Afrika Gazetesi 15-08-2011

 

Embed or link this publication

Description

Afrika Gazetesi 15-08-2011

Popular Pages


p. 1

bizim silahýmýz kalemimizdir demiþtik yýllar önce kalem yetmedi yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa yapacak baþka ne kalýr ki ÝcazetsÝz gÜnlÜk gazete tarÝh 15 aðustos 2011 pazartesi yil 10 sayi 3524 fÝyati 2 tl kdv dahil Þener levent senerlevent@yahoo.com açý gÜvenÝlmez kuvvetler komutanliÐi l 2 sayfada Ýþgal altýnda ÝcazetsÝz yazýlar beyaz kÝmlÝk yetmez turgut afþaroðlu gel eÞel mobÝl gel maÐusa yi kevgÝre ÇevÝrdÝler erdoðan baybars tatar da olmasa Özgün kutalmýþ kibris i anlatmaya ÇaliÞmak ali osman mehmet levent maðusanýn tanýnmýþ iþadamlarýndan ali uçanok da felek çetesinin kurbanlarýndan Çeteciler 50 bin sterlin istiyorlar akkuyu nükleer santralý 1 ölü 1 aðýr yaralý iþadamýna burnumuzun ucunda ölüm kokusu pakistanlý iþçi trafik kurbaný Çete tehditi n son haftalara kadar oðuz felekin türkiyeden yaptýðý tehditlerle karþý karþýya kalan uçanok polis genel müdürü günay Özandan yardým istedi n derviþ eroðlu ile bazý bakanlarýn da devreye girdiði haber verilirken polisin oðuz felekle ilgili 8 dosya hazýrlayarak geçtiðimiz hafta türkiyedeki organize cürümler Þubesine gönderdiði öðrenildi n Ýsmet felekin kktcde cezaevinde bulunduðu sýrada adli Þube görevlisi hüseyin Özerenlere gönüllü olarak verdiði ifade de kayýp ersin tatar n japonyadaki felaketten sonra avrupadaki nükleer santrallar kapatýlýrken türkiye akkuyudaki projeyi ileri götürüyor n 8 sayfada n haspolat kavþaðýndaki kazada ali Ýzveren yönetimindeki aracýn çarptýðý 2 yayadan biri olan pakistanlý iþçi öldü diðeri aðýr yaralandý n 2 sayfada zabitler benzin Ýstasyonu sahipleri ile yaptýðý alýþveriþ ali uçanoka çok pahalýya patladý bir bmw araca karþýlýk zabitlere malzeme satan uçanokun daha sonra bmw da elinden alýndý ve üstünden de 50 bin sterlin talep edildi hatay vÝlayetÝ ve hataylilar 1 selma bolayýr l 7 sayfada yasaklar sezan artun l 6 sayfada biz ve onlar onlar ve biz yalçýn okut l 8 sayfada fotoðraf mustafa erkan ÝngÝltere ektÝÐÝnÝ bÝÇÝyor dolgun dalgýçoðlu l 10 sayfada lefkoþadaki selimiye meydanýnda n 3 sayfada afrikadan mektupta n dikkat askersiz bölge belgisiyle dün akþam selimiye meydanýnda gerçekleþtirilen anti-militarist eyleme yoðun bir ilgi oldu n 3 sayfada anti-militarist barýþ harekatý dÜn pazardi erol atabek l 13 sayfada kthy nin halka maliyeti 150 milyon dolar n 8 sayfada

[close]

p. 2

1 ölü 1 yaralý pakÝstanli ÝÞÇÝ trafÝk kurbani dün gece geç saatlerde haspolat kavþaðýnda meydana gelen kazada kemal Ýzverenler yönetimindeki aracýn çarptýðý iki yayadan biri öldü diðeri aðýr yaralandý Ölen kiþinin pakistan uyruklu olduðu ve levent tuðla fabrikasý nda çalýþtýðý öðrenildi Þener levent senerlevent@yahoo.com açý gÜvenÝlmez kuvvetler komutanliÐi taraf gazetesinde bir haber kýbrýs la ilgili baþlýk disko da koma disko bildiðiniz disko yani diskotek deðil bizim buradaki askeri disiplin koðuþuna takýlan isimmiþ bilmiyorduk doðrusu bunu da öðrenmiþ olduk böylelikle bizde lokap derler buna Çok söylenirdi mücahitlik yýllarýnda ne olmuþ bu disko da burada askerlik görevini yapmakta olan Ýstanbullu uður kantar içtimaya geç kalýnca komutaný tarafýndan oraya atýlmýþ maðusa da 28 tümen 61 alay 3 tabur 9 bölükte bir kantar dayak atýlmýþ kantar a komalýk oluncaya kadar hastanelik edilmiþ ve halen ankara gata da tedavisi sürmekteymiþ gazeteye gidip oðlunun baþýna gelenleri anlatmýþ babasý duvarlara vurmuþlar baþýný Üç gün aç susuz býrakmýþlar kelepçeyle sandalyeye baðlayarak saatlerce güneþin altýnda tutmuþlar kantar ý cezalandýran bölük komutaný imiþ onu alýp diskoya götürdüðü zaman þöyle demiþ oradakilere -alýn size stres topu getirdim bu gibi olaylara çok tanýk olduk biz burada ama o zamanlar askerin dediði dedik kestiði kestik olduðu için bunlarýn üstüne gitmeye cesaret edemedi kimse ne bölükte cehennem topuzu ile böbrekleri sökülen gencimiz ne aracýndaki müziði fazla açtý diye göðsünden astsubay tarafýndan vurulan delikanlý ne taburlardaki þaibeli intiharlar harekete geçirmeye yetmedi siyasilerimizi Þimdi ise Ýstanbullu bir askerin kýbrýs taki bölüðünde dövülerek komalýk edilmesi haber olabiliyor türkiye deki bir gazeteye neden deðiþti mi durum esamesi okunmuyor mu askerin artýk astýðý astýk kestiði kestik deðil mi Çok merak ediyorum türkiye de kendine yakýn olmayan generalleri tasfiye eden ve tam anlamýyla orduya hakim olan tayyip erdoðan kýbrýs ta da iþleri halletti mi yani buradaki askeri otorite eski otorite mi yoksa türkiye deki gibi yenilendi mi o da türkiye sivilleþir ve asker siyasetten alýnarak kýþlasýna gönderilirken kýbrýs ta durum ne türkiye dekiler bu deðiþikliði hissettiler mi bilmem ama biz henüz hissetmedik burada eski tas eski hamam bakýn mesela biz bu sütunlarda günlerdir polise çok ciddi bir konuda kamuoyu önünde sorular yöneltiyoruz da hiçbir yanýt gelmiyor komutanlýktan bunlara soruyu polise soruyoruz gerçi ama bunun ucu komutanlýkta polis komutanlýða baðlý olduðuna ve talimatý ondan aldýðýna göre komutan deðil mi iþin baþý komutanlýk bizi tehdit eden çetecilerle ilgili þikayetimizi ve polis tarafýndan alýnan ifadelerimizi dikkate almazsa kim alacak soruyoruz -Ýfadelerimiz ne oldu Çýt yok -Çetecilerle ilgili deliller karakolda nasýl kayboldu yine çýt yok -gazetemize ilk kurþunlarý sýkan ve türkiye ye kaçan þahýsla ilgili bir geliþme var mý Çýt yok -Ýkinci kurþunlamada tutuklanan ve kendisine dava okunduktan sonra kefaletle serbest býrakýlan þahýs aradan 5 ay geçtiði halde neden bir kere bile mahkemeye çýkarýlmadý ve duruþmasýna neden baþlanmadý hala Çýt yok türkiye deki sivilleþme nin bize de yansýmasýný beklersek çok bekleriz daha zaten türkiye de sivilleþti mi sanki dini bütün olmayan generaller gitti yerine dini bütün olan generaller geldi eskisi de amerika nýn emrindeydi yenisi de deðiþen bir þey yok güvenlikkuvvetleri komutanlýðý deðil polisimizin baðlý olduðu güvenilmez kuvvetler komutanlýðý kahvehanede kumar güzelyurt ta kahvehanede kumar oynayan 7 kiþi yakalandý polisten verilen bilgiye göre önceki gün öðleden sonra yapýlan baskýnda para karþýlýðý atanasi oynayan a.u e-30 e.k e-53 m.h e-36 Ý.e e-45 a.k e-31 ve h.de-27 ile iþletmeci v.b e-58 hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý Ýskele de 200 aÐaÇ yandi Ýskele de bahçeler bölgesinde önceki gün öðle saatleri çýkan yangýnda 23 dönüm arazi içerisinde 200 aðaç yandý polis bülteninden derlenen bilgilere göre saat 12.30 sýralarýnda 23 dönümlük devlet arazisinde çýkan yangýnda 50 badem ve 150 akasya aðacý kýsmen ertaþ Çakýrlýlar a ait 10 dönüm biçilmiþ arpa anýzý yandý hirsizlik olaylari lefkoþa da yeniþehir bölgesindeki bir evden ziynet eþyasý ve para çalýndý polis bültenine göre zühre toker e ait eve penceresi kýrýlarak girildi ve 900 tl ile 280 euro nakit para çalýndý lefkoþa-girne anayolunda Özyalçýn Ýnþaat Þirketi ne ait yarým inþaat halindeki 8 apartman içerisinde muhafaza edilen her biri 100 x 6 milimetre ebadýndaki 24 adet toplam 2 bin 976 metre uzunluðundaki elektrik kablosu da bugün erken saatlerde çalýndý türk halkýnýn fitreleri somali ye ulaþtý türkiye den giden fitreler yýllar süren iç savaþýn ardýndan kuraklýðýn vurduðu somali de gýda bulmak için baþkent mogadiþu ya gelen halka ulaþtý diyanet vakfý yetkilileri baþkent mogadiþu da içinde 102 kampýn bulunduðu hodan bölgesindeki hidaye kampýnda halka gýda paketleri daðýttý diyanet Ýþleri baþkanlýðý nýn her evden bir fitre bir Ýftar afrika ya baþlýklý kampanyasý çerçevesinde toplanan baðýþlarla hazýrlanan gýda paketlerinin iki kamyona yüklenerek hidaye kampýna ulaþtýrýlmasý kampta yaþayanlar tarafýndan sevinçle karþýlandý Ýzdihamýn önüne geçmek için daha önce hiç yardým almadýðý tespit edilen ailelere önce paket fiþleri verilerek sýraya girmeleri saðlandý sýrayla fiþlerini göstererek paketlerini alanlarýn arasýnda paketleri taþýmakta zorlanan kadýn çocuk ve engellilere diyanet vakfý yetkilileri ile güvenliði saðlayan askerler yardýmcý oldu diyanet vakfý dýþ Ýliþkiler müdürü mustafa tutkun aa muhabirine yaptýðý açýklamada hidaye kampýnda 1000 gýda paketinin daðýtýmýný yaptýklarýný böylece kampta toplamda 1600 paketin daðýtýmýnýn yapýlmýþ olduðunu aktardý tutkun bu çalýþmayla þu ana kadar türkiye den gelen üç uçakla mogadiþu ya ulaþan yardýmlarýn daðýtýmýný yapmýþ olacaklarýný söyledi tutkun yardýmlarýn büyük kýsmýnýn ise türkiye den yola çýkacak gemi ile geleceðine dikkati çekti haspolat kÖprÜsÜ ve hali saha 18 aÐustos ta aÇilacak lefkoþa türk belediyesi ltb tarafýndan haspolat ta yaptýrýlan köprü ve halý saha perþembe günü baþbakan Ýrsen küçük ün de katýlacaðý törenle hizmete açýlacak ltb den yapýlan açýklamada haspolat ýn da ltb sýnýrlarýna dahil edilmesiyle baþkan cemal bulutoðlularý tarafýndan öncelikli bölge ilan edildiði belirtildi yeni köprünün sel sularýndan çöken köy köprüsünün yerine yapýldýðý kaydedilen açýklamada halý sahanýn ise köy gençlerinin ihtiyaçlarý göz önünde tutularak yapýldýðý ifade edildi Çiziktirdi sabah zÝbÝlsÝz lefkoÞa akÞam gizlar sahada hasder gençlik kulübü tarafýndan organize edilen 5 lefkoþa gençlik günleri gýzlar sahaya Çýkarsa adýyla düzenlenen bayan futbol turnuvasýyla devam ediyor hasder den yapýlan açýklamaya göre güney kýbrýs tan soma akriton gençlik Örgütü nün de aralarýnda bulunduðu 8 bayan futbol takýmýnýn mücadele edeceði turnuva bu akþam levent koleji halý sahasýnda saat 18.00 de baþlayacak ayrýca hasder ile ltb nin gençlerin çevreye duyarlýlýðýný artýrmak için birlikte düzenlediði zibilsiz lefkoþa adlý çevre temizliði ve fidan dikme etkinliði de bugün saat 10.00 da kumsal parký nda yapýlacak.

[close]

p. 3

afrÝka dan mektup ÝcazetsÝz gÜnlÜk gazete turgut afþaroðlu eÞeledÝkÇe bakin daha neler Çikiyor ortaya ali uçanok maðusa nýn en ünlü iþadamlarýndan hatýrlarsýnýz belki Ýsmet felek olaylarýnda geçmiþti onun da ilk kez adý gazetemizde felek i cezaevinde ziyaret edenlerden biriydi çünkü o da kaptýrmýþ paçasýný meðer bu çeteye Çeteciler onu da dolandýrmaya kalkmýþ uçanok inþaat malzemeleri satýcýsý ayný zamanda Çetenin Ýsmet felek liderliðinde faaliyetlerini sürdürdüðü sýralarda bakýn ne olmuþ maðusa da birtan zabitler in kardeþine ait olan zabitler petrol Ýstasyonu bir anlaþma yapmýþ ali uçanok la onlar malzeme alacaklar ondan buna karþýlýk da kendisine bir bmw marka araç verecekler vermiþler de bmw yi malzeme almaya baþlamýþlar ancak bir süre sonra bu anlaþmayý tek taraflý olarak bozmuþ zabitler ve malzemeyi ali uçanok tan aldýklarý yetmezmiþ gibi verdikleri bmw yi de geri almýþlar o kadarla da kalmamýþ mesele 50 bin de sterlin istemiþler üstünden tüm bu iþlere aracýlýk yapan da birtan zabitler olmuþ kendisinden talep edilen 50 bin sterlini vermeyen ali uçanok çetecilerin tehditleriyle karþý karþýya kalmýþ bu kez oðuz felek girmiþ devreye tehdit üstüne tehdit yaðdýrmaya baþlamýþ türkiye den ali bey e bu tehditlerden bunalan ali bey polis genel müdürü günay Özan a giderek anlatmýþ durumu hatta cumhurbaþkaný derviþ eroðlu ile bazý bakanlarý da sokmuþ devreye polis bunun üzerine oðuz felek le ilgili yaklaþýk 8 dosya hazýrlayarak göndermiþ türkiye deki polise organize cürümler Þubesi ne oðuz felek in tutuklanmasýný talep etmiþ böyle bir talebin ilk kez yapýldýðý söyleniyor kktc den türkiye ye bizi kurþunlayan ve halen türkiye de bulunan emin sýba ile ilgili bile böyle bir talep gitmemiþ bu arada tüm bu olaylarý aydýnlatacak yeni bir þey daha öðrendik sevgili okurlar o da þu Ýsmet felek kktc de tutuklandýðý sýrada türkiye ye iade edilmeden önce cezaevindeyken gönüllü bir ifade vermek istemiþ bir gün polise ve vermiþ de girne polis karakolunda cürümleri Önleme Þubesi nde görevli hüseyin Özerenler gitmiþ felek in ifadesini almaya yanýndaki baþka bir polisle Ýsmet felek çok önemli þeyler söylemiþ bu ifadesinde hatta bazý iþadamlarýnýn da ismini vermiþ ne var ki bu ifade de yok ortada þimdi türkiye ye gönderilen felek dosyasýna da konmamýþ polis gizliyor onu da bu olaylarý bilenler polise güvenmedikleri için korkuyorlar konuþmaya hele bize sýkýlan kurþunlardan sonra iyice kabuklarýna çekildiler Çevre kirliliðinden söz eden çok rejim kirliliðinden söz eden yok haftada bir dobra dobra turgutafsaroglu@yahoo.com beyaz kÝmlÝk yetmez beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ kimlere vereceklermiþ kuzey kýbrýs ta her kim varsa bu kimlikleri alacak olanlar artýk kýbrýslý olacaklarmýþ bir vatandaþýn sahip olduklarý bütün haklara sahip olacaklarmýþ sadece seçme ve seçilme haklarý olmayacakmýþ beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ kaç kiþiye vereceklermiþ bilen yok af çýkaracaklarmýþ aftan yararlanmak için müracaat edecek olanlarýn sayýsý o zaman ortaya çýkacakmýþ oh ne alâ ne alâ artýk kýsmetimize ne düþerse bu sayý 300 bin de olabilir 500 bin de 1 milyon da beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ yetmez pembe kimlik kýrmýzý kimlik sarý kimlik mavi kimlik de vermek lazým Üstelik bu iþi otomatiðe baðlayýp hava ve deniz limanlarýnda yapmak lazým turist ülkeye girerken soracaksýn -kuzey kýbrýs a niçin geldin -fuhuþ için -al sana pembe kimlik -sen -kumar için -al sana kýrmýzý kimlik -sen -uyuþturucu için -al sana sarý kimlik -sen -yasa dýþý iþler için -ne demek yasa dýþý iþler -hýrsýzlýk dolandýrýcýlýk gazete kurþunlamak adam öldürmek gibi iþler be abi -al sana mavi kimlik beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ neden verecekler bilen yok emir yüksek yerden geldi -ya her biriniz 4 çocuk yapýp nüfusunuzu artýracaksýnýz ya da size gönderdiklerimin tümüne vatandaþlýk vereceksiniz dendi zavallý iþbirlikçilerimizin boynu kýldan ince koltuðu kaybetmeyi göze alamadýlar herkesi vatandaþ yapmak için kollarý sývadýlar beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ verin verin madem 4 çocuk doðurmayý göze alamýyorsunuz hiç çareniz yok her gelene bir kimlik kartý vereceksiniz nüfusumuzun en az 2-3 milyon olmasý gerekir türkiye de nüfus çok siz sadece isteyin ankara size gönderir beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ vermezlerse ne olur erdoðan çok kýzar -parayý kesin der birkaç ay para gelmeyince isyan çýkar bir iþbirlikçi gider yerine baþka bir iþbirlikçi gelir abdi gider hamza gelir Ýrsen gider Özkan gelir düzen böyle kurulmuþ beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ nüfumuzu artýracaklarmýþ bu küçücük toprak parçasý bu kadar nüfusu kaldýrýr mý bu küçücük ekonomi onca nüfusu besleyebilir mi ankara için bunlarýn hiçbir önemi yok ankara için önemli olan topraktýr insan deðil kaç kez söylediler -kýbrýs ta bir tek türk kalmasa bile türkiye kýbrýs tan vazgeçmez beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ ankara bindiði dalý kesiyor da farkýnda deðil bu akýllar ankara nýn aklý deðil bu akýllar anglo-amerikan aklý kýbrýs ta kýbrýslýtürk kalmazsa türkiye nin de kýbrýs la bir iliþkisi kalmaz bu bir Ýkincisi de ilahlar kýbrýs gibi hem stratejik hem de ekonomik deðeri olan bir adayý türkiye ye yedirmezler yakýnda göreceðiz kýbrýs a yeni bir ayar yapýlacak ve bu maskaralýklar son bulacak diþinizi biraz daha sýkýn Çoðu gitti azý kaldý haspolat sosyal konut sahÝplerÝ ÞÝkayetÇÝ afrika Özel lefkoþa türk belediyesi nin öncülüðünde haspolat ta yapýlan sosyal konutlar anahtar teslimi yapýlmasýna raðmen müteahhit tarafýndan halen sahiplerine verilmedi lefkoþa belediyesi nin ihaleye çýkardýðý haspolat sosyal konutlarý nýn yapým ve teslimini ihale usulü bir Ýtalyan inþaat þirketi kazanmýþtý bu þirket inþaat iþlerini yürütmesi için cemsa ile anlaþtý yani müteahhitliðini cemsa Þirketi aldý cemsa da taþeron olarak inþaat iþlerini hüseyin paþa gürsel zelzele behçet zelzele verirken dairelerin elektrik iþlerini de turgay paþa ya verdi 20 temmuz tarihinde þaþaalý bir törenle ve türkiye baþbakaný recep tayyip erdoðan ýn uydu aracýlýðýyla baðlanarak ya allah bismillah diyerek açýlýþýný yaptýðý konutlara elektrik baðlanamýyor birçok dairenin sývalarý henüz içine yerleþilmeden dökülmeye yüz tuttu konuyla ilgili gazetemize þikayette bulunan konut sahibi bazý vatandaþlarýmýz þunlarý söylediler sosyal konutlardan daire alan müteahhit yükümlülüklerini yerine getirmiyor arkadaþlarýmýzýn bir kýsmýnýn dairelerinin sývalarý þimdiden dökülmeye baþladý anahtar teslimi yapýlmasýna raðmen dairelerde elektrik ve su bulunmamaktadýr bizzat elektrik kurumu nu arayýp durumu sorduk bize verilen cevap konutlarýn elektrik iþlerini yapan turgay paþa nýn henüz iç elektrik tesisatýný döþemediði veya bazý yerlerde de problem olduðu yönündedir bu nedenle elektrik kurumu iç tesisat kontrolünü yapmamýþ konutlar kontrolden geçmeden elektrik baðlanmasý da mümkün deðilmiþ biz kirada yaþayan insanlarýz hem kira vermekte hem de sosyal konutlara olan bocumuzun aylýk taksitlerini ödemekteyiz dar gelirli insanlar olmasak aylýk taksitlerle sosyal konut almaz gider müstakil evler alýrdýk belediye bize bir þans verdi ancak iþi alan müteahhit ve taþeron firmalar herþeyi yokuþa sürmekte ve bizleri de maddi ve manevi yönden huzursuz etmektedirler Ýki yere para vermek bizi zaman içinde daha fazla borca sokmaktadýr Ýstediðimiz lefkoþa belediyesi nin bizim adýmýza cemsa Ýnþaat Þirketi nden hesap sormasýdýr aksi halde televizyonda yayýnlanan görüntüleri de alýp ilgililer hakkýnda yasal iþlem baþlatacaðýz fotoðraflar mustafa erkan lefkoþa daki selimiye meydaný nda afrika Özel baraka kültür merkezi barikat gazetesi bkp gençlik kollarý kýbrýslý gençlik platformu ksp gençlik ykp gençlik ve baðýmsýz genç aktivistler tarafýndan dikkat askersiz bölge belgisiyle düzenlenen anti-militarist barýþ harekatý eylemi dün akþam lefkoþa da selimiye meydaný nda gerçekleþtirildi yoðun bir katýlýmýn olduðu etkinlikte sol anahtarý Özgür gommalar müzik savaþçýlarý ekim müzik grubu ve türkiye den gelen ünlü bandista grubu sahne aldý etkinlikte çeþitli standlar da kuruldu ve gazete dergi satýþý yapýldý daðýtýlan broþürde þu ifadelere de yer verildi askerleþtirilmiþ toplum peþinde koþan paþalar militarizmle yýkanýr beyin yaþasýn erkeklik ya kadýn bir yirmi temmuzdu bir ondört aðustostu biz yolda yollarý asker kesmiþ çekilin barýþa gideceðim var anti-militarist barýþ harekatý

[close]

p. 4

aya l a k Ýl a dÝrÝf gel eþel mobil gel eþel mobil bitsin bu hasret bu döviz yangýnýna biraz olsun çare ol Çalacak bu gidiþle kapýmýzý sefalet görünmüyor ufukta ne bir umut ne bir yol mýsýr dan Ýngiltere ye suriye den Ýspanya ya Ýngiltere ye yaþanan isyanlarý harvard Üniversitesi tarih profesörü niall ferguson küresel öfke patlamasý olarak tanýmlýyor amerika dan avrupa ya dünyayý etkisi altýna alan isyanlarýn en önemli noktasý isyanlarýn merkezinde gençlerin olmasýydý neoliberal ekonomik sistem en çok gençleri vuruyor çünkü peki kýbrýs ýn kuzeyinde iþgal rejiminin dayattýðý ne idüðü belirsiz hilkat garibesi ekonomik sistem en çok kimleri vuruyor meydanlarýmýz neden boþ düzeni deðiþtirmek isteyen kimse kalmadý mý bu memlekette kalay meydanlarimiz neden boÞ kalaycý ali osman p eriyodik aliosmanus@yahoo.com sessizliðin sesi mehmet levent mlevent10@yahoo.com.tr kibris i anlatmaya ÇaliÞmak geçtiðimiz hafta yýllarca görmediðim dostlarýmý gördüm uzun olmasa da birkaç saatliðine sohbet ettik yaklaþýk 35-40 yýlý birkaç saate sýðdýrdýk ben onlar gittikten sonraki kýbrýs ý anlatmaya çalýþtým onlar da kýbrýs tan ayrýldýktan sonra yaþadýklarýný kktc bakanlar kurulu tartýþmalý geçen bir kararýn ardýndan Þener levent için tabanca ithal taþýma ve kullanma izni verdi bazý dostlar buna karþý çýktýlar kendi korumanýzý kendiniz saðlayýn dediler nasýl olacak bu bir güvenlik þirketine baþvurun size güvenlik elemaný saðlasýn pek fazla bir gideri de yok dedikleri doðru ama yaþadýklarýmýzdan ve içinde bulunduðumuz ortamdan dolayý güvenlikçiye de güvenmek saflýk gelir bana neden mi Þener levent i vurmak için gönderttiði adamýnýn eline Özel bir zarf vererek gazeteye yollayan oðuz felek telefonla ne demiþti bilir misiniz ondan önce de yemek göndertmiþtim restorantlarda çalýþan garsonlarýn veya motorcularýn kimlerden oluþtuðunu söylemeye gerek yok baþta güvenlik olmak üzere birçok sektör türkiyelilerin elinde tümünü de ayný kategoriye koyduðum sanýlmasýn ancak bu sektörlerdeki patronlarýn ayakta durabilmesi için bu ülkede arkasýný illegal bir yerlere dayamasý þarttýr bizi yemek servisi yapan türkiyeliye vurdurtmak isteyen oðuz felek emri iþyerinin patronuna mý verdi orada çalýþan kiþiye mi ydÜ ye çalýþmak için gelen doktorlara hemen vatandaþlýk verilmesi dünkü gazetemizin manþetindeydi dikkatinizi çekti mi bilmem bir tanýdýk aradý ve kktc kimlik kartlarý üzerindeki numaralara dikkat çekti her numara bir vatandaþ demektir diye baþladý söze 31 aralýk 2010 da verilen kimlik numarasý 223322 Ýki buçuk ay sonra yani 11 mart 2011 tarihinde türkiyeli bir doktora verilen kimlik kartýnýn numarasý ise 339531 aradaki fark 2 buçuk ayda verilen kimlik sayýsýný yansýtýr Ýki buçuk ayda 116109 kiþiye daha vatandaþlýk verilmiþ demek ki yýllardýr yurt dýþýnda yaþayan dostlardan bir tanesi Ýki aydýr buradayým ve otelde kalýyorum dedi neden evinde kalmadýðýný sordum evim bir türkiyeli aile tarafýndan iþgal edilmiþti kapýyý kýrýp girdiler atana kadar anam aðladý 2 aylýk tatilimi polis avukat ve mahkemelerde geçirdim evden çýkmalarý için para istediler onu da verdim ve ancak öyle çýktýlar dedi bu topraklarda hak onlarýndýr onlar kurtarýcý biz kurtulanýz çünkü mentalite bu Ýþbirlikçiler 2 buçuk ayda 116109 vatandaþlýk verdi 12 yaþýn altýndakileri kaçaklarý vatandaþ olmayýp çalýþma izni olanlarý askerleri de hesaplarsak nüfusun milyondan fazla olduðu söylenebilir biz þüpheciyiz birçok konuda siz olsanýz bu nüfus yapýsý içinde ne yapardýnýz gel eÞel mobÝl gel kuzey kýbrýs ta istisnasýz bütün sendikalar bütün dernekler ve sivil toplum örgütleri eþel mobili yeniden uygulamaya koymasý için hükümete çaðrýlar yapýyorlar maliye bakaný tümüne birden yanýt veriyor bu mümkün deðil neden mümkün deðilmiþ daha fazla sormayýn kaþýmayýn orasýný söyleyemez söylerse diline biber sürebilirler ne yapsýn yani eþel mobili biz kaldýrmadýk ki yeniden uygulamaya biz koyabilelim mi desin sýký mý eþel mobilin kaldýrýlmasý türkiye nin dayattýðý protokolda var yani ankara kaldýracaksýnýz dedi bunlar da kaldýrdýlar Þimdi ankara onay vermeden bunu yeniden uygulamaya koymak kimin haddine dolayýsýyla birçoklarýnda olduðu gibi eþel mobil çaðrýlarýnýn doðru adresi de ubp hükümeti deðil tc büyükelçisi halil Ý akça olmalýdýr ha ankara bu çaðrýlarý zerre kadar kaale bile almaz ya da tc-kktc arasýnda imzalanan protokol gereðidir diyerek iþin içinden çýkmaya çalýþabilir o baþka mesele sanki ubp hükümetinde o protokolü reddedecek yürek onur ve irade varmýþ gibi herkesin malûmudur ki protokol ankara da hazýrlanmýþ ve ubp hükümeti de bunun taþeronluðunu yapmak üzere altýna imzayý atmýþtýr taþeronlarýn bu protokol maddelerini uygulamadan kaldýrmasý mümkün deðildir ersin tatar ýn eþel mobilin yeniden uygulanmasý mümkün deðildir örtülü yanýtýnýn açýlýmý özetle budur güney kýbrýs ta yaþanan son büyük felâketten sonra rum tarafýný fena kýstýrdý bizimkiler hamaset tellâllarý rum ekonomisi kötüye gidiyor diye þakýr þakýr oynuyorlar her gün ersin tatar ýn son deðerlendirmesi de ayný havada bizimki iyiye onlarýnki kötüye gidiyormuþ güney kýbrýs taki deniz üssünde yaþanan korkunç felâketin aynýsý kuzey kýbrýs ta meydana gelseydi kktc kakasýndan c sine kadar çoktan cehennemin dibini boylamýþ olurdu komþuyu gurva da kýsýp onun yaþadýðý korkunç felâket üstüne ahkâm kesmek ben iyiye gidiyorum sen kötüye gidiyorsun demek kktc açýsýndan doðruyu yansýtmamasý bir yana ne iyi niyete sýðar ne de insanlýða bir hatýrlatma daha yapalým dövizin yükselmesi ülkeye ucuzluk getirecek demiþti ersin tatar aradan 3-4 gün ya geçti ya geçmedi dövizin yükselmesi lpg fiyatlarýnýn yaklaþýk yüzde 7.5 oranýnda artmasýna neden oldu ve tüpgazýn fiyatý 1.5 tl zam yapýlarak 33 tl ye çýkarýldý ersin beyin bahsettiði ucuzluk böyle bir ucuzluk mudur acaba maliye bakanlýðý ndan ve ticaret dairesi nden bir rica ve istirhamda bulunmak istiyorum dövizin astronomik yükseliþiyle kuzey kýbrýs ta hangi mal ve hizmetlerde ne kadar ucuzlama olmuþtur eski ve yeni fiyatlarýyla bunlarýn bir listesi açýklanýrsa vatandaþ da dövizdeki yükselmenin ülkeyi nasýl ucuzlattýðýný öðrenmiþ kafa karýþýklýðý gitmiþ olur malûm ersin bey ucuzluk gelecek deyince herkesin gözü yolda ucuzluðu bekliyor seracilar bÝrlÝÐÝ hal yasasi ÝstedÝ seracýlar birliði haksýz rekabetin önlenmesi ve üretici yanýnda tüketicinin de menfaati için hal yasasý nýn çýkmasý gerektiðini belirtti birlik seracýlýðý hobi olarak yapanlarla profesyonellerin ayrýlmasý için kimlik uygulamasý baþlatýlmasýný da istedi taleplerini birliði ziyaretinde tarým ve doðal kaynaklar bakaný ali Çetin amcaoðlu na aktaran seracýlar birliði baþkaný mahmut doðan hal yasasý olmamasý nedeniyle hem üreticinin hem tüketicinin kaybettiðini söyledi saðlýk kontrolü vergi denetimi ve haksýz rekabet gibi pek çok sorun yaþadýklarýný kaydeden doðan hobi olarak üreticilik yapanlarla profesyonel seracýlarýn belirlenmesi için kimlik uygulamasý baþlatýlmasýný da istedi bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre amcaoðlu da seracýlar birliði ni ziyaretinde hal yasasý nýn tasarý olarak meclis alt komitesinin gündeminde olduðunu söyledi amcaoðlu 2010 da doludan zararýn görenlerin tazmin edilmesi için çalýþmalarýn sürdüðünü ayrýca tarýmsal araþtýrma enstitüsü tarafýndan üretim konusunda ülkenin dört bir yanýnda eðitim seminerleri verildiðini de ifade etti dikmen i çaða hazýrlayan plan tamamlanýyor n dikmen bölgesini geleceðe hazýrlayan stratejik kalkýnma planý na iliþkin aktiviteler belirlendi lha dikmen bölgesi ni geleceðe hazýrlayan stratejik kalkýnma planý nda yer alacak öncelikler 2 günlük toplantý sonrasýnda belirlendi dikmen belediyesi kamu-özel sektör ve sto temsilcileri ab komisyon üyeleri ve bünyesinde öncelikli olarak planýn yer aldýðý geniþ kapsamlý proje den sorumlu the management centre yöneticilik merkezi katýldýðý çalýþma toplantýlarý hafta sonunda golden tulip lefkoþa hotel de yapýldý toplantýda stratejik kalkýnma planý nda yer alan aktiviteler yapýlan senaryo analizi doðrultusunda incelenerek dikmen bölgesi için nelerin öncelik taþýdýðý belirlendi geniþ katýlýmcý yelpazesi ile ortak akýl birliði yaratýldý moderatörlüðünü the management centre yönetici direktörü dr bülent kanol un yaptýðý toplantýya dikmen belediye baþkaný yüksel Çelebi dikmen belediyesi meclis üyeleri ile bölge muhtarlarý yanýnda ilgili kurum ve kuruluþlarýn baþkan ve yetkilileri bölgedeki iþ insanlarý ve sivil toplum temsilcileri de katýldý Ülkede bir ilke imza atýlarak kýrsal kesimin bir yöresini çevre yerleþim kalkýnma ve paylaþým olgularýnda katýlýmcý demokratik yöntemle geleceðe hazýrlayan 2 yýllýk çalýþmanýn sonuna yaklaþýlýyor dikmen için önceliklerin belirlenmesi çalýþmasýnda geniþ katýlýmcý yelpazesiyle ortak akýl birliði yaratýldý bu yýl sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenen stratejik planla ilgili önceliklerin be proje ab nin kýrsal topluluklarda yaþam kalitesini artýrma programý nda fon desteði alýyor projenin diðer bir ayaðýný teþkil eden dikmen belediyesi nin iso 9001 2008 kalite yönetim sistemi belgesi alma çalýþmalarý bu yýlýn baþýnda baþarýyla tamamlanmýþ dikmen belediyesi ülkede ilk iso kalite yönetim belgesi alan belediye olmuþtu.

[close]

p. 5

15 aðustos 2011 pazartesi 5 Þaziyenin görüþü hadi beyler býrakýn masgaralýðý lefke ye petrol deðil futbol yakýþýr yapýn gereðini erdoðan baybars ebaybars@yahoo.com maðusa yý kevgire çevirdiler yollar durmadan kazýlýyor gibilerden bir baþlýk okudum gazetede ben olsam o haberi yazan muhabiri hemen kovardým yalan-yanlýþ okuyucuyu aldatýcý haber yapýyor çünkü nerde görmüþ yollarýn durmadan kazýldýðýný elinin körü aha bugün pazar ve yollarda kazý falan yapýlmýyor Ýþçiler durdu Ýþ makineleri durdu Ýþler durdu ve üstelik her pazar böyle aylardýr maðusa yý kevgire çevirdiler Önceleri biraz naziktiler verdiðimiz rahatsýzlýk için özür dileriz havasýndaydýlar tabela bile diktiler Þimdi kabalaþtýlar Þimdi rahatsýzlýk vermekten zevk alýr bir halleri var Þikayet edemezsiniz yakýnamazsýnýz hemen dikilirler karþýnýza yanýt hazýr aha kanalizasyon yaparýk size katlanamadýnýz iki gün evet bugünkü tutum bu katlanamadýnýz iki gün ne kafadýr be bu kafa vatandaþý ille katlayacaklar vatandaþý ille canýndan bezdirecekler neymiþ kanalizasyon yapýyormuþ sevsinler lefkeliler petrol dolum tesisi deðil turizm tesisi istiyormuþ -bir daha düþünsünler petrolda daha çok para var gibi geliyor bana kktc de bir günde vatandaþlýk veriliyormuþ -bir de bu devlet tembeldir hantaldýr battaldýr derler baksanýza arý gibi çalýþýyor iþte devlet gençlere arsa vermeye devam ediyormuþ ma hangi gençlere genç dedikleri kimlerdir yaþlarýný açýklasýnlar bize bakalým alanlar arasýnda torun sahibi olanlar bile varmýþ girne de bir petrol istasyonunda baþlayan tartýþma býçaklama ile bitmiþ tartýþmayý boþu boþuna uzatmaktansa noktayý koymayý tercih etmiþ arkadaþ keþke herkes böyle kýsa ve net konuþsa euro daki artýþ nedeni ile rumlar kuzeye alýþveriþe gelecekmiþ boþuna umutlanmayýn arkadaþlar ne olursa olsun rum gelip de bu taraftan alýþ veriþ yapmaz düþünün ki %68 elektriðimizi bile istemeden alýyor rum tarafýndaki patlamadan sonra 2 kiþinin kulaklarý saðýr olmuþ -Ýki kiþi saðýr oldu ama binlerce kiþinin de gözleri açýldý az þey mi lefke nin kurtuluþ þenlikleri devam ediyormuþ nerden kurtulmuþlar nasýl kurtulmuþlar hallerini de mi görmüyorlar canavarin adi trafÝk bir köpeðimiz vardý uysal ve sakindi zamanla hýrçýnlaþmaya baþladý gelen geçene havlýyor rahatsýzlýk yapýyordu aldýrmadýk bir süre sonra havlamaktan vazgeçti önüne gelene saldýrmaya baþladý zinciri elimizdeydi az çok kontrol edebiliyorduk ve gün geldi köpeðimiz daha da azgýnlaþtý Önce zincirlerini kopardý yakalamak için çok koþtuk ardýndan ama ne mümkün yakalayamadýk bu arada her önüne gelene saldýrmaya ýsýrmaya parçalamaya baþladý kýsacasý zamanýnda alýnmayan önlemler nedeni ile tam bir canavara dönüþtü Þimdi kenara çekilmiþ göz göre göre önümüzde parçaladýðý kurbanlarýnýn arkasýndan aðlamakla yetiniyoruz yapabilecek bir þeyimiz yok köpeðimizin adý trafiktir lütfen yaklaþmayýn ve bulaþmayýn yardýmýnýza gelemeyiz herkes kendi ailesinin canýný kurtarmaya baksýn bizi aþtý artýk bÖyle bÝr andi fotoðraf erdoðan baybars sevgili aileler gençlere yapýlan katký ve yatýrým geleceðe yapýlacak yatýrýmdýr dedikleri doðrudur ama siz yanlýþ anladýnýz ve yanlýþ uyguluyorsunuzdaha iþi bile olmayan çocuðun altýna araba vermek yatýrým deðildir

[close]

p. 6

bilinmesi gereken sezan artun Ýþgalcinin iþgal altýna aldýðý topraklarda geçici dahi durabilmesi için yerli iþbirlikçilere ihtiyacý vardýr Ýþgalciyi alkýþlayanlar olacak ki iþgale göstermelik bir gerekçe bulunabilsin Ýþgalcinin iþbirlikçilere verdiði temel görev iþgale karþý olan sesleri susturmak hiç yokmuþ gibi göstertmek sadece iþgale alkýþ tutanlarýn sesini olabildiðince yüksek tutmak bunun için de hukukla yakýndan uzaktan alakalý olmayan yasak lar ihdas edilir devlet hukuk devleti deðil polis devleti olur yasalar olur ama hukuk yok bizim gibi iradesi gasp altýnda olan toplumlarda milli duygular istismar edilerek ekonomik tehditler ve yasak lar ile irade isteyenler sindirilmeye çalýþýlýr Özellikle yasak lar en çok baþvurulan önemli bir sindirme yöntemidir gazeteler radyolar tv ler her gün bunlardan söz eder en belirginleri adým baþý sivillere yasak bölgeler yasaklar önlemek için ortaya konursa otoritenin gücünü temsil eder ve gücünü gösterir bu ihlaller yasamanýn koyduðu yasalar ile yasak lanýr baþkasýnýn hanesine izinsiz girmek yasak Ýnce avda tavþan avlamak yasak tevessül edene göz yumulursa toplum vicdaný rahatsýzlýk duyar böyle durumda yasak idarenin gücünü otoritesini temsil eder yasak lar her zaman gücün ve otoritenin göstergesi olmaz Öyle yasaklar vardýr ki idarenin acizliðinin zayýflýðýnýn ve güçsüzlüðünün göstergesi olur Ülkemizde mesela kýbrýslýtürk ün desteði ve iradesi dýþýnda ayakta duran kukla yönetim toplumun nabzýný tutmayan topluma raðmen kararlar alýr Ýcraatlar yapmaya kalkar ankara nýn talimatlarý ile iþ görür ya olan sorunlarý toplumla uzlaþarak aþmaya çalýþmaz haliyle düzenini sürdürebilmek için kuklacýnýn koydurttuðu yasak lara sarýlýr bu yasaklar ne adildir ne hukukidir ne de toplum kesimlerine ayni titizlikle uygulanýr düzeni alkýþlayanlar için yasak yok düzeni reddedenler için yasak çok r.t erdoðan ý hamitköy çemberinde alkýþlamak serbest protesto etmek yasak tc ve lefkoþa elçisi ne þükran gösterileri için et-týrnak türü pankartlara elçiliðin kapýsýna kadar giriþ serbest ankara ve tc elçiliði ni protesto gösterileri ile ankara elini yakamýzdan çek türü pankartlara yasak bir de þu tür yasaklara bakýnýz baraka kültür merkezi müzik topluluðu sol anahtarý nýn maðusa konserini ayþe evine dön isimli þarkýyý sendikanýn yapacaðý grevi kýbrýslýtürkler ile kýbrýslýrumlar arasýndaki bir etkinliði Ýki toplumun birlikte yapacaðý bir pikniði kýbrýs ýn birleþtirilmesine yönelik iki toplum bireyleri veya örgütleri arasýnda yapýlacak etkinlikleri yasak lamak acizliðin çaresizliðin ve özellikle yapýlan eylem karþýsýndaki zayýflýðýn göstergesi deðil mi toplumun beklentileri esastýr yönetimler toplumun beklentilerini gözönünde tutmak durumundadýrlar ancak toplumdan kopuk varlýðýný topluma dayamayan yönetimler yasak lara baþvururlar bu durumda yasak idarenin gücü deðil güçsüzlüðü olur kiþisel ihlaller karþýsýnda yasakçý yasaðý ile gücünü göstermekten gururlanýr toplumsal karþý çýkýþlarda ise yasakçý korkusunun varlýðýný ve zayýflýðýný hisseder her yasak idareyi toplumdan koparýr yasakçýlarýn hesaplamadýðý önemli bir ayrýntý toplumsal deðiþimlerin doðal geliþimleri yasaklar ile durdurulamaz bir toplum karþýsýnda kim olursa olsun düzene ve düzeni elinde bulundurana baþkaldýrmaya baþlamýþsa yasaklar ile bunu durdurmak ve susturmak mümkün deðildir gÜnlÜk gÜnlÜk bölünmüþ ülkenin kuzey inden güney ine güney inden kuzey ine geçiþi yasak lamalar bir de kýbrýslýtürkler in yok oluþ karþýsýnda verdikleri mücadelede önlerine çýkan aykýrý sesleri susturmaya yönelik yasak lar sol anahtarý nýn maðusa da vereceði konserin ses düzeninin yasak lanmasýný gazetelerden okuduðum zaman kendimce yasak ve yasakçý yý yorumlamaya çalýþtým türk dil kurumu sözlüðünde yasak için þöyle deniyor bir iþin yapýlmasýna karþý olan yasal veya yasa dýþý engel memnuniyet yani yasak olarak ortaya konan engeller yasal olmayabilir de bu durumda birey ve kurumlarýn yasadýþý yasak lara uymama hakký doðar Ülkelerin uygarlýk düzeyleri ve demokratik yaþam seviyeleri saptanýrken yasak lama oranlarý göz önünde tutulur ne kadar çok yasak konursa sýralamada o kadar alta düþülür yasak toplumsal düzen içinde toplumun huzurunu ve güvenliðini bozma giriþimleri karþýsýnda engel olarak çýkarsa ve dar çerçeveli kiþisel ihlalleri akp dÖnemÝnÝn cÜbbelÝ televÝzyon yildizlari akp iktidarý güçlendikçe yazýlý basýnda olduðu gibi televizyon ekranlarýnda da akp ye uygun yýldýzlar türemeye baþladý televizyon ekranlarýndaki açýkoturumlar genelde din aðýrlýklý revaçta artýk din var hangi kanalý açsanýz bir Ýmam ahkam kesiyor bu bilirkiþiler sanki senelerce yeraltýnda yaþamýþlar da akp iktidarýyla birlikte yerin üstüne çýkmýþlar gibi bir izlenim veriyorlar bir yanýyla trajedinin ortasýnda komik birer figür gibi duruyorlar mesela flash tv de ramazan dolayýsýyla her akþam ekrana gelen cübbeli ahmet hoca eðlencelik hale gelen hayatta nakþilik de eðlenceli olmalý halinin ekrandaki temsilcisi sohbetlerinde sadece tarikatlara sataþan ilahiyat kökenli hocalara ders vermekle kalmýyor dinden tarihten siyaset spor ve elbette seksten de bahsediyor gülmek için seyredenler de olabilir ne de olsa cübbeli hoca eksantrik ve eðlenceli bir figür ama madalyonun öteki yüzünde cübbeli zihniyeti ni revaçta kýlan bir siyasi iktidar olduðunu da unutmayýn gÜneye Ýmam 1963 ten sonra ilk kez türk tarafý güneydeki camilere kuzeyden imam atadý Ýki imam din Ýþleri baþkanlýðý tarafýndan bayraktar camisi ile hala sultan da görevlendirilmiþler Ýkametgahlarý da güneyde olacak yurtdýþý statüsünde mi olacaklar acaba týrnak döviz daha da yükselirse dünya ekonomisinden ayrý bir yerde duran kktc ekonomisi ve bir çeliþkiler yumaðý olan kktc sosyal yaþamý ciddi çöküntü yaþar ekonomik ve sosyal patlamalar olur serhat ÝncÝrlÝ kýbrýs bir zeytin aðacýnýn gölgesinde horoz ötüþü eþliðinde yapýlan kahvaltýnýn tadý baþka nerede olabilir ki bir yanýnýzda odun fýrýnýnda ekmek piþiriliyor burnunuzda kazanda kaynayan gulluri pekmezinin kokusu taþýn üstünde piþirilen baf usulü delikli bitta eþliðinde nefis bir kýbrýs kahvaltýsý gürdal hÜdaoÐlu haberdar kýbrýs ta bazý dini kurallarýn niye sýký sýkýya uygulanmadýðý hep merak edilirdi ya baksanýza kýbrýs ý fetheden padiþah þaraptan gitti kýbrýs ý idare eden din ve yargý baþkanlarý ise buralarda meyhane açtý eeeee hürrem sultan da büyük büyük nenemiz deðil mi rahmetli annem sýk sýk söylerdi soyundan çekmeyen soysuz olur baþaran dÜzgÜn havadis yumurta tavuÐu akdoðan daki Özkul Özyiðit ltd iþletmelerinden 31 adet yumurta tavuðu çalýnmýþ altýn yumurtlayan tavuk zannettiler mutlaka tatar a gÖre ktams taÞel konusunda ÇaliÞma bakanliÐi ni gÖreve ÇaÐirdi kýbrýs türk amme memurlarý sendikasý ktams baþkaný ahmet kaptan Çalýþma ve sosyal güvenlik bakanlýðý ný taÞel þirketinde iþverenin çalýþanlarýn yasal haklarýna yaptýðý saldýrýya karþý tutum belirlemesi yönünde göreve çaðýrdý kaptan yazýlý açýklamasýnda sendikalý olmanýn anayasal bir hak olduðu ülkede taÞel þirketinde çalýþanlarýn sendika üyesi olduklarý gerekçesiyle iþten çýkarýldýðýný belirterek bu nedenle tüm þirket çalýþanlarýnýn süresiz grevde olduklarýný anýmsattý bu geliþmeler sonrasýnda iþverenin grevde olan çalýþanlara mektup yollayarak grevi sonlandýrmalarý ve sendikadan istifa etmeleri yönünde tehditte bulunduðunu savunan kaptan grev hakkýný kullanan çalýþanlarýn tehdit edildiði bu dönemde Çalýþma bakaný Þerife Ünverdi konuya müdahil olmamakta bakanlýk binasýný ubp örgüt lokali gibi kullanýp kabuller düzenlemektedir ifadesini kullandý kaptan yasalarýn çiðnendiði çalýþma barýþýnýn bozulduðu bir ortamda Çalýþma bakanlýðý nýn müdahil olmasý gerektiðini ekledi maliye bakaný ersin tatar a bakýlýrsa rumlar kötüye biz ise iyiye gidiyormuþuz bizim kthy bunun için battý onlarýn havayollarý ise bunun için hala ayakta deðil mi dua ramazanda en çok yapýlan dualardan biri ne bilir misiniz türk lirasýnýn döviz karþýsýnda eski yerine dönmesi kurtuluÞ doç dr erol kaymak a göre rumlarýn tek kurtuluþu türkiye imiþ bizi kurtardýðýna göre demek sýra rumlarda n 15 akdenÝz ÜlkesÝnden 21 bÝlÝm adaminin oluÞturduÐu komÝsyon sualtina 40 cÝhaz yerleÞtÝrerek denÝzÝn isi ve tuzluluÐunu ÖlÇÜyor küresel iklim deðiþikliðinin denizler üzerindeki etkisini araþtýrmak üzere biraraya gelen 15 ülkeden 21 bilim adamý akdeniz in tropikal yapýya dönüþtüðünü ve 58 yeni türün tespit edildiðini bildirdi akdeniz Ülkeleri bilimsel araþtýrmalar komisyonu canlý kaynaklar ve deniz ekosistemi baþkaný mustafa kemal Üniversitesi mkÜ su Ürünleri fakültesi Öðretim Üyesi prof dr cemal turan aa muhabirine yaptýðý açýklamada küresel iklim deðiþikliðine baðlý olarak akdeniz in yapýsýnda da bir deðiþimin meydana geldiðini vurguladý yaþanan iklim deðiþikliði ile akdeniz de birçok canlý ekosisteminin deðiþikliðe uðradýðýný anlatan turan akdeniz Ülkeleri bilimsel araþtýrmalar komisyonu oluþturarak akdeniz in tropikalleþmesini Ýzleme programý ciesm tropical signals oluþturduklarýný söyledi turan programda 15 akdeniz ülkesinden seçilmiþ 21 bilim adamýnýn görev aldýðýný bu temsilciler aracýlýðýyla her ülkede sýcaklýk ýsý biyolojik çeþitlilik ve yabancý türlerinin izlendiðini bu kapsamda küresel iklim deðiþikliði ile akdeniz de meydana gelen deðiþimlerin ne boyutta olduðunu araþtýrdýklarýný anlattý akdeniz in kimyasý deðiþiyor günün kahramaný mustafa arabacioÐlu siyasi arenamýzýn tutarlý isimlerinden olarak bilinen ve zaman zaman verdiði demeçlerle ortalýðý birbirine katan demokrat parti milletvekili yeni bir deðerlendirme yaptý arabacýoðlu geçmiþte tatsýz iliþkiler yaþayan akp iktidarý ile dp nin artýk o dönemi geride býraktýklarýný aralarýný düzelttiklerini ve iliþkilerinin yeni bir raya oturduðunu söyledi yeþil ve beyaz kimlikler konusunda da görüþünü açýklayan arabacýoðlu vatandaþlýk yasasýnýn iptal edilmesi gerektiðini savundu Önümüzdeki dönem siyaseti býrakma niyetinde olduðunu daha önce açýklamýþ olan arabacýoðlu bu fikrinden caydý mý acaba?

[close]

p. 7

15 aðustos 2011 pazartesi 7 doðrudan bolayir@north-cyprus.net selma bolayýr hatay vÝlayetÝ ve hataylilar 1 yabancý hisseden ve farklýlýklarýnýn adýný koyanlar diðerlerinden ne bekleyebilir her hal ve kârda ne hatay a ne de kýbrýs a faydasý dokunur bu tip cemiyetlerin altýnda yatan politik amaç veya kiþisel kazanýmlar dýþýnda eðer varsa tabii Ýnsanýn karnýnýn doyduðu yer vataný ise þayet kýbrýs a gelenler hayatlarýný kazanýrken kýbrýs ýn da kalkýnmasý ve yasal statü kazanmasý için çalýþmalarý gerekmez mi ancak bunun baþ sorumluluðu yerel yöneticilere aittir hatay a yaptýðýmýz kýsa yolculuk bazý olaylarý anlamamýzý kolaylaþtýrdý birinci dünya savaþý sonrasýnda osmanlý topraklarýnýn paylaþýmýnda hatay bölgesi fransýzlarýn payýna düþmüþ 1938 te hatay devleti kurulmuþ seçimler için milletler cemiyeti zorlu görüþmeler sonunda türk tezini kabul etmiþ neymiþ Ýsteyen hatay lýnýn dilediði cemaat listesine yazýlmasý kabul edilmiþ her cemaatten aday sayýsý seçilecek milletvekili sayýsýna eþit olduðu için seçim yapýlmadan adaylar milletvekili olmuþlar 21 i türk dokuzu alevi iki arap beþ ermeni iki ortodoks kýrk milletvekili ancak 1939 da hatay millet meclisi olaðanüstü toplanarak hatay ýn anavatana kavuþmasýnýn bir kararla tesbitini isteyen 39 imzalý önerge üzerine hatay millet meclisi nin daðýtýlmasý teklifi oy birliði ile kabul edilmiþ böylece bir yýl aradan sonra çýkarýlan bir yasayla antakya Ýskenderun bölgesini içine alan hatay vilayeti kurulmuþ Ýsim seçilirken bölgenin anadolu ya ait olduðu mesajýný vermek için de Ýlk sakinleri olan hititlerin kullandýklarý hattena adýndan esinlenilmiþ antakya þehri bu gün hatay ilinin merkezidir daracýk sokaklarý gezerken hiç yabancýlýk çekmedim demek ki insanlar gittikleri yerde kendi kültürlerini yaþýyorlar yerli halk kendi ülkesine yabancýlaþýrken Þehirlerin köylerin yüzü acýnacak þekilde deðiþiyor Özelliðini yitiriyor Ölüyor lefkoþa eski özelliðini korumalý hatta ve hatta eleni mavru nun lefkoþa sýna benzemeli cemal bulutoðullarý na ithaf olunur antakya da birkaç önemli cadde dýþýnda kaldýrým ýn adý yok yabani otlarýn bürüdüðü alanlar bu yörede yazýn devamlý esen rüzgarýn uçuþturduðu kaðýt naylon veya bez parçalarý ile kaplanýyor konfetiler gibi yarým inþaatlar atýlmýþ eþyalar yýðýlmýþ inþaat malzemeleri ile þehir bir þantiyeyi andýrýyor henüz kiþiliðini bulamamýþ bir hali var halbuki antakya antiocheia ilk kurulduðu tarih öncesi çaðlardan beri kurulduðu yerde günümüze kadar kent olmayý sürdüren nadir dünya kentleri arasýnda halk þehrin bu periþanlýðýný belediye baþkanlarý ile iktidarlarýn farklý partilerden olmasýna baðlýyor bu politikacýlarýn ülkeleri ve halklarýna ihaneti deðil de nedir sokaklarda baþý baðlýlar görmemek ilginçti müslümanlar ermeniler ve hristyanlarla beraberce iyi yaþadýklarýný söylüyorlar Çok kültürlülüðe inandýðýný söylediði halde arap kökenli misin sorusuna Þeytan kulaðýna kurþun deðilim diye cevap verenler de var en önemlisi ne biliyor musunuz antakya da reyhanlý olmak büyük þanssýzlýk çünkü kimsecikler onlarý istemiyor kýbrýslýlar yalnýz deðilmiþ reyhanlýya gitmeyin onlara güvenilmez insaný kolayca satarlarmýþ diyorlar genelleme belki de yanlýþ çünkü çok olmasa da tanýdýðým güvenilecek reyhan lýlar var antakya lýlarý çok kibar ve yardýmsever bulduk fakat her adým baþýnda acaba hatay anavatanýna kavuþmasaydý böyle mi olurdu diye düþünmeden de edemedim gÖr duy konuÞ gÖr duy konuÞ alo afrÝka hatti celebrÝty nÝn plaji geçen gün gazetemizde yayýnlanan celebrity otel le ilgili bir yazýya aziz kent ten telefoniyen bir açýklama geldi gazetenizde yayýnlanan yazý yanlýþtýr ama bir gerçeði de vurgulamaktadýr kapýlarý biz kapatmadýk otel yanýndan geçip küçük plaja inilmesini de biz yasaklamadýk orasý celebrity casino ya aitti devlet casinoyu kapattý devletin casinoya koyduðu yüksek vergiler ödenemediði için casino kapýlarýný kapatmak zorunda kaldý yani plaj açýktýr plajý çalýþtýracak birisi bulunamadý ancak fotoðrafý çekip yazýyý yazan kiþi daha yakýna gelmiþ olsaydý geçip deniz kenarýna gidebilirdi olayý biraz geriden izlediði için kapýlarýn kapatýldýðýný sandý lapta da kimse kalmadý karanlýk bir lapta var þimdi görüntü bu o nedenle kimse pek ilgilenmiyor artýk böyle ayrýntýlarla bu kýsa açýklamayý yayýnlarsanýz yanlýþ anlamaya engel olabilirsiniz kýbrýs ta yaygýn bir kaný vardýr buraya göçen hataylýlarýn güvenilirlikleri konusunda bu gerçekten kýbrýs lýlarýn türkiye lileri istemediði nin bir yansýmasý mýdýr neden hatay lýlar ve Öz hatay lýlar adý altýnda iki cemiyet kurdular Ülkemi seviyorum ve ekmeðimi kazanmak için hatay da mücadele vermeyi tercih ediyorum dedi bir hataylý doðru Ümidini yurdundan kesip kýbrýs a göçenlerin geleceklerini garanti edemeyen ülkelerine olan sitemlerinin mi yoksa terkettikleri ülkelerine uzaktan da olsa gönülden baðlýlýklarýný göstermenin ya da terketmenin verdiði suçluluðun bir niþânesi midir kurduklarý cemiyetler gittikleri yerlerde kendilerini n ktoeÖs malÝye bakani tatar i tekelcÝ sermayeden yana taraf olmakla suÇladi kýbrýs türk orta eðitim Öðretmenler sendikasý baþkaný tahir gökçebel maliye bakaný ersin tatar ý tekelci büyük sermayeden yana taraf olmakla suçladý gökçebel yazýlý açýklamasýnda maliye bakaný tatar ve hükümete sert eleþtirilerde bulundu gökçebel açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý savunulan serbest piyasa ekonomisinde iþine geldiðinde büyük tekelci sermayeye yaranmak için fonlar da kalkabilmekte ama halký doðrudan etkileyen ve geniþ kitlelerin nefes almasýný getirecek olan akaryakýt gibi harçlar gibi uygulamalardan fonlar kalkmamaktadýr kimin taþeronluðu yapýldýðýnýn gizlemesi için demeçler verilmekte fonlarý azalttým tüccar ktoeÖs ten tatar a suçlama döviz dalgalanmasýndaki fiyat artýþýný mallara yansýtmamalý denilerek fiyatlarýn artacaðý biline biline piþkinlik yapýlmaktadýr ancak artacak fiyatlar karþýsýnda geniþ kesimleri koruyan eþel-mobil bir daha geri gelemez denilerek halký gerçekten koruma derdinin olmadýðý ortaya konulmaktadýr evletin birkaç þirketin ve zenginin hizmetinde çalýþtýðýný ileri süren gökçebel Ýþbirlikçi hükümet birilerinin karýný korumak için istediði alana müdahale etmekte halkýn zenginliklerini ise peþkeþ çekmektedir bir yandan geniþ kitleleri güvencesizliðe açlýða çaresizliðe itecek yasalar kriz bahanesiyle bir bir geçirilmekte diðer yandan yandaþ tekelci sermayeye hizmette kusur edilmemektedir diye ekledi antakya ÞÝrÝn sokaÐin yollari maðusa Þirin sokak tan telefonla arayan bir vatandaþýmýzýn aktardýðý sorun þöyle ben maðusa dan arýyorum Þikayetim yollarla ilgili yollarýmýz çok bozuk Þirin sokak diye bir yerde oturuyorum belediye burada yol yapýmýna baþlýyor tamiri desem daha doðrusu baþlanan yol tamiratý sona ermeden ekipler iþi býrakýyorlar yollar çukurlarla dolu araçlarýmýz kýrýk dökük her taraflarý mahvoldu yolda giderken çukurlara düþüyoruz ve arabalarýmýz çatýr çutur ediyor ne kadar þikayet etmiþsek de ilgilenen olmadý yazýn belki okurlar da utanýrlar sokak lambalari kermiya da ikamet eden bir vatandaþýmýzýn þikayeti de gündüzleri yanan sokak lambalarý ile ilgili ben lefkoþalý birisiyim Ýþim icabý girne ye gidip gelmekteyim lefkoþa-girne anayolu ýþýklandýrýldý ya son zamanlarda sadece geceleyin deðil gündüzün de lambalar yanýyor tasarruftan bahseden hükümet belediye ilgilenmiyor bile ben kermiya da kalýyorum bu bölgede bulunan sancaktar kale parký nýn durumu da ayný park çok kirli ama gündüz bile elektrikler yanýyor parkýn bekçisi yok görevlisi yok baþýboþ býrakýldý bu park 9 eylül bÝzÝm duvar Ýlkokulu yanýndadýr eylül ayýnda okullar açýldýðý zaman çocuklar bu parka gelip oynayacaklar Þimdiden önlem alýnsa olmaz mý doÇ dr erol kaymak doðu akdeniz Üniversitesi daÜ uluslararasý Ýliþkiler bölüm baþkaný doç dr erol kaymak ekonomik sorunlarla boðuþan rumlarýn tek kurtuluþunun büyüyen ekonomisiyle türkiye olduðunu vurguladý kaymak rumlarýn türkiye ye açýlmasýnýn yolunun kýbrýslý türklerle siyasi eþitlik temelinde anlaþmadan geçtiðine de dikkat çekti aa ya özel demeç veren doç dr erol kaymak rum tarafýnda ekonominin kötü gidiþatýnýn faturasýnýn hükümetten kesildiðini kabinenin deðiþtiðini rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas ýn yalnýz kaldýðýný ifade etti kaymak rum tarafýndaki ekonomik krizin siyasi krizin bir ayaðý durumunda olduðunu ve hristofyas ýn bir zaafiyeti haline geldiðini belirterek müzakereleri olumsuz etkilemesi kaçýnýlmazdýr Çünkü hristofyas sadece bir yangýný söndürmekle uðraþmýyor bir çok yandan bir cephe açýlmýþ durumda dedi rum tarafýndaki ekonomik krizin siyasi kriz ortamýnda gerçekleþtiðine iþaret eden kaymak hristofyas ýn elinin zayýfladýðýný kaydetti kýbrýs sorununun olasý bir çözümünde rum tarafýnda bir çözümün faydalarýndan çok rumlarýn tek kurtuluþu türkiye maliyetlerinin ön plana çýkartýlabileceðini ifade eden kaymak annan planý döneminde de ayný þey olmuþtu birleþtiðimiz takdirde çözüme þu kadar bir katkýmýz olacak bu da haksýzlýktýr Çok pahalýdýrbir baþkasý bu maliyeti karþýlasýn þeklinde bir sürü argüman vardý dedi kaymak ekonomik daralmanýn avrupa nýn genelinde bir sorun olduðunu rum bankalarýnýn yunanistan a kredi verdiðini ve rum sermayesinin yunanistan da týkandýðýný belirterek oysa türkiye nin kapýlarý açýlmýþ olsaydý rumlarýn sermayesine orda iyi bir yatýrým stratejileri olabilirdi diye konuþtu rumlarýn türkiye opsiyonunu iyi deðerlendiremediðini rumlarýn tek kurtuluþunun türkiye olduðunu belirterek Çünkü büyüyen ekonomi o tarafta diyen erol kaymak rumlarýn türkiye ye açýlmasýnýn yolunun kýbrýslý türklerle siyasi eþitlik temelinde anlaþmasýndan geçtiðini yoksa türkiye nin rumlarý tanýmayacaðýný ve iliþkiye girmeyeceðini kaydetti kaymak rumlarýn türkiye ye açýlmalarý lazým bunu da yapabilmek için kýbrýslý türklerle siyasi eþitlik çerçevesinde bir anlaþmaya imza atmalarý gerekir dedi dÜzÜlen Çok dÜzenÝ deÐÝÞtÝrmek Ýsteyen yok bizim mandra rum tarafý mandradan satýn aldýðý elektriðin 15 günlük bedeli olarak mandra yönetimine 11 milyon 200 bin tl olan ilk ödemeyi yapar ve konu ile ilgili sözleþme de 6 ay daha uzatýlýr vatandaþlar elektrik satýþýndan saðlanacak bu paralarýn can çekiþen mandra ekonomisine önemli oranda bir can suyu olacaðý görüþünü dile getirirken yýllardýr her gün yaþadýðýmýz ve bizi hayattan bezdiren elektrik kesintileri demek taammüden bir zulümdü demekten de kendilerini alamazlar.

[close]

p. 8

8 15 aðustos 2011 pazartesi arada bir Özgün kutalmýþ okutalmis@yahoo.com nÜkleer santral ÝÇÝn mevzuat tamam kýbrýs için büyük tehlike n epdk akkuyu da nÜkleer santral yapacak olan rus ÞÝrketÝn asgarÝ sermaye orani Ýle kuruma yapacaÐi lÝsans baÞvurusunda yatirmasi gereken temÝnat mektubunu belÝrledÝ n buna gÖre akkuyu nÜkleer santrali ÝÇÝn asgarÝ 1 mÝlyar 440 mÝlyon lÝralik sermayesÝ olan ÞÝrket kurulacak enerji piyasasý düzenleme kurumu epdk türkiye de nükleer santral kurulmasý için gerekli olan düzenlemeleri tamamladý a.a muhabirinin edindiði bilgiye göre kurulun bu haftaki toplantýsýnda akkuyu da nükleer santral yapacak olan rus þirketin asgari sermaye oraný ile kuruma yapacaðý lisans baþvurusunda yatýrmasý gereken teminat mektubu belirlendi buna göre akkuyu da kurulacak toplam 4 bin 800 megavat kurulu gücünde ve yaklaþýk 20 milyar dolar yatýrým yapýlmasý planlanan nükleer santral için asgari 1 milyar 440 milyon lira sermayesi olan bir þirket kurulacak Þirket önümüzdeki aylarda epdk ya lisans baþvurusu yaptýðýnda 157 milyon 200 bin liralýk banka teminat mektubu verecek epdk baþkaný hasan köktaþ da türkiye de nükleer santralýn kalem yalçýn okut yalcinokut@yahoo.com tatar da olmasa maliye bakanýmýz tatar olmasaydý kktc devleti ve insanlarý yanýp mahvolup gidecekti bu mübarek ayda tanrý ya þükürler olsun ki bizlere böyle bir maliye bakaný ihsan eyledi bakan tatar diyorki türkiye ile birlikte doðru zamanda doðru çalýþmalar yaptýklarýný ve kktc ekonomisinde iyiye bir gidiþat olduðunu halbuki zavallý rumlarýn anavatanlarý gibi krizi seyrederek tedbir almadýklarýný ve bugün krizden çýkýþ yolu aradýklarýný söyledi breh breh seninle ne kadar gurur duysak yeridir tatar hazýr bizde sayende iyiye doðru bir gidiþat olduðuna göre elektrik gibi seni de rumlara verelim de onlarý da krizden kurtarýver tatar diyor ki son iki yýldýr aldýðýmýz tedbirlerle hem gelirlerimizde artýþ olmuþtur hemde yaptýðýmýz tasarruflarla kamu giderlerinde düzelmeler olmuþtur bir defa gelirlerdeki artýþ dolaylý vergilerdeki artýþlarla fonlardaki artýþlardandýr Þimdi fonlarý düþürerek önemli bir gelir kaynaðýný kaybediyorsun yýllardýr artýþ alamayan çalýþanlarýn maaþlarý sürekli zamlardan ve son dövizdeki artýþlardan dolayý azaldýðý için harcamalarý düþeceðinden maliyenin dolaylý gelirlerinde de düþmeler olacaktýr türkiye ile birlikte yaptýðýný söylediðin çalýþmalarla ekonomi iyiye giderken þimdi tersyüz olacaktýr tatar buyuruyor ki ancak devalüasyon ya da dövizde büyük patlama olursa eþelmobil devreye girer ama þu anda böyle bir durum yok yahu tl döviz karþýsýnda %20 deðer kaybetti bu %20 nedir devalüasyon mu yoksa develihasso mu tatar patlama diyebilmek için %500 mü bir deðer kaybýný bekler eþel -mobili devreye koymadýðý sürece emekli ve çalýþanlarýn gelirlerindeki düþüþ devam edecði için ekonomideki daralma ve maliyenin yerel gelirlerindeki düþmeler de devam edecektir nitekim çalýþanlarýn sendikalarýndan sonra Ýþ adamlarý derneði ÝÞad de eþelmobilin yeniden uygulanmasýný istedi yarýn ticaret odasý ndan da benzer sesler duyacaðýz 2011 yýlýnda denk bütçe için tatar kendisini fazla sýkmasýn maazallah birþey olursa sonra biz ne yaparýz baþbakaný küçük bile artýk denk bütçe için 2012 i iþaret ediyor yine tatar buyuruyor ki fonlarda yapýlacak indirimleri ithalâtçýlar fiyatlarýna yansýtmalýdýr dövizdeki bu yükseliþ daha 2005 seviyesine euro hariç ulaþmadý bile biz yýllardýr sterlin 2.95 ve dolar 1.80 düzeyinde iken yapýlan fiyatlamalara göre ithâl mallara para ödüyoruz tatar ýn ricacý olduðu tüccar güneyle kapýlar açýlmadan önce ikide bir yaptýðý keyfi fiyat artýþlarý ile bu halkýn anasýný aðlattý bu yüzdendir ki kapýlar açýlýr açýlmaz imkâný olanlar güneyden alýþveriþ yapmaya baþladý olmayan kýrsal kesim arsa daðýtýmlarýnda cenazelerde düðünlerde yeni yatýrým diye dükkân açýlýþlarýnda çarþý pazar ve köy köy gezerek iyi bakan olunmaz Ülke yangýn yeri iken ne zaman bu aktivitelerden fýrsat bulur da çalýþýrsýn sana ve diðer bakan arkadaþlarýna bir örnek vereyim bir evvelki kýbrýs cumhuriyeti genel seçimlerinden önce benim de imzam olan 78 kiþilik bir liste ile o zamanki Ýçiþleri bakaný Þimdi limasol belediye baþkaný andreas hristu yu bakanlýðýnda ali erel baþkanlýðýnda 6 kiþilik bir heyetle ziyaret ederek kýbrýslý türklerin kýbrýs anayasasýndan kaynaklanan ayrý seçme ve seçilme haklarýnýn verilmesini taleb eden bir mektubu vermiþtik sohbet sýrasýnda hristu bakanlýðýna hergün sabah 04.00 de geldiðini söyledi ne ziyaretçi ne telefon ne de çalýþanlar olmadýðý için saat 08.00 e kadar rahat bir çalýþma ortamýnda önemli iþlerini bitirdiðini bize söylemiþti tatar a baktýðýmda ne zaman çalýþtýðýný anlamak mümkün deðilidir ancak tatar a bir abi nasihatý vermeden de edemeyeceðim kýymetini bilsin çünkü herkese nasihat etmem tatar cemilleri atalaylarý erdoðanlarý memnun edecek diye toplumundan kopuyor bugün bakanlýk zýrhýna sahip olduðu için gittiði yerlerde hoþ karþýlanabilir yarýn bakanlýktan gittikten sonra sokaða dahi çýkamayacaðýný unutmasýn biz ve onlar onlar ve biz biz ve onlar kavramlarý tarihimizden bize kalan en olumsuz mirastýr bu cümledeki bize sözcüðü hem türkofon hem de grekofon kýbrýslýlarý içermektedir Çünkü kýbrýs ta yaþayan biz kýbrýslýlar tümümüz de o tarih içinde determine edilmiþizdir o tarih içinde eðrilmiþ doðrulmuþ yoðrulmuþuzdur daha 20 yüzyýl baþlarýna hatta 1930 lara kadar kýbrýslýlar kendilerini din temelinde hristiyanlar ve müslümanlar diye tanýmlarlardý zaten Ýngiliz sömürge Ýdaresi nin resmi kayýtlarýnda da iki etnik unsur deðil iki dinsel unsur olarak mohammedan ve non-mohammedan ya da moslem ve non-moslem diye geçiyorduk fransýz Ýhtilali ile yayýlmaya baþlayan milliyetçilik akýmlarýnýn fransýz Ýmparatorluðu ve diðer imparatorluklar yanýnda osmanlý Ýmparatorluðunu da etkilememesi düþünülemezdi etkiledi de nitekim yüzyýllarca osmanlý idaresi altýnda yaþayan balkan halklarý milliyetçilik akýmlarýndan etkilenerek osmanlýya karþý baþkaldýrmaya baðýmsýzlýk savaþý vermeye baþlamýþlardý o baþkaldýrý ve baðýmsýzlýk savaþlarýnýn batý da en çok yanký bulaný yunan ayaklanmasý idi nedeni açýk bugünkü batý medeniyeti denilen medeniyet antik yunan kültürü temelleri üzerinde yükselmiþti o hayranlýk ve yunanlýlara sempati o derecedeydi ki örneðin ünlü Ýngiliz þair byron bile yunanistan a gidip yunan baðýmsýzlýk savaþý na katýlmýþ ve osmanlýlara karþý savaþýrken yaralanmýþtý diðer taraftan din faktörü de çok önemli bir faktördü bize miras kalan olumsuz tarihimizde kýbrýs ta yaþayan hýrýstiyan ortodoks unsur mezhep farklýlýðýndan ve kavgalarýndan dolayý katolik venediklilerden gördükleri eziyet ve baskýlardan dolayý önceleri osmanlýlarýn adayý venediklilerden almasýný hep istemiþler dilemiþlerdi fetih gerçekleþtikten sonraysa kýbrýs ortodoks kilisesi nin -vergi toplama da dahil olmak üzere birçok imtiyaza kavuþtuðu da bir vakýadýr birçok tarihçi bunu kaydetmiþtir ancak yunanistan da geliþen megali Ýdea ve baðýmsýzlýk hareketi kýbrýs kilisesi ve kimi fanatik öðretmenler tarafýndan da enosis þiarýyla benimsenerek kýbrýs a taþýnmýþ ve o günlere dek birbirlerini hristianos ve ottomanos diye gören ve aðýr vergilere baskýlara ve adaletsizliklere karþý hem kilise ye hem de osmanlý yönetimine karþý birçok kez birlikte isyan eden müslüman ve hýristiyan ahali artýk ayrýþmaya ve birbirlerine düþmeye baþlamýþlardý yunan baðýmsýzlýk savaþý nýn baþarýldýðý 1821 zaferi kýbrýslý hýristiyanlar tarafýndan da bayram olarak kutlanýyordu yaklaþýk yüz sene sonra 1919-23 deki türk baðýmsýzlýk zaferi ise bu kez kýbrýslý müslümanlar tarafýndan bayram olarak kutlanýyordu tabii þunu da ihmal edemeyiz osmanlý türkiye sindeki milliyetçi hareketler 1919-23 ten uzun zaman önce paris teki jön türkler hareketiyle baþlamýþtý giderek osmanlý vilayetlerinin tümüne yayýlan o hareket kýbrýs a da yansýmýþ ve müslüman kýbrýslý toplumu türkleþtirmeye baþlamýþtý jön türkler in etkisiyle kýbrýs müslümanlarý paris-kahire arasýndaki jön türkler irtibatýný saðlayan önemli bir merkez olmuþtu hatta jön türkler in 1902 de paris te düzenledikleri birinci kongreye kýbrýs tan katýlan delege veya delegeler de vardý 1902 de paris te toplanan birinci jön türkler kongresi her kafadan farklý bir ses çýkmasý nedeniyle karar alamadan daðýldý fakat süreç devam etti ve jön türkler hareketi kahire den paris e cenevre den Þam a hatta kýbrýs ve trablusgarb a ve balkanlar ile Ýstanbul ve erzurum a kadar yayýldý bir sürü tutuklamaya ve sürgüne karþýn ordu içinde de nüfuzunu artýrdý resneli niyazi lerin daða çýkmasýyla da temmuz 1908 devrimiyle padiþahý alaþaðý ederek hürriyeti ilan etti Þimdilerde biz kýbrýslýlarýn yaþamakta olduðu türk ve elen milliyetçiliklerinin arka planýnda böyle büyük mücadeleler vardýr ve o büyük mücadelelerin kýbrýslý hristianos ve ottomanaos unsurlarý etkilememesi olasý deðildi Ýngiliz sömürge Ýdaresi nin o çeliþkiyi nasýl þehevî bir zevkle körüklediði bir baþka yazýya kalacak çünkü yerimiz doldu ancak þu kadarcýðýný belirteyim kýbrýs adasýndaki iki unsurun müslümanlar ve hristiyanlarýn iki anavatan ýn milliyetçilik akýmlarýna kapýlýp ve Ýngilizlerin böl-yönet oyunlarýna gelip birbirlerine düþmesler/düþürülmese idiler birbirlerini onlar ve biz biz ve onlar diye görmese idiler kýbrýs sorunu diye bir sorun yaþamayacaktýk yaþamayacaktýk ve yaþamlarýmýzý da bu boktan sorunun düðümlerinde boþu boþuna harcamayacaktýk Þükrancýlara duyurulur kurulmasýnýn gerekliliðini ve yapýlacak yatýrýmýn büyüklüðünü düþünerek bu yatýrýmýn yapýlmasýný kolaylaþtýran bir düzenleme yaptýklarýný bildirdi ve þunlarý kaydetti elektrik piyasasý lisans yönetmeliðinde yaptýðýmýz deðiþiklik ile doðal gaz ya da ithal kömür gibi bir üretim tesisi için üretim lisansý baþvurusu yapan þirketin kurumumuz tarafýndan hesaplanan toplam yatýrým tutarýnýn yüzde 20 si oranýnda asgari sermaye þartý olmasý þartý getirirken çok daha büyük ölçekli kurulu gücü olan yatýrým gerektiren ve uluslararasý bir anlaþmayla hayata geçirilecek olan nükleer santral için iþi daha kolay kýlmak açýsýndan bu oraný yüzde 5 olarak belirledik ayrýca sadece nükleer deðil tüm büyük ölçekli yatýrýmlar için banka teminat mektubunda üst sýnýrý 157 milyon 200 bin lira olarak belirledik ersÝn tatar kthy nin halka maliyeti 150 milyon dolar maliye bakaný ersin tatar ctp genel baþkaný Özkan yorgancýoðlu nun alým gücünün artýrýlmasýný talep eden dünkü açýklamasýný popülist diyerek eleþtirdi ctp hükümetinden 2009 da enkaz devraldýklarýný popülist politikalar nedeniyle emekli ikramiyelerinin arttýðýný kthy nin topluma aðýr maliyeti olduðunu belirten tatar refah çalýþýp üretmekle mümkün sadece tüketmekle olmadýðýný dünya gördü ifadelerini kullandý tatar yazýlý açýklamasýnda ubp hükümetinin 2 yýl önce iktidara gelirken yýllýk bütçe açýðýný gayri safi milli hasýlanýn yüzde 10 una denk gelen 500 milyon tl den devraldýklarýný aldýklarý önlemlerle 150 milyon tl civarýna indirdiklerini belirterek özetle þunlarý kaydetti ctp-bg iktidarý döneminde kthy gibi büyük zarar içerisinde olan kamu kurumlarý batma noktasýna getirilmiþti kthy yüzde 50 hisse bedeli o dönemde 33 milyon dolar bedel ödenerek alýnmýþtý 2005-2009 döneminde öz sermayesini tüketmiþ ve 100 milyon dolara yakýn bir borç bataðý ile faaliyetini sürdüremez bir noktaya getirilmiþti bu hisselerin alýnmasý ile ödenen paranýn faiz maliyeti de dikkate alýndýðýnda toplam olarak biriken borçlarla kthy halkýmýza 150 milyon dolarýn üzerinde bir rakama mal olmuþtur ctp iktidarý döneminde savurganlýkla ve iyi hesap yapýlmadan kur tl lehine geliþmesine ve enflasyon çok düþük olmasýna karþýn kamu maliyesinde aðýr tahribata yol açýldýðýný ifade eden tatar þöyle dedi bütçe imkanlarýnýn kaldýramadýðý ölçüde artýrýlan maaþlarla emekli ikramiyeleri kktc bütçesi üzerinde önemli bir yük olmaktadýr 2007 yýlýnda emekliye ayrýlanlara ödenen yýlda 30 milyon tl civarýnda iken spekülasyonlarla emekli sayýsýnýn artmasýnýn da etkisiyle bu rakam 2010 yýlýnda 100 milyon tl noktasýna varmýþtýr emekliye çýkanlarýn hizmet yýlý hesaplamasýnda 30 yýldan 36 ya çýkarýlmasýnýn doðurduðu anomaliler ve bunun kktc bütçesine yarattýðý ek külfet de bu tahribatýn sebeplerindendir ctp hükümeti dönemine yönelik eleþtirilerini sürdüren maliye bakaný asgari ücretin etkisi hesaplanmadan popülistçe uygulamalarla sosyal sigortalar kurumunun açýklarý da yýlda 200 milyon tl boyutuna ulaþmýþ ve ctp iktidarý sonunda kamu bankalarýna 100 milyon tl borç býrakýlmýþtýr dedi tatar ayný dönemde açýklarýn kapatýlmasý için emekli sandýðýnýn boþaltýldýðýný türkcell ve telsim e sözleþmelerinin süreleri dolmadan 100 milyon tl gibi çok ucuz bir bedelle devir iþleminin yapýldýðýný ve türkiye nin 2009 yýlý kamu maliyesi için öngördüðü katkýnýn tümünün 4 ayda kullanýldýðýný ifade etti mýsýr da bir baba kýzlarýndan 3 ünü nil nehri ne attý mýsýr ýn baþkent kahire nin 120 kilometre güneyindeki beni suef iline baðlý cebel Þark el nil köyünde yaþayan 45 yaþýndaki saad Þemerden 5 kýzýndan 3 ünü bakamadýðý gerekçesi ile nil nehri nde boðarak öldürdü mýsýr da yayýmlanan yovm el seba gazetesinin haberine göre olay beni suef emniyet müdürlüðünün 3 kýz çocuðu hakkýnda kayýp ihbarý aldýktan sonra araþtýrma baþlatmasý sonucunda ortaya çýktý olay ile ilgili aile fertlerinin ifadelerini dinleyen polis yetkilileri aðustos ayýnýn üçüncü gününden itibaren kayýp olduklarý belirtilen ikisi 6 yaþýnda ikiz ve biri 2 yaþýnda olan 3 kýzýn babalarý saad Þemerden tarafýndan nil nehri ne atýlarak öldürüldüðünü belirledi kýzlarýn cesetleri polis tarafýndan nehrin kýyýsýnda bulunurken ölen kýz çocuklarýnýn ablasý polise verdiði ifadesinde babamýz kardeþlerimi nil de gezdireceðini söyledi Ýftar öncesi onlarý alýp götürdü eve döndüðünde kardeþlerim yoktu ve biz sorduðumuzda onlarý size yemek getirmek için sattým Ýleri bir yaþa geldiklerinde geri dönecekler diye cevapladý babam kardeþlerimi hiç sevmiyordu ve onlarý dövüyordu dedi polis ifadesinde kýzlarýna bakamadýðý için baþlarýný suya sokarak nil nehri nde boðduðunu itiraf eden saad Þemerden cinayeti ailesinin geçimini saðlayamadýðý için iþlediðini savundu polis yetkilileri eþinin bir süre önce kendisini terk etmesine kýzan saad Þemerden in 5 çocuðuna da kötü davrandýðýný ifade ettiler 3 çocuðunu öldürdüðü iddiasýyla savcýlýða çýkarýlan saad Þemerden tutuklanarak ceazevine konuldu.

[close]

p. 9

15 aðustos 2011 pazartesi 9 tünel alinti bÝlÝnmeyen bÝr dÝl kck davasýnda yöre halkýnýn oylarýyla seçilmiþ belediye baþkanlarý insan haklarýyla uðraþan avukatlar bölgenin önde gelen aydýnlarý bu davanýn içerisinde yer alýyor kürt sorununu nasýl içinden çýkýlmaz bir hale getiririz diye düþünen birileri açmýþ bu davayý dava sürecinin kilitlenmesine yol açan etkenlerden biri olan anadilde savunma bir haktýr sanýklar anadillerinde savunma yapmak istiyorlar ancak mahkeme bilinmeyen bir dilden bahsediyor ve bilinmeyen ve kürtçe olduðu düþünülen bir dil konuþtuklarý için ifadeleri alýnamaz diyor devletin televizyonunda 24 saat kürtçe yayýn yapýlýyor ama devletin hakimi kürtçe konuþan insanlarýn dilleriyle ilgili bilinmeyen bir dil tanýmý yapýyor bütün bunlar kürt sorununu iþin içinden çýkýlmaz hale getiriyor ergÝn cÝnmen bianet.org posta posta posta arÞÝv memleketimden manzaralar dr mehmet yaðlý izlenme rekorlarý kýran aþký memnu dizisi ve bu dizide birçok kiþinin model aldýðý kadýn kahraman bihter in intiharýnýn da son aylardaki intiharlarda tetikleyici olduðu görüþünü savundu tarÝh 12 temmuz 2010 gözden kaçmayanlar yardim sadece yardim deÐÝl batýlý ülkeler somali ye yardým ulaþtýrmada güçlük çýkaran Ýslamcý güçleri insanlarý açlýða mahkûm etmekle suçluyorlar darbeler askeri müdahaleler ve iþgallerden söz etmeyen batýlýlar nisan da fransa nýn eski sömürgesi fildiþi sahili ne yaptýðý askeri müdahaleden de hiç bahsetmiyorlar afrika daki batýlý yardým örgütlerinin sadece yardým örgütü olmadýðý siyasal misyonlar üstlendikleri bilinmeyen bir þey deðil ne somali de yaþananlar sadece kýtlýktan ibaret ne de batýlý yardým örgütlerinin oralarda yaptýklarý sadece yardým týpký kýbrýs a yapýlan yardýmlar ýn sadece yardým olmadýðý gibi stalinin kirov suikasti hitlerin reichstag yangýný varsa erdoðanýn da silvaný var demokratik Özerklik i stalinist ilân ettiler oysa stalin e en sadýk olan erdoðan rejimi suç delillerinin sanýklardan gizlenmesi bizzat stalin in formüle ettiði 1 aralýk 1934 bir uygulama bu iddia makamýna sýnýrsýz serbestlik saðlýyor sanýk için ise manevîzihinsel bir iþkence psikolojik bir çaresizleþtirme operasyonu savunma hakkýnýn fiilen gaspedilmesi ama esas hedef sanýklardan ziyade onlarýn dýþýndakilere göz daðý vermek neyle suçlandýðýnýzý bilmeden her an siz de tutuklanabilirsiniz ki bu durumda yapýlabilecek tek þey hiç yaþamýyormuþ gibi yapmaktýr hiçbir þeyi duymamak görmemek hiçbir þeye tepki vermemek kýsacasý insanýn kendini kendisinden sürgün etmesi despotun istediði de zaten budur beþerî varlýk olarak bir tek kendisinin yaþama hakkýna sahip olduðu cesetlerden oluþmuþ bir dünya yine stalin in emriyle uygulanmaya konmuþ bir kategori daha vardýr ki o da manevî /ahlâkî suç ortaklýðý bu da bizdeki örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemek le bire bir örtüþür yani malûm gazetenin iyi besili tosuncuðunun tarif ettiði türden kendisi bile bilmeden terör örgütü üyesi sadece telefonlar dinlenmiyor ortam dinlemesi ve röntgenciliði de yapýlýyor gizli tanýk itiraf ve iftiralarýnýn yaný sýra suç delili fabrikasyonlarý polis ve/veya savcýlýktan gizli kayýt servisleri öyle ham hâlleriyle de deðil sanýðý suçlu kýlacak þekilde yeniden kompoze edilmiþ olarak ve bunlarý manþete çýkaran yeni türkiye aparatçikleri stalin in büyük terör ü baþlatmasýna kirov suikasti hitler faþizminde ise reichstag yangýný dönüm noktalarý olmuþtu ve bunlarýn failleri hep meçhul kaldý erdoðan da silvan ý doladý diline yüksekova ve hakkari deki polis cinayetlerini de takviye sos olarak kullanýlýyor bundan böyle her hafta bir bakan gidecekmiþ hakkari ye Önümüzdeki günlerde yine mutlaka birkaç hain pkk pususu þehitler ve gelsin hepimize yeni kck/bdp tutuklamalarý bu hiç de yeni bir tezgah deðil taa iki yýl önce kimi sivil vampirler kürtleri güvercinler ve þahinler olarak ikiye bölme fikrini ortaya atarken kasýt ve murat ettikleri buydu Þahinler yani içeri atýlýp yýllarca eziyet görecek olanlar bir de bu durumdan ibret alarak akp ye biat edip rezervasyon kýzýlderilisi misali tarihsiz böcekler olarak hayatlarýný idame ettirecek olanlar bunlar apaçýk ortadayken güya iyi niyetle bdp milletvekillerine bu kadar katý olmamalarýný gelip meclis e yemin etmelerini tavsiye edenler var bunlarýn görmek göstermek istemedikleri kürt meselesinin erdoðan ýn kendi diktatörlüðünü kurma yolunda sadece bir araç olduðu demokrat kisvesi altýnda yeni rejim in organik aydýn lýðýna soyunanlarý gördükçe aklýma gelen þu -kendi imalatým altmýþýndan sonra liberal olaný teneþir bile paklayamaz bu yazý kadÝr cangizbay ýn 13/8/2011 tarihli birgün de yayýmlanan erdoðan ýn aparatçikleri baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr dÝpnot küba devriminin lideri fidel castro nun 85 inci yaþ günü için havana daki karl marx tiyatrosunda kendisinin katýlmadýðý bir tören düzenlendi ÝncÝr ÇekÝrdeÐÝ rumlar türkiye opsiyonunu iyi deðerlendiremedi rumlarýn tek kurtuluþu türkiye dir doç dr erol kaymak daÜ uluslararasý Ýliþkiler bölüm baþkaný vÝrgÜl gÜndemÝmÝzde tÜrkÝye nÝn cesaretÝ var karÝkatÜr serhan gazioðlu rum dýþiþleri bakaný markulli rum tarafýnýn doðu akdeniz de doðalgaz aramalarý konusunda türkiye nin herhangi bir þey yapmaya cesaret edemeyeceðini söyledi oysa abd ve batý basýný bu aralar türkiye nin her þeyi yapabileceðinden osmanlý yý diriltebileceðinden suriye ye müdahale edip esad a gününü gösterebileceðinden söz ediyor bu yüzden türkiye kýbrýs ta olay çýkartmaya cesaret eder mi etmez mi sorusunu sorarken bir parantez açmak zorundayýz eðer batý nýn goflamasý sürerse neden olmasýn bugünkü Ýftar 19.47 yarýnki Ýmsak 04.26 ÝmsakÝye namaz sabah Öðle Ýkindi akþam yatsý 04.25 13.00 16.41 19.47 21.08

[close]

p. 10

10 15 aðustos 2011 pazartesi baflýnýn köþesi dr dolgun dalgýçoðlu dolgun2002@yahoo.com gÜney kibris kÝprÝanu hrÝstofyas ÝstÝfa etmeyecek akel genel sekreteri andros kiprianu rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas ýn görevinden istifa etmesinin söz konusu olmadýðýný söyledi politis gazetesine verdiði röportajda kiprianu güney kýbrýs taki patlama sonrasýnda hristofyas a yönelik eleþtirileri sert bir dille yanýtladý ve istifa etmesinin söz konusu olmadýðýný belirtti hristofyas ýn patlayýcýlara iliþkin siyasi karar aldýðýný ancak patlayýcýlarýn muhafaza þeklinden bilgisi olmadýðýný savunan kiprianu hristofyas ýn zamanýnda bilgilendirilmesi durumunda her þeyin farklý geliþmiþ olacaðýný ileri sürdü ÝngÝltere ektÝÐÝnÝ bÝÇÝyor Ýstanbul eskiden londra denince aklýma ilk gelen parfüm ve paralý baflýlardý londra da yaþayan baflýlarýn öyle bir geliþleri havalý yaklaþýmlarý vardý ki tatil zamanlarý londra da herkes zengin herkes mutlu herkes istediði zaman tatile gider sanýrdýk oysa ki neler varmýþ londra da neler gurbette kazanýlan o paralar meðer ne acýlarýn çekilen üzüntülerin getirisiymiþ olay birkaç gün önce yaþandý ve birkaç gün basýný meþgul etti londra da polis mark duggan isimli siyahi genci kafasýna kurþun sýkarak öldürünce olaylar patladý sadece bir gencin öldürülmesi deðildi olaylara sebep daha çok siyah tenli insanlarýn bu devirde 2 sýnýf muamelesi görmelerinin birikimiydi 1981 brixton olaylarý yaþandý bir de Ýngiltere de hafýzalarda yer eden Ýki olaydaki benzerlik aslýnda ezilen halklarýn ayaða kalkýþlarýydý baskýcý kapitalist ülkelere isyandý türk basýný bu gerçeklere bakarak demokrasi beþiði denilen ülkede uygulanan baský rejimini ön plana çýkartacaðýna zencilere yapýlan insanlýk dýþý muameleleri kýnayacaðýna ve de kapitalizmin ne olduðunu halka göstereceðine sokaklarýnda eylemcilere karþý sopalarla nöbet tutan türkleri ön plana çýkardý orada verilen varoluþ savaþýný takdir yerine sopalarý alkýþladý türkleri ellerinde tahta sopalarla görünce benim de aklýma iki olay geldi birincisi 1955 te Ýstanbul da rumlara doðru kamyonlarla saldýrýlan sopalý türkler diðeri de eoka cý faþistler saldýrmasýn diye damlarda ellerinde sopalarýyla nöbet tutan kýbrýslýtürkler sene 1963 biz ait olduðumuz yerde aþaðý baf ta yaþarken çatýþmalara ramak kala sokaðýmýzda olay çýkmasýn eoka cýlar basýp zarar vermesinler diye eli sopa tutan gençler ve büyükler geceleri evlerin damlarýnda nöbet tutuyorlardý ta ki her þeyinizi býrakýp gettoya gelin emri verilene kadar sonra yangýndan mal kaçýrýr gibi en deðerli eþyalarýmýzla mutallo ya göç ettik ne anlamýný biliyordum bu kaçýþýn ne de nereye kadar gideceðimizi ben hala ayný evde ramadan dayý nýn otobüsüyle mutallo daki ilkokula gidip döneceðimi sanýrken bir daha dönüþümüzün olamayacaðýný ve bir daha pirili oynayamayacaðýmý bilemezdim o sokakta babutsa dolu bahçelerinde oyun için bile yeniden babutsalarýn altýna saklanamadým daha sonraki yaþananlarý hepimiz de biliyoruz meðer o kaçýþ böl ve yönet stratejisinin ilk sonucuydu bir bakýma bugünkü taksime ilk gidiþ meðer o sefilliðe doðru yol alma baf tan kamyon kamyon kuzeye göçün baþlangýcý rte nin beslemeler sizi diyeceði güne ilk adýmmýþ mark duggan ýn ölümüyle patlak veren olay 1963 te sýkýlan ilk kurþun ile ikiye böldürülen kýbrýs gibi Ýngiltere yi de cart diye ikiye bölebilir mi bilemeyiz ama belki de böl ve yönet ile kýbrýs ý parçalamakta baþarýlý olan ülkelerden biri olan Ýngiltere bugün ektiklerini biçiyor gençlere yarý zamanlý iþ imkaný kuzey kýbrýs turkcell in nitelikli insan kaynaðýnýn geliþtirilmesi amacýyla baþlattýðý ve bu yýl 2 ncisini düzenlediði gençlik projesi kapsamýnda paf takýmý nda yer alan 14 öðrenci staj dönemini 26 aðustos ta tamamlýyor bu yýl 2 si düzenlenen gençlik projesi kapsamýnda stajlarýný kuzey kýbrýs turkcell de yapan 14 öðrenci 26 aðustos ta staj dönemini tamamlayacak 4 temmuz itibariyle staja baþlayan öðrencilerden staj dönemi sonunda baþarýlý olanlara yarý zamanlý iþ teklifinde bulunulacaðý açýklandý kuzey kýbrýs turkcell de staj yapan öðrenciler deneyimlerini tüm kamuoyu ile paylaþýrken her gün yeni bilgilere ulaþmak ve dünyanýn en ileri teknolojileri ile tanýþma fýrsatý bulduklarýný belirtti gençler görüþlerini kamuoyu ile paylaþtý merve sezer daÜ halkla Ýliþkiler ve reklamcýlýk bölümü 4 sýnýf öðrencisi ben kuzey kýbrýs turkcell in üniversitede öðrencilerden oluþan bir satýþ ekibinde çalýþtýðýmdan dolayý paf programýndan haberim oldu kuzey kýbrýs turkcell de çok güzel bir süreç geçiriyorum Çünkü bu süreç bana çok þey kazandýrdý kuzey kýbrýs turkcell de staj yapmak istememin en büyük sebebi yeni bilgi ve deneyimlere ulaþmaktý buðra gazioðlu manchester Üniversitesi elektrik-elektronik bölümü 3 sýnýf öðrencisi Ýngiltere veya amerika daki bir operatörde hangi teknoloji varsa burada da aynýsý var daha önce iþ hayatýyla ilgili bir deneyimim yoktu buradaki deneyimim ufkumun bakýþ açýmýn ve vizyonumun geliþmesini saðladý Üniversiteden sonra farklý bir alanda yüksek lisans yapmayý düþünüyordum fakat buradaki deneyimim beni o kadar etkiledi ki yüksek lisansa yine data telecommunication alanýnda devam etmeye karar verdim bir insanýn ben turkcell liyim derken neden bunu gururla söylediðini anladým ayný þekilde ben de turkcell de staj yapmaktan gurur duyuyorum dilek aydoðdu gaÜ Ýletiþim ve medya yönetimi öðrencisi Ýletiþim öðrencisi olarak iletiþimde ve teknolojide lider bir þirkette çalýþmak benim için önemli bir fýrsattý teknolojik altyapýsý kurum içindeki interaktif iletiþimi veçalýþanýna verdiði deðerle örnek bir yapý eðitimini aldýðým bölümle direkt baðlantýlý olan kurumsal Ýletiþim departmanýnda teorik bilgilerimin pratiðe dönüþmesinde en doðru adreste olduðumu anladým medya venüs baðdatlý daÜ Ýþletme bölümü 4 sýnýf öðrencisi kuzey kýbrýs turkcell de kurumsal satýþ departmanýnda stajýmý yaptým programdan üniversitemizde yapýlan kariyer günlerinde haberim oldu staj programýnýn profesonelliðe adým atmadan önceki geliþimime çok katkýsý olduðunu düþünüyorum burada takým ruhunu ile bir ekibin bir parçasý olarak çalýþmayý öðrendim ardan karadað daÜ pazarlama bölümü 3 sýnýf öðrencisi kuzey kýbrýs turkcell de pazarlama Ýletiþim bölümündea staj yapýyorum liseden bu yana turkcell in gençlik projelerine dahil oldum Þuana kadar aldýðým iþ tanýmlarý olsun yaptýðým iþler olsun ilk olarak benim takým çalýþmasý ruhumu öne çýkarmama vesile oldu pazarlama departmanýnýn fonksiyonlarýný öðrendim bundan sonraki hayatýmda da teknoloji sektöründe ilerlemeyi düþünüyorum fuat karabela daÜ bilgisayar mühendisliði 2 sýnýf öðrencisi servis geliþtirme ve operasyonlar bölümünde staj yapýyorum kendimi mühendislik alanýnda geliþtirebileceðim en doðru yerin burasý olduðunu düþünüyorum burada çok güzel deneyimler elde ettim profesyonel anlamdaki iþ hayatýný tanýdým sanal projeleri somut olarak hayata geçirebilme deneyimini yaþadým Çalýþana her türlü imkan sunuluyor burda Ýsmail alptuð daÜ elektrik-elektronik mühendisliði 4 sýnýf öðrencisi teknik operasyonlar radyo network te staj yapýyorum.Öncelikle baz istasyonlarýyla ilgili halkýn yanlýþ bilgilere sahip olduðunu burada çalýþtýktan sonra net bir þekilde de görmüþ oldum burada kurulumlar dünya saðlýk Örgütü nün üst limit deðerlerinin kat kat altýnda deðerler baz alýnarak kuruluyor devlete bu deðerler resmi olarak bildiriliyor ve denetleme yapýlýyor behram Çaðdaþ balaban gaÜ bilgisayar mühendisliði 4 sýnýf öðrencisi Ýletiþimde lider bir þirket olan kuzey kýbrýs turkcell de çalýþmayý çok istiyordum bu staj programýna okulumun tavsiyesiyle baþvurdum teknolojik altyapýsýnýn yanýnda çalýþanlar da hep güler yüzlü her sorumuza cevap veriliyor bu da bizi motive ediyor burada medeni bir çalýþma ortamý var beklediðimden çok fazla memnun kaldým damla seçkin daÜ yönetim biliþim sistemleri 3 sýnýf öðrencisi hem teknolojinin hem de yönetim bilimlerinin olduðu bir alan olduðu için bu þirkette staj yapmak istedim katma deðerli servisler direkt olarak teknoloji sektöründeki bütün yeniliklerin takip edildiði bir departman bu departmanda kullanýcýlarýn ilgisini ne çeker mobil ortamda daha fazla nasýl hizmet ve fayda sunabiliri öðreniyoruz Ýlerde de hedefim yine bu konu üzerine uzmanlaþmak doÐalgaz sÜrecÝ devam edecek güney kýbrýs ta bakanlar kurulunda yapýlan deðiþikliðin ardýndan göreve atanan sanayi ticaret ve turizm bakaný praksula andoniadu kiriaku güney kýbrýs ýn sözde münhasýr ekonomik bölgesinde meb baþlamayý öngördüðü doðalgaz kazý ve çýkarma çalýþmalarýnýn planlandýðý þekilde devam edeceðini açýkladý haravgi gazetesine demeç veren kiriaku güney kýbrýs ýn sözde meb sinde doðalgaz arama ve çýkarma çalýþmalarýnýn planlandýðý gibi devam ettiðini karara baðlanan sondaj çalýþmasýnýn ekim ayý baþlarýnda baþlamasýnýn beklendiðini belirtti haspolat ta ÝkÝ toplu mezar bulundu haspolat mia milia bölgesinde münferit küçük toplu mezarlar dýþýnda yüzlerce kaybýn gömülü olduðu iki toplu mezar olduðu iddia edildi fileleftheros gazetesi toplu mezar iddiasýný bir kýbrýslý türk ün 1974 olaylarýný anlatýrken bir arabanýn ayný noktaya 50 kez gidip geldiðine iliþkin sözlerine dayandýrdý gazete sayý abartýlmýþ olsa da her defasýnda 3-4 kiþinin taþýndýðý varsayýldýðýnda bahsedilen toplu mezardaki kayýplarýn sayýsýnýn oldukça fazla olduðunu öne sürdü kathÝmerÝnÝ hrÝstofyas 4 konuda kumar oynayacak rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas ve akel in 2013 yýlýnda yapýlacak baþkanlýk seçimlerine kadar izleyeceði planýn belirlendiði kaydedildi hristofyas ve akel in 4 konuda kumar oynayacaðýný yazan kathimerini gazetesi baþta ekonominin düze çýkmasý için alýnacak tedbirler olmak üzere kýbrýs sorunu gelecek yýlýn ikinci yarýsýnda devralacaklarý ab dönem baþkanlýðý sürecinin iyi bir þekilde tamamlanmasý ve doðalgaz meselelerine iliþkin nasýl bir irade ortaya konabileceðini irdeledi gazete akel ve hristofyas ýn kýbrýs tezinin bilindiðini ve bu konuda fazla bir þey yapmalarýnýn beklenmediðini kaydederken akel i düþündüren esas þeyin süreci iyi bir koz haline dönüþtürmek için neler yapýlabileceði olduðunu yazdý kibris havayollari 6 ayda 26 mÝlyon euro zarar ettÝ kýbrýs rum havayollarý cyprus airways in 2011 in ilk 6 ayýnda 26 milyon euro zarar ettiði ve bu durumda ancak 2012 yýlýna kadar dayanabileceði bildirildi kathimerini gazetesi þirketin 17 milyon euro luk kazanç saðlayacak beklentisiyle kiraladýðý airbus-330 tipi iki uçaðý da bir yýl erken iade edeceðini yazdý otomatÝk sÝlahla bÝr eve ateÞ aÇildi lefkoþa rum kesiminde mathiatianalionda yolu üzerinde bulunan 45 yaþýndaki bir kiþinin evine cumartesi günü sabah 05.00 civarýnda otomatik silahla ateþ açýldýðý belirtildi arabadan ateþ açýldýðýný yazan simerini polisin olayla ilgili araþtýrmalarýný devam ettirdiðini kaydetti.

[close]

p. 11

15 aðustos 2011 pazartesi 11 dÜnya tÜrkÝye dÜnya tÜrkÝye gÜney kibris gÜney kibris gÜney kibris Öfkeliler limasol a ulaþtý güney kýbrýs ta geçtiðimiz ay meydana gelen patlamaya sebep olan mühimmatýn monchegorsk gemisinden alýnarak güney kýbrýs ta alýkonulmasý kararýnýn alýndýðý rum baþkanlýk sarayý ndaki toplantýnýn tutanak belgesinin orijinal olduðu bildirildi politis ve diðer gazeteler rum basýnýna dün yansýyan ve 6 Þubat 2009 tarihinde baþkanlýk sarayýnda gerçekleþtirilen toplantýnýn tutanaðýnýn 2.5 yýl baþkanlýk ofisinde atýl durumda kaldýðý belgenin bulunarak geç de olsa patlamayý araþtýran komite ile polise sunulmasýnýn ardýndan belgenin orijinal olup olmadýðý konusunda soru iþaretlerinin gündeme geldiðine iliþkin haberlere rum polisince dün yapýlan resmi açýklamayla netlik kazandýrýldýðýný yazdýlar habere göre polis basýn subayý mihalis katsunotos dün yaptýðý açýklamada 6 Þubat 2009 tarihinde gerçekleþtirilen toplantýnýn orijinal tutanaðý ile belgenin yazýya dökülerek basýldýðý bilgisayara polis tarafýndan el konulduðunu belirterek yapýlan incelemelerin ardýndan belgenin orijinal olduðunun tespit edildiðini açýkladý katsunotos belge üzerinde oynama ve tahrifat yapýldýðý yönündeki haberlerin ise gerçeði yansýtmadýðýný vurguladý rum basýný dün söz konusu belgenin 2.5 yýl kadar rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas ýn masasýnda atýlý kaldýðý ve patlayýcýlara iliþkin soruþturma komitesine sunulan belgeler arasýnda yer almadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine baþkanlýk ofisinde yapýlan arama sonrasý bulunduðunu yazmýþtý Öte yandan mahi gazetesi güney kýbrýs taki patlamayý protesto etmek ve hristofyas ýn istifasýný saðlamak amacýyla perþembe günü baf ta baþlayan yürüyüþ devam ediyor habere göre patlamada ölenlerin aileleri ile Öfkeliler diye adlandýrýlan grubun üyelerinin destek verdiði meþaleli yürüyüþ dün limasol a ulaþtý gazete protestocularýn 17 aðustos Çarþamba günü rum baþkanlýk sarayýna ulaþmalarýnýn beklendiðini belirtti ÖfkelÝlerÝn yÜrÜyÜÞÜ sÜrÜyor berlÝn duvari nin yapiliÞinin 50 ncÝ yili dün soðuk savaþ ýn sembolü olan berlin duvarý nýn yapýlýþýnýn 50 inci yýldönümüydü almanya yý fiziksel olarak ikiye bölen duvar sosyalist doðu yu kapitalist batý dan koruyan bir kalkan olarak tasarlanmýþtý berlin in batý sýnýrý boyunca inþa edilen duvarýnýn yapýlýþýnýn 50 yýldönümünde berlin de çeþitli etkinlikler düzenlendi almanya cumhurbaþkaný christian wulff katýldýðý törende özgürlük demokrasi ve vatandaþlýk haklarý uðruna mücadele edenlerin unutulmamasý gerektiðini belirtti baþbakan merkel de milyonlarca insanýn acýlar yaþamasýna neden olan berlin duvarýnýn hiç bir zaman unutulmamasý gerektiðini belirtti kendisi de doðu alman olan merkel yaþanan bu acýlarýn kendilerini hem almanya da hem dünyada özgürlük demokrasi ve vatandaþlýk haklarý için mücadele etmeye teþvik ettiðini söyledi berlin duvarý Ýkinci dünya savaþý sonrasýnda siyasi literatürde soðuk savaþ olarak tanýmlanan dönemin en belirgin simgesi oldu eski doðu almanya nýn ortasýnda kalan berlin inin batýsýný bir ada gibi abluka altýna alan beton sýnýr bundan 50 yýl önce 1961 yýlýnda 12 aðustos u 13 üne baðlayan gece inþa edildi 1950 li yýllarýn sonundan itibaren ekonomik açýdan kötü durumda olan doðudan batý almanya ya 270 bin kiþi göç etti bu insan akýnýný engellemeyi amaçlayan ve bir gecede örülen duvar batý berlin de yaþayanlarda ve batý ülkelerinde o günlerde tam bir þok etkisi yarattý berlin de 13 aðustos sabahý uyananlar iþlerine ve okullarýna gitmek için yola çýktýklarýnda karþýlarýnda tel örgüleri askerleri ve yükselen duvarý gördü berlin duvarý ný aþmaya çalýþýrken en az 136 kiþi yaþamýný yitirdi duvar 1989 yýlýna kadar berlin i ve doðu almanya ile federal almanya cumhuriyeti ni ayýrdý 28 yýl ayakta kalan duvar 9 kasým 1989 tarihinde yýkýldý Çin ve rusya dan borç alýnmasý gündemde Özellikle 11 temmuz da evangelos florakis deniz üssünde meydana gelen patlamanýn ardýndan ekonomik darboðaza giren güney kýbrýs ýn üçüncü ülkelerden borçlanmasýnýn gündeme geldiði bildirildi güney kýbrýs ta haftalýk olarak yayýmlanan kathimerini gazetesinin ekonomi ekindeki habere göre rum hükümeti uluslararasý piyasadaki faizler ve iç piyasada karþý karþýya bulunulan problemler nedeniyle borçlanma için Çin ve rusya gibi yakýn iliþkide bulunduðu ülkelere baþvurmasýnýn gündeme geldiðini yazdý gazete rum hükümetinin bu yolu seçmesinin ab destek mekanizmasý nýn tuzaklarýndan kaçýnmak amacý taþýdýðýný kaydederken Çin ve rusya dan yatýrýmcýlar aranmasýnýn da gündemde olduðunu belirtti üzerinde mutabakata varýlan ilk paketin geri çekilerek yenisinin hazýrlanmasýna tepki gösterdiklerini yazdý hükümeti ekonomi konusunda gerekli sorumluluðu almamakla da suçlayan partiler ilk paketi oylamaya hazýr olduklarýný baþkan dimitris hristofyas ýn sendikalarla yaptýðý anlaþmalarý dikkate almayacaklarýný ve paketle ilgili deðiþiklik öneriler sunmaya hazýr olduklarýný belirttiler soÐuk savaÞin sÝmgesÝ gazete rum hükümetinin hazýrladýðý ekonomik tedbirler paketine siyasi partiler tarafýndan verilen tepkileri de aktardý habere göre akel dýþýndaki tüm partiler ekonomik tedbirler konusunda ikilem yaþýyor partilerin ekonomik paketi onaylama þerh koyma veya deðiþik öneriler sunma seçenekleri arasýnda ikilemde kaldýðýný yazan gazete birçoðunun deðiþiklik önerisi sunma yönünde hemfikir olduðunu kaydetti simerini gazetesi de akel dýþýndaki tüm partilerin hükümeti ekonomi konusunda yarým yamalak önlemler almakla eleþtirdiðini ve partÝlerÝn ekonomÝk tedbÝrlere tepkÝsÝ gazeteye göre maliye bakaný kikis kazamias ise emeklilik maaþlarýný devlet bütçesi için atom bombasý olarak niteledi habere göre kazamias emeklilik maaþlarýnýn bedelinin gayrý safi milli hasýla gsyh üzerinde yüzde 2,9 a kadar artýþ eðilimi gösterdiðini söyledi ve nereye varacaðýz diye sordu kazamÝas emeklÝlÝk maaÞlari ekononmÝde atom bombasi gazete bir diðer haberinde de uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþlarýndan standard&poors un s&p rum ekonomisinin notunu creditwatch negative derecesine düþürdüðünü bildirdi haberde bu deðerlendirme üzerine rum ekonomisinin daha fazla yaþayabilir olmadýðý yönünde yorumlar yapýldýðý kaydedildi standard&poor s rum ekonomÝsÝnÝ creditwatch negatÝve derecesÝne dÜÞÜrdÜ anastasÝadÝs olaðanüstü hal durumundayýz n hrÝstofyas gerÇekten halkin gÜvenÝne sahÝp olduÐunu dÜÞÜnÜyorsa ÝstÝfa etsÝn rum ana muhalefet partisi dÝsÝ nin baþkaný nikos anastasiadis güney kýbrýs ýn olaðanüstü hal durumunda bulunduðunu söyledi ve rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas a istifa çaðrýsýný yineledi alithia gazetesi nikos anastasiadis olaðanüstü hal durumundayýz baþlýðýyla aktardýðý haberde anastasiadis in mari deki patlama ve ekonomik kriz aðýrlýklý demecine yer verdi baþkan olsaydýnýz patlama olduðunda ve sonrasýnda ne yapardýnýz sorusuna karþýlýk anastasiadis Ýlk olarak olaðanüstü hal durumu ilan ederdim ve gerçek baðýmsýz araþtýrmacýlar atayarak patlamayla ilgili sorumlularý belirlerdim dedi anastasiadis patlamayla ilgili belgelerin korunmasý için açýða almalar ve tutuklamalar gerektiðini de belirtti bir soruya karþýlýk ekonomi ve kýbrýs sorunu açýsýndan olaðanüstü hal durumunda bulunduklarýný söyleyen anastasiadis patlamadan sonra hristofyas politikasýnýn getirdiði yýkýmdan dolayý özür dileyebilirdi dedi hristofyas a istifa çaðrýsýný yineleyen anastasiadis halk tarafýndan seçildiðini ve halka hesap verdiðini söylüyor eðer halkýn güvenine sahip olduðuna gerçekten inanýyorsa istifa etmeli ve güven tazeleyerek kendini temize çýkarmalý diye konuþtu anastasiadis hristofyas ýn göreve iyi bir þekilde baþladýðýný üç partinin desteðine ve muhalefetin hoþgörüsüne sahip olduðunu ancak üç yýl içerisinde koalisyonu ekonomiyi kýbrýs sorununu daðýtmayý ve ülkeyi ab içerisinde rezil olma tehlikesiyle karþý karþýya getirmeyi baþardýðýný savundu anastasiadis hristofyas ýn bu kadar kýsa bir zaman diliminde böyle bir düþüþ gösteren ilk baþkan olduðunu da öne sürdü hristofyas ve çevresinin patlayýcýlarýn tehlikesinden haberdar olmadýðýný vurguladýklarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine ise anastasiadis patlayýcýlarla ilgili toplantýlarda rum baþkanlýk yetkililerinin bulunduðunu belirtti anastasiadis hristofyas ýn patlayýcýlarýn tehlikesini bilmediðini varsayarsak bu daha büyük bir suç Çünkü bu durum bu kadar büyük tehlikeler içeren bir siyasi kararýn sonuçlarý konusunda tamamen kayýtsýz olduðu anlamýna gelir ifadelerini de kullandý sofi nin seçimi deðil sakow un seçimi somali de anneler çocuklarýndan birini yaþatmak için diðerini ölüme terk ediyor týpký iki çocuðundan birini nazilere vermek zorunda kalan anneyi anlatan sophie nin seçimi filmindeki gibi açlýðýn pençesindeki somali de anneler çocuklarýndan birini yaþatmak için diðerini ölüme terk etmek zorunda kalýyor týpký iki çocuðundan birini nazilere vermeye zorlanan annenin seçim yapmak zorunda kaldýðý oscar ödüllü sophie nin seçimi filminde olduðu gibi Çocuklarýyla kamplara yürüyen anneler yiyecek ve sularý tükenirken hangi çocuðun yaþama ihtimali daha fazla hangisini arkada býrakmalý þeklinde korkunç bir seçimle karþý karþýya kalýyor bunlardan biri de fadime sakow abdullahi sakow kucaðýndaki bebeði ve 2 3 4 ve 5 yaþlarýndaki diðer çocuklarýyla kenya sýnýrýndaki dadaab kampýna ulaþmaya çalýþýyordu kampa bir gün kala 4 ve 5 yaþýndaki çocuklar moladan sonra yerden kalkamadý sakow elindeki kalan 5 litrelik suyu geride baþka çocuklarý varken ölmekte olanlar için boþa harcamak istemedi diðer çocuklarý ölme tehlikesiyle karþý karþýyayken uzun süre bekleyemedi ayaða kalkýp birkaç adým attý sonra yaþarlar umuduyla geri döndü birkaç defa ileri geri hareket etti nihayetinde 2 çocuðunu bir aðacýn altýnda býrakýp gitti dadaab daki kampta çalýþan uluslararasý kurtarma komitesi nden dr john kivelenge annelerin bir çocuðunu yaþatmak için diðerini feda etmesini þöyle yorumluyor bu anormal bir durumda normal bir cevap oturup birlikte ölmeyi bekleyemezler ancak terk ettikleri çocuklarý peþlerini býrakmayacak anormal bÝr durumda normal bÝr cevap

[close]

p. 12

12 kÜltÜr sanat 15 aðustos 2011 pazartesi günün manisi bahcaya egdim padem hem uðurdur hem gadem bir garar ver sevdiðim gelecen yogsa ne den kitap dünyasý aþk seninle güzel suzanne enoch pegasus yayinlari ÖzdeyÝÞler hakikat hiçbir zaman galip gelmez sadece ona saldýranlarýn soyu tükenir max planck tadimlik melâhat ý almýþým da sonra alemdar a gitmiþim öyle mi onu sonra anlatýrým fakat kimin bacaðýný sýkmýþým tramvayda güya bir de galata ya dadanmýþýz kafalarý çekip çekip orada alýyormuþuz soluðu geç bunlarý anam babam geç orhan v kanýk dedikodu adlý þiiinden yýlmaz güney artýk yasak deðil n kültür bakanlýðý yaþarken filmleri yasaklanan yýlmaz güney in 11 filmini yenileyip dvd sini hazýrladý stanbul kültür ve turizm bakanlýðý yýlmaz güney vakfý iþbirliðiyle yýlmaz güney in 11 filmini yenileyip dvd sini hazýrladý dvd ler cumhurbaþkanlýðý baþbakanlýk ve tbmm nin yabancý konuklarýna hediye edilecek hürriyet gazetesinin haberine göre kültür ve turizm bakaný ertuðrul günay ýn talimatýyla hayata geçirilen çalýþmada güney in senaryosunu yazýp yönettiði arkadaþ umut aç kurtlar duvar seyyithan aðýt ve zavallýlar ile senaryosunu yazdýðý yol düþman sürü ve endiþe dvd ortamýna aktarýldý projeyle bakanlýk arþivinde bulunmayan 11 güney filmi bakanlýk kayýtlarýna girdi yaklaþýk 1 yýldýr proje üzerinde çalýþtýklarýný belirten telif haklarý ve sinema genel müdürü Çelik þunlarý anlattý filmler temizlenip ilk defa kültür ve turizm bakanlýðý arþivine katýldý bakanlýk filmlerin dvd ye aktarýlmasýnda maddi ve manevi anlamda katkýda bulundu ayrýca filmler bakanýmýz ertuðrul günay tarafýndan yabancý heyetlere verilmek üzere cumhurbaþkanlýðý baþbakanlýk ve tbmm ye de gönderildi yunus emre vakfý nýn yurtdýþýndaki bütün þubelerine de daðýtýldý Çalýþmanýn yýlmaz güney gibi bir sinemacýyla devleti barýþtýrma öyküsü olsun istedik artýk filmlerin yakýldýðý yok edildiði bir dönemi geride býrakan sanat ve kültürüne deðer veren bir bakanlýk bulunmaktadýr bu çalýþma bir nevi devletle yýlmaz güney i barýþtýrma adýmýdýr ve prestij niteliðinde bir eserdir türkiye nin ünlü pop müzik sanatçýlarýndan nil karaibrahimgil girne belediyesi tarafýndan düzenlenen i.girne kültür ve sanat festivali kapsamýnda önceki gece girne amfi tiyatro da konser verdi yeni albümünün ardýndan ilk kez kktc de sahneye çýkan nil karaibrahimgil özellikle gençlerden büyük ilgi gördü gecede konuþan girne belediye baþkaný sümer aygýn bu yýl ilkini düzenlediðimiz uluslararasý girne kültür ve sanat festivali milad olacak bundan sonra festivaller bu festivalden önce ve bu festivalden sonra diye anýlacak ifadelerini kullandý nÝl karaÝbrahÝmgÝl amfÝ tÝyatro daydi penelope cruz da bosna da n angelina jolie nin ardýndan penelope cruz da bir film çekimi için bosna hersek e geliyor saraybosna Ýtalyan yönetmen sergio castellitto nun venuto al mondo adlý filminin saraybosna nýn tarihi baþçarþýsý nda gelecek ay yapýlacak çekimlerine ünlü oyuncu penelope cruz un da katýlacaðý belirtildi yerel dnevni avaz gazetesinin haberine göre penelope cruz bir saraybosna ile evli Ýtalyan kadýný canlandýracak venuto al mondo filminde bosna savaþýndan 19921995 sonra gema adlý Ýtalyan kadýnýn oðluna babasýnýn nerede öldüðünü göstermek için saraybosna ya dönmesinin hikayesi anlatýlýyor penelope cruz un yaný sýra filmde ünlü genç oyuncu emile hirsch in de oynayacaðý öðrenildi birkaç ay önce kan ve bal Ülkesinde adlý filminin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu angelina jolie yönetmenliðine üstlendiði ilk filmin çekimlerini bosna hersek te yapmýþtý 17 saraybosna film festivali nin kapanýþ törenine ünlü oyuncu brad pitt le katýlan jolie kendisine burada saraybosna nýn fahri kalbi ödülü verilmesi sýrasýnda duygulu anlar yaþamýþtý sinemalarda bugün-bu gece lefkoþa mýsýrlýzade galeria larry crowne 11.00-14.00-17.30-20.30 1 salon 40 12.30-14.30-17.30-20.45-cumacumartesi 23.00 2 salon muhtar yusuf galleria kapali girne girne gaÜ galeria sinema kapali maðusa maðusa haber ajansý Ýsmet ezel festivalin 2 gecesinde afrodit adasý ve biz sahnelendi nurperi Özgener þiir kitabýný imzaladý karikatürcüler isteyenlerin karikatürlerini çizdiler ve sergiler gezildi yüreðimden birkaç söz isimli þiir kitabýný okurlarýna imzalayan Özgener kitap satýþýndan elde edilecek gelirin bir kýsmýný lösemili çocuklar için baðýþlayacaðýný bildirdi yeniboðaziçi 4 pulya festivali devam ediyor maðusa galeria the hangover 2 12.30-14.30-18.00-21.00-cumacumartesi 23.15 1 salon harry potter ve Ölüm yadigarý 2 11.30-14.30-18.00-21.00 2 salon

[close]

p. 13

15 aðustos 2011 pazartesi 13 atabek@analiz.net erol atabek dÜn pazardi Çoðunluk aileler bireyleriyle bir aradaydý sabah kahvaltýsý alýþkanlýðý olmayan ailelerde bile dün sabah geç kalkýlýp kahvaltý yapýldý yaz ve deniz mevsimi olmasý nedeniyle bir çok aile de denize gitme hazýrlýðý ile marketleri sabahýn erken saatlerinde doldurdu kebabýn yanýnda vazgeçilmez olan pideler sýcak sýcak market arabalarýna konarken yetecek mi acaba hesabý yapýldý alýþ-veriþ bitmek üzereyken bir ya da iki gazete alýndý raflarýndan Öyle ya piknikte bütün gün gazete okunurdu evde de olsanýz kahvaltý sonrasýnda kahve keyfinde gazete sayfalarýna da göz gezdirebilirsiniz dün pazar dý ve gazetelerin manþetlerinde iki baþlýk dikkat çekiyordu yine alkol ve yine direksiyon hakimiyetini kaybetmek ne demekse aþýrý sürat yine kaza yine ölüm gencecik insanlar henüz 18 ine bile yetiþememiþ bir kýz çocuðu sürücü alkollü normali kaç bilmiyorum ama 120 nin üstündeymiþ alkol ile birleþen delikan lý sürat yaptýrýyor ve ardýndan kaza pazar gazetelerine yansýmadý ama alkol ve aþýrý sürat dr fazýl küçük bulvarýnda gece geç saatlerde çevresinde oturanlarýn yüreðini aðzýna getirdi ama sürücü ne kadar þanslýymýþ ki burnu bile kanamadý ama ya orta refüjü aþýp karþý yöne geçseydi iþte o zaman facia olurdu gazetelerin ön sayfasýnda yer alan ölümlü kaza haberi ve fotoðraflar gazeteyi alanlanlarý üzüyor ve zavallý kýzcaðýz demekten kendilerini alamýyorlar yapacak hiçbir þeyleri yok sürücü tutuklanmýþ n olacak bir kaç gün sonra serbest kalacak ya da birkaç ay ceza evinde yatacak o kadar hele iyi bir avukat tutarsa iyice yýrtar son iki aydýr meydana gelen trafik kazalarýný siz saydýnýz mý Ölenlerin sayýsýnýn çetelesini tuttunuz mu Ölenlerin hemen hepsinin gençler olduðunun farkýnda mýsýnýz yine birileri çýkacak yollarýmýz yaramaz bu yollar bu araba yükünü çekmez diye nutuk atacak yollarýmýz yaramaz ise yollarda sürat limiti var yaramayan yollara uygun hýz limiti buna uyulsa o yollar uygun hale gelir mehmet bey imiz de çýkýp bir þeyler söyleyecek her halde bu güne kadar hiçbir trafik kazasýný önleyememiþ trafik kazalarýný Önleme derneði baþkaný olarak bu ancak kktc de olur beyler dünyanýn hiçbir yerinde yoktur inanýn sanki trafik kazalarýný önlemek için bir derneðe ihtiyaç varmýþ gibi bir dernek kurulmasý sadece kktc de mümkündür bu derneðin baþkanýný öðrendik de yönetimi var mý yönetim kurulu üyeleri kim sekreteri kim bu dernek genel kurul yapar mý derneðin harcamalarý var görüyoruz peki harcamayý nasýl yapýyor geliri nedir makbuz keser mi lefkoþa nýn en pahallý caddesi dereboyu nda bir müzesi var bu müzenin mal varlýðý kimin kýsacasý bu dernek denetlenir mi yýllardýr ayný adam ekranlara çýkýyor ve önleyemediði kazalarla ilgili vaaz veriyor da o nun dýþýnda kimse yok mu dernekte neyse her halde birilerinin de aklýna takýlýr da denetler ya da dernekten birileri çýkar bizi aydýnlatýr dün pazar dý bir baþka baþlýk da 1 günde vatandaþlýk olur tabii yani niye olmasýn doktormuþlar doktor olabilirler ama ydÜ hastahanesi nin doktorlarý onlar almayacak da kimler alacak suat bey in çalýþanlarý Üstelik hanýmlarýn kahve sohbetlerinde konuþulduðuna göre ydÜ hastahanesi ne emine erdoðan haným da ortakmýþ hatta büyük hissedar sadece bu kadar deðil tabii ankara da da kahve sohbetlerinde geçen yýl açýlan medical hospital in büyük ortaklarýndan olduðu söyleniyor emine haným emine haným hastahane sektörüne el atmýþ durumda anlaþýlan yani kktc nin tanýnmýþ hatýrý sayýlýr suat bey imizin ortaðý emine haným ise o zaman orada çalýþanlara bir günde vatandaþlýk veren kimlik dairesi memurlarýný görevden almak gerekir bir vatandaþlýk vermek 1 bir koca gün mü sürer bir kahve içimlik zaman bile çok Þenay erkut art handcraft iþ yerinin açýlýþý gerçekleþtirildi mustafa erkan Þenay erkut a ait art handcraft resim ve eliþleri galeri ve atelyesinin 11 aðustos günü saat 17.00 de açýlýþý gerçekleþtirildi büyük han ikinci katta bulunan iþyerinin açýlýþýnda büyük han esnafý dost ve akrabalarý hazýr bulundu altý kardeþin açýlýþ maksadý ile bir araya gelmesi sosyal aktiviteyi daha da anlamlý kýldý açýlýþ kurdelesini salih bayraktar ile Þenay erkut birlikte kestiler zaman zaman hobi olarak resim yapmaya baþlayan erkut yaðlý boya ile lise yýllarýnda tanýþtýðý sýrada suluboyayý da devam ettirdi milli eðitim bakanlýðý nda öðretmenliði sýralarýnda full bright bursu kazanarak amerika ya gitti 1980-81 yýllarý arasýnda minesota mn.museum of art stüdyosunda çýplak insan vucutlarý üzerine siyah kalem çizim ve tornada seramik üzerine baþlangýç seviyesinde kurs gördü son 7-8 yýldýr taký üzerinde yoðunlaþarak çalýþmalarýna devam etti doðadaki malzemeler taþ fayans ve saten alçý ile figürler yaptý Çiçek motifli takýlar yabancýlarýn çok ilgisini çekiyor yerli çiçekler yaseminler ve kýr çiçeklerini ön plana çýkararak seramik takýlar yapmaya devam edeceðim diyen erkut þimdi bu çalýþmalarýný birikimlerini kendine ait galeride sergileme þansý buldu erkut en büyük mutluluðunun da bu olduðunu ifade etti büyük han da yeni bir galeri hizmete girdi kibris sorunu bm genel sekreteri ban ki moon cumhurbaþkaný dr derviþ eroðlu ve rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas ýn cenevre de gerçekleþen üçlü görüþmesinde ekim ayýnda new york ta camp david tipi bir konferans yapýlmasý konusunda anlaþtýðý iddia edildi politis cenevre deki Üçlü görüþmede anlaþmaya varýldý ekim de camp david tipi konferans baþlýklý haberinde 7 temmuz da cenevre de gerçekleþen üçlü görüþmenin sonunda genel sekreter in eroðlu ve hristofyas onuruna verdiði yemekten önce iki lideri ekim ayýna kadar çýkmazýn kýrýlmamasý halinde iyi niyet misyonunu güvenlik konseyi ne iade edeceði konusunda uyardýðýný yazdý habere göre ban ki moon güvenlik konseyi ne çabasýnýn baþarýsýzlýða uðramasýnýn nedenlerini izah ettikten sonra 1977 den beri uðraþýlan çözüm modelinin neden ulaþýlabilir olmadýðýnýn kanýtlarýný ortaya koyacak ancak o noktaya varýlana kadar müzakerelerin baþarýlý sonlanmasý için bütün olanaklar tüketilecek gazete ban ki moon un cenevre de ekim ayýnda gerçekleþecek bir sonraki randevunun basit bir üçlü görüþme olmayacaðý gazeteciler ve siyasilerden uzak bir yerde camp david prosedürüne benzeyen üçlü konferans halini alacaðý konusunda iki liderin rýzasýný aldýðýný yazdý özetle þunlarý ekledi ban ki moon un iki lideri prosedüre baðlama yöntemi ilgi çekicidir cenevre deki çalýþma yemeði sýrasýnda genel sekreter liderlerin önüne prosedürün ileri gitmesi için çeþitli alternatif new york ta camp david tÝpÝ konferans seçenekler koydu Önce her iki tarafa da dost bir ülke olan katar da iki liderin müzakere gruplarý ve bm den ödenekli uzmanlarýn katýlacaðý çok taraflý bir görüþme yapýlmasýný önerdi eroðlu olumlu yanýt verdi ancak hristofyas böyle bir görüþmeye katýlmasý için bütün siyasi liderliði siyasi parti baþkanlarý yanýna almasý gerektiðini söyledi ban ki moon verimli olmayacaðý gerekçesi ile bunu reddetti daha sonra genel sekreter müzakerelere türkiye yi ve yunanistan ý da katmaya çalýþtý ve talat döneminde yapýlan hristofyas ýn erdoðan la eroðlu nun da papandreu ile görüþmesi önerisi yinelendi eroðlu iki lider arasýnda eþitliðin saðlanmasý þartýyla bu öneriye olumlu yanýt verdi hristofyas da ayný nedenden dolayý öneriyi reddetti ban ki moon un bir sonraki hareketi haftada üç görüþme yapýlmak suretiyle müzakerelerin kýbrýs ta yoðunlaþtýrýlmasý önerisi oldu eroðlu kabul etti ancak hristofyas devlet baþkaný olarak pek çok yükümlülüðü bulunduðunu belirterek haftada iki görüþme karþý önerisinde bulundu genel sekreter bunu kabul etti ve haftada iki gün tam gün müzakereler konusunda anlaþma saðlandý genel sekreter bm nin daha aktif katýlýmýný elde ettikten sonra yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerin sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi için ekim ayý baþlarýnda new york ta yeni bir üçlü görüþme önerdi eroðlu kabul etti ancak hristofyas ab konseyi nde yükümlülükleri olduðunu söyledi o zaman genel sekreter ekim sonu new york önerisinde bulundu her iki lider de kabul etti ban her iki liderden de evet yanýtýný yoðunlaþtýrýlmýþ müzakereler ve ekim sonunda üçlü görüþme aldýðýnda önceki çok taraflý üçlü konferans düþüncesini yeniden gündeme getirdi new york taki bm ofislerindeki tadilat nedeniyle liderlere bm uzmanlarýnýn da yardýmý ile havada olan bütün konularýn görüþülebilmesi için bütün imkânlarýn bulunduðu ancak ne gazetecilerin ne de üçüncü þahýslarýn eriþebilirliði olduðu new york dýþýnda belirli bir yer önerdi eroðlu derhal kabul ediyorum dedi hristofyas önce tereddüt gösterdi ve ban a þu soru þeklindeki yorumu yaptý bize çözüm planý dayatacak mýsýnýz ardýndan da öneriyi kabul etti ve 20 ekim den sonra new york randevusu kesinleþtirildi ancak kýbrýs sorununa iliþkin son raporlardan anlaþýldýðý üzere ban ki moon kýbrýs sorununda sabrýný yitirdi ve zamanýn bir uzlaþý çözümü ihtimalini gittikçe daha da uzaklaþtýrdýðýna ikna oldu yine kýbrýs aidiyetli müzakerelerin ununu eleyip eleðini astýðý takvimler ve hakemlik olmadan nafile bir çaba olduðu sonucuna vardý gazete bütün bunlarýn rmmo deniz üssündeki patlamadan ve hristofyas ýn iç cephede gücünü kaybetmesinden önce planlandýðýna dikkat çekerek uluslararasý unsurun hristofyas ýn sonuna kadar müzakere edip edemeyeceði ve toplumunu en iyi ihtimalle annan planýna yakýn bir çözüm planýný kabule ikna edip edemeyeceði sorusuna kafa yorduðunu vurguladý.

[close]

p. 14

14 dÜn 15 aðustos 2011 pazartesi nöbetçi eczaneler lefkoþa birgün eczanesi 36 kemal aksay cad taþkýnköy tel:2252412 ecem eczanesi bedrettin demirel cad no:127 tel:2288956 maðusa ece eczanesi m kemal bulvarý yaþam hastanesi yaný lefkoþa yolu tel:3663846 girne rýzký eczanesi naci talat cad no:3 foto berkant yaný-astro süpermarket karþýsý tel:8153496 tören ii eczanesi vakýflar Çarþýsý a blok no:1 tel:8151790 güzelyurt nilgün eczanesi 25 ecevit cad tel:7143847 tv de bu akÞam kuþatma altýnda türü yabancý sinema kanaltÜrk 19:50 orijinal Ýsmi under siege türkçe Ýsmi kuÞatma altinda yapým yýlý 1992 tür aksÝyon/gerÝlÝm yönetmen andrew davis oyuncular steven seagal tommy lee jones gary busey erika eleniak synopsis amerikan donanmasý nýn en güçlü savaþ gemilerinden missouri nin son yolculuðu için düzenlenen partide eski bir cia ajaný ve orduya ihanet eden bir subay tüm gemiyi ve mürettebatý ele geçirir kendisi eski bir deniz komandosu ve dövüþ ustasý olan casey ryback steven seagal gerilla taktikleriyle deniz korsanlarýyla savaþmaya baþlar Üçüncü dünya savaþý ný çýkarmaya yetecek kadar çok silah donanýmý olan geminin ve belki de dünyanýn kaderi artýk ryback in ellerindedir Þirnak ta 3 asker ÞehÝt Þýrnak ýn beytüþþebap ilçesinde pkk nýn silahlý saldýrýsý sonucu 3 asker þehit oldu edinilen bilgiye göre ayvalýk köyünde yol kontrolü yaptýktan sonra dönen askerlere bir grup pkk lý tarafýndan saldýrý düzenlendi saldýrýda 3 asker þehit oldu bölgede çatýþmalarýn yer yer devam ettiði bildirildi baÐdat ta ÝkÝ patlama 5 ÖlÜ irak ýn baþkenti baðdat ta meydana gelen iki patlamada 5 kiþinin öldüðü bildirildi baðdat güvenlik yetkililerinin verdiði bilgiye göre baðdat ta yola döþenen iki bombanýn patlamasý sonucunda 3 ü asker 5 kiþi öldü 8 sivil de yaralandý irak ta bugün gerçekleþen bombalý saldýrýlarýn son haftalarda irak güvenlik güçlerine karþý gerçekleþtirilen en büyük saldýrý olduðu ifade ediliyor kocaman bir hiç türü yabancý sinema tv 8 21:00 orijinal adý big nothing yönetmen jean-baptiste andrea oyuncular david schwimmer simon pegg alice eve jon polito mimi rogers yapým 2006 komedi charlie hiç istemediði halde baþladýðý çaðrý merkezindeki iþinden ilk gün kovulan eski bir öðretmendir kýzý emily ve eþi penelope yi istediði gibi yaþatamayan çaresiz charlie yi bir gün aniden arkadaþý gus arar gus ýn kýsa sürede para kazanmak için planladýðý bir þantaj iþi vardýr pakÝstan da patlama 10 ÖlÜ pakistan ýn güneybatýsýndaki dera allah yar da meydana gelen patlamada en az 10 kiþinin öldüðü bildirildi yerel televizyonlarýn haberine göre bir otelin altýnda meydana gelen þiddetli patlamada 7 kiþi yaralandý bir polis yetkilisi patlamanýn nedeninin araþtýrýldýðýný bölgeye güvenlik ve saðlýk ekipleri gönderildiðini bildirdi bulmaca soldan saða hazýrlayan osman levent 3 4 5 6 7 8 leventosman@yahoo.com 9 10 11 1-yazýlý buyruk bir 1 2 gýda maddesi 2-anlam saniyenin 1 altmýþta biri 2 3-kadýn tanrý tanrýça yiyecek 3 içecek ve erzakýn saklandýðý oda 4 ambar veya dolap 4-tanrý tanýmaz 5 þeytana tapan 6 5-alfabenin 15 ve 24 harfleri fiillerin 7 olumsuzluk çatýlarýný kuran 8 vurgusuz ek 6 o 9 yer anlamýnda kullanýlýr boða 10 güreþçisi 7-kan almak aþý yapmak 11 veya küçük apseleri açmak için kullanýlan ufak býçak kusma 8-tersi bazý aðaçlarýn kabuklarýndan sýzarak donan reksiz veya sarý kýrmýzýmtýrak renkte ve eriyiði yapýþtýrýcý olarak kullanýlan madde hayret bildirir amerikyum un kýsaltmasý 9-büyüklük irilik bakýmýndan þaþýlacak durumda olan þey bir nota 10-doðu karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi tutsaklýk 11-Ýþaret alamet aðýrbaþlý ciddi olmayan hoppa kimseler için kullanýlýr vurgusuz þart eki Ölülerin Þafaðý türü yabancý sinema cnbc-e 23:00 yönetmen zack snyder oyuncular sarah polley ving rhames mekhi phifer kevin zegers yapým yýlý 2004 Ölülerin Þafaðý amansýz bir virüsün tüm kenti zombiye çevirdiði bir sabah baþlýyor ve henüz zombileþmemiþ bir avuç insanýn kendilerini bir alýþveriþ merkezine kapatarak hayatta kalma mücadelelerini anlatýyor bomboþ alýþveriþ merkezinde vakit öldürmeye çalýþan ve arada dýþarýdaki yaþayan ölüleri uzaktan ateþ etmek suretiyle huzura kavuþturarak eðlenen kahramanlarýmýz tehlikenin fazlasýyla yaklaþmasý sonucu bir plan yapmaya karar verir yaparlar da ama hayat ve ölüm arasýndaki þafak çizgisi onlarýn sandýðý kadar yakýn deðildir anlaþýlan zombi filmlerinden hoþlananlar için kaçýrýlmayacak bir fýrsat tÜrkÝye ye siÐinan surÝyelÝlerÝn sayisi 7 bÝnÝn altina dÜÞtÜ türkiye baþbakanlýk afet ve acil durum yönetimi baþkanlýðý afad ülkesindeki olaylar nedeniyle türkiye ye sýðýnan suriyelilerin sayýsýnýn 7 binin altýna düþtüðünü bildirdi baþbakanlýk basýn merkezinin internet sitesindeki bilgi notunda afad ýn türkiye de bulunan suriye vatandaþlarýna yapýlan insani yardýmlara iliþkin açýklamasýna yer verildi sevgilim kim olacak yukarýdan aþaðýya 1-devletçe para senet ve tahvil çýkarma piyasaya sürme gelecek 2-harç alýp sürmeye yarayan çoðu üçgen biçiminde yassý demirden tahta saplý duvarcý ve sývacý aracý bir þeyi halka tanýtmak beðendirmek ve böylelikle sürümünü saðlamak için denenen her türlü yol 3-bir konuda karþýlýklý direnmek diretmek 4-Üzüntü sýkýntý ve tedirginliði olmayan açgözlülük hýrs 5-geniþlik Ýçki içilirken yenen yiyecek 6-Ýskambil oyununda birli bayýndýrlýk zilli bir kasnaða geçirilmiþ kursak zarýndan oluþan çalgý 7-Ýstenilen þey amaç bir nota 8-seçkin tersi ceza olarak ayak tabanlarýna vurmakta kullanýlan bir iþkence aracý 9-vilayet naz iþve namus 10-emek sonucu ortaya konan ürün yapýt týð veya firkete ile yapýlan ince dantel notada duraklama iþareti 11-derinin gözeneklerinden sýzan kendine özgü bir kokusu olan renksiz tuzlu sývý vücutta beliren þiþlik ticaret malý sermaye türü yabancý sinema tnt 23:59 yönetmen brad anderson oyuncular hope davis philip seymour hoffman callie thorne alan yalnýz olmak iyidir birlikte ve yalnýz olmaksa harika erin hope davis aktivist erkek arkadaþý onu býrakýp kendini bir kýzýlderili kabilesi için hayýr iþlerine adadýðýndan beri bay doðru yu arayan bir hemþiredir alan ise alan gelfant deniz biyoloðu olmaya çalýþan bir öðrencidir ve bir yandan de new england akvaryumu nda çalýþmaktadýr ve aþka ayýracak zamaný yoktur ne var ki onlar birbirleri için yaratýlmýþlardýr film boyunca ikilinin birbirlerinden ayrý ama ayný çizgide süren yaþamlarýna tanýk oluyoruz durumu anlatan en hoþ ifadelerden biri de þu Ýliþkiler çikolata kutularýn gibidir asla içinden ne çýkacaðýný tahmin edemezsiniz bazen tatlý bazen acý bazen fýndýklý ve bazen gerçekten de harikadýr baðýmsýz bir romantik komedi filmi olan next stop to wonderland boston da çekilmiþ filmin claudio ragazzi imzalý müziklerinin de bu romantik atmosfere katkýsýný yadsýmamak gerekir breÝvÝk keÞÝf ÝÇÝn Ütoya adasina gÖtÜrÜldÜ norveç te 77 kiþinin öldürüldüðü çifte saldýrýyý düzenleyen anders behring breivik 69 kiþiyi öldürdüðü Ütoya adasýna dün keþif amacýyla götürüldü oslo polisi bugün yaptýðý açýklamada breivik in polisin katliamý nasýl yaptýðý konusundaki sorularýna yanýt vermek üzere adaya götürüldüðünü ve saldýrganýn dün bu saldýrý üzerine sorgulandýðýný belirtti açýklamada daha fazla bilgi verilmedi verdens gang gazetesi de breivik in zincirli ve koruma altýndaki görüntülerinin yer aldýðý uzaktan çekilmiþ fotoðraflarýný yayýmladý dünün çözümü dÜnkÜ serbest pÝyasa dÖvÝz kurlari bankalar limasol t.k.b asbank universal bank dolar alýþ 1.7650 1.7640 1.7630 euro alýþ 2.5030 2.5030 25020 s.t.g satýþ alýþ 2.8620 2.8630 2.8620 satýþ 1.7960 1.7950 1.7940 satýþ 2.9050 2.9040 2.9030 2.5420 2.5410 2.5420

[close]

p. 15

lefkoÞa tÜrk beledÝyesÝ teklÝf kabulÜ lefkoþa türk belediyesi 9 eylül Ýlkokulu Ýlave sýnýf projesi için teklif kabul edilecektir 1 2 Ýlgili proje ve þartnameler maliye Þubesine yatýrýlacak 500tlkdv dahil karþýlýðýnda proje yönetimi ve finans Þubesinden temin edilebilir geçici teminat %5tir teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr teminat olarak banka teminat mektubu veya belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr Ýhale komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda deðildir yapýlacak iþle ilgili teklif verecek müteahhitlerin 19/1998 sayýlý yapý Ýnþaatý ve teknik Ýþler müteahhitleri kayýt ve denetim yasasý gereðince encümene kayýt þartý gerekmektedir proje ile ilgili müteahhitlerin Ýnþaat encümeni baþkanlýðýnda 2011 yýlý yapý iþleri için asgari 5 sýnýf karneleri olmasý gerekmektedir müteahhitler lefkoþa türk belediyesine herhangi bir borcu yoktur belgesini teklif zarfý içerisinde sunacaktýr sýnýf karnesi sosyal sigortalar dairesi müdürlüðünden prim borcu yoktur belgesi vergi dairesine yükümlü kaydý olduðuna dair belgelerini ise teklif atýlýrken ve/veya teklifler açýldýktan sonra 3 gün içerisinde sunmak zorundadýrlar teklifler en geç 19/08/2011 günü saat 15:30a kadar belediyemiz teklif kutusuna atýlacaktýr lefkoÞa tÜrk beledÝyesÝ teklÝf kabulÜ lefkoþa türk belediyesi haspolat Ýlkokulu Ýlave derslik projesi için teklif kabul edilecektir 1 2 Ýlgili proje ve þartnameler maliye Þubesine yatýrýlacak 750tl kdv dahil karþýlýðýnda proje yönetim ve finans Þubesinden temin edilebilir geçici teminat %5tir teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr teminat olarak banka teminat mektubu veya belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr Ýhale komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda deðildir yapýlacak iþle ilgili teklif verecek müteahhitlerin 19/1998 sayýlý yapý Ýnþaatý ve teknik Ýþler müteahhitleri kayýt ve denetim yasasý gereðince encümene kayýt þartý gerekmektedir proje ile ilgili müteahhitlerin Ýnþaat encümeni baþkanlýðýnda 2011 yýlý yapý iþleri için asgari 4 sýnýf karneleri olmasý gerekmektedir müteahhitler lefkoþa türk belediyesine herhangi bir borcu yoktur belgesini teklif zarfý içerisinde sunacaktýr sýnýf karnesi sosyal sigortalar dairesi müdürlüðünden prim borcu yoktur belgesi vergi dairesine yükümlü kaydý olduðuna dair belgelerini ise teklif atýlýrken ve/veya teklifler açýldýktan sonra 3 gün içerisinde sunmak zorundadýrlar teklifler en geç 19/08/2011 günü saat 15:30a kadar belediyemiz teklif kutusuna atýlacaktýr 3 4 3 4 5 6 5 6 7 7 lefkoþa belediye baþkanlýðý lefkoþa belediye baþkanlýðý lefkoÞa tÜrk beledÝyesÝ teklÝf kabulÜ lefkoþa türk belediyesi sedat simavi endüstri meslek lisesi ek derslik projesi için teklif kabul edilecektir 1 2 Ýlgili proje ve þartnameler maliye Þubesine yatýrýlacak 500tl kdv dahil karþýlýðýnda proje yönetimi ve finans Þubesinden temin edilebilir geçici teminat %5tir teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr teminat olarak banka teminat mektubu veya belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr Ýhale komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda deðildir yapýlacak iþle ilgili teklif verecek müteahhitlerin 19/1998 sayýlý yapý Ýnþaatý ve teknik Ýþler müteahhitleri kayýt ve denetim yasasý gereðince encümene kayýt þartý gerekmektedir proje ile ilgili müteahhitlerin Ýnþaat encümeni baþkanlýðýnda 2011 yýlý yapý iþleri için asgari 5 sýnýf karneleri olmasý gerekmektedir müteahhitler lefkoþa türk belediyesine herhangi bir borcu yoktur belgesini teklif zarfý içerisinde sunacaktýr sýnýf karnesi sosyal sigortalar dairesi müdürlüðünden prim borcu yoktur belgesi vergi dairesine yükümlü kaydý olduðuna dair belgelerini ise teklif atýlýrken ve/veya teklifler açýldýktan sonra 3 gün içerisinde sunmak zorundadýrlar teklifler en geç 19/08/2011 günü saat 15:30a kadar belediyemiz teklif kutusuna atýlacaktýr lefkoÞa tÜrk beledÝyesÝ teklÝf kabulÜ lefkoþa türk belediyesi 20 temmuz fen lisesi wc tamirat ve tadilat projesi için teklif kabul edilecektir 1 2 Ýlgili proje ve þartnameler maliye Þubesine yatýrýlacak 200tl kdv dahil karþýlýðýnda projeler Þubesinden temin edilebilir geçici teminat %5tir teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr teminat olarak banka teminat mektubu veya belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr Ýhale komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda deðildir yapýlacak iþle ilgili teklif verecek müteahhitlerin 19/1998 sayýlý yapý Ýnþaatý ve teknik Ýþler müteahhitleri kayýt ve denetim yasasý gereðince encümene kayýt þartý gerekmektedir proje ile ilgili müteahhitlerin Ýnþaat encümeni baþkanlýðýnda 2011 yýlý yapý iþleri karneleri olmasý gerekmektedir müteahhitler lefkoþa türk belediyesine herhangi bir borcu yoktur belgesini teklif zarfý içerisinde sunacaktýr sýnýf karnesi sosyal sigortalar dairesi müdürlüðünden prim borcu yoktur belgesi vergi dairesine yükümlü kaydý olduðuna dair belgelerini ise teklif atýlýrken ve/veya teklifler açýldýktan sonra 3 gün içerisinde sunmak zorundadýrlar teklifler en geç 19/08/2011 günü saat 15:30a kadar belediyemiz teklif kutusuna atýlacaktýr 3 4 3 4 5 6 5 6 7 7 lefkoþa belediye baþkanlýðý lefkoþa belediye baþkanlýðý

[close]

Comments

no comments yet