Т.Айбергеновввв

 

Embed or link this publication

Description

OKMPI

Popular Pages


p. 1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ "САРЫАҒАШ" ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІ АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Қҧрметті әріптестер! Сіздерді Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында 2016 жылдың 14 қазан күні өтетін «Тӛлеген Айбергенов аңсаған әлем» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырамыз. Конференция жҧмысы келесі секциялар бойынша ӛткізіледі: 1 –секция: Ақын мұрасы ғылым және білім үдерісінде. 2-секция: Педагогика, тіл мен әдебиетті оқыту мәселелері. 3-секция:Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар: тарих, әлеуметтану, философия. 4-секция:Жаратылыстану пәндерін оқытудың инновациялық технологиялары. 5-секция: Кәсіби-шығармашылық, спорт салаларында педагог маман дайындаудың әдіснамалық негіздері. Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын тілдері. Конференцияға қатысу үшін өтініштің (тіркелген үлгі бойынша), баяндама мәтінінің баспа түріндегі және электрондық нұсқалары (1 данадан), ұйымдастыру жарнасы (3000 теңге кӛлемінде) төленгені туралы түбіртектің көшірмесі электрондық поштамен немесе төмендегі мекенжайда 2016 жылдың 30 қыркҥйекке дейін қабылданады: 160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Байтұрсынов көшесі, 13 үй, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты. Баяндама дайындауға қойылатын талаптар: Мақала көлемі - 5 бетке дейін, Times New Roman қарпінде терілуі тиіс; А4 форматында, қаріп өлшемі – 14; Жоларалық қашықтық – 1; Азат жол – 1 см.; Сол жағы – 2,5 мм, қалған жақтары – 20 мм.; Бет саны 5 беттен аспауы тиіс; Орыс тіліндегі баяндамалар үшін түйін және summary, қазақ тіліндегі баяндамалар үшін резюме және summary, ағылшын тіліндегі баяндамалар үшін түйін және резюме келтіріледі. Баяндама мәтіні мен өтініштің сапалы басылған бір дана (бет нөмірі көрсетілмей) баспа түрі және электронды нұсқасы, ұйымдастыру жарнасы төленгені туралы түбіртектің көшірмесімен бірге дискіде немесе Шығыс №424 16.09.2016ж.

[close]

p. 2

электрондық поштамен ұсынылады (файлдың атауы бірінші автордың фамилиясымен сай келуі қажет, баяндама мен өтініш бір файлда беріледі). Баяндама авторларының саны 3 адамнан аспауы тиіс. Баяндама мәтіні түзетілмейді және түпнұсқа болып саналады. Конференция еңбектерінің жинағы тікелей көшіру әдісімен теріледі. Көрсетілген мерзімнен кеш түскен немесе талаптарға сай келмейтін материалдар жарияланбайды. Құрметті әріптестер! Сіздерден жоғарыда көрсетілген талаптарға сай дұрыс терілген материалдарды жіберу сұралады. Баяндаманы дайындау үлгісі: ӘОЖ (12 пт.) МИФТІҢ ҦЛТТЫҚ БОЛМЫСЫ (14 пт.) Бегдаулетова Қ.Д. (12 пт.) ОҚМПИ, Шымкент, Қазақстан (12 пт.) Резюме (11 пт.) Summary (11 пт.) Баяндаманың негізгі мәтіні (14 пт.) -------------------------------------------------------------------------------------------Әдебиеттер (12 пт.) 1. Ғабитханұлы Қ. Қазақ мифологиясының тілдегі көрінісі. – Алматы: Арыс, 2006. – 166 б. Ӛтініш ҥлгісі: Ӛтініш 1 Баяндамашының тегі, аты-жөні (толығымен) 2 Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы 3 Мекемесі, лауазымы 4 Мекенжайы (индексі көрсетілуі міндетті) 5 Телефон, факс (халықаралық байланыс кодымен) 6 Баяндаманың тақырыбы 7 Секцияның атауы 8. Керекті техникалық құралдар 9. Қонақ үй орындарын брондау қажеттігі (иә, жоқ) Барлық сҧрақтар бойынша конференцияның ҧйымдастыру комитетіне хабарласуыңызды сҧраймыз: Телефон: Ибрагимова Жанат Абуталипқызы +7701 338 14 33, +7700 135 72 70, Алдангорова Айман Дәулетбайқызы +7702 589 81 28. Эл. почта: okmpi_nauka@mail.ru., ibrcanat@mail.ru. Конференция жҧмысына қатысу тӛлемі ҥшін реквизиттер: АО «Казкоммерцбанк» БИК-KZ К0 KZ KX БИН-110740004288 КБЕ-16 ИИН- KZ 569260801159775000 Аудару кезінде «конференция ҥшін» белгісін қойып, тегі және ӛз аты мен әкесінің атының бірінші әріптерін жазу қажет . Ұйымдастыру комитеті. Шығыс №424 16.09.2016ж.

[close]

Comments

no comments yet