IBK Dalen - Tränarmanual och Spelarutbildningsplan

 

Embed or link this publication

Description

Detta dokument beskriver föreningens röda tråd för barn och ungdomsverksamheten.

Popular Pages


p. 1

TRÄNARMANUAL OCH SPELARUTBILDNINGSPLAN IBK DALEN 1

[close]

p. 2

INNEHÅLL  Inledning.  Vår vision, verksamhetsidé och kärnvärden. o Målsättning Barn- och Ungdomsverksamhet.  Riktlinjer Spelare, Ledare och Föräldrar.  Upptaktsträff och Föräldramöten.  Vår och svensk innebandys utvecklingsmodell.  Svenssonmodelen.  Relativa ålderseffekten.  Ledarskap och lärande.  Målbilder. o Lagets spel. o Spelares färdigheter.  Planering. o Individerna. o Lagets metoder, Anfallsspel och Försvarsspel. o Spelares färdigheter, Anfallsspel och Försvarsspel.  Fysisk träning för innebandyspelande barn och ungdomar.  Psykosocial och fysisk utveckling för respektive nivå.  Förenings- och lagorganisation.  Ledarträffar och utbildning.  Referenser. Sida 4 5 5 6 7 8 10 11 13 14 14 15 17 17 20 22 24 27 29 30 31 2

[close]

p. 3

INLEDNING - Idrotten Vill - Innebandyn Vill - Barnkonventionen - Värdegrund - 3

[close]

p. 4

Inledning Tränarmanualen och spelarutbildningsplanen beskriver hur vår verksamhet kan bedrivas med bästa tänkbara miljöer för att utveckla idrottare och skapa motivation till fysisk aktivitet och lärande genom hela livet. Syftet med det här arbetet är att ge dem som dagligen arbetar i vår verksamhet, tränare och ledare, ett verktyg att kunna jobba utifrån. Tränarmanualen och spelarutbildningsplanen ska vara ett stöd i deras arbete med spelarna och i planeringen av träningen. Det som beskrivs i det här dokumentet bygger på den aktuella forskningen inom barn- och ungdomsidrott och utgår ifrån Svenska Innebandyförbundets arbete Svensk Innebandys Utvecklingsmodell och Svenska Fotbollsförbundets Spelarutbildningsplan. Det som står beskrivet i det här dokumentet är hur vår förening tolkat och valt att arbeta utifrån det materialet. Tränar-/ledarutbildningarna som ges från förbundet beskriver hur träningen ska gå till och detta dokument ska komplettera det med vad som ska tränas i vår förening. Tränar-/ledarutbildningarna tillsammans med spelarutbildningsplanen skapar en helhet för vår verksamhet med målet att skapa rörelseglädje och livslångt intresse för idrott bland våra aktiva. I vår spelarutbildningsplan så beskriver vi hur tränare kan arbeta för att skapa intresse för idrott hos de aktiva och en glädje kopplad till fysisk aktivitet. För varje nivå så beskriver vi vilka moment som är viktiga att träna på och hur barn och ungdomar utvecklas mellan 6-16 års ålder. En viktig del i alla nivåer är att idrott ska vara roligt, bland annat ska vi använda oss av lekar som en träningsform och träningarna ska vara utmanande och varierande för att tillgodose deltagarnas behov bidra till inlärning av nya färdigheter. Vi hoppas att du som tränare och ledare med hjälp av denna tränarmanual och spelarutbildningsplan ska få de förutsättningar som behövs för att veta vad som ska tränas och när. 4

[close]

p. 5

Vår vision, verksamhetsidé och kärnvärden Vision IBK Dalen skall vara en världsledande innebandyförening. Verksamhetsidé Utifrån föreningens vision har en verksamhetsidé tagits fram där alla delar är lika viktiga i arbetet mot vår vision: IBK Dalens verksamhet syftar till att vara en självklar del av Umeå och ge Umeås invånare en möjlighet att utöva innebandy på ungdoms- och breddnivå samt bedriva en elitverksamhet för att nå framgång på nationell och internationell nivå. Kärnvärden Våra kärnvärden är något som styrelsen arbetat fram som skall känneteckna all verksamhet inom IBK Dalen: IBK Dalen ska vara Inkluderande vilket innebär att - Alla är välkomna. - Alla hjälps åt. IBK Dalen ska vara Ansvarstagande vilket innebär att - Vi har en ekonomi i balans. - Det är ordning och reda i föreningen. - Vi ser till hela individen. - Vi vill bidra till att utveckla innebandyn i världen. - Vi vill bidra till Umeås utveckling. IBK Dalen ska vara Utvecklande vilket innebär att: - Vi vill utveckla både bredd- och elitverksamhet. - Vi vill utveckla både innebandyspelaren och människan. - Vi vill precis som visionen säger vara en världsledande innebandyförening och då ska vi vilja utvecklas. Målsättning Barn- och Ungdomsverksamhet IBK Dalen har som målsättning att ”Alla barn och ungdomar som vill, skall kunna spela innebandy i IBK Dalen”. IBK Dalen vill att alla barn och ungdomar som vill ska kunna vara en del av föreningen och strävar därför att utifrån träningsmöjligheter och tillgång till ledare välkomna alla som vill spela innebandy hos IBK Dalen. Barn – och Ungdomsverksamheten ska skapa en glädje förknippad med idrott och IBK Dalen. Föreningen strävar efter att det ska finnas lag för varje årskull samt att starta upp nya lag för dem som fyller 6 år. 5

[close]

p. 6

Riktlinjer Spelare, Ledare och Föräldrar Spelare Spelare i barn- och ungdomslag skall alltid uppträda på gott sätt vid match och respektera sina lagkamrater, motståndarlag och domare. Spelare inom föreningen är skyldiga att följa föreningens Drogpolicy. Barn- och ungdomsspelare arbetar tillsammans med varandra och ledare för att motverka all form av mobbing i det egna laget och inom föreningen i stort. Barn och ungdomar ska vid transport med cykel eller moped agera på ett säkert sätt i trafiken och bära hjälm. För att kunna maximera träningstiden hjälper spelarna vid behov till med att bygga och riva sarg i samband med träning. Spelare ska ställa upp då deras lag är ansvariga för att ordna sargvakter till seniorlagens hemmamatcher. Som motprestation ställer seniorlagen upp med en fadder om det önskas av ungdomslagens ledare. Spelare som beter sig olämpligt kan under pågående match eller träning sättas åt sidan om ledarna anser att det behövs. Ledare ska då prata med spelaren om det som skett samt även involvera föräldrar och prata med dem om spelaren anses bettet sig väldigt olämpligt. Ledare IBK Dalen strävar efter att alla barn- och ungdomsledare har gått grundutbildningen för tränare enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell och är införstådda med modellens innehåll och syfte. Tränare och ledare ska ha viss kunskap om biologisk mognad och kunna anpassa verksamheten efter rätt nivå. Ledare i IBK Dalen arbetar med ödmjukhet på innebandyplanen och vid sidan av och ser till att värna om föreningskänslan. Tränaren och/eller ledaren ska i alla lägen se till individens utveckling och inget lag är större än föreningen. Ledare i IBK Dalen - Håller sig uppdaterad med information från ungdomsgruppen och föreningen. - Uppför sig juste mot domare, motståndarlag, ledare och mot sitt eget lag. - Följer föreningens Drogpolicy samt använder aldrig föreningens profilkläder på nattklubb, krog eller pub. - Följer föreningens trafikpolicy och ser till att föräldrar följer den. - Arbetar för att motverka all form av mobbing och trakasserier. Tränare och ledare behandlar alla spelare och föreningsmedlemmar rättvist och med respekt. - Är medveten att som ledare i IBK Dalen även i privata sammanhang eller på arbetsplatsen kan av andra ses som en representant för föreningen. - Använder sunt förnuft i sociala medier och uttalar sig inte kränkande om andra lag, föreningar eller ledare. Om en tränare/ledare bryter mot förenings policy skall ungdomsgruppen bedöma om det räcker med att tillrättavisa tränaren/ledaren efter att fått in information från berörda parter. Annars ska även styrelsen involveras vid grövre eller upprepade överträdelser för att besluta om åtgärd. Föräldrar Föräldrar är ett föredöme för sina barn, därför är det viktigt att de visar ödmjukhet inför den uppgift deras barn har som innebandyspelare. Som förälder inom IBK Dalen behandlar vi domare, motståndarlag, ledare, tränare och andra föräldrar med respekt. 6

[close]

p. 7

Föräldrar till barn och ungdomar inom föreningen är skyldiga att ta del av den information som föreningen förmedlar genom policys, e-post och föräldramöten. Som förälder inom föreningen följs trafikpolicyn för barnens säkerhet. Är en förälder tilldelad en uppgift (såsom fikaförsäljning, sargbygge/-rivning, körschema, matchfunktionär osv) ansvarar föräldern för den uppgiften, går det inte att utföra eller fullfölja uppgiften är det berörd förälder som är skyldig att hitta en ersättare. För att spelarna ska kunna utnyttja träningstiden maximalt hjälper föräldrar till med att bygga och riva sarg. Arbetet som föräldrar gör är värdefullt för IBK Dalen och är en viktig del av verksamheten för att barnen ska kunna idrotta och ha roligt. Vid träning och match är det tränare och ledare som är ansvariga för verksamheten, som förälder är huvuduppgiften att stötta och motivera sina barn och kunna vara till hjälp om det önskas av ledarna. Föräldrar inom IBK Dalen som beter sig olämpligt i samband med träning eller match kan tillrättavisas alternativt avvisas om det anses nödvändigt av tränare och ledare på plats. Upptaktsträff/Föräldramöte Inför säsongsupptakten skall lagen arrangera ett möte för föräldrar och ledare. Till detta möte är det lämpligt att bjuda in föreningens ungdomsutvecklare och en lokal som ofta är tillgänglig är Muskötens mötesrum som kan bokas via Umedalens IF på 090-148790. På agendan skall följande punkter finnas med: - IBK Dalens värdegrund (gärna med exempel). - Säsongsplanering (seriestart, antal lag, cuper, läger osv) och målbild (se senare del). - Spelar- och ledatrupp. - Lagbudget som presenteras av ledare och/eller ekonomiansvarig. 7

[close]

p. 8

Vår och Svensk innebandys utvecklingsmodell Svensk innebandys utvecklingsmodell (SIU-modellen) visar hur vi ser på långsiktigt idrottande. SIU är baserat på utvecklingsfaser koppat till framförallt biologisk ålder och ska ligga till grund för att alla idrottsutövare inom den ska få träning och tävling som är anpassad utifrån deras utveckling. SIU tar hänsyn till den fysiska utvecklingen som sker hos barn och ungdomar men även den kognitiva och emotionella utvecklingen som kommer i samband med deras åldrande. SIUmodellen syftar till att ge gynnsamma utvecklingsförhållanden för varje individ med målsättningen att skapa intresse för livslångt idrottande. De första tre nivåerna går ut på att utveckla idrottaren med tydligt fokus mot att skapa rörelserika deltagare. På grön nivå är tyngdpunkten på grundläggande motoriska färdigheter, blå nivå startar de med grundläggande idrottsspecifika färdigheter för att sedan utveckla det på röd nivå tillsammans med den fysiska och mentala förmågan. Som bilden illustrerar kan den första kontakten med idrotten vara när som helst och det är viktigt att vår verksamhet alltid välkomnar nya deltagare. Vi tror på en verksamhet som ska bygga på ”Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt.” Med det menar vi att vår verksamhet ska vara inkluderande, skapa intresse och förutsättningar för livslångt idrottande där varje individ ska kunna nå sin egen högsta utvecklingsnivå. 8

[close]

p. 9

9

[close]

p. 10

Svenssonmodellen I vår förening har vi anammat det som kallas Svenssonmodellen som beskrivs av Svensk Innebandy. Vi ser modellen som ett viktigt verktyg i att utveckla våra deltagare där arbetet alltid sker nedifrån och upp, oavsett nivå som spelaren befinner sig på. Var del i denna pyramid hänger ihop och en förändring på en nivå kan påverka en annan, positiva effekter på en del längre ned i modellen har större effekter på dem högre upp än tvärtom. Det går också att arbeta med flera delar samtidigt, exempelvis kan en tränare arbeta med människan samtidigt som de arbetar med atleten eller innebandyspelaren. Plattformen Detta är grundförutsättningarna som finns inom föreningen och lagen för att fungera. Det är allt från organisation, miljö, kultur, träningsförhållanden osv. Människan Delen människan omfattar de psykologiska delar som är relaterade till individer och lag såsom motivation, gruppdynamik, självkänsla, trygghet m.m. Atleten Atleten bygger på de fem grundläggande fysiska kvalitéerna Koordination, Rörlighet, Snabbhet, Uthållighet och Styrka. Innebandyspelaren Här avses de tekniska kunskaperna, blick för spelet/spelförståelse, taktisk skolning m.m. Spelsystemet Den här delen omfattar spelet i sig med anfallsspel, försvarsspel, olika uppställningar som exempelvis 1-2-2/2-2-1/2-1-2. Spetskompetensen Med spetskompetens menas spel i numerära över-/underlägen, fasta situationer, avgörande spelarprestationer, individuella spelares skyltfönster/spetskompetens. 10

[close]

p. 11

Relativa Ålderseffekten Relativa ålderseffekten (känt som Relative Age Effect, RAE) är ett vanligt fenomen inom idrott runt om i världen och även i Sverige. Studier på RAE visar att barn födda tidigt på året har större chanser att bli uttagna och få spela matcher än de som är födda sista kvartalet. Detta beror på att de som är födda tidigt på året generellt börjar mogna fysiskt tidigare än dem födda sent på året. Detta leder till att tidigt födda ungdomar ofta är överrepresenterade i s.k ”talanglag”, ungdomsakademier och juniorlandslag runt om i världen. Under tonårens senare halva kommer sedan de ungdomar som är födda sent ikapp de övriga och den fysiska skillnaden är borta. Konsekvensen av att vissa selekteras i högre utsträckning blir att de födda sent på året riskerar att i större utsträckning sluta med idrottandet i unga år. Vi tycker att det är viktigt att påpeka att prestationer i ung ålder inte är avgörande för hur duktig någon är senare i livet. I kommande delar av detta dokument beskriver vi hur föreningen tycker att träning för barn och ungdomar ska planeras och bedrivas för att alla ska känna sig inkluderade, glädjefyllda, motiverade och uppskattade för sin egna prestation och utveckling utan att jämföras med andra. Detta är viktigt för att skapa spelare som vill idrotta hela livet och kan uppnå vad de vill prestationsmässigt och olika hälsoaspekter. Exempel på skillnader i tillväxtspurt för fem lika gamla ungdomar. Källa: Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, 2011. 11

[close]

p. 12

12

[close]

p. 13

Ledarskap och Lärande Motivation Tränare och ledare har flera uppgifter inom ett lag, men den sannolikt mest betydelsefulla av dem alla är att skapa en miljö som bidrar till självbestämmande motivation och en passion för innebandy. Detta är något som är otroligt viktigt för en långvarig utveckling inom idrotten och påverkar därmed såväl hälsoaspekter som maximal prestation på sikt. Passion, passion för idrott, fysisk aktivitet och passionen för innebandy är något som är otroligt starkt. Att ha en passion för innebandy innebär att individen har tagit till sig innebandyn som en del av sin identitet och identifierar sig som innebandyspelare/-ledare. Med passion kan vi skapa en drivkraft att träna många timmar för att utvecklas att så sin egna maximala nivå men också en drivkraft för innebandy livet ut. För att skapa en utvecklande miljö och bra förutsättningar för självbestämmande motivation behöver tränare och spelare tillsammans arbeta med tre områden: Självständighet, Egen kompetens och Tillhörighet. Då vi skapar en miljö för självbestämmande motivation för våra spelare kan området Självständighet uppnås genom att spelarna får välja en övning de vill göra för att bli bättre på en viss färdighet. Egen kompetens uppnås allra bäst genom att spelarna ständigt utsätts för utmaningar anpassade utifrån deras kunskaper som bekräftar deras kompetens. Ingen övning ska vara omöjlig men inte heller för lätt utan ska ge spelaren en lämplig utmaning. Tillhörighet innebär att tränare och ledare ser och bekräftar alla spelare under varje träning, varje spelare ska få feedback och beröm som förstärker ett önskvärt beteende. Lärande Det finns olika metoder att använda sig av som tränare för att bidra till lärande, vilken metod som används är beroende på situationen och individen. Här följer några vanliga metoder som tränare kan använda sig av för att nå ut till alla spelare. Instruktionsinlärning – Förklarande Med hjälp av ord eller genom att konkret fysiskt ta i/leda spelaren kan tränaren förklara och instruera spelaren. Tränaren kan på detta sätt instruera ett visst utförande, agerande eller lösning. Frågor och svar – Beskriva Genom att använda sig av frågor där tränaren leder lärandet för att få svar från spelarna. Vid en övning kan spelarna efteråt svara på frågor från tränaren. Modellinlärning – Visa Här kan en grupp spelare stå och se på medan en annan grupp utför en övning för att sedan använda deras metoder/lösningar för att klara uppgiften, de härmar varandra. Efteråt sker en diskussion kring den feedback tränaren gav. Guided Discovery – Upptäcka Lärandet sker utan anvisningar kring en lösning men spelarna har stöd utifrån ett ramverk, anvisningar och vägledning från tränaren. Spelarna ska på egen hand, med klok vägledning, hitta den lösning som passar bäst i situationen. Det är bra om träningen ger spelarna möjlighet att förstå helheten i spelet för att öka deras självbestämmande motivation. Upptäcka utan stöd - Utforska Spelarna kan själv bestämma vad som ska tränas och försöker lösa det på egen hand med inre feedback och egna lösningar med minimalt stöd från tränaren. 13

[close]

p. 14

Målbilder Svensk innebandy har delat in barn- och ungdomsidrotten i olika nivåer för spelare i åldrarna 6-16 år. Därefter ska de som fortsätter kunna välja att fortsätta träna för att tävla eller motions-/breddidrotta. De nivåer som gäller i åldrarna 6-16 är Grön (6-9år), Blå (9-12år) och Röd (12-16år). Målbilderna som beskrivs nedan förstärks och utökas från en nivå till nästa för att skapa en naturlig progression. Tränare kan anpassa målbilden varje säsong då de gäller över flera år och bryta ned den för att nå målbilden innan gruppen träder in i nästa nivå. Målbilder – Lagets spel Kontrollera bollen Grön Nivå 6-9 år Spelarna kan kontrollera bollen i anfallspelet. Blå Nivå 9-12 år Spelarna kan kontrollera bollen i anfallspellet och spelar med give and go. Röd Nivå 12-16 år Laget kontrollerar bollen i anfallspelet och kan använda sig av planens alla spelytor. Bollorienterat försvarsspel Blå Nivå 9-12 år Bollens position styr spelarnas position i försvarsspelet. Röd Nivå 12-16 år Bollens position styr spelarnas position i försvarsspelet. Arbetssättet är zonmarkering eller positionsförsvar. 14

[close]

p. 15

Målbilder – Spelares färdigheter Passningar Grön Nivå 6-9 år Spelarna försöker passa bollen om de har en spelbar medspelare. Kan ta emot passningar stillastående. Blå Nivå 9-12 år Spelarna spelar bollen efter marken till en medspelare och kan använda sig av direktpass. Röd Nivå 12-16 år Spelarna kan passa bollen efter marken och i luften och skapa anfall. De är noggranna med, och strävar efter hårda och precisa passningar. 1 mot 1 situationer Grön Nivå 6-9 år Spelarna försöker vara beslutsamma i 1 mot 1 lägen. De utmanar, fintar och försöker dribbla förbi motståndaren i viss fart. I försvarsspelet försöker de snabbt komma på rätt sida och försöka vinna tillbaka bollen. Blå Nivå 9-12 år Spelarna försöker vara beslutsamma i 1 mot 1 lägen. Utmanar, fintar och dribblar förbi motståndaren i hög fart. I förvarsspelet ska spelaren snabbt komma på försvarssida för att pressa eller täcka. Tar tillbaka bollen om de kan. Röd Nivå 12-16 år Spelarna försöker vara beslutsamma i 1 mot 1 lägen. Spelar enkelt i anfallsspelet, utmanar, fintar och dribblar förbi försvararen. I försvarsspelet ska spelaren snabbt komma på försvarssida så att de kan pressa, markera eller täcka. Tar tillbaka bollen genom press eller genom att bryta in framför motståndaren. 15

[close]

Comments

no comments yet