandssvensk teater och var bl.a. en av de drivande krafterna bakom Folkteatern. Slotte var uppskattad som dramatiker, men eftervärlden känner honom främst som visdiktare. 10

[close]

p. 13

10. Där sjöng en fågel på lindekvist Z Topelius    D      A7         D         Därsjöng en få - gel på lin- de -kvist, på lin- de -kvist, på lin - de-kvist: En     A7           D       li - ten få - gel är jag för -visst, som nog kan spe - la och sjung - a. Men      G     A7   D       bor - ta drö - jer mitt hjär - tas vän, men bor - ta drö - jer mitt hjär - tas vän, i       Em     A7   D    lund och mark är han fjär - ran än och fly - ger långt bort i sko - gen. D A7 2. Guds vackra ängel med ögon blå, D med ögon blå, med ögon blå A7 han satt i molnet och hörde på D och sjöng så stilla i kvällen: G Du lilla fågel på lindekvist, A7 D du lilla fågel på lindekvist. Em Gud giv din älskling åt dig så visst A7 D som du kan spela och sjunga. D A7 3. Och fågeln sjunger ännu i dag, D ännu idag, ännu i dag, A7 han slår så ljuvliga sköna slag D och är så snabb med sin tunga. G Att vännen kommit, det hoppas jag, A7 D att vännen kommit, det hoppas jag, Em ty fågeln drillar ju slag på slag A7 D till fröjd för gamla och unga. 11

[close]

p. 14

11. Säg mig du lilla fågel J L Runeberg Ch W Gluck   D     Säg mig, du lil - la Em   få - gel där A7  mel - lan D  al - mens blad,     Em  A7 D      kan du stän - digt sjung - a och stän - digt va - ra glad?      Em    A7  D    hur   Jag   hör din röst var mor - gon, jag      Em   li - ka ren är stäm - man och hör den A7  to - nen var - je  li - ka kväll, D  säll.  men D Em A7 D Förrådet är så ringa, din boning är så trång Em A7 D dock ser du mot din hydda och sjunger varje gång Em A7 D Du samlar inga skördar, och inga kan du få Em A7 D du vet ej morgondagen och är så nöjd ändå. 12. Små fåglarna i skogen     D      A7  D        Små fåg - lar -na i sko - gen de sjung - a var dag. Små fåg - lar- na i     A7  D   G    D   sko-gen de sjung-a var dag. Att du och jag min vän skul -le var - and - ra få  A7    ha ha ha  nå nå nå, D     så kan det gå,  G      att du och jag min vän   D     skul - le var - and - ra få A7  ha ha ha  nå nå nå, D     så kan det gå.  12

[close]

p. 15

13. Den signade dag J.O. Wallin Folkmelodi    Dm    Am   Dm   C     Den sig - na - de dag, som vi nu här se av him -me - len till oss ned - F   Dm Am Dm         kom - ma, han bli - ve oss säll, han lå - te sig te oss CG A          al - la till gläd - je och from - ma! C Dm     Ja, Her - ren den högs - te oss FC     al - la i dag Dm C D Am          för syn - der och sor - ger be - va - re! Dm Am Dm 2. Den signade dag, den signade tid CF var morgon jag månde betänka, Dm Am Dm då nådenes sol så härlig och blid C GA rann upp för all världen att blänka C Dm FC och herdarna hörde Guds änglar i skyn, Dm C D Am som sjöngo att dagen var kommen. Dm Am Dm 3. Om än varje träd och gräs på vår mark CF fått stämma och talande tunga Dm Am Dm om djurens och fåglarnas, ljuvlig och stark CG A som änglarnas röst kunde sjunga, C Dm F C förmådde de aldrig till fyllest Guds son Dm C D Am Vår Frälsare Jesus, lova. 13

[close]

Comments

no comments yet