Ställningsaktuellt 2/2016

 

Embed or link this publication

Description

Ställningsaktuellt 2/2016

Popular Pages


p. 1

STÄLLNINGS 2 aktuellt2016 INFORMATION FRÅN STÄLLNINGSENTREPRENÖRERNA MORGONUPPVÄRMNING! Förebygg skador och få ett bättre arbetspass. Vi visar hur du gör! Därför valde jag ställning Harry Persson berättar

[close]

p. 2

ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 STÄLLNINGSAKTUELLT Avtalet klart 12 Efter en synnerligen het och intensiv avtalsrörelse är nu alla avtal påskrivna. Störst uppmärk­ samh­ et får alltid byggavtalet och i år drabbades vi av den längsta strejken på många år. Det var därför en extra stor lättnad när BI och Byggnads till slut nådde en överenskommelse. Årets avtalsrörelse kom till stor del att handla om lön och ersättningsmodeller där vi behöver få en bättre samsyn. Från STIBs perspektiv nådde vi inte ända fram, ackorden finns kvar likväl reseersättning­ en. Vi verkar i en starkt konkurrensutsatt bransch där vi ständigt måste se över ba­ lansen i våra totala kostnader med rimliga löneökningar inom ramen för märket. Om trenden fortsätter med att Byggnads frångår Sveriges modell där industrin satt ribban för resterande ni­ våer kommer vi få svårt att konkurera för våra kunder från industrin och bygg­ herrar kommer inte att ta hänsyn till ytterligare höjningar utanför märket. Hur som helst, avtalsförhandling­ arna är klara för den här gången och vi kan gå in i en period med lite mer arbetsro på våra arbetsplatser. STIB representerar en avsevärd del av Svenska byggmarknaden, vi har i dagsläget 132 medlemsföretag. Tillsammans representerar vi totalt 3200 anställda runt om i landet. Tyvärr så är bara 65 % av medlemsföretagen med­ lemmar i Sveriges byggindustrier. För Sveriges byggindustrier är det vik­ tigt att de har maximalt förhandlingsman­ dat även från oss. Därför ska vi små och medelstora före­ tag vara aktiva medlemmar i BI, vår röst är lika viktig som de stora riksföretagens. Ni som inte redan är medlemmar kan kontakta närmaste BI regionkontor så hjälper de er med medlemskap. God Jul önskar Anders Strömbäck 18 INNEHÅLL Ordförande har ordet Gemensam yrkesutbildningväg för STIB och Byn Höstmöte med fokus på utbildning STIB fyller 30 år Morgonuppvärmning Tekniska kommitten utökar samarbetet med tillverkare och leverantörer Därför valde jag ställning Enkät – Hur klara vinterkylan? STIBs inplanerade kurser Lösning korsord 1/2016 Korsord 2 4 6 9 12 18 20 24 26 29 31 Ställningsaktuellt Ansvarig utgivare: Anders Strömbäck REDAKTIONEN Ingela Stjernberg, Håkan Carlsson, Ulrica Lysén, Daniel Pernikliski Annonsering, annonsmaterial samt manuskript avsedda för publicering i tidning sändes under adress: Ställningsaktuellt Tel: 0456-33 30 95 Gesällvägen 2 294 77 SÖLVESBORG E-post: info@stib.a.se STIB på internet: www.stib.a.se Produktion/Tryck: Holmbergs i Malmö AB Tel: 040-660 66 00 Tidningen skickas till medlemsföretagen för distribution

[close]

p. 3

STÄLLNINGSAKTUELLT 3

[close]

p. 4

Gemensam yrkesutbildnings­ väg för STIB och BYN Sedan 1 september gäller en ny utbildningsväg till yrkesbevis för ställningsbyggare, som ska ge stärkt kompe­ tens och ökad säkerhet. Arbetet med att ta fram en bred grundutbildning som är godkänd av alla parter har pågått i tre år. I och med detta slutar STIB att utfärda kompetensbevis. Samtidigt lanseras den digitala utbildningsplattformen Ställningsakademin för distanskurser. En flera år lång process har nått sitt mål. Sedan 1 september 2016 har STIB och BYN en gemensam väg till yrkesbevis för ställningsbyggare där både praktisk och teoretisk kunskap säkerställs och utbild­ ningsgivare kvalitetssäkras. Bakgrunden till att det funnits två in­ tyg för ställningsbyggare är att BYN fram till oktober 2009 inte ställde krav på for­ mell utbildning. Yrkesbevis utfärdades till den som kunde intyga att den arbetat en tid som ställningsbyggare. Samtidigt såg STIBs medlemsföretag och många bestäl­ lare ett behov av ett intyg på teoretisk ut­ bildning. STIBs kompetensbevis kom till som ett svar på detta, som en möjlighet att säkerställa en viss teoretisk kunskapsnivå hos den som arbetar som ställningsbyg­ gare. – Vi ser inte att det gagnar branschen att ha två olika utbildningsvägar. Därför har vi arbetat oss fram till en bred yrkes­ utbildning av hög kvalitet som förser ställ­ ningsbranschen med kompetent personal, säger Håkan Carlsson, kanslichef för STIB. Yrkesbeviset har nu ett innehåll som är accepterat av alla parter och genom lärlingens e-bok hanteras kvalitet och ut­ bildningskrav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift. STIB har fortsatt insyn och kan påverka utvecklingen framöver genom ett yrkesråd tillsammans med BYN, Sveriges Byggindustrier, Byggnads och yrkesverk­ samma ställningsbyggare. Lärlingar och yrkesutbildningsavtalet När AFS 2013:4 trädde i kraft 1 juli 2014 medförde det för ställningsbranschen en krock med Yrkesutbildningsavtalet, som är ett avtal mellan Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO. Yrkesutbildningsavtalet finns för att garantera lärlingar en bred och grund­ läggande yrkeskompetens. Enligt avtalet måste den som registreras som lärling vara tillsvidareanställd. För ställningsbranschen innebar det en försvårande omständighet, eftersom AFS 2013:4 kräver att alla som ar­ betar med att bygga ställning är utbildade eller arbetar under handledning i en lär­ lingsutbildning. I yrken som inte har det kravet kan en nyanställd delta i och känna på jobbet innan den tillsvidareanställs och registreras som lärling, men en ställnings­ byggarlärling var då tvungen att tillsvida­ reanställas från dag ett. För att få bukt på problemet kom Bygg­ nads och Sveriges Byggindustrier 2014 fram till en särskild överenskommelse (Ö 15/2014) som gör det möjligt att registrera ställningsbyggare som lärlingar hos BYN redan under provanställningsperioden. Att förutsättningarna för att registrera ställningsbyggarlärlingar har förbättrats är en av anledningarna till att STIB och BYN samarbetat för att hitta en gemensam väg för yrkesutbildning. En förhoppning är att fler ställningsbyggare nu ska registreras som lärlingar hos BYN och på så sätt få en bred, grundläggande och kvalitetssäkrad yrkesutbildning. Ställningsakademin En för STIB viktig del av förändringen är den nya webbaserade plattformen för distansutbildningar, Ställningsakademin. Sedan 1 september 2016 sker alla teore­ tiska självstudier på plattformen. Den som registreras som lärling eller anmäls till en utbildning får ett personligt konto på plattformen. Tillsammans med den tekniska utveck­ lingen av Ställningsakademin har man gjort en översyn av utbildningsmaterialet. För att passa olika lärstilar blandas text, bild och film. Varje kursdel avslutas med ett prov. – Mycket av materialet är nu skrivet med ett språk som är enklare att ta till sig. Innehållet är rikt på bilder och filmer och mycket fokus har lagts på att det ska vara pedagogiskt för så många som möjligt. Än finns det mycket kvar att förbättra, men vi har kommit en bra bit på vägen, säger Daniel Pernikliski, utbildningskoordinator på STIB. I och med lanseringen av Ställningsa­ kademin byttes kursnamnen ut. Allmän utbildning om ställningar blir Yrkesdel 1, som också har ett bredare innehåll än den tidigare utbildningen, bland annat en före­ läsning om säkra lyft. Särskild utbildning om ställningar byter namn till Yrkesdel 2 (självstudier) och Yrkesdel 3 (lärarledd kursvecka). För att delta i Yrkesdel 3 krävs godkänt slutprov för Yrkesdel 2. Vad händer med kompetensbeviset? • STIB utfärdar inga nya kompetensbevis efter 1 september 2016. • STIBs kompetensbevis fortsätter att vara ett bevis på utbildning och erfarenhet motsvarande kraven i AFS 2013:4. • Kompetensbevis utfärdade innan 1 september 2016 kan omvandlas till yrkesbevis genom ansökan till BYN. • Den som arbetat 4200 timmar och har Särskild utbildning från en godkänd utbildningsgivare kan ansöka om yrkesbevis, oavsett om den har fått ett kompetensbevis utfärdat tidigare eller inte. Den som gått Särskild utbildning hos en icke godkänd utbildningsgivare (gäller även utländsk utbildning som valideras) måste komplettera med ett kompetensprov för att få yrkesbevis. • Den som genomfört Särskild utbildning innan 1 september 2016, men inte kommit upp i 4200 arbetade timmar måste komplettera med distanskurserna Gemensamma grunder Alla och Gemensamma grunder Hus för att få ett yrkesbevis. • Anställda som är under utbildning kan efterregistreras som lärlingar hos BYN och tillgodoräkna sig sin erfarenhet på väg mot ett yrkesbevis. • Allt arbete med utfärdandet av yrkesbevis sköts av BYNs kansli. 4 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 5

Lärlingens väg till yrkesbevis Vägen till yrkesbevis börjar redan innan lärlingens första dag på jobbet med att den registreras via STIBs eller BYNs hemsida och att en handle­ dare utses. Den som är handledare måste ha yrkes- eller kompetensbevis och får bara handleda en lärling åt gången. Den som tillfälligt behöver byta handledare, till exempel om den ordinarie handledaren är sjuk eller om en annan person bättre kan handleda ett visst arbetsmoment, kan man göra det genom att dokumentera bytet. En kopia ska finnas på före­ taget och en kopia ska kunna visas upp på arbetsplatsen. Om ett byte är permanent måste det meddelas till BYN. Detsamma gäller om lärlingen slutar. När lärlingen registreras skapas ett personligt konto hos Ställningsaka­ demin, där alla självstudier genomförs. Till den som är yrkesutbildnings­ ansvarig i företaget och den som registrerar lärlingen skickas ett mail med information som behövs under lärlingstiden. Utöver Yrkesdel 1, 2 och 3, Gemensamma grunder Alla och Gemensamma grunder Hus finns det re­ dan från början en gratis introduktionskurs om fallskydd, ergonomi och säkra lyft på lärlingens konto hos Ställningsakademin. De andra kurserna beställs via STIBs hemsida (under rubriken Lärlingsutbildningar) precis som tidigare. I samband med att lärlingen börjar sin anställning får den sin e-bok och information som ska gås igenom tillsammans med arbetsgivaren och undertecknas av båda. Tillsammans med den som är yrkesutbildningsan­ svarig sätts en utbildningsplan för lärlingstiden. Under hela lärlingstiden är det viktigt att handledaren och yrkesutbildningsansvarig regelbundet följer upp att lärlingen fyller i sin e-bok och hur det går med de teoretiska självstudierna. Senast sex månader efter anställningens start måste kursen Yrkesdel 1, som ger behörighet för ställningar upp till nio meter, vara godkänd. Efter 18 månader kan det vara dags för Yrkesdel 2 och 3, men innan dess bör lärlingen ha genomfört Gemensamma grunder alla och Gemensamma grunder hus. Yrkesdel 2 måste vara godkänd för att lärlingen ska få delta i den lärarledda kursen Yrkesdel 3. Efter Yrkesdel 1 och Yrkesdel 3 utfärdas utbildningsbevis som intygar att lärlingen har den kompetens som krävs. När lärlingen klarat de teore­ tiska utbildningsdelarna och arbetat 4200 timmar skickas en ansökan till BYN, som utfärdar yrkesbevis. Text: Ulrica Lysén Bild: Daniel Pernikliski Kurser som krävs för yrkesbevis • Gemensamma grunder Alla. • Gemensamma grunder Hus. • Yrkesdel 2 & 3. STÄLLNINGSAKTUELLT 5

[close]

p. 6

Höstmöte med fokus STIBs höstmöte bjöd i år på ett innehållsrikt program med fokus på utbildning, bland annat fanns information om den nya yrkesutbildningsv­ ägen för ställningsbyggare och validering av utländsk utbildning på programmet. Årets höstmöte hölls i Stockholm 23 sep­ tember och handlade till stor del om ut­ bildning och lärlingar (en längre artikel om lärlingsutbildning finns på sida 5). Inbjudna för att bidra till programmet var BYN och Arbetsmiljöverket. Validering av utländsk utbildning Den som har ett utländskt certifikat kan ansöka om ett erkännandeintyg från BYN och på så sätt bli behörig att bygga ställ­ ning i Sverige. BYN granskar innehållet i utbildningen genom att kontakta utbild­ ningsgivaren och gör en bedömning av hur den lever upp till svenska krav. Ut­ ländsk utbildning behöver alltid komplet­ teras med teoretisk utbildning om svenska lagar som rör ställningsbyggnad. Ofta be­ hövs ytterligare komplettering. BYNs Christian Nielsen berättade om vilka kompletteringar som behövs för någ­ ra vanligt förekommande utländska certi­ fikat, till exempel de från polska IMB eller slovakiska Firma Ing. Miroslav Rabcan. Båda utbildningarna behöver komplette­ ras med svenskt regelverk, typfall för rör och koppling, inklädnad, dimensionering samt speciella ställningskonstruktioner. Den som har ett finskt certifikat behöver komplettera med samma utbildningsde­ lar, förutom inklädnad. Norskt fagebrev är jämförbart med ett svenskt yrkesbevis, men behöver kompletteras med informa­ tion om AFS 2013:4. Information från Arbetsmiljöverket Åke Norelius från Arbetsmiljöverket (AMV) informerade om olika funktioner på verkets hemsida, där det bland annat finns en temasida om ställningar. Sidan är en bred kunskapsbank med information om byggnadsställningar och arbete med dem som riktar sig till den som bedriver arbetsmiljöarbete, tillverkare av ställnings­ material och importörer av detsamma. På AMV:s hemsida finns funktioner för att anmäla missförhållanden på en arbets­ plats, vilket vi skrev om i förra numret av Ställningsaktuellt. Förutom missförhål­ landen på en arbetsplats kan man anmäla farliga eller bristfälliga produkter. Alla an­ mälningar som kommer in registreras och behandlas. Vi fick även en kort information om att AMV tittat på en uppdatering av regelver­ ket för ställningar. Ett förslag till ändring är att lärlingar alltid ska vara undantagna 6 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 7

på utbildning från bestämmelserna om väderskydd, för­ utsatt att handledaren har rätt utbildning. I dagsläget måste varje företag skicka in en ansökan om undantag en gång om året. Ändringen skulle förenkla både för verket och för företagen. Information från styrelsen Avslutningsvis berättade STIBs ordföran­ de Anders Strömbäck kort om vad som händer i föreningen. Revisioner av STIB-auktoriserade fö­ retag inleds under sista kvartalet av 2016. De som numera ansöker om auktorisa­ tion eller om upprätthållande kommer att få besök av STIBs revisorer inför beslut i auktorisationsnämnden. I förra numret av Ställningsaktuellt finns en längre artikel om revisionerna. Den europeiska paraplyorganisatio­ nen för ställningsbranschorganisationer (UEG), där STIB är medlem, har i år tagit fram en praktisk riktlinje för hur ställning­ ar ska konstrueras. De har också startat en arbetsgrupp som ska titta på hur skydds­ nät används och vilka regler som borde finnas. Det finns de som utnyttjar att det inte finns någon standard för skyddsnät och använder dem som arbetsplattform i stället för att bygga ställning. STIB verkar dessutom för att få fram en praktisk rikt­ linje för utbildning. Styrelsen informerade även om STIBs tekniska kommitté där aktuella frågor just nu är typkontroller och utvecklande av system för fallskydd, samt om att STIB arbetar för att få fram ett nytt branschspe­ cifikt avtal AB04. Text: Ulrica Lysén Bild: Daniel Pernikliski STÄLLNINGSAKTUELLT 7

[close]

p. 8

Högre lön med erkännandeintyg Snickaren Krzysztof Podgorni, från Polen, höjde sin årslön med mer än 30000 när han skaffade erkännandeintyg. Han lät en advokat översätta utbildningen och arbets­ livserfarenheten från Tyskland, Norge och Tjeckien. – Jag arbetar bredvid folk från Sverige, nu har jag samma lön också. Tiotusentals utländska byggarbetare har arbetat i Sverige sedan systemet med erkännandeintyg infördes 2010, men trots det har bara 392 intyg utfärdats. Krzysztof Podgorni anser att vissa arbetsgivare ser den billigare kostnaden för utländsk ar­ betskraft som en konkurrensfördel. Byggnadsarbetaren Byggbranschen skadas av machokultur Byggcheferna och Byggnads vill ändra på hur det pratas i byggbranschen, genom kampanjen ”Prata så att alla kan lyssna”. De har gjort egna undersökningar för att ta reda på varför så liten andel av de anställda är kvinnor. – Vi hade idén om att det är en tung bransch, men det var inga kvinnor som angav det som skäl. Snarare var det fysiska hinder som brist på omklädningsrum och att det fanns en jargong och en kultur som inte var acceptabel. Det blev väldigt svart på vitt, säger Ola Olsson, chef för organi­ sationsenheten på Byggnads. Förra året startades kampanjen ”Stoppa machokulturen”, för att sätta fokus på atti­ tyder inom byggbranschen. I höst fortsät­ ter kampanjen med ”Prata så att alla kan lyssna”. Ungefär 1000 personer i byggbran­ schen har varit med i workshops hittills, och en film med barn som läser upp citat från branschen har skickats till arbetsplat­ ser. Sedan lång tid har Byggnads försökt jobba med jämställdhet, utan att lyckas, menar Ola Olsson. Några avgörande be­ slut fattades på kongressen 2014, där de satte som mål att öka andelen kvinnor från en till fem procent. De bestämde att den viktigaste frågan för Byggnads är attity­ der och jargong. Idag är 50 procent av den möjliga arbetskraften utanför, beroende på beteendet på jobbet. Ola Olsson säger att de är säkra på att den ojämna könsfördel­ ningen leder till arbetsmiljöproblem. Eftersom frågan är så viktig tycker Lars Bergqvist på Byggcheferna att alla borde ta diskussionen. – Det finns hundra skäl. Arbetsplatser ska spegla hela samhället, och ska bygg bli attraktivt för andra grupper måste du få till en attitydförändring. Dessutom är byggbranschen i kris, så vi måste helt en­ kelt göra något. Många stannar i bran­ schen livet ut för att det är kul, och det vore väl attan om inte alla ska kunna göra det, säger han. Arbetsliv Äldre drabbas mest av olyckor Trots att säkerhetsmedvetenheten blir bättre med åren drabbas äldre byggnads­ arbetare av flest allvarliga olyckor, visar en studie från Luleå tekniska universitet. Den exakta förklaringen till varför är oklar. Olycksstatistiken är också hög bland de yngsta arbetarna, därefter sjunker olyck­ stalen för att sedan öka igen. Värst drab­ bad är åldersgruppen 56-59-åringar. När man blir äldre tappar man i fysisk förmåga och balansen blir sämre. Kroppen är också sämre rustad för belastningsskador. Byggnadsarbetaren 8 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 9

STIB fyller 30 år STIB har varit med och påverkat den långa resa som branschen har gjort, från lågt ansedd med många oseriösa inslag, till den alltmer professionella bransch det är i dag. Efter 30 framgångsrika år var det dags att fira. Sedan 1986 arbetar STIB för professiona­ litet, kvalitet och säkerhet i ställningsbran­ schen. Det finns otroligt många spännande utmaningar för att branschen hela tiden ska bli bättre, men då och då behöver man titta i backspegeln. Lördagen 24 september firade STIB 30 år som branschförening med en jubileumsmiddag på München­ bryggeriet i Stockholm. En blandning av medlemsföretag, sär­ skilt inbjudna, styrelse och kansli skrattade sig tårögda när konferencier John Houdi utförde trollerikonster med buktalarma­ nér. Det serverades en utsökt trerätter­ smiddag och Robert Wells, Vocalettes och La Galya Fraiser stod för underhållningen. – Jag vill verkligen tacka de företag som har varit med och utvecklat STIB och branschen genom åren. Nu har vi gått från att inte vara ett riktigt yrke till att vara ett seriöst yrke. Är vi bara aktiva talar allt för att vi kommer fortsätta utvecklas, säger ordförande Anders Strömbäck. Text och Bild: Daniel Pernikliski STÄLLNINGSAKTUELLT 9

[close]

p. 10

FLEXIBEL fasad och industriställning – STARK stabil med inbyggd avsträvning SÄKER hand- och knäräcke i ett – SNABB inga horisontaler eller diagonaler LÄTTARE dubbelräcket ersätter två horisontaler och diagonaler EKONOMISK kortare monteringstid och lägre inköpskostnad KAoMpchåPiAtniNltläJbPcekRhnIöSirnEgR Inga Horisontaler eller Diagonaler Nordic Sca old AB Importgatan 19, 422 46 Hisings Backa. Tel 070-742 51 45. stefan@nordicsca old.se • www.nordicsca old.se 10 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 11

PTEäTckEX ✓ Bredare sortiment ✓ Effektivare leveranser ✓ Hämtdepåer Malmö - Stockholm - Sundsvall Ring Peter, 070-424 35 45, eller besök vår hemsida. Välkommen! Speditionsvägen 27, 142 50 Skogås petex@pspinternational.se www.pspinternational.se PTEäTckEX Ett väderskydd av högsta kvalitet för alla typer av byggnadsarbeten Fråga alltid P.S.P. om Petex® Täck väderskydd och tillbehör! Välj säkerhet och miljö PcP. original alu trall. - Låsbar - Lätthanterlig - Låg vikt - Stapelbar - Lastklass 6 - Stort lager i Göteborg Typkontrollerad SPCR 064 enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2013:4 PcP. Durk Sverige AB Ruskvädersgatan 3B SE-418 34 Göteborg T: 031-53 59 60 info@pcp.se www.pcp.se member of

[close]

p. 12

MORGONUPPVÄRMNING Förebygg skador och få ett bättre och säkrare arbetspass. Vi visar hur du gör! Rickard har blivit ett spänstfenomen, morgongympan har gett resultat! André tvingades pausa i halvtid men har äntligen fått en diagnos för sin ryggvärk. Nu tar tränaren Linda sina adepter ett steg vidare för ett långt och smärtfritt arbetsliv. F A K TA Namn: André Olofsson Ålder: 27 Gör: Ställningsmontör Jiab hyrcenter i Luleå. 8 år i yrket Bor: I lägenhet i Luleå Familj: Singel Tränar: Inte alls, utöver den träning själva jobbet ger Så gick det: Hade ofta låsningar i ryggens kotor. Problemen förvärrades och André fick diagnosen diskbråck och har därför inte kunnat fullfölja utmaningen. Satsar nu på att i första hand stärka bålen F A K TA Namn: Linda Lundbäck Andersson Ålder: 41 Gör: Idrottskonsulent, personlig tränare med företaget du2.nu Bor: I villa i Luleå Familj: Maken Rickard, 49, Wilmer, 14 och Vigor, 12 samt franska bulldoggen Doris Tränar: Styrketräning, löpning, skidor, funktionell cirkelträning Utmaning: Att förbättra killarnas smidighet F A K TA Namn: Rickard Markström Ålder: 25 Gör: Ställningsmontör Jiab hyrcenter i Luleå. 2 år i yrket. Bor: I lägenhet i Luleå Familj: Sambon Frida, 27 Tränar: Styrketräning 6-7 gånger i veckan, med fokus på att tävla Så gick det: Hade dålig rörlighet i skuldror och fotleder och har förbättrar sin rörlighet avsevärt André, Linda och Rickard summerar framgångar och motgångar som André och Rickard stött på under de gångna månadernas arbete med uppvärmningsövningar. 12 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 13

När vi ses i halvtid har Rickard och André kommit igång bra med uppvärmningsöv­ ningarna. Det är högsommar och vi träffas strax utanför deras arbetsplats när vi kör en pausgympa tillsammans med några av killarnas arbetskompisar. Alla deltar med liv och lust och någon säger att övningarna påminner om yoga. – Jag brukar köra ”hunden” tillsam­ mans med tjejen hemma. Det liknar de här övningarna, säger Niklas Karlsson som entusiastiskt hänger med när coach Linda Lundbäck Andersson förklarar att det handlar om funktionella övningar där de rör sig nedifrån och upp – precis som på jobbet. – All träning och uppmjukning syftar till att killarna ska klara jobbet utan att kroppen slår bakut. De ska inte bara vara starka, utan även rörliga. André har tyvärr redan under somma­ ren fått känningar av de gamla ryggbesvä­ ren som spökat under ett års tid. Så gott han klarat av det har han ändå försökt följa Lindas morgongympa för att få en mjuka­ re början på arbetsdagen, men när vi ses igen för ett avslut i oktober har André fått en diagnos. – Jag fick fruktansvärt ont i ryggen strax efter vår halvtidsavstämning och doktorn konstaterade att jag drabbats av diskbråck, säger André och berättar att han blev sjuk­ skriven under fem veckor. Han har gått hos både kiropraktor och sjukgymnast och har bytt ställningsbyg­ gandet mot en skrivbordstjänst. Ryggs­ märtorna håller på att lätta. – När det var som värst kunde jag inte sova på natten. Det var till och med omöj­ ligt för mig att böja mig ner för att ta på strumporna. Nu känns det bättre och jag kommer att återuppta morgongympan så fort jag blivit bättre. Precis som Linda påpekat säger även sjukgymnasten att jag måste stärka min bålmuskulatur. Det job­ bar jag på, säger André. För Rickards del har det gått bättre. Han visar toppenfina resultat i rörlighets­ testerna och märker själv av förbättringen. – Jag har blivit betydligt mjukare i ljumskarna, säger han. När det är dags att komma upp till be­ vis i Lindas test visar det sig att han också blivit mycket rörligare i överkroppen och det blir MVG för hela slanten. Nu bjuder Linda på tre enkla övningar för att stärka ryggen. Övningarna ska, i kombination med morgongympan, göra att ställnings­ montörernas kroppar håller för ett långt arbetsliv utan krångel. – Rörlighetsövningar är nyckeln till att orka och klara av arbetslivet i förlängning­ en, säger Linda. Text: Birgitta Lindvall Wiik Bild: Tomas Bergman RÖRLIGHETSTEST: Rörlighet i skuldror – knutna nävar ska mötas bakom ryggen och avståndet mellan nävarna bör högst vara den egna handflatans längd. André: Då: 11 och 12 tum – borde varit 8 tum. Nu: 1 ½ och 2. Linda: ”En fantastik förbättring!” Rickard: Då: 7 och 4 ½ tum – 7 ½ var gränsen för OK. Nu: 3 ½ och 4 ½ . Linda: ”Jättebra jobbat!” Benböjstest: Rörlighet i höfter och knän kontrolleras genom att testpersonen går ner i en så djup benböj som möjligt, med stolt hållning, tyngden på hälarna och utan att knäna faller inåt. Målet är att kunna gå ner i hukande sittande. För att hålla ryggen rak får de hålla en pinne rakt upp i luften. Den ska inte falla framåt. André: Var tidigare stel i höfter och fotleder, kom ungefär halvvägs ner i en korrekt benböj. På grund av sitt diskbråck kan han inte genomföra ett test på nytt. Rickard: Knäna ville falla inåt och för att gå ner i en korrekt djup knäböj behövdes tidigare en upphöjning under hälarna. Efter fem månader med uppvärmningsövningar är Rickard betydligt rörligare och tar sig mjukt ner i en korrekt, djup benböj. – Nu kommer Rickard betydligt djupare ner i en korrekt böj. Han kommer längre ner, knäna faller inte längre inåt på samma sätt som tidigare och han klarar av att hålla överkroppen rak. Jättebra! säger Linda. Lindas vardagstips till André för en stark bål – något som är a och o för att ryggen ska klara av påfrestningar: *Sitt längst fram på kontorsstolen så att magens inre muskulatur, ”korsetten”, hela tiden får jobba. Ett bra alternativ är att byta ut kontorsstolen mot en pilatesboll. Dina magmuskler tvingas på så sätt hela tiden att vara på kopplade. STÄLLNINGSAKTUELLT 13

[close]

p. 14

TRÄNINGSPROGRAM RÖR LIGHET/STYRKA Du behöver: TRX-band som finns att köpa i sportbutikerna. Bandet kan fästas i exempelvis en dörrpost och övningarna går att göra i princip var som helst. Du får mycket bålstabilitet på köpet eftersom styrka alltid kombineras med balans i övningar med TRX-band. Små muskler du sällan tränar aktiveras! Liggande rodd i TRX för ryggen Lägg dig i position, med händerna i ett fast grepp om TRX-banden. Ju mer ”liggande” din ställning är, desto tyngre. Böj dig bakåt med raka armar. Dra dig upp genom att dra ihop skulderbladen och händerna till brösthöjd. Sträva efter att armbågarna ska komma så långt bak som möjligt. Känns i övre rygg och biceps. Se till att banden hela tiden är sträckta. Bromsa dig ner till startpostion och sitt ner i en benböj, för att träna hela kroppen. Repetera tio gånger i tre set. Drag åt sidan, baksida axlar i TRX I utgångsläget har du raka armar. Pressa dig upp genom att dra armarna rakt ut till sidorna med endast lätt böjda armbågar. Pressa ihop skulderbladen på samma gång. Bromsa dig ner till startposition och gå ner i en benböj innan du upprepar övningen. Denna övning tränar övre rygg och baksida axlar. Repetera tio gånger i tre set. Stärk rotatorcuffen Använd en lätt hantel, eller en vattenfylld PET-flaska. Vikten ska vara lätt. Den lilla, lilla muskeln i baksida axel kan skapa stora 14 STÄLLNINGSAKTUELLT problem i axelns utåtrotation och därför är rotatorcuffen viktig att stärka. Håll i hanteln, stöd armbågen med den lediga handen och ha armen i 90 graders vinkel framför dig. Vrid ut armen i sidled i 90 grader. Repetera 10 gånger och byt arm. Som en bonus stabiliserar även denna övning bålen på köpet.

[close]

p. 15

TRÄNINGSPROGRAM UTOMHUS Benböj mjukar upp och stärker! André och Rickard tog med sina arbetskompisar på en pausgympa i det gröna. Från vänster: André, Niklas Karlsson, Hampus Oskarsson, Joacim Henriksson och Rickard. André och Rickard tog med arbetskompisarna Hampus, Joacim och Niklas på ett gruppgympapass i det gröna. Här sitter de på huk och med en hand i gräset, samtidigt som den andra handen strävar upp i luften. Här tränas ben och skuldrornas rörlighet. Hampus, Niklas och Joacim prövar övningen kålmasken då de, liggande Utfallsteg åt sidan med armen lyft uppåt sträcker ut hela kroppen. på marken, böjer överkroppen i en båge bakåt. Övningen mjukar upp hela kroppen och ger ökad rörlighet. STÄLLNINGSAKTUELLT 15

[close]

Comments

no comments yet