Projects_pigs_DK_GB_DE

 

Embed or link this publication

Description

Pig projects from Jyden

Popular Pages


p. 1

PROJEKTER | SVIN PROJECTS | PIGS PROJEKTE | SCHWEINE STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH

[close]

p. 2

Din partner i stalden Jyden sikrer processen fra idé til færdigt resultat. Du vælger selv på hvilke områder, du ønsker at trække på vores ekspertise. Som professionel leverandør til landbruget sætter Jyden kun én i centrum, når opgaven skal løses- og det er dig! Hvilke ønsker har du til din fremtidige stald? Hvilke produktionskrav har du? Hvad er dit ventilationsbehov? Hvor vil du gerne optimere? Hvilken løsning giver den bedste driftsøkonomi? Hvordan forbedres dyrevelfærden? Hvordan kan du fremtidssikre din produktion? Hvilke trends er der på vej? Jyden sparrer med dig, for at du kan træffe de rette beslutninger og skabe den løsning, der er bedst for dig. Your partner in animal housing Jyden ensures the process from idea to final result. It is up to you in which areas you want our expertise. Being a professional farming supplier, Jyden focus on only one thing when the task must be done - and that is you! What are your expectations for your future housing unit? Which product requirements do you have? What is your need for ventilation? How would you like to optimize? Which solution provides the best economy? How to improve animal welfare? How to future-proof your production? Which trends are in the pipeline? Jyden works with you so that you are able to make the right decisions and create the solution that is best for you. Jyden blev grundlagt på dansk jord i 1923 og har siden da udviklet sig til en stor, international virksomhed med et omfattende produktprogram inden for staldinventar, foder- og transportsystemer, vand- og gulvløsninger, ventilation, luftrensning, LED-belysning og meget mere. Jyden was founded in 1923 and has since developed into a major international company with a comprehensive product range for housing equipment, feed and transport systems, water systems and flooring, ventilation, air cleaning, LED-lighting and much more. Version 1/2017 2 STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH

[close]

p. 3

Ihr Partner im Stall Jyden gewährleistet einen definierten Prozess von Idee bis hin zu Endergebnis. Sie entscheiden selbst in welchen Bereichen Sie unsere Expertise einbeziehen möchten. Als professioneller Zulieferer der Landwirtschaft hat Jyden ausschließlich Sie als Kunden im Fokus! Welche Wünsche haben Sie an Ihren zukünftigen Stall? Welcher Ventilationsbedarf besteht? Was möchten Sie optimieren? Welche Lösung maximiert das Betriebsergebnis? Wie lässt sich Tierwohlfahrt steigern? Wie kann die Produktion zukunftsfähig gestaltet werden? Welche Trends werden sich durchsetzen? Jyden tauscht sich mit Ihnen aus, damit korrekte Entscheidungen getroffen und geeignete Lösungen entwickelt werden. Jyden wurde 1923 in Dänemark gegründet, und seitdem hat sich die Firma zu einem global agierenden Unternehmen weiterentwickelt. Die Produktpalette umfasst Stalleinrichtungen, Futter- und Transportsysteme, Wasser- und Bodenlösungen, Belüftungssysteme zur Luftreinigung u.Ä., LED-Beleuchtungen, und vieles mehr. STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH 3

[close]

p. 4

FARAEVILNSCGEENRTER TREKANTEN - DENMARK Produktion 1.000 årssøer med produktion af polte og smågrise Levering • Drægtighedsstald med 10 grupper à 50 æde-/ hvilebok- se, JB6000 - inkl. kombineret sygesti samt hvileareal. • Polte- og opdrætsstald med 16 sektioner à 20 stier samt 1 sektion à 24 stier. Dertil 1 buffersektion à 22 stier. • Løbestald med 9 grupper à 58 JB6000 æde-/ hvilebokse med dybstrøelsesareal samt 16 gylte/ornestier. • Smågrisestald med 8 sektioner à 20 stier samt 8 buffersektioner à 4 stier. • Farestald til løsgående søer med 288 stier à 240x240cm, model JLF15 • Staldindretning med Jydens glasfiberløsnig ------------------------------------Production 1.000 sows with production of young females and weaners. Delivery • Gestation unit with 10 groups, each of 50 crates, JB6000 - including combined recovering pen and resting area. • Young female and breeding unit with 16 sections, each of 20 pens and 1 section of 24 pens. In addition 1 buffer section of 22 pens. • Mating unit with 9 groups, each of 58 JB6000 crates for feeding/ resting with deep litter area and 16 gilt/ boar pens. • Weaning unit with 8 sections, each of 20 pens and 8 buffer sections of 4 pens. • Farrowing unit for loose sows with 288 pens, each of 240x240cm, model JLF15 • Animal hosing with Jyden’s fibre glass material ------------------------------------Produktion 1.000 Sauen mit der Produktion von Jungsauen und Ferkel Lieferung • Trächtigkeitsstall mit 10 Gruppen - jeden von 50 Sauboxen, JB6000 - inkl. kombinierte Krankbuchten und Ruhebereiche. • Gilts und Zuchtstall mit 16 Sektionen - jeden von 20 Buchten und 1 Sektion von 24 Buchten. Außerdem 1 Buffersektion von 22 Buchten. • Laufstall mit 9 Gruppen - jeden von 58 JB6000 Sauboxen mit Tiefstreubereiche und 16 Gilte-/Eberbuchten. • Ferkelstall mit 8 Sektionen - jeden von 20 Buchten und 8 Buffersektionen - jeden von 4 Buchten. • Abferkelstall für lose Sauen mit 288 Buchten - jeden von 240x240cm, Model JLF15 • Stalleinrichtung mit Jydens Glasfaserlösung 4 STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH

[close]

p. 5

”Det er vigtigt for os, at indretningen tilgodeser dyrene - det skaber klart de bedste resultater. Derfor faldt valget på Jydens JLF15-faresti, hvor der er god plads til både so og pattegrise - og samtidigt har personalet let adgang til at kunne tilse pattegrisene. Vi oplever desuden, at soen har et større foderoptag, og dermed er pattegrisene større ved fravænning end i de traditionelle kassestier. Når soen er løsgående, er der større trivsel - det er en af årsagerne til, at dyrene går løse i alle staldafsnit. Vi tror på, at de løse søer skaber grundlaget for en fremtidssikret og sund svineproduktion”. Kai Skou - Avlscenter Trekanten, Fredericia - Danmark ”It is important for us that the design meets the need of the animals - it clearly creates the best results. Therefore, the choice fell on Jydens JLF15-farrowing pen with a lot of room for both sow and piglets - and simultaneously, the staff has easy access to inspect the piglets. We observe that the sow has a greater feed intake, thus giving larger piglets at weaning than in traditional farrowing pens. When the sow is loose, there is greater wellbeing - that is one of the reasons why the animals are loose in all housing sections. We believe that loose sows are the basis for a future-proof and healthy pig production.” Kai Skou - Avlscenter Trekanten, Fredericia - Denmark “Für uns ist wichtig, dass die Einrichtung die Tiere berücksichtigt – da dies eindeutig die besten Ergebnisse erzeugt. Wir haben uns deshalb für Jydens JLF15-Abferkelbucht entschieden, da diese genug Platz für sowohl Sau als auch Ferkel bietet. Außerdem hat das Personal freien Zugang zu den Ferkeln. Wir stellen fest, dass die Sau mehr Futter aufnimmt und die Ferkel bei der Entwöhnung größer als in gewöhnlichen Abferkelbuchten sind. Lose Sauen fühlen sich wohler – einer der Gründe, weshalb unsere Tiere in sämtlichen Stallabschnitten lose sind. Wir sind der Meinung, dass lose Sauen eine zukunftsfähige und nachhaltige Schweineproduktion ermöglichen.“ Kai Skou – Avlscenter Trekanten, Fredericia – Dänemark STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH 5

[close]

p. 6

FARTEIVLISNBGÆEKRGAARD - DENMARK Produktion 850 årssøer med en produktion af smågrise til 30 kg. (Leverandør til Antonius) Levering • Farestald til løsgående søer med 228 stier, inkl. støbejernsriste, krybber og halmhække, model JLF10 • Tørfodringsanlæg • Foderrør samt silo • Ventilation, kombidiffus med gulvudsugning • Højtrykskøling • Styring til ventilation og foderteknik • Staldindretning med Jydens glasfiberløsning ------------------------------------Production 850 sows with a production of weaners up to 30 kgs. (Supplier for Antonius) Delivery • Farrowing for loose sows with 228 pens, incl. troughs and straw racks, model JLF10 • Dryfeeding system • Feed pipe and silo • Ventilation, combi diffuse with floor extraction • High-pressure cooling • Controllers for ventilation and feeding system • Animal housing with Jyden’s fibre glass material ------------------------------------Produktion 850 Sauen mit einer Produktion von Ferkel bis 30 kg. (Lieferant für Antonius) Lieferung • Abferkelstall für lose Sauen mit 228 Buchten, inkl. Krippe und Strohraufe, Model JLF10 • Trockenfütterung • Futterrohre und Silo • Belüftung, Kombidiffus mit Bodenabsaugung • Hochdruckkühlung • Steurungstechnik für Belüftung und Fütterung • Stalleinrichtung mit Jydens Glasfaserlösung 6 STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH

[close]

p. 7

”Vi valgte Jyden pga. deres ekspertise inden for farestier til løsgående søer. Dernæst var det oplagt, at samle vores køb - så vidt det var muligt - hos én leverandør. Det gav os nogle fordele, både investeringsmæssigt, men også ift. den kommunikative del i byggeprocessen. Så det var med stor tiltro, at Jyden fik opgaven om at levere en full-line løsning med både staldindretning, fodringsanlæg og ventilation. Vores forventninger blev indfriet, og vi er godt tilfredse med resultatet”. Michael Nielsen - Tilsbækgaard, Slangerup - Danmark ”We chose Jyden due to their expertise in farrowing pens for loose sows. Next, it was clear to us to collect our purchases - as far as possible - from one supplier. It gave us some advantages, both in investment and in regards to the communicative part of the building process. So it was with great confidence that Jyden was chosen to provide a full-line solution for housing design, feeding system and ventilation. Our expectations were met and we are pleased with the results.” Michael Nielsen - Tilsbækgaard, Slangerup - Denmark “Wir haben uns für Jyden wegen deren Expertise im Bereich Abferkelbuchten für lose Sauen entschieden. Es war zudem sinnvoll, unsere Einkäufe bei einem einzelnen Anbieter zu bündeln – sofern möglich. Dies ermöglichte einige Vorteile, mit Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Kommunikation während der Bauphase. Mit großer Zuversicht haben wir Jyden mit der Lieferung einer Komplettlösung für Stalleinrichtung, Futteranlagen und Belüftung beauftragt. Unsere Erwartungen wurden erfüllt, und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“ Michael Nielsen – Tilsbækgaard, Slangerup – Dänemark STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH 7

[close]

p. 8

FARSEPVØINTGTERRUP SVINEPRODUKTION - DENMARK Produktion 1.200 årssøer med a produktion af ca. 45.000 smågrise til ca. 33 kg. Levering • Kombineret løbe- og drægtighedsstald med 867 æde-/ hvilebokse, JB6000 • Farestald med 280 kassestier med TXW-farevinger • Smågrisestald med 256 stier med multi phase- tørfodring • Staldindretning med Jydens fiberløsning ------------------------------------Production 1.200 sows with a production of approx. 45.000 pigs of about 33 kg. Delivery • Combined mating and gestation unit with 867 free access stalls, JB6000 • Farrowing unit with 280 pens with TXW-crates • Weaner unit with 256 pens with multi phase dry feeding • Animal housing with Jyden’s fibre material ------------------------------------Produktion 1.200 Sauen mit einer Produktion von ca. 45.000 Ferkeln bis etwa 33 kg. Lieferung • Kombinierte Lauf- und Trächtigkeitsstall mit 867 Sauboxen, JB6000 • Abferkelstall mit 280 Abferkelbuchten mit TXW-Bügel • Ferkelstall mit 256 Buchten mit ”multi phase dry feeding” • Stalleinrichtung mit Jyden’s Faserlösung 8 STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH

[close]

p. 9

”Vi har haft en god oplevelse med Jyden; fra den første, spæde tanke blev vendt med Jydens projektkonsulent, gennem byggeforløbet og afslutningsvis med Jydens montører, som har sørget for en professionel montage, hvor korrekthed og kvalitet var nøgleordene”, Søren Andersen - Spøttrup Svineproduktion, Spøttrup - Danmark ”We have had a good experience with Jyden; from when the first idea was born and it was discussed with Jyden’s project consultant - and through the building process and finally with Jyden’s fitters, who had arranged a professional mounting with correctness and quality in mind. Søren Andersen - Spøttrup Svineproduktion, Spøttrup - Denmark ”Wir haben positive Erfahrungen mit Jyden gemacht – von Konzeptberatung von Jydens Projektmitarbeitern, über Bauphase und abschließend von Jydens Mitarbeitern durchgeführter Montage. Dabei waren Qualität und Korrektheit stets Kernbegriffe.“ Søren Andersen – Spøttrup Svineproduktion, Spøttrup – Dänemark STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH 9

[close]

p. 10

FARÖEVRIJNAGNEBRERTILSSON - SWEDEN Produktion 280 årssøer med en produktion af 8.400 smågrise Levering • Farestald til løsgående søer med 92 stier, inkl. støbejernsriste, model JLF10 • Drægtighedsstald med 36 sobokse, JB6000 og 21 gyltestier • Smågrisestald med 17 stier, inkl. støbejernsriste • Staldindretning med Jydens glasfiberløsning ------------------------------------Production 280 sows with a production of 8.400 weaners Delivery • Farrowing for loose sows with 92 pens, incl. cast iron slats, model JLF10 • Gestation unit with 36 free access stalls, JB6000 and 21 gilt pens • Weaner unit with 17 pens, incl. cast iron slats • Animal housing with Jyden’s fibre glass material ------------------------------------Produktion 280 Sauen mit einer Produktion von 8.400 Ferkel Lieferung • Abferkelstall für lose Sauen mit 92 Buchten, inkl. Gussroste, Model JLF10 • Trächtigkeitsstall mit 36 Sauboxen, JB6000 und 21 Buchten für Jungsauen • Zweiklimastall mit 17 Buchten, inkl. Gussroste • Stalleinrichtung mit Jydens Glasfaserlösung 10 STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH

[close]

p. 11

”Vi ved, at farestien fungerer, og vi får flere levende pattegrise, når de har et godt miljø at vokse op i. Stiindretningen betyder desuden, at det er let og enkelt at håndtere både so og pattegrise i diegivningsperioden. Vi har haft denne form for indretning til løse søer i mange år, og succesraten vokser stille og roligt. Vi er nu – som Sveriges første svineproducent – oppe på 30 pattegrise pr. årsso i løsgående systemer”. Örjan Bertilsson - Persgård, Varberg – Sverige ”We know that the farrowing pen works and we get more weaned piglets when they have a good environment for growing. The pen design also means that it is easy and simple to handle both sow and piglets during lactation. We have had this kind of farrowing design for loose sows for many years, and the success rate grows steadily. We have now - as Sweden’s first pig producer - up to 30 piglets per sow in loose farrowing systems”. Örjan Bertilsson - Persgård, Varberg - Sweden “Wir wissen, dass die Abferkelbuchten funktionieren und dass wir mehr lebende Ferkel erhalten, wenn wir diesen ein angenehmes Umfeld bieten. Die Buchten ermöglichen außerdem die einfache Pflege von Sauen und Ferkeln in der Säuglingsphase. Wir haben mit dieser Einrichtung für lose Sauen bereits viele Jahre operiert und unsere Erfolgsquote steigt stetig. Als Schwedens erster Schweineproduzent erzielen wir momentan 30 Ferkel pro Sau pro Jahr in losen Systemen.“ Örjan Bertilsson - Persgård, Varberg – Schweden STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH 11

[close]

p. 12

FARMEVAINTIGJEEVRIC BANTSKI KARLOVAC - SERBIA Produktion 250 årssøer med en produktion af 5.500 slagtesvin på PP “ZLATICA” DOO-farmen. Levering • 4 slagtesvinestalde med 768 stier, inkl. Swing Double foderautomater • Tørfodringsanlæg, standard med 60 mm. kæde • Stålsiloer • Undertryksventilation med EC-motorer • Staldindretning med Jydens plankeinventar ------------------------------------Production 250 sows with a production of 5.500 finishers at the PP “ZLATICA” DOO-farm Delivery • 4 finisher units with 768 pens, including Swing Double feeders • Feeding system, standard with 60 mm chain • Steelsilos • Ventilation with under pressure and EC-motors • Animal housing with Jyden’s planking material ------------------------------------Produktion 250 Sauen mit einer Produktion von 5.500 Mastschweine an der PP “ZLATICA” DOO-Farm. Lieferung • 4 Mastschweineställe mit 768 Buchten, inkl. Swing Double Breifutterautomaten • Trockenfütterung, Standard mit 60 mm. Kette • Stahlsilos • Unterdruck-Belüftung mit EC-Motoren • Stalleinrichtung mit Jyden’s Plank-lösung 12 STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH

[close]

p. 13

”I samarbejde med Jyden kan vi tilbyde en komplet staldløsning, der er enkel og let at installere - både i Danmark såvel som i udlandet. For kunden giver denne løsning ofte langt mere overskuelighed i byggeforløbet og samtidig fremmer det en hurtig opstart af farmen.” Per Dalager, CEO ved Future Rundbuehaller, Danmark (t.v) Jens Dalager, CEO ved Future Rundbuehaller, Danmark (t.h) ”In collaboration with Jyden, we can offer a complete housing solution that is simple and easy to install - no matter if it is in Denmark or abroad. For the customer, this solution provides much more clarity in the construction process, and it promotes a fast start-up on the farm.” Per Dalager, CEO at Future Rundbuehaller, Denmark (to the left) Jens Dalager, CEO at Future Rundbuehaller, Denmark (to the right) “Gemeinsam mit Jyden können wir eine ganzheitliche Stalllösung anbieten, welche einfach zu installieren ist – sowohl in Dänemark als auch im Ausland. Aus Kunden sicht ist das Konzept übersichtlicher während der Bauphase, und es ermöglicht ein schnelles Hochfahren der Tierhaltung.“ Per Dalager, CEO at Future Rundbuehaller, Dänemark (Links) Jens Dalager, CEO at Future Rundbuehaller, Dänemark (Rechts) STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH 13

[close]

p. 14

FARPERVIBNUGZEHRSKOE - BELARUS Produktion 184 årssøer med en produktion af orner og sopolte Levering • 2 slagtesvinestalde med 10 sektioner á 80 stier, inkl. Swing Double foderautomater • Karantænestald • Stålsiloer • Tørfodringsanlæg • Staldindretning med Jydens fiberløsning ------------------------------------Production 184 sows with a production of boars and young females Delivery • 2 finisher units with 10 sections, each of 80 pens incl. Swing Double feeders • Qurantaine unit • Steel silos • Dry feeding system • Animal housing with Jyden’s fibre material ------------------------------------Produktion 184 Sauen mit einer Produktion von Ebern und Jungsauen Lieferung • 2 Mastschweinställe mit 10 Sektionen - jeden von 80 Buchten, inkl. Swing Double Breifutterautomaten • Quarantänestall • Stahlsilos • Trockenfütterung • Stalleinrichtung mit Jydens Faserlösung 14 STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH

[close]

p. 15

”Vi ville ikke gå på kompromis med kvaliteten, så valget faldt på Jydens fiberløsning, der både fordrer lang holdbarhed, nem rengøring og høj funktionalitet. Det var kravet til indretning af slagtesvinestalden. Ordren blev leveret til tiden, så vi kunne udføre selvmontage som planlagt. Montagen foregik let og enkelt ud fra Jydens montagevejledninger - og kom vi i tvivl om noget, var vi velkomne til at tage kontakt til Jydens montage- og serviceafdeling. Denis Potapchuk - General Manager for Pribuzhskoe, Brest - Hviderusland ”We would not compromise on quality - that’s why we chose Jyden’s fiber solution, providing long durability, easy cleaning and high functionality. It was our requirement for the design of the finisher unit. The order was delivered on time so we could perform self-assembly as planned. The mounting was easy going due to Jyden’s assembly instructions - and if we had any doubts about anything, the mounting and service department of Jyden was available for us. Denis Potapchuk - General Manager at Pribuzhskoe, Brest - Belarus “Bzgl. Qualität wollten wir keinen Kompromiss eingehen. Wir entschieden uns deshalb für Jydens Faserlösung, da diese von sowohl hoher Haltbarkeit, einfacher Reinigung als auch ausgeprägter Funktionalität gekennzeichnet ist. Dies waren unsere Anforderungen des Mastschweinestall. Die Lieferung geschah pünktlich, weshalb die Eigenmontage wie geplant ablief. Die Montage verlief mit Hilfe von Jydens Montageanleitung ohne Probleme. Bei Fragen stand uns Jydens Montage- und Serviceabteilung hilfsbereit zur Verfügung.“ Denis Potapchuk - General Manager, Pribuzhskoe, Brest - Weißrussland STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH 15

[close]

Comments

no comments yet